Algemene voorwaarden voor Lynk & Co winterbanden verhuur en bandenservice voor consumenten met maandelijks membership

GELDIG VAN 1 OKTOBER 2021

Dit zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de Lynk & Co winterbandenverhuur- en bandenservice ("Winterbandenverhuur- en bandenservice") ("Algemene Voorwaarden") tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V  ('Lynk & Co', 'wij', 'ons', 'onze', 'Partij') of een van haar Gelieerde Ondernemingen (zijnde een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB) en jij als consument ('jij', 'je', 'Partij') op de Site of via e-mail in Nederland. 

Lees alle onderdelen van deze Algemene Voorwaarden door voordat je een Order plaatst. Door een Order te plaatsen ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en bevestig je dat je ze hebt gelezen. Als dingen veranderen kunnen deze Algemene Voorwaarden ook veranderen. Zorg er dus voor dat je deze Algemene Voorwaarden doorleest voordat je een Order plaatst, zelfs als je dat al eerder hebt gedaan. Orders zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden in de versie die van toepassing is op het moment dat de Order wordt geplaatst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als aanvulling op een Lynk & Co Maandelijks Membership ("Maandelijks Membership") en zullen na voltooiing van de Order worden toegevoegd als onderdeel van je Maandelijks Membership voor de Duur van deze overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd). 

1. BEDRIJFSINFORMATIE

Lynk & Co Sales Netherlands B.V, organisatienummer 78438780

Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland 

Telefoonnummer: +46 31 309 7570

Emailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com  

2. CONTACTGEGEVENS

Lynk & Co Customer Engagement Center ("Engagement Center")

Telefoonnummer: 0800-0233377 

E-mail: hello@lynkco.com 

3. ORDER 

Een Order van de Dienst (zoals hierna gedefinieerd) (een "Order") komt tot stand wanneer een schriftelijk aanbod van Lynk & Co door jou, schriftelijk, wordt aanvaard binnen de geldigheidsduur van het aanbod. Wanneer je een Order plaatst, ga je een juridisch bindende overeenkomst (de "Overeenkomst") aan onder deze Algemene Voorwaarden. Zodra je het aanbod hebt aanvaard, sturen wij je een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (de "Orderbevestiging") die de inhoud van de Overeenkomst tussen ons bevat. Deze Algemene Voorwaarden zullen je wettelijke rechten als consument op geen enkele wijze beperken.

4. TOEPASSING 

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van je Maandelijks Membership voor de Duur van de Overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd) en zijn alleen van toepassing op de in je Maandelijks Membership gespecificeerde maandelijkse auto ("M2M Auto"). De diensten die inbegrepen zijn in je Winterbandenverhuur en Bandenservice (de "Diensten") worden hieronder opgesomd.

4.1. Winterbandenverhuur

Winterbandenverhuur omvat het gebruik van Lynk & Co winterbanden ("Winterbanden") gedurende één (1) seizoen (gedefinieerd als de periode waarbinnen twee (2) Bandenwissels worden voltooid. Deze periode varieert per nationale regio, maar zal niet langer duren dan van 15 September tot 15 mei en zal eindigen na voltooiing van de tweede (2de) Bandenwissel) ("seizoen"). 

Het gebruik van de Winterbanden is onderworpen aan het slijtagebeleid van Lynk & Co. Bij terugkomst zullen we de Winterbanden inspecteren en de staat ervan beoordelen. Het resultaat van deze beoordeling zal worden geregistreerd, en elke overmatige slijtage en gebruik van de Winterbanden, zoals gedefinieerd in het slijtagebeleid, zal extra kosten voor je met zich meebrengen.

Houd er rekening mee dat de Winterbanden waar je als onderdeel van de Dienst gebruik van kunt maken, extra uitrusting zijn en kunnen verschillen van de Winterbanden die bij je Maandelijks Membership zijn inbegrepen. Lynk & Co heeft het exclusieve recht om de Winterbanden te selecteren die in het kader van de Dienst op je M2M Auto worden gemonteerd. Het eigendomsrecht op de Winterbanden berust gedurende de hele Dienst bij Lynk & Co en gaat nooit op je over.

4.2. Bandenservice  

De Bandenservice omvat: (i) twee (2) seizoensgebonden, door Lynk & Co geplande, bandenwissels in een door Lynk & Co gecontracteerde werkplaats ("Bandenwissel") (waaronder, voor alle duidelijkheid, één (1) wissel naar Winterbanden en één (1) wissel naar de banden die in je Maandelijks Membership zijn inbegrepen) en (ii) het wassen, inspecteren op slijtage, controleren van de druk, reinigen en opslaan van de banden die niet op de M2M Auto zijn gemonteerd of in gebruik zijn. 

4.3. Ophalen en Terugbrengen 

De Bandenservice omvat het Ophalen en Terugbrengen (“Ophalen en Terugbrengen”) van de M2M Auto door Lynk & Co voor de Bandenwissel. Lynk & Co haalt de M2M Auto op een gezamenlijk door jou en Lynk & Co overeengekomen locatie op, brengt deze naar een gecontracteerde werkplaats voor de Bandenwissel en brengt de M2M Auto na de Bandenwissel weer bij je terug. Je kunt de details van de Ophalen en Terugbrengen dienst hier lezen. 

4.4. Boeken 

Om de Bandenwissel(s) te verzorgen zal Lynk & Co contact met je opnemen met een voorgestelde datum op basis van de standaard bedrijfsvoering in de regio waar je M2M Auto geregistreerd is. Indien het door Lynk & Co voorgestelde tijdstip en de voorgestelde datum voor de Bandenwissel je niet schikt, kun je een andere datum en een ander tijdstip voorstellen. Let op: alleen de eigenaar van het Maandelijks Membership contract kan boekingen voor de Bandenwissel bevestigen en wijzigen. 

Je kunt, in bepaalde gevallen, je datum en tijd voor de Bandenwissel wijzigen door contact op te nemen met Lynk & Co via telefoon of chat. In sommige gevallen kan dit alleen tegen annuleringskosten, die door jou voldaan moeten worden. Indien annuleringskosten van toepassing zijn zullen we je altijd informeren voordat wij akkoord gaan met een wijziging. Voor meer details over of en hoe je je datum en tijd voor de Bandenwissel kunt wijzigen, verwijzen wij je naar de regels in het PUD beleid die van toepassing zijn op de Dienst.   

5. PRIJS EN BETALING 

De totale prijs die van toepassing is op je aankoop van de Dienst is de prijs die in de Online Winkel wordt vermeld of die op een andere geschikte manier schriftelijk aan je wordt gecommuniceerd op het moment van je Order ("Prijs"). Tenzij wij anders vermelden is de Prijs inclusief belasting over de toegevoegde waarde (“BTW”).
Je kunt betalen op de manieren die zijn aangegeven wanneer je je Order plaatst. Wij aanvaarden over het algemeen de volgende betaalwijzen: krediet- of debet kaart. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden voor een Order niet te accepteren en te verwijzen naar andere betaalmethoden. Wij accepteren alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie ("EU") en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of toeslagen in rekening gebracht of toegevoegd door een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) banken of credit card providers.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van je Order in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. In geval van een betalingsachterstand gelden de bepalingen voor betalingsachterstand uit de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op je Maandelijks Membership.

6. HERROEPINGSRECHT 

Als consument heb je bij het sluiten van een overeenkomst met Lynk & Co online of via e-mail het recht om de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen. 

Termijn

De termijn van veertien (14) kalenderdagen die je hebt om de Overeenkomst te herroepen ("Herroepingstermijn") begint op de dag dat je de Overeenkomst met Lynk & Co sluit. 

Uitoefening van jouw herroepingsrecht 

Om je recht op herroeping uit te oefenen dien je ons vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte te stellen van je beslissing om deze Overeenkomst te herroepen. Je kunt Lynk & Co binnen de Herroepingstermijn op elke manier op de hoogte brengen, maar bij voorkeur vragen wij je dit te doen:

via het herroepingsformulier dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie bijlage 1); en

door het sturen van een schriftelijke kennisgeving naar het Engagement Center via het e-mailadres dat aan het begin van deze Algemene Voorwaarden staat vermeld.

Als de Dienst nog niet is begonnen voordat je ons op de hoogte hebt gebracht van je wens om de Dienst te herroepen, zullen hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. In het geval dat je uitdrukkelijk hebt verzocht de Dienst binnen veertien (14) kalenderdagen na het aangaan van de Overeenkomst te verrichten, ben je Lynk & Co een bedrag verschuldigd dat in verhouding staat tot hetgeen is geleverd in de periode tot het moment dat je ons in kennis hebt gesteld van je herroeping van de Overeenkomst, in verhouding tot de volledige dekking van de Overeenkomst. 

7. DUUR, OPZEGGING EN ONTBINDING 

7.1. Duur 

De Dienst is geldig voor een vaste periode van één (1) Seizoen (zoals gedefinieerd in Artikel 4 hierboven) beginnend op de datum waarop je de Overeenkomst aangaat en zal automatisch eindigen na voltooiing van de twee (2) Bandenwissels ("Duur").  

7.2. Opzegging 

Je hebt als consument het recht om de Dienst op te zeggen voordat deze voltooid is. Ga je daartoe over, dan eindigt de Overeenkomst automatisch en ben je gehouden Lynk & Co te betalen voor het reeds uitgevoerde deel (of de reeds uitgevoerde delen) van de Dienst en de werkzaamheden die ondanks de opzegging nog moeten worden voltooid, waarvan de waarde overeenkomt met de prijs die van toepassing zou zijn geweest indien de overeenkomst alleen het (de) uitgevoerde deel (delen) van de Dienst had omvat. 

Lynk & Co heeft tevens recht op verdere schadevergoeding in de vorm van kosten voor het resterende deel van de Dienst dat door de opzegging niet zal worden uitgevoerd en vergoeding van schade wegens het niet kunnen aannemen van andere werkzaamheden als gevolg van de Overeenkomst. De bepalingen van dit Artikel zijn niet van toepassing indien de opzegging het gevolg is van schade aan of verlies van de Lynk & Co Auto die voor de Dienst in aanmerking komt, anders dan ten gevolge van je nalatigheid of je onvermogen om van de Service gebruik te maken ten gevolge van overheidsreglementering, overheidsbesluiten of een soortgelijke omstandigheid buiten je macht. Onze vergoeding uit hoofde van dit Artikel zal niet hoger zijn dan het verlies door ons geleden als gevolg van de annulering. 

Ingeval je de Prijs hebt betaald alvorens de Dienst te annuleren, zal Lynk & Co je de Prijs terugbetalen zonder onredelijke vertraging, onder aftrek van de bedragen waarop Lynk & Co recht heeft.

7.3. Ontbinding

Lynk & Co heeft het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien omstandigheden buiten de macht van Lynk & Co de voorwaarden die vereist zijn voor Lynk & Co om de Dienst in Nederland uit te voeren aantasten en bijgevolg Lynk & Co niet langer in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden na te komen. 

Zowel jij als Lynk & Co hebben het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere Partij wezenlijk in gebreke is gebleven de voorwaarden van de Overeenkomst na te leven en dit gebrek niet herstelt binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een kennisgeving van de andere Partij over dit verzuim. 

7.4. Beëindiging van je Maandelijks Membership

Indien je je Maandelijks Membership beëindigt wordt deze Overeenkomst ook automatisch beëindigd. 

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien je de overeenkomst wenst te herroepen) 

—  Aan Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com: 

- Ik/wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*), 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*), 

- Naam van de consument(en), 

- Adres van de consument(en), 

- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), 

—  Datum 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Version 1.0