LYNC&CO
Mobilitetsval

Lynk & Co allmänna villkor för service av hjul och däck för konsumenter

Giltiga från och med 1 januari 2023

Dessa allmänna villkor gäller för Lynk & Co service av däck (’Däckservice’) (’Allmänna Villkor’) mellan Lynk & Co Sales Sweden AB (‘Lynk & Co’, ‘vi’, ’oss’, ‘vår’, ‘part’) eller någon av dess Koncernbolag (vilket betyder en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50 % av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB) och som du som konsument (‘du’, ‘dig’, ‘din’, dina’, ‘part’) på webbplatsen eller via e-post i Sverige

Läs igenom alla avsnitt i dessa Allmänna Villkor innan du gör en Beställning (enligt definitionen i punkt 3 nedan). Genom att lägga en Beställning godkänner du dessa Allmänna Villkor och bekräftar att du har läst dem.

Dessa Allmänna Villkor kan komma att förändras, var därför noga med att läsa igenom dessa Allmänna Villkor även om du gjort det tidigare. Beställningar omfattas av dessa Allmänna Villkor i den version som var gällande när Beställning gjordes. 

1. INFORMATION OM BOLAGET 
Lynk & Co Sales Sweden AB, organisationsnummer 559261-3045
Adress: Planetgatan 6, 417 55 Göteborg
Telefon: +46 31 309 7570
E-post: hello@lynkco.se

2. KONTAKTUPPGIFTER
Lynk & Co Customer Engagement Centre (‘Engagement Centre’)
Telefon: 0771 200 590  
E-post: hello@lynkco.com  
 
3. BESTÄLLNING 
Beställning av Tjänst (enligt definitionen i avsnitt 4 nedan) (’Beställning’) blir bindande när ett skriftligt erbjudande från Lynk & Co accepteras skriftligen av dig inom erbjudandes giltighetstid. En Beställning enligt dessa Allmänna Villkor kan endast göras om du har köpt Lynk & Co vinterdäck (med eller utan fälgar). När du lägger en Beställning ingår du ett juridiskt bindande avtal enligt dessa Allmänna Villkor (’Avtalet’). När du har accepterat erbjudandet skickar vi dig en skriftlig bekräftelse på Avtalet (’Orderbekräftelsen’), vilken innehåller Avtalet mellan oss. Dessa Allmänna Villkor begränsar inte på något sätt dina lagstadgade rättigheter som konsument. 

4. TJÄNSTENS OMFATTNING
Däckservice ger dig rätt till tjänst som anges nedan i avsnitt 4.1. och 4.2. (’Tjänst’) och gäller endast den enskilda Lynk & Co-bil som anges i din Orderbekräftelse.

4.1. Däckskifte och Däckförvaring
I Tjänsten ingår (i) 1 (ett) skifte av antingen (a) hjul och däck eller (b) enbart däck (i enlighet med specifikationen i din Orderbekräftelse) per säsong på en av Lynk & Co utpekad verkstad (’Däckskifte’) samt (ii) lagring, tvätt och tryckkontroll (’Däckförvaring’) av de hjul och/eller däck som inte är monterade på Lynk & Co-bilen. 

Däckförvaring kommer att ske under 1 (en) säsong och säsong varierar mellan länder men sträcker sig inte längre än antingen mellan 1 september – 31 maj eller 15 mars – 30 november (’Däcklagringssäsong’).

4.2. Upphämtning och leverans 
Tjänsten kan köpas så att den inkluderar upphämtning- och leverans av Lynk & Co-bilen. Om du har köpt Tjänsten med upphämtning av Lynk & Co-bilen sker så på en av parterna överenskommen plats och Lynk & Co-bilen transporteras därefter till en av Lynk & Co utpekad verkstad för Däckservice. Efter slutförd Tjänst sker leverans till dig. Detaljer om upphämtning och leverans finns här

4.3. Bokning 
För att boka upphämtning och leverans kontaktar vi dig med ett föreslaget datum. Skulle det av oss föreslagna datumet för Däckservice inte passa dig, kan du föreslå annat datum.

Om du inte har köpt Tjänsten med upphämtning och leverans måste du själv boka däckbytet hos den verkstad som angetts av Lynk & Co. Lynk & Co kommer att kontakta dig innan det är dags för däckbytet och tillhandahålla instruktioner om hur du ska boka bäckbytet. Lynk & Co kommer att informera dig om vilken verkstad du ska kontakta för att boka däckbytet och inom vilken tidsperiod. 

Om du inte har köpt Tjänsten med upphämtning och leverans och vill av- eller omboka ditt däckbyte måste du själv kontakta den angivna verkstaden. Avbokningar måste ske senast kl 14:00 arbetsdagen innan dagen för ditt däckbyte. Om du avbokar efter kl. 14:00 arbetsdagen innan ditt däckbyte, kommer du att debiteras en avgift om SEK 200 (tvåhundra). Om du har köpt Tjänsten med upphämtning och leverans regleras av- och ombokning av de särskilda villkoren för upphämtning och leverans som finns här

Om du inte följer instruktioner som tillhandahållits dig av Lynk & Co för däckbytet, har Lynk & Co rätt till ytterligare ersättning från dig för de skador och förluster som Lynk & Co därför åsamkas. 

5. PRIS OCH BETALNING 
Det totala priset (‘Pris’) för din Beställning specificeras i erbjudandet och Orderbekräftelsen. Om inte annat anges, inkluderar Priset mervärdesskatt (moms). Du ska erlägga betalning mot faktura inom tio (10) dagar från utfärdande datum av faktura. 

Det är din skyldighet att betala för din Beställning enligt faktura och dessa Allmänna Villkor. Om du är i dröjsmål med betalning kommer vi att skicka en (1) betalningspåminnelse (’Betalningspåminnelse’) dagen efter förfallodatumet. Följ betalningsinstruktionen i Betalningspåminnelsen då den kan avvika från din tidigare betalningsinstruktion. Om du inte erlägger betalning inom tre (3) arbetsdagar (måndag-fredag) efter förfallodatum i Betalningspåminnelsen, kommer vi att inleda formell påminnelse, indrivningsprocedurer och inkasseringsåtgärder vilka kan medföra ytterligare kostnader för dig. Därutöver har vi rätt att debitera dig en påminnelseavgift om sextio (60) SEK.  

6. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT 
Som konsument har du, när du ingår ett avtal med oss online eller via e-post, rätt att ångra avtalet inom fjorton (14) kalenderdagar utan att ange någon anledning (’Ångerperiod’). Ångerperioden börjar den dag du ingår Avtal med oss. 

För att utöva din ångerrätt måste du, innan Ångerperioden löper ut, meddela oss om ditt beslut genom att tydligt meddela oss. Vi föredrar att du:
Använder ångerformuläret som bifogats dessa Allmänna Villkor (Bilaga 1), eller
Skickar ett skriftligt meddelande till Engagement Center på den e-postadress som anges i början av dessa Allmänna Villkor. 

Om Tjänsten inte har påbörjats innan du utnyttjar din ångerrätt, debiteras ingen kostnad för detta. I det fall du uttryckligen har begärt att Tjänsten ska utföras inom fjorton (14) kalenderdagar från Avtalets ingående måste du betala till oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits tills du informerade oss om att du ångrar att du ingått Avtalet med oss. 

7. AVTALSTID, AVBESTÄLLNING OCH UPPSÄGNING
7.1. Avtalstid

Avtalet är giltiga under en (1) Däcklagringssäsong (‘Avtalstid’) och upphör att gälla när Avtalstiden utlöper.  

7.2. Avbeställning 
Du har rätt att avbeställa Tjänsten innan den slutförts. Om du väljer att avbeställa Tjänsten innan den är slutförd, upphör Avtalet och   du är skyldig att betala oss för den eller de delar av Tjänsten som redan utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen, vars värde motsvarar det som skulle ha gällt om Avtalet endast innehöll den del av Tjänsten som slutförts.   
Vi har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av Tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att vi har underlåtit att ta på oss annat arbete eller på grund av att vi på annat sätt har inrättat oss efter uppdraget. Vi har dock inte rätt till sådan ersättning, om ditt syfte med Tjänsten har blivit fel på grund av att föremålet för Tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har berott på försummelse på din sida, eller du har hindrats att dra nytta av tjänsten till följd av författningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande omständigheter utanför din kontroll.
För det fall att du betalt fullt Pris innan du avbryter Tjänsten kommer vi att återbetala dig Priset minus den summa vi har rätt till i enlighet med denna sektion 7.  

7.3. Uppsägning
Vi har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om omständigheter utanför vår kontroll påverkar de villkor som krävs för att vi ska kunna utföra Tjänsten i Sverige. I händelse av att du har fullgjort betalning innan Avtalet sägs upp enligt denna paragraf kommer vi att återbetala dig den summa som motsvarar den del av Tjänsten som inte slutförts på grund av uppsägningen från oss. 

Både du och vi har rätt att säga upp Avtal under dessa Allmänna Villkor med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen har brutit mot villkoren i Avtalet och inte rättat till detta under femton (15) dagar efter att ha mottagit meddelande från den andra parten om avtalsbrott.

8. UPPHÄMTNING AV DÄCK
Vid uppsägning av Avtal, oavsett anledning till uppsägningen, är du skyldig att hämta de hjul och/eller däck som finns på däckhotell för Däckförvaring under Avtalsperioden. Underlåter du att hämta däck och/eller hjul, kommer vi att förvara dina hjul och/eller däck ytterligare en Avtalsperiod till din kostnad. 

Om betalning inte sker av dig enligt denna sektion 8, tillämpas sektion 5 gällande dröjsmål. Har vi inte mottagit din betalning inom den tidsram som anges i den skriftliga påminnelsen har vi rätt att efter tre (3) månader från dagen för påminnelsen, sälja dina hjul och/eller däck. 
Skulle vi välja att göra det och försäljningens värde överstiger dina betalningsförpliktelser gentemot oss, betalar vi till dig värdet av försäljningen minus värdet på dina betalningsförpliktelser gentemot oss och kostnaden för försäljningen.

9. FEL
9.1. Skulle du som konsument vilja göra gällande att det föreligger ett fel i Tjänsten har du rätt att klaga. Vi ber dig då att kontakta oss via Engagement Center och registrera ditt klagomål med beskrivning av ditt klagomål och fotodokumentation om möjligt.

9.2. Krav på fel måste framställas inom rimlig tid som du som konsument upptäckte, eller bort upptäcka, felet. Krav framställs inom två (2) månader från det att du upptäckte felet kommer att anses ha gjorts I tid. Anspråk kan inte framställas senare än tre (3) år från det att Tjänsten slutfördes. Om ett krav inte framställs i tid, upphör din rätt att göra anspråk på fel.  

9.3. Vi hanterar krav snarast möjligt efter att vi mottagit ett krav. Vi ansvarar endast för kostnader för utförda reparationer som utförts av annan än Lynk & Co om du först tagit kontakt med oss och vi inte agerat för att åtgärda ett giltigt krav på fel. Vi har rätt till full ersättning för kostnader för handläggning av krav som visar sig inte vara fel.  

9.4. Vi kommer att åtgärda eventuella fel i Tjänsten utan uppskov efter att du tillgängliggjort Lynk & Co-bilen hos oss. Vi kommer att bära kostnader för att åtgärda felet, inklusive transport, felsökning och avhjälpande av fel. Dock har vi rätt till ersättning för fel som skulle uppkommit även om Tjänst hade utförts felfritt eller, om fel beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller material som du enligt Avtal har tillhandahållit och bekostat. Denna skyldighet gäller inte om rättelse av fel medför olägenhet eller kostnad för oss som är oskäligt stor i förhållande till felets betydelse för dig. Avhjälps inte fel i enlighet med denna sektion 9, får du göra prisavdrag eller säga upp Avtal.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING 
Dessa Allmänna Villkor begränsar inte vårt lagstadgade ansvar. 

Du som konsument har i vissa situationer en lagstadgad rätt till ersättning för skada som uppstår på grund av fel eller försening. Du har dock inte rätt till ersättning för indirekt förlust, det vill säga förlust som beror på att produktion eller näringsverksamhet bortfaller, minskar eller inte kan bedrivas som planerat på grund av fel. 

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av avtalsbrott. Med undantag för vad som anges i sektion 7 ovan är vi inte ansvariga brisande fullgörande om orsaken beror på händelser som ligger utanför vår kontroll, som vi inte kunde förutse när Avtal ingicks, eller om vi förhindras eller försenas i vårt fullgörande på grund av ditt (eller någon som agerar å dina vägnar) agerande eller underlåtelse att agera. 

11. ÖVERLÅTELSE
Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att uppfylla våra åtaganden och kan överlåta våra rättigheter enligt Avtal till tredje part. Detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt Avtal. Du har inte rätt att, utan vårt skriftligt medgivande, överlåta, pantsätta eller eljest belasta något Avtal eller någon av Dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtal. 

12. PERSONUPPGIFTER
Vi kommer att behandla personuppgifter du tillhandahåller när du gör en förfrågan, lägger en order, använder vår webbplats samt lägger en Beställning. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår här

13. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 
Alla Avtal mellan oss emellan ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges. Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där du är bosatt är mer förmånlig för dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har du, vid rättstvister som du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där du är bosatt eller av behörig domstol i det land där vi bedriver vår näringsverksamhet.

Om vi påkallar rättstvist mot dig med anledning av någon av våra rättigheter gentemot dig som konsument kommer vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där du är bosatt.

14. ALTERNATIVT TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER 
Om du som konsument har ett anspråk gentemot oss har du möjlighet kan du göra gällande ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (”ODR-plattformen”), vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Om inte annat tydligt angivits av oss, har vi inte åtagit oss - och är heller inte på annat sätt förpliktade - att använda oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med dig. 

BILAGA 1 – FORMULÄR FÖR ÅNGERRÄTT

(fyll i och returnera detta formulär endast om du vill ångra att du ingått Avtal)

- Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige, e postadress: hello@lynkco.se

- Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) återkallar mitt/vårt (*) avtal för följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*): 

- Beställd den (*)/mottagen den (*): 

- Namn på konsument (er): 

- Adress till konsument (er): 

- Underskrift av konsument (er) (endast om detta formulär meddelas på papper):

- Datum: 

(*) Radera vid behov. 
 

 

 

Version 1.25