LYNC&CO
Mobilitetsval

Allmänna villkor för tillägs- service och reparation

Giltiga från och med 17 mars 2022

Följande är de allmänna villkoren för försäljning och utförande av tilläggs- service och reparation (‘Allmänna Villkor’) av Lynk & Co Sales Sweden AB, org.nr. 559261-3045, Planetgatan 6, 417 55 Göteborg, Sverige (‘Lynk & Co’, ‘Part’, ‘vi’ ‘oss’) eller något av dess dotterbolag (vilket betyder en enhet som direkt eller indirekt ägs av mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB (’Dotterbolag’) att erbjuda för försäljning till konsumenter (’du’, ‘din’, ‘konsument’) i Sverige. Lynk & Co och du kommer nedan att gemensamt kallas ‘parterna’

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom dessa Allmänna Villkor innan du gör en Beställning. Genom att göra en Beställning samtycker du till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor. 

Omständigheter kan förändras och dessa Allmänna Villkor kan också komma att förändras. Se därför till att läsa igenom dessa Allmänna Villkor innan du gör en Beställning, även om du tidigare läst dem. Beställningar omfattas av dessa Allmänna Villkor i den version som är gällande när Beställningen görs. 

INFORMATION OM BOLAGET 

Lynk & Co Sales Sweden AB, org. nr. 559261-3045

Adress: Planetgatan 6, 417 55 Göteborg, Sverige

Telefonnummer: +46 31 309 7570 

E-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com

KONTAKTUPPGIFTER

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefonnummer: 0771 200 590 

E-postadress: hello@lynkco.com

1. BESTÄLLNING

1.1. En beställning för utförande av reparation, underhåll och schemalagd service (‘Service’) på en Lynk & Co bil (‘Lynk & Co-Bil’) (en ’Beställning’) blir bindande när ett skriftligt erbjudande från Lynk & Co accepteras skriftligen av dig inom erbjudandets giltighetstid. Erbjudanden från Lynk & Co gäller i en period av trettio (30) kalenderdagar från utfärdandedatum. När du gör en Beställning ingår du ett juridiskt bindande avtal (‘Avtalet’) enligt dessa Allmänna Villkor. För att göra en Beställning måste du ha rättshandlingsförmåga att ingå ett avtal, vilket vanligtvis innebär att du är över 18 år. Skulle vi oavsiktligt ingå ett Avtal med någon som inte har rättshandlingsförmåga, har vi rätt att återkalla Avtalet även om Avtalet oss emellan inte är ogiltigt.  

1.2. När du har accepterat erbjudandet skickar vi dig en skriftlig bekräftelse på Avtalet (‘Orderbekräftelse’) som innehåller Avtalet. 

1.3. Dessa Allmänna Villkor ska inte på något sätt begränsa dina lagstadgade rättigheter som konsument. 

2. PRIS OCH BETALNING 

2.1. Priset som gäller för din Beställning kommer att finnas i erbjudandet och Orderbekräftelsen. Såvida vi inte anger något annat, inkluderar priserna i erbjudandet och Orderbekräftelsen mervärdesskatt (’Moms’). 

2.2. Betalning för din Beställning måste ske senast tio (10) kalenderdagar från utfärdandedatumet på fakturan från Lynk & Co. Fakturan kommer att utfärdas samma dag som Service slutförts. 

2.3. Undantaget 2.4, nedan, är du skyldig att fullgöra betalning för din Beställning i enlighet med fakturan och dessa Allmänna Villkor. Om du inte betalt på förfallodagen, skickar vi en (1) betalningspåminnelse (’Betalningspåminnelse’) till dig och ber dig att betala omedelbart. Var noga med att följa betalningsinstruktionen i påminnelsen då den kan skilja sig från din vanliga betalningsmetod. Om vi inte har mottagit din betalning inom tre (3) arbetsdagar (måndag – fredag) efter Betalningspåminnelsen kommer vi att inleda formell påminnelse, indrivningsprocedurer och inkasseringsåtgärder, vilket kan medföra extra kostnader för dig. Dessutom har vi rätt att debitera dig en påminnelseavgift om sextio (60) kronor. 

2.4. Om du har ett avtal med Lynk & Co för månadsmedlemskap, betalas inte priset för din Beställning via faktura enligt 2.3., ovan, utan inkluderas som en extra kostnad i din månadsavgift och debiteras månaden efter att Service har slutförts. Du är skyldig att betala för din Beställning enligt dessa Allmänna Villkor. Skulle din betalning vara sen, gäller bestämmelserna för dröjsmål som framgår av Allmänna Villkor för Lynk & Co Månadsmedlemskap för konsumenter.  

3. UTFÖRANDE AV SERVICE 

3.1. Service kommer utföras på ett professionellt sätt och I enlighet med reparations- och serviceinstruktioner från tillverkaren. Lynk & Co utför Service med beaktande av dina intressen och kommer rådfråga dig om så behövs och är möjligt. Allt material för utförande av Service kommer att tillhandahållas av Lynk & Co. Alla undersökningar eller liknande som utförs för att besluta omfattning av Service eller om Service behöver utföras, är en del av Service och ingår i Utförandetiden och priset av utförd Service.

3.2. Service kommer att utföras inom den Utförandetid som anges i erbjudandet och bekräftas I Orderbekräftelsen (’Utförandetid’). 

3.3. Om en Service inte har påbörjats eller slutförts inom Utförandetiden och detta dröjsmål inte beror på något som är hänförligt till dig, anses Lynk & Co vara ansvarig för dröjsmålet. I ett sådant fall av dröjsmål, kommer vi att meddela dig och du som konsument har rätt att hålla inne betalning, kräva att Service utförs eller, om förseningen är betydande, säga upp Avtalet. Du kan också ha rätt till skadestånd, se avsnitt 11, nedan. Anspråk på grund av försening i utförande av Service måste göras av dig till oss inom skälig tid från avslutande av Service. 

3.4 Vi ansvarar för din Lynk & Co-Bil när den är i vår besittning för Service. Ansvaret överförs till oss när du parkerar Lynk & Co-Bilen på den plats som angivits i Beställningen och överlämnar nycklarna till Lynk & Co-Bilen till vår servicepersonal. Vi ansvarar endast för den normala utrustningen som tillhör Lynk & Co-Bilen och inte för några andra ägodelar. Lynk & Co: s ansvar upphör och ansvaret för Lynk & Co-Bilen återgår till dig när du hämtar Lynk & Co-Bilen efter slutförd Service och när nycklarna lämnats tillbaka till dig. 

4. AVBOKNING AV BESTÄLLNING

4.1. Som konsument har du rätt att avboka Beställningen innan den slutförs. Vid avbokning ska du betala Lynk & Co för den eller de delar av Service som utförts samt arbete som måste slutföras trots din avbokning. Priset för detta kommer motsvara det pris som motsvarande Service skulle ha kostat.  

4.2. Vid din avbokning har Lynk & Co också rätt till ytterligare ersättning för kostnader för den återstående delen av Service som inte kommer att utföras samt ersättning för annan utebliven Service på grund av Avtalet med dig. Detta gäller inte om avbokningen beror på skada på eller förlust av Lynk & Co-Bilen eller ditt förhinder att utnyttja Service på grund av omständigheter utom din kontroll – detta förutsätter att det inte föreligger någon vårdslöshet på din sida. Ersättning enligt denna 4.2, ska aldrig överstiga den för oss uppkomna förlusten till följd av avbokningen. 

5. TILLÄGGSARBETE 

5.1. Om ett behov uppkommer, under utförande av Service, att utföra ytterligare Service (’Tilläggsarbete’) och skulle Tilläggsarbete – med tanke på dess natur – vara lämpligt att utföra samtidigt som Beställningen utförs, kommer Lynk & Co att kontakta dig för dig godkännande av utförande av Tilläggsarbete. 

5.2. Kan vi inte nå dig inom rimlig tid, har vi rätt att utföra Tilläggsarbetet när (i) priset på Tilläggsarbetet är lågt i förhållande till det ursprungliga priset i Orderbekräftelsen, eller (ii) det finns skäl för oss att anta att du önskar att Tilläggsarbetet utförs. Vidare har vi en skyldighet att utföra Tilläggsarbetet om underlåtelse att utföra Tilläggsarbetet kan innebära allvarlig skada för dig. 

5.3. Vi har rätt till ytterligare pristillägg, detta pristillägg får dock inte vara högre än femton procent (15%) av priset som uppgivits i Orderbekräftelsen eller tretusen (3000) kronor. 

6. UTBYTTA DELAR 

En genomgång av delar som bytts under Service (’Genomgång av Delar’) kan endast göras om en skriftlig begäran om detta har skickats av dig till Lynk & Co och bekräftats av Lynk & Co skriftligen innan påbörjan av Service. För en Genomgång av Delar måste du i slutet av Service och på egen bekostnad närvara på verkstaden som utfört Service. Vid slutförande av Service, förlorar du rätten till Genomgång av Delar och Lynk & Co har ingen skyldighet att förvara sådana delar. 

7. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT 

När du ingår Avtal med Lynk & Co via e-post har du som konsument, oavsett anledning, en lagstadgad rätt att säga upp Avtalet inom fjorton (14) dagar.  

7.1. Tidsfrist

Tidsfristen om fjorton (14) dagar som du har på dig att ångra Avtalet börjar löpa den dag du ingår Avtal med oss. 

7.2. Utöva din rätt 

För att utöva din ångerrätt måste du, innan tidsfristen går ut, meddela Lynk & Co om ditt beslut och tydligt ange att du vill utnyttja din ångerrätt. 

Ditt meddelande till Lynk & Co kan vara utformat på olika sätt, men vi föredrar om du går tillväga på följande sätt: 

- Använd ångerrättsformuläret som ligger som bilaga till de Allmänna Villkoren (se Bilaga A)

- Skicka ett skriftligt meddelande till Engagement Center i form av ett brev eller ett e-post meddelande till adressen listad i början av dessa Allmänna Villkor. 

Om en Service inte påbörjats innan du informerar oss om din önskan att utnyttja din ångerrätt, kostar det dig ingenting. Skulle du dock uttryckligen har begärt att Service ska utföras inom fjorton (14) kalenderdagar efter att du ingått avtalet, måste du betala ett belopp som är lika med andelen av den Service som vi har utfört innan du informerade om din avsikt att utöva din ångerrätt. 

8. FEL 

8.1. Om du som konsument vill åberopa att en utförd Service är felaktig, har du en lagstadgad rätt att göra anspråk och klaga på att en Service var felaktig. Underrätta oss om ditt anspråk och klagomål genom att kontakta Engagement Center med en beskrivning av klagomålet och, om möjligt, fotodokumentation. 

8.2. Åberopande att en Service är felaktig, ska ske genom underrättande till Lynk & Co inom skälig tid från det att du som konsument märkte eller borde ha märkt felet. Underrättelse som sker inom två (2) månader från det att du märkte felet anses ha skett i rätt tid. Krav kan inte göras senare än tre (3) år från slutförande av en Service. Om ett anspråk inte görs i tid förlorar du rätten att göra anspråk. 

8.3. Anspråk på fel hanteras av Lynk & Co så snart som möjligt efter mottagandet. Vi är endast skyldiga att kompensera dig för reparationsarbete som utförts någon annanstans än hos Lynk & Co om du först har tagit kontakt med oss angående felet och vi inte har agerat för att åtgärda felet.

8.4. Visar det sig att fel som åberopats av dig inte föreligger, har vi rätt till full ersättning för kostnader som uppstått för oss. 

9. FELAVHJÄLPANDE 

Lynk & Co kommer, omedelbart och utan onödigt dröjsmål efter att du gjort Lynk & Co-Bilen tillgänglig för oss, att avhjälpa fel som uppstått vid utförande av en Service. Vi kommer att stå för kostnaderna för att avhjälpa felet inklusive kostnader för transport och felsökning. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om en Service hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som konsumenten enligt avtalet om tjänsten har tillhandahållit och bekostat. Skulle vi inte åtgärda felet inom rimlig tid har du lagstadgad rätt till prissänkning eller att säga upp Avtalet.

10. GARANTI 

Service kommer med en garanti för dess resultat under en period av tolv (12) månader från slutförandet av en Service eller en körsträcka på tiotusen (10 000) kilometer, beroende på vilket som kommer först (’Garanti’). Om resultatet av en Service försämras under garantiperioden kommer det att betraktas som fel. Denna Garanti kan inte överföras till senare ägare av Lynk & Co-Bilen.

Garantin gäller inte i följande fall;

(i) för Service som har till syfte att justera - till exempel justering av strålkastare, 

(ii) där Lynk & Co kan visa att det påstådda felet är ett resultat av en olycka eller liknande händelse, vårdslöshet eller onormal användning av dig, 

(iii) där en Service som utförts har utförts provisoriskt eller om du har fått råd från oss att utföra Service på grund av osäkerhet om resultatet av en Service, eller

(iv) en Service utfördes med material från dig och felet kan hänföras till det av dig tillhandahållna materialet.

För att göra ett anspråk enligt Garantin måste du informera Lynk & Co om ditt garantianspråk genom att kontakta Engagement Center med en beskrivning av klagomålet och, om möjligt, fotodokumentation.  Underlåtenhet att göra det inom den tidsram som anges i detta avsnitt 10 kommer att leda till att du förlorar dina rättigheter enligt Garantin.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING 

Inget i dessa Allmänna Villkor kommer att utesluta eller begränsa vårt ansvar på något sätt I fall där det skulle vara oförenligt enligt lag att begränsa eller utesluta vårt ansvar. 

Du som konsument har i vissa situationer lagstadgad rätt till ersättning för skada som uppkommit på grund av fel eller försening. Du har dock ingen rätt till ersättning för någon typ av indirekt förlust eller följdförlust, till exempel förlust av vinst eller förlust av affärsmöjligheter. Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av ett brott mot Avtalet. Inte heller är vi ansvariga för bristande Avtalsuppfyllande om orsaken därtill beror på händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll, som vi inte rimligen kunde ha förväntat oss när vi ingick Avtal med dig eller om vi hindras eller föresenas på grund av något som du, eller någon som agerar å dina vägnar, gör eller underlåter att göra. 

12. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra våra skyldigheter under Avtalet samt rätten att överlåta rättigheter och skyldigheter under Avtalet till tredje part. Denna rätt kommer inte att påverka dina rättigheter och våra skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren. Om vi överlåter sådana rättigheter eller skyldigheter kommer vi att underrätta dig skriftligen. Du har inte rätt att överlåta Avtalet eller icke fullgjorda skyldigheter I Avtalet till tredje part utan att först erhålla vårt skriftliga samtycke. 

13. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du registrerar dig, använder Hemsidan och gör en Beställning. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy som finns på Hemsidan.

14. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i Avtalet eller i de Allmänna Villkoren skulle anses vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller de Allmänna Villkoren.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Alla Avtal mellan dig och oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där du är bosatt är mer förmånlig för dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har du, vid rättstvister som du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där du är bosatt eller av behörig domstol i det land där vi bedriver vår näringsverksamhet.

Om vi påkallar rättstvist mot dig med anledning av någon av våra rättigheter gentemot dig som konsument kommer vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där du är bosatt.

16. ALTERNATIVT TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER

Om du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot oss har du möjligheten att ta upp ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (’ODR-plattformen’) vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Vi har inte åtagit oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med dig, så vida inte något annat tydligt anges. 

BILAGA  A - FORMULÄR FÖR ÅNGERRÄTT 

(fyll i och skicka in det här formuläret enbart om du önskar utöva din ångerrätt)

- Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige. e-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com  

- Jag/vi (*) meddelar härigenom att jag/vi (*) önskar utöva min/vår ångerrätt (*) avseende mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande produkter (*) /tjänster (*),

- Beställda den (*) /mottagna den (*),

- Konsumenten/-rnas namn,

- Konsumenten/-rnas adress,

- Konsumenten/-rnas namnunderskrift (enbart om formuläret skrivs ut på papper)  

- Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt. 

 

Version 1.15