LYNC&CO
Mobilitetsval

Allmänna villkor för hyra av dubbdäck som utgör integrerad del av Lynk & Co månadsmedlemskap vinterdäckservice för konsumenter

GILTIGA FRÅN OCH MED 20 MARS 2022

Dessa allmänna villkor gäller för hyra av vinterdäck med dubb (’Dubbdäck’) och utgör en integrerad del av den tjänst Lynk & Co erbjuder gällande vinterhjulservice ('Hyra av Dubbdäck’) (’Tjänsten') som tillhandahålls som en del av månads medlemskap ('Månadsmedlemskap') ('Allmänna Villkor') mellan Lynk & Co Sales Sweden AB ('Lynk & Co', 'vi', 'oss', 'vår', ’vårt’, 'part') eller någon av dess Koncernbolag (vilket betyder en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB)(’Koncernbolag’) och du som konsument ('du', ’dig’, 'din', ’dina’, 'part') på webbplatsen eller via e-post i Sverige.

Genom att lägga en beställning godkänner du dessa Allmänna Villkor och bekräftar att du har läst dem.

1. INFORMATION OM BOLAGET 
Lynk & Co Sales Sweden AB, org. nummer 559261-3045
Adress: Planetgatan 6, 417 55 Göteborg
Telefonnummer; +46 31 309 7570
E-post: lynkcosalesse@lynkco.com  

2. KONTAKTUPPGIFTER
Lynk & Co Customer Engagement Centre (‘Engagement Centre’)
Telefonnummer: 0771 200 590  
E-post: hello@lynkco.com 

3. OMFATTNING
Hyra av Dubbdäck ger dig rätt att använda Nordiska Dubbdäck istället för dubbfria vinterdäck som en del av den månadsmedlemskap-tjänst vinterdäcksservice som anges i dina allmänna villkor för Månadsmedlemskap (‘Månadsmedlemskap-Villkoren’). Eftersom Dubbdäck är en del av den vinterdäckservice som tillhandahålls som en del av ditt Månadsmedlemskap, utgör dessa Allmänna Villkor en integrerad del av ditt Månadsmedlemskap under Hyrestiden (enligt definitionen i avsnitt 8 nedan). Av denna anledning kan en beställning av Hyra av Dubbdäck endast göras om du har ett giltigt och aktuellt Månadsmedlemskap i Sverige, för vilka villkoren som finns i Månadsmedlemskap-Villkoren också kommer att gälla för detta avtal. Observera att äganderätten till Dubbdäck förblir hos Lynk & Co under hela perioden. 

Användning av Dubbdäck är föremål för våra riktlinjer för slitage som finns här Regler och villkor (lynkco.com). Vid retur kommer vi att inspektera Dubbdäcken och bedöma dess skick. Resultatet av denna bedömning kommer att registreras. Slitage och användning av Dubbdäck utöver vad som tillåts enligt riktlinjer för slitage kommer att medföra extra kostnader för dig.

4. BESTÄLLNING 
Du har gjort en beställning av Hyra av Dubbdäck (en ’Beställning’) och ingått ett bindande avtal (’Avtal’) enligt dessa Allmänna Villkor. Du har också fått en skriftlig bekräftelse på Avtalet (’Orderbekräftelse’). Dessa Allmänna Villkor är inte avsedda att begränsa dina lagstadgade rättigheter på något sätt.

5. PRIS OCH BETALNING
Det totala priset som gäller för  hyran är det som anges på webbplatsen eller presenteras för dig på annat lämpligt sätt vid tidpunkten för din Beställning (‘Pris’). Om vi inte anger något annat, inkluderar priset mervärdesskatt.

Du kan betala på det sätt som presenteras /uppges för dig när du lägger din Beställning. I de flesta fall skickar vi en faktura men kan ibland acceptera kredit- eller betalkort. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera vissa betalmetoder för en Beställning och hänvisar i dessa fall till andra betalmetoder. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska unionen och Schweiz och är inte ansvariga för eventuella avgifter eller avgifter som tillkommer av en tredje part, till exempel, men inte begränsat till, banker eller kreditkortsleverantörer.

Du är ansvarig för att betala för din Beställning enligt dessa Allmänna Villkor. I händelse av att din betalning sker i efterskott gäller bestämmelserna om sen betalning i Månadsmedlemskap-Villkoren för ditt Månadsmedlemskap.

6. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT 
Som konsument har du rätt att ångra avtalet inom fjorton (14) kalenderdagar utan att ange någon anledning (’Ångerperiod’).
Ångerperioden börjar den dag du ingår Avtal med oss.

För att utöva din ångerrätt måste du, innan Ångerperiod löper ut, meddela oss om ditt beslut genom att tydligt meddela oss. Vi föredrar att du:  
• använder ångerformuläret som bifogat dessa Allmänna Villkor (se Bilaga 1), eller
• skickar ett skriftligt meddelande till Engagement Center på den e-postadress som anges i början av dessa Allmänna Villkor.

Om Tjänsten inte har påbörjats innan du utnyttjar din ångerrätt, debiteras ingen kostnad för detta. I det fall du uttryckligen har begärt att Tjänsten ska utföras inom fjorton (14) kalenderdagar från Avtalets ingående måste du betala till oss ett belopp som står i proportion till vad som har tillhandahållits tills du informerade oss om att du ångrar att du ingått Avtalet med oss.

7. AVBOKNING AV BESTÄLLNING 
7.1. Du har rätt som konsument att avboka Beställningen innan den slutförs. Om du gör det kommer du att vara skyldig att betala oss för den eller de delar av Tjänsten som redan har utförts samt arbete som måste slutföras trots din avbokning, vars värde motsvarar det som skulle ha gällt om Avtalet endast innehöll den del av Tjänsten som slutförts.

7.2.  Om du avbokar Beställningen, har vi rätt till ytterligare ersättning i form av i) kostnader för den återstående delen av Tjänsten som inte kommer att utföras på grund av din avbokning och ii) ersättning för förlust som beror på att vi inte åtagit oss arbete på grund av Avtalet. Bestämmelserna i detta avsnitt 7.2. gäller inte om avbokningen beror på skada eller förlust av Månadsmedlemskap bilen ('Månadsmedlemskap -Bilen') för vilken Tjänsten gäller - annat än om följd av vårdslöshet från din sida eller om du inte kan använda Tjänsten på grund av statliga föreskrifter, beslut eller liknande omständigheter utom din kontroll. Vår ersättning enligt detta avsnitt 7.2. kommer inte att överstiga vår förlust till följd av avbokningen.

7.3. Vi har också rätt till ersättning enligt vår avbokningspolicy som finns här Policyer (lynkco.com).

8. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING
8.1. Tjänsten ger dig användning av Dubbdäck under en (1) säsong (som definieras som den tidsperiod inom vilken två (2) hjulbyten är slutförda, dvs Dubbdäck sätts på Månadsmedlemskap-Bilen och Dubbdäck tas bort från Månadsmedlemskap-Bilen (’Säsong’). Denna period kan variera beroende på vägförhållanden enligt Svensk vägtrafiklag, men kommer i allmänhet inte att sträcka sig längre än 01 oktober - 15 april och kommer i alla fall att sluta efter den andra (2: a) byte av hjul) ('Hyrestiden').

8.2. Vi har rätt att säga upp Avtal under dessa Allmänna Villkor med omedelbar verkan om omständigheter utanför vår kontroll påverkar de omständigheter som krävs för oss för att utföra Tjänsten i Sverige. I händelse av att du har betalat Priset innan Avtal sägs upp enligt denna paragraf, kommer vi att återbetala dig den summa som motsvarar den del av Tjänsten som inte slutförts på grund av uppsägning från vår sida.

8.3. Både du och vi har rätt att säga upp Avtal under dessa Allmänna Villkor med omedelbar verkan om den andra parten har väsentligen brutit mot villkor i Avtal och avtalsbrottet inte rättats till inom femton (15) dagar från det att den andra parten mottagit meddelande därom.

8.4. Uppsägning av ditt Månadsmedlemskap
Om du säger upp ditt Månadsmedlemskap, upphör Avtal under dessa Allmänna Villkor automatiskt.

 

Bilaga 1 – FORMULÄR FÖR ÅNGERRÄTT

(fyll i och returnera detta formulär endast om du vill ångra att du ingått avtal)

- Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige, e-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com,  
- Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) återkallar mitt/vårt (*) avtal för följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*),
- Beställd den (*)/mottagen den (*),
- Namn på konsument (er),
- Adress till konsument (er),
- Underskrift av konsument (er) (endast om detta formulär meddelas på papper),
- Datum

(*) Radera vid behov. 
 

 

Version 1.05