LYNC&CO
Mobilitetsval

Allmänna villkor för tilläggs- service och reparation 

Giltiga från och med 21 mars 2022

Följande är de allmänna villkoren för tilläggs-service och reparation (‘Allmänna Villkor’) av Lynk & Co Sales Sweden AB, org. nr. 559261-3045, Planetgatan 6, 417 55 Göteborg, Sverige (‘Lynk & Co’, ‘Part’, ‘vi’, ‘oss’) eller något av dess dotterbolag (juridisk person som direkt eller indirekt ägs av mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB (‘Dotterbolag’) till alla juridiska personer (‘du’, ‘din’, ’dina’ ‘Part’) i Sverige. Lynk & Co och du kommer nedan gemensamt att kallas ‘Parterna’. 

Lynk & Co uppmuntrar Dig att läsa igenom dessa Allmänna Villkor innan du gör en Beställning. Genom att göra en Beställning samtycker du till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor kan komma att ändras, se därför till att läsa igenom dessa Allmänna Villkor i den version som är tillämplig vid tidpunkten när Beställningen görs.

1. BESTÄLLNING 
En Beställning för utförande av reparation, underhåll och schemalagd service (‘Service’) på en Lynk & Co bil (‘Lynk & Co-Bil’) (en ‘Beställning’) blir bindande när ett skriftligt erbjudande från Lynk & Co accepteras skriftligen av dig inom erbjudandets giltighetstid. Erbjudanden från Lynk & Co gäller i en period av trettio (30) kalenderdagar från utfärdandedatumet.  

När du gör en Beställning ingår du ett juridiskt bindande avtal (‘Avtalet’) enligt dessa Allmänna Villkor. När du företräder ett företag eller annan juridisk person accepterar du dessa Allmänna Villkor för den juridiska personen och garanterar att du har befogenhet att ingå bindande avtal för den juridiska personens räkning. 

2. PRIS OCH BETALNING
2.1. Vid beställning gäller priserna som visas I erbjudandet från Lynk & Co. Lynk & Co förbehåller sig rätten att ändra priser med omedelbar verkan och utan förvarning. 

2.2. Du erlägger betalning mot faktura inom tio (10) dagar från utfärdande datum av fakturan. 

2.3.Det är din skyldighet att betala för din Beställning enligt faktura och dessa Allmänna Villkor. Om du är i dröjsmål med betalning kommer Lynk & Co att skicka en (1) betalningspåminnelse (’Betalningspåminnelse’) dagen efter förfallodatumet. Om du inte erlägger betalning enligt Betalningspåminnelsen, har Lynk & Co rätt till dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta samt därutöver rätt till skadestånd. 

2.4. Ingen Part eller dess dotterbolag får, mot annat belopp, dra av från, kvitta, hålla tillbaka eller på annat sätt reducera belopp som Part är skyldig den andra Parten. 

3. UTFÖRANDE AV SERVICE 
3.1. Service kommer utföras på ett professionellt sätt och i enlighet med reparations- och serviceinstruktioner från tillverkaren och inom den utförandetid som anges i erbjudandet och bekräftas i Beställningen (’Utförandetid’). Alla undersökningar eller liknande som utförs för att besluta omfattning av Service eller om Service behöver utföras, är en del av Service och ingår i Utförandetiden och priset av utförd Service.  

3.2. Skulle Lynk & Co inte utföra Service inom Utförandetiden, har du, såsom enda åtgärd, rätt att kräva att Lynk & Co ska fullgöra Avtalet och därmed utförande av Service. Efter utförande av Service upphör denna rättighet. 

3.3 Vi ansvarar för din Lynk & Co-Bil när den är i vår besittning för Service. Ansvaret överförs först till oss när du parkerar Lynk & Co-Bilen på den plats som angett i Beställningen och överlämnar nycklarna till Lynk & Co-Bilen till vår servicepersonal. Vi ansvarar endast för den normala utrustningen som tillhör Lynk & Co-Bilen och inte för några andra ägodelar. Lynk & Co’s ansvar upphör och ansvaret för Lynk & Co-Bilen återgår till Dig när du hämtar Lynk & Co-Bilen efter slutförd Service och när nycklarna lämnats tillbaka till Dig. 

4. TILLÄGGSARBETE 
4.1. Om behov uppkommer, under utförande av Service, att utföra ytterligare Service än vad som framgår av Beställningen (‘Tilläggsarbete’) kommer Lynk & Co att kontakta Dig för godkännande av Tilläggsarbete. 

4.2. Kan vi inte nå Dig inom rimlig tid, har vi rätt att utföra Tilläggsarbetet när (i) priset på Tilläggsarbetet är lågt i förhållande till det ursprungliga priset i Beställningen och inte är högre än femton procent (15%) av priset som uppgivits i Beställningen eller tretusen (3000) kronor, eller (ii) kan innebära en allvarlig skada för dig, i vilket fall Lynk & Co är skyldig att utföra tjänsten.

5. UTBYTTA DELAR 
En genomgång av delar som bytts under Service (’Genomgång av Delar’) kan endast göras om en skriftlig begäran om detta har skickats av dig till Lynk & Co och bekräftats av Lynk & Co skriftligen innan påbörjan av Service. För en Genomgång av Delar måste du i slutet av Service och på egen bekostnad närvara på verkstaden som utfört Service. Vid slutförande av Service, förlorar du rätten till Genomgång av Delar och Lynk & Co har ingen skyldighet att förvara sådana delar. 

6. AVBOKNING 
6.1. Du har rätt att avboka Beställningen innan den slutförts. Om du gör det kommer du att vara skyldig att betala Lynk & Co för den eller de delar av Service som redan har utförts samt för arbete som måste slutföras trots din avbokning, vars kostnad motsvarar det som skulle har tillämpats om Avtalet endast innehöll den del av Service som slutförts.

6.2. Om du avbokar din Beställning har Lynk & Co rätt till ytterligare ersättning i form av kostnader för den återstående delen av Service som inte kommer att utföras på grund av din avbokning och ersättning för annan utebliven Service på grund av Avtalet med Dig. Bestämmelserna i detta avsnitt 6.2. gäller inte om avbokningen beror på skada på eller förlust av Lynk & Co-Bilen eller Ditt förhinder att utnyttja Service på grund av omständigheter utom din kontroll – detta förutsätter att det inte föreligger någon vårdslöshet på din sida. Ersättning enligt denna 6.2, ska aldrig överstiga den för oss uppkomna förlusten till följd av avbokningen

7. FEL 
7.1. Service kommer utföras i enlighet med vad Lynk & Co beskrivit i reparations- och serviceinstruktioner. Därutöver har Lynk & Co inget felansvar för Service och har inget ansvar för fel orsakade av Dig såsom, men inte begränsat, till otillräckligt underhåll. 

7.2. Vid återlämnande av Lynk & Co-Bilen ska du inspektera Lynk & Co-Bilen för eventuella fel i Service. Lynk & Co är endast ansvarig för fel som är påvisbara vid återlämning. Åberopande att en Service är felaktig (’Felmeddelande’) ska ske till Lynk & Co inom en (1) Arbetsvecka (perioden måndag till fredag under en given vecka motsvarar en arbetsvecka (’Arbetsvecka’)) från och med den dag då Lynk & Co-Bilen återlämnades till Dig. Felmeddelandet ska innehålla en beskrivning av felet och, om möjligt, fotografier som visar felet. Om anspråk inte görs i tid förlorar du rätten att göra anspråk. 

7.3. Skulle det visa sig att ett Felmeddelande är felaktigt, ska du ersätta Lynk & Co för kostnader och arbetstid som uppstått för Lynk & Co orsakade av det felaktiga Felmeddelandet. 

8. FELAVHJÄLPANDE 
Lynk & Co ska avhjälpa fel. Avhjälpande kommer ske genom reparation endast och är den enda påföljd du kan göra gällande. Lynk & Co kommer snarast, efter Ditt avlämnande av Lynk & Co-Bilen till Lynk & Co, avhjälpa fel och står kostnaderna därför inklusive kostnader för transport och felsökning. Det är Ditt ansvar att säkerställa avhjälpande genom Ditt avlämnande av Lynk & Co-Bilen. 

9. ANSVARSBEGRÄNSNING 
Lynk & Co ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som du ådrar Dig. Skada åsamkad av Part avsiktligt eller genom grov vårdslöshet omfattas inte av någon ansvarsbegränsning. 

10. PRODUKTANSVAR 
Oaktat bestämmelser om skadestånd, har Lynk & Co inget ansvar för skador på egendom eller personskada som uppstår hos tredje man orsakade av fel i Service. Eventuellt skadeståndsansvar som du ådrar Dig ska du hålla Lynk & Co skadelös från. 

11. PERSONDATA 
Lynk & Co kommer att behandla personuppgifterna du tillhandahåller när du gör en förfrågan och en Beställning (till exempel kontaktdetaljer till din företagsrepresentant). Information om hur Lynk & Co behandlar dina personuppgifter framgår här

12. ÖVERLÅTELSE
Du har inte rätt att, utan skriftligt medgivande från Lynk & Co, överlåta, pantsätta eller eljest belasta något Avtal ingånget enligt dessa Allmänna Villkor eller någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtal enligt dessa Allmänna Villkor. 

13. FORTSATT GILTIGHET 
Uppsägning eller upphörande (helt eller delvis) av Avtal enligt dessa Allmänna Villkor (hur det än inträffar) påverkar inte någon av Parternas rättigheter eller skyldigheter som kan ha uppkommit före uppsägningen. Därtill ska följande avsnitt överleva uppsägning - 17 Bestämmelses ogiltighet och 17 tillämplig lag och jurisdiktion. 

14. FULLSTÄNDIG REGLERING
Parterna bekräftar att dessa Allmänna Villkor och Avtal som ingås enligt dessa Allmänna Villkor utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Parterna avseende dess innehåll och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser, arrangemang, meddelanden, garantier, oavsett om gjorts muntligt eller skriftligt av någon tjänsteman, agent, anställd eller företrädare för någon av Parterna.

15. PASSIVITET
Parts underlåtenhet att påtala att den andra Parten avviker från villkor i Avtal, ska inte medföra att Part därigenom anses ha eftergivit sina rättigheter och inte heller medföra att Avtal ändras genom passivitet. 

16. BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor anses ogiltig, olaglig, eller av någon anledning, inte verkställbar, påverkas inte giltigheten eller användningen av de återstående bestämmelserna.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Svenska lag ska tillämpas på Avtal enligt dessa Allmänna Villkor utan hänsyn lagkonflikter inklusive United Nations Convention on the International Sale of Goods (‘CISG’).

Tvister som uppstår med anledning av Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (’SCC’). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och språket för förfarandet svenska.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom. 

 

Version 1.15