logo

Algemene voorwaarden voor promotionele actie.

Betreffend Maandelijks abonnement van Lynk & Co.

1. INLEIDING


Onze maand-tot-maand lidmaatschapsdienst (‘Maandelijks Membership’) als onderdeel van (de prijs uitgeloofd in het kader van) een (online) loterij geeft jou voor een vaste periode van 3 (drie) maanden toegang tot een Auto van Lynk & Co en andere Diensten van Lynk & Co. Een complete lijst van de diensten van Lynk & Co en de geldende voorwaarden is hieronder te vinden in Artikel III (de ‘M2M Diensten’). 

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor het Maandelijks Membership (‘Algemene Voorwaarden M2M’) voor een auto van Lynk & Co tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V of een van haar Gelieerde Ondernemingen (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) aan jou als consument (‘jij’, ‘jouw’). 

Deze Algemene Voorwaarden M2M gelden niet voor de aankoop van een Auto van Lynk & Co, sharing services van Lynk & Co of reserveonderdelen van Lynk & Co. Wanneer jij geïnteresseerd bent in één van deze diensten, lees dan de afzonderlijk hiervoor geldende voorwaarden op de Site.

Deze Algemene Voorwaarden M2M bestaan uit een aantal artikelen, die hieronder uiteengezet worden. Jij wordt verzocht alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden M2M en de overige begeleidende documenten te lezen (een complete lijst daarvan is te vinden in Artikel 3). Door het ondertekenen van de door Lynk & Co te verstrekken verklaring met betrekking tot de gewonnen loterij en verstrekking van de verzochte persoonlijke informatie ga jij ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden M2M en verklaar jij deze gelezen te hebben. 

Wanneer er dingen veranderen, dan kunnen deze Algemene Voorwaarden M2M eveneens veranderen. Wij wijzen jou er nogmaals op deze Algemene Voorwaarden M2M te lezen voordat jij gebruikt maakt van de gewonnen prijs, zelfs wanneer jij dit eerder al gedaan hebt. Het Maandelijks Membership geldt onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden M2M  en vangt aan op het moment dat jij de door Lynk & Co verstrekte verklaring hebt ondertekend. 

 

2. BEDRIJFSINFORMATIE


Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780
Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer: +46 31 309 7570
E-mailadres: hello@lynkco.nl  

CONTACTGEGEVENS


Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-0233377 
E-mail: hello@lynkco.com 
 
‘Gelieerde Onderneming’ betekent een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB. 

3. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN

De overeenkomst voor een Maandelijks Membership (de ‘Overeenkomst’) bestaat uit de volgende documenten:

De bevestiging van uitreiking van de prijs voor de door Lynk & Co georganiseerde loterij.
De te ondertekenen schriftelijke verklaring die Lynk & Co aan jou zal verstrekken.
Deze promotionele Algemene Voorwaarden M2M

Artikel I M2M Auto en regels voor het gebruik
Artikel II Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten van Lynk & Co voor consumenten

Bijlage 1 Lijst van extra kosten inclusief BTW
Bijlage 2 Voorwaarden voor Connectiviteitsdiensten

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor extra diensten die jij van ons koopt in verband met het Maandelijks Membership.

Deze Algemene Voorwaarden M2M zullen nimmer jouw wettelijke rechten beperken.

Om aanspraken te maken op de prijs zoals gewonnen in de loterij georganisserd door Lynk & Co moet jij een Lynk & Co account (‘Lynk & Co Account’) aanmaken, wanneer jij dit nog niet hebt gedaan. De Lynk & Co Account wordt beheerst door de aparte voorwaarden, welke te vinden zijn op de Site hier.

RIJBEWIJS


Het is jouw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de geldigheid van jouw rijbewijs. Wanneer jouw rijbewijs is uitgegeven buiten Nederland, dan is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geldig is in Nederland en geldig blijft voor de duur van de Overeenkomst. Het is jouw verantwoordelijkheid om ons te informeren over verandering van jouw rijbewijs gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zoals verlenging, afloop enz. Lynk & Co zal contact met jou opnemen om een afspraak te maken over de levering van de Auto van Lynk & Co aan jou vanuit onze locatie in Diemen.

3.1. BIJKOMENDE KOSTEN

Mogelijk moet jij bijkomende kosten aan ons betalen voor kosten die zijn ontstaan tijdens jouw gebruik van de M2M Auto, maar die aan ons opgelegd worden als geregistreerde eigenaar van de M2M Auto. Dit geldt bijvoorbeeld voor tolbetalingen, parkeergeld en fileheffingen die zich voordoen tijdens jouw Maandelijks Membership.

Wij zullen bijkomende kosten opnemen in jouw (maandelijkse) factuur voor eventuele extra kosten en in sommige gevallen brengen wij bij jou hiervoor administratiekosten à EUR 3 in rekening. We zullen dergelijke extra kosten voor de relevante factureringsperiode vermelden in jouw ‘Mijn pagina's’ in jouw Lynk & Co-account. Je kunt altijd inloggen op jouw Lynk & Co Account om jouw eerstvolgende betaling in te zien. Een complete lijst van welke bijkomende kosten wij zullen opnemen in jouw facturen, mocht jij deze maken, en voor welke kosten administratiekosten gelden, is te vinden op in Bijlage 1.

3.2. BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP DOOR ONS

Op grond van dit artikel hebben wij het recht jouw Overeenkomst met ons te beëindigen bij overtreding van bepaalde voorwaarden; jij ontvangt van ons dan een Beëindigingsbrief waarin wij jou informeren over de beëindiging en dat deze beëindiging vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief (‘Beëindigingsdatum’) van kracht wordt Dit betekent dat jij de M2M Auto uiterlijk op de Beëindigingsdatum aan ons moet retourneren. Het retourneren van jouw M2M Auto kun je regelen met het Engagement Center. Gezien het tijdsbestek is het van cruciaal belang dat jij onmiddellijk na ontvangst van de Beëindigingsbrief contact opneemt met het Engagement Center.

Mocht de M2M Auto niet aan ons worden geretourneerd binnen het hierboven bepaalde tijdsbestek, dan zullen wij overgaan tot het vorderen van afgifte al dan niet via een gerechtelijke procedure. Wij zullen de kosten voor deze procedure aan jou in rekening brengen voor zover wettelijk toegestaan. Tevens ben jij verplicht een vergoeding à EUR 25 te betalen voor iedere dag dat de M2M Auto niet aan ons is geretourneerd. NB: let op de staat waarin de M2M Auto zich moet bevinden bij retournering wanneer deze aan ons wordt geretourneerd ingevolge Artikel 5. Voorts wijzen wij erop dat jij aansprakelijk bent voor eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het feit dat de Auto niet voldoet aan voornoemde voorwaarden.

Wij zijn gerechtigd jouw M2M Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij alle nog openstaande bedragen uit hoofde Overeenkomst onmiddellijk dienen te worden voldaan, indien;

a) u meer dan eens de voorwaarden van de Overeenkomst heeft geschonden,
b) uit een kredietrapport blijkt dat jij een geschiedenis van wanbetaling hebt of wanneer wij, redenen hebben om aan te nemen dat jij niet aan jouw betalingsverplichting kunt voldoen,
c) u de eventuele extra verschuldigde kosten meer dan één (1) keer niet heeft voldaan op de Factureringsdatum,
d) u een andere betalingsverplichting aan ons niet nakomt binnen een vastgestelde termijn en nadat jij een betalingsherinnering hebt ontvangen,
e) De M2M Auto voorwerp is van abnormaal gebruik of verkeerd beheer,
f) u onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt,
g) u anderszins handelt in strijd met een bepaling van de Overeenkomst of door ons uitgegeven gebruikersinstructies,
h) u, zonder onze toestemming, met de M2M Auto heeft gereden of getracht heeft te rijden buiten het toegestane grondgebied.

Indien wij de Overeenkomst beëindigen volgens het bovenstaande, dan zijn wij gerechtigd de noodzakelijke maatregelen te treffen om de M2M Auto met onmiddellijke ingang weer in bezit te nemen. Wij zijn gerechtigd de politie, douane of andere autoriteit in te roepen die handelt in ons belang en die gerechtigd is de M2M Auto in beslag te nemen.

WIJZIGINGEN OP DE OVEREENKOMST

Wij behouden het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst en de overige daarin vervatte documenten, Wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf aan jou communiceren en jou informeren over hoe jij die wijzigingen kunt accepteren. ndien jij ons niet kenbaar maakt dat je niet met de wijziging akkoord gaat, dan nemen wij aan dat je de wijzigingen accepteert. Wij sturen jou altijd een herinnering wanneer wij een wijziging aan jou communiceren. Prijswijzigingen voor extra kosten zullen 30 dagen nadat wij je van deze wijziging in kennis hebben gesteld van kracht worden.

RETOURNERING VAN DE M2M AUTO

Wanneer de Overeenkomst na 3 (drie) maanden eindigt, moet jij de M2M Auto aan ons retourneren. Hiervoor moet je een afspraak maken met het Engagement Center. De kosten voor de retournering komen voor jouw rekening. Vóór het retourneren van de M2M Auto dien je het Engagement Center mee te delen hoe jij dit wilt doen, waarbij je kunt kiezen uit een van de twee onderstaande opties, zodat wij jou bij het retourneren kunnen ondersteunen,

A. Op jouw eigen kosten retourneren op een centraal servicepunt (‘CSP’) zoals gespecificeerd in het leveringsbeleid op de Site. Dit moet uiterlijk op de laatste dag van jouw Overeenkomst worden gedaan, of
B. Verzoeken dat wij jouw M2M Auto op jouw kosten ophalen op een locatie die door jou en het Engagement Center is afgesproken. Wij zullen contact met jou opnemen voor het ophalen van jouw M2M Auto.

NB: in geval dat de laatste dag van jouw Overeenkomst op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, kunnen wij van jou verlangen dat jij de M2M Auto vóór de laatste dag van jouw Maandelijks Membership retourneert of laat ophalen.

5.1. STAAT VAN DE M2M AUTO BIJ RETOURNERING

Je wordt verzocht jouw M2M Auto vóór het retourneren gereed te maken. De M2M Auto moet aan ons geretourneerd worden:

- met een volle tank brandstof. Wij behouden ons het recht voor de kosten van brandstof en administratiekosten in rekening te brengen in geval dat jij de M2M Auto zonder een volle tank brandstof retourneert;
- met alle persoonlijke bezittingen verwijderd (wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van bezittingen die in de M2M Auto achtergelaten zijn);
- in schone toestand;
- met alle verzekeringsclaims overlegd en alle schade gemeld;
- met alle onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de M2M Auto daarin aanwezig.

Bij retournering behouden wij het recht voor de M2M Auto samen met jou te inspecteren. Wanneer jij de M2M Auto aan ons retourneert, of wanneer wij op jouw verzoek de M2M Auto bij jou ophalen, zullen wij de staat van de M2M Auto beoordelen. Hieronder valt het beoordelen of de auto schoon is, of er schade is, en of de onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de M2M Auto nog aanwezig zijn. Het resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd en eventueel noodzakelijke reparatiekosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht volgens het slijtagebeleid dat te vinden is hier en bijkomende kosten zoals gespecificeerd in Bijlage 1 hieronder.

5.2. BEREKENING DEFINITIEVE KILOMETERSTAND

Bij retournering lezen wij de definitieve kilometerstand van jouw M2M Auto af en berekenen wij de door jou te betalen kosten volgens onderstaand Artikel 17.

VERZEKERINGEN

Voor de duur van het Maandelijks Membership zal Lynk & Co de nodige verzekering verstrekken (de ‘Verzekering’).

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU 

Niets in deze Algemene Voorwaarden M2M zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg van een schending van de overeenkomst zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, kansschade, of verlies van (zakelijke) kansen. Om compensatie te kunnen vorderen moeten het verlies of de kosten daadwerkelijk geleden zijn. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens jou als Consument en derhalve niet verantwoordelijk voor verlies of kosten met betrekking tot bedrijfsactiviteiten. Indien jij meent dat jouw M2M Auto afwijkingen of fouten vertoont die van invloed zijn op jouw gebruik van de M2M Auto, dan zullen wij, zolang de afwijking of fout niet is veroorzaakt door jouw verkeerd gebruik van de M2M Auto, de M2M Auto naar onze keuze repareren of vervangen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij jou aan ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten, hetzij zodra jij de Auto van Lynk & Co heeft ontvangen en de schade, fout of onregelmatigheid ontdekt of wanneer jij deze bemerkt. Jij kunt ons informeren en jouw klacht registreren door:  - Een klachtenformulier in te vullen (te vinden op de Site), of - Contact op te nemen met Engagement CenterOnze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verlies of schade welke is ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst zal beperkt zijn tot de totale waarde van jouw M2M Membership die normaal zal gelden (EUR 550 per maand). 

7.2. JOUW AANSPRAKELIJKHEID JEGENS ONS

In geval dat de verzekering vervalt als gevolg van jouw handelen, dan ben jij aansprakelijk voor enig geleden verlies, zoals maar niet beperkt tot schade of diefstal. Jij bent verantwoordelijk voor het handelen van andere bestuurders die jij toestaat de M2M Auto te gebruiken. 

Zoals hierboven vermeld, ben Je verantwoordelijk voor alle kosten en boetes, zoals verkeers-, parkeer-, snelheids- en fileheffingen die Je tijdens het M2M Membership oploopt. Lynk & Co zal ofwel (i) dergelijke kosten die aan Lynk & Co als de geregistreerde eigenaar van de M2M Auto zijn gericht, aan Jou aanrekenen ofwel (ii) jouw persoonlijke informatie doorgeven aan de betreffende autoriteiten of derde partij, zodat de verplichting dergelijke kosten en boetes aan Jou worden overgedragen. Dit geldt eveneens in geval dat jij anderen toestaat met de M2M Auto te rijden, in welk geval deze ontstane kosten worden behandeld als ware deze door jou gemaakt. Wij behouden het recht voor deze kosten te factureren tot maximaal twaalf (12) maanden nadat jij de Overeenkomst door jou of door is opgezegd, of jij je hebt teruggetrokken. 

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij kunnen jou toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Auto van Lynk & Co. De licentie en het recht deze IE te gebruiken kunnen worden beheerst door bijzondere voorwaarden, zoals weergegeven in de Aanverwante Diensten in Bijlage 2. Indien er geen bijzondere voorwaarden voor het gebruik zijn, dan kennen wij aan jou een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken i) intern in samenhang met de M2M Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar werd gesteld, en ii) volgens de documentatie voor de IE. 

IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door de documentatie voor de IE en de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden M2M. 

8.1. GEBRUIK VAN INTELLECTUEEL EIGEDOM VAN DERDEN

Wij kunnen jouw toegang geven tot het intellectueel eigendom van een derde partij binnen of in verband met de M2M Auto (‘3PIP’). Een dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij en welke wij aan jou kunnen verstrekken en/of aan jou laten lezen dan wel die je kunt downloaden op de website van de derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden. 

Tenzij anders vermeld in aparte voorwaarden van de derde partij, is het gebruik van de 3PIP beperkt tot gebruik uitsluitend in verband met het gebruik van de M2M Auto en het toegestaan gebruik waarvoor de 3PIP beschikbaar werd gesteld. 

9. EIGENDOM VAN RECHTEN

Alle immateriële eigendommen die worden getoond in de Webwinkel of immateriële eigendommen in verband met het Maandelijks Membership en de M2M Auto zijn ons eigendom en het is jou niet toegestaan deze eigendommen te gebruiken zonder onze toestemming.
De afbeeldingen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen in de Club, Pop-Up en in Tour dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen. 

10. OVERDRACHT VAN RECHTEN

Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden M2M. Mocht dit plaatsvinden dan zullen wij je daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is jou niet toegestaan om niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

11. DATAPRIVACY

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft, gebruik maakt van de Site en een Order plaatst. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is op de Site. 

12. NIETIGHEID 

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden M2M wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen. 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT 

Alle Overeenkomsten tussen jou en ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Zweeds recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien verplichte wettelijke regelgeving ter bescherming van consumenten in jouw land van verblijf bepalingen bevat die gunstiger zijn voor jou als consument, dan zullen deze bepalingen gelden.

Als Consument kun jij een rechtszaak aanspannen in verband met de Overeenkomst bij de bevoegde rechtbank in jouw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn. 

Indien wij enige van onze rechten willen afdwingen tegen jou als consument, dan zullen dit wij uitsluitend doen bij de rechtbanken van de jurisdictie waarvan jij een inwoner bent. 

14. ALTERNATIVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN

Wanneer jij als consument een klacht hebt die jij niet met ons kunt oplossen, dan heb jij de mogelijkheid jouw klacht eveneens voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten zoals jij klachten ontstaan uit online aankopen buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR Platform vind je op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met u, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

15. MEER INFORMATIE 

Wanneer je deze wilt opslaan voor jouw eigen archief, dan kun je deze Algemene Voorwaarden M2M afdrukken of opslaan als PDF op jouw computer. 

16. WIL JIJ ONS BEREIKEN?

Mocht je ons om welke reden dan ook willen bereiken, neem dan contact met ons op via één van de onderstaande wijzen. 

I. M2M AUTO EN REGELS VOOR HET GEBRUIK 

Je kunt de M2M Auto gebruiken gedurende jouw Maandelijks Membership zoals hieronder beschreven. 

17. MAANDELIJKSE VRIJE KILOMETERS

Volgens jouw Maandelijks Membership heb jij maandelijks 1250 vrije kilometers (‘Vrije Kilometers’). Je kunt deze afstand met de M2M Auto rijden zonder extra kosten. 

Jouw Vrije Kilometers gelden voor alle kilometers die door de M2M Auto worden gereden, ongeacht wie erin rijdt.

Hoewel het aantal Vrije Kilometers maandelijks wordt berekend, brengen wij kosten in rekening in rekening voor de kilometers gereden boven het maandelijks aantal Vrije Kilometers. In plaats daarvan brengen wij het totaal aantal kilometers in rekening aan het eind van de Overeenkomst of wanneer jij extra kilometerkosten maakt met een waarde van vijfhonderd euro (EUR 500) of meer. Kilometers kunnen daardoor worden doorgeschoven tussen maanden tot op een overschot aan kilometerkosten ad EUR 500, waarna het surplus aan kilometer kosten aan jou gefactureerd zal worden op dezelfde wijze als extra kosten zoals hierboven omschreven. Na betaling, zal het aantal gereden kilometers opnieuw berekend worden vanaf nul (o). 

Dit betekent dat jij de extra kilometers die je gedurende een maand hebt verbruikt in evenwicht kunt brengen door tijdens een andere maand minder kilometers te gebruiken, tot aan de maand waarin jouw extra kilometerkosten hoger zijn dan EUR 500. Aan het einde van de Overeenkomst zullen wij, als je jouw totale kilometervergoeding hebt overschreden, een toeslag in rekening brengen voor extra kilometers.

De kosten voor kilometers boven het Aantal Vrije Kilometers bedragen 0.15 per kilometer (incl. BTW). 

Je kunt jouw gereden kilometers in jouw M2M Auto volgen in de Lynk & Co App. Om ervoor te zorgen dat jij de meest actuele informatie hebt over jouw gereden kilometers, zullen wij jouw kilometerstand aflezen via een draadloze download, waardoor jij overzicht houdt over jouw kosten en gereden kilometers. 

18. WIE MOGEN DE AUTO BESTUREN?

De M2M Auto kan worden bestuurd door jou, en u kunt Lynk & Co verzoeken aanvullende bestuurders van de M2M Auto te accepteren door het doorgeven van (i) de naam, (ii) het e-mail adres en (iii) een geldig rijbewijs van de betreffende bestuurder(s). Lynk & Co behoudt zich het recht voor aanvullende bestuurders te weigeren naar eigen inzicht. Het is jouw verplichting ervoor te zorgen dat de personen die jij toestaat met de M2M Auto te rijden zich aan de Gebruiksregels en aan de Overeenkomst houden en hiervoor in aanmerking komen.

19. DELEN.

De M2M Auto mag niet gedeeld worden via het Lynk & Co sharing platform (het ‘Lynk & Co Sharing Platform’), en ook niet via andere sharing platforms of diensten. 

20. GRONDGEBIED

Je kunt met de M2M Auto rijden binnen de landen waarin wij onze roadside assistance service (‘RSA’) aanbieden. Zie voor meer informatie over de landen waarin wij RA aanbieden en waarin in de M2M Auto kan worden gereden onze website hier. Voor meer informatie over RSA, zie Artikel 24 hieronder. 

21. KOSTEN DOOR GEBRUIK 

Kosten die ontstaan uit het gebruik van de M2M Auto komen voor jouw rekening. Dit zijn bijvoorbeeld brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitenwisservloeistof, parkeerkosten, tolbetalingen, enzovoorts. Ter voorkoming van twijfel, geldt dat kosten die niet voorkomen in jouw Orderbevestiging voor jouw rekening zijn. 

22. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR 

Bij levering ontvang jij als eigenaar een handleiding voor jouw M2M Auto (“Car Guide”). De Car Guide is te vinden in de M2M Auto via de applicatie “Car Guide” in het beeldscherm voor de bestuurder, in de App van Lynk & Co en online op de Site. De Car Guide is jouw gids voor jouw M2M Auto en bevat informatie over de werking van jouw M2M Auto. Lees de Car Guide zorgvuldig door voordat jij jouw M2M Auto gebruikt. De Car Guide kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in jouw M2M Auto uitkomen. 

23. WEL/NIET DOEN 

WEL DOEN
• Lees de Car Guide en andere instructies behorend bij jouw M2M Auto zorgvuldig door.
• Rijd en gebruik de M2M Auto met gepaste zorg en houd je aan alle verkeersregels en wettelijke reglementen.
• Meld ongevallen of schade onmiddellijk aan ons via het Engagement Center. 
• Meld diefstal of inbraak onmiddellijk aan ons via het Engagement Center.
• Meld ieder onverwacht gedrag van de M2M Auto aan het Engagement Center voor advies.
• Rijd voorzichtig met de M2M Auto en neem alle redelijke maatregelen om schade aan of diefstal van de M2M Auto te voorkomen.
• Controleer regelmatig de bandendruk en het olie- en vloeistoffenniveau zoals nodig is volgens de Car Guide. 

NIET DOEN
• Roken in de M2M Auto (daaronder begrepen e-sigaretten).
• Wijzigingen aanbrengen aan de M2M Auto.
• Rijden met huisdieren in de passagierscompartimenten van de M2M Auto.
• Accessoires installeren zonder onze schriftelijke toestemming daarvoor.
• Gevaarlijke goederen vervoeren of bewaren in de M2M Auto.
• Off-road rijden met de M2M Auto of op wegen of terreinen die niet bedoeld zijn voor auto's.
• De M2M Auto gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals het vervoeren van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten.   
• De M2M Auto besturen wanneer jij daar fysiek niet toe in staat bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie wegens ziekte. 


24. PECHHULPDIENST

Via onze partner bieden wij jou een pechhulpdienst (roadside assistance service - ‘RSA’) gedurende jouw Maandelijks Membership. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, de gebruiksvoorwaarden op de Site

25. OMRUILEN ABONNEMENTSAUTO 

Op enig moment tijdens jouw Maandelijks Membership kan het nodig zijn dat wij jouw M2M Auto wijzigen of de M2M Auto die jij gebruikt tijdelijk moeten omwisselen, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie of wanneer wij menen dat de abonnementsauto waar jij in rijdt niet meer aan onze normen voldoet. Hiervoor behouden wij het recht jouw M2M Auto om te wisselen voor een andere Auto van Lynk & Co Auto en kunnen wij jou niet garanderen dat jij gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebt over precies die M2M Auto als vermeld in jouw Orderbevestiging. Het omruilen van een M2M Auto en het beoordelen van een M2M Auto kan uitsluitend door ons geïnitieerd worden en mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met jou op voor het omruilen van de M2M Auto. 

26. MOBILITEITSSERVICE 

Je hebt het recht gebruik te maken van onze mobiliteitsservice wanneer jouw M2M Auto langer dan 1 (één) werkdag in de werkplaats staat. Meer informatie over de mobiliteitsservice waar jij over kunt beschikken als onderdeel van jouw Maandelijks Membership op de Site hier.

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR M2M DIENSTEN VAN LYNK & CO VOOR CONSUMENTEN


Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de M2M Diensten van Lynk & Co (‘Algemene Voorwaarden M2M Diensten’) tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V., (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) of een van haar Gelieerde Ondernemingen (i.e. een entiteit waarvan Lynk & Co of Lynk & Co International AB Direct of indirect via één of meer tussenpersonen voor meer 50% belang in het aandelenkapitaal houdt) aan jou als consument (‘jij’, ‘jouw’) op de Site, de Club, Pop-Up Store en Tour in Nederland.  

Lees alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten goed door voordat je de te verstrekken verklaring tekent. Door het ondertekenen van de door Lynk & Co te verstrekken verklaring ga jij ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden M2M Diensten en verklaar je deze gelezen te hebben. 

1. BEDRIJFSINFORMATIE

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780
Adres: Rokin 75,1012 KL Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer: +46 31 309 7570
E-mailadres: hello@lynkco.nl  

2. CONTACTGEGEVENS

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-0233377 
E-mail: hello@lynkco.com 

3. TOEPASSINGSGEBIED 

Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van jouw M2M Lidmaatschap. Het M2M Lidmaatschap geeft jou recht op de M2M diensten zoals hieronder nader omschreven in Artikel 4 (‘M2M Diensten’) en geldt uitsluitend voor de M2M Auto die aan jou is geleverd in het kader van jouw M2M Lidmaatschap. 

4. DIENSTEN

In het kader van jouw M2M Lidmaatschap heb jij recht op de hieronder vermelde M2M diensten (‘M2M Diensten’).

4.1. PERIODIEK ONDERHOUD EN VEREISTE INSPECTIES

 Tijdens jouw M2M Lidmaatschap zorgen wij voor jouw M2M Auto. Iedere 24 (vierentwintig) maanden, dan wel iedere 30.000 (dertigduizend) kilometer voeren wij periodiek onderhoud uit. Periodiek onderhoud wordt verricht door een garage waarmee Lynk & Co een contract heeft afgesloten in het land waar jouw M2M Auto is geregistreerd en volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Dit omvat, maar is niet beperkt tot diverse controles van de auto ten aanzien van functionaliteit, veiligheidssystemen, slijtage en vloeistofniveaus, software-updates en het vervangen van onderdelen volgens nader te bepalen intervallen, zoals motorruimte en filters, tandriemen en bougies. De kosten voor arbeid en onderdelen die nodig zijn voor het periodiek onderhoud zijn hierin opgenomen. De details over wat wordt gerekend tot periodiek onderhoud, worden na afronding van het periodiek onderhoud vermeld in het onderhoudsboekje.

Het volgende valt niet onder periodiek onderhoud,
- Bijvullen van olie en andere vloeistoffen in de tijd tussen het periodiek onderhoud.

Een ophaal- en terugbrengservice (‘Ophalen en Terugbrengen’) van jouw M2M Auto is in het periodiek onderhoud inbegrepen. Om een afspraak te maken voor periodiek onderhoud en het Ophalen en Terugbrengen zullen wij vooraf contact met jou opnemen. Voor het Ophalen en Terugbrengen gelden aparte voorwaarden. Deze vind je hier.  

4.2. VERVANGEND VERVOER 

Wanneer je jouw M2M Auto meer dan 1 (één) kalenderdag moet missen vanwege een bezoek aan een door Lynk & Co gecontracteerde garage, met uitzondering van verzekeringsgerelateerde incidenten en hulp bij pech onderweg (waarvoor eigen voorwaarden gelden), dan zorgen wij voor vervangend vervoer. Dit kan zijn in de vorm van een vervangende auto of anderszins, afhankelijk van welke oplossing je kiest. Meer details over vervangend vervoer en andere oplossingen waar je uit kunt kiezen vind je hier

4.3. PROACTIEVE PLANNING 

Wij zullen regelmatig data uitlezen vanuit jouw M2M Auto om de prestaties ervan te controleren, om proactief onderhoud en reparaties te plannen, en om ervoor te zorgen dat de auto optimaal functioneert.  

4.4. IN AUTO INTERNETVERBINDNING 

Tot 31 december 2022 krijg je bij jouw M2M Lidmaatschap een in auto internetverbinding geleverd door onze dienstverlener. Hiervoor gelden de voorwaarden van onze dienstverlener, welke je hier kunt inzien. Om de in auto internetverbinding te kunnen gebruiken moet je akkoord gaan met deze voorwaarden. Na 31 december 2022 vervalt deze service, maar onze dienstverlener kan je dan de mogelijkheid bieden om tegen betaling gebruik te maken van deze service.

5. UW VERPLICHTINGEN

Voor de levering van de M2M Diensten aan jou moet je als consument het volgende doen, 
- Rijden en omgaan met de M2M Auto volgens de handleiding voor de eigenaar.
- Regelmatig het vloeistof- en olieniveau controleren en, zo nodig, bijvullen volgens de handleiding voor de eigenaar op (jouw) eigen kosten. 
- Ervoor zorgen dat jouw M2M Auto beschikbaar is voor afspraken met de garage wanneer wij deze gepland hebben op een afgesproken datum.
- Lynk & Co zo spoedig mogelijk informeren, via het Engagement Centre, over;
schade of een defect aan jouw M2M Auto,
-  noodzakelijk onderhoud, wanneer je meent dat jouw M2M Auto eerder onderhoud nodig heeft dan de geplande onderhoudsbeurt.

6. LOOPTIJD EN BEËINDIGING 

De M2M Diensten zullen aan jou worden geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten gedurende de looptijd van jouw M2M Lidmaatschap.

Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten eindigen van rechtswege bij beëindiging van jouw M2M Lidmaatschap. 
 

7. PRIJS 

De M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van jouw M2M Lidmaatschap en de M2M Diensten in Artikel 4 zullen zonder extra kosten voor jou worden uitgevoerd. 

BIJLAGE 1 - LIJST VAN EXTRA KOSTEN INCLUSIEF BTW

8. EXTRA KILOMETERS

€ 0,15 per extra kilometer 

9. TOESTAND VAN MAANDELIJKSE MEMBERSHIP-AUTO BIJ INLEVERING 


Voorbeeldovertredingen:
Maandelijkse membership-auto niet schoongemaakt – binnenkant
Maandelijkse membership-auto niet schoongemaakt – buitenkant
Geur in maandelijkse membership-auto (zoals rook, huisdier, braaksel, enz.)
Maandelijkse membership-auto teruggebracht zonder volle tank brandstof 
Overmatige slijtage aan maandelijkse membership-auto (zoals krassen, steenslag, versleten interieur)
Wijzigingen aan maandelijkse membership-auto die ongedaan moeten worden gemaakt (zoals stickers, dakkoffer, enz.)
Ontbrekende onderdelen (zoals serviceboekje, laadkabel, trekhaak)
 
Extra kosten met betrekking tot de toestand van de auto bij teruggave zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om de auto in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
 
Indien het misbruik door de verzekeringspolis wordt gedekt, zal de klant nooit meer in rekening worden gebracht dan de verwerkingskosten van de verzekering voor het herstel voor één geval.
 

10. BOETES EN VERGOEDINGEN

Voorbeelden van vergoedingen die kunnen plaatsvinden tijdens het contract:

Parkeerkosten 
Boete voor verkeersovertreding 
Congestieheffing 
Toltarieven 
 
Bijkomende kosten in verband met boetes en vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van de hoogte van de boete of vergoeding. Bovendien zal Lynk & Co in geval van overtreding boetes en vergoedingen administratiekosten van € 3 inclusief btw in rekening brengen.
 

11. VERWERKINGSKOSTEN VOOR SCHADE

Bij een schadeclaim worden € 500, - administratiekosten in rekening gebracht.


BIJLAGE 2– VOORWAARDEN VOOR CONNECTIVITEITSDIENSTEN 


Hier.