Regler och villkor för månadsbaserat medlemskap

Giltiga för ordrar lagda från 2021-05-10

Allmänna villkor för Lynk & Co månadsvisa medlemskap för konsumenter

1. Introduktion

Välkommen till Lynk & Co:s hemsida https://www.lynkco.com/sv-se/.

Vårt månadsvisa medlemskap, month to month, (‘M2M-Medlemskap’) ger Dig tillgång till en Lynk & Co-Bil och även andra Lynk & Co-tjänster under medlemskapstiden till en fast kostnad. En fullständig lista av Lynk & Co-tjänsterna som inkluderas, samt tillämpliga villkor, återfinns i avsnitt 3 nedan (’M2M-Tjänsterna’). 

Dessa allmänna villkor (‘M2M-Villkoren’) gäller för M2M-Medlemskapet för en Lynk & Co-Bil som gäller mellan Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag, (’Lynk & Co’, ’Vi’, ’Oss’, ’Vår’, ’Vårt’, ’Våra’) till dig som konsument (‘Du, ‘Dig’, ’Din’, ’Dina’), på Hemsidan, i en Club, i en Pop-up eller på Tour i Sverige. 

Dessa M2M-Villkor ska inte tillämpas på köp av en Lynk & Co-Bil, på Lynk & Co:s bildelnings-tjänster eller för Lynk & Co:s reservdelar. Om Du är intresserad av någon av dessa tjänster, vänligen läs separata tillämpliga villkor på Hemsidan.

Dessa M2M-Villkor består utav 3 avsnitt, som följer nedan. Vänligen läs igenom alla avsnitt av dessa M2M-Villkor och andra tillhörande dokument (fullständig lista över dessa finner Du i avsnitt 3 nedan) innan Du gör en Beställning av Oss. Genom att göra en Beställning av ett M2M-Medlemskap accepterar Du att bli bunden av dessa M2M-Villkor samt bekräftar att Du har läst dem.

Allt är i ständig rörelse och dessa M2M-Villkor kan också komma att ändras över tid. Se därför till att läsa igenom dessa M2M-Villkor innan Du gör en Beställning av ett M2M-Medlemskap, även om Du tidigare har läst dem. M2M-medlemskapet omfattas av M2M-Villkoren i den version som är gällande när M2M-Medlemskapet påbörjas.

 

2. Information om bolaget

Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045  
Adress: Theres Svenssons Gata 15, 417 55, Göteborg, Sverige 
Telefonnummer: +46 31 309 7570 
E-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com

Kontaktuppgifter

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’
Telefon nr: 0771 200 590  
E-post: hello@lynkco.com

Med ’Koncernbolag’ avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB. 

 

3. Avtalshandlingar

Avtalet för M2M-Medlemskap (“Avtalet”) består utav följande handlingar,  

Orderbekräftelsen för M2M-medlemskapet  

Dessa M2M-Villkor

- Avsnitt I Att registrera ett M2M-Medlemskap

- Avsnitt II M2M-Bilen och användarvillkor

- Avsnitt III Allmänna villkor för Lynk & Co M2M services 

- Bilaga 1 Formulär för ångerrätt

- Bilaga 2 Lista över tilläggsavgifter inklusive moms

- Bilaga 3 Villkor för Anslutningstjänster

För det fall bestämmelser i handlingarna ovan skulle strida mot varandra, eller om det i annat fall uppstår konflikter eller inkonsekvenser i tolkningen av desamma, ska handlingarna ha företräde gentemot varandra enligt den ordning som listats ovan, så vida inte omständigheterna tydligt påkallar en annan företrädesordning. Ytterligare villkor eller avtal kan gälla för övriga tjänster som Du köper av Oss i samband med ditt M2M-Medlemskap. 

Dessa M2M-Villkor är inte avsedda att begränsa Dina lagstadgade rättigheter på något sätt.

 

I. Att registrera ett M2M-medlemskap

4. Beställning

Du kan göra en beställning av ett M2M-Medlemskap (’Beställning’) online via Lynk & Co:s webshop på https://www.lynkco.com/sv-se/ samt på tillhörande mobila webbplatser och appar tillgängliga i Sverige (gemensamt kallade ‘Onlinebutiken’). Du kan också besöka en Lynk & Co club (’Club’), en Lynk & Co tour (’Tour’) eller en Lynk & Co pop-up club (’Pop-up’) i Sverige. 

För att ingå M2M-Medlemskapet måste Du, 

- Vara 21 år eller äldre, och

- Ha ett giltigt körkort inom Sverige, och 

- Vara bosatt i Sverige

När Du gör en Beställning bekräftar Du och garanterar att Du inte är listad, eller agerar på uppdrag av en person som är listad på någon av Förenta nationernas, Europeiska unionens eller USA:s sanktionslistor och att Du inte kommer sälja, överföra eller på något annat sätt göra en Lynk & Co-Bil tillgänglig för en sådan person. Om det visar sig att Du inte lever upp till denna garanti annulleras Din Beställning med omedelbar verkan. Vidare förbehåller Vi Oss rätten att inte ersätta Dig för några kostnader, och Vi kan inte heller göra någon återbetalning av redan betalade avgifter eller delar av Priset.

För att göra en Beställning i Onlinebutiken måste Du fylla i alla obligatoriska fält sanningsenligt och korrekt, konfigurera Ditt M2M-Medlemskap enligt de alternativ som presenteras för Dig och bekräfta att Du har läst dessa allmänna M2M-Villkor. Du måste också skapa ett Lynk & Co-konto (’Lynk & Co-Konto’), om Du inte redan har ett sådant. Lynk & Co-Kontot omfattas av separata villkor som Du kan hitta här på Hemsidan.

Efter att Du har gjort Din Beställning kommer Vi att skicka en skriftlig bekräftelse till Dig om att Vi har mottagit Din Beställning. Detta utgör inte en accept av Din Beställning och utgör inte heller en formell Orderbekräftelse. När Du gör en Beställning i Onlinebutiken, lämnar Du ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal i enlighet med dessa M2M-Villkor. Eventuella villkor som Du har begärt som en del av Beställningen är inte giltiga så vida Vi inte skriftligen har accepterat sådana villkor.

KÖRKORT  

Du är ansvarig för att säkerställa att Ditt körkort är giltigt. Om Ditt körkort har utfärdats utanför Sverige är Du ansvarig för att det är giltigt inom Sverige och att det förblir giltigt under Avtalets varaktighet. Du är ansvarig för att informera Oss om alla ändringar av Ditt körkort under hela Avtalet, såsom dess förnyelse, utgång, med mera.

ETT BINDANDE AVTAL

När Vi har gått igenom och kontrollerat att Vi kan fullgöra Din Beställning kommer Vi att skicka Dig en skriftlig orderbekräftelse för Ditt M2M-Medlemskap (‘Orderbekräftelsen’). När Du har mottagit Orderbekräftelsen har Du ingått ett bindande avtal (‘Avtalet’) med Oss. Med Orderbekräftelsen kommer Vi även skicka med hela innehållet i Avtalet.

Vänligen notera att eventuella andra automatiserade meddelanden från Oss till Dig utöver Orderbekräftelsen inte utgör en formell Orderbekräftelse, såvida detta inte uttryckligt anges.

 

5. Fordons- och tjänstkonfiguration

När Du gör Din Beställning har Du möjlighet att konfigurera Ditt M2M-Medlemskap och kan då välja mellan vissa Lynk & Co-Bilkonfigurationer. I Din valda Lynk & Co-Bilkonfiguration (’M2M-Bilen’) ingår M2M-Tjänsterna som standard och samtliga M2M-Tjänster kommer att framgå av Orderbekräftelsen. För att säkerställa att Ditt M2M-Medlemskap är utformat på det sätt Du vill, vänligen granska Orderbekräftelsen för M2M-Medlemskapet i detalj när Du får den. Vidare ber Vi Dig att informera Oss så snart som möjligt om eventuella fel i Orderbekräftelsen. 

Vi förbehåller Oss rätten att göra smärre ändringar av Din valda M2M-Bil som kommer framgå av Avtalet – så länge sådana förändringar inte väsentligt påverkar M2M-Bilens kvalitet eller prestanda.

5.1. Ändringar i beställningen

Vi tillåter inte att en Beställning ändras förutom i fall där Orderbekräftelsen innehåller felaktig information och inte matchar Din Beställning. Om Du vill ändra Din Beställning ber vi Dig att kontakta Engagement Center som kommer att hjälpa Dig efter bästa förmåga. Om en ändring av Beställningen av någon anledning är omöjlig kan Du ändå avbryta Din Beställning enligt nedan och göra en ny Beställning.

 

6. Pris

Din M2M-Avgift inkluderar Din M2M-Bil, M2M-Tjänster, samt alla ytterligare tjänster som Du inkluderar i Din Beställning (’M2M-Avgift’). Du kommer att få en fullständig lista över det som inkluderas i Din M2M-Avgift i Din Orderbekräftelse. Din M2M-Avgift per faktureringsperiod kommer att framgå av kassan i Onlinebutiken innan Du gör Din Beställning. Om vi inte tydligt anger något annat, inkluderar priserna som visas i Onlinebutiken mervärdesskatt (’Moms’), men inkluderar inte eventuell leveransavgift. Istället betalas leveransavgift separat i de fall där leveransavgift blir aktuell. 

Din första M2M-Avgift kommer tas ut i samband med att Vi levererar Din M2M-Bil till Dig. Du betalar Din M2M-Avgift i förskott samma datum varje kalendermånad, vilket är det datum då Du mottog Din M2M-Bil (’Faktureringsdatum’). Faktureringsperioden för Din M2M-Avgift ligger därför mellan Faktureringsdatumet för varje kalendermånad (’Faktureringsperiod’). Om Du till exempel tog emot Din M2M-Bil den 10 mars kommer Faktureringsperioden att vara tidsperioden mellan den 10 mars och den 10 april.

6.1. Tillkommande avgifter

Du kan behöva betala ytterligare avgifter till Oss (utöver Din M2M-Avgift) för kostnader som uppstått under Din användning av M2M-Bilen, men som har debiterats Oss som registrerad ägare till M2M-Bilen. Detta kan till exempel röra sig om vägtullar, parkeringsbiljetter och trängselavgifter som Du ådrar Dig under M2M-Medlemskapet. 

Vi kommer att lägga till dessa tilläggsavgifter i Din M2M-Avgift för Faktureringsperioden efter det att Vi blivit debiterade för sådana tilläggsavgifter, och i vissa fall kommer Vi även att debitera Dig för en administrativ avgift om SEK 30 (trettio SEK) med anledning av detta. Vi meddelar Dig skriftligen minst 7 (sju) dagar i förväg innan förfallodagen för Din M2M-Avgift för det fall sådana tilläggsavgifter kommer att tillkomma genom att lista dem under "Mina sidor" på ditt Lynk & Co-Konto. Du kan alltid logga in på Ditt Lynk & Co-Konto för att se Din kommande betalning. En fullständig lista över vilka extra tilläggsavgifter Vi kommer att ta med i Din M2M-Avgift om Du skulle ådra Dig dem och vilka tilläggsavgifter som medför en administrativ avgift finns i bilaga 2.

 

7. Betalning

För att betala för Ditt M2M-Medlemskap kan Du välja mellan de olika betalningsalternativen som finns tillgängliga i Onlinebutiken, i Club, Pop-Up eller på Tour och Du kan betala i de valutor som anges där. Vi kommer att använda betalningsuppgifterna som Du tillhandahåller Oss för Din första M2M-Avgift för alla efterföljande M2M-Avgifter och extra avgifter.

7.1. Kredit- eller betalkort

Din M2M-Avgift kan betalas med betalkort eller kreditkort. Alla betal- och kreditkortsinnehavare är föremål för validerings- och auktoriseringskontroll av kortutgivaren. Om utgivaren av det angivna konto- eller kreditkortet vägrar att godkänna betalningen till Oss, kommer Du att få ett meddelande om att betalningen inte kunde genomföras. Om Din betalning inte kan fullgöras, försök igen eller kontakta Engagement Center för support.

7.2. Säker betalkorts- /kreditkortsbetalning

När Du anger Dina betalningsuppgifter kommer Dina uppgifter att sändas krypterat till Vår Payment Service Provider (‘PSP’) via en säker anslutning och därefter processas av dem.  

Vi förbehåller Oss rätten att inte acceptera vissa betalningsalternativ för en Beställning, utan istället hänvisa till andra betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och Schweiz och ansvarar inte för avgifter eller kostnader som läggs till av en tredje part så som exempelvis, men inte begränsat till, banker eller kreditkortsleverantörer.

7-3. M2M-Avtalsspecifikation

Du kommer att få en specifikation för Din M2M-Avgift minst sju (7) dagar före ditt Faktureringsdatum. Se alltid till att Ditt kreditkort är giltigt och att Du har tillgängliga medel för att betalningen ska gå igenom. 

7.4. Kreditupplysning

Vi förbehåller Oss rätten att göra en bedömning av Din trovärdighet och behörighet baserat på Dina personuppgifter och Din kreditvärdighet. Om Du väljer att betala med kreditkort eller betalkort förbehåller Vi Oss rätten att kontrollera giltigheten på kreditkortet eller betalkortet, dess kreditstatus i förhållande till värdet av Beställningen och om Dina personuppgifter är korrekta och i överensstämmelse med uppgifterna som anges i Bestämmelsen. 

Vi förbehåller Oss rätten att utse ett kreditupplysningsföretag för att göra kreditbedömningen. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan placera ett sökavtryck på Din kreditupplysning som kan ses av andra organisationer. Du bör också få ett meddelande från kreditupplysningsföretaget att Vi har gjort en kreditupplysning om Dig och Vi kan komma att avvisa Beställningar eller valt betalningsalternativ baserat på kreditupplysningen. Observera att om Du nekas en kredit har Du rätt att få information om varför vi har nekat Dig denna. 

7.5. Sen betalning  

Du är ansvarig för att Din M2M-Avgift och eventuella ytterligare avgifter betalas varje månad. Om Du inte har betalat Din M2M-Avgift på förfallodagen skickar vi en (1) påminnelse till Dig om att göra en sådan betalning omedelbart. Var noga med att följa betalningsinstruktionen i den påminnelsen då den kan skilja sig från Din vanliga betalningsmetod. 

Om Vi inte har mottagit Din betalning inom tre (3) arbetsdagar (måndag - fredag) efter en sådan första påminnelse kommer Vi att inleda en formell påminnelse, indrivningsprocedurer och inkasseringsåtgärder, vilket kan medföra extra kostnader för Dig. Dessutom har Vi rätt att debitera Dig en påminnelseavgift om SEK 60. 

Om Vi inte har fått betalning av Din M2M-Avgift tio (10) dagar efter förfallodagen, har Vi rätt att säga upp Ditt Avtal. Om Vi väljer att göra det kommer Du att informeras om detta via e-post och om inte betalning har mottagits av Oss senast fyra (4) dagar efter datumet för uppsägningsbrevet (’Uppsägningsdatum’) avslutas Avtalet på Uppsägningsdatumet. 

 

8. Leverans

De olika leveransalternativen som Vi erbjuder är villkorade av sin tillgänglighet. För Beställningar som gjorts i Onlinebutiken i Sverige kan Vi enbart leverera inom Sverige.  

Du kan hitta mer information om Våra olika leveransalternativ i Vår leveranspolicy på Hemsidan.  

När Du har gjort Din Beställning kommer Vi att kontakta Dig för att ordna med leveransen av M2M-Bil, samt meddela Dig vilka leveranstider som är tillgängliga för Dig. När Du har valt Din leveranstid kommer den att bekräftas skriftligen. 

Alla leveranstider är estimerade och trots att Vi alltid anstränger Oss för att leverera inom den uppskattade leveransperioden kan Vi, av olika skäl, inte garantera någon exakt tidpunkt för leverans. Om Vi skulle bli förhindrade att leverera inom den uppskattade leveransperioden kommer Vi att informera Dig om detta. 

För M2M-Bilar som är planerade för leverans mer än 6 (sex) månader efter dagen för Beställningen förbehåller Vi Oss rätten att göra en rimlig ökning av Priset med hänsyn till faktorer som inflation, ökning av råvarukostnader eller frakt och hantering avgifter. Vi meddelar Dig om en sådan prishöjning skulle bli nödvändig. Om Du inte accepterar ökningen har Du rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 11.  

Vid leverans kommer Vi att be Dig att visa upp handling som bekräftar Din identitet samt att Du undertecknar en leveransbekräftelse. Glöm inte att ta med Dig ditt körkort när Du hämtar Din M2M-Bil och se till att bekanta Dig med identifieringskraven i leveranspolicyn innan Du hämtar Din M2M-Bil. 

8.1. Ändringar i leveransen

Du kan i vissa fall ändra Ditt valda leveransalternativ. Även om detta inte alltid är möjligt kommer Vi att göra Vårt bästa för att tillgodose en sådan begäran. I vissa fall kan en ändring av leveransalternativ endast göras mot en ombokningsavgift, som i sådant fall kommer att betalas av Dig. Vi kommer alltid att informera Dig om en eventuell ombokningsavgift innan vi godkänner Din ändring av leveransalternativ.  

För mer information om hur Du kan ändra leveransalternativ, samt information om när ombokningsavgift är tillämplig, vänligen läs Vår leveranspolicy på Hemsidan.  

8.2. Försenad leverans

Vid eventuell leveransförsening kommer Vi att informera Dig så snart som möjligt om att leveransen är försenad och kommer ge Dig en ny estimerad leveranstid. Vänligen läs Vår leveranspolicy på Hemsidan för mer information om hur försenad leverans kommer att hanteras. Om tidpunkten för leverans av Din M2M-Bil är särskilt viktig för Dig måste Du informera Oss om detta när Du gör Din beställning.

8.3 EJ UTHÄMTADE BESTÄLLNINGAR

Om Du av någon anledning inte hämtar ut Din M2M-Bil i enlighet med Ditt valda leveransalternativ och vald tid för leverans, kommer Din Beställning att bli returnerad till Oss och Vi kommer att debitera Dig för leveranskostnaden för returen enligt specifikation som framgår av Vår leveranspolicy på Hemsidan

8.4 ÄGANDE OCH TITEL

Äganderätten till M2M-Bilen kommer inte att övergå till Dig någon gång under M2M-Medlemskapet eller därefter. M2M-Bilen och eventuella tillbehör till denna är Vår egendom och M2M-Bilen kommer att vara registrerad i Vårt namn. För det fall Du inte betalar Din M2M-Avgift, förbehåller Vi oss rätten att återta M2M-Bilen utan att i förväg informera Dig om Vår avsikt att göra det.

9. AVBRYTA EN BESTÄLLNING 

Förutsatt att Du inte har fått Din M2M-Bil levererad kan Du när som helst avbryta Din Beställning utan att det medför några kostnader. Ett sådant meddelande måste Du lämna till Oss genom att kontakta Engagement Center.

10. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT

När Du gör en Beställning av Oss i Onlinebutiken har Du en lagstadgad ångerrätt som ger Dig möjligheten att, oavsett anledning, ångra Avtalet inom 14 dagar från och med mottagandet av Orderbekräftelsen.   

10.1 TIDSFRIST

Tidsfristen om 14 (fjorton) dagar som Du har på Dig att ångra Avtalet börjar löpa från och med den Dag Du ingår Avtalet med Oss avseende M2M-Medlemskapet.   

10.2 UTÖVA DIN RÄTT 

För att utöva Din ångerrätt måste Du, innan tidsfristen om 14 dagar går ut, meddela Oss skriftligen om Ditt beslut och tydligt ange att Du vill utnyttja Din ångerrätt. 

Ditt skriftliga meddelande till Oss om att Du vill utöva Din ångerrätt kan vara utformat på olika sätt så länge det kommer fram till Oss inom tidsfristen om 14 dagar, men Vi föredrar om Du går tillväga på följande sätt: 

- Använd ångerrättsformuläret som ligger som bilaga till M2M-Villkoren (se Bilaga 1)

- Skicka ett skriftligt meddelande till Engagement Center i form av ett brev eller en e-post till adressen listad i början av dessa M2M-Villkor. 

10.3 ÅTERLÄMNING AV M2M-BILEN EFTER ATT DU UTÖVAT DIN ÅNGERRÄTT

När Du har skickat Oss ett tydligt skriftligt meddelande om Din avsikt att utöva Din ångerrätt måste Du lämna tillbaka M2M-Bilen till Oss för det fall den redan levererats till Dig. Du behöver stå för returkostnaden. För att lämna tillbaka M2M-Bilen till Oss efter att Du har utnyttjat Din ångerrätt kan Du välja mellan något av de två alternativen nedan. Innan Du returnerar M2M-Bilen måste Du informera Engagement Center om vilket alternativ Du väljer, så att Vi kan hjälpa dig med returen,

A. Återlämna M2M-Bilen till en central service point (”CSP”) som anges i leveranspolicyn på Hemsidan på Din egen bekostnad inom fjorton (14) dagar från det att Du meddelat Oss om Din avsikt att utöva Din ångerrätt, eller

B. Begära att Vi, på Din bekostnad, hämtar Din M2M-Bil på en plats som Du och Engagement Center kommer överens om. Din begäran och bokning av Oss att hämta Din M2M-Bil måste göras inom fjorton (14) dagar från den dag Du informerat Oss om Din avsikt att utöva Din ångerrätt.

10.4 KOSTNADER FÖR RETURER 

Som nämnts ovan kommer Du att behöva stå för kostnaden för returen. Detta gäller även när Du använder den av Lynk & Co tillhandahållna returtjänsten. Den ungefärliga kostnaden för att returnera en M2M-Bil är för närvarande tre tusen fem hundra SEK (SEK 3500).

10.5 URSPRUNGLIGT SKICK 

Vi kan bara garantera en fullständig återbetalning i de fall M2M-Bilen är returnerad i samma skick som Du fick den, det vill säga i sitt ursprungliga skick. Detta innebär att Du utan hinder kan testköra M2M-Bilen för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion, men att Du kan bli skyldig gentemot Oss att betala för värdeminskning av M2M-Bilen med anledning av hantering som sträcker sig bortom sådan som är nödvändig för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion. 

När Vi har mottagit den returnerade M2M -Bilen, kommer Vi att göra en kontroll av dess skick. För det fall Vi gör bedömningen att Du har hanterat M2M-Bilen utöver vad som behövs för att säkerställa att den är i fullt fungerande skick och för att fastställa dess egenskaper kommer Vi göra avdrag från återbetalningen med ett belopp som står i proportion till det minskade värdet på M2M-Bilen. 

10.6 ÅTERBETALNING

Vi kommer att återbetala M2M-Avgiften och eventuella leveranskostnader förenade med Din Beställning till Dig (med undantag för tillkommande leveranskostnader som utgör resultatet av Ditt val av leveransalternativ som utgör ett annat alternativ än det billigaste leveransalternativet Vi erbjuder), minus eventuellt proportionerligt avdrag så som beskrivits ovan, utan onödigt dröjsmål, och senast 14 (fjorton) dagar efter dagen Vi har fått M2M-Bilen i retur, eller fått bevis på sådan retur.

Vi kommer att genomföra återbetalningen till Dig genom samma betalningsmetod som Du själv använde vid betalningen om det är möjligt. Om Du är medveten om att detta inte är möjligt av någon anledning, kontakta Engagement Center. Om Vi av någon anledning inte kan göra återbetalningen till Dig med samma betalningsmetod, eller om det av någon anledning behövs alternativa lösningar, kommer Vi att kontakta Dig för att reglera återbetalningen.

11. M2M-MEDLEMSKAPETS PERIOD OCH UPPSÄGNING

11.1 M2M-MEDLEMSKAPETS PERIOD

Ditt M2M-Medlemskap börjar från den dag Du tar emot Din M2M-Bil och förnyas automatiskt för ytterligare en Faktureringsperiod såvida Du inte säger upp Ditt M2M-Medlemskap genom att skriftligen meddela Oss. Detta gäller även för det fall Du inte skulle hämta ut M2M-Bilen vid den av Oss överenskomna tiden, men det gäller däremot inte för det fall Vi inte levererar M2M-Bilen vid den av Oss överenskomna tiden. I det senare fallet börjar Ditt M2M-Medlemskap gälla först när Vi levererat M2M-Bilen till Dig. Detaljerna kring hur Du säger upp Ditt M2M-Medlemskap finns i avsnitt 11.3 nedan.   

11.2 MINIMIPERIOD

M2M-Medlemskapet kan som minst pågå under en (1) Faktureringsperiod vilket innebär att Du måste avbryta ditt M2M-Medlemskap senast tjugo (20) dagar före nästkommande Faktureringsdag för att M2M-Medlemskapet inte ska löpa under ytterligare en Faktureringsperiod.

11.3 DIN UPPSÄGNING AV M2M-MEDLEMSKAPET

Du kan säga upp Avtalet när som helst genom att informera Oss om Din önskan att säga upp Avtalet, antingen i Lynk & Co appen eller genom att ringa Engagement Center. Vi kräver minst tjugo (20) dagars varsel om Din önskan att säga upp Avtalet. Detta innebär att Du inte kommer att vara skyldig att betala för ytterligare en Faktureringsperiod om Du har informerat Oss om Din önskan att säga upp avtalet senast 20 dagar innan nästa Faktureringsdatum inträffar (vilket är detsamma varje månad och har definierats ovan). Om Vi får Din begäran om uppsägning av avtalet senare än 20 dagar innan Ditt nästa Faktureringsdatum inträffar, fortsätter Ditt Avtal att löpa under ytterligare en Faktureringsperiod efter Ditt Faktureringsdatum och avslutas därefter (dvs. i slutet av Faktureringsperioden).

Efter att Du informerat Oss om Din önskan att säga upp Avtalet kommer Ditt M2M-Medlemskap fortsatt att vara gällande och Du kan fortsätta att använda Din M2M-Bil till dess att den återlämnas i enlighet med avsnitt 13 nedan. 

Om M2M-Bilen inte returneras till Oss i tid kommer Vi att inleda ett förfarande för att återta M2M-Bilen. Vi kommer att debitera Dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på SEK 250 (tvåhundrafemtio SEK) för varje dag som M2M-bilen inte har returnerats till Oss. Observera att M2M-Bilen behöver vara i ett visst skick när den returneras till Oss enligt avsnitt 13 och att Du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att M2M-Bilens skick inte stämmer överens med detta

11.4 VÅR UPPSÄGNING AV M2M-MEDLEMSKAPET

Som nämnts ovan har Vi rätt att säga upp Ditt Avtal med Oss på grund av bristande betalning, varpå Du kommer att få ett uppsägningsbrev från Oss som informerar Dig om uppsägningen och att en sådan uppsägning träder i kraft fyra (4) dagar efter dateringen av uppsägningsbrevet ('Uppsägningsdagen'). Detta innebär att Du måste återlämna M2M-Bilen till Oss senast på Uppsägningsdagen. Du kan ordna retur av Din M2M-Bil med hjälp av Engagement Center. Med tanke på den snäva tidsramen är det viktigt att Du kontaktar Engagement Center omedelbart efter mottagandet av uppsägningsbrevet.

Om M2M-Bilen inte returneras till Oss inom den angivna tidsramen ovan kommer Vi att inleda ett förfarande för att återta M2M-Bilen. Vi kommer att debitera Dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på SEK 250 (tvåhundrafemtio SEK) för varje dag som M2M-bilen inte har returnerats till Oss. Observera att M2M-Bilen behöver vara i ett visst skick när den returneras till Oss enligt avsnitt  13 och att Du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att M2M-Bilens skick inte stämmer överens med detta.

Vi har rätt att säga upp Ditt Avtal med omedelbar verkan varefter alla Dina skulder till Oss omedelbart måste betalas, om;

- Du vid mer än ett tillfälle väsentligt brutit mot villkoren i Avtalet,

- En kreditrapport visar att Du har betalningsanmärkningar eller att Vi på annat sätt har rimlig anledning att anta att Du saknar betalningsförmåga,

- Du underlåter att betala M2M-Avgiften på Faktureringsdatumet vid mer än ett (1) tillfälle,

- Du underlåter att uppfylla andra betalningsskyldigheter gentemot Oss samt betalar inte inom en viss tid efter att en påminnelse har skickats till Dig,

- M2M-Bilen utsätts för onormal användning eller dålig hantering,

- Du tillhandahåller felaktig eller på annat sätt oriktig information,

- Du i övrigt bryter mot en bestämmelse i Avtalet eller någon användarinstruktion utfärdad av Oss,

- Du, utan vårt tillstånd, har kört eller försökt köra M2M-Bilen utanför det tillåtna territoriet,

Om Vi säger upp Avtalet enligt ovan har Vi rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att återta M2M-Bilen med omedelbar verkan. Vi kan i så fall komma att kontakta Polisen, Tullverket eller annan myndighet som kan agera i Vårt intresse och som har rätt att beslagta M2M-Bilen.

12. FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET 

Vi förbehåller Oss rätten att göra ändringar i Avtalet samt i andra dokument som ingår i detta samt att ändra priset på Ditt M2M-Medlemskap. Vi kommer att meddela Dig sådana ändringar i förväg och informera Dig om hur Du kan acceptera dessa ändringar. Om Vi gör en ändring av priset har Du valet att antingen godkänna prisändringen genom att acceptera den enligt instruktionerna i meddelandet som informerar Dig om prisändringen eller säga upp Ditt M2M-Medlemskap enligt avsnitt 11. Om Du inte meddelar Oss att Du inte godkänner ändringen utgår vi från att Du accepterar ändringarna. Vi kommer alltid att påminna Dig om detta när Vi kommunicerar eventuell ändring till Dig. Eventuella prisändringar träder i kraft 30 (trettio) dagar efter att Du har informerats om sådan ändring.

13. ÅTERLÄMNING AV DIN M2M-BIL

Om Du säger upp Avtalet måste Du returnera M2M-Bilen till Oss. För att göra det måste Du ordna returen med hjälp av Engagement Center. Du kommer behöva stå för kostnaden för returen. För att returnera M2M-Bilen till Oss kan Du välja mellan de två alternativen nedan. Du måste informera Engagement Center om vilket alternativ Du väljer innan Du returnerar M2M-Bilen för att Vi ska kunna bistå Dig vid Din retur,

A. Återlämna M2M-Bilen till en central service point (’CSP’) som anges i leveranspolicyn på Hemsidan på Din bekostnad. Detta måste Du göra före den sista dagen för Ditt Avtal.

B. Begära att Vi, på Din bekostnad, hämtar Din M2M-Bil på en plats som Du och Engagement Center kommer överens om. Vi kommer då kontakta Dig för att ordna med upphämtningen av Din M2M-Bil. 

Observera att om den sista dagen för Ditt Avtal infaller på en lördag, söndag eller helgdag, kan Vi kräva att Du returnerar M2M-Bilen eller ordnar med upphämtning av densamma innan den sista dagen av Ditt M2M-Medlemskap.

13.1 M2M-BILENS SKICK VID RETUR

Var noga med att förbereda Din M2M-Bil inför retur. M2M-Bilen måste returneras till Oss;

- med full bränsletank. Vi förbehåller Oss rätten att ta ut en kostnad för bränsle och en administrativ avgift om Du returnerar M2M-Bilen utan full bränsletank.

- med alla personliga tillhörigheter borttagna (Vi tar inte ansvar för förlust av egendom som finns kvar i M2M-Bilen)

- I rent skick

- Med samtliga försäkringsanspråk ingivna och alla skador rapporterade

- Med alla delar och dokument som medföljer M2M-Bilen

Vid retur förbehåller Vi Oss rätten att inspektera M2M-Bilen tillsammans med Dig. När Du returnerar M2M-Bilen till Oss eller när Vi hämtar M2M-Bilen från Dig på begäran, kommer Vi att bedöma M2M-Bilens skick. Detta omfattar bl.a. bedömningar av om M2M-Bilen är rengjord, eventuella skador och att delar och dokument som medföljer M2M-Bilen fortfarande finns. Resultatet av denna bedömning kommer att registreras och eventuella reparationskostnader kan betalas av Dig enligt slitagepolicyn som finns här och ytterligare avgifter som anges i Bilaga 2 nedan.

13.2 AVLÄSNING AV KÖRSTRÄCKA

Vid retur kommer Vi att avläsa den slutliga körsträckan för Din M2M-Bil och beräkna eventuella kostnader som Du ska betala enligt avsnitt 25 nedan.

14. FÖRSÄKRING 

M2M-Medlemskapet inkluderar fordons- och vägtrafikförsäkring (’Försäkring’) som tillhandahålls av Vår partner och regleras enligt Vår partners försäkringsvillkor. Du hittar dessa villkor i avsnitt 32 som anges i Del II nedan. Vi rekommenderar att Du tar Dig tid att läsa och förstå dessa innan Du tar emot Din M2M-Bil.

15. ANSVAR

15.1 VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG 

Inget i dessa M2M-Villkor kommer att exkludera eller begränsa Vårt ansvar på något sätt i fall där det skulle vara oförenligt enligt lag att exkludera eller begränsa Vårt ansvar.   

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av ett brott mot Avtalet eller för bristande uppfyllelse av Avtalet om orsaken till det beror på händelser som ligger utanför Vår kontroll. Vi ansvarar inte heller för förluster som uppstår i anledning av att Vi är förhindrade eller i dröjsmål med att agera i enlighet med Avtalet på grund av något som Du (eller någon som agerar för Din räkning) gör eller underlåter att göra.

Vi ansvarar inte för någon typ av indirekt förlust eller följdförlust, till exempel förlust av vinst eller förlust av möjligheter. För att kunna kräva ersättning måste förlusterna eller kostnaderna faktiskt ha inträffat. Vi är endast ansvariga gentemot Dig som konsument och är därför inte ansvariga för eventuella förluster eller kostnader som uppstår i någon affärsverksamhet.

Om Du upptäcker att Din M2M-Bil är behäftad med avvikelser eller fel som påverkar Din användning av M2M-Bilen kommer Vi efter eget skön välja att reparera eller byta ut M2M-Bilen, så länge avvikelsen eller felet inte beror på Din egen bristfälliga användning av M2M-Bilen eller i övrigt missbruk av densamma. Om Du upptäcker att Din M2M-Bil är behäftad med avvikelser eller fel på sätt som nu beskrivits rekommenderar Vi och ber Dig att meddela Oss så snart som möjligt, antingen när Du får M2M-Bilen och märker felet, eller när Du annars senare märker felet.

Du kan informera Oss och registrera Din reklamation genom att, 

- Fylla i ett reklamationsformulär som finns tillgängligt på Hemsidan, eller 

- Kontakta Engagement Center. 

Vårt maximala ansvar gentemot Dig för förlust med anledning av skador som uppstår i samband med Avtalet är begränsat till det totala värdet av Din Beställning. 

15.2 DITT ANSVAR GENTEMOT OSS

I händelse av att Försäkringen blir ogiltig på grund av åtgärder som Du vidtagit är Du ansvarig för eventuella förluster med anledning av, till exempel men inte begränsat till, skada eller stöld. Du är då även ansvarig för sådana åtgärder som andra förare av Din M2M-Bil vidtagit i samband med att de med Din tillåtelse använt M2M-Bilen.

Som nämnts ovan är Du ansvarig för alla avgifter och böter, så som exempelvis parkerings- och hastighetsböter samt trafik- och trängselavgifter som uppkommer under Ditt M2M-Medlemskap. Vi debiterar Dig för sådana kostnader som riktas mot Oss som i Vår egenskap av registrerad ägare till M2M-Bilen. Böter och avgifter som uppstår när någon annan med Din tillåtelse kör M2M-Bilen kommer att hanteras av Oss som om de orsakats av Dig. Vi förbehåller oss rätten att fakturera Dig för eventuella böter och avgifter som uppstår under Ditt M2M-Medlemskap under upp till tolv (12) månader efter att Du sagt upp Avtalet, Du ångrat Avtalet eller att Vi sagt upp Avtalet.

16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi kan komma att ge Dig tillgång till immateriella rättigheter (’IP’) som finns inom ramen för eller i samband med M2M-Bilen. Licensen och rätten att använda sådan IP kan komma att regleras av särskilda villkor, som i sådant fall kommer att presenteras för Dig i Villkoren för Anslutningstjänster som återfinns i Bilaga 3. Om det inte finns några speciella villkor för användningen, ger Vi Dig en icke-exklusiv, icke-licensierbar, icke-överförbar licens att endast använda sådan IP i) internt i samband med M2M-Bilen och för den användning för vilken IP:n gjordes tillgänglig, och ii) i enlighet med all dokumentation för IP.

IP:n får inte får inte distribueras eller avslöjas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än vad som är tillåtet i dokumentationen för IP och kraven i dessa M2M-Villkor.

16.1 ANVÄNDNING AV TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi kan förse Dig med en tredje parts IP inom ramen för eller i samband med M2M-Bilen (’3PIP’). Alla sådana 3PIP kan styras av separata villkor som utfärdats av tredje part och som Vi kan tillhandahålla Dig eller hänvisa Dig att läsa eller ladda ner på tredje parts webbplats. I så fall är Du ansvarig för att läsa och följa sådana villkor.

Om inte annat anges i separata tredjepartsvillkor är användningen av 3PIP begränsad enbart till sådan användning som sker i samband med användningen av en M2M-Bil, samt den auktoriserade användningen för vilken 3PIP gjordes tillgänglig.

17. RÄTTIGHETSINNEHAVARE 

Alla immateriella rättigheter som exponeras i Onlinebutiken och alla immateriella rättigheter som är kopplade till M2M-Medlemskapet tillhör Oss och Du har inte rätt att använda eller förfoga över dessa rättigheter utan Vårt samtycke. Fotografier och bilder som förekommer I Onlinebutiken eller i marknadsföringsmaterial i Vår Club, Pop-Up eller under Tour är enbart av illustrativ art. Vi har ansträngt Oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget, men Lynk & Co-Bilens verkliga utseende kan avvika från avbildningarna.

18. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER 

Vi förbehåller Oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra Våra skyldigheter samt rätten att överlåta rättigheter under Avtalet till tredje part. Denna rätt kommer inte att påverka Dina rättigheter och Våra skyldigheter enligt dessa M2M-Villkor. Om Vi överlåter sådana rättigheter eller skyldigheter kommer Vi att underrätta Dig skriftligen. Du har inte rätt att överlåta några icke fullgjorda skyldigheter till tredje part utan att först erhålla Vårt skriftliga samtycke.

19. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter när Du registrerar Dig, använder Hemsidan och gör en Beställning. Information om hur Vi behandlar Dina personuppgifter hittar Du i Vår Integritetspolicy som finns på Hemsidan.

20. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

Om någon bestämmelse i Avtalet eller i dessa M2M-Villkor skulle anses vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller dessa M2M-Villkor.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 

Alla Avtal mellan Dig och Oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där Du är bosatt är mer förmånlig för Dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har Du, vid rättstvister som Du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där Du är bosatt eller av behörig domstol i det land där Vi bedriver Vår näringsverksamhet.

Om Vi påkallar rättstvist mot Dig med anledning av någon av Våra rättigheter gentemot Dig som konsument kommer Vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där Du är bosatt.

22. ALTERNATIVT TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER

Om Du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot Oss som Vi inte kan komma överens om har Du möjligheten att ta upp Ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (”ODR-plattformen”) vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register

Vi har inte åtagit Oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda Oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med Dig, så vida inte något annat tydligt anges

23. YTTERLIGARE INFORMATION 

Dessa M2M-Villkor finns tillgängliga på https://www.lynkco.com/sv-se/. Om Du vill förvara eller arkivera dem går det bra att skriva ut eller spara M2M-Villkorn som en PDF genom sedvanliga kommandon på Din dator.

Du kan också spara och arkivera Din Beställning antingen genom att använda sedvanliga kommandon på Din dator under den sista delen av Din Beställning i Onlinebutiken eller så kan Du vänta till dess Du får Orderbekräftelsen som innehåller Dina beställningsuppgifter samt de för Din Beställning gällande M2M-Villkor. 

24. BEHÖVER DU KOMMA I KONTAKT MED OSS? 

Om Du av någon anledning behöver komma i kontakt med Oss är Du välkommen att höra av Dig via någon av nedanstående uppgifter.

II. M2M-BILEN OCH ANVÄNDARVILLKOR 

Du kan använda M2M-Bilen under hela Ditt M2M-Medlemskap enligt nedan.

25. MÅNADSVIS KÖRSTRÄCKA 

Ditt M2M-Medlemskap inkluderar en körsträcka om 1250 km per månad (’Inkluderade Körsträckan’). Du kan köra M2M-Bilen upp till den Inkluderade Körsträckan utan att det medför några tillkommande kostnader i Din M2M-Avgift.

Vid beräkningen av vilken sträcka Du har kört M2M-Bilen omfattas samtliga sträckor som M2M-Bilen körts, oavsett vem som kört M2M-Bilen - undantaget sträckor som körts när M2M-Bilen delats på Lynk & Co:s delningsplattform. 

Även om den Inkluderade Körsträckan anges per månad kommer Vi inte att beräkna Dina körsträckor på månadsbasis utan beräknar istället Din totala körsträcka i slutet av Avtalet. Körsträckor kan därför föras över mellan månader. Detta innebär att Du kan kompensera för en extra körsträcka som gjorts under en månad genom att köra en kortare sträcka under en annan månad. Om Du har överskridit den totala Inkluderade Körsträckan vid slutet av Avtalet kommer Vi att ta ut en avgift för den överskjutande körsträckan. 

Kostnaden för de kilometer som överstiger Inkluderad Körsträcka är 1,5 SEK per kilometer.

Du kan hålla koll på Din körsträcka med hjälp av Lynk & Co-appen. För att säkerställa att Du har så uppdaterad information om Din körsträcka som möjligt kommer Vi att utläsa Din körsträcka med hjälp av en trådlös nedladdning som gör att Du kan hålla koll på Dina kostnader och Din körsträcka.

26. VEM KAN KÖRA? 

M2M-Bilen kan köras av Dig, dvs. kontraktsinnehavaren, och Din närmaste familj som enligt definitionen i Försäkringen utgörs av personer folkbokförda på samma adress som Du (förutsatt att de uppfyller kraven i avsnitt 4). Mer information om vem som i övrigt kan köra M2M-Bilen finns i försäkringsvillkoren. Det är Din skyldighet att se till att de som Du tillåter att köra M2M-Bilen följer dessa Användarvillkor och Avtalet, samt att de även har rätt att göra det. 

27. DELNING

M2M-Bilen kan delas via Lynk & Co:s delningsplattform (’Lynk & Co:s Delningsplattform’) men får inte delas på andra delningsplattformar eller tjänster. Om Du väljer att dela Din M2M-Bil på Lynk & Co:s Delningsplattform, kan den också köras av personer utanför Din närmaste familj och Ditt hushåll med förbehåll för de separata villkoren som reglerar Lynk & Co:s delningsplattform och tillhörande delningsplattformsförsäkring. 

28. OMRÅDE 

Du kan köra M2M-Bilen i det land där Du är bosatt såväl som inom Europeiska unionen (”EU”) i enlighet med försäkringsvillkoren. Vi rekommenderar att Du noggrant läser igenom det relevanta avsnittet i försäkringsvillkoren innan Du kör M2M-Bilen utanför det land där Du bor. 

29. KOSTNADER SOM UPPKOMMER UNDER ANVÄNDNING 

Kostnader som uppkommer under användning av M2M-Bilen ansvarar Du för och sådana kostnader kommer inte att ingå i M2M-Avgiften. Sådana kostnader utgörs till exempel av bränslekostnader, elektriska laddningskostnader, kostnader för olja och spolarvätska, parkeringskostnader, vägtullar och dylikt. Till undvikande av missförstånd kommer alla kostnader som inte ingår i Din Orderbekräftelse att bäras av Dig. 

30. ANVÄNDARMANUAL  

Du kommer att få en användarmanual för Din M2M-Bil i samband med leveransen. Användarmanualen är tillgänglig i M2M-Bilen genom ägarens manual-applikation i förardisplayen, och den är också tillgänglig i Lynk & Co-appen och online på Hemsidan. Användarmanualen är Din guide till Din M2M-Bil och innehåller information om hur Din M2M-Bil fungerar. Vi ber Dig att läsa och bekanta Dig med Din användarmanual innan Du använder Din M2M-Bil. Användarmanualen kan komma att uppdateras och ändras när nya funktioner släpps för Din M2M-Bil. 

31. SAKER DU SKA GÖRA OCH SAKER DU INTE FÅR GÖRA 

DU SKA 

- Läsa och sätta Dig in i användarmanualen och andra instruktioner som följer med Din M2M-Bil 

- Köra och använda M2M-Bilen med försiktighet och följa alla trafikregler och lagstadgade föreskrifter.

- Omedelbart rapportera olyckor eller skador till Oss via Engagement Center  

- Omedelbart rapportera stöld eller inbrott i M2M-Bilen till Oss via Engagement Center 

- Rapportera eventuella oväntade beteenden av M2M-Bilen till Engagement Center för rådgivning  

- Köra M2M-Bilen med försiktighet och göra rimliga ansträngningar för att skydda M2M-Bilen mot skador eller stöld 

- Göra regelbundna kontroller av, och säkerställa att, däcktrycket, oljenivån och andra vätskenivåer är i enlighet med vad som anges i användarmanualen.

DU FÅR INTE

- Röka i M2M-Bilen (inklusive e-cigaretter)

- Göra förändringar av M2M-Bilen

- Köra med husdjur i M2M-Bilens passagerarutrymmen

- Installera tillbehör utan Vårt skriftliga tillstånd

- Transportera eller förvara farligt gods i M2M-Bilen

- Köra M2M-Bilen i terräng eller på vägar eller annat underlag som inte är avsedda för biltrafik

- Använda M2M-Bilen för kommersiella ändamål inklusive transport av personer eller varor, körskoletjänster eller biluthyrningstjänster.

- Köra M2M-Bilen när Du inte är kapabel att göra det, till exempel under påverkan av alkohol, droger eller andra mediciner som tagits på grund av sjukdom.

32. FÖRSÄKRING

Som nämnts ovan regleras försäkringen från Vår partner av Vår partners separata villkor. Du hittar dem på här. Du är ansvarig för att säkerställa att Din användning av M2M-Bilen sker i enlighet med försäkringsvillkoren. Vi rekommenderar att Du tar Dig tid att läsa och förstå dessa innan Du tar emot Din M2M-Bil.

33. VÄGASSISTANS 

Genom Vår partner erbjuder Vi Dig vägassistans under hela Ditt M2M-Medlemskap. För mer information om vägassistans och de villkor som gäller för detta, vänligen läs användarvillkoren på Hemsidan

34. BYTE AV BIL UNDER MEDLEMSKAPET 

Vi kan någon gång under Ditt M2M-medlemskap behöva ändra Din M2M-Bil eller tillfälligt byta den M2M-Bil som Du använder, till exempel för att göra en service eller reparera M2M-Bilen eller helt enkelt för att Vi tycker att den bil Du kör inom ramen för M2M-Medlemskapet inte längre uppfyller Vår standard. På grund av detta förbehåller Vi Oss rätten att byta Din M2M-Bil till en annan Lynk & Co-Bil, och Vi kan inte under hela Avtalets löptid garantera Dig tillgång till exakt den M2M-Bil som framgår av Din Orderbekräftelse. Ett byte av M2M-Bil eller en utvärdering av M2M-Bilen under M2M-Medlemskapet kan bara initieras av Oss, och för det fall Vi Initierar detta kommer Vi att kontakta Dig för att ordna ett byte av Din M2M-Bil.

35. MOBILITETSTJÄNST

Du har rätt att använda Vår mobilitetstjänst när Din M2M-Bil är i verkstaden i mer än 1 (en) arbetsdag. Mobilitetstjänsten är en del av Ditt M2M-Medlemskap, och Du hittar mer information om denna på Hemsidan här. 

III. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LYNK & CO M2M SERVICES FÖR KONSUMENTER 

Dessa allmänna villkor (‘M2M Services Villkoren’) gäller för Lynk & Co:s M2M Service mellan Lynk & Co Sales Sweden AB (’Lynk & Co’, ’Vi’, ’Oss’, ’Vår’, ’Vårt’, ’Våra’), eller något av dess Koncernbolag (med Koncernbolag avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB) och dig som konsument (‘Du’, ‘Dig’, ’Din’, ’Dina’), på Hemsidan, i en Club, i en Pop-up eller på Tour i Sverige.

Vi rekommenderar Dig att Du läser igenom alla avsnitt av M2M Services Villkoren innan Du gör en Beställning av ett M2M Medlemskap. Genom att göra en Beställning av ett M2M Medlemskap accepterar Du att bli bunden av M2M Services Villkoren samt bekräftar att Du har läst dem.

INFORMATION OM BOLAGET

Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045 

Adress: Theres Svenssons Gata 15, 417 55, Göteborg, Sverige

Telefonnummer: +46 31 309 7570

E-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com   

KONTAKTUPPGIFTER

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefon nr: 0771 200 590 

E-post: hello@lynkco.com   

36. OMFATTNING

M2M Services Villkoren utgör en integrerad del av Ditt M2M Medlemskap och Du omfattas av dem när du gör Din Beställning. M2M Medlemskapet ger Dig tillgång till de M2M tjänster som framgår av avsnitt 4 (‘M2M Services’) och gäller enbart för den M2M-Bil som Du har tillgång till genom Ditt M2M Medlemskap, vilken specificerats i Din Orderbekräftelse för M2M Medlemskapet. 

37. SERVICES

Som en del av ditt M2M Medlemskap har du tillgång till de M2M Services som är beskrivna nedan.

37.1 SCHEMLAGT UNDERHÅLL   

Vi tar hand om M2M-Bilen under hela ditt M2M Medlemskap. Vi kommer att genomföra schemalagt underhåll var 24:e månad eller var 30 000:e kilometer, beroende på vad som inträffar först. Det schemalagda underhållet kommer att utföras av i en av Vår samarbetspartners verkstäder i det land där M2M-Bilen är registrerad. Underhållet kommer att utföras i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Det schemalagda underhållet inkluderar, men är inte begränsat till, kontroller av fordonets funktionsduglighet, säkerhetssystem, nivå av förslitning och vätskenivåer, mjukvaruuppdateringar samt utbyte av delar, såsom motor- och luftfilter, kamrem och tändstift i enlighet med föreskrivna utbytesintervall. Arbetskostnaderna för underhållet och eventuella utbytesdelar är inkluderat i M2M Medlemskapet. En detaljerad beskrivning över vilka åtgärder som vidtagits i samband med det schemalagda underhållet kommer att anges i bilens servicehandbok

Följande ingår inte i det schemalagda underhållet,

- Påfyllning av olja och andra vätskor i tiden mellan de respektive schemalagda underhållstillfällena.

Det schemalagda underhållet innefattar en upphämtnings- och leveransservice (‘Pick-Up and Delivery’) av M2M-Bilen. För att kunna genomföra det schemalagda underhållet och Pick-Up and Delivery kommer Vi att ta kontakt med Dig innan det är dags för schemalagt underhåll. Pick-Up and Delivery regleras genom separata villkor som Du hittar här

37.2 UTBYTE AV TORKARBLAD 

Vi kommer att byta ut torkarbladen på M2M-Bilen i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Utbyte av torkarblad är nödvändigt och kommer att ske var 24:e månad. Antingen kommer Vi att utföra bytet av torkarblad på en av Vår samarbetspartners verkstäder, om M2M-Bilen befinner sig på verkstaden av någon annan anledning, eller så kommer Vi att skicka Dig nya torkarblad tillsammans med instruktion om hur Du gör bytet av torkarblad på egen hand.   

37.3 MOBILITETSLÖSNING

Om Du, på grund av att M2M-Bilen ska vara på en av Vår samarbetspartners verkstäder, inte har tillgång till M2M-Bilen under en längre period än en (1) kalenderdag erbjuder vi Dig en ersättningsbil eller annan mobilitetslösning. Erbjudandet om mobilitetslösning gäller dock inte för försäkringsrelaterade händelser eller vid frågor om vägassistans, vilka regleras av andra villkor. Du kan läsa mer om tillgängliga mobilitetslösningar här

37.4 FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

Vi kommer kontinuerligt att läsa av data från M2M-Bilen för att kontrollera och säkerställa dess prestanda samt för att kunna planera för underhåll och reparationer. 

37.5 WIFI HOTSPOT

Till och med den 31 december 2021 ingår det en wifi hotspot i Ditt M2M Medlemskap. Wifi hotspoten tillhandahålls av Vår servicepartner och regleras genom Vår servicepartners separata villkor som är tillgängliga här. Du måste acceptera Vår servicepartners villkor för att kunna använda wifi hotspoten. Efter den 31 december 2021 kommer tjänsten inte längre att tillhandahållas. Därefter kan dock Vår partner komma att erbjuda Dig att köpa tjänsten direkt från dem.   

37.6 VINTERDÄCKSSERVICE

Ditt M2M Medlemskap inkluderar vinterdäck för M2M-Bilen, två däckbyten per år i enlighet med lagen i det land där M2M-Bilen är registrerad samt förvaring i Våra lokaler av den uppsättning däck som inte används.

Vinterdäcksservicen omfattar Pick-Up and Delivery av M2M-Bilen. För att kunna genomföra däckbyte och Pick-Up and Delivery kommer Vi att ta kontakt med Dig innan det är dags för däckbyte. Pick-Up and Delivery regleras genom separata villkor som Du hittar här

38. DINA ÅTAGANDEN

Vårt tillhandahållande av M2M Services till Dig är avhängigt av att Du som konsument åtar Dig följande: 

- Bruka och vårda M2M-Bilen i enlighet med vad som föreskrivs i användarmanualen. 

- Regelbundet kontrollera vätske- och oljenivåer och vid behov och på egen bekostnad fylla på dessa enligt vad som föreskrivs i användarmanualen. 

- Hålla M2M-Bilen tillgänglig för schemalagt underhåll enligt överenskommelse.   

- Informera Oss snarast genom att kontakta Engagement Center om;

- Det uppstår skador eller fel på M2M-Bilen,

- Det finns anledning att anta att M2M-Bilen behöver service före tidpunkten för schemalagt underhåll.   

39. GILTIGHETSTID OCH UPPHÖRANDE 

M2M Servicen kommer att tillhandahållas till Dig i enlighet med M2M Services Villkoren under hela Ditt M2M Medlemskap. 

M2M Services Villkoren kommer att automatiskt upphöra när ditt M2M Medlemskap upphör.

40. AVGIFT 

M2M Servicen utgör en integrerad del av Ditt M2M Medlemskap och M2M Servicen i avsnitt 4 kommer att utföras utan extra kostnad för Dig. Kostnaden för M2M Servicen ingår i din M2M-Avgift.

BILAGA 1 – FORMULÄR FÖR ÅNGERRÄTT

(fyll i och skicka in det här formuläret enbart om Du önskar utöva Din ångerrätt)

- Till:  Lynk & Co Sales Sweden AB, Theres Svenssons Gata 15, 417 55, Göteborg, Sverige, E-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com   

- Jag/vi (*) meddelar härigenom att jag/vi (*) önskar utöva min/vår ångerrätt (*) avseende mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande produkter (*)/tjänster (*),

- Beställda den (*)/mottagna den (*),

- Konsumenten/-rnas namn,

- Konsumenten/-rnas adress,

- Konsumenten/-rnas namnunderskrift (enbart om formuläret skrivs ut på papper)   

- Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt. 

BILAGA 2 – LISTA ÖVER YTTERLIGARE AVGIFTER INKLUSIVE MOMS

1. Överstigande körsträcka

1,50 SEK per överstigande kilometer

2. Skick på Månad till månad-bil vid retur 

Exempel på överträdelser:

• Månad till månad-bil ej rengjord – invändigt

• Månad till månad-bil ej rengjord – utvändigt

• Lukt i Månad till månad-bil (t.ex. rök, husdjur, kräkning osv.)

• Månad till månad-bil returnerad utan full bränsletank 

• Överdrivet slitage på Månad till månad-bil (t.ex. repor, stenskott, sliten interiör)

• Förändringar på Månad till månad-bil som måste återställas (t.ex. dekaler, takbox osv.)

• Saknade delar (t.ex. servicemanual, laddningskabel, dragkrok)

Ytterligare avgifter i förhållande till bilens skick vid returpunkten är varierande och debiteras baserat på det arbete som krävs för att återställa fordonet.

Om missbruket täcks av försäkringen kommer kunden aldrig att debiteras mer än försäkringshanteringsavgiften för återställningen för ett fall.

3. Böter och avgifter

Exempel på avgifter som kan uppstå under kontraktet:

• Parkeringsavgifter 

• Böter för trafikbrott 

• Trängselavgift 

• Vägtullar 

Ytterligare kostnader relaterade till böter och avgifter kommer att debiteras baserat på böternas eller avgiftens belopp. Dessutom kommer Lynk & Co att inkludera en administrativ avgift på 30 kr inkl. moms i händelse av böter och överträdelseavgifter.

4. Försenade inbetalningar 

Vid försenad betalning kommer en påminnelseavgift på 60 kr inkl. moms kommer att läggas till den månadsvisa betalningen.

5. Skadehanteringsavgift

Vid försäkringsanspråk debiteras en hanteringsavgift på 5 000 kr.

 

BILAGA 3 – VILLKOR FÖR ANSLUTNINGSTJÄNSTER

ANVÄNDARVILLKOR FÖR LYNK & CO:s UPPKOPPLADE TJÄNSTER