LYNC&CO
Mobilitetsval

Lynk & Co Konto

Lynk & Co användarvillkor för konto

Detta är ett avtal mellan dig (“du”) och LYNK & CO International AB (”Lynk & Co”, “vi” eller “oss”), Planetgatan 6, 417 55 Göteborg, Sverige, med organisationsnummer 559151-8161 (“Användarvillkoren”).

Dessa Användarvillkor gäller när du registrerar dig och använder Lynk & Co-kontot (”Kontot”) på någon av våra plattformar (t.ex. webbplats, mobilapp, Co:lab). Kontot är nödvändigt för att du ska kunna få tillgång till våra tjänster (gemensamt ”Tjänsterna”) fullt ut. 

LYNK & CO KONTOT

Registrering.

För att registrera ett Lynk & Co-Konto måste du acceptera dessa Användarvillkor. Genom att acceptera dessa Användarvillkor förbinder du dig att följa dem för din användning av Kontot. Lynk & Co-Kontot är gratis.

För att registrera ett Lynk & Co-Konto måste du vara minst 18 år och ha rätt att ingå avtal enligt tillämplig obligatorisk lag i ditt hemland. Det innebär normalt att du inte får stå under förmyndarskap eller liknande.

För att skapa ett Konto måste du registrera en e-postadress som tillhör dig. Du får inte registrera dig för eller inneha flera Konton.
Våra Tjänster. Lynk & Co-Kontot är nödvändigt för att få tillgång till och köpa många av våra Tjänster. När du använder ditt Konto för att registrera dig för Lynk & Co:s Tjänster kan ytterligare villkor gälla för sådana Tjänster.

Användaransvar.

Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt Konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under Kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med Kontot. Du accepterar att tillhandahålla och upprätthålla korrekt, aktuell och fullständig information, inklusive din kontaktinformation för meddelanden enligt dessa Användarvillkor och i förekommande fall aktuell betalningsinformation. Du får inte använda falsk eller vilseledande information i samband med ditt Konto eller handla i andra personers namn.

Utöver dessa Användarvillkor måste du också följa alla rimliga och relevanta regler och policyer som vi publicerar på någon av våra plattformar.

Sekretess för lösenord.

Du är ansvarig för att vidta rimliga åtgärder för att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt. Du får inte avslöja lösenordet för någon obehörig person och du måste se till att alla dokument som avslöjar användarnamn och lösenord lagras på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst till informationen. Du måste omedelbart meddela oss om du misstänker obehörig användning av din information, ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser. Lynk & Co ansvarar inte för några handlingar eller utelämnanden från dig, inklusive skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller utelämnanden.

Om vi misstänker att ditt Konto eller din inloggningsinformation missbrukas eller om användningen på annat sätt bryter mot Användarvillkoren har vi rätt att stänga av ditt Konto och/eller tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Användande av Konto.

Du får inte använda ditt Konto för någon aktivitet som enligt Lynk & Co är olaglig, oetisk, kriminell eller på annat sätt anstötlig, inklusive men inte begränsat till

(i) kopiera, modifiera, anpassa, översätta, omarbeta, de kompilera eller ta isär någon del av innehållet som görs tillgängligt via Kontot på något sätt eller offentligt visa, utföra, distribuera eller på annat sätt försöka rekonstruera eller utforska konstruktionen av Kontot, 
(ii) använda dig av innehållet på någon annan webbplats eller annat nätverks datormiljö för något syfte, eller replikera eller kopiera innehållet utan Lynk & Co:s föregående skriftliga medgivande, 
(iii) skapa en webbläsare eller gränsmiljö runt innehållet (inga ramar eller inbyggd länkning), 
(iv) störa eller kränka tredje parts eller annan användares rätt till integritet eller andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, eller samla in personlig information om besökare eller användare av Tjänsterna utan deras uttryckliga samtycke, inklusive användning av någon robot, spindel, webbplatssöknings- eller hämtningsapplikation, eller annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, indexera eller analysera (s.k. data-mining), 
(v) förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt kränka andras lagliga rättigheter, 
(vi) i samband med Kontot överföra eller på annat sätt göra tillgängligt virus, datorprogram för skadlig programvara, trojanhästar, tidsbomber, webbfel, spionprogram eller någon annan datorkod, fil eller program som kan eller är avsedda att skada eller kapa driften av hårdvara, programvara eller telekommunikationsutrustning eller någon annan faktisk eller potentiellt skadlig, störande eller inkräktande kod eller komponent, 
(vii) störa eller avbryta driften av Kontot, servrarna eller nätverken som driftar Kontot eller gör Kontot tillgängligt, eller inte följer några krav, tillvägagångssätt, policyer eller regler för sådana servrar eller nätverk, 
(viii) sälja, licensiera eller utnyttja för kommersiella ändamål genom användning av eller åtkomst till ditt Konto, 
(ix) gestalta eller spegla någon del av Kontot utan Lynk & Co:s föregående uttryckliga skriftliga tillstånd, 
(x) skapa en databas genom att systematiskt ladda ner och lagra allt eller något av innehållet från Kontot, 
(xi) vidarebefordra information som genereras från Kontot utan föregående skriftligt medgivande från Lynk & Co, 
(xii) överföra eller överlåta ditt Kontos lösenord, även tillfälligt, till en tredje part, 
(xiii) använda Kontot för något olagligt, omoraliskt eller obehörigt ändamål, eller
(xiv) använda Kontot eller dess innehåll för icke-personliga eller kommersiella ändamål (inklusive marknadsföring) utan Lynk & Co:s uttryckliga och föregående skriftliga tillstånd. 

Lynk & Co har rätt att övervaka och moderera all aktivitet som kan kopplas till användningen av Kontot, inklusive efterlevnaden av Användarvillkoren.

Personuppgifter.

Lynk & Co kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du registrerar dig och använder Kontot. Information om vår behandling av dina personuppgifter finns i Lynk & Co:s Integritetspolicy.

Immaterialrätt.

Lynk & Co och våra licensgivare innehar alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och databasrättigheter till Kontot och inga rättigheter överförs eller licensieras till användaren förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor.

Du får inte kopiera eller ladda ner något innehåll från Kontot om du inte uttryckligen har tillstånd från oss att göra det. Att göra obehöriga kopior av innehåll som görs tillgängligt via ditt Konto kan leda till att ditt Konto avslutas, förbud att använda Kontot och ytterligare rättsliga åtgärder.

Att kopiera, distribuera, visa offentligt, erbjuda allmänheten via kommunikation, överföra till allmänheten, modifiera, anpassa, bearbeta, skapa derivatverk, sälja eller leasa, hela eller del av Kontot, på något sätt eller medel utan föregående skriftligt medgivande från oss är strängt förbjudet. ”Lynk & Co”, Lynk & Co-logotypen och andra varumärken eller webbplatsmärken tillhör Lynk & Co och får inte användas på något av ovan nämnda sätt.

All design eller interaktiva funktioner på Kontot som kan skapas eller som är specifikt skapade och inte skyddas under öppen källkod eller licens är ett skyddat verk enligt upphovsrättsliga lagar och alla dess immateriella rättigheter förblir Lynk & Co:s.

Enhetsanvändning.

Du bekräftar och godkänner att din användning av Kontot också måste överensstämma med de användarregler som fastställts av din mobiltelefonoperatör eller internetleverantör. Vi garanterar inte att användningen av Kontot är kompatibel eller interoperabel med din mobila enhet eller annan hårdvara, programvara eller utrustning installerad på eller används i samband med dina enheter. 

Du bekräftar, förstår och samtycker till att användningen av Kontot kan kräva datatillgång, lagring och SMS-funktionalitet. Kostnader för telefon-, data- och textmeddelanden kan gälla och du ansvarar för sådana avgifter.

Länkar och kommersiell information.

Vi kan integrera annonser eller information av kommersiell natur i samband med att vi tillhandahåller Kontot. Källan till sådan information kan komma från Lynk & Co eller från tredje part. Om informationen kommer från tredje part kan vi inte garantera dess tillförlitlighet eller korrekthet.

Om Kontot innehåller länkar till andra webbplatser eller applikationer som inte drivs eller hanteras av oss kommer vi inte, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, att ansvara för innehållet av sådana webbplatser och applikationer eller all information som tillhandahålls av dem, inklusive men inte begränsat till dess fullständighet, noggrannhet, korrekthet eller att den är uppdaterad.

Vi kommer inte, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, vara ansvariga för direkt eller indirekt skada, monetär eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av eller din tillit till innehållet på webbplatser som du har öppnat via länkar som tillhandahålls via Kontot.

Underhåll och support.

Även om det är vår ambition kan vi inte garantera att tillhandahålla Kontot utan tekniska störningar. Kontot tillhandahålls ”som det är” utan garantier av något slag, varken uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel, icke-intrång eller andra tillämpliga lagstadgade garantier (i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag).

Vi förbehåller oss rätten att avbryta Kontot från tid till annan och/eller begränsa åtkomsten till ditt Konto med eller utan föregående meddelande för att utföra till exempel underhåll, service, support, säkerhet eller av tekniska skäl. Vi har rätt att när som helst ändra och ta bort del eller delar av Tjänsterna om vi har giltiga skäl för det.

Om det finns några problem med ditt Konto bör Lynk & Co kontaktas. Om du upplever att Kontot är felaktigt är det viktigt att Lynk & Co informeras så snart som möjligt.

Ansvarsbegränsning.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag i det land där du bor kommer Lynk & Co under inga omständigheter att vara ansvariga gentemot dig för några skador, inklusive utan begränsning av förlust av vinster, förlust av besparingar eller andra indirekta, speciella, tillfälliga skadestånd, skadestånd i bestraffande syfte eller följdskador som uppstår till följd av din användning av Kontot, inklusive men inte begränsat till restriktioner för att söka skydd för någon uppfinning, idé, bidrag eller liknande genom att det har offentliggjorts genom din användning av Kontot.

Avtalstid, uppsägning och ändringar.

Dessa Användarvillkor och detta avtal mellan dig och Lynk & Co gäller från den tidpunkt då du registrerar ditt Konto och tills vidare så länge som du har ett Konto. Vi har rätt att göra ändringar och tillägg till dessa Användarvillkor från tid till annan. Ändringar blir gällande efter att du har accepterat de nya Användarvillkoren eller 30 dagar efter att vi informerat dig om ändringarna. Efter sådana ändringar har du rätt att direkt avsluta ditt konto.

Vi har rätt att ta bort eller blockera allt tillhandahållet material (vilket inkluderar men inte är begränsat till bland annat kommentarer, data, information, grafiskt material, bilder, fotografier, illustrationer och videoklipp) från Kontot, utan förvarning eller ansvar på något sätt. Vi förbehåller oss rätten att, utan förvarning eller ansvar, vidta rättsliga eller tekniska åtgärder för att bannlysa användare från sina Konton, om användaren upplevs bryta mot Användarvillkoren. 

Du kan avsluta ditt Konto när som helst och av vilken anledning som helst. Denna rätt att avsluta Kontot kan däremot bli begränsad om du använder andra Tjänster hos Lynk & Co som kräver ett Konto.

Du bekräftar härmed att du läst dessa Användarvillkor och att du förstår dem samt godkänner och bekräftar att du kommer bli bunden av dem. 

Om något av villkoren i dessa Användarvillkor skulle anses ogiltiga eller inte tillämpbara av en behörig domstol, myndighet, skiljedomstol eller annat alternativt tvistelösningsinstitut, så ska alla möjligt tillämpbara eller giltiga delar av det villkoret samt alla andra villkor vara fortsatt giltiga och tillämpbara, så långt det är möjligt och tillåtet av tillämplig lag.

Överlåtelse.

Du får inte tilldela eller överlåta dina rättigheter kopplat till Kontot, utan att i förväg fått ett skriftligt samtycke från oss. Vi får dock överlåta våra rättigheter knutna till Kontot till en tredje part, förutsatt att denna tredje part också övertar våra skyldigheter gentemot dig som följer av dessa Användarvillkor. 

Tillämplig lag och tvister.

Förutsatt att det inte krävs av tvingande lagstiftning, så ska dessa Användarvillkor samt allt användande av Kontot och Tjänsterna tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag och utan hänsyn till konflikter med anledning av svenska lagprinciper.

Lynk & Co åtar sig alltid att följa tvingande konsumenträttslagstiftning i det land där du bor. Vi avser inte att frånta eller begränsa sådana rättigheter genom dessa Användarvillkor. 

Förutsatt att inte tvingande lag kräver annat, så ska det exklusivt behöriga forumet för alla krav som eventuellt uppstår till följd av dessa Användarvillkor vara domstolen i det området där Lynk & Co har sitt registrerade säte.

 

SÄRSKILDA VILLKOR

 

Co:lab Användarvillkor.

Följande tilläggsvillkor (”Användarvillkor”) gäller när du använder Co:lab:s plattform, vilken du får åtkomst till via ditt Konto. Dessa Användarvillkor gäller tillsammans med Användarvillkoren för ditt Konto. 

Genom att skicka in material till Co:lab: 

(i) Bekräftar du att du förstått att genom att publicera information, ritningar eller någon annan beskrivning av din idé, innovation eller liknande bidrag, oavsett i vilket format det sker, på Co:lab (”Idén”) så gör du det tillgängligt för allmänheten och du kan därför bli förhindrad att söka skydd (såsom patent, designskydd etc.) för Idén i framtiden, 
(ii) Godkänner du att ditt offentliggörande är kostnadsfritt, frivilligt och utan begränsningar samt att vi inte åläggs någon förvaltnings- eller förtroendemannaplikt eller någon annan skyldighet. Vi har därutöver friheten att använda, dela och distribuera Idén utan att behöva utge någon kompensation alls till dig, samt friheten att offentliggöra Idén för andra på ett icke-konfidentiellt vis eller på något annat sätt,
(iii) Bekräftar du att vi inte avstår några rättigheter att använda liknande eller jämförbara idéer som vi redan känner till, är utvecklade av våra anställda eller som vi fått från annat håll än från dig, 
(iv) Försäkrar du att varje Idé som skickas in till Co:lab utgörs av ditt eget originalverk och att du innehar alla nödvändiga rättigheter som behövs för att offentliggöra Idén för allmänheten, tilldela oss Idén och att Idén i övrigt förhåller sig till dessa Användarvillkor. Dessutom försäkrar du att du inte kommer publicera några Idéer som innehåller konfidentiell information, företagshemligheter eller några som helst immaterialrättsliga rättigheter som tillhör tredje man,
(v) Försäkrar du att du inte kommer söka skydd för, innefattandes men inte begränsat till, patent eller designskydd etc. för någon idé som kan liknas den publicerade Idén på Co:lab så att vi förhindras att kommersialisera den publicerade idéen på Co:lab, och
(vi) Godkänner du att vi kan tillgängliggöra allt ditt inskickade material för andra användare som använder Co:lab.

Vi förbehåller oss rätten att, utan ansvar och genom ensidigt godtycke, besluta, uppskjuta, avsluta, begränsa eller på annat sätt sanktionera ditt Co:lab medlemskap och ditt användande av Co:lab om du bryter mot dessa Användarvillkor eller Lynk & Co:s instruktioner. Dessutom förbehåller vi oss rätten att vidta varje annan åtgärd som krävs eller tillåts under tillämplig lag.

Underhåll.

Plattformen tillhandahålls i ett ”befintligt skick” och Lynk & Co ger inga garantier kring, eller försäkrar, dess tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller avsluta Co:lab plattformen på grund av giltiga skäl när som helst och utan förvarning. 

Vi är inte ansvariga för Idéer som inte kan mottas på grund av förlorad, misslyckad, försenad eller avbruten anslutning, felkommunikation eller andra elektroniska funktionsfel.

Att skicka in din idé till Co:lab.

Co:lab uppmanar dig att skicka in dina egna Idéer i form av förslag på potentiella framtida produkter, tjänster eller förbättringar på redan existerande produkter eller tjänster hos Lynk & Co. Detta kan antingen göras via Co:lab:s hemsida eller genom bil-appen. 

Dina inskickade Idéer till Co:lab är i förhållande till oss helt och hållet frivillig, icke-konfidentiell, kostnadsfri och icke-bindande. Du är införstådd med att, vi eller någon annan användare, redan kan arbeta på samma eller liknande idéer som dina, att Idén eller delar av Idén redan kan vara kända från andra källor, att Idén eller delar av Idén redan kan vara utvecklade genom Lynk & Co:s försorg eller att vi redan kan ha vidtagit eller kan komma att vidta andra åtgärder. 

Överlåtelse av alla immaterialrättsliga rättigheter.

I den utsträckning som dina inskickade Idéer till Co:lab ger upphov till någon som helst immaterialrättslig rättighet (inbegripet men inte begränsat till upphovsrättigheter, patenträttigheter, designrättigheter etc.) som i sin helhet, delvis eller som inspirerar oss att söka immaterialrättsligt skydd eller kommersialisera Idén, överlåter och tilldelar du härmed till oss, oåterkalleligt och frivilligt, alla rättigheter, titlar och intressen, i största möjliga utsträckning, till Idén som genererats av dig, vare sig den är registrerad eller inte. Du godkänner även att vi kan använda dina Idéer på vilket sätt som helst och i vilket syfte som helst, vilket innefattar reproducera, tillverka, kopiera, anpassa, modifiera, utföra, visa, publicera, sälja, överlåta, tilldela, underlicensiera, sända, överföra eller kommunicera till allmänheten på vilket sätt som helst och vare sig detta sätt nu är tillgängligt eller inte ännu tillgängligt, samt att distribuera dina bidrag, under hela den tid skyddet för immateriella rättigheter gäller enligt tillämpliga lagar och internationella konventioner. Alla rättigheter eller intressen som du kan tänkas förvärva, vare sig de är registrerade eller inte, (särskilt all goodwill) överlåts härmed till Lynk & Co.

Kommersialisering och Kompensation för dina Idéer.

Vi väljer om vi vill kommersialisera dina Idéer genom Co:lab. Om vi väljer att vidare undersöka din Idé så kommer vi försöka ge återkoppling när det är möjligt. Om du inte får någon respons från oss så kan det bero på att vi har avvisat din Idé. Om din Idé blir godkänd av oss så kommer vi försöka informera dig om vårt beslut och de förväntade tidsramarna för projektet. Detta gäller däremot utan några som helst skyldigheter eller ansvar för att vi ska utveckla eller kommersialisera Idén. 

Som tack för dina inskickade Idéer kommer du få tillgång till Co:lab samt dess innehåll och tjänster, och du kommer kunna diskutera Idéer med oss och andra användare, dock med hänsyn till de inskränkningar och begränsningar som följer av dessa Användarvillkor. 

Härmed avsäger du dig alla rättigheter, anspråk på grund av rättigheter eller krav på kompensation, förutom i de fall som uttryckligen anges i dessa Användarvillkor. 

Skulle vi besluta oss för att kommersialisera dina Idéer genom Co:lab, antingen delvis eller i sin helhet, kan du komma att kompenseras i enlighet med tillämplig tvingande lagstiftning eller genom Lynk & Co:s ensidiga godtycke i det enskilda fallet.

Den kompensation som framgår av dessa Användarvillkor är den enda kompensation som vi betalar för Idén. Detta gäller oavsett i vilken utsträckning Lynk & Co använt Idén, eller storleken intjänade eller sparade pengar på grund av användningen eller påverkan från Idén. Du kommer inte bli kompenserad för mer än detta förutsatt att inte tvingande lagstiftning anger något annat. Du godkänner att du inte kommer utnyttja Co:lab för kommersiella vinningar utanför Co:lab.  På grund av det så får du inte sälja några föremål, vare sig fysiska eller digitala, som relaterar till material som du skickat in och senare tagit bort från Co:lab.

Skatter.

Det är fullt ut ditt ansvar att rapportera om all kompensation som du erhållit och att betala alla skatter till dina skattemyndigheter. Vi är inte ansvariga för och vi kommer inte att betala några skatter som ålagts av din skattemyndighet. Alla betalningar som görs inom ramen för dessa Användarvillkor ska vara helt fria från all skatt och alla tullar, avgifter och andra typer avgifter eller liknande, förutom i den utsträckning som vi är skyldiga att förmedla skatter enligt lag. 

 

 

Version 1.05