Algemene voorwaarden voor maandelijks membership van Lynk & Co voor consumenten

Geldt vanaf 1 januari 2022

1. INLEIDING 

Welkom bij de website van Lynk & Co https://www.lynkco.com/nl-nl/ (de ‘Site’). 

Onze maand-tot-maand lidmaatschapsdienst (‘Maandelijks Membership’) geeft jou voor een vaste prijs toegang tot een Auto van Lynk & Co en andere Diensten van Lynk & Co voor de duur van jouw Maandelijks Membership. Een complete lijst van de diensten van Lynk & Co en de geldende voorwaarden is hieronder te vinden in Artikel III (de ‘M2M Diensten’). 

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor het Maandelijks Membership (‘Algemene Voorwaarden M2M’) voor een auto van Lynk & Co tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V of een van haar Gelieerde Ondernemingen (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) aan jou als consument (‘jij’, ‘jouw’) op de Site, de Club, Pop-Up Store en Tour in Nederland. 

Deze Algemene Voorwaarden M2M gelden niet voor de aankoop van een Auto van Lynk & Co, sharing services van Lynk & Co of reserveonderdelen van Lynk & Co. Wanneer jij geïnteresseerd bent in één van deze diensten, lees dan de afzonderlijk hiervoor geldende voorwaarden op de Site.

Deze Algemene Voorwaarden M2M bestaan uit 3 artikelen, die hieronder uiteengezet worden. Jij wordt verzocht alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden M2M en de overige begeleidende documenten te lezen (een complete lijst daarvan is te vinden in Artikel 3) voordat jij een Order bij ons plaatst. Door het plaatsen van een Order voor een Maandelijks Membership ga jij ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden M2M en verklaar jij deze gelezen te hebben. 

Wanneer er dingen veranderen, dan kunnen deze Algemene Voorwaarden M2M eveneens veranderen. Wij wijzen jou er nogmaals op deze Algemene Voorwaarden M2M te lezen voordat jij een Order voor een Maandelijks Membership plaatst bij ons, zelfs wanneer jij dit eerder al gedaan hebt. Het Maandelijks Membership geldt onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden M2M in de versie die geldt op het moment dat een Abonnement wordt afgesloten. 

2. BEDRIJFSINFORMATIE

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780

Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer: +46 31 309 7570

E-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

CONTACTGEGEVENS

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefoon: 0800-0233377 

E-mail: hello@lynkco.com 

‘Gelieerde Onderneming’ betekent een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB.

3. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN

De overeenkomst voor een Maandelijks Membership (de ‘Overeenkomst’) bestaat uit de volgende documenten,

De Orderbevestiging voor het Maandelijks Membership

Deze Algemene Voorwaarden M2M

Artikel I Hoe in te schrijven voor M2M

Artikel II M2M Auto en regels voor het gebruik

Artikel III Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten van Lynk & Co voor consumenten

Bijlage 1 Model herroepingsformulier

Bijlage 2 Lijst van extra kosten inclusief btw

Bijlage 3 Voorwaarden voor Connectiviteitsdiensten

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor extra diensten die jij van ons koopt in verband met het Maandelijks Membership.

Deze Algemene Voorwaarden M2M zullen nimmer jouw wettelijke rechten beperken.

I. HOE IN TE SCHRIJVEN VOOR M2M

4. PLAATSEN VAN EEN ORDER

Je kunt online een order plaatsen voor het Maandelijks Membership (‘Order’) via de webwinkel van Lynk & Co op https://www.lynkco.com/nl-nl en de daarbinnen beschikbare applicaties van Lynk & Co Nederland (gezamenlijk genoemd: de ‘Webwinkel’). Ook kan jij een Lynk & Co club (‘Club’), een Lynk & Co tour (‘Tour’) of een Lynk & Co pop-up club (‘Pop-Up’) bezoeken binnen Nederland.

Om je te Abonneren moet u,

• 21 jaar of ouder zijn, en ten minste 3 (drie) jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, en
• Een geldig rijbewijs hebben binnen Nederland, en
• Woonachtig zijn in Nederland

Wanneer jij een Order plaatst, verklaart en garandeer jij dat jij niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat jij de Auto van Lynk & Co niet zult verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zult stellen aan een dergelijke persoon. Mocht dit het geval blijken te zijn, dan wordt jouw Order onmiddellijk beëindigd. Voorts behouden wij ons het recht voor eventuele kosten niet aan jou te restitueren en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling doen van reeds betaalde kosten of deel van de Koopprijs.

Om een Order te plaatsen in de Webwinkel moet jij alle verplichte velden naar waarheid en correct invullen, jouw Maandelijks Membership configureren volgens de opties die aan jou worden aangeboden en bevestigen dat jij deze Algemene Voorwaarden M2M heeft gelezen. Daarnaast moet jij een Lynk & Co account (‘Lynk & Co Account’) aanmaken, wanneer jij dit nog niet hebt gedaan. De Lynk & Co Account wordt beheerst door de aparte voorwaarden, welke te vinden zijn op de Site hier.

Wanneer jij een Order plaatst in onze Webwinkel, dan plaats je een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten volgens deze Algemene Voorwaarden M2M. Voorwaarden die jij hebt verzocht als onderdeel van de Order zullen eerst geldig zijn wanneer wij deze voorwaarden duidelijk schriftelijk geaccepteerd hebben.

RIJBEWIJS

Het is jouw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de geldigheid van jouw rijbewijs. Wanneer jouw rijbewijs is uitgegeven buiten Nederland, dan is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geldig is in Nederland en geldig blijft voor de duur van de Overeenkomst. Het is jouw verantwoordelijkheid om ons te informeren over verandering van jouw rijbewijs gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zoals verlenging, afloop enz.

EEN BINDENDE OVEREENKOMST

Zodra wij jouw Order hebben verwerkt en bevestigd hebben dat wij aan jouw Order kunnen voldoen, sturen wij jou een schriftelijke orderbevestiging van het Maandelijks Membership (‘Orderbevestiging’). Bij ontvangst van de Orderbevestiging sluit jij een bindende overeenkomst (‘Overeenkomst’) met ons. De Orderbevestiging gaat vergezeld van de volledige inhoud van de Overeenkomst.

NB: een automatisch bericht dat jij van ons ontvangt als reactie op jouw Order vormt geen formele Orderbevestiging, tenzij dit duidelijk als zodanig wordt vermeld.

5. CONFIGURATIE VAN DE AUTO EN DE DIENSTEN

Wanneer jij jouw Order plaatst, dan kun jij jouw Maandelijks Membership configureren door te kiezen uit bepaalde configuraties van de Auto van Lynk & Co.

De door jouw gekozen configuratie van de Auto van Lynk & Co (de ‘M2M Auto’) en de M2M Diensten die standaard zijn opgenomen en de extra diensten van Lynk & Co diensten die jij kiest, worden beschreven in de Orderbevestiging. Om zeker te weten dat de configuratie van jouw Maandelijks Membership is zoals jij wilt, wordt jij verzocht de M2M Orderbevestiging nauwkeurig door te nemen wanneer jij deze ontvangt en ons zo spoedig te informeren wanneer jij fouten vindt.

Wij behouden het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen aan de door jou gekozen M2M Auto na het sluiten van de Overeenkomst – zolang deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit of prestaties van de M2M Auto. 

5.1. WIJZIGINGEN OP EEN ORDER

Behalve in het geval dat de Orderbevestiging onjuiste informatie bevat en niet aansluit bij jouw Order, is het niet toegestaan Orders te wijzigen. In geval dat jij jouw Order wilt wijzigen, vragen wij jou om voor ondersteuning contact op te nemen met het Engagement Center. Indien een wijziging onmogelijk is, om ongeacht welke reden, dan kun jij jouw Order nog wel annuleren op de wijze zoals hieronder beschreven en een nieuwe Order plaatsen.

6. PRIJS 

Jouw Maandelijks Membershipsvergoeding omvat jouw M2M Auto en M2M Diensten. Een complete lijst daarvan vindt jij in jouw Orderbevestiging. Jouw M2M Vergoeding per Factureringsperiode wordt vermeld bij de checkout in de Webwinkel voordat jij jouw Order plaatst. Tenzij door ons uitdrukkelijk anders gesteld, zijn de prijzen die in de Webwinkel worden getoond inclusief belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), maar exclusief leveringskosten, indien van toepassing, welke afzonderlijk voldaan moeten worden wanneer leveringskosten gelden. 

Jouw eerste (1e) M2M Vergoeding wordt gereserveerd na het sluiten van de Overeenkomst en vastgelegd zodra wij jouw M2M Auto aan jou leveren. Met uitzondering van de eerste (1e) M2M Vergoeding, betaal jij jouw M2M Vergoeding vooraf op dezelfde datum van iedere kalendermaand, dat wil zeggen, de datum waarop jij jouw M2M Auto heeft ontvangen (‘Factureringsdatum’). De factureringsperiode voor jouw M2M Vergoeding ligt derhalve tussen de Factureringsdatum van iedere kalendermaand (de ‘Factureringsperiode’). Bijvoorbeeld, wanneer jij jouw M2M Auto op 10 maart hebt ontvangen, dan wordt de Factureringsperiode de periode tussen 10 maart en 10 april. 

6.1. BIJKOMENDE KOSTEN 

Mogelijk moet jij bijkomende kosten aan ons betalen (naast jouw M2M Vergoeding) voor kosten die zijn ontstaan tijdens jouw gebruik van de M2M Auto, maar die aan ons opgelegd worden als geregistreerde eigenaar van de M2M Auto. Dit geldt bijvoorbeeld voor tolbetalingen, parkeergeld en fileheffingen die zich voordoen tijdens jouw Maandelijks Membership. 

Wij nemen deze bijkomende kosten op in jouw M2M Vergoeding voor de Factureringsperiode volgend op de ontvangst door ons van de bijkomende kosten en in sommige gevallen brengen wij bij jou hiervoor administratiekosten à EUR 3 in rekening. We zullen dergelijke extra kosten samen met jouw M2M-vergoeding voor de relevante factureringsperiode vermelden in jouw ‘Mijn pagina's’ in jouw Lynk & Co-account. Je kunt altijd inloggen op jouw Lynk & Co Account om jouw eerstvolgende betaling in te zien. Een complete lijst van welke bijkomende kosten wij zullen opnemen in jouw M2M Vergoeding, mocht jij deze maken, en voor welke kosten administratiekosten gelden, is te vinden op in Bijlage 2.

7. BETALING 

Voor het betalen van jouw Maandelijks Membership kun jij kiezen uit verschillende betalingsopties die beschikbaar zijn in de Webwinkel, in de Club, Pop-Up of Tour en je kunt deze voldoen in de daar vermelde valuta. Wij zullen de betalingsgegevens die jij aan ons heeft verstrekt gebruiken voor jouw eerste M2M Vergoeding en voor alle volgende M2M Vergoedingen en bijkomende kosten. 

BETAALMETHODEN

Je kunt jouw M2M Vergoeding betalen op de manier die aan jou wordt gepresenteerd wanneer jij jouw bestelling plaatst. Over het algemeen accepteren we de volgende betaalmethoden: creditcard en pinpas, SEPA-automatische incasso. We behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden voor een Bestelling niet te accepteren en verwijzen naar andere betaalmethoden. We accepteren alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (‘EU’) en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen of toeslagen die door derden worden aangerekend, zoals, maar niet beperkt tot, banken of creditcardaanbieders.

Alle betaalpas- en creditcardhouders worden onderworpen aan een validatie- en autorisatiecontrole door de uitgever ervan. Mocht de uitgever van de desbetreffende betaalpas of creditcard weigeren de betaling aan ons te autoriseren, dan ontvang jij een bericht dat de betaling niet verricht kon worden. In geval dat jouw betaling niet kan worden verricht, probeer het dan nogmaals of neem contact op met het Engagement Center voor ondersteuning. Wanneer de M2M Vergoeding om enige reden niet kan worden gereserveerd, dan kan geen Order worden geplaatst. 

7.1. VEILIGE BETALING MET BETAALPAS / CREDITCARD 

Bij in het invullen van jouw betalingsgegevens worden jouw gegevens in versleutelde vorm via een beveiligde verbinding veilig verzonden naar onze Betalingsdienstaanbieder (‘BDA’) en daar verwerkt. 

7.2. SPECIFICATIE M2M VERGOEDING 

Je ontvangt een specificatie van jouw M2M Vergoeding in jouw ‘Mijn pagina's’ in jouw Lynk & Co-account en naar het e-mailadres dat jij hebt opgegeven bij het plaatsen van jouw bestelling op dezelfde dag als jouw Factureringsdatum. Let erop dat jouw gekozen betaalmethode geldig is en dat jij voldoende saldo hebt om de betaling te kunnen uitvoeren.

7.4. KREDIETCONTROLE 

Wij behouden ons het recht voor een beoordeling van jouw geloofwaardigheid en acceptatie uit te voeren op basis van jouw persoonsgegevens en jouw kredietwaardigheid. Indien je kiest voor een betaling met creditcard of betaalpas, dan behouden wij ons het recht voor om de geldigheid van de creditcard of betaalpas en de kredietstatus ervan te controleren in verband met de waarde van de Order en of jouw persoonsgegevens kloppen en overeenkomen met de gegevens als vermeld in de Order.

Wij behouden ons het recht voor om een kredietinformatiebureau aan te stellen om de kredietbeoordeling uit te voeren. Het kredietbureau kan een zoekresultaat op jouw kredietdossier plaatsen, dat door andere organisaties te zien is. Mogelijk ontvang je een bericht van het kredietinformatiebureau dat wij een geloofwaardigheidscontrole op jou hebben gedaan en op grond waarvan wij Orders of de gekozen betalingsopties kunnen weigeren. 

7.5. LATE BETALING

Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat jouw M2M Vergoeding en eventuele bijkomende kosten maandelijks voldaan worden. Indien jij jouw M2M Vergoeding niet hebt voldaan op de vervaldatum, dan sturen wij jou één (1) herinnering waarin wij jou vragen deze betaling per omgaande te doen. Let erop dat je betalingsinstructie in die herinnering opvolgt, deze kan afwijken van jouw normale betalingsmethode. 

Indien wij jouw betaling niet binnen drie (3) werkdagen (maandag - vrijdag) na deze eerste herinnering hebben ontvangen, dan volgen een formele herinnering, aanmaningsprocedures en schuld invorderingsmaatregelen, waarvoor extra kosten aan jou berekend kunnen worden. 

Indien wij jouw betaling van de M2M Maandelijkse Vergoeding niet hebben ontvangen binnen vijftien (15) dagen nadat deze verschuldigd was, dan hebben wij het recht jouw Overeenkomst te beëindigen. Mochten wij hiertoe overgaan, dan informeren wij jou daarvan per e-mail en tenzij wij jouw betaling uiterlijk vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief hebben ontvangen (“Beëindigingsdatum”), wordt de Overeenkomst beëindigd per de Beëindigingsdatum.

8. LEVERING

De verschillende leveringsmethoden die wij bieden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor Orders die worden geplaatst in de Webwinkel in Nederland leveren wij slechts binnen Nederland.

Meer informatie over onze verschillende leveringsopties vindt je in ons leveringsbeleid op de Site. Indien niets anders schriftelijk aan jou kenbaar is gemaakt, zijn de leveringskosten inclusief douanerechten en overheidshonoraria, verzend- en administratiekosten voor levering aan u, maar zonder leveringskosten voor retourzendingen.

Voordat jij jouw Order plaatst worden de leveringsmethoden eventuele bijbehorende kosten vermeld in de Webwinkel of op een andere passende wijze aan jou getoond. Wanneer jij jouw Order plaatst, kun je kiezen aan welke leveringsmethode jij de voorkeur geeft voor de levering van jouw M2M Auto. Na het plaatsen van jouw Order nemen wij binnen 2-4 dagen na het verzenden van jouw Orderbevestiging contact met jou op via het Engagement Center om de levering van jouw M2M Auto te regelen en jou te laten weten welke leveringstijden voor jou beschikbaar zijn op basis van de door jou gekozen leveringsmethode bij het plaatsen van de Order. Wanneer je jouw moment van levering hebt gekozen, dan wordt dit schriftelijk aan jou bevestigd. 
De levertijden zijn schattingen en hoewel wij ons altijd naar beste kunnen inzetten om te leveren binnen de verwachte periode kunnen wij de exacte tijd van levering niet garanderen. Wij houden je op de hoogte wanneer wij niet kunnen leveren volgens naar de verwachte levertermijn. 

Voor M2M Auto's waarvan de levering gepland staat voor meer dan 6 (zes) maanden na de datum van de Order behouden wij het recht voor een redelijke verhoging van de Prijs door te voeren, rekening houdend met factoren als inflatie, hogere kosten voor grondstoffen en transport- en administratiekosten. Mocht een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk worden dan stellen wij jou daarvan op de hoogte. Indien je de verhoging niet accepteert, dan heeft het recht de Overeenkomst te annuleren in overeenstemming met Artikel 11. 

Bij levering vragen wij jou om een identiteitsbewijs te laten zien en een leveringsbevestiging te ondertekenen. Vergeet niet jouw rijbewijs meer te nemen wanneer je jouw M2M Auto ophaalt en rekening te houden met de identificatie-eisen volgens het leveringsbeleid, voordat je jouw M2M Auto ophaalt. 

8.1. WIJZIGINGEN IN DE LEVERING 

In bepaalde gevallen kun je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit wellicht niet altijd mogelijk is zullen wij ons best doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit slechts plaatsvinden tegen een annuleringsvergoeding die jij verschuldigd bent. Wanneer een annuleringsvergoeding geldt wanneer wij met de wijziging van de levering akkoord gaan, dan zullen wij jou altijd daar altijd van op de hoogte stellen. Mocht je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen van een methode die wij kosteloos bieden naar een leveringsmethode waarvoor wij leveringskosten rekenen, dan wordt jouw eerste M2M Vergoeding verhoogd met de leveringskosten. 

Zie voor meer details over of en hoe je jouw leveringsmethode kunt wijzigen, alsook in welke situaties een annuleringsvergoeding van toepassing is, het leveringsbeleid op de Site. 

8.2. VERTRAAGDE LEVERING 

In geval van een vertraagde levering zullen wij jou zo spoedig mogelijk van de vertraagde levering op de hoogte stellen en jou een verwachte nieuwe levertijd laten weten. Je wordt verzocht het leveringsbeleid op de Site te lezen voor meer informatie over hoe de vertraagde levering zal worden behandeld. Mocht het moment van levering van jouw M2M Auto essentieel zijn voor jou, dan moet jij dit aan ons mededelen bij het plaatsen van jouw Order. 

8.3. NIET-OPGEHAALDE ORDERS 

Indien jij om welke reden dan ook jouw M2M Auto niet ophaalt volgens jouw gekozen leveringsmethode en tijd, dan wordt jouw Order aan ons geretourneerd en zullen wij de leveringskosten van de retournering aan jou in rekening brengen, zoals gespecificeerd in het leveringsbeleid op de Site. 

8.4. EIGENDOM EN TITEL 

De eigendom van de M2M Auto zal nimmer overgaan op jou gedurende jouw Maandelijks Membership of daarna. De M2M Auto en eventuele accessoires zijn onze eigendom en de M2M Auto wordt geregistreerd op onze naam. Wij behouden het recht voor de Auto van Lynk & Co weer in bezit te nemen in geval dat jij jouw M2M Vergoeding niet voldoet, zonder ons op de hoogte te stellen van jouw voornemen daartoe. 

9. ANNULERING VAN EEN ORDER 

Je kunt jouw Order annuleren te allen tijde kosteloos annuleren, mits jij jouw M2M Auto nog niet hebt ontvangen. In dit geval zullen wij de eerste gereserveerde M2M Vergoeding zo spoedig mogelijk aan je terugstorten, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van jouw annulering van de Order. Mocht je dit willen doen, dan moet je ons dat laten weten door contact op te nemen met het Engagement Center. In het geval dat je jouw Order drie (3) dagen of minder voor de datum van de door jou gekozen levertijd annuleert, kunnen annuleringskosten voor de levering van toepassing zijn, zoals uiteengezet in het leveringsbeleid. Raadpleeg het leveringsbeleid op de Site voor meer informatie.

10. WETTELIJK RECHT VAN HERROEPING

Wanneer je een Order bij ons plaatst in de Webwinkel, dan heb jij een wettelijk recht van herroeping uit de Overeenkomst, om ongeacht welke reden, binnen veertien (14) dagen na de Orderbevestiging. 

10.1. TIJDSPERIODE

De periode van veertien (14) dagen waarin jij kunt herroepen vangt aan op de datum waarop jij met ons de Overeenkomst voor het Maandelijks Membership sluit. 

10.2. UITOEFENING VAN JOUW RECHT 

Om jouw recht van herroeping uit te oefenen moet u, voordat de periode van 14 (veertien) dagen afloopt, jouw besluit tot herroeping schriftelijk aan ons meedelen, waarbij jij duidelijk vermeldt dat je jouw recht van herroeping wenst uit te oefenen. 

Je kunt dit op iedere schriftelijke manier aan ons meedelen binnen de periode van 14 dagen, maar bij voorkeur vragen wij jou,

Gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie Bijlage 1      )
Een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het Engagement Center per brief of e-mail aan het adres als genoemd aan het begin van deze Algemene Voorwaarden van het Maandelijks Membership.

10.3. RETOURNERING VAN DE M2M AUTO NA UITOEFENING VAN HET RECHT VAN HERROEPING

Wanneer jij ons duidelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van jouw voornemen tot herroeping, dan moet jij de M2M Auto aan ons retourneren, mocht deze reeds geleverd zijn. De kosten voor de retournering komen voor jouw rekening. Om de M2M Auto aan ons te retourneren nadat jij jouw recht van herroeping heeft uitgeoefend, kun je kiezen uit een van de twee onderstaande opties. Vóór het retourneren van de M2M Auto dien jij het Engagement Center mee te delen hoe je dit wilt doen, zodat wij jou bij het retourneren kunnen ondersteunen. De opties zijn als volgt.  

A. De M2M Auto op eigen kosten en binnen veertien (14) dagen nadat je ons in kennis hebt gesteld van jouw voornemen je terug te trekken, retourneren op een centraal servicepunt (‘CSP’) zoals gespecificeerd in het leveringsbeleid op de Site, of
B. Wij halen jouw M2M Auto op jouw kosten op, op een locatie die door jou en het Engagement Center is afgesproken. Jouw verzoek en boeking voor ons om jouw M2M Auto op te halen moet worden gedaan binnen veertien (14) dagen van de datum waarop je ons jouw voornemen tot herroeping meedeelt. 

10.4. KOSTEN VAN TERUGTREKKING EN RETOURNERING 

Zoals hierboven vermeld, komen de kosten voor de retournering voor jouw rekening. Dit geldt zelfs wanneer jij gebruik maakt van retourservice van Lynk & Co. De geschatte kosten voor het retourneren van een Auto van Lynk & Co bedragen momenteel driehonderdvijftig euro (EUR 350). 

10.5. OORSPRONKELIJKE STAAT

Wij garanderen een volledige restitutie uitsluitend indien de M2M Auto aan ons wordt geretourneerd in dezelfde staat waarin jij deze ontving, dat wil zeggen, in de oorspronkelijke staat. Dit betekent dat jij in de M2M Auto mag rijden om de aard, kenmerken en werking ervan te bepalen, maar dat jij aansprakelijk bent jegens ons voor de waardevermindering van de M2M Auto welke het gevolg is van enig gebruik buiten hetgeen noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de M2M Auto te bepalen. 

Wanneer wij de geretourneerde M2M Auto hebben ontvangen, dan zullen wij deze controleren en indien jij de M2M Auto vaker hebt gebruikt dan wat nodig is om zeker te weten dat deze in goede werkende staat is en om de kenmerken ervan te bepalen, dan zullen wij een bedrag in mindering brengen in evenredige verhouding tot de verminderde waarde van de M2M Auto van het bedrag dat aan jou wordt teruggestort. 

10.6. RESTITUTIE 

Wij zullen de Maandelijks Membershipskosten en leveringskosten, indien reeds betaald voor (met uitzondering van aanvullende leveringskosten die het gevolg zijn van jouw keuze van een leveringsoptie anders dan de goedkoopste leveringsoptie die wij aanbieden), per omgaande aan jou terugstorten en in geen geval later dan 14 (veertien) dagen na de datum waarop wij de M2M Auto of een bewijs van retournering van jou hebben ontvangen. 

Voor de terugstorting gebruiken wij dezelfde betalingsmethode die jij hebt gebruikt voor jouw betaling, tenzij dat niet mogelijk is. Indien je weet dat dit niet mogelijk is, ongeacht om welke reden, neem dan contact op het met Engagement Center. Indien wij om ongeacht om welke reden de terugstorting niet aan jou kunnen doen via dezelfde betaalwijze, of wanneer, om ongeacht om welke reden, andere regelingen nodig zijn, dan nemen wij contact met je op om de restitutie te regelen.

11. DUUR & BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP 

11.1. DUUR VAN HET M2M LIDMAATSCHAP 

Jouw Maandelijks Membership vangt aan op de dag dat jij jouw M2M Auto ontvangt en zal automatisch worden verlengd voor een extra Factureringsperiode, tenzij jij jouw Maandelijks Membership opzegt door ons daar schriftelijk van in kennis te stellen. Dit geldt eveneens in geval dat jij de M2M Auto niet ophaalt op de door jou gekozen leverdatum, maar niet wanneer wij de M2M Auto niet leveren op de door jou gekozen leverdatum, in welk geval het Maandelijks Membership aanvangt wanneer wij de M2M Auto aan jou leveren. De gegevens voor het opzeggen van jouw Maandelijks Membership zijn te vinden in onderstaand Artikel 11.3.

11.2. MINIMUMPERIODE 

Het Maandelijks Membership heeft een minimumperiode van één (1) Factureringsperiode, wat betekent dat jij jouw Maandelijks Membership twintig (20) dagen vóór de volgende Factureringsdatum moet opzeggen om te voorkomen dat deze wordt verlengd met nog een Factureringsperiode. 

11.3. BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP DOOR JOU 

Jij kunt de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door op de Lynk & Co App, of telefonisch via het Engagement Center, mede te delen dat jij de Overeenkomst wenst te beëindigen. Wanneer jij de Overeenkomst wil beëindigen hanteren wij een opzegtermijn van ten minste twintig (20) dagen. Dit betekent dat jij niet verplicht bent om nog een Factureringsperiode te betalen wanneer jij ons ten minste twintig (20) dagen vóór jouw volgende Factureringsdatum (te weten, dezelfde maand, zoals hierboven bepaald) in kennis heeft gesteld van jouw wens de Overeenkomst te beëindigen. Indien wij jouw verzoek tot beëindiging van de Overeenkomst later dan twintig (20) dagen vóór jouw volgende Factureringsdatum ontvangen, dan wordt jouw Overeenkomst verlengd met nog een Factureringsperiode na jouw Factureringsdatum en daarna beëindigd (dat wil zeggen, aan het eind van de Factureringsperiode).

Nadat je ons hebt geïnformeerd over jouw wens de Overeenkomst te beëindigen, blijft jouw Maandelijks Membership actief en kun jij de M2M Auto blijven gebruiken totdat deze aan ons is geretourneerd in overeenstemming met onderstaand Artikel 13. 

Als de M2M-Auto niet binnen de gestelde termijn aan ons wordt geretourneerd, zullen we een procedure voor terugvordering starten. Voor zover wettelijk is toegestaan, zullen wij dergelijke terugnamekosten bij jou in rekening brengen. Jij bent ook verplicht om een vergoeding van EUR 25, te betalen voor elke dag dat de M2M-auto niet aan ons is geretourneerd. Houd rekening met de staat  waarin de M2M-Auto zich moet bevinden op het moment dat deze aan ons wordt geretourneerd volgens Sectie 13 en dat jij aansprakelijk bent voor eventuele kosten die worden gemaakt doordat de Auto niet aan deze voorwaarden voldoet.

11.4. BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP DOOR ONS 

Zoals hierboven gesteld hebben wij het recht jouw Overeenkomst met ons te beëindigen wegens wanbetaling; jij ontvangt van ons dan een Beëindigingsbrief waarin wij jou informeren over de beëindiging en dat deze beëindiging vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief (‘Beëindigingsdatum’) van kracht wordt Dit betekent dat jij de M2M Auto uiterlijk op de Beëindigingsdatum aan ons moet retourneren. Het retourneren van jouw M2M Auto kun je regelen met het Engagement Center. Gezien het tijdsbestek is het van cruciaal belang dat jij onmiddellijk na ontvangst van de Beëindigingsbrief contact opneemt met het Engagement Center.

Mocht de M2M Auto niet aan ons worden geretourneerd binnen het hierboven bepaalde tijdsbestek, dan zullen wij overgaan tot het vorderen van afgifte al dan niet via een gerechtelijke procedure. Wij zullen de kosten voor deze procedure aan jou in rekening brengen voor zover wettelijk toegestaan. Tevens ben jij verplicht een vergoeding à EUR 25 te betalen voor iedere dag dat de M2M Auto niet aan ons is geretourneerd. NB: let op de staat waarin de M2M Auto zich moet bevinden bij retournering wanneer deze aan ons wordt geretourneerd ingevolge Artikel 13. Voorts wijzen wij erop dat jij aansprakelijk bent voor eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het feit dat de Auto niet voldoet aan voornoemde voorwaarden.

Wij zijn gerechtigd jouw M2M Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij alle nog openstaande bedragen uit hoofde Overeenkomst onmiddellijk dienen te worden voldaan, indien;

a) u meer dan eens de voorwaarden van de Overeenkomst heeft geschonden,
b) uit een kredietrapport blijkt dat jij een geschiedenis van wanbetaling hebt of wanneer wij, redenen hebben om aan te nemen dat jij niet aan jouw betalingsverplichting kunt voldoen,
c) u de M2M Vergoeding meer dan één (1) keer niet heeft voldaan op de Factureringsdatum,
d) u een andere betalingsverplichting aan ons niet nakomt binnen een vastgestelde termijn en nadat jij een betalingsherinnering hebt ontvangen,
e) De M2M Auto voorwerp is van abnormaal gebruik of verkeerd beheer,
f) u onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt,
g) u anderszins handelt in strijd met een bepaling van de Overeenkomst of door ons uitgegeven gebruikersinstructies,
h) u, zonder onze toestemming, met de M2M Auto heeft gereden of getracht heeft te rijden buiten het toegestane grondgebied.

Indien wij de Overeenkomst beëindigen volgens het bovenstaande, dan zijn wij gerechtigd de noodzakelijke maatregelen te treffen om de M2M Auto met onmiddellijke ingang weer in bezit te nemen. Wij zijn gerechtigd de politie, douane of andere autoriteit in te roepen die handelt in ons belang en die gerechtigd is de M2M Auto in beslag te nemen.

12. WIJZIGINGEN OP DE OVEREENKOMST

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst en de overige daarin vervatte documenten, alsmede om de prijs van jouw Maandelijks Membership te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf aan jou communiceren en jou informeren over hoe jij die wijzigingen kunt accepteren. In geval dat wij een prijswijziging doorvoeren, heb jij de keus om hetzij akkoord te gaan met de wijziging volgens de instructies die jij vindt in het bericht waarin wij jou van de wijziging in kennis te stellen, of hier niet mee akkoord te gaan en de prijswijziging te weigeren door jouw Maandelijks Membership op te zeggen volgens Artikel 11. Indien jij ons niet kenbaar maakt dat je niet met de wijziging akkoord gaat, dan nemen wij aan dat je de wijzigingen accepteert. Wij sturen jou altijd een herinnering wanneer er een wijziging plaats vindt. Prijswijzigingen zullen 30 dagen nadat wij je van deze wijziging in kennis hebben gesteld van kracht worden.

13. RETOURNERING VAN DE M2M AUTO

Wanneer de Overeenkomst beëindigt, moet jij de M2M Auto aan ons retourneren. Hiervoor moet je een afspraak maken met het Engagement Center. De kosten voor de retournering komen voor jouw rekening. Vóór het retourneren van de M2M Auto dien je het Engagement Center mee te delen hoe jij dit wilt doen, waarbij je kunt kiezen uit een van de twee onderstaande opties, zodat wij jou bij het retourneren kunnen ondersteunen,

A. Op jouw eigen kosten retourneren op een centraal servicepunt (‘CSP’) zoals gespecificeerd in het leveringsbeleid op de Site. Dit moet uiterlijk op de laatste dag van jouw Overeenkomst worden gedaan, of
B. Verzoeken dat wij jouw M2M Auto op jouw kosten ophalen op een locatie die door jou en het Engagement Center is afgesproken. Wij zullen contact met jou opnemen voor het ophalen van jouw M2M Auto.
NB: in geval dat de laatste dag van jouw Overeenkomst op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, kunnen wij van jou verlangen dat jij de M2M Auto vóór de laatste dag van jouw Maandelijks Membership retourneert of laat ophalen.

13.1. STAAT VAN DE M2M AUTO BIJ RETOURNERING

Je wordt verzocht jouw M2M Auto vóór het retourneren gereed te maken. De M2M Auto moet aan ons geretourneerd worden:

• met een volle tank brandstof. Wij behouden ons het recht voor de kosten van brandstof en administratiekosten in rekening te brengen in geval dat jij de M2M Auto zonder een volle tank brandstof retourneert;
• met alle persoonlijke bezittingen verwijderd (wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van bezittingen die in de M2M Auto achtergelaten zijn);
• in schone toestand;
• met alle verzekeringsclaims overlegd en alle schade gemeld;
• met alle onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de M2M Auto daarin aanwezig.

Bij retournering behouden wij het recht voor de M2M Auto samen met jou te inspecteren. Wanneer jij de M2M Auto aan ons retourneert, of wanneer wij op jouw verzoek de M2M Auto bij jou ophalen, zullen wij de staat van de M2M Auto beoordelen. Hieronder valt het beoordelen of de auto schoon is, of er schade is, en of de onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de M2M Auto nog aanwezig zijn. Het resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd en eventueel noodzakelijke reparatiekosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht volgens het slijtagebeleid dat te vinden is hier en bijkomende kosten zoals gespecificeerd in Bijlage 2 hieronder.

13.2. BEREKENING DEFINITIEVE KILOMETERSTAND

Bij retournering lezen wij de definitieve kilometerstand van jouw M2M Auto af en berekenen wij de door jou te betalen kosten volgens onderstaand Artikel 25.

14. VERZEKERINGEN

Het Maandelijks Membership omvat een motorrijtuigen- en WA-verzekering (‘Verzekering’) verstrekt door onze partner en welke worden beheerst door de aparte voorwaarden van onze partner. Een specificatie daarvan tref je in Artikel 32 in onderstaande Deel II. Wij raden je aan de tijd te nemen om deze zorgvuldig te lezen vóór aflevering van jouw M2M Auto.

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU

Niets in deze Algemene Voorwaarden M2M zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg van een schending van de overeenkomst zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, kansschade, of verlies van (zakelijke) kansen. Om compensatie te kunnen vorderen moeten het verlies of de kosten daadwerkelijk geleden zijn. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens jou als Consument en derhalve niet verantwoordelijk voor verlies of kosten met betrekking tot bedrijfsactiviteiten.

Indien jij meent dat jouw M2M Auto afwijkingen of fouten vertoont die van invloed zijn op jouw gebruik van de M2M Auto, dan zullen wij, zolang de afwijking of fout niet is veroorzaakt door jouw verkeerd gebruik van de M2M Auto, de M2M Auto naar onze keuze repareren of vervangen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij jou aan ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten, hetzij zodra jij de Auto van Lynk & Co heeft ontvangen en de schade, fout of onregelmatigheid ontdekt of wanneer jij deze bemerkt.

Jij kan ons informeren en je klacht indienen door, - het contactformulier in te vullen of - ons te contacteren via telefoon of email. 

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verlies of schade welke is ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst zal beperkt zijn tot de totale waarde van jouw Order.

15.2. JOUW AANSPRAKELIJKHEID JEGENS ONS

In geval dat de verzekering vervalt als gevolg van jouw handelen, dan ben jij aansprakelijk voor enig geleden verlies, zoals maar niet beperkt tot schade of diefstal. Jij bent verantwoordelijk voor het handelen van andere bestuurders die jij toestaat de M2M Auto te gebruiken.

Zoals hierboven genoemd, ben jij verantwoordelijk voor alle kosten en boetes, zoals verkeers- en parkeerkosten, boetes voor te hard rijden en filekosten die zich voordoen gedurende jouw Maandelijks Membership. Wij zullen deze kosten die aan ons gericht zijn als geregistreerde eigenaar van de M2M Auto aan jou in rekening brengen. Dit geldt eveneens in geval dat jij anderen toestaat met de M2M Auto te rijden, in welk geval deze ontstane kosten worden behandeld als ware deze door jou gemaakt. Wij behouden het recht voor deze kosten te factureren tot maximaal twaalf (12) maanden nadat jij de Overeenkomst door jou of door is opgezegd, of jij je hebt teruggetrokken.

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij kunnen jou toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Auto van Lynk & Co. De licentie en het recht deze IE te gebruiken kunnen worden beheerst door bijzondere voorwaarden, zoals weergegeven in de Aanverwante Diensten in Bijlage 3. Indien er geen bijzondere voorwaarden voor het gebruik zijn, dan kennen wij aan jou een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken i) intern in samenhang met de M2M Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar werd gesteld, en ii) volgens de documentatie voor de IE.

IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door de documentatie voor de IE en de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden M2M.

16.1. GEBRUIK VAN INTELLECTUEEL EIGEDOM VAN DERDEN

Wij kunnen jou toegang geven tot het intellectueel eigendom van een derde partij binnen of in verband met de M2M Auto (‘3PIP’). Een dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij en welke wij aan jou kunnen verstrekken en/of aan jou laten lezen dan wel die je kunt downloaden op de website van de derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden.

Tenzij anders vermeld in aparte voorwaarden van de derde partij, is het gebruik van de 3PIP beperkt tot gebruik uitsluitend in verband met het gebruik van de M2M Auto en het toegestaan gebruik waarvoor de 3PIP beschikbaar werd gesteld.

17. EIGENDOM VAN RECHTEN

Alle immateriële eigendommen die worden getoond in de Webwinkel of immateriële eigendommen in verband met het Maandelijks Membership en de M2M Auto zijn ons eigendom en het is jou niet toegestaan deze eigendommen te gebruiken zonder onze toestemming.

De afbeeldingen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen in de Club, Pop-Up en in Tour dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen.

18. OVERDRACHT VAN RECHTEN

Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden M2M. Mocht dit plaatsvinden dan zullen wij je daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is jou niet toegestaan om niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

19. DATAPRIVACY

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft, gebruik maakt van de Site en een Order plaatst. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is op de Site.

20. NIETIGHEID

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden M2M wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen.

21. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Alle Overeenkomsten tussen jou en ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Zweeds recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien verplichte wettelijke regelgeving ter bescherming van consumenten in jouw land van verblijf bepalingen bevat die gunstiger zijn voor jou als consument, dan zullen deze bepalingen gelden.

Als Consument kun jij een rechtszaak aanspannen in verband met de Overeenkomst bij de bevoegde rechtbank in jouw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn.

Indien wij enige van onze rechten willen afdwingen tegen jou als consument, dan zullen dit wij uitsluitend doen bij de rechtbanken van de jurisdictie waarvan jij een inwoner bent.

22. ALTERNATIVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN

Wanneer jij als consument een klacht hebt die jij niet met ons kunt oplossen, dan heb jij de mogelijkheid jouw klacht eveneens voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten zoals jij klachten ontstaan uit online aankopen buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR Platform vind je op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met u, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

23. MEER INFORMATIE

Deze Algemene Voorwaarden M2M zijn in te zien op https://www.lynkco.com/nl-nl/terms-and-conditions. Wanneer je deze wilt opslaan voor jouw eigen archief, dan kun je deze Algemene Voorwaarden M2M afdrukken of opslaan als PDF op jouw computer.

Je kunt jouw Order ook opslaan en archiveren door in de laatste fase van het plaatsen van jouw Order in de Webwinkel de gebruikelijke commando’s op jouw computer te gebruiken, of te wachten tot je de Orderbevestiging ontvangt, met daarin de gegevens van jouw Order en de Algemene Voorwaarden M2M die gelden ten tijde van het plaatsen van jouw Order.

24. WIL JIJ ONS BEREIKEN?

Mocht je ons om welke reden dan ook willen bereiken, neem dan contact met ons op via één van de onderstaande wijzen. 

II. M2M AUTO EN REGELS VOOR HET GEBRUIK 

Je kunt de M2M Auto gebruiken gedurende jouw Maandelijks Membership zoals hieronder beschreven. 

25. MAANDELIJKSE VRIJE KILOMETERS

Volgens jouw Maandelijks Membership heb jij maandelijks (wat voor alle duidelijkheid gelijk is aan een Factureringsperiode) 1250 vrije kilometers (‘Vrije Kilometers’). Je kunt deze afstand met de M2M Auto rijden zonder extra kosten boven op jouw Maandelijks Membershipsvergoeding. 

Jouw Vrije Kilometers gelden voor alle kilometers die door de M2M Auto worden gereden, ongeacht wie erin rijdt, behalve het aantal gereden kilometers terwijl jouw M2M Auto gedeeld wordt op het Lynk & Co Sharing Platform.. 

Hoewel het aantal Vrije Kilometers maandelijks wordt berekend, brengen wij niet direct kosten in rekening  voor de kilometers gereden boven het maandelijks aantal Vrije Kilometers. In plaats daarvan brengen wij het totaal aantal kilometers in rekening aan het eind van de Overeenkomst of wanneer jij extra kilometerkosten maakt met een waarde van vijfhonderd euro (EUR 500) of meer. Kilometers kunnen daardoor worden doorgeschoven tussen maanden tot op een overschot aan kilometerkosten ad EUR 500, waarna het surplus aan kilometer kosten aan jou gefactureerd zal worden op dezelfde wijze als extra kosten zoals omschreven in Sectie 6.1. Na betaling, zal het aantal gereden kilometers opnieuw berekend worden vanaf nul (o). 

Dit betekent dat jij de extra kilometers die je gedurende een maand hebt verbruikt in evenwicht kunt brengen door tijdens een andere maand minder kilometers te gebruiken, tot aan de maand waarin jouw extra kilometerkosten hoger zijn dan EUR 500. Aan het einde van de Overeenkomst zullen wij, als je jouw totale kilometervergoeding hebt overschreden, een toeslag in rekening brengen voor extra kilometers.

De kosten voor kilometers boven het Aantal Vrije Kilometers bedragen 0.15 per kilometer (incl. BTW). 

Je kunt jouw gereden kilometers in jouw M2M Auto volgen in de Lynk & Co App. Om ervoor te zorgen dat jij de meest actuele informatie hebt over jouw gereden kilometers, zullen wij jouw kilometerstand aflezen via een draadloze download, waardoor jij overzicht houdt over jouw kosten en gereden kilometers. 

26. WIE MOGEN DE AUTO BESTUREN?

De M2M Auto kan worden bestuurd door jou, de contracthouder, en jouw directe gezinsleden die ingeschreven zijn op hetzelfde woonadres als jij (mits zij voldoen aan de eisen als beschreven in Artikel 4), zoals gedefinieerd in de Verzekering. Meer informatie over wie nog meer de M2M Auto mag besturen is te vinden in de verzekeringsvoorwaarden. Het is jouw verplichting ervoor te zorgen dat de personen die jij toestaat met de M2M Auto te rijden zich aan de Gebruiksregels en aan de Overeenkomst houden en hiervoor in aanmerking komen.

27. DELEN.

De M2M Auto mag gedeeld worden via het Lynk & Co sharing platform (het ‘Lynk & Co Sharing Platform’), maar mag niet gedeeld worden via andere sharing platforms of diensten. Mocht jij ervoor kiezen jouw M2M Auto te delen op het Lynk & Co Sharing Platform, dan kan deze worden bestuurd door personen buiten jouw directe gezinsleden en huishouden, volgens de afzonderlijke voorwaarden die het Lynk & Co Sharing Platform en de daaraan gerelateerde verzekering van het Sharing Platform beheersen. 

28. GRONDGEBIED

Je kunt met de M2M Auto rijden binnen het land waarvan jij inwoner bent en binnen de Europese Unie (‘EU’), inclusief Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, met inachtneming van de Verzekeringsvoorwaarden. In sommige gevallen kunnen ook andere landen onder de territoriale dekking van de verzekering vallen. Raadpleeg de Verzekeringsvoorwaarden als jij in de M2M-auto op een andere locatie dan de bovengenoemde landen wilt rijden. Wij adviseren jou het desbetreffende artikel van de Verzekeringsvoorwaarden altijd te lezen voordat jij met de M2M Auto gaat rijden buiten het land waarvan jij inwoner bent. 

29. KOSTEN DOOR GEBRUIK 

Kosten die ontstaan uit het gebruik van de M2M Auto komen voor jouw rekening en vallen buiten de M2M Vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitenwisservloeistof, parkeerkosten, tolbetalingen, enzovoorts. Ter voorkoming van twijfel, geldt dat kosten die niet voorkomen in jouw Orderbevestiging voor jouw rekening zijn. 

30. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR 

Bij levering ontvang jij als eigenaar een handleiding voor jouw M2M Auto (“Car Guide”). De Car Guide is te vinden in de M2M Auto via de applicatie “Car Guide” in het beeldscherm voor de bestuurder, in de App van Lynk & Co en online op de Site. De Car Guide is jouw gids voor jouw M2M Auto en bevat informatie over de werking van jouw M2M Auto. Lees de Car Guide zorgvuldig door voordat jij jouw M2M Auto gebruikt. De Car Guide kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in jouw M2M Auto uitkomen. 

31. WEL/NIET DOEN 

WEL DOEN

Lees de Car Guide en andere instructies behorend bij jouw M2M Auto zorgvuldig door.
• Rijd en gebruik de M2M Auto met gepaste zorg en houd je aan alle verkeersregels en wettelijke reglementen.
• Meld ongevallen of schade onmiddellijk aan ons via het Engagement Center.
• Meld diefstal of inbraak onmiddellijk aan ons via het Engagement Center.
• Meld ieder onverwacht gedrag van de M2M Auto aan het Engagement Center voor advies.
• Rijd voorzichtig met de M2M Auto en neem alle redelijke maatregelen om schade aan of diefstal van de M2M Auto te voorkomen.
• Controleer regelmatig de bandendruk en het olie- en vloeistoffenniveau zoals nodig is volgens de Car Guide.

NIET DOEN

• Roken in de M2M Auto (daaronder begrepen e-sigaretten).
• Wijzigingen aanbrengen aan de M2M Auto.
• Rijden met huisdieren in de passagierscompartimenten van de M2M Auto.
• Accessoires installeren zonder onze schriftelijke toestemming daarvoor.
• Gevaarlijke goederen vervoeren of bewaren in de M2M Auto.
• Off-road rijden met de M2M Auto of op wegen of terreinen die niet bedoeld zijn voor auto's.
• De M2M Auto gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals het vervoeren van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten.   
• De M2M Auto besturen wanneer jij daar fysiek niet toe in staat bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie wegens ziekte.

32. VERZEKERINGEN

Zoals hierboven genoemd, wordt de Verzekering die door onze partner wordt verstrekt, beheerst door de aparte voorwaarden van onze partner. Je kunt deze vinden in op de Site hier. Het is jouw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat jouw gebruik van de M2M Auto binnen de bepalingen van de Verzekering valt. Wij raden jou aan de tijd te nemen om deze zorgvuldig te lezen vóór de aflevering van jouw M2M Auto.

33. PECHHULPDIENST

Via onze partner bieden wij jou een pechhulpdienst (roadside assistance service - ‘RSA’) gedurende jouw Maandelijks Membership. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, de gebruiksvoorwaarden op de Site .

34. OMRUILEN ABONNEMENTSAUTO

Op enig moment tijdens jouw Maandelijks Membership kan het nodig zijn dat wij jouw M2M Auto wijzigen of de M2M Auto die jij gebruikt tijdelijk moeten omwisselen, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie of wanneer wij menen dat de abonnementsauto waar jij in rijdt niet meer aan onze normen voldoet. Hiervoor behouden wij het recht jouw M2M Auto om te wisselen voor een andere Auto van Lynk & Co Auto en kunnen wij jou niet garanderen dat jij gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebt over precies die M2M Auto als vermeld in jouw Orderbevestiging. Het omruilen van een M2M Auto en het beoordelen van een M2M Auto kan uitsluitend door ons geïnitieerd worden en mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met jou op voor het omruilen van de M2M Auto.

35. MOBILITEITSSERVICE

Je hebt het recht gebruik te maken van onze mobiliteitsservice wanneer jouw M2M Auto langer dan 1 (één) werkdag in de werkplaats staat. Meer informatie over de mobiliteitsservice waar jij over kunt beschikken als onderdeel van jouw Maandelijks Membership op de Site hier.

III. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR M2M DIENSTEN VAN LYNK & CO VOOR CONSUMENTEN

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de M2M Diensten van Lynk & Co (‘Algemene Voorwaarden M2M Diensten’) tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V (‘Lynk & Co’, ‘Wij’, ’Ons’, ‘Onze’) of een van haar Gelieerde Ondernemingen (i.e. een entiteit waarvan Lynk & Co of Lynk & Co International AB Direct of indirect via één of meer tussenpersonen voor meer 50% belang in het aandelenkapitaal houdt) aan u als consument (‘U’, ‘Uw’) op de Site, de Club, Pop-Up Store en Tour in Nederland.  

Lees alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten goed door voordat U een Order voor een Maandelijks Membership plaatst. Door het plaatsen van een Order gaat U ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden M2M Diensten en verklaart U deze gelezen te hebben. 

1. BEDRIJFSINFORMATIE

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780

Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer: +46 31 309 7570

E-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

2. CONTACTGEGEVENS

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefoon: 0800-0233377 

E-mail: hello@lynkco.com 

3. TOEPASSINGSGEBIED 

Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van Uw Maandelijks Membership en worden overeengekomen bij het plaatsen van een Order. Het Maandelijks Membership geeft U recht op de M2M diensten zoals hieronder nader omschreven in Artikel 4 (‘M2M Diensten’) en geldt uitsluitend voor de M2M Auto die aan U is geleverd in het kader van Uw Maandelijks Membership en zoals gespecificeerd in Uw M2M Orderbevestiging. 

4. DIENSTEN

In het kader van Uw Maandelijks Membership heeft U recht op de hieronder vermelde M2M diensten (‘M2M Diensten’).

4.1. PERIODIEK ONDERHOUD EN VEREISTE INSPECTIES 

Tijdens Uw Maandelijks Membership zorgen wij voor Uw M2M Auto. Iedere 24 (vierentwintig) maanden, dan wel iedere 30.000 (dertigduizend) kilometer voeren wij periodiek onderhoud uit. Periodiek onderhoud wordt verricht door een garage waarmee Lynk & Co een contract heeft afgesloten in het land waar Uw M2M Auto is geregistreerd en volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Dit omvat, maar is niet beperkt tot diverse controles van de auto ten aanzien van functionaliteit, veiligheidssystemen, slijtage en vloeistofniveaus, software-updates en het vervangen van onderdelen volgens nader te bepalen intervallen, zoals motorruimte en filters, tandriemen en bougies. De kosten voor arbeid en onderdelen die nodig zijn voor het periodiek onderhoud zijn hierin opgenomen. De details over wat word gerekend tot periodiek onderhoud, worden na afronding van het periodiek onderhoud vermeld in het onderhoudsboekje.

Het volgende valt niet onder periodiek onderhoud,

- Bijvullen van olie en andere vloeistoffen in de tijd tussen het periodiek onderhoud.

Een ophaal- en terugbrengservice (‘Ophalen en Terugbrengen’) van Uw M2M Auto is in het periodiek onderhoud inbegrepen. Om een afspraak te maken voor periodiek onderhoud en het Ophalen en Terugbrengen zullen Wij vooraf contact met U opnemen. Voor het Ophalen en Terugbrengen gelden aparte voorwaarden. Deze vindt U hier .  

4.2. VERVANGING RUITENWISSERBLADEN 

Wij zullen de bladen van je ruitenwissers iedere 24 maanden vervangen, zoals aanbevolen door de fabrikant. Wij laten de ruitenwisserbladen vervangen door een gecontracteerde garage, ingeval Uw M2M Auto daar is vanwege een andere reden dan het vervangen van nieuwe ruitenwisserbladen, of Wij zullen nieuwe ruitenwisserbladen naar U opsturen, tezamen met instructies voor het vervangen daarvan.  

4.3. VERVANGEND VERVOER 

Wanneer U Uw M2M Auto meer dan 1 (één) kalenderdag moet missen vanwege een bezoek aan een door Lynk & Co gecontracteerde garage, met uitzondering van verzekeringsgerelateerde incidenten en hulp bij pech onderweg (waarvoor eigen voorwaarden gelden), dan zorgen Wij voor vervangend vervoer. Dit kan zijn in de vorm van een vervangende auto of anderszins, afhankelijk van welke oplossing U kiest. Meer details over vervangend vervoer en andere oplossingen waar U uit kunt kiezen vindt U hier

4.4. PROACTIEVE PLANNING 

Wij zullen regelmatig data uitlezen vanuit Uw M2M Auto om de prestaties ervan te controleren, om proactief onderhoud en reparaties te plannen, en om ervoor te zorgen dat de auto optimaal functioneert.  

4.5. IN AUTO INTERNETVERBINDNING 

Tot 31 december 2022 krijgt U bij Uw Maandelijks Membership een in auto internetverbinding geleverd door Onze dienstverlener. Hiervoor gelden de voorwaarden van Onze dienstverlener, welke U hier kunt inzien. Om de in auto internetverbinding te kunnen gebruiken moet U akkoord gaan met deze voorwaarden. Na 31 december 2022 vervalt deze service, maar Onze dienstverlener kan U dan de mogelijkheid bieden om tegen betaling gebruik te maken van deze service. 

5. UW VERPLICHTINGEN

Voor de levering van de M2M Diensten aan U moet U als consument het volgende doen, 

- Rijden en omgaan met de M2M Auto volgens de handleiding voor de eigenaar.
- Regelmatig het vloeistof- en olieniveau controleren en, zo nodig, bijvullen volgens de handleiding voor de eigenaar op (Uw) eigen kosten. 
- Ervoor zorgen dat Uw M2M Auto beschikbaar is voor afspraken met de garage wanneer wij deze gepland hebben op een afgesproken datum.
- Lynk & Co zo spoedig mogelijk informeren, via het Engagement Centre, over;
o schade of een defect aan Uw M2M Auto,
o noodzakelijk onderhoud, wanneer U meent dat Uw M2M Auto eerder onderhoud nodig heeft dan de geplande onderhoudsbeurt.

6. LOOPTIJD EN BEËINDIGING 

De M2M Diensten zullen aan U worden geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten gedurende de looptijd van Uw M2M Lidmaatschap.

Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten eindigen van rechtswege bij beëindiging van Uw M2M Lidmaatschap. 

7. PRIJS 

De M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van Uw Maandelijks Membership en de M2M Diensten in Artikel 4 zullen zonder extra kosten voor U worden uitgevoerd. De betaling voor Uw M2M Diensten is opgenomen in Uw M2M Vergoeding. 

BIJLAGE 1 - MODEL HERROEPINGSFORMULIER

(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien U de overeenkomst wenst te herroepen)

- Aan Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen (*)/voor het verrichten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*),

Besteld op (*)/ ontvangen op (*),

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

BIJLAGE - LIJST MET EXTRA KOSTEN INCLUSIEF BTW

1. Extra kilometers

€ 0,15 per extra kilometer

2. Toestand van maandelijkse membership-auto bij inlevering 

Voorbeeldovertredingen:

• Maandelijkse membership-auto niet schoongemaakt - binnenkant

• Maandelijkse membership-auto niet schoongemaakt - buitenkant

• Geur in maandelijkse membership-auto (zoals rook, huisdier, braaksel, enz.)

• Maandelijkse membership-auto teruggebracht zonder volle tank brandstof 

• Overmatige slijtage aan maandelijkse membership-auto (zoals krassen, steenslag, versleten interieur)

• Wijzigingen aan maandelijkse membership-auto die ongedaan moeten worden gemaakt (zoals stickers, dakkoffer, enz.)

• Ontbrekende onderdelen (zoals serviceboekje, laadkabel, trekhaak)

Extra kosten met betrekking tot de toestand van de auto bij teruggave zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om de auto in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 

3. Boetes en vergoedingen

Voorbeelden van vergoedingen die kunnen plaatsvinden tijdens het contract:

• Parkeerkosten 

• Boete voor verkeersovertreding 

• Congestieheffing 

• Toltarieven 

Bijkomende kosten in verband met boetes en vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van de hoogte van de boete of vergoeding. Bovendien zal Lynk & Co in geval van overtreding boetes en vergoedingen administratiekosten van € 3 inclusief btw in rekening brengen. 

4. Verwerkingskosten voor schade

Bij een schadeclaim worden € 500, - administratiekosten in rekening gebracht.

BIJLAGE 3 - CONNECTIVITEITSDIENSTEN

Hier.

 

Version 2.1