LYNC&CO
Mobilitetsval

Vagnskadegaranti
 

Om fordonet skadas inom 3 år från den första registreringsdatumet eller första leveransdatumet från en av Lynk & Co's utvalda försäljningsställen och denna skada är en direkt följd av en extern olycka, trafikolycka eller avsiktlig skada av en tredje part i Sverige eller i andra länder som nämns i policyn för internationell resa (det så kallade gröna kort-området), betalar Lynk & Co Försäljning Sverige AB, genom sin partner, reparationskostnaden för varje skadehändelse (om fordonet är registrerat i Sverige) med avdrag för självrisk.
Självrisken inklusive moms (eller jämförbar skatt) är följande:

 

ModellPrivatägd BilFöretagsägd BilHyrbil
Lynk & Co 018,500 SEK (excl. moms 6,800 SEK)7,500 SEK (excl. moms 6,000 SEK)8,500 SEK (excl. moms 6,800 SEK)
 

Lynk & Co Sales Sweden AB har rätt att besluta, enligt eget gottfinnande, om fordonet ska repareras eller om det ska ersättas med ett annat motsvarande fordon av samma märke och modellår som det skadade. Om Lynk & Co väljer att ersätta fordonet, men ett sådant motsvarande fordon inte kan erhållas av Lynk & Co, har Istället ägaren till fordonet rätt till en ny Lynk & Co-bil mot betalning av skillnaden i värde, det vill säga skillnaden mellan marknadsvärdet för det nya fordonet och marknadsvärdet för det skadade fordonet omedelbart före olyckan.

Vagnskadegarantin gäller för fordonet i standardutförande och utrustat enligt gällande lagar och regler om det är registrerat i Sverige under garantiperioden. Garantin gäller i de länder som när som helst omfattas av den internationella gröna kort-överenskommelsen.

Undantag från åtagandet i vagnskadegarantin är kostnader som normalt ersätts av en annan part samt kostnader för skador orsakade av brand, stöld, tillgrepp av annans egendom, stenskott/sprickor på glasrutor, bedrägeri, onormal belastning, militär användning, krig, körning under påverkan av någon form av berusningsmedel och körning utan giltigt körkort för fordonstypen eller körning på is om föraren inte har verifierat isens bärighet.

Vagnskadegarantin gäller inte för räddningsfordon.

Vagnskadegarantin täcker inte skador eller följdskador som uppstår på grund av grov vårdslöshet eller om skadan uppsåtligen har orsakats av fordonsägaren/föraren. Bilskadegarantin gäller inte heller för skador som inträffade under tävling eller träning i samband med tävling, eller om fordonet har körförbud. Vagnskadegarantin täcker inte skador som inträffade vid körning på en bana eller förberedelser för körning med motorfordon på alla banor avsedda för detta ändamål.

Om rätten till ersättning inom ramen för vagnskadegarantin uppstår, åtar sig ägaren till fordonet att överföra rätten till ersättning eller annan kompensation som kan tillkomma denne på grund av skada till Lynk & Co Sales Sweden AB. Överföringen sker i samband med skadeärendets reglering.

Anmälan görs till Lynk & Co:s utvalda försäkringspartner eller till en av Lynk & Co:s utvalda verkstadspartners som kommer att utföra reparationen eller ersätta den skadade bilen med ett nytt eller motsvarande fordon. Om anmälan tas emot senare än 90 dagar från skadedatumet har Lynk & Co Sales Sweden rätt att avvisa skadeståndsanspråket.

Vid en olycka

Om en olycka inträffar, kontakta Lynk & Co Engagement Center för ytterligare hjälp med ärenden rörande vägassistans.
Om skada inträffar under resa utanför Norden och tillfälliga reparationer måste utföras för att kunna fortsätta resan, måste dessa godkännas av Road Side Assistance-partnern eller Lynk & Co Sales Sweden. Utför inte självständigt någon typ av reparation eller åtgärd som ska kompenseras av vagnskadegarantin.
Lynk & Co Sales Sweden AB är endast ansvarigt för reparationer som har godkänts av oss eller vår partner.