Algemene voorwaarden voor Lynk & Co maandelijks memberships voor niet-consumenten

Geldig vanaf 11 februari 2022

1. INLEIDING 

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor het Maandelijks Membership (‘Algemene Voorwaarden M2M’) voor een auto van Lynk & Co tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V of een van haar Gelieerde Ondernemingen (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) aan jou als B2B klant (‘koper’, ‘jij’, ‘jouw’). 
Wanneer de koper een aanvullende order wenst te plaatsen  voor aanvullende M2M Memberships, zal een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden M2M toegestuurd worden, welke altijd van toepassing zal zijn op de nieuwe order. 

Gelieerde Onderneming’ betekent een juridische entiteit die direct of indirect door één of meer tussenpersonen voor meer dan 50 % eigendom is Lynk & Co of Lynk & Co International AB, een Zweede vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met organisatienummer 559151-8161.  

2. BEDRIJFSINFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

2.1. Bedrijfsinformatie

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., organisatienummer 78438780
Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland
Telefoon: +46 31 309 7570
E-mail: lynkcosalesnl@lynkco.com 

2.2. Contactgegevens

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-0233377 
E-mail: hello@lynkco.com 

3. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN

De overeenkomst voor een Maandelijks Membership (de ‘Overeenkomst’) bestaat uit de volgende documenten,

1) Het M2M lidmaatschapsformulier

2) Deze Algemene Voorwaarden M2M

• Deel I Hoe in te schrijven voor M2M

• Deel II M2M Auto en regels voor het gebruik

• Deel III Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten van Lynk & Co voor niet-consumenten

3) Bijlage 1 Lijst van extra kosten exclusief btw

4) Bijlage 2 Vervangende auto

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor extra diensten die jij van ons koopt in verband met het Maandelijks Membership.

I. HOE IN TE SCHRIJVEN VOOR M2M

4. PLAATSEN VAN EEN ORDER

Wanneer beide Partijen het M2M Lidmaatschapsformulier hebben ondertekend, sluit de koper een bindend contract voor het M2M lidmaatschap met Lynk & Co. De prijs voor het M2M Lidmaatschap en de specificatie van de Lynk & Co Auto in verband met het M2M Lidmaatschap staat vermeld op de voorpagina van het M2M Lidmaatschapsformulier.

Wanneer jij een Contract afsluit voor het M2M Lidmaatschap, verklaar en garandeer jij dat jij niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat jij de Auto van Lynk & Co niet zult verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zult stellen aan een dergelijke persoon. Mocht dit het geval blijken te zijn, dan wordt jouw Contract onmiddellijk beëindigd. Voorts behouden wij ons het recht voor eventuele kosten niet aan jou te restitueren en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling doen van reeds betaalde kosten of deel van de Koopprijs.

5. CONFIGURATIE VAN DE AUTO EN DE DIENSTEN

Je hebt gekozen voor de Lynk & Co auto configuratie zoals aangegeven op het M2M Lidmaatschapsformulier.

Lynk & Co behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen aan de door jou gekozen M2M Auto (de ‘M2M Auto’) na het sluiten van het Contract – zolang deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit of prestaties van de M2M Auto.

6. PRIJS

6.1. De Maandelijkse Membershipsvergoeding

De Maandelijks Membershipsvergoeding omvat jouw M2M Auto en M2M Diensten en iedere aanvullende dienst die jij hebt geselecteerd en zijn aangegeven op het M2M Lidmaatschapsformulier (de ‘Maandelijks Membershipsvergoeding’). Jouw M2M Vergoeding per Factureringsperiode wordt vermeld in het M2M Lidmaatschapsformulier. Tenzij door ons uitdrukkelijk anders gesteld, zijn de prijzen die in de Webwinkel worden getoond exclusief belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), maar exclusief leveringskosten, indien van toepassing, welke afzonderlijk voldaan moeten worden wanneer leveringskosten gelden.

De Maandelijkse Membershipsvergoeding dient per factuereringsperiode te worden betaald (de ‘Factureringsperiode’). Bijvoorbeeld, wanneer jij jouw M2M Auto op 10 maart hebt ontvangen, dan wordt de Factureringsperiode 10 maart en de tweede Factuereringsperiode 10 april.

De Maandelijkse Membershipsvergoeding dient te worden voldaan zoals aangegeven op de factuur zoals verstrekt door Lynk & Co. Lynk & Co behoudt zich echter het recht voor, wanneer dat gepast wordt geacht.

6.2. Bijkomende kosten

Mogelijk moet jij bijkomende kosten aan ons betalen (naast jouw M2M Vergoeding) voor kosten die zijn ontstaan tijdens gebruik van de M2M Auto, maar die aan ons opgelegd worden als geregistreerde eigenaar van de M2M Auto. Dit geldt bijvoorbeeld voor tolbetalingen, parkeergeld en fileheffingen die zich voordoen tijdens jouw Maandelijks Membership. Wij nemen deze bijkomende kosten op in jouw Maandelijkse Membershipsvergoeding voor de Factureringsperiode volgend op de ontvangst door ons van de bijkomende kosten en in sommige gevallen brengen wij bij jou hiervoor administratiekosten à EUR 3 exclusief BTW in rekening. Een complete lijst van welke bijkomende kosten wij zullen opnemen in jouw M2M Vergoeding, mocht jij deze maken, en voor welke kosten administratiekosten gelden, is te vinden op in Bijlage 1.

7. BETALING

Tenzij anders overeengekomen zullen alle facturen worden betaald door middel van bankoverschrijving zoals omschreven in de factuur zoals toegestuurd door Lynk & Co.

7.1. Kredietcontrole

Wij behouden ons het recht voor een beoordeling van jouw geloofwaardigheid en acceptatie uit te voeren door een derde partij op basis van jouw bedrijfsgegevens en kredietwaardigheid. Een dergelijke derde partij kan een search footprint op het kredietdossier plaatsen dan kan worden gezien door andere organisaties. Je zou ook een melding kunnen krijgen van de derde partij dat Lynk & Co een kredietwaardigheidscheck heeft laten uitvoeren, en weigert het Contract te sluiten, op basis van de afweging.

7.2. Late betaling

Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat jouw M2M Vergoeding en eventuele bijkomende kosten worden voldaan zoals overeengekomen. Indien jij jouw M2M Vergoeding niet hebt voldaan op de vervaldatum zoals omschreven in de factuur, dan sturen wij jou één (1) herinnering waarin wij jou vragen deze betaling per omgaande te doen. Lynk & Co behoudt zich het recht voor om de toepasselijke wettelijke rente to vorderen in geval van late betaling.

Indien wij jouw betaling niet binnen drie (3) werkdagen (maandag - vrijdag) na deze eerste herinnering hebben ontvangen, dan volgen een formele herinnering, aanmaningsprocedures en schuld invorderingsmaatregelen, waarvoor extra kosten aan jou berekend kunnen worden.

Indien wij jouw betaling van de M2M Maandelijkse Vergoeding niet hebben ontvangen binnen tien (10) dagen nadat deze verschuldigd was, dan hebben wij het recht de Overeenkomst te beëindigen. Mochten wij hiertoe overgaan, dan informeren wij jou daarvan per e-mail en tenzij wij jouw betaling uiterlijk vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief hebben ontvangen (‘Beëindigingsdatum’), wordt de Overeenkomst beëindigd per de Beëindigingsdatum.

8. LEVERING

8.1. Algemeen

De verschillende leveringsmethoden die wij bieden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de voorwaarden van het leveringsbeleid, welke op onze website hier kan worden gevonden (het ‘Leveringsbeleid’). Wij leveren slechts binnen Nederland.

Voor M2M Auto's waarvan de levering gepland staat voor meer dan 6 (zes) maanden na de datum van de Overeenkomst behouden wij het recht voor een redelijke verhoging van de Prijs door te voeren, rekening houdend met factoren als inflatie, hogere kosten voor grondstoffen en transport- en administratiekosten. Mocht een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk worden dan stellen wij jou daarvan op de hoogte. Indien je de verhoging niet accepteert, dan heeft het recht de Overeenkomst te annuleren in overeenstemming met Artikel 9.3.

Bij levering vragen wij de door jou aangewezen persoon om fysiek aanwezig te zijn tijdens de levering om een identiteitsbewijs te laten zien en een leveringsbevestiging te ondertekenen.

8.2. Wijzigingen in de levering

In bepaalde gevallen kun je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit wellicht niet altijd mogelijk is zullen wij ons best doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit slechts plaatsvinden tegen een vergoeding die jij verschuldigd bent. Wanneer een annuleringsvergoeding geldt wanneer wij met de wijziging van de levering akkoord gaan, dan zullen wij jou altijd daar altijd van op de hoogte stellen. Mocht je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen van een methode die wij kosteloos bieden naar een leveringsmethode waarvoor wij leveringskosten rekenen, dan wordt jouw eerste M2M Vergoeding verhoogd met de leveringskosten.

Zie voor meer details over of en hoe je jouw leveringsmethode kunt wijzigen, alsook in welke situaties een annuleringsvergoeding van toepassing is, het leveringsbeleid op de Site.

8.3. Vertraagde levering

Levertijden zijn schattingen en hoewel Lynk & Co er alles aan doet om zorg te dragen voor levering binnen de geschatte termijn, kan zij de exacte leveringsdatum niet garanderen.

Indien wij niet in staat zijn jouw M2M Auto te leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn, zullen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. We zullen dan tevens een nieuwe geschatte leveringstijd doorgeven.

8.4. Niet opgehaalde orders

Indien jij om welke reden dan ook jouw M2M Auto niet ophaalt volgens jouw gekozen leveringsmethode en op tijd, dan wordt jouw M2M Auto aan ons geretourneerd en zullen wij de leveringskosten van de retournering aan jou in rekening brengen.

8.5. Eigendom en titel

De eigendom van de M2M Auto zal nimmer overgaan op jou gedurende jouw Maandelijks Membership of daarna. De M2M Auto en eventuele accessoires zijn onze eigendom en de M2M Auto wordt geregistreerd op de naam van Lynk & Co. Wij behouden het recht voor de Auto van Lynk & Co weer in bezit te nemen in geval dat jij jouw M2M Vergoeding niet voldoet, zonder ons op de hoogte te stellen van jouw voornemen daartoe.

9. DUUR & BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP

9.1. Duur van het M2M Lidmaatschap

Jouw Maandelijks Membership vangt aan op de dag dat jij jouw M2M Auto ontvangt en zal automatisch worden verlengd voor een extra Factureringsperiode, tenzij jij jouw Maandelijks Membership opzegt door ons daar schriftelijk van in kennis te stellen. Dit geldt eveneens in geval dat jij de M2M Auto niet ophaalt op de door jou gekozen leverdatum, maar niet wanneer wij de M2M Auto niet leveren op de door jou gekozen leverdatum, in welk geval het Maandelijks Membership aanvangt wanneer wij de M2M Auto aan jou leveren. De gegevens voor het opzeggen van jouw Maandelijks Membership zijn te vinden in onderstaand Artikel 9.3.

9.2. Minimumperiode

Het Maandelijks Membership heeft een minimumperiode van één (1) Factureringsperiode, wat betekent dat jij jouw Maandelijks Membership twintig (20) dagen vóór de volgende Factureringsdatum moet opzeggen om te voorkomen dat deze wordt verlengd met nog een Factureringsperiode. Wanneer je meerdere M2M Memberships hebt gekocht, en slechts één wenst op te zeggen, dienen duidelijke schriftelijke instructies ten aanzien van welke M2M Memberships dient te worden opgezegd te worden verstrekt aan Lynk & Co.

9.3. Beëindiging van het M2M lidmaatschap door jou

Jij kunt de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door Lynk & Co mede te delen dat jij de Overeenkomst wenst te beëindigen. Wanneer jij de Overeenkomst wil beëindigen hanteren wij een opzegtermijn van ten minste twintig (20) dagen. Dit betekent dat jij niet verplicht bent om nog een Factureringsperiode te betalen wanneer jij ons ten minste twintig (20) dagen vóór jouw volgende Factureringsdatum in kennis heeft gesteld van jouw wens de Overeenkomst te beëindigen. Indien wij jouw verzoek tot beëindiging van de Overeenkomst later dan twintig (20) dagen vóór jouw volgende Factureringsdatum ontvangen, dan wordt jouw Overeenkomst verlengd met nog een Factureringsperiode na jouw Factureringsdatum en daarna beëindigd (dat wil zeggen, aan het eind van de Factureringsperiode).

Nadat je ons hebt geïnformeerd over jouw wens de Overeenkomst te beëindigen, blijft jouw Maandelijks Membership actief en kun jij de M2M Auto blijven gebruiken totdat deze aan ons is geretourneerd in overeenstemming met onderstaand Artikel 11.

Als de M2M-Auto niet binnen de gestelde termijn aan ons wordt geretourneerd, zullen we een procedure voor terugvordering starten. Voor zover wettelijk is toegestaan, zullen wij dergelijke terugnamekosten bij jou in rekening brengen. Jij bent ook verplicht om een vergoeding van EUR 25 exclusief BTW, te betalen voor elke dag dat de M2M-auto niet aan ons is geretourneerd. Wanneer de staat  waarin de M2M-Auto zich moet bevinden op het moment dat deze aan ons wordt geretourneerd niet voldoet aan Artikel 11, ben jij aansprakelijk voor eventuele kosten die daardoor worden gemaakt.

9.4. Beëindiging van het M2M lidmaatschap door Lynk & Co

Zoals hierboven gesteld heeft Lynk & Co het recht jouw Overeenkomst met ons te beëindigen wegens wanbetaling; jij ontvangt van ons dan een Beëindigingsbrief waarin wij jou informeren over de beëindiging en dat deze beëindiging vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief (‘Beëindigingsdatum’) van kracht wordt Dit betekent dat jij de M2M Auto uiterlijk op de Beëindigingsdatum aan ons moet retourneren. Het retourneren van jouw M2M Auto kun je regelen door contact op te nemen met Lynk & Co.

Wij zijn gerechtigd jouw M2M Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij alle nog openstaande bedragen uit hoofde Overeenkomst onmiddellijk dienen te worden voldaan, indien;

a) je meer dan eens de voorwaarden van de Overeenkomst hebt geschonden,
b) uit een kredietrapport blijkt dat jij een geschiedenis van wanbetaling hebt of wanneer wij, in onze redelijke veronderstelling, redenen hebben om aan te nemen dat jij niet aan jouw betalingsverplichting kunt voldoen,
c) je de M2M Vergoeding meer dan één (1) keer niet hebt voldaan op de Factureringsdatum,
d) je een andere betalingsverplichting aan ons niet nakomt binnen een vastgestelde termijn en nadat jij een betalingsherinnering hebt ontvangen,
e) de M2M Auto voorwerp is van abnormaal gebruik of verkeerd beheer,
f) je onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt,
g) je anderszins handelt in strijd met een bepaling van de Overeenkomst of door ons uitgegeven gebruikersinstructies,
h) je, zonder onze toestemming, met de M2M Auto hebt gereden of getracht hebt te rijden buiten het toegestane grondgebied,
i) je, in de redelijke opvatting van Lynk & Co, niet solvent bent, faillissement heeft aangevraagd of anderszins bent betrokken in insolventie of herstructureringsprocedures.

Indien wij de Overeenkomst beëindigen volgens dit Artikel 9.4, dan is Lynk & Co gerechtigd de noodzakelijke maatregelen te treffen om de M2M Auto met onmiddellijke ingang weer in bezit te nemen wanneer de M2M Auto niet aan ons is geretourneerd per de Beëindigingsdatum of direct, indien van toepassing, zal Lynk & Co de kosten van dergelijke maatregelen bij jou in rekening brengen. Wij zijn gerechtigd de politie, douane of andere autoriteit in te roepen die handelen in ons belang en die gerechtigd is de M2M Auto in beslag te nemen.

Je bent ook verplicht een vergoeding van EUR 25 exclusief BTW te betalen voor iedere dag dat de M2M Auto niet is ingeleverd volgens de Overeenkomst. Wanneer de staat van de M2M Auto niet voldoet aan Artikel 11, ben jij aansprakelijk voor de gemaakte kosten.

10. WIJZIGINGEN OP DE OVEREENKOMST

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst en de overige daarin vervatte documenten, alsmede om de prijs van jouw Maandelijks Membership te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf aan jou communiceren en jou informeren over hoe jij die wijzigingen kunt accepteren. In geval dat wij een prijswijziging doorvoeren, heb jij de keus om hetzij akkoord te gaan met de wijziging volgens de instructies die jij vindt in het bericht waarin wij jou van de wijziging in kennis te stellen, of hier niet mee akkoord te gaan en de prijswijziging te weigeren door jouw Maandelijks Membership op te zeggen volgens Artikel 9.3. Indien jij ons niet kenbaar maakt dat je niet met de wijziging akkoord gaat, dan nemen wij aan dat je de wijzigingen accepteert. Wij sturen jou altijd een herinnering wanneer er een wijziging plaats vindt. Prijswijzigingen zullen 30 (dertig) dagen nadat wij je van deze wijziging in kennis hebben gesteld van kracht worden.

11. RETOURNERING VAN DE M2M AUTO

11.1. Algemeen

Wanneer je de Overeenkomst beëindigt, moet jij de M2M Auto aan Lynk & Co retourneren. Hiervoor moet je een afspraak maken met Lynk & Co. De kosten voor de retournering komen voor jouw rekening. Je kunt kiezen tussen de opties zoals uiteengezet in het leveringsbeleid en moet Lynk & Co daarvan in kennis stellen, alvorens de Lynk & Co Auto te retourneren, mnet betrekking tot de wijze waarop je dat van plan bent te doen, zodat wij jou bij het retourneren kunnen ondersteunen.

In geval dat de laatste dag van jouw Overeenkomst op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, kunnen wij van jou verlangen dat jij de M2M Auto vóór de laatste dag van jouw Maandelijks Membership retourneert of laat ophalen.

11.2. Staat van de M2M Auto bij retournering

Je wordt verzocht jouw M2M Auto vóór het retourneren gereed te maken. De M2M Auto moet aan ons geretourneerd worden:
• met een volle tank brandstof. Wij behouden ons het recht voor de kosten van brandstof en administratiekosten in rekening te brengen in geval dat jij de M2M Auto zonder een volle tank brandstof retourneert;
• met alle persoonlijke bezittingen verwijderd (wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van bezittingen die in de M2M Auto achtergelaten zijn);
• in schone toestand;
• met alle ongelukken en alle schade gemeld; en
• met alle onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de M2M Auto daarin aanwezig.

Bij retournering behouden wij het recht voor de M2M Auto samen met jou te inspecteren. Wanneer jij de M2M Auto aan ons retourneert, of wanneer wij op jouw verzoek de M2M Auto bij jou ophalen, zullen wij de staat van de M2M Auto beoordelen. Hieronder valt het beoordelen of de auto schoon is, of er schade is, en of de onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de M2M Auto nog aanwezig zijn. Het resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd en eventueel noodzakelijke reparatiekosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht volgens het slijtagebeleid dat hier te vinden is en bijkomende kosten zoals gespecificeerd in Bijlage 1 hieronder.

11.3. Berekening definitieve kilometerstand

Bij retournering lezen wij de definitieve kilometerstand van jouw M2M Auto af en berekenen wij de door jou te betalen kosten volgens onderstaand Artikel 22.

12. VERZEKERINGEN EN SCHADE AFHANDELINGSVERGOEDING

Het Maandelijks Membership omvat een motorrijtuigen- en WA-verzekering (‘Verzekering’) en dekt:
• aansprakelijkheid jegens derden;
• schade aan de M2M Auto; en
• separate dekking voor persoonlijke ongelukken voor de bestuurder.

De Verzekering wordt verstrekt door onze partner en welke worden beheerst door de aparte voorwaarden van onze partner. Je kunt deze hier op onze website vinden. Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat jouw gebruik van de M2M Auto binnen de voorwaarden van de Verzekering valt. De voorwaarden van de Verzekering kunnen aanvullende voorwaarden en beperkingen van jouw gebruik van de M2M Auto bevatten. Wij raden je aan de tijd te nemen om deze zorgvuldig te lezen vóór aflevering van jouw M2M Auto.

Het is niet mogelijk een eigen verzekering af te sluiten, of de bestaande Verzekering aan te passen.

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De aansprakelijkheid van Lynk & Co jegens jou

Niets in deze Algemene Voorwaarden M2M zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg van een schending van de overeenkomst zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, kansschade, of verlies van (zakelijke) kansen. Om compensatie te kunnen vorderen moeten het verlies of de kosten daadwerkelijk geleden zijn.

Indien jij meent dat jouw M2M Auto afwijkingen of fouten vertoont die van invloed zijn op jouw gebruik van de M2M Auto, dan zullen wij, zolang de afwijking of fout niet is veroorzaakt door jouw verkeerd gebruik van de M2M Auto, de M2M Auto naar onze keuze repareren of vervangen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij jou aan ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten, hetzij zodra jij de Auto van Lynk & Co hebt ontvangen en de schade, fout of onregelmatigheid ontdekt of wanneer jij deze bemerkt.

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verlies of schade welke is ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst zal beperkt zijn tot de totale waarde van de Overeenkomst.

13.2. Jouw aansprakelijkheid jegens ons

Jij bent verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden M2M en de voorwaarden van de Verzekering. Wanneer Lynk & Co niet in staat is enig bedrag onder de Verzekering vergoed te krijgen wegens omstandigheden die aan jou zijn toe te rekenen, ben jij verantwoordelijk voor gemaakte verliezen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, schade of diefstal. Jij bent verantwoordelijk voor alle bestuurders. 

Zoals hierboven aangegeven ben jij verantwoordelijk voor alle kosten en boetes, zoals verkeers- en parkeerkosten, boetes voor te hard rijden en filekosten die zich voordoen gedurende jouw Maandelijks Membership. Wij zullen deze kosten die aan ons gericht zijn als geregistreerde eigenaar van de M2M Auto aan jou in rekening brengen. Dit geldt eveneens in geval dat jij anderen toestaat met de M2M Auto te rijden, in welk geval deze ontstane kosten worden behandeld als ware deze door jou gemaakt. Wij behouden het recht voor deze kosten te factureren zelfs nadat de Overeenkomst is beeindigd.

14. OVERMACHT

Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen in deze Overeenkomst wanneer en voor zover de niet-nakoming of vertraging is te wijten aan omstandigheden buiten de controle van de Partijen en welke de betrokken Partij redelijkerwijs niet kon voorzien of had kunnen voorkomen door het treffen van preventieve maatrefelen (‘Overmacht’). Overmacht kan natuurrampen, oorlog, opstanden, terrorisme, publieke wanorde, algemene energie disruptie, confiscatie, monetaire beperkingen, epidemieen en pandemieen, wereldwijde aanleveringsproblemen en verstoringen en overheidsingrijpen omvatten, alsmede besluiten (met uitsluiting van gebeurtenissen die worden veroorzaakt door het niet voldoen aan de verplichtingen) en vergelijkbare omstandigheden.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij kunnen jou toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Auto van Lynk & Co. De licentie en het recht deze IE te gebruiken kunnen worden beheerst door de Voorwaarden voor onze Connected Services (de ‘Connected Services’), zoals te vinden op onze website hier. Indien de voorwaarden voor de Connected Services niet van toepassing zijn op kenmerken of diensten beschermd door IE, dan kennen wij aan jou een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken i) intern in samenhang met de M2M Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar werd gesteld, en ii) volgens de documentatie voor de IE.

IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door de documentatie voor de IE.

Wij kunnen jou toegang geven tot het intellectueel eigendom van een derde partij binnen of in verband met de M2M Auto (‘3PIP’). Een dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij en welke wij aan jou kunnen verstrekken en/of aan jou laten lezen dan wel die je kunt downloaden op de website van de derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden.

Je zult erop toezien dat alle bestuurders en passagiers bewust worden gemaakt van de voorwaarden met betrekking tot IE en 3PIP en deze accepteren.

16. EIGENDOM VAN RECHTEN

Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video's en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmateriaal, alsmede enige IE met betrekking tot de M2M Auto is eigendom van, of in licentie gegeven aan, Lynk & Co en dergelijke materialen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruikt. 

De afbeeldingen, video's en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden M2M. Mocht dit plaatsvinden dan zullen wij je daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is jou niet toegestaan om niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

18. DATAPRIVACY

Voor zover Lynk & Co persoonsgegevens met betrekking tot de Koper, bestuurders of passagiers verwerkt, is Lynk & Co de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Lynk & Co is tevens verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de bestuurders van de M2M Auto zoals verder uiteengezet in de voorwaarden met betrekking tot de Connected Services. Informatie omtrent onze verwerking van persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is op de website hier. De koper zal er zorg voor dragen dat bestuurders en passagiers bewust worden gemaakt van ons Privacybeleid.

19. CONNECTED SERVIVES

De M2M Auto bevat Connected Services die kunnen worden gebruikt in de M2M Auto en de Lynk & Co mobiele applicatie. Voor deze Connected Services gelden aparte gebruiksvoorwaarden voor de bestuurders van de M2M Auto en zijn beschikbaar op onze website hier. Het ter beschikking stellen van Connected Services geldt op voorwaarde dat de bestuurder de gebruiksvoorwaarden accepteert. De koper zal er daarom zorg voor dragen dat (i) de bestuurder ervan bewust gemaakt wordt van de gebruiksvoorwaarden en deze accepteren en naleven en (ii) de bestuurder geïnformeerd wordt over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de Connected Services. Lynk & Co behoudt zich het recht voor een audit te laten uitvoeren en de wijze waarop jij zorg draagt voor de acceptatie en naleving van de voorwaarden met betrekking tot de Connected Services te waarderen.

20. GELDIGHEID

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden M2M wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Alle Overeenkomsten tussen jou en ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlandse recht.

Alle geschillen die (kunnen) ontstaan tussen de Partijen met betrekking tot deze Overeenkomst en de naleving daarvan, die juridisch dan wel feitelijk van aard zijn, zullen ten alle tijden exclusief aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Elke Partij gaat ermee akkoord dat alle procedures die worden gevoerd op grond van dit Artikel 21 geheim zullen worden gehouden voor zover wettelijk toegestaan. Deze geheimhoudingsverplichting ziet op alle informatie die boven water komt gedurende een dergelijke procedure, alsmede enige beslissing of toewijzing als gevolg van een dergelijke procedure. De informatie onder dit geheimhoudingsbeding mag niet, in welke vorm dan ook, openbaar worden gedeeld met een derde partij zonder schriftelijke toestemming van de Partijen. Dit zal een Partij er niet van weerhouden zulke informatie openbaar te maken teneinde rechten met betrekking tot een geschil veilig te stellen, of wanneer openbaarmaking wettelijk verplicht is, of door een gerechtelijk bevel of verordening van de toepasselijke handelsbeurs wordt bevolen.

II. M2M AUTO EN REGELS VOOR HET GEBRUIK 

Je kunt de M2M Auto gebruiken gedurende jouw Maandelijks Membership zoals hieronder beschreven. 

22. MAANDELIJKSE VRIJE KILOMETERS

Volgens jouw Maandelijks Membership heb jij maandelijks (wat voor alle duidelijkheid gelijk is aan een Factureringsperiode) 1250 vrije kilometers (‘Vrije Kilometers’). Je kunt deze afstand met de M2M Auto rijden zonder extra kosten boven op jouw Maandelijks Membershipsvergoeding. 

Jouw Vrije Kilometers gelden voor alle kilometers die door de M2M Auto worden gereden, ongeacht wie erin rijdt, waaronder begrepen het aantal gereden kilometers terwijl jouw M2M Auto gedeeld wordt op het Lynk & Co Sharing Platform of wordt bestuurd door iemand anders dan jij. 

Hoewel het aantal Vrije Kilometers maandelijks wordt berekend, brengen wij niet direct kosten in rekening  voor de kilometers gereden boven het maandelijks aantal Vrije Kilometers. In plaats daarvan brengen wij het totaal aantal kilometers in rekening aan het eind van de Overeenkomst. Kilometers kunnen daardoor worden doorgeschoven tussen maanden. Dit betekent dat jij de extra kilometers die je gedurende een maand hebt verbruikt in evenwicht kunt brengen door tijdens een andere maand minder kilometers te gebruiken. Aan het einde van de Overeenkomst zullen wij, als je jouw totale kilometervergoeding hebt overschreden, een toeslag in rekening brengen voor extra kilometers.

De kosten voor kilometers boven het aantal Vrije Kilometers bedragen EUR 0,15 per kilometer (exclusief BTW). 

Je kunt jouw gereden kilometers in jouw M2M Auto volgen in de Lynk & Co App. Om ervoor te zorgen dat jij de meest actuele informatie hebt over jouw gereden kilometers, zullen wij jouw kilometerstand aflezen via een draadloze download, waardoor jij overzicht houdt over jouw kosten en gereden kilometers. 

23. WIE MOGEN DE AUTO BESTUREN?

De M2M Auto kan worden bestuurd door personen die voldoen aan de onderstaande criteria. Je zult er zorg voor dragen dat degenen die toestemming hebben om de M2M Auto te besturen deze regels zullen volgen en  hiervoor in aanmerking komen.

Toegestane bestuurders:

• de primaire bestuurder, i.e. de door jou aangewezen persoon die de M2M Auto mag besturen voor werk en privé gebruik;
• enige werknemer van de koper waarvan de primaire bestuurder heeft toegestaan dat de auto aan diegenen wordt uitgeleend; en
• familieleden van de primaire bestuurder die op hetzelfde adres wonen als de primaire bestuurder.

Vereisten voor de bestuurder:

• Je zult erop toezien dat enige bestuurder van de M2M Auto beschikt over een rijbewijs dat geldig is in het land waar de koper is geregistreerd;
• Je zult erop toezien dat enige bestuurder één en twintig (21) jaar oud is; en
• Je zult erop toezien dat alle bestuurders ten minste drie (3) aaneengesloten jaren beschikken over een geldig rijbewijs.

24. DELEN

De M2M Auto heeft de functionaliteit om gedeeld worden via het Lynk & Co sharing platform (het ‘Lynk & Co Sharing Platform’), maar mag niet gedeeld worden via andere sharing platforms of diensten. Indien het Lynk & Co Sharing Platform voor jou en de M2M Auto beschikbaar wordt gesteld, zal jij daarover worden geinformeerd en zullen de aparte voorwaarden met betrekking tot het gebruik daarvan beschikbaar worden gesteld. 

25. GRONDGEBIED

Je kunt met de M2M Auto rijden binnen de landen waarin wij onze roadside assistance service (‘RA’) aanbieden. Zie voor meer informatie over de landen waarin wij RA aanbieden en waarin in de M2M Auto kan worden gereden onze website hier. Voor meer informatie over RA, zie Artikel 29 hieronder. 

26. KOSTEN DOOR GEBRUIK 

Kosten die ontstaan uit het gebruik van de M2M Auto komen voor jouw rekening en vallen buiten de M2M Vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitenwisservloeistof, parkeerkosten, tolbetalingen, enzovoorts. Ter voorkoming van twijfel, geldt dat kosten die niet voorkomen in deze Overeenkomst voor jouw rekening zijn. 

27. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR (CAR GUIDE)

Bij levering ontvang je een handleiding voor jouw M2M Auto (‘Car Guide’) bij levering. De Car Guide is te vinden in de M2M Auto via de applicatie “Car Guide” in het infotainment systeem in de Auto, in de App van Lynk & Co en online op onze website. De Car Guide is jouw gids voor jouw M2M Auto en bevat informatie over de werking van jouw M2M Auto. De Car Guide kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in jouw M2M Auto uitkomen. 

28. WEL/NIET DOEN 

WEL DOEN

• lees de Car Guide en andere instructies behorend bij jouw M2M Auto zorgvuldig door en zorg ervoor dat deze worden nageleefd;
• er zorg voor dragen dat de M2M Auto met gepaste zorg gebruikt wordt en aan alle verkeersregels en wettelijke reglementen gehoor geven;
• je bent verplicht ongevallen of schade onmiddellijk aan Lynk & Co te melden;
• je bent verplicht diefstal of inbraak onmiddellijk aan Lynk & Co te melden;
• je bent verplicht ieder onverwacht gedrag van de M2M Auto aan Lynk & Co te melden;
• je bent verplicht ervoor zorg te dragen dat voorzichtig met de M2M Auto wordt gereden en alle redelijke maatregelen om schade aan of diefstal van de M2M Auto te voorkomen in acht worden genomen;
• je bent verplicht regelmatig de bandendruk en het olie- en vloeistoffenniveau te controleren zoals nodig is volgens de Car Guide.

NIET DOEN

• roken in de M2M Auto (daaronder begrepen e-sigaretten);
• wijzigingen aanbrengen aan de M2M Auto;
• rijden met huisdieren in de passagierscompartimenten van de M2M Auto;
• accessoires installeren zonder onze schriftelijke toestemming daarvoor;
• gevaarlijke goederen vervoeren of bewaren in de M2M Auto;
• off-road rijden met de M2M Auto of op wegen of terreinen die niet bedoeld zijn voor auto's;
• de M2M Auto gebruiken voor commerciele doeleinden, zoals het vervoeren van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten;   
• de M2M Auto besturen wanneer jij daar fysiek niet toe in staat bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie wegens ziekte.

29. PECHHULPDIENST

Via onze partner bieden wij jou een pechhulpdienst (roadside assistance service - ‘RSA’) gedurende jouw Maandelijks Membership. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, de gebruiksvoorwaarden op onze website hier.

30. OMRUILEN ABONNEMENTSAUTO

Op enig moment tijdens jouw Maandelijks Membership kan het nodig zijn dat Lynk & Co jouw M2M Auto wijzigt of de M2M Auto die jij gebruikt tijdelijk moet omwisselen, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie of wanneer wij menen dat de abonnementsauto waar jij in rijdt niet meer aan onze normen voldoet. Hiervoor behouden wij het recht jouw M2M Auto om te wisselen voor een andere Auto van Lynk & Co Auto en kunnen wij jou niet garanderen dat jij gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebt over precies dezelfde M2M Auto. Het omruilen van een M2M Auto en het beoordelen van een M2M Auto kan uitsluitend door ons geïnitieerd worden en mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met jou op voor het omruilen van de M2M Auto.

31. VERVANGENDE AUTO

Je hebt het recht gebruik te maken van onze mobiliteitsservice wanneer jouw M2M Auto langer dan 1 (één) werkdag in de werkplaats staat. Meer informatie over de mobiliteitsservice waar jij over kunt beschikken als onderdeel van jouw Maandelijks Membership kan worden gevonden in Bijlage 2.

III. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR M2M DIENSTEN VAN LYNK & CO VOOR B2B KLANTEN

32. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de M2M Diensten van Lynk & Co (‘Algemene Voorwaarden M2M Diensten’) en maken integraal deel uit van jouw M2M Lidmaatschap en zijn van toepassing vanaf het sluiten van de Overeenkomst. Het M2M Lidmaatschap geeft jou het recht tot gebruikmaking van de M2M Diensten zoals uiteengezet in Artikel 33 (de ‘M2M Diensten’)  en ziet enkel op de M2M Auto zoals aan jou verstrekt als onderdeel van het M2M Lidmaatschap en deze Overeenkomst.

33. DIENSTEN

In het kader van Jouw Maandelijks Membership heb je recht op de hieronder vermelde M2M diensten.

33.1. Periodiek onderhoud en vereiste inspecties 

Tijdens jouw Maandelijks Membership zorgen wij voor jouw M2M Auto. Iedere 24 (vierentwintig) maanden, dan wel iedere 30.000 (dertigduizend) kilometer (waar dan ook eerder sprake van is) voeren wij periodiek onderhoud uit. Periodiek onderhoud wordt verricht door een garage waarmee Lynk & Co een contract heeft afgesloten in het land waar jouw M2M Auto is geregistreerd en volgens de aanbevelingen van de fabrikant. 

Dit omvat, maar is niet beperkt tot diverse controles van de auto ten aanzien van functionaliteit, veiligheidssystemen, slijtage en vloeistofniveaus, software-updates en het vervangen van onderdelen volgens nader te bepalen intervallen, zoals motorruimte en filters, tandriemen en bougies. De kosten voor arbeid en onderdelen die nodig zijn voor het periodiek onderhoud zijn hierin opgenomen. De details over wat word gerekend tot periodiek onderhoud, worden na afronding van het periodiek onderhoud vermeld in het onderhoudsboekje.

Het bijvullen van olie en andere vloeistoffen in de tijd tussen het periodiek onderhoud valt niet onder het periodieke onderhoud.

Een ophaal- en terugbrengservice (‘Ophalen en Terugbrengen’) van jouw M2M Auto is in het periodiek onderhoud inbegrepen. Om een afspraak te maken voor periodiek onderhoud en het Ophalen en Terugbrengen zullen Wij vooraf contact met je opnemen. Voor het Ophalen en Terugbrengen gelden aparte voorwaarden. Deze vindt je op onze website hier.  

33.2. Vervanging ruitenwisserbladen 

Wij zullen de bladen van je ruitenwissers vervangen in het kader van het periodieke onderhoud.  

33.3. Vervangende auto 

Wanneer je jouw M2M Auto meer dan 1 (één) kalenderdag moet missen vanwege een bezoek aan een door Lynk & Co gecontracteerde garage, met uitzondering van verzekeringsgerelateerde incidenten en RSA (waarvoor eigen voorwaarden gelden), dan zorgen Wij voor een vervangende auto. Meer details over vervangend vervoer kan worden gevonden in Bijlage 2 . 

33.4. Proactieve planning 

Wij zullen regelmatig data uitlezen vanuit Jouw M2M Auto om de prestaties ervan te controleren, om proactief onderhoud en reparaties te plannen, en om ervoor te zorgen dat de M2M Auto correct functioneert.  

33.5. Connected Services

Jouw M2M Auto is voorzien van Connected Services, onderverdeeld in twee categoriëen: ‘Standaard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Connected Services worden geregeld door (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op onze website hier), (ii) onze fair use policy (beschikbaar op onze website hier) en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier).

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaard Services zijn kosteloos, terwijl toegang tot en gebruik van de Premium Services mogelijk zijn tegen betaling van aanvullende kosten aan Lynk & Co of een derde partij.

Tot 31 December 2022 omvat jouw M2M Lidmaatschap toegang tot en gebruik van de Premium Services, inclusief de data met betrekking tot dergelijk gebruik. Na 31 December 2022 vervalt jouw gratis toegang tot en gebruik van de Premium Services, en daarna krijg je de optie om Premium Services en/of data apart aan te schaffen.

33.6. Winterbanden

Jouw Maandelijks Membership omvat geen winterbanden, noch de vervanging van de wielen en/of banden van jouw M2M Auto. Echter, je kunt de winterbanden service van Lynk & Co apart aanschaffen als add-on bij jouw Maandelijks Membership, waarbij onder andere de huur van winterbanden en ophaal-en bezorgservice zijn inbegrepen. Hetzij opgemerkt dat het niet is toegestaan dat je zelf aanpassingen aan de M2M Auto maakt zoals uiteengezet in deze voorwaarden, waardoor het zelf vervangen van de wielen en/of banden van de M2M Auto niet mogelijk is.

34. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

Voor de levering van de M2M Diensten aan jou moet je aan het volgende voldoen:

- rijden en omgaan met de M2M Auto volgens de Car Guide;
- regelmatig het vloeistof- en olieniveau controleren en, zo nodig, bijvullen volgens de Car Guide op eigen kosten;
- ervoor zorgen dat jouw M2M Auto beschikbaar is voor afspraken met de garage wanneer wij deze gepland hebben op een afgesproken datum;
- Lynk & Co zo spoedig mogelijk informeren over;
o schade of een defect aan jouw M2M Auto,
o noodzakelijk onderhoud, wanneer je meent dat jouw M2M Auto eerder onderhoud nodig heeft dan de geplande onderhoudsbeurt.

35. LOOPTIJD EN BEËINDIGING 

De M2M Diensten zullen aan jou worden geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten gedurende de looptijd van jouw M2M Lidmaatschap.

Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten eindigen van rechtswege bij beëindiging van jouw M2M Lidmaatschap. 

36. PRIJS 

De M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van jouw Maandelijks Membership en de M2M Diensten in Artikel 33 zullen zonder extra kosten voor je worden uitgevoerd. De betaling voor jouw M2M Diensten is opgenomen in jouw M2M Vergoeding. 

BIJLAGE 1 - LIJST MET EXTRA KOSTEN EXCLUSIEF BTW

1. EXTRA KILOMETERS

EUR 0,15 per extra kilometer.

2. TOESTAND VAN MAANDELIJKSE MEMBERSHIP-AUTO BIJ INLEVERING 

Voorbeeldovertredingen:

• M2M Auto niet schoongemaakt (binnenkant en/of buitenkant);
• geur in M2M Auto (zoals rook, huisdier, braaksel, enz.);
• M2M Auto teruggebracht zonder volle tank brandstof;
• overmatige slijtage aan de M2M Auto (zoals krassen, steenslag, versleten interieur);
• wijzigingen aan de M2M Auto die ongedaan moeten worden gemaakt (zoals stickers, dakkoffer, niet toegestane verwisseling van wielen en/of banden, enz.);
• ontbrekende onderdelen (zoals serviceboekje, laadkabel, trekhaak).

Extra kosten met betrekking tot de toestand van de M2M Auto bij teruggave zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om de auto in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 

3. BOETES EN VERGOEDINGEN

Voorbeelden van vergoedingen die kunnen plaatsvinden tijdens de Overeenkomst:

• parkeerkosten; 
• boete voor verkeersovertreding;
• congestieheffing;
• toltarieven. 

Bijkomende kosten in verband met boetes en vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van de hoogte van de boete of vergoeding. Bovendien zal Lynk & Co in geval van overtreding boetes en vergoedingen administratiekosten van EUR 3,- exclusief BTW in rekening brengen. 

4. VERWERKINGSKOSTEN VOOR SCHADE

In geval van een ongeluk of schade aan de M2M Auto, ben jij verantwoordelijk voor het vergoeden van de daadwerkelijke schade. Echter, als een dergelijk ongeluk of schade niet zijn veroorzaakt door handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden M2M, zal niet meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) schade administratiekosten in rekening gebracht, zelfs indien onze reparatiekosten hoger zijn

BIJLAGE 2 – VERVANGENDE AUTO SERVICE

1. RECHT OP VERVANGENDE AUTO SERVICE

Wanneer jouw M2M Auto zich in een door Lynk & Co aanbevolen garage bevindt zoals geboekt door Lynk & Co voor de hieronder genoemde werkzaamheden voor langer dan 1 (één) dag, heb je recht op het gebruik van een vervangende auto. Deze vervangende autodienst is beschikbaar gedurende de looptijd van je M2M Lidmaatschap. 

2. TABEL

Garage activiteit

M2M Auto terug geleverd aan jou

Vervangende auto

Periodiek onderhoud

Dezelfde dag

Nee

>1 dag

Ja

Seizoensbanden

Dezelfde dag

Nee

>1 dag

Ja

Recall (onder garantie)

Dezelfde dag

Nee

>1 dag

Ja

Repair (onder gerantie)

Dezelfde dag

Nee

>1 dag

Ja

Repair (niet onder garantie)

Dezelfde dag

Nee

>1 dag

Ja

Incident

Dezelfde dag

Nee

>1 dag

Ja

3. REGELS VOOR VERVANGENDE AUTO

Wanneer je ervoor kiest gebruik te maken van de vervangende auto gelden de volgende regels gedurende de periode dat je gebruik maakt van de vervangende auto:

• gebruikskosten die ontstaan tijdens gebruik van de vervangende auto zijn voor jouw rekening op dezelfde basis als gebruik van de M2M Auto. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn brandstofkosten, kosten met betrekking tot tolwegen, snelheids of parkeerovertredingen, verzekeringsbijdragen, enz;
• het is niet mogelijk vervangende auto’s te delen, waaronder begrepen delen op het  Lynk & Co sharing platform;
• je dient de vervangende auto beschikbaar te stellen voor ophalen op het moment dat de garage activiteit is afgerond, en jouw M2M Auto aan jou geretourneerd moet worden. Je bent verantwoordelijk voor aanvullende huur vergoeding wanneer je de vervangende auto niet beschikbaar maakt voor ophalen op dit moment. Zulke kosten kunnen variëren maar zijn maximaal EUR 100 (honder euro) per dag;
• gebruik van de vervangende auto is beperkt tot 100 (honderd) kilometers per dag. Extra gereden kilometers boven dit aantal worden in rekening gebracht voor EUR 0,25 per kilometer;
• de vervangende auto is voorzien van standaard banden in de betreffende markt. De vervangende auto heeft geen speciale winterbanden, ook niet als je die hebt besteld voor jouw M2M Auto.