Lynk & Co 01

Allmänna villkor för förbeställning - Choosing made easy

Följande villkor (‘Villkor för Förbeställning’) är tillämpliga vid förbeställning av en (1) Lynk & Co 01 (‘Förbeställning’) av dig (‘Du, ‘Dig’, ’Din’, ’Ditt’ ’Dina’). 

Lynk & Co (‘Lynk & Co’, ‘Vi’, ‘Oss’, ‘Vår’) rekommenderar Dig att läsa igenom dessa Villkor för Förbeställning innan Du gör en Förbeställning av Oss. Genom att göra en Förbeställning accepterar Du  dessa Villkor för Förbeställning.  

Notera att Villkor för Förbeställning enbart är tillämpliga när Du gör en Förbeställning. Om Du i framtiden skulle göra en beställning av en Lynk & Co 01 så kommer Din beställning och Ditt köp av en Lynk & Co 01 att regleras av andra villkor och bestämmelser. 

Vi föreslår att Du skriver ut ett exemplar av dessa Villkor för Förbeställning eller sparar en kopia av desamma för framtida bruk.  

Allt är i ständig rörelse och Villkor för Förbeställning kan också komma att ändras över tid. Se därför till att läsa igenom dessa Villkor för Förbeställning. Vi kommer att underrätta Dig om Vi gör förändringar i dem.   

INFORMATION OM BOLAGET 
Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045, Theres Svenssons Gata 15, 417 55, Göteborg, Sverige.  
Telefon nr.: +46 31 309 7570 
E-post: lynkcosalesse@lynkco.com  

ENGAGEMENT CENTER KONTAKTUPPGIFTER  
Telefon nr: 0771 200 590 
E-post: hello@lynkco.com  

1. Förbeställning

1.1. En Förbeställning är en icke-bindande beställning som gör Dig till en prioriterad kund för ett köp av en Lynk & Co 01 vid den svenska försäljningsstarten av Lynk & Co 01.
Dessa Villkor för Förbeställning utgör inte ett köpeavtal eller en bindande beställning. Villkor för Förbeställning utgör inte heller någon bekräftelse eller garanti från Oss om att Du kommer att ha rätt att köpa en Lynk & Co-bil med prioritet framför andra prioriterade kunder som har registrerat sig tidigare än Dig. Endast en (1) förbeställning kan göras per kund. Om en kund gör mer än en (1) Förbeställning kommer Vi att annullera de Förbeställningar som gjorts utöver kundens första Förbeställning. Lynk & Co förfogar över rätten att besluta inom vilket geografiskt område en Förbeställning får göras.2. Att göra en förbeställning

2.1. För att göra en Förbeställning måste Du acceptera att bli bunden av Villkor för Förbeställning. Om Du inte kan acceptera att bli bunden av Villkor för Förbeställning kan Du inte göra någon Förbeställning.

2.2. För att kunna göra en Förbeställning måste Du ha rättshandlingsförmåga. Detta innebär i normalfallet att:

I. Du måste vara över 18 år och inte vara placerad under förvaltarskap eller liknande, och för det fall Du är under 18 år måste Du ha ett samtycke från Dina förmyndare, samt betala med ett kontokort som Vi accepterar och som Du har rätt att använda, och

II. Du, eller någon Du företräder, inte är upptagen på en lista över personer utsatta för sanktioner av Förenta Nationerna, Europeiska Unionen eller USA.

2.3. För det fall något av påståendena i punkten 2.2.(I) och 2.2.(II) ovan inte stämmer in på Dig kommer Din Förbeställning att annulleras med omedelbar verkan. Vi är inte skyldiga att ersätta Dig för sådan annullering. För det fall påståendet i avsnitt 2.2.(II) inte stämmer in på Dig är det även möjligt att Vi inte kommer att kunna återbetala Din Deposition (som definieras nedan).

2.4. Din Förbeställning ska göras online via Lynk & Co:s webshop på hemsidan (https://www.lynkco.com/sv-se/) (‘Hemsidan’) eller på tillhörande mobila webbplatser och appar tillgängliga i Sverige (gemensamt kallade ‘Onlinebutiken’).

2.5. För att Vi ska kunna ta emot Din Förbeställning måste Du förse Oss med korrekta och tillräckliga uppgifter i de obligatoriska fälten.

2.6. Du måste även betala Depositionen (i enlighet med avsnitt 3 nedan).

2.7. När Du slutför Din Förbeställning genom att dels klicka på knappen ‘skicka in och betala deposition’, och dels genom att fylla i boxen där det står att Du accepterar Villkor för Förbeställning bekräftar Du att:

1. Du har läst och accepterat Villkor för Förbeställning, och
2. Du ingår ett avtal med Lynk & Co när Vi har mottagit Din betalning av Depositionen i enlighet med vad som anges nedan i avsnitt 3 (‘Förbeställningsavtal’).

2.8. När Du har slutfört processen för Förbeställning och Vi har mottagit Din Deposition kommer Vi att skicka Dig en bekräftelse på Din Förbeställning till den e-postadress Du uppgivit till Oss (‘Förbeställningsbekräftelse’). Vi kommer även att skicka Dig ett referensnummer kopplat till Din Förbeställning.3. Depositionen och konvertering

3.1. För att göra en Förbeställning måste Du betala in en återbetalningsbar deposition (‘Depositionen’) om € 500,00 eller 5 000,00 kronor (beroende på i vilket land Du är bosatt) till Oss. Det angivna beloppet är inklusive mervärdesskatt (‘Moms’). Om Du väljer att få Depositionen återbetald, har du inte rätt till någon ränta på Depositionen.

3.2. Du kan betala Depositionen med kontokort utfärdat av VISA eller MasterCard. När Du anger Dina betalningsdetaljer kommer de att sändas krypterat till Vår Payment Service Provider (‘PSP’) via en säker anslutning och därefter processas av dem.

3.3. Utfärdaren av Ditt kontokort kommer att göra en kontroll av giltigheten av kontokortet, samt Din rätt att använda kontokortet. Skulle utfärdaren av Ditt kontokort neka Dig att använda Ditt kontokort för Depositionen kommer Du att få ett meddelande om att betalningen av Depositionen inte kunde genomföras och att Din Förbeställning därmed kommer att annulleras.

3.4. Om Du i framtiden bestämmer Dig för att göra en beställning och ett köp av en Lynk & Co 01 (som kommer att regleras av andra bestämmelser än dessa Villkor för Förbeställning), kan Du konvertera Depositionen och använda den som en delbetalning av Ditt köp (’Delbetalning’).4. Annulering och återbetalning

4.1. Du kan närsomhelst och av vilken anledning som helst annullera Din Förbeställning. Vi ber Dig att kontakta Lynk & Co:s Customer Engagement Center (‘Engagement Center’) via angivna kontaktuppgifter ovan för det fall Du vill genomföra en sådan annullering av Din Förbeställning.

4.2.Vi förbehåller Oss rätten att närsomhelst annullera Din Förbeställning. Skulle Vi bestämma Oss för att göra detta kommer Vi att kontakta Dig med hjälp av de kontaktuppgifter Du försett Oss med när Du gjorde Din Förbeställning.

4.3. Om Du eller Vi annullerar Din Förbeställning kommer Vi att återbetala Depositionen till Dig. Vi kommer att återbetala Depositionen genom att använda samma betalningsmetod som Du använde för att betala Depositionen, såtillvida det är praktiskt möjligt. Vi kommer att återbetala Depositionen till Dig snarast möjligt och som senast fjorton (14) dagar efter det att Vi mottagit Ditt annulleringsmeddelande eller Du mottagit Vårt annulleringsmeddelande. När Förbeställningen har annullerats kommer det referensnummer som är kopplat till Din Förbeställning inte längre att kunna användas.5. Inga garantier

5.1. En Förbeställning är varken en bindande beställning eller ett bindande köpeavtal. En Förbeställning ger Dig inte heller rätt att köpa en Lynk & Co 01.

5.2. Alla fotografier och bilder av Lynk & Co 01 som förekommer i Onlinebutiken är enbart av illustrativ art och ska inte ses som specifikationer för Lynk & Co 01.6. Personuppgifter

Vi kommer att vara personuppgiftsansvariga för behandlingen av Dina personuppgifter när Du gör en Förbeställning. Information om hur Vi behandlar Dina personuppgifter hittar Du i Vår Integritetspolicy som finns på Hemsidan.7. Ansvarsbegränsning

Ingenting i Villkor för Förbeställning ska begränsa Vårt ansvar i strid med gällande lag. Oaktat detta kommer Vi inte att under några omständigheter att acceptera att hållas ansvariga för några som helst skador eller förluster i anledning av Din Förbeställning. Detta inkluderar även, men är inte begränsat till, Vår eventuella oförmåga att fullgöra Din Förbeställning eller att fullgöra den i rätt tid. Den enda påföljd som står Dig till buds enligt Förbeställningsavtalet är en återbetalning av Depositionen.8. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

8.1. Vi förbehåller Oss rätten att fullgöra Våra skyldigheter under Förbeställningsavtalet genom en tredje man. Denna rätt kommer inte att påverka Dina rättigheter och Våra skyldigheter enligt Villkor för Förbeställning. Om Vi överlåter rättigheter och skyldigheter avseende Förbeställningsavtalet till tredje man kommer Vi att underrätta Dig skriftligen om detta.

8.2. Du har inte rätt att överlåta några icke-fullgjorda skyldigheter till tredje man utan att först erhålla Vårt skriftliga samtycke.9. Tillämplig lag och juridisdiktion för konsumenter

9.1. Alla Avtal mellan Dig och Oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

9.2. Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där Du är bosatt är mer förmånlig för Dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

9.3. Som konsument har Du, vid rättstvister som Du påkallar som uppstått i anledning av Förbeställningen, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där Du är bosatt eller av behörig domstol i det land där Vi bedriver Vår näringsverksamhet.

9.4. Om Vi påkallar rättstvist mot Dig med anledning av någon av Våra rättigheter gentemot Dig som konsument kommer Vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där Du är bosatt.10. Alternativt tvistelösningsforum för konsumenter

10.1. Om Du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot Oss har Du möjligheten att ta upp Ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (’ODR-plattformen’) vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2. Vi har inte åtagit Oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda Oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med konsumenter.

Version 1.0