Lynk & Co 01

Algemene reserveringsvoorwaarden - het vergemakkelijken van uw keuze

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van een reservering (de ‘Reserveringsvoorwaarden’) van de (1) Lynk & Co 01 (‘Reservering’) door u.  

Lynk & Co (‘wij’ ‘ons’ en ‘onze’) raadt u aan deze Reserveringsvoorwaarden door te lezen voordat u een Reservering bij ons plaatst. Door het plaatsen van Reservering gaat u akkoord met deze Reserveringsvoorwaarden.  

Houd er rekening mee dat deze Reserveringsvoorwaarden slechts van toepassing zijn op het plaatsen van een Reservering. Wanneer u in het vervolg besluit een daadwerkelijke bestelling voor een Lynk & Co 01 te plaatsen, gevolgd bij de aankoop van een Lynk & Co 01, worden deze bestelling en aankoop beheerst door afzonderlijke algemene voorwaarden.  

We raden u aan de Reserveringsvoorwaarden te printen, dan wel een kopie van dit document op te slaan voor uw eigen toekomstige referentie.  

Naarmate regelgeving verandert, kunnen deze Reserveringsvoorwaarden ook veranderen, dus zorg ervoor dat u deze Reserveringsvoorwaarden leest voordat u een Reservering bij ons plaatst. Bij verandering van deze Reserveringsvoorwaarden zullen wij u op de hoogte stellen. 

BEDRIJFSINFORMATIE 
Lynk & Co Sales Netherlands B.V., KVK. Nummer: 78438780, Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland.  
Tel: +46 31 309 7570 
E-mail: lynkcosalesnl@lynkco.com  

KLANTCONTACTCENTRUM 
Tel: 0800 373 55 00 
E-mail: hello@lynkco.com  

 

1. Reservering 

1.1. Een Reservering is een bindende overeenkomst tussen u en ons op basis waarvan u een niet-bindende bestelling kan plaatsen, waardoor u als klant prioriteit verkrijgt voor de aankoop van een Lynk & Co 01, wanneer de verkoop van de Lynk & Co 01 in Nederland start. Deze Reserveringsvoorwaarden kwalificeren uitdrukkelijk niet als koopovereenkomst, een bindende bestelling, een bevestiging of garantie dat u het recht heeft op de aankoop van een Lynk & Co-auto met voorrang op andere voorkeursgerechtigden of andere klanten die eerder een Reservering hebben gemaakt. Er kan slechts één (1) Reservering per klant worden gemaakt. Wanneer meer dan één (1) Reserveringen door een klant wordt gemaakt, annuleren wij de aanvullende Reservering(en). De mogelijkheid om een Reservering te plaatsen is beschikbaar op de geografische locatie die uitsluitend wordt bepaald door Lynk & Co. 2. Plaatsen van een reservering 

2.1. Om een Reservering te plaatsen dient u akkoord te gaan met deze Reserveringsvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Reserveringsvoorwaarden, kunt u het plaatsen van uw Reservering niet afronden.

2.2. Om een Reservering te plaatsen dient u wettelijk bevoegd te zijn daartoe. In ieder geval: 

I. dient u de leeftijd van achttien (18) jaar te hebben bereikt en niet onderworpen te zijn aan een wettelijk voogd; of  
wanneer u nog niet de leeftijd van achttien (18) jaar heeft bereikt, dient u de toestemming te hebben van uw wettelijk voogd en te kunnen betalen met een creditcard of overige betaalkaart
(welke wij accepteren) en bevoegd te zijn deze betaalkaart te gebruiken; en 

II. bent u niet een persoon of handelt u niet namens een persoon vermeld op een sanctielijst die is opgelegd door de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika. 

2.3. In de gevallen waarin u niet voldoet aan hetgeen hiervoor overwogen onder 2.2 sub I. en/of sub II., behoudt Lynk & Co zich het recht voor de Reservering met onmiddellijke ingang te annuleren en zijn wij onder geen omstandigheid aansprakelijk of verplicht tot enige vergoeding. Daarenboven kan, indien u niet voldoet aan artikel 2.2 sub II. hierboven kunnen wij wellicht uw Aanbetaling niet terugbetalen.  

2.4. De Reservering dient te worden geplaatst op de website van Lynk & Co (https://www.lynkco.com/nl-nl/) (de ‘Website’) of op gerelateerde mobiele applicaties (gezamenlijk te noemen de ‘Online Winkel’). 

2.5. Voor de verwerking van uw Reservering is het noodzakelijk dat u accurate gegevens opgeeft en dat u de verplichte velden op onze Website correct en volledig invult.  

2.6. Betaling van een aanbetaling ten aanzien van de Reservering is vereist (zoals verder uitgewerkt in artikel 3 van deze Reserveringsvoorwaarden).  

2.7. U rondt uw Reservering af door te klikken op de “Versturen en aanbetaling doen” knop en het aanvinken van het vinkje waarmee u akkoord gaat met deze Reserveringsvoorwaarden. Hiermee erkent en bevestigt u dat:  
1. U deze Reserveringsvoorwaarden heeft gelezen en geaccordeerd; en  
2. U, na ontvangst door Lynk & Co van uw aanbetaling (zoals hieronder gespecificeerd in artikel 3), u een overeenkomst bent aangegaan met Lynk & Co (de ‘Reserveringsovereenkomst’).  

2.8. Zodra u de stappen inzake de Reservering heeft doorlopen en wij uw aanbetaling hebben ontvangen, zenden wij een ontvangstbewijs van uw Reservering naar het door u opgegeven e-mailadres (‘Reserveringsbevestiging’). Deze Reserveringsbevestiging bevat tevens het referentienummer dat hoort bij uw Reservering. 3. De aanbetaling en conversie  

3.1. Wij ontvangen van u een volledig restitueerbare aanbetaling (‘Aanbetaling’) van € 500,00 inclusief belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), voor het verwerken van uw Reservering. Mocht u ervoor kiezen om uw reservering te annuleren dan zal Lynk & Co het gehele bedrag aan u terugbetalen. Over de Aanbetaling wordt geen rente vergoed.   

3.2. De Aanbetaling kan worden betaald met een creditcard en betaalkaart die is uitgegeven door VISA of MasterCard. Nadat u uw betalingsgegevens heeft ingevoerd, worden uw gegevens in gecodeerde vorm via een beveiligde lijn veilig naar onze betalingsdienstaanbieder (‘PSP’) gestuurd en daar verwerkt. 

3.3. Alle creditcardhouders en andere houders van betaalkaarten zijn onderworpen aan validatie- en autorisatiecontrole door de kaartuitgever. Als de uitgever van de opgegeven creditcard of betaalkaart weigert de betaling aan ons goed te keuren, ontvangt u een bericht dat de betaling niet kon worden uitgevoerd en wordt Reservering geannuleerd. 

3.4. Indien u besluit uw Reservering om te zetten in een definitieve Bestelling voor de aankoop van een Lynk & Co 01, zal de Aanbetaling worden gebruikt als gedeeltelijke betaling voor uw aankoop (‘Gedeeltelijke Betaling’). Wanneer u hiervoor kiest zal die Bestelling onderworpen aan afzonderlijke algemene voorwaarden. 4. Annulering en terugbetaling  

4.1. U kunt uw Reservering te allen tijde annuleren zonder het geven van een reden. Indien u uw Reservering wilt annuleren, neem dan contact op met het Lynk & Co klantcontactcentrum (‘Klantcontactcentrum’) via de eerder genoemde contactgegevens.  

4.2. Wij behouden ons het recht voor om de Reservering die u heeft gemaakt te allen tijde te annuleren. Indien wij hiervoor kiezen, nemen wij contact met u op via de gegevens die u bij het plaatsen van de Reservering heeft verstrekt.  

4.3. Als uw Reservering om welke reden dan ook wordt geannuleerd, hetzij door u, hetzij door ons, zullen wij uw Aanbetaling terugbetalen via dezelfde betaalmethode die u voor uw Aanbetaling heeft gebruikt, tenzij dit niet mogelijk is. Deze terugbetaling zal zonder onnodige vertraging geschieden en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na ontvangst van uw annuleringsmelding of na ontvangst van onze annuleringsmelding. Zodra de Reservering is geannuleerd, kan het referentienummer van de Reservering niet meer worden gebruikt.  5. Geen garantie  

5.1. Een Reservering is geen bindende bestelling of bindende koopovereenkomst; het geeft u geen recht om een Lynk & Co 01 te kopen.

5.2. Alle afbeeldingen van de Lynk & Co 01 in de Online Winkel zijn uitsluitend ter illustratie en mogen niet worden beschouwd als specificaties van de Lynk & Co 01. 6. Persoonlijke gegevens 

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een Reservering maakt. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vinden in ons Privacy beleid dat beschikbaar is op de Website.7. Beperking van aansprakelijkheid 

Niets in deze Reserveringsvoorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken indien dit in strijd is met de wet. Wij zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van of in verband met uw Reservering, met inbegrip van maar niet beperkt tothet onvermogen of de vertraging in de uitvoering van uw Reservering. Uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid met betrekking tot uw Reservering is de terugbetaling van uw Aanbetaling. 8. Overdracht van rechten of verplichtingen  

8.1. Wij behouden ons het recht voor om onze verplichtingen uit hoofde van de Reserveringsovereenkomst door derden te laten uitvoeren. Dit zal geen invloed hebben op uw rechten en onze verplichtingen onder deze Reserveringsvoorwaarden. Wij zullen u hiervan altijd schriftelijk op de hoogte stellen. 

8.2. U mag geen onvervulde verplichtingen op grond van deze Reserveringsvoorwaarden aan een derde overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 9. Toepasselijk recht en rechtsgebied voor consumenten  

9.1. Alle contracten tussen u en ons worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Zweedse wetgeving, tenzij duidelijk anders vermeld.  

9.2. Indien dwingende wettelijke voorschriften inzake consumentenbescherming in het land waar u woont bepalingen bevatten die gunstiger zijn voor u als Consument, zijn dergelijke bepalingen van toepassing.  

9.3. U als consument kunt iedere gerechtelijke procedure met betrekking tot de Reserveringsovereenkomst aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank in uw woonplaats of bij de bevoegde rechtbank van onze vestigingsplaats.  

9.4. Indien wij een van onze rechten tegen u als consument willen afdwingen, zullen wij dit alleen doen voor de rechtbanken van het rechtsgebied waarin u woonachtig bent.  10. Alternatieve geschilbeslechting voor consumenten 

10.1. Indien u als consument een vordering of klacht heeft die u niet met ons kunt afhandelen, heeft u de mogelijkheid om uw klacht ook in te dienen bij het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’), dat producenten en consumenten, net als u, de mogelijkheid biedt om klachten die voortvloeien uit online aankopen, buitengerechtelijk te beslechten. Het ODR-platform is toegankelijk op: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

10.2. Wij zijn niet verplicht om een alternatieve geschillen beslechtingsentiteit te gebruiken om geschillen met consumenten te beslechten.

Version 1.0