Din sekretess vid Lynk & Co

Vi värdesätter din integritet. Det gör vi verkligen.

Vi vet att alla säger det, men på Lynk & Co är en av våra viktigaste frågor att skydda din integritet. Öppenhet är en av våra kärnvärderingar och vi vill ge dig så tydlig och transparent information som möjligt om hur vi använder dina personuppgifter, så att du kan känna dig säker när du använder våra tjänster. 

Med detta i åtanke kommer denna policy att beskriva våra vägledande principer för användning av personuppgifter, när, hur och varför personuppgifter används och vilka rättigheter du, den registrerade, har i samband med dina uppgifter. Denna policy gäller all vår användning av personuppgifter, t.ex. insamling, användning, delning, lagring etc. (så kallad behandling av personuppgifter). 

I slutet av denna policy ger vi dig informationsmeddelanden  om specifika situationer. Dessa meddelanden ger mer detaljerad information om hur personuppgifter kommer att användas i samband med dina olika interaktioner med oss. 

Vem är ansvarig? 

Lynk & Co ansvarar för att dina personuppgifter hålls säkra och endast används på rätt sätt (vi är personuppgiftsansvarig). Beroende på vilken typ av interaktion du har med oss kommer den specifika ansvariga Lynk & Co-enheten att skilja sig eftersom vi har separata företag i vart och ett av de länder där vi erbjuder våra tjänster. Dessa lokala företag är vanligtvis ansvariga för de personuppgifter som används i marknadsföring, försäljning och kundrelationer (sådant som har koppling till din lokala marknad), medan Lynk & CO International AB (ett svenskt registrerat företag med företagsnummer 559151-8161), kommer att ansvara för alla andra aktiviteter (t.ex. relaterade till produkt- och tjänsteutveckling, fordonskvalitet och säkerhetsövervakning och tillhandahållande av globala tjänster). I de specifika informationsmeddelandena kommer alltid den ansvariga enheten att anges. 

I de fall vi tillhandahåller tjänster eller produkter som inte utvecklas eller hanteras av Lynk & Co (dvs. tredje parts tjänster), är tredje parten själv ansvarig för deras användning av dina personuppgifter. Lynk & Co tar inget ansvar för dessa tredje parts tjänster. Istället rekommenderar vi att du tar del av respektive tredje parts tjänstevillkor och sekretesspolicy som gäller för varje sådan tredje parts tjänst. 

Vårt tillvägagångssätt för att använda dina personuppgifter

När vi använder dina personuppgifter följer vi en uppsättning sekretessprinciper. Dessa principer styr vårt sätt att använda personuppgifter i vårt dagliga arbete och hjälper oss i vårt mål att utveckla integritetsvänliga produkter och tjänster.

Laglighet 

Vi äger inte dina personuppgifter. Vi ”lånar” dem bara när det behövs och när det är tillåtet enligt lag att göra det. I de flesta fall behöver vi använda dina personuppgifter för att kunna leverera de tjänster som du har registrerat dig för. Andra gånger kan vi bli skyldiga att använda dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att göra det enligt lag. För vissa aktiviteter kan användningen av personuppgifter vara nödvändig för ett eller flera berättigade intressen för Lynk & Co. I dessa fall kommer vi att utvärdera effekterna av sådana aktiviteter på dina rättigheter och friheter och fortsätta bara med aktiviteterna om vår bedömning visar att ditt intresse inte uppväger vårt. För vissa specifika användningsfall baserar vi vår användning på ditt samtycke. Om du har gett ditt samtycke till en sådan aktivitet behåller du alltid rätten att återkalla den när som helst. Om inte slutar vi använda dina data. 

Uppgiftsminimering 

Med stora mängder data kommer ett stort ansvar. Därför strävar vi, både för din och vår skull, till att begränsa vår användning av personuppgifter så mycket som möjligt, samtidigt som vi fortfarande kan erbjuda våra tjänster. Vi gör detta genom att inte samla in mer data än vad som faktiskt behövs, genom att vara tydliga med syftet med att använda dina data och genom att begränsa varaktigheten för datalagring så mycket som möjligt. Vi strävar också efter att integrera integritetshänsyn direkt i våra produkter och tjänster, t.ex. genom att utforma dem så att all tillagd databehandling endast aktiveras på ditt eget initiativ, samt att vi i allmänhet begränsar vår exponering för dina personuppgifter genom att genomföra pseudonymisering och, om möjligt, anonymisera uppgifterna fullständigt.  

Öppenhet 

Vi vill vara så tydliga som möjligt om när, varför och hur vi använder dina personuppgifter. Vi kommer att sträva efter att tillhandahålla information om vår användning av dina personuppgifter när det är möjligt och rimligt praktiskt eller på annat sätt krävs enligt lag. Denna information kan tillhandahållas i lager med information av hög nivå som ursprungligen visas i direkt koppling till vilken aktivitet eller åtgärd du planerar att vidta som kommer att initiera någon form av behandling av dina personuppgifter, t.ex. göra ett online-köp eller skicka en begäran på vår webbplats. Vi ger dig mer fördjupad information genom att hänvisa till denna policy och tilläggsuppgifterna i de specifika informationsmeddelandena.   

Säkerhet och integritet

Personuppgifter kan vara känsliga, så vi har implementerat och förbättrar kontinuerligt tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast delas med rätt personer, att de hålls korrekt och att de skyddas mot obehörig eller olaglig avslöjande. Dessa åtgärder inkluderar t.ex. endast använda tillräckligt säkra verktyg för lagring och överföring av personuppgifter, kryptering av data vid behov och administrativa förfaranden som reglerar insamling, användning och distribution av personuppgifter inom vår organisation.

 

Hur dina personuppgifter delas

Vi arbetar med tredje parter som hjälper oss att leverera många av våra tjänster. För att möjliggöra detta kan vi krävas att vi också delar personuppgifter med dessa parter. I dessa situationer delar vi bara vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. 

Dessa tredje parter kan inkludera andra Lynk & Co-enheter, externa leverantörer, finansiella partners, workshops och andra företag inom den större GEELY-gruppen. Vi kan också vara skyldiga enligt lag att dela data med myndigheter som en del av en regeringsutredning, tvist eller annan juridisk process eller begäran.  

När vi samarbetar med tredje parter där datadelning behövs, ser vi till att de enligt kontrakt är skyldiga att följa samma typ av sekretesskrav som gäller för oss och när vi gör upp avtal med en leverantör som hjälper oss att leverera en tjänst för våra räkning, använder vi liknande avtalsförpliktelser som säkerställer att dessa leverantörer endast använder de personuppgifter vi ger dem för deras uppdrag och endast använder dem i enlighet med instruktionerna vi ger dem. Detta säkerställer att Lynk & CO behåller kontrollen över personuppgifterna när vi lämnar ut databehandling.

Överföra personuppgifter till tredje länder

Om våra affärspartner, leverantörer eller koncernföretag är verksamma från ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), (ett tredje land), kan vi behöva överföra personuppgifter till ett sådant tredje land. När vi överför dina personuppgifter till ett tredje land som har en lägre skyddsnivå för personuppgifter jämfört med EU/EES, använder vi de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Dessa klausuler tvingar tredje lands mottagarna av personuppgifterna att behandla dem i enlighet med EU:s standarder för dataskydd.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi vill inte ha personuppgifter bara liggande, så vi behåller bara dina personuppgifter så länge det behövs. Detta behov är vanligtvis kopplat till vår skyldighet att leverera våra tjänster till dig. Till exempel, om du har registrerat dig för något av våra erbjudanden kommer de personuppgifter som krävs för den tjänsten att sparas under hela din kundrelation med oss. Beroende på vilken typ av tjänst kommer lagringstiden (och vilka personuppgifter den innehåller) att skilja sig åt. I vissa fall behöver vi behålla personuppgifter oberoende av en sådan kundrelation, t.ex. för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter eller för att kunna försvara oss i rättsliga tvister. Men i alla fall kommer vi aldrig att behålla dina uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag. 

 

Dina datarättigheter 

Eftersom det är dina personuppgifter ger lagen dig vissa datarättigheter så att du kan få insikt och utöva kontroll över vår användning av dina personuppgifter. Tillämpningen och omfattningen av dessa rättigheter varierar beroende på den specifika behandlingssituationen, men ger dig alltid rätt till information om hur dina personuppgifter används. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen i slutet av denna policy. Läs beskrivningar av de rättigheter du har nedan. 

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig eller inte och information om personuppgifterna, varför vi använder dem, hur de delas och hur länge vi lagrar dem. Du kan också få en kopia av de personuppgifter vi har om dig om du vill.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

I vissa fall har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Detta är till exempel fallet när personuppgifterna inte längre är nödvändiga med tanke på de syften de samlades in för, eller om du drar tillbaka ditt samtycke och du inte har någon annan juridisk anledning att behålla personuppgifterna.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot vår användning av dina personuppgifter när vår grund för att använda dem är våra ”berättigade intressen” eller när vi använder dem för marknadsföringsändamål. I vissa fall kan vi fortsätta att använda dina personuppgifter även om du har invänt mot vår behandling. Detta kan vara fallet om vi kan visa tvingande berättigade skäl för den fortsatta användningen som överväger dina intressen, eller om det är för att upprätta, utöva eller försvara oss mot rättsanspråk.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera eller uppdatera alla felaktiga personuppgifter om dig som vi har och att be oss att slutföra ofullständiga personuppgifter. Det kan hända att vi behöver kontrollera att de nya uppgifterna som du skickar till oss stämmer.

Rätt till begränsning

Du har även rätt att begära att begränsa vår användning av dina personuppgifter. Detta gäller exempelvis om du bestrider korrektheten i personuppgifterna eller om behandlingen strider mot lagar och regler men du ändå inte vill att vi ska radera uppgifterna utan i stället begär att vi begränsar vår användning av dem.

Rätt att inge ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att inge ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Du kan göra detta i EU/EES-medlemslandet där du bor. För Lynk & CO International AB är den svenska myndigheten för integritetsskydd (Integritetsskyddsmyndigheten, ”IMY”) vår primära tillsynsmyndighet. Men du har också rätt att kontakta din nationella tillsynsmyndighet direkt. Du har också rätt att begära prövning i en nationell domstol.

Rätt till dataportabilitet

När vår användning av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke eller på ett avtal, har du rätt att be oss att, där det är tekniskt möjligt, överföra de personuppgifter vi har om dig till dig eller till ett annat företag som du väljer (”dataportabilitet”).

Rätt till återkallande av ditt samtycke

När som helst har du rätt att återkalla alla samtycken till vår användning av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har frågor om dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss på hello@lynkco.com.

Postadressen till Lynk & Co International AB är Theres Svenssons gata 15, 417 55 Göteborg.

Lynk & Co har utsett en dataskyddsombud som kan kontaktas på dpo@lynkco.com.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vi publicerar en ny integritetspolicy om vi gör några avgörande uppdateringar av den befintliga. Vi kan också meddela dig på andra sätt då och då om hur vi använder dina personuppgifter.

Informationsmeddelanden

Nedan hittar du informationsmeddelanden för specifika situationer där vi behandlar dina personuppgifter.

Lynk & Co-konto

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

När du registrerar dig för ett medlemskap registrerar du dig för ett Lynk & Co-konto. Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller i samband med registreringen av ditt Lynk & Co-konto och användningen av ditt konto. Syftet med vår behandling är att administrera ditt Lynk & Co-konto (från registrering till eventuell avslutning av kontot), för att ge dig all den funktionalitet som är kopplad till Lynk & Co-kontot (inklusive community-plattformen Co: lab), ge dig åtkomst till de av våra tjänster som kräver ett Lynk & Co-konto samt kommunicera beträffande uppdateringar i relation till Lynk & Co-kontot.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i syfte att administrera ditt Lynk & Co-konto, ge dig all den funktionalitet som är kopplad till Lynk & Co-kontot samt ge dig åtkomst till de av våra tjänster som kräver ett Lynk & Co-konto är att denna behandling är nödvändig för fullföljandet av vårt avtal med dig. 

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar de personuppgifter som du anger när du registrerar ditt Lynk & Co-konto (t.ex. namn, födelsedatum, land/region där du bor, telefonnummer) samt alla ytterligare personuppgifter som du väljer att lägga till i din profil (t.ex. adress, födelsedatum, intressen och profilbild). Vi behandlar också information om ditt konto (t.ex. lösenord, kund-ID, preferenser i fråga om nyhetsbrev och medlemsuppgifter).

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för ovanstående ändamål. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit.

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du väljer att behålla ditt Lynk & Co-konto. För personuppgifter som du har angett direkt i ditt konto kan du när som helst ändra och ta bort dessa i dina kontoinställningar.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Nyhetsbrev

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev. Syftet är att kunna skicka nyhetsbrev till dig och anpassa dessa så att de passar din specifika marknad och registrerade intressen.

Vi lagrar också statistik om hur våra nyhetsbrev fungerar (t.ex. efter antal öppningar och klick). Syftet är att övervaka nyhetsbrevens prestanda så att vi kan förbättra dem. Om du väljer att sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev behandlar vi denna information i en ”avanmälningslista” för att se till att vi inte skickar några fler nyhetsbrev till dig. 

Vår rättsliga grund för att skicka nyhetsbrev till dig är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev. Vår rättsliga grund för att föra statistik och övervaka nyhetsbrevens prestanda är Lynk & Co:s berättigade intresse. Vår grund för behandling av din avanmälan från nyhetsbrevet är våra rättsliga skyldigheter. 

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar de personuppgifter du anger när du registrerar dig för nyhetsbrev (t.ex. e-post, land/region där du bor, intressen i fråga om nyhetsbrev). Vi behandlar också statistiska uppgifter (t.ex. öppningar/klick) och andra kontouppgifter som är relevanta för att kunna skräddarsy nyhetsbrevet efter dina intressen. 

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för ovanstående ändamål. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Vi behåller dina uppgifter så länge du har registrerat dig för nyhetsbrev eller så länge som det på annat sätt krävs enligt lag. Statistiska uppgifter lagras i upp till ett år från insamlandet. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

 

Köp av produkter och tjänster

Vem som har ansvaret:

Det lokala Lynk & Co-säljföretaget i ditt land, i enlighet med vad som specificerats i ditt köpe- och/eller serviceavtal.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar de personuppgifter du tillhandahåller i samband med din beställning av produkter och/eller tjänster. Syftet med vår behandling av personuppgifterna är att administrera ditt köp från beställning till leverans, däribland nödvändiga kontakter med myndigheter för officiell rapportering av fordonet i tillämpliga fall, administration av din begäran av relaterade tjänster, uppföljning av leveransen och kommunikation om uppdateringar i relation till produkten och/eller tjänsterna som du har beställt. 

Vi kommer också att samla in och behandla personuppgifter som rör betalningstjänster och fakturering, till exempel kreditkortsinformation i syfte att möjliggöra fullgörandet av dina betalningsförpliktelser. Beroende på vilken tjänst och betalningsmetod du har valt, anlitar vi kreditupplysningsföretag från tredje part för att göra en kreditkontroll i syfte att säkerställa att du är berättigad till sådana betalningsalternativ. Vi överför nödvändig information till dessa kreditupplysningsföretag som sedan kan samla in ytterligare personuppgifter om dig för att kunna bedöma kreditrisken (t.ex. genom att bedöma tillförlitligheten och punktligheten i dina betalningar). Förutom att göra kreditkontroller kan vi också genomföra KYC-undersökningar (Know Your Customer). 

Om du har valt att finansiera din beställning, dvs om du tänker ansöka om en konsumentkredit, alternativt leasar fordonet, kommer vi att överföra dina personuppgifter till det valda finans- eller leasingbolaget, för att du ska kunna slutföra din finansieringsansökan och din beställning. Om du har ansökt om finansiering eller leasing av din beställning behandlar vi dessutom de uppgifter om statusen för din ansökan som vi får från finansierings-/leasingföretaget. 

Vi kommer också att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att kommunicera med dig i samband med eventuella återkallelser och andra frågor som rör produkterna och/eller tjänsterna. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna känna igen dig som en återkommande kund.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning och din förfrågan om relaterade tjänster, uppföljningen av leveransen samt statusen för din eventuella kreditansökan är att denna behandling är nödvändig för att fullfölja avtalet med dig. För KYC-åtgärder och andra relaterade undersökningar som inte krävs enligt lag är den rättsliga grunden för sådan behandling vårt berättigade intresse av att fullfölja våra KYC-förpliktelser. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i syfte att kommunicera med dig i samband med eventuella återkallelser och andra frågor som rör produkterna och/eller tjänsterna samt känna igen dig som en återkommande kund är att denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter i relation till återkallelser som utförs på grund av ett rättsligt krav, är att denna behandling är nödvändig för att vi ska uppfylla en rättslig skyldighet.

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar när du skickar din order och/eller ansökan om finansiering. För att hantera dina köp och betalningar behandlar vi exempelvis namn, adress, födelsedatum och nödvändig betalningsinformation, som kreditkortsuppgifter. Vid utförande av kreditkontroll kan de personuppgifter som behandlas variera beroende på vilket lands lagstiftning som gäller. Dock inkluderar de, utöver ovanstående, till exempel yrkesstatus, nettoinkomst, befintliga lån, lönespecifikationer och kontoutdrag. Om ytterligare undersökningar krävs av KYC-skäl kan vi komma att behandla ytterligare personuppgifter, däribland sökningar i officiella sanktionslistor. 

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner (inklusive, om tillämpligt, vår betaltjänstleverantör, finansierings- eller leasingpartner samt upphämtnings- och leveranspartner) för ovanstående ändamål (inklusive kreditkontroll och kontroll av sanktionslistor). Dina personuppgifter kommer också att lämnas ut till myndigheter som ansvarar för fordonsregistrering, när detta är tillämpligt. 

I kreditkontrollsyfte överför vi personuppgifter till följande kreditupplysningsföretag, vilka i sin tur behandlar dina personuppgifter. Vilket kreditupplysningsföretag som används varierar mellan olika marknader. 

– Tyskland: Arvato/Infoscore Consumer Data GmbH. https://finance.arvato.com/icdinfoblatt
– Nederländerna: Experian Netherlands B.V. https://www.experian.nl/
– Belgien: Focum België BVBA. https://www.focum.be/contact/ 
– Sverige: Creditsafe i Sverige AB. https://www.creditsafe.com/se/sv.html
– Spanien: Experian Bureau de crédito, SAU, Badexcug. https://www.experian.es/
– Italien: Experian Italia S.p.A. www.experian.it.

När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter: 

Vi behåller dina personuppgifter under hela din kundrelation med oss. Under denna relation kommer de personuppgifter som lagras att begränsas till personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovanstående syften. Personuppgifter kommer under alla omständigheter aldrig att lagras under en längre period än vad som är tillåtet enligt lag. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Uppkopplade tjänster

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de uppkopplade tjänster och funktioner som är tillgängliga via Lynk & Co:s bil och mobilapp. Detta kräver huvudsakligen att vi behandlar information om fordonet och inte om dig specifikt. Ditt användarkonto och motsvarande kontodata kommer dock att användas för att leverera de tjänster du har tillgång till samt länka all teknisk information som genereras av fordonet och/eller de uppkopplade tjänsterna till dig som användare. De olika tjänsterna och funktionerna och deras respektive beskrivningar och syften för behandling av personuppgifter listas nedan:

Grundläggande uppkoppling och funktioner rent generellt. Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla internetanslutning till fordonet vilket gör det möjligt att kommunicera med Lynk & Co-molnet (för att exempelvis kunna skicka meddelanden från Lynk & Co till fordonet), hantera åtkomst till tjänster och inställningar som är kopplade till fordonet genom att hålla reda på behörigheter och avtal kopplade till din användarprofil samt aktivera smarta inställningar som gör att dina personliga inställningar kan överföras till samtliga Lynk & Co-fordon som du loggar in på, vid exempelvis bildelning. 

Stöd för appar i bilen. Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge support för appar i bilen i syfte att möjliggöra exempelvis installation, uppdateringar och lagring av inloggningsuppgifter för att förenkla åtkomsten till innehåll och tjänster från Lynk & Co eller tredje part.  

Navigering. Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla navigeringstjänster som möjliggör visning av fordonets position och navigeringshjälp till användardefinierade destinationer, förbättrade kartfunktioner som att visa trafikflöde och tillgängliga parkeringar, informationsöverföring mellan din telefon och fordonet för att stödja navigeringshjälp mellan enheter, spara destinationshistorik och favoritdestinationer samt tillåta kartuppdateringar för billeveranser. 

Fordonstillgänglighet. Vi behandlar personuppgifter för att övervaka fordonets anslutningsstatus i syfte att säkerställa fordonstillgänglighet, exempelvis genom att övervaka systemfel, latens och platsinformation. 

Fjärrnedladdningar (OTA). Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra nedladdning och installation av ny programvara, i syfte att möjliggöra ny funktionalitet och felkorrigeringar (fjärrnedladdningar). 

Digital nyckel. Vi behandlar personuppgifter för att göra det möjligt att öppna bilen med en mobilapp som digital nyckel. 

Nödsamtal (eCall). Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra kommunikation till räddningstjänsten. Syftet med eCall är att använda det i nödsituationer för att komma i kontakt med räddningstjänsten. eCall möjliggör ingen konstant spårning av fordonet. eCall registrerar endast information om fordonet och inga direkt identifierbara personuppgifter om dig. 

Vägassistans (bCall). Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra kommunikation till vägassistansen.

Hjälp (iCall). Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra kommunikation med Lynk & Co för olika supporttjänster.

Smartphoneanslutning. Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra smartphone-projektionstjänster och interaktioner mellan din telefon och fordonet (t.ex. via Android Auto och Apple Carplay) samt möjliggöra handsfree-samtal (t.ex. genom att tillåta samtalsinteraktioner från displayer i bilen för att visa telefonkontakter, samtalshistorik osv.). 

Färdkamera. Vi behandlar personuppgifter så att du kan ta bilder och spela in videor, lagra dessa lokalt i fordonet och skicka dem till din mobiltelefon via Bluetooth eller wi-fi. Observera att vår behandling är begränsad till lokal lagring av foton och videor samt överföring mellan fordonet och din telefon. Som beskrivs ytterligare i användningsvillkoren för de uppkopplade tjänsterna är du själv ansvarig för att se till att alla foton och/eller videor som samlas in på ditt initiativ samlas in i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (exempelvis att du (i tillämpliga fall) har tillåtelse att ta ett foto av någon).

Öppet internet. Vi behandlar personuppgifter i syfte att möjliggöra öppen internetåtkomst genom att låta dig ansluta dina externa enheter till fordonet. Utöver Lynk & Co kan den internetleverantör som vi samarbetar med också komma att behandla personuppgifter som en del av tillhandahållandet av internetanslutningen, i enlighet med villkoren för den öppna internettjänsten.  

Fjärrhantering av bilen. Vi behandlar personuppgifter för att göra det möjligt för dig att fjärrstyra vissa fordonsfunktioner via mobilappen, t.ex. låsa/låsa upp bilen, styra fordonets signalhorn och strålkastare, fjärrstarta motorn och klimatanläggningen, schemalägga automatisk laddning, tillhandahålla information om batterinivåer och däcktryck samt hantera felmeddelanden. Vi gör det också möjligt för dig att hitta din bil på en karta med hjälp av billokaliseringsfunktionen samt få ett meddelande om utlösta fordonslarm. 

Spårning av stulna fordon. Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra fjärrspårning och immobilisering av fordonet vid fordonsstöld, i samarbete med polismyndigheterna.  

Reselogg. Vi behandlar personuppgifter för att förse dig med en reselogg som lagrar information om din körhistorik, t ex körd distans, bränsleförbrukning och annan statistik. 

Röststyrning. Vi behandlar personuppgifter så att du kan styra vissa funktioner med hjälp av röstkommandon, t.ex. ringa personer i din kontaktlista genom att ange deras namn. 

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter för ovanstående syften är att det är nödvändigt för att kunna fullfölja avtalet mellan dig och Lynk & Co. Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter i samband med nödsamtalet (eCall) är att behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga skyldigheter. 

Observera att även om vissa tjänster och funktioner inte är beroende av att ha ett Lynk & Co-konto och därför är tillgängliga från fordonet med hjälp av endast en gästinloggning kommer informationen ändå att behandlas för ovanstående ändamål (i tillämpliga fall). Denna information kan eventuellt innebära att personuppgifter samlas in om användaren av gästkontot, även om inget direkt Lynk & Co-konto är kopplat till dessa uppgifter. På samma sätt kommer data som samlas in och/eller lagras med fordonets gästkonto att vara öppna för alla användare av fordonets gästkonto. För att undvika att uppgifter yppas oavsiktligt bör du undvika att samla in och/eller lagra personuppgifter eller uppgifter som kan vara känsliga med fordonets gästkonto, alternativt se till att alltid återställa kontot efter att det har använts för att på så vis radera uppgifterna.

Vilka data vi behandlar:

För att aktivera de uppkopplade tjänsterna behandlar vi information om dig som användare, t.ex. dina kontodata (vem du är och vilka tjänster du har registrerat dig för) samt alla inställningar eller val som du har gjort som återspeglar dina intressen. I denna typ av personuppgifter ingår information som  

• ditt Lynk & Co-konto och din identitet (t.ex. ditt namn, kontaktinformation osv.)

• koder och lösenord till olika appar och tjänster som du har sparat

• personliga inställningar du har gjort för tjänsterna och/eller fordonet, t.ex. sparade platser och favoriter, språkinställningar osv. 

• sökhistorik (t.ex. navigering eller medierelaterade sökningar)

• foton och videor som du har tagit med färdkameran

• relationen till fordonet som du använder (t.ex. om du har ett månadsbaserat medlemskap, använder dig av bildelning eller äger fordonet). 

Utöver detta behandlar vi också data av mer teknisk karaktär som är direkt relaterade till fordonet och/eller tjänsterna och som därför är endast indirekt relaterade till dig. Här ingår information som 

• fordonets identifieringsnummer (VIN) 

• statiska fordonsdata (t.ex. motortyp, hård- och mjukvaruinformation osv.) 

• dynamiska fordonsdata (t.ex. hastighet, riktning)

• fordonets platsinformation

• fordonets destinations- och ruttdata

• tekniska identifieringsdata (t.ex. IP-adress)

• SIM-kortsinformation 

• olika typer av statusinformation om fordonets skick (t.ex. batteri, bränslenivåer och andra indikatorer för fordonsstatus).

Så delar vi data:

Fordonets anslutning till Lynk & Co-molnet aktiveras med hjälp av våra koncernföretag och leverantörer, till vilka personuppgifter lämnas i syfte att göra det möjligt för dem att utföra sina uppgifter som leverantörer av våra tjänster. Alla personuppgifter lagras inom EU-/EES-området, men kan vara tillgängliga från tredje länder för operativa ändamål. När det gäller koncernföretag utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit.

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Beroende på typen av personuppgifter kommer våra kriterier för lagring att variera. För kontouppgifter behåller vi motsvarande personuppgifter så länge du väljer att behålla ditt Lynk & Co-konto. För olika servicedata behåller vi dessa under hela din kundrelation med oss. För personuppgifter som samlas in direkt från dig (t.ex. sparade destinationer eller foton som lagrats lokalt) kan dessa hanteras direkt från fordonet efter dina önskemål. För olika tekniska fordonsdata, som eventuellt innehåller personuppgifter, behåller vi dessa så länge som det behövs för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig, eller så länge som det tillåts enligt lag. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Bildelning

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla bildelningstjänsten. Vi behandlar informationen du tillhandahåller när du registrerar dig för tjänsten, inklusive verifiering av att det finns ett giltigt körkort samt eventuell ytterligare information som behövs för att hantera betalningar och försäkringar. Vi behandlar också personuppgifter som är relaterade till din användarprofil. Förutom den behandling som är specifik för bildelningstjänsten gäller ytterligare behandling i relation till generell fordonsanvändning, exempelvis i fråga om fordonsdiagnostik och uppkopplade tjänster.

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är att detta är nödvändigt för att fullfölja avtalet mellan dig och Lynk & Co. Om du har tillgång till bildelning som anställd hos en av våra företagskunder inom bildelning, är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter att detta krävs utifrån vårt berättigade intresse av att leverera tjänsten i enlighet med detta avtal från företag till företag. I den utsträckning vi behandlar biometrisk bildinformation som en del av processen för att kontrollera körkortet, är vår rättsliga grund för denna behandling ditt uttryckliga samtycke.

Vilka data vi behandlar:

För att möjliggöra bildelningstjänsten behandlar vi följande personuppgifter: Namn, födelsedatum, adress, profilbild, körkortsdata (t.ex. körkortsnummer, körkortsklass, datum för utfärdande, datum för upphörande), datum för identitetskontroll, VIN och fordonets placering (för upphämtning och avlämning). Vi behandlar också dina kreditkortsuppgifter, bank- och transaktionsuppgifter för att möjliggöra betalningar och kompensationer samt rapporter om fordonets skick och skadeloggar. Din bildelningsprofil ingår också i ett system för betygssättning peer-to-peer.

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner (inklusive leverantören av tjänsten för körkortsverifiering, försäkringsleverantören, finansieringspartnern och betaltjänstleverantören) för ovanstående syften. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit.

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Din bildelningsprofil är knuten till ditt Lynk & Co-konto. Vi lagrar dina personuppgifter så länge du väljer att behålla ditt Lynk & Co-konto. För personuppgifter som du har angett direkt i ditt konto kan du när som helst ändra och ta bort dessa i dina kontoinställningar. Ekonomiska data och transaktionsdata lagras så länge det är nödvändigt eller på annat sätt krävs enligt lag.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss. 

Forskning och utveckling av produkter och tjänster

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att bättre förstå hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster, exempelvis genom att analysera uppgifter om fordon, produkter, kunder och försäljning. Behandlingen omfattar ett brett spektrum av uppgifter och åtgärder, som att analysera fordonsinspelade data för att få insikter om hur vi kan förbättra kvaliteten och säkerhetsfunktionerna i våra fordon. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster. Vi kommer rent generellt inte att be om ditt samtycke om detta inte anses nödvändigt i det enskilda fallet eller krävs enligt tillämplig lag. Där det är möjligt begränsar vi dock analyserna till anonymiserade eller pseudonymiserade data. I denna behandling ingår inget automatiskt beslutsfattande, till exempel profilering, i fråga om dig.

Vilka data vi behandlar:

Uppgifterna som vi behandlar för dessa forsknings- och utvecklingssyften omfattar ett brett spektrum av kategorier i relation till våra olika tjänster och produkter. För fordonsutveckling kan vi komma att samla in data om din användning och interaktion med funktioner och tjänster på statistisk nivå. Det generella forsknings- och utvecklingsarbetet kräver inte i sig någon oberoende datainsamling utan använder i stället befintlig information för dessa ändamål. Information om dessa olika datatyper finns i integritetspolicyn och informationsmeddelandena.

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag för ovanstående ändamål. När det gäller koncernföretag utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit.

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Den information som genereras från själva forsknings- och utvecklingsarbetet skapar inte några personuppgifter som är underställda specifika lagringsperioder. Se i stället de enskilda informationsmeddelandena för information om hur vi lagrar personuppgifter.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

 

Uppdateringar av fordonets skick, garanti och underhåll

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg. 

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter när ditt fordon kommunicerar trådlöst med vårt nätverk. Fordonet skickar uppdateringar av sitt tekniska skick två gånger i veckan, däribland uppgifter om fordons-ID, tekniska parametrar och eventuella tillämpliga felkoder. De överförda uppgifterna gäller endast skicket och prestandan hos det fysiska fordonet och inte dig specifikt. Denna information används för att automatiskt identifiera eventuellt behov av verkstadsunderhåll. Om så är fallet skapas en arbetsorder som skickas till den berörda verkstad som ansvarar för underhållsarbetet. Om du själv har upplevt några problem och kontaktat Lynk & Co direkt, kan vi också skapa en sådan arbetsorder manuellt. Dessutom behandlas skick och fordonsdata i syfte att bedöma och administrera eventuella garantireklamationskrav som du inkommer med. 

Vår rättsliga grund för att behandla dessa personuppgifter är att denna behandling är nödvändig för att fullfölja avtalet med dig i fråga om verkstadsunderhåll och garanti.

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar fordonets identifieringsnummer (”VIN”), statiska och dynamiska fordonsdata som olika tekniska parametrar i fordonet, t.ex. batteriets skick, oljenivå och information från EDR-enheten (event data recorder) i tillämpliga fall. 

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner (inklusive verkstäder, leveranspartner och parter som är involverade i felanalys och teknisk support) för ovanstående ändamål. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Fordonsuppdateringarna skrivs över kontinuerligt med varje uppdatering, vilket innebär att data raderas två gånger i veckan. Enskilda arbetsorder och fordonsuppgifter som är kopplade till dessa lagras så länge som det är nödvändigt för utförandet av verkstadsunderhållet eller så länge som det på annat sätt krävs enligt lag eller bilstandarder.  

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

 

Boka en provkörning

Vem som har ansvaret: 

Det lokala Lynk & Co-säljföretaget i ditt land, i enlighet med vad som specificerats i provkörningsavtalet.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar de personuppgifter som du tillhandahåller i samband med din provkörning. Syftet med vår behandling av dina uppgifter är att administrera din provkörning och att kontakta dig efteråt med frågor om din upplevelse samt våra produkter och tjänster. 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i syfte att administrera din provkörning är att denna behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och oss för provkörningen. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för att kontakta dig är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster som du har visat intresse för genom din bokning av en provkörning. 

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar de personuppgifter du anger när du bokar en provkörning (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post). Vi kan också kräva att du visar ett giltigt körkort för att säkerställa att du har rätt att köra fordonet. 

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för ovanstående ändamål. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit.

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det behövs för att administrera din bokning och för att säkerställa att eventuella försäkringsärenden kan hanteras. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Kontakta oss via våra kanaler

Vem som har ansvaret:

Det lokala Lynk & Co-säljföretaget i ditt land.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar med oss via någon av våra kanaler (t.ex. kontaktformulär online, webbchatt, e-post) och på våra konton på sociala medier (t.ex. Facebook och Instagram). Vårt syfte med att använda dina personuppgifter är att möjliggöra vår kommunikation med dig, oavsett om det handlar om ett kundtjänstärende, allmänna frågor eller andra former av kontakt eller inlämnande av förfrågningar (t.ex. att kontaktas av Lynk & Co av affärsskäl, fordonsinbyte osv.). 

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, all information du anger i ditt meddelande och information från din profil på de sociala medierna i fråga (t.ex. det användarnamn du har valt för ditt konto). Vi kan också komma att göra interna anteckningar om korrespondensen är kopplad till ett kundtjänstärende. 

Så delar vi data:

Om du interagerar med oss eller besöker våra konton på sociala medier kommer den sociala medieplattform som du använder att hantera personuppgifter om dig som användare. Dessa plattformar hanterar dina personuppgifter antingen i enlighet med våra instruktioner eller så behandlar de dina personuppgifter för egna syften. Vilken roll de har i det enskilda fallet beror på vilken plattform och aktivitet det handlar om. Dessutom kommer dina personuppgifter att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för ovanstående syften, till exempel till de leverantörer av sociala medieplattformar som vi använder eller till leverantörerna av de kommunikationsmedel du använder för att kontakta oss. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna hantera din fråga eller ditt serviceärende. Om ditt meddelande leder till ett ärende för vår kundtjänst kan uppgifterna komma att lagras i upp till 24 månader.

Du kan när som helst ta bort dina kommentarer och inlägg från våra plattformar för sociala medier, och du kan alltid be oss radera dina personuppgifter från våra plattformar för sociala medier. I annat fall lagrar vi personuppgifterna på plattformen för sociala medier tills vidare. Vi tar så snabbt som möjligt bort inlägg och kommentarer som bryter mot plattformens regler eller gällande lagstiftning. Om ditt meddelande leder till ett ärende för vår kundtjänst kan uppgifterna komma att lagras i upp till 24 månader.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Tävlingar och event

Vem som har ansvaret:

Det lokala Lynk & Co-säljföretaget i ditt land.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din medverkan i våra tävlingar eller event. Det kan till exempel handla om att hantera registreringar och avbokningar, skicka information om eventregistrering, påminnelser och uppföljningar. Vår rättsliga grund för att behandla uppgifterna är ditt samtycke. 

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar de kontaktuppgifter som du anger när du registrerar dig för tävlingen eller eventet (exempelvis ditt namn och din e-postadress) och annan information som du lämnar till oss när du deltar i tävlingen, till exempel ditt tävlingsbidrag.

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för ovanstående ändamål, till exempel samordnare av externa event. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Vi lagrar bara dina uppgifter under tävlingens eller eventets gång eller i enlighet med vad som krävs för de angivna syftena. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Enkäter och marknadsundersökningar

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig för våra undersökningspaneler. Personuppgifterna gör det möjligt för oss att administrera kundenkäter och marknadsundersökningar, exempelvis genom att skicka enkätformulär till dig, hantera korrespondensen med dig och analysera svaret. Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Vår rättsliga grund för att bedöma och analysera ditt svar är vårt berättigade intresse av att genomföra marknadsundersökningar. 

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar de personuppgifter du tillhandahåller, exempelvis namn, ålder, kön, e-post, information om huruvida du har tillgång till bil, körkort, om du har använt någon tjänst från Lynk & Co tidigare samt eventuell annan information som du väljer att ge oss.

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för ovanstående ändamål, exempelvis till IT-leverantörer som förser oss med underliggande digital infrastruktur. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter i syfte att skicka ut undersökningar till dess att du meddelar oss att du inte längre vill delta i dem. Dina svar lagras bara så länge som det behövs för att uppfylla våra syften med marknadsundersökningarna. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Registerförfrågningar enligt GDPR

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera registerförfrågningar, exempelvis för att kommunicera med dig angående din begäran och hantera alla personuppgifter som kan krävas i enlighet med din begäran. Vår rättsliga grund för detta är vår rättsliga förpliktelse att uppfylla din begäran. 

Vilka data vi behandlar:

Ditt namn och eventuella andra identifierare som krävs för att säkerställa din identitet samt alla personuppgifter om dig som kan krävas genom din begäran. 

Så delar vi data:

I den mån dina personuppgifter behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för andra ändamål, kommer din begäran att föranleda att vi måste kontakta dessa tredje parter beträffande dina personuppgifter. Inga ytterligare personuppgifter kommer att utbytas utöver vad som kan krävas för att våra koncernföretag och affärspartner ska kunna identifiera dig i sina system i syfte att hantera din begäran. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

När ditt förfrågningsärende har avslutats förblir det tills vidare loggat, för att vi ska kunna bevisa vårt iakttagande av skyldigheten att svara på begäran. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Webbplatscookies

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi använder cookies för att samla in information om hur du interagerar med webbplatsen. Vi gör detta för att webbplatsen ska fungera och för att samla in kunskaper som kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen och dess tjänster, t.ex. webbplatsens chattbot. Vi använder även marknadsföringscookies på vår webbplats. Det gör att vi kan visa mer relevanta annonser baserat på dina intressen och aktiviteter. I vår cookiepolicy kan du läsa mer om hur vi använder cookies på vår webbplats.

Beroende på vilken typ av cookies som används förlitar vi oss på antingen ditt samtycke eller vårt berättigade intresse för att förbättra vår webbplats och våra tjänster som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om hur du kan justera dina cookieinställningar i vår cookiepolicy.

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar personuppgifter som användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), IP-adress (anonymiserad), land/region där du bor, tekniska data för den enhet du använder (t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon), annan information om hur du har interagerat med oss (t.ex. vilka tjänster som användes, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besöktes) eller chatthistorik.

Så delar vi data:

Vi använder oss av en tredje part (Google), som för vår räkning och på vår begäran analyserar användandet av vår webbplats och därmed får tillgång till dina personuppgifter. Den information som vi delar är avidentifierad och består huvudsakligen av sammanställd statistik, vilket gör att det är mycket svårt för oss och för tredje part, till exempel Google, att koppla informationen om ditt surfbeteende till dig som individ. 

Som beskrivs ytterligare i cookiepolicyn kommer vår användning av tredjepartscookies att inkludera överföring av personuppgifter till tredje part (främst Google, Facebook och Microsoft). Dessa tredje parter behandlar personuppgifterna för sina egna syften och i enlighet med de uppgifter som finns i deras respektive integritetspolicyer. För mer information, se Google, Facebook och Microsoft. 

När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Datalagringen varierar mellan olika cookies, men överstiger inte 24 månader. Se de specifika lagringsperioderna i cookiepolicyn. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Marknadsföringsmeddelanden

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka direkt marknadsföring via e-post, textmeddelanden, via vår app eller på sociala medier. Vi skickar erbjudanden och inbjudningar till evenemang till specifika kundsegment baserat på vissa parametrar som åldersgrupper, marknader eller andra egenskaper. Vår rättsliga grund för detta är ditt samtycke. 

Vilka data vi behandlar:

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, exempelvis e-post, land/region där du bor, adress, telefonnummer, födelsedag samt personuppgifter som genereras genom din användning av våra tjänster, t.ex. kontoinformation, köphistorik och tillämplig fordonsinformation.

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för ovanstående ändamål, exempelvis till partner inom sociala medier och till vår marknadsföringsbyrå. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

I de fall där vår marknadsföring baseras på personuppgifter som redan samlats in och behandlats kommer dessa personuppgifter att lagras i enlighet med de lagringsscheman som gäller för de ursprungliga syftena. Vi behandlar dessa uppgifter för marknadsföringsändamål endast under så lång tid som vi får göra det, baserat på ditt samtycke eller någon annan rättslig grund. Du kan när som helst välja bort tidigare godkända marknadsföringsmeddelanden, exempelvis i Lynk & Co-appen. 

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.

Arbetsansökningar

Vem som har ansvaret:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Göteborg, Sverige, eller det lokala Lynk & Co-säljföretaget i ditt land, beroende på vilken enhet som rekryterar.

Varför och hur vi använder personuppgifter:

Vi lagrar ditt CV och annan information som du anger i din rekryteringsprofil och utvärderar dessa i rekryteringssyfte. Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att möjliggöra rekryteringsprocessen.

Vilka data vi behandlar:

Namn, kontaktuppgifter samt eventuell annan information som lämnas i din ansökan.

Så delar vi data:

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut och behandlas av våra koncernföretag och affärspartner för ovanstående ändamål, exempelvis till leverantören av rekryteringsplattformen. När det gäller affärspartner utanför EU-/EES-området kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på de standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit. 

Så länge lagrar vi dina uppgifter:

Rekryteringsprofilen du skapar och den information den innehåller lagras i upp till 24 månader så att du kan ansöka om flera jobb utan att behöva skapa en ny profil. Efter den tiden blir du tillfrågad om du vill förlänga den, annars raderas den.

Dina rättigheter och kontaktuppgifter:

Mer information om dina datarättigheter samt kontaktuppgifter till Lynk & Co och till dataskyddsombudet finns ovan i avsnitten Dina datarättigheter och Kontakta oss.