LYNC&CO
Mobilitetsval

Allmänna villkor för leverans av reservdelar

Giltiga från 21 mars 2022

Följande är de allmänna villkoren för försäljning och leverans (’Allmänna villkor’) reservdelar (’Reservdelar’) av Lynk & Co Sales Sweden AB, org. nr: 559261-3045, Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige ('Lynk & Co', 'Part') eller något av dess dotterbolag (juridisk person som direkt eller indirekt ägs av mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB ('Dotterbolag') till alla juridiska personer ('Du', 'Din', 'Part') i Sverige. Lynk & Co och Du kommer nedan gemensamt att kallas 'Parterna'. 

Lynk & Co uppmuntrar Dig att läsa igenom dessa Allmänna Villkor innan Du gör en Beställning. Genom att göra en Beställning samtycker Du till att vara bunden av dessa Allmänna Villkor.

Dessa Allmänna Villkor kan komma att ändras, se därför till att läsa igenom dessa Allmänna Villkor innan Du gör en Beställning även om Du har gjort det tidigare. Beställningar omfattas av dessa Allmänna Villkor i den version som är tillämplig vid tidpunkten när Beställningen görs.

1. BESTÄLLNING 
1.1. En beställning för inköp av reservdelar (’Beställning’) uppstår när ett erbjudande från Lynk & Co accepteras av Dig skriftligen. När Du gör en Beställning ingår Du ett juridiskt bindande avtal enligt dessa Allmänna Villkor (’Avtal’). Om Du företräder ett företag eller annan juridisk person accepterar Du dessa Allmänna Villkor för den juridiska personen och garanterar att Du har befogenhet att ingå bindande avtal för den juridiska personens räkning.
1.2. Vissa Reservdelar kan omfattas av särskilda villkor. Om särskilda villkor gäller, kommer de att presenteras för Dig innan Du väljer att göra en Beställning.
1.3. Visning av Reservdelar, inkluderat de i reservdelskatalogen (’Reservdelskatalogen’), utgör ingen garanti att dessa specifika reservdelar kommer att finnas tillgängliga för Beställning.

2. PRIS OCH BETALNING
2.1. Vid Beställningen gäller priserna som visas i erbjudandet från Lynk & Co. Lynk & Co förbehåller sig rätten att ändra priser med omedelbar verkan och utan förvarning.
2.2. Du erlägger betalning mot faktura inom 30 (trettio) dagar från utfärdande datum av fakturan. 
2.3. Det är Din skyldighet att betala för Din Beställning. Om du är i dröjsmål med betalning kommer Lynk & Co att skicka 1 (en) betalningspåminnelse (en ’Betalningspåminnelse’) dagen efter förfallodatumet. 
2.4. Om Du inte erlägger betalning enligt Betalningspåminnelsen, har Lynk & Co rätt till dröjsmålsränta på det förfallna beloppet från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta samt därutöver rätt till skadestånd. 
2.5. Ingen Part eller dess dotterbolag får, mot annat belopp, dra av från, kvitta, hålla tillbaka eller på annat sätt reducera belopp som Part är skyldig den andra Parten.  
2.6. Lynk & Co behåller äganderätten till Reservdelarna till dess full betalning är erlagd för Beställningen. Skulle ett Avtal upphöra att gälla, har Lynk & Co rätt att återta besittning av obetalda Reservdelar.  

3. LEVERANS 
3.1. Leverans av Reservdelar ska ske löpande enligt INCOTERMS 2020 DDP till adress om angivits I Beställningen (‘Leveransställe’) på den i Beställningen angivna uppskattade leveranstid (‘Leveranstid’). Leveranstid anges i erbjudandet från Lynk & Co och kommer att framgå av Beställningen. Lynk & Co kan komma att leverera Din Beställning i delleveranser och kommer i sådant fall att informera Dig därom. 
3.2. Du är skyldig att ta emot Reservdelarna på Leveranstid. Om Du inte tar emot Reservdelarna på Leveranstid, ska Du ändå betala som om leverans har skett. Lynk & Co säkerställer att Reservdelarna lagras på Din risk och bekostnad. Lynk & Co har rätt att häva Avtalet om Du dröjer oskäligt länge med att ta emot Reservdelarna.
3.3. Om Lynk & Co inte möter Leveranstiden, har du rätt att kräva att Lynk & Co ska leverera såsom enda åtgärd. När Reservdelarna har levererats upphör Din rätt att kräva leverans. 

4. FORCE MAJEURE
4.1. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att ett Avtals fullgörande hindras eller väsentligen försvåras och Lynk & Co inte kunnat råda över omständigheten och inte heller kunnat övervinna hindret. Krig, inbördeskrig, upplopp, regeringshandlingar, brand, översvämning, avbrott i kollektivtrafiken, hälsopandemi eller hälsoepidemi som förklarats av Världshälsoorganisationen ('WHO'), avbrott i kommunikation eller allmän energiförsörjning eller andra omständigheter av liknande betydelse. 
Nämnda omständigheter utgör befrielsegrunder om Lynk & Co inte skäligen borde ha förutsett deras inverkan på fullgörande av Avtal. 
4.2. Om Lynk & Co vill åberopa en omständighet i enlighet med 4.1 ska Lynk & Co skriftligen meddela den andra Parten när det finns en risk för underlåtenhet eller fördröjning att fullgöra en skyldighet enligt ett Avtal. 
4.3. Om det föreligger en befrielsegrund, förlängs leveranstiden med så lång tid som med hänsyn till omständigheterna är skäligt. Fortgår en befrielsegrund under en period av tre (3) månader eller mer, ska båda Parter ha rätt att säga upp ett Avtal förutsatt att uppsägande Part ger den andra Parten ett skriftligt meddelande därom tre (3) månader dessförinnan. 

5. FELANSVAR 
5.1. Reservdelarnas egenskaper och kvalitet ska vara i enlighet med vad Lynk & Co utlovat. Lynk & Co ansvarar inte på annat sätt för Reservdelarnas egenskaper och ska inte hållas ansvarig för fel orsakade av Dig såsom, men inte uteslutande, otillräckligt underhåll eller felaktig hantering. 
5.2. Vid leverans av Reservdelarna till Leveransstället är Du skyldig att omedelbart inspektera Reservdelarna för eventuella fel. 
5.3. Täcks inte Reservdelar av garanti, se Sektion 7, är Lynk & Co endast ansvarig för fel som fanns vid leverans. Du måste meddela Lynk & Co om eventuella fel inom en (1) Arbetsvecka från det datum då reservdelarna levererades till Dig (’Meddelandetid’). För tydlighets skull, utgör perioden måndag till fredag (’Arbetsdagar’) en ’Arbetsvecka’. Skulle Din Beställning bestå av mer än en (1) Reservdel och leverans ske i mer än en (1) leverans, startar Meddelandetiden vid respektive leverans av Reservdel. Meddelandet måste innehålla en beskrivning av felet. Lämnas ett meddelande om fel då Meddelandetiden löpt ut, är Din rätt att klaga på felet förverkad.  
5.4. Kostnader som uppstår för Lynk & Co på grund av ett meddelande om fel som senare visar sig vara inkorrekt och att inget fel förelåg ska fullt ut ersättas av Dig. 

6. AVHJÄLPANDE AV FEL 
Lynk & Co har skyldighet att avhjälpa fel genom reparation eller genom att byta ut Reservdelarna (omleverans), vilka är de enda påföljder som Du kan göra gällande för avhjälpande av fel. Lynk & Co ska avhjälpa felet skyndsamt och stå kostnaderna för avhjälpandet inklusive kostnader för felsökning och transport samt arbete och kostnader som orsakas av avhjälpandet. Du ska vara Lynk & Co behjälplig med retur av Reservdel samt bistå med, av Lynk & Co efterfrågad, dokumentation. Eventuella kostnader som uppstår för att Reservdel(ar) befinner sig på annan plats än Leveransstället samt arbete och kostnader som uppkommer i annat än Reservdelarna som ett resultat av avhjälpande ska Du stå för.

7. GARANTI 
För vissa Reservdelar gäller en reservdelsgaranti (‘Garanti’) och dess villkor framgår i garantibeviset. Skulle ett fel täckas av Garantins villkor, är Garantins villkor att tillämpa och då gäller inte dessa Allmänna Villkor. 

8. RETURER 
8.1 Du har rätt att returnera vissa Reservdelar inom trettio (30) kalenderdagar från leveransdatumet genom att meddela Lynk & Co skriftligen om returen inom trettio (30) kalenderdagar från leveransdatumet ('Returmeddelande'). Efter returanmälan måste du skicka tillbaka reservdelarna till Lynk & Co via Volvos logistik så att de når Lynk & Co senast fem (5) Arbetsdagar från Returmeddelandets datum.
Skulle du inte skicka ett Returmeddelande till Lynk & Co inom trettio (30) kalenderdagar från leveransdatumet eller om reservdelarna efter meddelandet inte når Lynk & Co inom fem (5) Arbetsdagar från Returmeddelandets datum har Lynk & Co rätt att avvisa returen.
8.2. En fullständig lista över reservdelar som inte kan returneras till Lynk & Co finns i Bilaga 1 till dessa allmänna villkor. Reservdelar som inte finns i Bilaga 1 returneras till Lynk & Co.
8.3. Skulle Du returnera Din Beställning efter betalning kommer Lynk & Co att ersätta Dig motsvarande priset för korrekt returnerad Reservdel snarast, dock senast inom fjorton (14) Arbetsdagar från Lynk & Co: s mottagande av returnerad Reservdel.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING
Lynk & Co ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som Du ådrar dig. Skada åsamkad av Part avsiktligt eller genom av grov vårdslöshet omfattas inte av någon ansvarsbegränsning.

10. PRODUKTANSVAR
Lynk & Co ansvarar inte för skador som uppstår hos tredje man eller personskador som är orsakade av fel i Reservdelar och eventuellt skadeståndsansvar som Du ådrar Dig ska Du hålla Lynk & Co skadelös från. 

11. PERSONDATA 
Lynk & Co kommer att behandla personuppgifterna du tillhandahåller när Du gör en Beställning (till exempel, dina kontakt detaljer). Information om hur Lynk & Co behandlar Dina personuppgifter finns här.

12. ÖVERLÅTELSE
Du har inte rätt att, utan skriftligt medgivande från Lynk & Co, helt eller delvis till tredje man överlåta eller pantsätta Dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtal.

13. FORTSATT GILTIGHET
Om Avtal under dessa Allmänna Villkor, helt eller delvis, upphör att gälla ska följande klausuler  äga fortsatt giltighet efter Avtals upphörande, 16 bestämmelses ogiltighet och 17 tillämplig lag och tvister. 

14. FULLSTÄNDIG REGLERING
Parterna bekräftar att dessa Allmänna Villkor och Avtal under dessa Allmänna Villkor utgör den fullständiga överenskommelsen och att Avtal avseende dess innehåll har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan Parterna.

15. PASSIVITET
Parts underlåtenhet att påtala att den andra Parten avviker från villkor i Avtal, ska inte medföra att Parten därigenom anses ha efter givit sina rättigheter och inte heller medföra att Avtal ändras genom passivitet.

16. BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Skulle någon bestämmelse i Avtal eller dessa Allmänna Villkor (’Bestämmelse’) eller tillämpningen därav vara ogiltig, ska detta inte innebära att Bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Parterna justera Bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt dess andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av Bestämmelse som är ogiltig, ska sådan Bestämmelse anses struken och övriga Bestämmelser.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
17.1. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa Allmänna Villkor utan hänsyn till lagkonflikter eller hänsyn till CISG.
17.2. Tvister som uppstår i anledning av Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (’SCC’). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och språket för förfarandet svenska.
17.3. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Sekretessåtagandet omfattar inte vidarebefordran av information som krävs enligt tvingande lag, domstols- eller myndighetsbeslut, för att tillvarata legitima legala intressen, eller för att verkställa, överklaga eller klandra en dom eller skiljedom.

 

 

BILAGA 1 

Följande Reservdelar kan inte returneras enligt avsnitt 8 i dessa Allmänna Villkor:

- Reservdelar som är trasiga, smutsiga, begagnade eller saknar originalförpackningar
- Oljor och kemikalier
- Reservdelar som klassificeras som farligt gods
- 12V batterier
- Elektroniska Reservdelar som 
                - är progrogrammerbara,
                - ändras vid installation, eller
                - påverkar fordonets säkerhetssystem
- Reservdelar som har begränsad användning reglerat med datum
- Reservdelar vars säkerhetsförsegling är bruten
- Reservdelar där den totala volymen eller kvantitet inte uppfyller det som anges i Beställningen
- Reservdelar som inte tagits emot av Lynk & Co inom fem (5) Arbetsdagar från Returmeddelandets datum 
- Reservdel för vilka returmeddelande lämnades senare än trettio (30) kalenderdagar från leveransdatumet.

 

 

Version 1.15