LYNC&CO
Mobilitetsval

Orange - Användarvillkor

Dessa Användarvillkor för internetåtkomst i bilen, dess bilagor, inklusive vår Användarpolicy och vår Integritetspolicy, utgör tillsammans de villkor ("Villkor") enligt vilka Orange Business Services ("vi", "oss" eller "vår") tillhandahåller internetuppkoppling i bilen ("Tjänst") åt en registrerad kund ("du" eller "din").

1. ANVÄND TJÄNSTEN

Du får åtkomst till tjänsten via ett SIM-kort från Orange som integrerats i din tjänst i enlighet med beskrivningen i avsnitt 1 och 2 nedan ("Tjänst") för ett registrerat fordon ("Maskin"). 

Läs dessa Villkor noggrant innan du använder Tjänsten. Dessa Villkor ger dig information om hur du får tillgång till Tjänsten, hur vi tillhandahåller Tjänsten åt dig och hur du kan dra dig ur eller avbryta dessa Villkor, vad du kan göra om du har problem med Tjänsten, samt annan viktig information. Vi är Orange Business Sweden AB, ett företag registrerat i Sverige. Registreringsnummer för vårt företag är 556450-1590 och vårt säte finns på Sundbybergsvägen 1, Solna 171 73, Sverige. 

Du kan kontakta Lynk&Co kundtjänst i ditt land. 

För att få åtkomst till Tjänsten måste du acceptera de nuvarande Användarvillkoren. För att påbörja användning av internetåtkomst i bilen ska ditt godkännande och nödvändiga uppgifter skickas på Lynk&Co-portalen (“Portal”). Registreringsprocessen kräver att du ger oss:

fullständigt juridiska namn

kön

bostadsadress och land

kopia av giltig identitetshandling (uppehållskort, körkort, pass) och personnummer

e-postadress

fordonets ID-nummer (VIN)

annan information som vi enligt vår skönsmässiga bedömning anser nödvändig för att vi på ett lagenligt sätt ska kunna tillhandahålla tjänster i just ditt land.

Vår sekretesspolicy i bilaga 3 förklarar hur personuppgifter samlas in, används och skyddas. 

Du medger att du fått tillgång till Villkoren innan du beställer Tjänsten och genom att godkänna dessa Villkor medger du att du kommer att följa dem.

2. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1 Tjänsten ger dig tillgång till internet från din Maskin i de geografiska länder/områden som anges i portalen. Tjänsten inkluderar lokal IP-adressering för att ge dig en lokalt anpassad webbläsarupplevelse (lokalt innehåll och språk) baserat på ditt det land som du angivit som hemland. Din Maskin kommer att få tillgång till Tjänsten via en SIM-profil som har laddats ner på det inbyggda SIM-kortet i din Maskin. Innan tjänsten aktiveras måste du registrera dig på portalen och ange ditt hemland för att se alla tillgängliga tjänsteerbjudanden i ditt land. Du måste sedan registrera dig själv och din Maskin genom att tillhandahålla informationen och dokumentationen ovan.

2.2 Tjänsten ska aldrig användas när du kör ett fordon.

2.3 Som konsument (en individ som agerar helt eller huvudsakligen utanför sin bransch, verksamhet eller yrke) har du begränsad rätt att ångra din första prenumeration som köpts av Maskintillverkaren och som följer försäljningsvillkoren mellan dig och Maskintillverkaren. Om du gör det gäller inte dessa Villkor för dig.

3. VÅRA SKYLDIGHETER

3.1 Tillhandhållande av Tjänsten:

3.1.1 Vi kommer att göra rimliga åtgärder så att du kan använda Tjänsten enligt dessa villkor.

3.1.2 Eftersom en del av Tjänsten överförs till nätverk från tredje part som Orange Business Services inte kontrollerar är du medveten om att sändningssignaler kan omfattas av begränsningar i teckningen, störningar från externa källor eller att de kan påverkas av byggnaderna, växtligheten, landskapet eller miljön där du använder Tjänsten. Det betyder att en perfekt överföring inte alltid kan garanteras överallt. Tillfälligt underhållsarbete kan också behövas för underhåll, förbättring, renovering eller utbyggnad av dessa tredjepartsnätverk. Detta arbete kan leda till tillfälliga störningar. Vi har inget ansvar gentemot dig om Tjänsten är otillgänglig på grund av något av ovanstående villkor.

3.1.3 Vår tjänst är enbart tillgänglig för den specifika Maskin som omfattas av prenumerationen av Tjänsten och kan inte användas av eller överföras till någon annan enhet. 

3.1.4 Internethastigheten beror på åtkomstmetoden. För maximal surfhastighet hänvisar vi till information från lokala tredjepartsleverantörer. Den effektiva hastigheten varierar beroende på användningsförhållandena (t.ex. tidpunkt, trafik, enhet som används).

3.1.5 För att garantera Tjänstens integritet och prestanda förbehåller vi oss rätten att när som helst se över trafikmängder och utföra rimliga åtgärder som krävs för att integritet och prestandan alltid följer tillämplig lag.

3.1.6 Tjänsten kan bli föremål för innehållsfilter som blockerar olagliga och/eller olämpliga webbplatser. Vi kommer att tillämpa instruktioner från behöriga myndigheter och på ett skönsmässigt sätt avgöra vilka webbplatser som omfattas av dessa filter samt genomföra de åtgärder som relevanta myndigheter kräver.

3.1.7 Om vi upptäcker ett säkerhetshot eller en sårbarhet som berör Tjänsten, meddelar vi dig via mejl om de begränsande åtgärder som vi vidtar och alla åtgärder som vi rekommenderar att du själv vidtar.                                                                                        

3.2 Kundtjänst

3.2.1 Du kan kontakta Kundtjänst i enlighet med instruktionerna på portalen. Lynk&Co Kundtjänst gör vad de kan för att hantera alla problem, frågor och klagomål angående Tjänsten.

3.2.2 Du godkänner att dina samtal med Kundtjänst kan spelas in och avlyssnas av personer som inte deltar i dessa samtal i syfte att utbilda och ha uppsikt över personal från kundtjänstavdelningen, i den mån det är tillåtet enligt lokal lag. Du kommer att bli ombedd att godkänna detta i början av varje samtal och du kan alltid avböja inspelningen. 

3.2.3 Vi försöker lösa alla dina problem i godo, men om du är missnöjd med Kundserviceavdelningens svar kan du kontakta telekommunikationsombudsmannen som godkänts av behöriga myndigheter. Om vi fortfarande inte kan hitta en vänskaplig lösning på problemen kring Tjänsten eller Villkoren har du rätt att vidta rättsliga åtgärder vid den lokala domstolen. De här Villkoren ska regleras av lagarna i det land där du har din hemvist och som du har angivit på ditt konto.

3.3 Ändringar av våra skyldigheter

3.3.1 Vi har rätt att ändra innehållet och/eller våra skyldigheters utformande ifall det skulle bli nödvändigt på grund av den tekniska driften eller Tjänstens struktur, eller i enlighet med eventuella lagändringar eller nya regler. Men annars kommer vi inte att ensidigt ändra de grundläggande funktionerna i tjänsten. Ändringar av dessa Villkor meddelas med en (1) månads varsel.

3.3.2 Om Tjänsten måste begränsas permanent eller avslutas till följd av händelser som ligger utanför vår kontroll, inklusive tvingande tekniska skäl eller lagstadgade ändringar, kommer vi att informera dig så snart som möjligt.

3.3.3 Om vi gör en väsentlig ändring av Villkoren som är negativa för dig kan du avsluta dessa Villkor och ditt Konto utan skyldigheter genom att meddela oss din avsikt och sedan avregistrera din Maskin eller avsluta ditt Konto.

4. DINA SKYLDIGHETER

4.1 Du godkänner att du inte kommer att använda Tjänsten i strid med vår Användarpolicy i bilaga 2 nedan.

4.2 Du godkänner att du:

4.2.1 har registrerat ditt Konto hos oss genom att använda en autentisk, komplett och sanningsenlig information;

4.2.2 endast kommer att använda den registrerade Maskinen för att komma åt tjänsten;

4.2.3 kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda din data och utrustning när du använder Tjänsten, inklusive användning av lämpligt skydd mot virus, trojanska hästar, skadlig kod eller andra hot;

4.2.4 inte kommer använda tjänsten när du kör ett fordon; och

4.2.5 kommer att ersätta oss för alla rimliga förluster, skulder, kostnader och utgifter som vi kan ådra oss till följd av tredje parts krav på oss och som uppstår från eller i samband med att du bryter mot dessa Villkor.

4.3 Du får inte kommersialisera Tjänsten, varken delvis eller i sin helhet, direkt eller indirekt. Du förbinder dig att enbart använda Tjänsten för privat bruk och kommer inte att sälja den vidare.

4.4 Tjänsten tillhandhålls under förutsättning att du betalar det relevanta beloppet för det valda erbjudandet. Om du köpte en första prenumeration på Tjänsten i samband med köpet av din maskin krävs ingen ytterligare betalning för den första prenumerationsperioden som definieras på portalen. Så länge din Maskin är registrerad på dig och på ditt Konto är du personligen ansvarig för användningen av Tjänsten på din Maskin även om andra parter än du använder Tjänsten.

4.5 Du är ansvarig för att avregistrera din Maskin från ditt Konto ifall du säljer, förlorar eller på annat sätt inte längre kontrollerar användningen av din Maskin. Du är inte ansvarig för användningen av Tjänsten efter att din Maskin avregistrerats.

4.6 Du får inte under några omständigheter överföra Tjänsten eller dina skyldigheter till en tredje part.

5. VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

5.1 Dessa Villkor begränsar eller utesluter inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslöshet från vår eller våra anställdas sida eller från ombud eller underleverantörer, för bedrägeri eller bedrägliga syften, för brott mot dina lagenliga rättigheter eller för defekta produkter.

5.2 Vi är ansvariga för förutsägbara förluster och skador som orsakats av oss. Om vi inte följer dessa Villkor är vi ansvariga för förluster eller skador du åsamkas och som är ett förutsägbart resultat av att vi bryter detta Kontrakt eller att vi inte vidtar rimliga försiktighetsmått. Vi är inte ansvariga för förluster eller skador som inte går att förutsäga. Förluster eller skador är förutsägbara antingen om det är uppenbart att det kommer att inträffa eller om både vi och du visste att de kunde ske vid tidpunkten då kontraktet ingicks.

5.3 I den omfattning det är tillåtet enligt lag är vi inte ansvariga för din säkerhet.

5.4 Vi uppmuntrar dig att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina konfidentiella personuppgifter förblir säkra. Vi ansvarar inte för att: 

5.4.1 riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten i uppgifterna du erhåller genom Tjänsten, och vi är inte ansvariga för varor eller tjänster som tillhandahålls av någon annan part, även om dessa varor eller tjänster nås via Tjänsten;

5.4.2 ändringar av IP-adress på grund av operativa, tekniska, ”nätetiska” eller lagstadgade skäl;

5.4.3 upptäckten av onormal ökning av användningen av Tjänsten;

5.4.4 tillhandahållande av e-posttjänster;

5.4.5 innehållet, arten, egenskaperna, kvaliteten och integriteten i den information eller data som skickas via nätverket, inte heller för eventuella skador som kan uppstå därav, om inte sådan data eller information kommer från oss själva;

5.4.6 tjänster som erbjuds och drivs av tredje part som kan nås eller beställas via Tjänsten (och avgifterna för sådana tjänster), även när vi får ersättning på ett eller annat sätt eller när vi fakturerar tjänsterna för tredje partens räkning. I detta avseende agerar vi enbart å dessa tredje parters vägnar.

5.4.7 data, information eller tjänster som sprids via nätverket. Vi ger inga garantier i detta avseende, såvida inte data, information eller tjänster kommer från oss själva;

5.4.8 transaktioner mellan dig och tredje part. Vi är inte del i något avtal som ingås mellan dig och tredje part, om vi inte uttryckligen kommer överens om det.

5.5 Med undantag för klausul 5.1, och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, kommer vårt ansvar gällande Tjänsterna aldrig att överstiga 6 (sex) gånger avgiften för den senaste prenumerationen du köpte.

5.6 Ingenting i dessa Villkor påverkar dina juridiska rättigheter som konsument. Om du behöver mer information om dina lagliga rättigheter kan du kontakta telekommunikationsombudsmannen.

6. DIN LAGSTADGADE ÅNGERRÄTT

6.1 Inom de första 14 kalenderdagarna efter inköpsdatumet av Tjänsten (som du köpt direkt från oss på portalen) kan du utöva din ångerrätt och därmed få fullständig återbetalning av det belopp du köpt Tjänsten för. Du behöver inte ange någon anledning till ditt beslut.

6.2 Du kan utnyttja din ångerrätt för en Tjänst som köpts på portalen genom att avregistrera din Maskin i enlighet med bestämmelserna i klausul 6.

6.3 Du samtycker till att Tjänsterna kan komma att tillhandhållas innan perioden i punkt 6.2 avslutats. Om du utnyttjar din ångerrätt direkt efter att Tjänsten aktiverats kan återbetalningen beräknas proportionellt utifrån antalet dagar din Tjänst varit aktiv (eller mängden data som redan förbrukats).

6.4 Vi återbetalar dig senast 14 kalenderdagar efter att du har avregistrerat din enhet eller raderat ditt Konto.

6.5 Vi återbetalar dig med samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen godkänner en annan metod. Inga extra kostnader debiteras för återbetalningen.

7. HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vår Sekretesspolicy i Bilaga 2 förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

8. MJUKVARA

8.1 All programvara som vi tillgängliggör för att du ska få åtkomst till tjänsten är kostnadsfri.

8.2 Du samtycker till att inte göra kopior eller låta kopiera programvara, inte heller att dekompilera, analysera eller återskapa programvara eller skapa härledd programvara.

9. UPPHÄVNING AV TJÄNST

9.1 Vi kan helt eller delvis avbryta tillhandahållandet av Tjänsten efter föregående meddelande eller, vid behov, med omedelbar verkan och utan föregående meddelande under följande omständigheter:

9.1.1 vid en onormal ökning av användningen från din sida och som står i strid med våra Användarvillkor;

9.1.2 om, enligt vår rimliga uppfattning, den utrustning du använder för att få åtkomst till Tjänsten inte är skyddad mot öppna reläer/proxysystem eller nätverket och/eller Tjänsten skadats till följd av öppna reläer eller proxysystem;

9.1.3 om du inte följer dessa Villkor;

9.1.4 om Tjänsten används i strid med vår Användarpolicy eller om det finns bevis för bedrägeri eller felaktig användning av Tjänsten;

9.1.5 om en händelse som ligger utanför vår kontroll inträffar, inklusive tvingande tekniska skäl eller lagstadgade ändringar.

10. AVSLUTA TJÄNST

10.1 Tjänsten upphör automatiskt när din prenumeration avslutas om du inte köper en ny prenumeration.

10.2 Du kan avsluta Tjänsten när som helst genom att avregistrera din Maskin från ditt Konto eller genom att radera ditt Konto. Du samtycker till att avregistrera din Maskin från ditt Konto när du inte längre äger eller kan kontrollera den (t.ex. på grund av försäljning, bortskänkning, stöld eller förlust). Tills du avregistrerar din Maskin är du ansvarig för användningen av Tjänsten på din Maskin. Med undantag för vad som anges i avsnitt 6 får du ingen återbetalning för oanvänd prenumerationsperiod när du avregistrerar din Maskin.

10.3 Tjänsten upphör automatiskt 30 dagar efter det datum då vi underrättat dig om avstängning av din Tjänst i enlighet någon av klausulerna 9.1.1 till 9.1.5 om orsaken till en sådan avstängning (oavsett om den är hänförlig till dig eller tredje part) inte tas bort inom en sådan 30-dagarsperiod.

10.4 Om du är ansvarig för omständigheterna som resulterade i avstängning av Tjänsten, och om du inte i enlighet med dessa Villkor följt våra rimliga korrigerande instruktioner inom 10 dagar efter att vi meddelat dig om avstängningen, har vi rätt att omedelbart säga upp Tjänsten och är inte skyldiga att återbetala dig.

10.5 Trots bestämmelserna i avsnitten 10.3 och 10.4 ovan kan vi i händelse av brott mot dessa Villkor, vilket strider mot tillämplig lag, omedelbart avbryta eller avsluta din Tjänst utan föregående meddelande, rättsliga åtgärder eller återbetalning till dig.

10.6 Tjänsten avslutas enligt lag inom alla geografiska områden när tillämpliga drifttillstånd som utfärdats av behöriga myndigheter har löpt ut eller återkallats.

10.7 Vi kan välja att avbryta Tjänsten. I så fall kommer vi att meddela dig i förväg och vi kommer att återbetala alla belopp som du redan betalat för de Tjänster som inte tillhandahålls.

11. ALLMÄNT

11.1 Om vi av någon anledning behöver komma i kontakt med dig gör vi det via SMS eller via e-post till det telefonnummer eller till den e-postadress du angav när du registrerade dig för Tjänsten. Om du vill komma i kontakt med oss, oavsett om det gäller ett klagomål eller något annat, kontakta Lynk & Co Kundtjänst.

11.2 Om någon del av dessa Villkor inte skulle godkännas eller visar sig vara ineffektiva enligt en domstol eller tillsynsmyndighet, ska övriga bestämmelser fortsätta att gälla. I så fall ska den ogiltiga delen av dessa Villkor ersättas med en giltig, med så likvärdig ekonomisk effekt som möjligt.

11.3 Uppgörelse i godo. Vid klagomål kan du vända dig till Kundtjänsten.

11.4 Dessa Villkor samt andra meddelande på webbsidan utgör hela avtalet mellan oss och dig gällande tillhandahållandet av Tjänsten. Inga andra Villkor ingår i vårt kontrakt.

11.5 Varje paragraf i dessa Villkor kan stå för sig. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig gäller de återstående paragrafer i full kraft.

11.6 Om vi inte omedelbart kräver att du gör något som du är skyldig att göra enligt dessa Villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder för att du bryter detta kontrakt, betyder det inte att vi har avstått från vår rätt att göra det vid ett senare tillfälle eller att du inte behöver göra dessa saker när vi begär det.

11.7 Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter i dessa Villkor till ett annat företag. Vi meddelar dig alltid om vi gör det och vi ser till att överföringen inte påverkar dina rättigheter i kontraktet.

BILAGA 1

ANVÄNDARPOLICY

1. FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

1.1 Du får inte använda Tjänsten:

1.1.1 för olagliga ändamål, ifall de bryter mot allmän ordning och anständighet, lagar, regler eller annat);

1.1.2 på ett sätt som skulle kränka andras rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, intrång i upphovsrätten eller någon annan immateriell rättighet;

1.1.3 för röst- eller SMS-tjänster, peer-to-peer-fildelning eller cyberlocker-tjänster;

1.1.4 för att skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ned eller använda material som är stötande, oförskämt, oanständigt, ärekränkande eller hotfullt; eller

1.1.5 på något sätt som avbryter, skadar, försämrar eller gör Tjänsten mindre effektiv.

1.2 Du får inte använda Tjänsten för att skicka oönskade kommersiella e-postmeddelanden eller skräppost. Vad som anses vara skräppost avgörs av oss och inkluderar bland annat att Tjänsten används för att:

1.2.1 skicka oönskad e-post eller SMS;

1.2.2 skicka e-post som innehåller välgörenhetsförfrågningar eller petitioner som ska skrivas under;

1.2.3 samla in svar på oönskad e-postmeddelande eller SMS; eller

1.2.4 genomföra undersökningar.

2. COPYRIGHT

2.1 Din användning av Tjänsten ger dig inga rättigheter i förhållande till våra eller tredje parts immateriella rättigheter.

2.2 Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, ladda ned, posta, skicka, spela in, överföra, kommersiellt utnyttja, redigera, kommunicera till allmänheten eller distribuera innehåll som du fått tillgång till via Tjänsten, såvida du inte fått tillstånd av upphovsrättsinnehavare av det innehållet.

3. INNEHÅLL

Även om vi kan införa filter på vissa webbplatser är det ditt ansvar att inte komma åt något kränkande, oförskämt, ärekränkande, oanständigt eller hotfullt material. Det är ditt ansvar att avgöra om innehåll som inte är föremål för ett filter är lämpligt för åtkomst via Tjänsten. Vi kommer inte att se över innehållet som nås via Tjänsten, men om vi meddelas om olämpligt innehåll förbehåller vi oss rätten att begränsa eller avsluta din åtkomst till Tjänsten.

4. SÄKERHET

4.1 Du ansvarar själv för dina uppgifters säkerhet. Vi rekommenderar att du installerar lämpligt antivirusprogram på den Maskin som du använder för att komma åt Tjänsten.

4.2 Du ska inte använda Tjänsten på något sätt som kan äventyra vår säkerhet eller säkerheten för andra användare av Tjänsten.

4.3 Du ska inte dela din åtkomst till Tjänsten med andra. Om du gör det är du ansvarig för alla brott mot de Villkor som de begått när de använder Tjänsten.

BILAGA 2

SEKRETESSPOLICY

1. OM OSS

1.1 Orange Business Services är registeransvarig för behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Kundtjänst.

2. PERSONUPPGIFTER

2.1 Vi kan inneha information om dig, inklusive:

2.1.1 all information som du lämnar till oss när du registrerar dig för Tjänsten;

2.1.2 din IP-adress (detta är ett nummer som identifierar en specifik nätverksenhet på internet och som behövs för att dina enheter ska kunna kommunicera med webbsidor);

2.1.3 tekniska detaljer om din dator eller åtkomstenheter;

2.1.4 tider och datum för när du har haft tillgång till Tjänsten och när du använt den;

2.1.5 de platser där du haft åtkomst till Tjänsten och använt den;

2.1.6 information från andra organisationer som har din tillåtelse att dela information om dig.

3. ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER

3.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig Tjänsten.

3.2 Vi kan också behandla dina personuppgifter för att:

3.2.1 se över och förbättra Tjänsten;

3.2.2 utföra marknadsundersökningar för statistiska ändamål;

3.2.3 följa juridiska krav;

3.2.4 skydda eller tillämpa våra eller tredje parts rättigheter; och

3.2.5 upptäcka och förebygga bedrägerier och andra brott i syfte att skydda nationell säkerhet, i den utsträckning det krävs enligt lag.

3.3 Vi kan komma att överföra dina uppgifter till företag inom vår grupp eller, om det krävs för tillhandahållandet av Tjänsten, till våra underleverantörer. Om individerna eller företagen till vilka vi lämnar ut personuppgifter befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer lämpliga skyddsåtgärder att säkerställa en likvärdig skyddsnivå för dina personuppgifter.

3.4 Vi kan komma att överföra dina uppgifter till alla som övertar vår verksamhet förutsatt att den överförda informationen endast används i enlighet med denna policy.

3.5 Vi kan komma att uppge dina personuppgifter om vi är tvungna att göra det enligt lag.

3.6 Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att erbjuda dig Tjänsten eller om det krävs för att vi ska kunna följa eventuella rättsliga skyldigheter.

3.7 Du har laglig rätt att begära åtkomst till, rättelse eller borttagning av de personuppgifter som lämnats till oss.

3.8 Du har också laglig rätt att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem, samt att utöva din rätt till dataportabilitet.

3.9 För att få tillgång till dina personuppgifter och för att utöva dina rättigheter, kontakta relevant kontakt i Kundtjänst.

3.10 Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till lämplig tillsynsmyndighet.

4. SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi vidtar rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

4.2 Vi övervakar inte din användning av Tjänsten förutom på de sätt som uttryckligen anges i Villkoren.

4.3 Vi överför inte dina uppgifter till någon tredje part förutom till de som anges i klausul 4.