Algemene voorwaarden voor maand-tot-maand lidmaatschap van Lynk & Co voor consumenten.

Geldt vanaf 2021-05-10

1. INLEIDING 

Welkom bij de website van Lynk & Co https://www.lynkco.com/nl-nl (de ‘Site’). 

Onze maand-tot-maand lidmaatschapsdienst (‘M2M Lidmaatschap’) geeft u voor een vaste prijs toegang tot een Auto van Lynk & Co en andere Diensten van Lynk & Co voor de duur van Uw M2M Lidmaatschap. Een complete lijst van de diensten van Lynk & Co en de geldende voorwaarden is hieronder te vinden in artikel III  (de ‘M2M Diensten’).  

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor het M2M Lidmaatschap (‘Algemene Voorwaarden M2M’) voor een auto van Lynk & Co tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V., of een van haar Gelieerde Ondernemingen (‘Lynk & Co’, ‘Wij’, ’Ons’, ‘Onze’) aan u als consument (‘U’, ‘Uw’) op de Site, de Club, Pop-Up Store en Tour in Nederland. 

Deze Algemene Voorwaarden M2M gelden niet voor de aankoop van een Auto van Lynk & Co, sharing services van Lynk & Co of reserveonderdelen van Lynk & Co. Wanneer U geïnteresseerd bent in één van deze diensten, leest U dan de afzonderlijk hiervoor geldende voorwaarden op de Site.

Deze Voorwaarden M2M bestaan uit 3 artikelen, die hieronder uiteengezet worden. U wordt verzocht alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden M2M en de overige begeleidende documenten te lezen (een complete lijst daarvan is te vinden in Artikel 3) voordat U een Order bij Ons plaatst. Door het plaatsen van een Order voor een M2M Lidmaatschap gaat U ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden M2M en verklaart U deze gelezen te hebben. 

Wanneer er dingen veranderen, dan kunnen deze Algemene Voorwaarden M2M eveneens veranderen. Wij wijzen U er nogmaals op deze Algemene Voorwaarden M2M te lezen voordat U een Order voor een M2M Lidmaatschap plaatst bij Ons, zelfs wanneer U dit eerder al gedaan heeft. Het M2M Lidmaatschap geldt onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden M2M in de versie die geldt op het moment dat een Abonnement wordt afgesloten. 

2. BEDRIJFSINFORMATIE

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780

Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer: +46 31 309 7570

E-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

CONTACTGEGEVENS

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefoon: 0800-0233377 

E-mail: hello@lynkco.com 

‘Gelieerde Onderneming’ betekent een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB. 

3. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN

De overeenkomst voor een M2M Lidmaatschap (de ‘Overeenkomst’) bestaat uit de volgende documenten, 

De Orderbevestiging voor het M2M Lidmaatschap 

Deze Algemene Voorwaarden M2M 

Artikel I Hoe in te schrijven voor M2M 

Artikel II M2M Auto en regels voor het gebruik 

Artikel III Algemene voorwaarden voor M2M diensten van Lynk & Co

Bijlage 1 Model herroepingsformulier

Bijlage 2 Lijst van extra kosten inclusief btw 

Bijlage 3 Voorwaarden voor Connectiviteitsdiensten 

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor extra diensten die U van Ons koopt in verband met het M2M Lidmaatschap.

Deze Algemene Voorwaarden M2M zullen nimmer Uw wettelijke rechten beperken.

I. HOE IN TE SCHRIJVEN VOOR M2M

4. PLAATSEN VAN EEN ORDER 

U kunt online een order plaatsen voor het M2M Lidmaatschap (‘Order’) via de webwinkel van Lynk & Co op https://www.lynkco.com/nl-nl/ en de daarbinnen beschikbare applicaties van Lynk & Co Nederland (gezamenlijk genoemd: de ‘Webwinkel’). Ook kunt U een Lynk & Co club (‘Club’), een Lynk & Co tour (‘Tour’) of een Lynk & Co pop-up club (‘Pop-Up’) bezoeken binnen Nederland.

Om U te Abonneren moet U,

21 jaar of ouder zijn, en 

Een geldig rijbewijs hebben binnen Nederland, en 

Woonachtig zijn in Nederland

Wanneer U een Order plaatst, verklaart en garandeert U dat U niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat U de Auto van Lynk & Co niet zult verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zult stellen aan een dergelijke persoon. Mocht dit het geval blijken te zijn dan wordt Uw Order onmiddellijk beëindigd. Voorts behouden wij Ons het recht voor eventuele kosten niet aan U te restitueren en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling doen van reeds betaalde kosten of deel van de Koopprijs.  

Om een Order te plaatsen in de Webwinkel moet U alle verplichte velden naar waarheid en correct invullen, Uw M2M Lidmaatschap configureren volgens de opties die aan U worden aangeboden en bevestigen dat U deze Algemene Voorwaarden M2M heeft gelezen. Daarnaast moet U een Lynk & Co account (‘Lynk & Co Account’) aanmaken, wanneer U dit nog niet heeft gedaan. De Lynk & Co Account wordt beheerst door de aparte voorwaarden, welke te vinden zijn op de Site hier

Na het plaatsen van Uw Order sturen wij U een schriftelijke bevestiging dat wij Uw Order hebben ontvangen. Dit is geen acceptatie van Uw Order of een formele Orderbevestiging. Wanneer U een Order plaatst in Onze Webwinkel, dan plaatst U een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten volgens deze Algemene Voorwaarden M2M. Voorwaarden die U heeft verzocht als onderdeel van de Order zullen eerst geldig zijn wanneer wij deze voorwaarden duidelijk schriftelijk geaccepteerd hebben. 

RIJBEWIJS 

Het is Uw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de geldigheid van Uw rijbewijs. Wanneer Uw rijbewijs is uitgegeven buiten Nederland, dan is het Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geldig is in Nederland en geldig blijft voor de duur van de Overeenkomst. Het is Uw verantwoordelijkheid om Ons te informeren over verandering van Uw rijbewijs gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zoals verlenging, afloop enz. 

EEN BINDENDE OVEREENKOMST

Zodra wij Uw Order hebben verwerkt en bevestigd hebben dat wij aan Uw Order kunnen voldoen, sturen wij U een schriftelijke orderbevestiging van het M2M Lidmaatschap (‘Orderbevestiging’). Bij ontvangst van de Orderbevestiging sluit U een bindende overeenkomst (‘Overeenkomst’) met Ons. De Orderbevestiging gaat vergezeld van de volledige inhoud van de Overeenkomst. 

NB: een automatisch bericht dat U van Ons ontvangt als reactie op Uw Order vormt geen formele Orderbevestiging, tenzij dit duidelijk als zodanig wordt vermeld.  

5. CONFIGURATIE VAN DE AUTO EN DE DIENSTEN

Wanneer U Uw Order plaatst, dan kunt U Uw M2M Lidmaatschap configureren. U kunt kiezen uit bepaalde configuraties van de Auto van Lynk & Co. De door U gekozen configuratie van de Auto van Lynk & Co (de ‘M2M Auto’) en de M2M Diensten die standaard zijn opgenomen worden beschreven in de Orderbevestiging.  Om zeker te weten dat de configuratie van Uw M2M Lidmaatschap is zoals U wilt, wordt U verzocht de M2M Orderbevestiging nauwkeurig door te nemen wanneer U deze ontvangt en Ons zo spoedig te informeren wanneer U fouten vindt.

Wij behouden het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen aan de door U gekozen M2M Auto na het sluiten van de Overeenkomst – zolang deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit of prestaties van de M2M Auto. 

5.1. WIJZIGINGEN OP EEN ORDER

Behalve in het geval dat de Orderbevestiging onjuiste informatie bevat en niet aansluit bij Uw Order, is het niet toegestaan Orders te wijzigen. In geval dat U Uw Order wilt wijzigen, vragen wij U om voor ondersteuning contact op te nemen met het Engagement Center. Indien een wijziging onmogelijk is, om ongeacht welke reden, dan kunt U Uw Order nog wel annuleren op de wijze zoals hieronder beschreven en een nieuwe Order plaatsen.

6. PRIJS 

Uw M2M Lidmaatschapsvergoeding omvat Uw M2M Auto, M2M Diensten en bijkomende diensten die U in Uw Order opneemt (‘M2M Vergoeding’); een complete lijst daarvan vindt U in Uw Orderbevestiging. Uw M2M Vergoeding per Factureringsperiode wordt vermeld bij de checkout in de Webwinkel voordat U Uw Order plaatst. Tenzij door Ons uitdrukkelijk anders gesteld, zijn de prijzen die in de Webwinkel worden getoond inclusief belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), maar exclusief leveringskosten, indien van toepassing, welke afzonderlijk voldaan moeten worden wanneer leveringskosten gelden. 

Uw eerste (1e) M2M Vergoeding wordt vastgelegd zodra wij Uw M2M Auto aan U leveren. U betaalt Uw M2M Vergoeding vooraf op dezelfde datum van iedere kalendermaand, dat wil zeggen, de datum waarop U Uw M2M Auto heeft ontvangen (‘Factureringsdatum’). De factureringsperiode voor Uw M2M Vergoeding ligt derhalve tussen de Factureringsdatum van iedere kalendermaand (de ‘Factureringsperiode’). Bijvoorbeeld, wanneer U Uw M2M Auto op 10 maart heeft ontvangen, dan wordt de Factureringsperiode de periode tussen 10 maart en 10 april. 

6.1. BIJKOMENDE KOSTEN 

Mogelijk moet U bijkomende kosten aan Ons betalen (naast Uw M2M Vergoeding) voor kosten die zijn ontstaan tijdens Uw gebruik van de M2M Auto, maar die aan Ons opgelegd worden als geregistreerde eigenaar van de M2M Auto. Dit geldt bijvoorbeeld voor tolbetalingen, parkeergeld en fileheffingen die zich voordoen tijdens Uw M2M Lidmaatschap. 

Wij nemen deze bijkomende kosten op in Uw M2M Vergoeding voor de Factureringsperiode volgend op de ontvangst door Ons van de bijkomende kosten en in sommige gevallen brengen wij U hiervoor administratiekosten à EUR 3 (drie euro) in rekening. Wij zullen U minimaal 7 (zeven) dagen
van tevoren schriftelijk informeren over de vervaldatum van Uw M2M Vergoeding indien deze bijkomende kosten van toepassing zijn door deze op te nemen in ‘My Pages’ in Uw Lynk & Co account. U kunt altijd inloggen op Uw Lynk & Co Account om Uw eerstvolgende betaling in te zien. Een complete lijst van welke bijkomende kosten wij zullen opnemen in Uw M2M Vergoeding, mocht U deze maken, en voor welke kosten administratiekosten gelden, is te vinden op in Bijlage 2. 

7. BETALING 

Voor het betalen van Uw M2M Lidmaatschap kunt U kiezen uit verschillende betalingsopties die beschikbaar zijn in de Webwinkel, in de Club, Pop-Up of Tour en U kunt deze voldoen in de daar vermelde valuta. Wij zullen de betalingsgegevens die U aan Ons heeft verstrekt gebruiken voor Uw eerste M2M Vergoeding en voor alle volgende M2M Vergoedingen en bijkomende kosten. 

7.1. CREDITCARD OF BETAALPAS 

U kunt Uw M2M Vergoeding betalen met een betaalpas of creditcard. Alle betaalpas- en creditcardhouders worden onderworpen aan een validatie- en autorisatiecontrole door de uitgever ervan. Mocht de uitgever van de desbetreffende betaalpas of creditcard weigeren de betaling aan Ons te autoriseren, dan ontvangt U een bericht dat de betaling niet verricht kon worden. In geval dat Uw betaling niet kan worden verricht, probeert U het dan nogmaals of neem contact op met het Engagement Center voor ondersteuning. 

7.2. VEILIGE BETALING MET BETAALPAS / CREDITCARD 

Bij in het invullen van Uw betalingsgegevens worden Uw gegevens in versleutelde vorm via een beveiligde verbinding verzonden naar Onze Betalingsdienstaanbieder (‘BDA’) en daar verwerkt.

Wij behouden Ons het recht voor bepaalde betalingsopties niet te accepteren voor een Order en U te wijzen op andere betalingsopties. Wij accepteren uitsluitend betalingen van rekeningen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en wij zijn niet verantwoordelijk voor vergoedingen of kosten die worden toegevoegd door derden, zoals, doch niet beperkt tot, banken of creditcardmaatschappijen.

7.3. SPECIFICATIE M2M VERGOEDING

Ten minste 7 (zeven) dagen vóór Uw Factureringsdatum ontvangt U een specificatie van Uw M2M Vergoeding. Let erop dat Uw creditcard geldig is en dat U voldoende saldo heeft om de betaling te kunnen uitvoeren.

7.4. KREDIETCONTROLE 

Wij behouden Ons het recht voor een beoordeling van Uw geloofwaardigheid en acceptatie uit te voeren op basis van Uw persoonsgegevens en Uw kredietwaardigheid. Indien U kiest voor een betaling met creditcard of betaalpas, dan behouden wij Ons het recht voor om de geldigheid van de creditcard of betaalpas en de kredietstatus ervan te controleren in verband met de waarde van de Order en of Uw persoonsgegevens kloppen en overeenkomen met de gegevens als vermeld in de Order.

Wij behouden Ons het recht voor om een kredietinformatiebureau aan te stellen om de kredietbeoordeling uit te voeren. Het kredietbureau kan een zoekresultaat op Uw kredietdossier plaatsen, dat door andere organisaties te zien is. Mogelijk krijgt U een bericht van het kredietinformatiebureau dat wij een geloofwaardigheidscontrole op U hebben gedaan en op grond waarvan wij 
Orders of de gekozen betalingsopties kunnen weigeren. NB: wanneer geen krediet aan U wordt verleend, dan heeft U het recht geïnformeerd te worden over de reden voor die weigering. 

7.5. LATE BETALING

Het is Uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat Uw M2M Vergoeding en eventuele bijkomende kosten maandelijks voldaan worden. Indien U Uw M2M Vergoeding niet heeft voldaan op de vervaldatum, dan sturen wij U één (1) herinnering waarin wij U vragen deze betaling per omgaande te doen. Let erop dat U betalingsinstructie in die herinnering opvolgt, deze kan afwijken van Uw normale betalingsmethode. 

Indien wij Uw betaling niet binnen drie (3) werkdagen (maandag - vrijdag) na deze eerste herinnering hebben ontvangen, dan volgen een formele herinnering, aanmaningsprocedures en schuld invorderingsmaatregelen, waarvoor extra kosten aan U berekend kunnen worden. 

Indien wij Uw betaling van de M2M Maandelijkse Vergoeding niet hebben ontvangen binnen tien (10) dagen nadat deze verschuldigd was, dan hebben wij het recht Uw Overeenkomst te beëindigen. Mochten wij hiertoe overgaan, dan informeren wij U daarvan per e-mail en tenzij wij Uw betaling uiterlijk vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief hebben ontvangen (“Beëindigingsdatum”), wordt de Overeenkomst beëindigd per de Beëindigingsdatum.

8. LEVERING

De verschillende leveringsmethoden die wij bieden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor Orders die worden geplaatst in de Webwinkel in Nederland leveren wij slechts binnen Nederland.

Meer informatie over Onze verschillende leveringsopties vindt U in Ons leveringsbeleid op de Site

Na het plaatsen van Uw Order nemen wij contact met U op via het Engagement Center om de levering van Uw M2M Auto te regelen en U te laten weten welke leveringstijden voor U beschikbaar zijn. Wanneer U Uw moment van levering heeft gekozen, dan wordt dit schriftelijk aan U bevestigd. 
De levertijden zijn schattingen en hoewel wij Ons altijd naar beste kunnen inzetten om te leveren binnen de verwachte periode kunnen wij de exacte tijd van levering niet garanderen. Wij houden U op de hoogte wanneer wij niet kunnen leveren volgens naar de verwachte levertermijn. 

Voor M2M Auto's waarvan de levering gepland staat voor meer dan 6 (zes) maanden na de datum van de Order behouden wij het recht voor een redelijke verhoging van de Prijs door te voeren, rekening houdend met factoren als inflatie, hogere kosten voor grondstoffen en transport- en administratiekosten. Mocht een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk worden dan stellen wij U daarvan op de hoogte. Indien U de verhoging niet accepteert, dan heeft het recht de Overeenkomst te annuleren in overeenstemming met Artikel 11.  

Bij levering vragen wij U om een identiteitsbewijs te laten zien en een leveringsbevestiging te ondertekenen. Vergeet niet Uw rijbewijs meer te nemen wanneer U Uw M2M Auto ophaalt en rekening te houden met de identificatie-eisen volgens het leveringsbeleid, voordat U Uw M2M Auto ophaalt. 

8.1. WIJZIGINGEN IN DE LEVERING

In bepaalde gevallen kunt U Uw gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit wellicht niet altijd mogelijk is zullen wij Ons best doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit slechts plaatsvinden tegen een annuleringsvergoeding die U verschuldigd bent. Wanneer een annuleringsvergoeding geldt wanneer wij met de wijziging van de levering akkoord gaan, dan zullen wij U altijd daar altijd van op de hoogte stellen. 

Zie voor meer details over of en hoe U Uw leveringsmethode kunt wijzigen, alsook in welke situaties een annuleringsvergoeding van toepassing is, het leveringsbeleid op de Site

8.2. VERTRAAGDE LEVERING 

In geval van een vertraagde levering zullen wij U zo spoedig mogelijk van de vertraagde levering op de hoogte stellen en U een verwachte nieuwe levertijd laten weten. U wordt verzocht het leveringsbeleid op de Site te lezen voor meer informatie over hoe de vertraagde levering zal worden behandeld. Mocht het moment van levering van Uw M2M Auto essentieel zijn voor U, dan moet U dit aan Ons mededelen bij het plaatsen van Uw Order. 

8.3. NIET-OPGEHAALDE ORDERS 

Indien U om welke reden dan ook Uw M2M Auto niet ophaalt volgens Uw gekozen leveringsmethode en tijd, dan wordt Uw Order aan Ons geretourneerd en zullen wij de leveringskosten van de retournering aan U in rekening brengen, zoals gespecificeerd in het leveringsbeleid op de Site

8.4. EIGENDOM EN TITEL 

De eigendom en titel op de M2M Auto zal nimmer overgaan op U gedurende Uw M2M Lidmaatschap of daarna. De M2M Auto en eventuele accessoires zijn Onze eigendom en de M2M Auto wordt geregistreerd op Onze naam. Wij behouden het recht voor de Auto van Lynk & Co weer in bezit te nemen in geval dat U Uw M2M Vergoeding niet voldoet, zonder Ons op de hoogte te stellen van Uw voornemen daartoe. 

9. ANNULERING VAN EEN ORDER 

U kunt Uw Order annuleren te allen tijde kosteloos annuleren, mits U Uw M2M Auto nog niet heeft ontvangen. Mocht U dit willen doen, dan moet U Ons dat laten weten door contact op te nemen met het Engagement Center.  

10. WETTELIJK RECHT VAN HERROEPING

Wanneer U een Order bij Ons plaatst in de Webwinkel, dan heeft U een wettelijk recht van herroeping uit de Overeenkomst, om ongeacht welke reden, binnen 14 (veertien) dagen na de Orderbevestiging. 

10.1. TIJDSPERIODE

De periode van veertien (14) dagen waarin U kunt herroepen vangt aan op de datum waarop U met Ons de Overeenkomst voor het M2M Lidmaatschap sluit. 

10.2. UITOEFENING VAN UW RECHT 

Om Uw recht van herroeping uit te oefenen moet U, voordat de periode van 14 (veertien) dagen afloopt, Uw besluit tot herroeping schriftelijk aan Ons meedelen, waarbij U duidelijk vermeldt dat U Uw recht van herroeping wenst uit te oefenen. 

U kunt dit op iedere schriftelijke manier aan Ons meedelen binnen de periode van 14 dagen, maar bij voorkeur vragen wij U,

Gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie Bijlage 1)

Een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het Engagement Center per brief of e-mail aan het adres als genoemd aan het begin van deze Algemene Voorwaarden van het M2M Lidmaatschap.

10.3. RETOURNERING VAN DE M2M AUTO NA UITOEFENING VAN HET RECHT VAN HERROEPING

Wanneer U Ons duidelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van Uw voornemen tot herroeping, dan moet U de M2M Auto aan Ons retourneren, mocht deze reeds geleverd zijn. De kosten voor de retournering komen voor Uw rekening. Om de M2M Auto aan Ons te retourneren nadat U Uw recht van herroeping heeft uitgeoefend, kunt U kiezen uit een van de twee onderstaande opties. Vóór het retourneren van de M2M Auto dient U het Engagement Center mee te delen hoe U dit wilt doen, zodat wij U bij het retourneren kunnen ondersteunen, 

A. De M2M Auto op Uw eigen kosten en binnen veertien (14) dagen nadat U Ons in kennis heeft gesteld van Uw voornemen U terug te trekken, retourneren op een centraal servicepunt (‘CSP’) zoals gespecificeerd in het leveringsbeleid op de Site, of

B. Verzoeken dat wij Uw M2M Auto op Uw kosten ophalen op een locatie die door U en het Engagement Center is afgesproken. Uw verzoek en boeking voor Ons om Uw M2M Auto op te halen moet worden gedaan binnen veertien (14) dagen van de datum waarop U Ons Uw voornemen tot herroeping meedeelt. 

10.4. KOSTEN VAN TERUGTREKKIGN EN RETOURNERING 

Zoals hierboven vermeld, komen de kosten voor de retournering voor Uw rekening. Dit geldt zelfs wanneer U gebruik maakt van retourservice van Lynk & Co. De geschatte kosten voor het retourneren van een M2M Auto bedragen momenteel EUR 350 (driehonderdvijftig euro). 

10.5. OORSPRONKELIJKE STAAT

Wij garanderen een volledige restitutie uitsluitend indien de M2M Auto aan Ons wordt geretourneerd in dezelfde staat waarin U deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, in de oorspronkelijke staat. Dit betekent dat U in de M2M Auto mag rijden om de aard, kenmerken en werking ervan te bepalen, maar dat U aansprakelijk bent jegens Ons voor de waardevermindering van de M2M Auto welke het gevolg is van enig gebruik buiten hetgeen noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de M2M Auto te bepalen. 

Wanneer wij de geretourneerde M2M Auto hebben ontvangen, dan zullen wij deze controleren en indien U de M2M Auto vaker heeft gebruikt dan wat nodig is om zeker te weten dat deze in goede werkende staat is en om de kenmerken ervan te bepalen, dan zullen wij een bedrag in mindering brengen in evenredige verhouding tot de verminderde waarde van de M2M Auto van het bedrag dat aan U wordt teruggestort. 

10.6. RESTITUTIE 

Wij zullen de M2M Lidmaatschapskosten en leveringskosten, indien reeds betaald voor (met uitzondering van aanvullende leveringskosten die het gevolg zijn van Uw keuze van een leveringsoptie anders dan de goedkoopste leveringsoptie die wij aanbieden), minus het evenredige bedrag dat in mindering is gebracht zoals hierboven beschreven, indien van toepassing, per omgaande aan U terugstorten en in geen geval later dan 14 (veertien) dagen na de datum waarop wij de M2M Auto of een bewijs van retournering van U hebben ontvangen. 

Voor de terugstorting gebruiken wij dezelfde betalingsmethode die U heeft gebruikt voor Uw betaling, tenzij dat niet mogelijk is. Indien U weet dat dit niet mogelijk is, ongeacht om welke reden, neemt U dan contact op het met Engagement Center. Indien wij om ongeacht om welke reden de terugstorting niet aan U kunnen doen via dezelfde betaalwijze, of wanneer, om ongeacht om welke reden, andere regelingen nodig zijn, dan nemen wij contact met U op om de restitutie te regelen.

11. DUUR & BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP 

11.1. DUUR VAN HET M2M LIDMAATSCHAP 

Uw M2M Lidmaatschap vangt aan op de dag dat U Uw M2M Auto ontvangt en zal automatisch worden verlengd voor een extra Factureringsperiode, tenzij U Uw M2M Lidmaatschap opzegt door Ons daar schriftelijk van in kennis te stellen. Dit geldt eveneens in geval dat U de M2M Auto niet ophaalt op het door ons overeengekomen tijdstip, maar niet wanneer wij de M2M Auto niet leveren op het door ons overeengekomen tijdstip, in welk geval het M2M Lidmaatschap aanvangt wanneer wij de M2M Auto aan U leveren. De gegevens voor het opzeggen van Uw M2M Lidmaatschap zijn te vinden in onderstaand Artikel 11.3.

11.2. MINIMUMPERIODE 

Het M2M Lidmaatschap heeft een minimumperiode van één (1) Factureringsperiode, wat betekent dat U Uw M2M Lidmaatschap twintig (20) dagen vóór de volgende Factureringsdatum moet opzeggen om te voorkomen dat deze wordt verlengd met nog een Factureringsperiode. 

11.3. BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP DOOR U 

U kunt de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door Ons via de applicaties, of telefonisch via het Engagement Center, mede te delen dat U de Overeenkomst wenst te beëindigen. Wanneer U de Overeenkomst wil beëindigen hanteren wij een opzegtermijn van ten minste twintig (20) dagen. Dit betekent dat U niet verplicht bent om nog een Factureringsperiode te betalen wanneer U Ons ten minste twintig (20) dagen vóór Uw volgende Factureringsdatum (te weten, dezelfde maand, zoals hierboven bepaald) in kennis heeft gesteld van Uw wens de Overeenkomst te beëindigen. Indien wij Uw verzoek tot beëindiging van de Overeenkomst later dan twintig (20) dagen vóór Uw volgende Factureringsdatum ontvangen, dan wordt Uw Overeenkomst verlengd met nog een Factureringsperiode na Uw Factureringsdatum en daarna beëindigd (dat wil zeggen, aan het eind van de Factureringsperiode).

Nadat U Ons heeft geïnformeerd over Uw wens de Overeenkomst te beëindigen, blijft Uw M2M Lidmaatschap actief en kunt U de M2M Auto blijven gebruiken totdat deze aan Ons is geretourneerd in overeenstemming met onderstaand Artikel 13. 

Mocht de M2M Auto niet aan Ons op tijd geretourneerd zijn, dan zullen wij overgaan tot het vorderen van afgifte al dan niet via een gerechtelijke procedure. Wij zullen de kosten voor deze procedure aan U in rekening brengen voor zover wettelijk toegestaan. Tevens bent U verplicht een vergoeding à EUR 25 (vijfentwintig euro) te betalen voor iedere dag dat de M2M Auto niet aan Ons is geretourneerd. NB: let op de staat waarin de M2M Auto zich moet bevinden bij retournering wanneer deze aan Ons wordt geretourneerd ingevolge Artikel 13. Voorts wijzen wij erop dat U aansprakelijk bent voor eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het feit dat de Auto niet voldoet aan voornoemde voorwaarden. 

11.4. BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP DOOR ONS 

Zoals hierboven gesteld hebben wij het recht Uw Overeenkomst met Ons te beëindigen wegens wanbetaling; U ontvangt van Ons dan een Beëindigingsbrief waarin wij U informeren over de beëindiging en dat deze beëindiging vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief (‘Beëindigingsdatum’) van kracht wordt Dit betekent dat U de Auto uiterlijk op de Beëindigingsdatum aan Ons moet retourneren. Het retourneren van Uw M2M Auto kunt U regelen met het Engagement Center. Gezien het tijdsbestek is het van cruciaal belang dat U onmiddellijk na ontvangst van de Beëindigingsbrief contact opneemt met het Engagement Center. 

Mocht de M2M Auto niet aan Ons worden geretourneerd binnen het hierboven bepaalde tijdsbestek, dan zullen wij overgaan tot het vorderen van afgifte al dan niet via een gerechtelijke procedure. Wij zullen de kosten voor deze procedure aan U in rekening brengen voor zover wettelijk toegestaan. Tevens bent U verplicht een vergoeding à EUR 25 (vijfentwintig euro) te betalen voor iedere dag dat de M2M Auto niet aan Ons is geretourneerd. NB: let op de staat waarin de M2M Auto zich moet bevinden bij retournering wanneer deze aan Ons wordt geretourneerd ingevolge Artikel 13. Voorts wijzen wij erop dat U aansprakelijk bent voor eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het feit dat de Auto niet voldoet aan voornoemde voorwaarden. 

Wij zijn gerechtigd Uw M2M Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij alle nog openstaande bedragen uit hoofde Overeenkomst onmiddellijk dienen te worden voldaan, indien;

a) U meer dan eens de voorwaarden van de Overeenkomst heeft geschonden,

b) uit een kredietrapport blijkt dat U een geschiedenis van wanbetaling heeft of wanneer wij, redenen hebben om aan te nemen dat U niet aan Uw betalingsverplichting kunt voldoen, 

c) U de M2M Vergoeding meer dan één (1) keer niet heeft voldaan op de Factureringsdatum,

d) U een andere betalingsverplichting aan Ons niet nakomt binnen een vastgestelde termijn en nadat U een betalingsherinnering heeft ontvangen, 

e) De M2M Auto voorwerp is van abnormaal gebruik of verkeerd beheer,

f) U onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt, 

g) U anderszins handelt in strijd met een bepaling van de Overeenkomst of door Ons uitgegeven gebruikersinstructies,

h) U, zonder Onze toestemming, met de M2M Auto heeft gereden of getracht heeft te rijden buiten het toegestane grondgebied. 

Indien wij de Overeenkomst beëindigen volgens het bovenstaande, dan zijn wij gerechtigd de noodzakelijke maatregelen te treffen om de M2M Auto met onmiddellijke ingang weer in bezit te nemen. Wij zijn gerechtigd de politie, douane of andere autoriteit in te roepen die handelt in Ons belang en die gerechtigd is de M2M Auto in beslag te nemen. 

12. WIJZIGINGEN OP DE OVEREENKOMST 

Wij behouden het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst en de overige daarin vervatte documenten, alsmede om de prijs van Uw M2M Lidmaatschap te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf aan U communiceren en U informeren over hoe U die wijzigingen kunt accepteren. In geval dat wij een prijswijziging doorvoeren, heeft U de keus om hetzij akkoord te gaan met de wijziging volgens de instructies die U vindt in het bericht waarin wij U van de wijziging in kennis te stellen, of hier niet mee akkoord te gaan en de prijswijziging te weigeren door Uw M2M Lidmaatschap op te zeggen volgens Artikel 11. Indien U Ons niet kenbaar maakt dat U niet met de wijziging akkoord gaat, dan nemen wij aan dat U de wijzigingen accepteert. Wij sturen U altijd een herinnering wanneer wij een wijziging aan U communiceren. Prijswijzigingen zullen 30 (dertig) dagen nadat wij U van deze wijziging in kennis hebben gesteld van kracht worden.

13. RETOURNERING VAN DE M2M AUTO 

Wanneer de Overeenkomst beëindigt, moet U de M2M Auto aan Ons retourneren. Hiervoor moet U een afspraak maken met het Engagement Center. De kosten voor de retournering komen voor Uw rekening. Vóór het retourneren van de M2M Auto dient U het Engagement Center mee te delen hoe U dit wilt doen, waarbij U kunt kiezen uit een van de twee onderstaande opties, zodat wij U bij het retourneren kunnen ondersteunen, 

A. Op Uw eigen kosten retourneren op een centraal servicepunt (‘CSP’) zoals gespecificeerd in het leveringsbeleid op de Site. Dit moet uiterlijk op de laatste dag van Uw Overeenkomst worden gedaan, of

B. Verzoeken dat wij Uw M2M Auto op Uw kosten ophalen op een locatie die door U en het Engagement Center is afgesproken. Wij zullen contact met U opnemen voor het ophalen van Uw M2M Auto.  

NB: in geval dat de laatste dag van Uw Overeenkomst op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, kunnen wij van U verlangen dat U de M2M Auto vóór de laatste dag van Uw M2M Lidmaatschap retourneert of laat ophalen. 

13.1. STAAT VAN DE M2M AUTO BIJ RETOURNERING 

U wordt verzocht Uw M2M Auto vóór het retourneren gereed te maken. De M2M Auto moet aan Ons geretourneerd worden:

met een volle tank brandstof. Wij behouden Ons het recht voor de kosten van brandstof en administratiekosten in rekening te brengen in geval dat U de M2M Auto zonder een volle tank brandstof retourneert; 

met alle persoonlijke bezittingen verwijderd (wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van bezittingen die in de M2M Auto achtergelaten zijn);

in schone toestand;

met alle verzekeringsclaims overlegd en alle schade gemeld;

met alle onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de M2M Auto daarin aanwezig. 

Bij retournering behouden wij het recht voor de M2M Auto samen met U te inspecteren. Wanneer U de M2M Auto aan Ons retourneert, of wanneer wij op Uw verzoek de M2M Auto bij U ophalen, zullen wij de staat van de M2M Auto beoordelen. Hieronder valt het beoordelen of de auto schoon is, of er schade is, en of de onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de M2M Auto nog aanwezig zijn. Het resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd en eventueel noodzakelijke reparatiekosten kunnen aan U in rekening worden gebracht volgens het slijtagebeleid dat te vinden is hier en bijkomende kosten zoals gespecificeerd in Bijlage 2 hieronder.  

13.2. BEREKENING DEFINITIEVE KILOMETERSTAND 

Bij retournering lezen wij de definitieve kilometerstand van Uw M2M Auto af en berekenen wij de door U te betalen kosten volgens onderstaand Artikel 25.

14. VERZEKERINGEN

Het M2M Lidmaatschap omvat een motorrijtuigen- en WA-verzekering (‘Verzekering’) verstrekt door Onze partner en welke worden beheerst door de aparte voorwaarden van Onze partner. Een specificatie daarvan vindt U in Artikel 32 in onderstaande Deel II. Wij raden U aan de tijd te nemen om deze zorgvuldig te lezen vóór aflevering van Uw M2M Auto.  

15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U 

Niets in deze Algemene Voorwaarden M2M zal Onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is Onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg van een schending van de overeenkomst zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten Onze redelijke controle, of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat U (of iemand die namens U optreedt) doet of nalaat. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, kansschade, of verlies van (zakelijke) kansen. Om compensatie te kunnen vorderen moeten het verlies of de kosten daadwerkelijk geleden zijn. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens U als Consument en derhalve niet verantwoordelijk voor verlies of kosten met betrekking tot bedrijfsactiviteiten. 

Indien U meent dat Uw M2M Auto afwijkingen of fouten vertoont die van invloed zijn op Uw gebruik van de M2M Auto, dan zullen wij, zolang de afwijking of fout niet is veroorzaakt door Uw verkeerd gebruik van de M2M Auto, de M2M Auto naar Onze keuze repareren of vervangen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij U aan Ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten, hetzij zodra U de Auto van Lynk & Co heeft ontvangen en de schade, fout of onregelmatigheid ontdekt of wanneer U deze bemerkt. 

U kunt Ons informeren en Uw klacht registreren door, 

- Een klachtenformulier in te vullen (te vinden op de Site), of

- Contact op te nemen met Engagement Center

Onze maximale aansprakelijkheid jegens U voor verlies of schade welke is ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst zal beperkt zijn tot de totale waarde van Uw Order. 

15.2. UW AANSPRAKELIJKHEID JEGENS ONS

In geval dat de verzekering vervalt als gevolg van Uw handelen, dan bent U aansprakelijk voor enig geleden verlies, zoals maar niet beperkt tot schade of diefstal. U bent verantwoordelijk voor het handelen van andere bestuurders die U toestaat de M2M Auto te gebruiken. 

Zoals hierboven genoemd, bent U verantwoordelijk voor alle kosten en boetes, zoals verkeers- en parkeerkosten, boetes voor te hard rijden en filekosten die zich voordoen gedurende Uw M2M Lidmaatschap. Wij zullen deze kosten die aan Ons gericht zijn als geregistreerde eigenaar van de M2M Auto aan U in rekening brengen. Dit geldt eveneens in geval dat U anderen toestaat met de M2M Auto te rijden, in welk geval deze ontstane kosten worden behandeld als ware deze door U gemaakt. Wij behouden het recht voor deze kosten te factureren tot maximaal 12 (twaalf) maanden nadat U de Overeenkomst door U of door is opgezegd, of U zich heeft teruggetrokken. 

16. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij kunnen U toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Auto van Lynk & Co. De licentie en het recht deze IE te gebruiken kunnen worden beheerst door bijzondere voorwaarden, welke in dat geval aan U zullen worden voorgesteld in de voorwaarden die gelden voor Aanverwante Diensten in Bijlage 3. Indien er geen bijzondere voorwaarden voor het gebruik zijn, dan kennen wij aan U een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken i) intern in samenhang met de M2M Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar werd gesteld, en ii) volgens de documentatie voor de IE. 

IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door de documentatie voor de IE en de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden M2M. 

16.1. GEBRUIK VAN INTELLECTUEEL EIGEDOM VAN DERDEN

Wij kunnen U het intellectueel eigendom van een derde partij binnen of in verband met de M2M Auto (‘3PIP’) doen toekomen. Een dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij en welke wij aan U kunnen verstrekken en/of aan U laten lezen dan wel die U kunt downloaden op de website van de derde partij. In dat geval bent U verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden. 

Tenzij anders vermeld in aparte voorwaarden van de derde partij, is het gebruik van de 3PIP beperkt tot gebruik uitsluitend in verband met het gebruik van de M2M Auto en het toegestaan gebruik waarvoor de 3PIP beschikbaar werd gesteld. 

17. EIGENDOM VAN RECHTEN

Alle immateriële eigendommen die worden getoond in de Webwinkel of immateriële eigendommen in verband met de M2M Auto zijn Ons eigendom en het is U niet toegestaan deze eigendommen te gebruiken zonder Onze toestemming.

De afbeeldingen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen in de Club, Pop-Up en in Tour dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen. 

18. OVERDRACHT VAN RECHTEN

Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om Onze verplichtingen na te komen en kunnen Onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op Uw rechten of Onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden M2M. Mocht dit plaatsvinden dan zullen wij U daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is U niet toegestaan om niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

19. DATAPRIVACY

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van Uw persoonsgegevens wanneer U zich inschrijft, gebruik maakt van de Site en een Order plaatst. Informatie omtrent Onze verwerking van Uw persoonsgegevens is te vinden in Ons Privacybeleid welke beschikbaar is op de Site

20. NIETIGHEID 

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden M2M wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen. 

21. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT 

Alle Overeenkomsten tussen U en Ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Zweeds recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien verplichte wettelijke regelgeving ter bescherming van consumenten in Uw land van verblijf bepalingen bevat die gunstiger zijn voor U als consument, dan zullen deze bepalingen gelden.

Als Consument kunt U een rechtszaak aanspannen in verband met de Overeenkomst bij de bevoegde rechtbank in Uw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn. 

Indien wij enige van Onze rechten willen afdwingen tegen U als consument, dan zullen dit wij uitsluitend doen bij de rechtbanken van de jurisdictie waarvan U een inwoner bent. 

22. ALTERNATIVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN

Wanneer U als consument een klacht heeft die U niet met Ons kunt oplossen, dan heeft U de mogelijkheid Uw klacht eveneens voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten zoals U klachten ontstaan uit online aankopen buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR Platform vindt U op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met U, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

23. MEER INFORMATIE 

Deze Algemene Voorwaarden M2M zijn in te zien op https://www.lynkco.com/nl-nl/terms-and-conditions/. Wanneer U deze wilt opslaan voor Uw eigen archief, dan kunt U deze Algemene Voorwaarden M2M afdrukken of opslaan als PDF via de gebruikelijke commando's op Uw computer. 

U kunt Uw Order ook opslaan en archiveren door in de laatste fase van het plaatsen van Uw Order in de Webwinkel de gebruikelijke commando's op Uw computer te gebruiken, of te wachten tot U de Orderbevestiging ontvangt, met daarin de gegevens van Uw Order en de Algemene Voorwaarden M2M die gelden ten tijde van het plaatsen van Uw Order.

24. WILT U ONS BEREIKEN?

Mocht U Ons om welke reden dan ook willen bereiken, neemt U dan contact met Ons op via één van de onderstaande wijzen. 

II. M2M AUTO EN REGELS VOOR HET GEBRUIK 

U kunt de M2M Auto gebruiken gedurende Uw M2M Lidmaatschap zoals hieronder beschreven. 

25. MAANDELIJKSE VRIJE KILOMETERS

Volgens Uw M2M Lidmaatschap heeft U Maandelijks 1250 Vrije Kilometers (‘Vrije Kilometers’). U kunt deze afstand met de M2M Auto rijden zonder extra kosten boven op Uw M2M Lidmaatschapsvergoeding. 

Uw Vrije Kilometers gelden voor alle kilometers die door de M2M Auto worden gereden, ongeacht wie erin rijdt behalve voor kilometers wordt bestuurd terwijl Uw M2M Auto gedeeld wordt op het Lynk & Co Sharing Platform. 

Hoewel het aantal Vrije Kilometers maandelijks wordt gecommuniceerd, berekenen wij Uw Gereden Kilometers niet per Maand, maar in plaats daarvan berekenen wij Uw totaal aantal kilometers aan het eind van de Overeenkomst. Het aantal vrije kilometers kan derhalve overgedragen worden tussen Maanden. Dit betekent dat U extra kilometers die U in een Maand heeft gereden kunt compenseren door in een andere maand minder kilometers te rijden.  Aan het eind van de Overeenkomst zullen wij, wanneer U het aantal vrije kilometers heeft overschreden, de extra kilometers in rekening brengen. 

De kosten voor kilometers boven het Aantal Vrije Kilometers bedragen EUR 0.15 (vijftien cent) per kilometer. 

U kunt Uw gereden kilometers volgen door middel van de Lynk & Co App. Om ervoor te zorgen dat U de meest actuele informatie heeft over Uw gereden kilometers, zullen wij Uw kilometerstand aflezen via een draadloze download, waardoor U overzicht houdt over Uw kosten en gereden kilometers. 

26. WIE MOGEN DE AUTO BESTUREN?

De M2M Auto kan worden bestuurd door U, de contracthouder, en Uw directe gezinsleden die ingeschreven zijn op hetzelfde woonadres als U (mits zij voldoen aan de eisen als beschreven in Artikel 4), zoals gedefinieerd in de Verzekering. Meer informatie over wie nog meer de M2M Auto mag besturen is te vinden in de verzekeringsvoorwaarden. Het is Uw verplichting ervoor te zorgen dat de personen die U toestaat met de M2M Auto te rijden zich aan de Gebruiksregels en aan de Overeenkomst houden en hiervoor in aanmerking komen.

27. DELEN.

De M2M Auto mag gedeeld worden via het Lynk & Co sharing platform (het ‘Lynk & Co Sharing Platform’), maar mag niet gedeeld worden via andere sharing platforms of diensten. Mocht U ervoor kiezen Uw M2M Auto te delen op het Lynk & Co Sharing Platform, dan kan deze worden bestuurd door personen buiten Uw directe gezinsleden en huishouden, volgens de afzonderlijke voorwaarden die het Lynk & Co Sharing Platform en de daaraan gerelateerde verzekering van het Sharing Platform beheersen.  

28. GRONDGEBIED

U kunt met de M2M Auto rijden binnen het land waarvan U inwoner bent en binnen de Europese Unie (‘EU’), met inachtneming van de Verzekeringsvoorwaarden. Wij adviseren U het desbetreffende artikel van de Verzekeringsvoorwaarden te lezen voordat U met de M2M Auto gaat rijden buiten het land waarvan U inwoner bent. 

29. KOSTEN DOOR GEBRUIK 

Kosten die ontstaan uit het gebruik van de M2M Auto komen voor Uw rekening en vallen buiten de M2M Vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitenwisservloeistof, parkeerkosten, tolbetalingen, enzovoorts. Ter voorkoming van twijfel, geldt dat kosten die niet voorkomen in Uw Orderbevestiging voor Uw rekening zijn. 

30. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR 

Bij levering ontvangt U een handleiding voor de eigenaar voor Uw M2M Auto. De handleiding voor de eigenaar is te vinden in de M2M Auto via de applicatie “handleiding voor de eigenaar” in het beeldscherm voor de bestuurder, in de App van Lynk & Co en online op de Site. De handleiding voor de eigenaar is Uw gids voor Uw M2M Auto en bevat informatie over de werking van Uw M2M Auto. Leest U Uw handleiding voor de eigenaar zorgvuldig door voordat U Uw M2M Auto gebruikt. De handleiding voor de eigenaar kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in Uw M2M Auto uitkomen. 

31. WEL/NIET DOEN 

WEL DOEN

Lees de handleiding voor de eigenaar en andere instructies behorend bij Uw M2M Auto zorgvuldig door.

Rijd en gebruik de M2M Auto met gepaste zorg en houd U aan alle verkeersregels en wettelijke reglementen.

Meld ongevallen of schade onmiddellijk aan Ons via het Engagement Center. 

Meld diefstal of inbraak onmiddellijk aan Ons via het Engagement Center.

Meld ieder onverwacht gedrag van de M2M Auto aan het Engagement Center voor advies.

Rijd voorzichtig met de M2M Auto en neem alle redelijke maatregelen om schade aan of diefstal van de M2M Auto te voorkomen.

Controleer regelmatig de bandendruk en het olie- en vloeistoffenniveau zoals nodig is volgens de handleiding voor de eigenaar. 

NIET DOEN

Roken in de M2M Auto (daaronder begrepen e-sigaretten).

Wijzigingen aanbrengen aan de M2M Auto.

Rijden met huisdieren in de passagierscompartimenten van de M2M Auto.

Accessoires installeren zonder Onze schriftelijke toestemming daarvoor.

Gevaarlijke goederen vervoeren of bewaren in de M2M Auto.

Off-road rijden met de M2M Auto of op wegen of terreinen die niet bedoeld zijn voor auto's.

De M2M Auto gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals het vervoeren van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten.   

De M2M Auto besturen wanneer U daar fysiek niet toe in staat bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie wegens ziekte. 

32. VERZEKERINGEN 

Zoals hierboven genoemd, wordt de Verzekering die door Onze partner wordt verstrekt, beheerst door de aparte voorwaarden van Onze partner. U kunt deze vinden op hier. Het is Uw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat Uw gebruik van de M2M Auto binnen de bepalingen van de Verzekering valt. Wij raden U aan de tijd te nemen om deze zorgvuldig te lezen vóór de aflevering van Uw M2M Auto.  

33. PECHHULPDIENST

Via Onze partner bieden wij U een pechhulpdienst (roadside assistance service - ‘RSA’) gedurende Uw M2M Lidmaatschap. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, de gebruiksvoorwaarden op de Site

34. OMRUILEN ABONNEMENTSAUTO 

Op enig moment tijdens Uw M2M Lidmaatschap kan het nodig zijn dat wij Uw M2M Auto wijzigen of de M2M Auto die U gebruikt tijdelijk moeten omwisselen, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie of wanneer wij menen dat de abonnementsauto waar U in rijdt niet meer aan Onze normen voldoet. Hiervoor behouden wij het recht Uw M2M Auto om te wisselen voor een andere Auto van Lynk & Co Auto en kunnen wij U niet garanderen dat U gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst de beschikking heeft over precies die M2M Auto als vermeld in Uw Orderbevestiging . Het omruilen van een M2M Auto en het beoordelen van een M2M Auto kan uitsluitend door Ons geïnitieerd worden en mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met U op voor het omruilen van de M2M Auto. 

35. MOBILITEITSSERVICE 

U heeft het recht gebruik te maken van Onze mobiliteitsservice wanneer Uw M2M Auto langer dan 1 (één) werkdag in de werkplaats staat. Meer informatie over de mobiliteitsservice waar U over kunt beschikken als onderdeel van Uw M2M Lidmaatschap op de Site hier

III. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR M2M DIENSTEN VAN LYNK & CO VOOR CONSUMENTEN

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de M2M Diensten van Lynk & Co (‘Algemene Voorwaarden M2M Diensten’) tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V (‘Lynk & Co’, ‘Wij’, ’Ons’, ‘Onze’) of een van haar Gelieerde Ondernemingen (i.e. een entiteit waarvan Lynk & Co of Lynk & Co International AB Direct of indirect via één of meer tussenpersonen voor meer 50% belang in het aandelenkapitaal houdt) aan u als consument (‘U’, ‘Uw’) op de Site, de Club, Pop-Up Store en Tour in Nederland.  

Lees alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten goed door voordat U een Order voor een M2M Lidmaatschap plaatst. Door het plaatsen van een Order gaat U ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden M2M Diensten en verklaart U deze gelezen te hebben. 

BEDRIJFSINFORMATIE

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780

Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer: +46 31 309 7570

E-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

CONTACTGEGEVENS

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefoon: 0800-0233377 

E-mail: hello@lynkco.com 

36. TOEPASSINGSGEBIED 

Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van Uw M2M Lidmaatschap en worden overeengekomen bij het plaatsen van een Order. Het M2M Lidmaatschap geeft U recht op de M2M diensten zoals hieronder nader omschreven in Artikel 4 (‘M2M Diensten’) en geldt uitsluitend voor de M2M Auto die aan U is geleverd in het kader van Uw M2M Lidmaatschap en zoals gespecificeerd in Uw M2M Orderbevestiging. 

37. DIENSTEN

In het kader van Uw M2M Lidmaatschap heeft U recht op de hieronder vermelde M2M diensten (‘M2M Diensten’).

37.1. PERIODIEK ONDERHOUD EN VEREISTE INSPECTIES 

Tijdens Uw M2M Lidmaatschap zorgen wij voor Uw M2M Auto. Iedere 24 (vierentwintig) maanden, dan wel iedere 30.000 (dertigduizend) kilometer voeren wij periodiek onderhoud uit. Periodiek onderhoud wordt verricht door een garage waarmee Lynk & Co een contract heeft afgesloten in het land waar Uw M2M Auto is geregistreerd en volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Dit omvat, maar is niet beperkt tot diverse controles van de auto ten aanzien van functionaliteit, veiligheidssystemen, slijtage en vloeistofniveaus, software-updates en het vervangen van onderdelen volgens nader te bepalen intervallen, zoals motorruimte en filters, tandriemen en bougies. De kosten voor arbeid en onderdelen die nodig zijn voor het periodiek onderhoud zijn hierin opgenomen. De details over wat word gerekend tot periodiek onderhoud, worden na afronding van het periodiek onderhoud vermeld in het onderhoudsboekje.

Het volgende valt niet onder periodiek onderhoud,

- Bijvullen van olie en andere vloeistoffen in de tijd tussen het periodiek onderhoud.

Een ophaal- en terugbrengservice (‘Ophalen en Terugbrengen’) van Uw M2M Auto is in het periodiek onderhoud inbegrepen. Om een afspraak te maken voor periodiek onderhoud en het Ophalen en Terugbrengen zullen Wij vooraf contact met U opnemen. Voor het Ophalen en Terugbrengen gelden aparte voorwaarden. Deze vindt U hier.  

37.2. VERVANGING RUITENWISSERBLADEN 

Wij zullen de bladen van je ruitenwissers iedere 24 maanden vervangen, zoals aanbevolen door de fabrikant. Wij laten de ruitenwisserbladen vervangen door een gecontracteerde garage, ingeval Uw M2M Auto daar is vanwege een andere reden dan het vervangen van nieuwe ruitenwisserbladen, of Wij zullen nieuwe ruitenwisserbladen naar U opsturen, tezamen met instructies voor het vervangen daarvan.  

37.3. VERVANGEND VERVOER 

Wanneer U Uw M2M Auto meer dan 1 (één) kalenderdag moet missen vanwege een bezoek aan een door Lynk & Co gecontracteerde garage, met uitzondering van verzekeringsgerelateerde incidenten en hulp bij pech onderweg (waarvoor eigen voorwaarden gelden), dan zorgen Wij voor vervangend vervoer. Dit kan zijn in de vorm van een vervangende auto of anderszins, afhankelijk van welke oplossing U kiest. Meer details over vervangend vervoer en andere oplossingen waar U uit kunt kiezen vindt U hier

37.4. PROACTIEVE PLANNING 

Wij zullen regelmatig data uitlezen vanuit Uw M2M Auto om de prestaties ervan te controleren, om proactief onderhoud en reparaties te plannen, en om ervoor te zorgen dat de auto optimaal functioneert.  

37.5. WIFI HOTSPOT

Tot 31 december 2021 krijgt U bij Uw M2M Lidmaatschap een wifi hotspot geleverd door Onze dienstverlener. Hiervoor gelden de voorwaarden van Onze dienstverlener, welke U hier kunt inzien. Om de wifi hotspot te kunnen gebruiken moet U akkoord gaan met deze voorwaarden. Na 31 december 2021 vervalt deze service, maar Onze dienstverlener kan U dan de mogelijkheid bieden om tegen betaling gebruik te maken van deze service. 

38. UW VERPLICHTINGEN

Voor de levering van de M2M Diensten aan U moet U als consument het volgende doen, 

- Rijden en omgaan met de M2M Auto volgens de handleiding voor de eigenaar.

- Regelmatig het vloeistof- en olieniveau controleren en, zo nodig, bijvullen volgens de handleiding voor de eigenaar op (Uw) eigen kosten. 

- Ervoor zorgen dat Uw M2M Auto beschikbaar is voor afspraken met de garage wanneer wij deze gepland hebben op een afgesproken datum.

- Lynk & Co zo spoedig mogelijk informeren, via het Engagement Centre, over;

o schade of een defect aan Uw M2M Auto,

o noodzakelijk onderhoud, wanneer U meent dat Uw M2M Auto eerder onderhoud nodig heeft dan de geplande onderhoudsbeurt.

39. LOOPTIJD EN BEËINDIGING 

De M2M Diensten zullen aan U worden geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten gedurende de looptijd van Uw M2M Lidmaatschap.

Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten eindigen van rechtswege bij beëindiging van Uw M2M Lidmaatschap. 

40. PRIJS 

De M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van Uw M2M Lidmaatschap en de M2M Diensten in Artikel 4 zullen zonder extra kosten voor U worden uitgevoerd. De betaling voor Uw M2M

Diensten is opgenomen in Uw M2M Vergoeding. 

BIJLAGE  1 - MODEL HERROEPINGSFORMULIER

 (Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u zich wilt terugtrekken uit het contract) 

- Aan: Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, E-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

- Ik/wij (*) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (*) mijn/ons (*) Contract voor de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen, 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*), 

- Naam van de consument(en), 

- Adres van de consument(en), 

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend), 

- Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

BIJLAGE 2 - LIJST VAN EXTRA KOSTEN INCLUSIEF BTW

1. Extra kilometers

€ 0,15 per extra kilometer

2. Toestand van maandelijkse membership-auto bij inlevering 

Voorbeeldovertredingen:

• Maandelijkse membership-auto niet schoongemaakt - binnenkant

• Maandelijkse membership-auto niet schoongemaakt - buitenkant

• Geur in maandelijkse membership-auto (zoals rook, huisdier, braaksel, enz.)

• Maandelijkse membership-auto teruggebracht zonder volle tank brandstof 

• Overmatige slijtage aan maandelijkse membership-auto (zoals krassen, steenslag, versleten interieur)

• Wijzigingen aan maandelijkse membership-auto die ongedaan moeten worden gemaakt (zoals stickers, dakkoffer, enz.)

• Ontbrekende onderdelen (zoals serviceboekje, laadkabel, trekhaak)

Extra kosten met betrekking tot de toestand van de auto bij teruggave zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om de auto in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

Indien het misbruik door de verzekeringspolis wordt gedekt, zal de klant nooit meer in rekening worden gebracht dan de verwerkingskosten van de verzekering voor het herstel voor één geval.

3. Boetes en vergoedingen

Voorbeelden van vergoedingen die kunnen plaatsvinden tijdens het contract:

• Parkeerkosten 

• Boete voor verkeersovertreding 

• Congestieheffing 

• Toltarieven 

Bijkomende kosten in verband met boetes en vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van de hoogte van de boete of vergoeding. Bovendien zal Lynk & Co in geval van overtreding boetes en vergoedingen administratiekosten van € 3 inclusief btw in rekening brengen.

4. Verwerkingskosten voor schade

Bij een schadeclaim worden € 500, - administratiekosten in rekening gebracht

 

BIJLAGE 3 - CONNECTIVITEITSDIENSTEN

Hier.