LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Lynk & Co Account

Gebruiksvoorwaarden Lynk & Co Account

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen jij (hierna: “jij”) en LYNK & CO International AB (hierna: "Lynk & Co", “wij” of “ons/onze”), gevestigd te Planetgatan 6, 417 55 Göteborg, Zweden, bedrijfsnummer 559151-8161 (hierna: de “Gebruiksvoorwaarden”).

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer jij op een van onze platformen (zoals onze website, mobiele app, Co:lab) een Lynk & Co-account (hierna: het “Account”) aanmaakt en gebruikt. Het aanmaken van een Account is noodzakelijk om volledig gebruik te kunnen maken van onze diensten (hierna gezamenlijk: de “Diensten”).

Het Lynk & Co Account

 

Registratie. 

Om een Lynk & Co-account aan te kunnen maken, dien je akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verbind jij je ertoe deze bij het gebruik van het Account na te leven. Aan het Lynk & Co-account zijn geen kosten verbonden. 

Om een Lynk & Co-account aan te maken, dien je minimaal 18 jaar oud te zijn en op grond van het toepasselijke recht in het land waar je woont gerechtigd te zijn overeenkomsten aan te gaan. Dit laatste houdt normaal gesproken in dat je niet onder curatele of soortgelijk bewind mag staan. 

Om een Account aan te maken dien je te beschikken over een eigen e-mailadres dat is geregistreerd op uw naam en dat door jou wordt gebruikt. Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken of te bezitten.

 
 

Onze Diensten. 

Om de meeste van onze Diensten volledig te kunnen gebruiken en af te nemen, dien je te beschikken over een Lynk & Co-account. Wanneer jij je aanmeldt voor Diensten van Lynk & Co met jouw Account, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. 

 

Verantwoordelijkheid gebruiker. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van jouw Account en voor alle activiteiten die met jouw Account worden uitgevoerd alsmede voor alle overige handelingen die verband houden met het Account. Je verklaart dat de door jou opgegeven informatie juist, volledig en actueel is en blijft, inclusief jouw contactgegevens om kennisgevingen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden te kunnen ontvangen, alsmede, waar van toepassing, jouw betalingsgegevens. Het is niet toegestaan onjuiste of misleidende informatie te gebruiken in verband met jouw Account, of te handelen onder de naam of reputatie van anderen. 

 

Geheimhouding van het wachtwoord. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gebruikersnaam en wachtwoord geheim blijven. Het is niet toegestaan je wachtwoord te delen met onbevoegde derden; alle documenten waarop of waarin jouw gebruikersnaam en het wachtwoord staan vermeld, dienen zodanig te worden bewaard dat onbevoegden er geen toegang toe hebben. Je dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onbevoegd gebruik van jouw gegevens, Account en van elke andere inbreuk op de beveiliging. Lynk & Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor jouw handelen of nalaten, noch voor enige schade, van welke aard ook, die het gevolg is van dergelijk handelen of nalaten. 

Als wij vermoeden dat misbruik is gemaakt van jouw Account of inloggegevens of als het gebruik ervan anderszins inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om jouw Account op te schorten en/of jou nieuwe inloggegevens verstrekken. 

Gebruik van het Account. 

Het is niet toegestaan het Account te gebruiken voor activiteiten waarvan, naar het eigen oordeel van Lynk & Co, is vastgesteld dat deze illegaal, onethisch, crimineel of anderszins van verwerpelijke aard zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot: 

(i) het kopiëren, vermenigvuldigen, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren van enig onderdeel van de middels het Account beschikbaar gestelde content, op welke manier dan ook, of het openbaar weergeven, uitvoeren, verspreiden of op een andere wijze proberen de samenstelling van het Account te reconstrueren of achterhalen;

(ii) het voor enig doel gebruiken van de content op een andere website of computer in een netwerkomgeving, of het repliceren of kopiëren van de content zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lynk & Co; 

(iii) het creëren van een browser- of borderomgeving rondom de content (geen frames of inline linken); 

(iv) het inbreuk maken op of schenden van de privacy van derden of andere gebruikers of andere rechten van derden, zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, of het zonder hun uitdrukkelijke toestemming verzamelen van persoonsgegevens van bezoekers of gebruikers van de Diensten, onder meer door het gebruik van robots, spinnen, sitedoorzoekings- of retrieval-toepassingen of andere handmatige of geautomatiseerde instrumenten of processen om gegevens op te vragen, te indexeren of te gebruiken voor datamining; 

(v) het belasteren, beledigen, lastigvallen, stalken, of bedreigen van anderen of het anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen; 

(vi) het verzenden of anderszins beschikbaar stellen in verband met het Account van virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen, webbugs, spyware of andere computercodes, -bestanden of -programma's die in staat zijn of bedoeld zijn om de werking van hardware, software, of telecommunicatieapparatuur te schaden of deze te kapen, of enige andere daadwerkelijk of potentieel schadelijke, ontwrichtende of anderszins verstorende codes of componenten; 

(vii) het verstoren of beïnvloeden van de werking van het Account, of van de servers of de netwerken waarop het Account wordt gehost of beschikbaar gesteld, of het zich niet houden aan de op deze servers of netwerken toepasselijke voorschriften, procedures, beleid of reglementen; 

(viii) het verkopen, in licentie geven of voor commerciële doeleinden exploiteren van het gebruik van of de toegang tot jouw Account; 

(ix) het framen of spiegelen van enig onderdeel van het Account zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lynk & Co; 

(x) het opzetten van een database door het systematisch downloaden en opslaan van alle content of een deel daarvan via het Account; 

(xi) het doorsturen van middels het Account gegenereerde gegevens zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lynk & Co; 

(xii) het overdragen of verstrekken van het wachtwoord van het Account, al dan niet tijdelijk, aan derden; 

(xiii) het gebruiken van het Account voor illegale, immorele of ongeoorloofde doeleinden; of 

(xiv) het gebruiken van het Account of de content ervan voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden (inclusief marketingdoeleinden) zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lynk & Co.

Lynk & Co heeft het recht alle activiteiten die middels het Account kunnen worden uitgevoerd te controleren en deze te beperken, waaronder controle op de naleving van de Gebruiksvoorwaarden.

 

Persoonsgegevens. 

Lynk & Co is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het aanmaken en gebruik van het Account. Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens verwijzen wij je naar de Privacyverklaring van Lynk & Co op

Intellectueel eigendom. 

Alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten en databankrechten, op het Account berusten bij Lynk & Co en onze licentiegevers. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden worden geen rechten aan de gebruiker overgedragen of in licentie gegeven. 

Het is niet toegestaan content van het Account te downloaden of te kopiëren, tenzij je daartoe door ons uitdrukkelijk bent gemachtigd. Het onbevoegd vervaardigen van kopieën van middels het Account beschikbaar gestelde content kan aanleiding geven tot beëindiging van jouw Account, een verbod op het verdere gebruik van het Account en gerechtelijke stappen.
Het is verboden om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming enig onderdeel van het Account op enigerlei wijze of met gebruikmaking van welk middel ook te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken, via communicatiemiddelen aan te bieden aan het publiek, over te dragen aan het publiek, aan te passen, te wijzigen, te verwerken, daarvan afgeleide werken te maken, te verkopen of te verhuren. “Lynk & Co”, het Lynk & Co-logo en overige handels- of websitemerken zijn eigendom van Lynk & Co en mogen op geen enkele wijze in verband met het bovenstaande worden gebruikt.

Elke ontwerp- of interactieve functionaliteit van het Account die kan worden gecreëerd of die specifiek wordt vervaardigd en niet wordt beschermd op grond van een open source of onder een licentie, vormt een auteursrechtelijk beschermd werk en alle daarop berustende intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven het exclusieve eigendom van Lynk & Co.


Gebruik van apparatuur. 

Je erkent en aanvaardt dat het gebruik van het Account tevens in overeenstemming dient te zijn met de regels voor gebruik van jouw mobiele telefoonaanbieder of internetprovider. Wij garanderen niet dat het gebruik van het Account compatibel of interoperabel zal zijn met jouw mobiele toestel of enige andere hardware, software of apparatuur die op of in verband met jouw toestel is geïnstalleerd of wordt gebruikt. 

Je erkent, begrijpt en stemt ermee in dat voor zover toegang tot het Account wordt verkregen via een eindapparaat, de mogelijkheid bestaat dat daarvoor toegang tot en opslag van gegevens noodzakelijk kan zijn en dat dit apparaat over sms-mogelijkheden moeten beschikken. Je provider kan hiervoor telefoon-, data- en sms-kosten in rekening brengen, welke voor jouw eigen rekening zijn.

 

 

Links en commerciële informatie.

Wij kunnen in het kader van het aanbieden van het Account advertenties of informatie van commerciële aard verstrekken. Deze informatie kan afkomstig zijn van zowel Lynk & Co als van derden. Voor zover deze informatie afkomstig is van derden, zijn wij niet in staat de betrouwbaarheid of juistheid daarvan te garanderen.

Wanneer het Account links bevat naar andere websites of apps die niet door ons worden aangeboden of beheerd, zijn wij niet aansprakelijk, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, in welke vorm of van welke aard dan ook, voortvloeiend uit jouw vertrouwen in of in verband met de content van deze websites en apps of enige daarop beschikbaar gestelde informatie, waaronder maar niet beperkt tot ten aanzien van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit daarvan.

Wij zijn, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, financieel of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van of jouw vertrouwen in de content van websites die je hebt geopend via links verstrekt via het Account.

Onderhoud en support. 

Hoewel wij daar wel naar streven, kunnen wij niet garanderen dat de toegang tot het Account te allen tijde vrij van storingen zal zijn. Het Account wordt aangeboden "as is”, zonder enige garantie van welke aard ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties ten aanzien van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, geen inbreuk, of overige toepasselijke wettelijke garanties (voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht).

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot het Account van tijd tot tijd te onderbreken en/of te beperken, al dan niet na voorafgaande kennisgeving, bijvoorbeeld voor of in verband met onderhoud, support, veiligheid of om technische redenen. Wij hebben te allen tijde het recht aspecten van de Diensten geheel naar eigen oordeel en naar eigen inzicht te wijzigen of te beëindigen.
Bij problemen met het Account dien je contact op te nemen met Lynk & Co. Het is van belang dat je, wanneer je problemen ondervindt met het Account, Lynk & Co daarvan zo snel mogelijk in kennis stelt. 

 
 

Beperking aansprakelijkheid. 

Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht in het land waar jij woont, aanvaardt Lynk & Co geen enkele aansprakelijkheid jegens jou voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, niet gerealiseerde besparingen of andere indirecte, bijzondere, incidentele, punitieve of gevolgschade, voortvloeiend uit jouw gebruik van het Account, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige beperking om bescherming te zoeken voor een uitvinding, idee, bijdrage en dergelijke als gevolg van het openbaar maken daarvan middels het gebruik door jou van het Account.

Looptijd, beëindiging en wijzigingen. 


Deze Gebruiksvoorwaarden en jouw overeenkomst met Lynk & Co treden worden van kracht op het moment van registratie van jouw Account en blijven tot nadere kennisgeving en zolang jij over het Account beschikt van kracht. Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. Deze wijzigingen treden in werking zodra je de nieuwe Gebruiksvoorwaarden hebt aanvaard of 30 dagen nadat wij jou van de wijzigingen in kennis hebben gesteld. Je hebt het recht jouw Account met onmiddellijke ingang te beëindigen zodra je kennisneemt van de wijzigingen. 

Wij behouden ons het recht voor de op het Account aangeboden content te verwijderen of te blokkeren, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid van onze kant, zonder opgaaf van redenen (waaronder maar niet beperkt tot opmerkingen, gegevens, informatie, graphics, foto's, afbeeldingen, illustraties en video's). Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid van onze kant juridische stappen of technische maatregelen te nemen om een gebruiker van het Account te verwijderen wanneer wij van mening zijn dat deze gebruiker de Gebruiksvoorwaarden schendt.
Jij kunt jouw Account te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, beëindigen. Dit recht tot beëindiging kan echter worden beperkt door je gebruik van andere Diensten van Lynk & Co waarvoor een Account noodzakelijk kan zijn.  Je verklaart deze Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen, begrepen en dat jij ermee akkoord gaat daaraan gebonden te zijn. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of een deel daarvan, door een bevoegde rechtbank, instantie, scheidsgerecht of orgaan voor alternatieve geschillenbemiddeling nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft de rest van die bepaling en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en afdwingbaar, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

Overdracht.

Het is niet toegestaan jouw rechten in en op het Account zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen. Wij kunnen onze rechten in en op het Account geheel naar eigen oordeel overdragen aan een derde, mits deze zich ertoe verbindt onze verplichtingen jegens jou op basis van deze Gebruiksvoorwaarden na te leven.


Toepasselijk recht; geschillen.

Tenzij anders vereist door dwingend recht, is op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van het Account en de Diensten het Zweedse recht van toepassing, met uitsluiting van de beginselen van conflicterende wetgeving.

Lynk & Co houdt zich te allen tijde aan de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenbeschermingsrecht in het land waar jij woont. Wij hebben geen enkele intentie om deze rechten middels deze Gebruiksvoorwaarden te beperken of uit te sluiten.

Alle uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende geschillen worden, tenzij dwingendrechtelijk anders voorgeschreven, bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken in het gebied waarin Lynk & Co haar statutaire zetel heeft.

 

 

Bijzondere voorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden Co:lab. 

De volgende aanvullende voorwaarden (hierna: de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op jouw deelname aan het Co:lab-platform, waartoe je middels uw Account toegang hebt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing in samenhang met de op het gebruik van uw account toepasselijke voorwaarden.
Door content te verstrekken aan Co:lab: 

(i) verklaar je dat je begrijpt dat door het verstrekken van informatie, tekeningen of andere omschrijvingen van jouw idee, uitvinding of vergelijkbare bijdrage aan Co:lab, ongeacht de vorm of het formaat (hierna: het “Idee”), je dit beschikbaar stelt aan het publiek en dat je derhalve mogelijk niet in staat zult zijn in de toekomst bescherming voor het Idee te verkrijgen, in de vorm van een octrooi, modelbescherming of anderszins;

(ii) ga je ermee akkoord dat deze beschikbaarstelling gratis, vrijwillig en zonder enige beperking geschiedt en geen enkele fiduciaire of andere verplichting aan ons oplegt en dat wij vrij zijn het Idee te gebruiken, te delen en te verspreiden zonder je enige aanvullende vergoeding verschuldigd te zijn of om het op niet-vertrouwelijke basis of anderszins bekend te maken aan derden; 

(iii) erken je dat wij geen afstand doen van enig recht om vergelijkbare of verwante ideeën die reeds aan ons bekend waren, door onze werknemers zijn ontwikkeld, of zijn verkregen uit andere bronnen, te gebruiken;

(iv) garandeer je dat elk bij Co:lab ingediend Idee jouw eigen originele werk betreft en dat je beschikt over alle benodigde rechten om dit openbaar te maken en aan ons over te dragen en dat het Idee voor het overige in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden; het is niet toegestaan Ideeën in te dienen die vertrouwelijke informatie, bedrijfsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten van derden bevatten;

(v) verbind je zich geen bescherming te zoeken, inclusief maar niet beperkt tot octrooien, modelbescherming en dergelijke, voor andere ideeën die verband houden met het bij Co:lab ingediende Idee waardoor het voor ons onmogelijk zou zijn het bij Co:lab ingediende Idee te exploiteren; en

(vi) ga je ermee akkoord dat wij alle door jouw ingediende content beschikbaar kunnen stellen aan andere gebruikers die gebruikmaken van Co:lab.
In geval van schending door jou van deze Gebruiksvoorwaarden of het niet opvolgen van aanwijzingen van Lynk & Co, behouden wij ons het recht voor, zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden en geheel naar eigen inzicht, uw Co:lab lidmaatschap en het gebruik van Co:lab op te schorten, te beëindigen of te beperken of andere sancties op te leggen, alsmede alle overige stappen te nemen die noodzakelijk of toegestaan zijn op grond van het toepasselijke recht.

Onderhoud. 

Het Co:lab-platform wordt aangeboden “as is” en Lynk & Co doet geen uitspraken en geeft geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid ervan. Wij behouden ons het recht voor het Co:lab-platform te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beëindigen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet ontvangen Ideeën als gevolg van uitgevallen, mislukte, onderbroken of vertraagde verbindingen of miscommunicatie of andere elektronische storingen. 

 

Indienen van uw Co:lab-idee. 

Co:lab nodigt je uit jouw eigen Ideeën in te dienen als suggestie voor mogelijke toekomstige producten of diensten van Lynk & Co of voor het verbeteren van bestaande producten of diensten. Je kunt dit doen via de Co:lab-website of middels de in-car app. 

Het indienen van Ideeën bij Co:lab geschiedt geheel op vrijwillige, niet-vertrouwelijke en kosteloze basis en zonder enige toezegging van onze kant. Je erkent dat wij, of een andere gebruiker, mogelijk aan hetzelfde of een vergelijkbaar idee werken, of dat het Idee of een onderdeel daarvan al bekend kan zijn uit andere bronnen, of dat het Idee of een onderdeel daarvan al voor eigen rekening ontwikkeld kan zijn door Lynk & Co of dat wij al andere stappen hebben genomen of kunnen nemen.

 

Overdracht van alle intellectuele eigendomsrechten. 

Voor zover de door jou bij Co:lab ingediende Ideeën aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk vestigen van intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooirechten, modelrechten, etc.) of ons inspireert om een Idee te beschermen of te exploiteren, draag je hierbij, voor zover mogelijk, onherroepelijk en vrijelijk alle (eigendoms)rechten in en op het door jou gecreëerde Idee over aan Lynk & Co, ongeacht of deze zijn geregistreerd. Je aanvaardt dat wij jouw Ideeën op elke wijze en voor elk doeleinde kunnen gebruiken, inclusief het verveelvoudigen, vervaardigen, kopiëren, wijzigen, aanpassen, openbaar maken, uitvoeren, weergeven, publiceren, verkopen, overdragen, cederen, in sub-licentie geven, uitzenden, verspreiden of communiceren aan het publiek daarvan, op elke mogelijke, al dan niet reeds bekende wijze en dat wij jouw bijdragen kunnen distribueren gedurende de gehele looptijd van de bescherming die op grond van toepasselijke wetgeving en internationale verdragen wordt verleend aan intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten of belangen die jij kunt verkrijgen, ongeacht of deze geregistreerd zijn (met name goodwill), worden hierbij overgedragen aan Lynk & Co.

Exploitatie van en vergoeding voor uw Ideeën. 

Wij besluiten geheel naar eigen inzicht of wij jouw Ideeën via Co:lab zullen exploiteren. Indien wij besluiten jouw Idee in overweging te nemen, verstrekken wij je waar mogelijk feedback. Indien jij geen reactie van ons ontvangt, betekent dit dat wij jouw Idee waarschijnlijk niet in overweging nemen. Indien wij jouw Idee goedkeuren, zullen wij proberen je van onze beslissing en van het verwachte tijdpad voor het project in kennis te stellen, met dien verstande dat er geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid op ons rust om het Idee te ontwikkelen of te exploiteren. 

Bij wijze van tegenprestatie voor het door jou ingediende Idee krijgt je toegang tot Co:lab en de content en diensten ervan en kunt je jouw Idee met ons en andere gebruikers bespreken, met inachtneming van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen en voorwaarden.

Je doet hierbij afstand van al jouw rechten of aanspraken op rechten of op vergoedingen voor zover deze niet uitdrukkelijk in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.
Indien wij besluiten jouw Ideeën geheel of gedeeltelijk via Co:lab te exploiteren, kunt jij, per geval, in aanmerking komen voor een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het toepasselijke dwingend recht of zoals waartoe Lynk & Co geheel naar eigen inzicht kan besluiten.

De hier vermelde vergoeding is de enige vergoeding waarop je recht hebt als vergoeding voor gepubliceerde Ideeën en ongeacht de omvang van het gebruik door Lynk & Co of de hoogte van de door dat gebruik of de invloed van het Idee verdiende of bespaarde bedragen. Je hebt geen recht op enige andere vergoeding, behoudens voor zover dwingendrechtelijk anders voorgeschreven. Je verklaart niet van Co:lab te profiteren om commercieel gewin buiten het kader van Co:lab te behalen. Dit betekent dat het niet is toegestaan tastbare of digitale zaken te verkopen die verband houden met door jouw ingediende content die je naderhand wist of verwijdert van Co:lab.


Belastingen. 

Je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het melden van alle ontvangen vergoedingen bij de belastingdienst in jouw land en voor het afdragen van de daarover verschuldigde belastingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en zullen niet overgaan tot het afdragen van belastingen die zijn opgelegd door de belastingdienst in jouw land. Alle op grond van deze Gebruiksvoorwaarden voldane bedragen zijn exclusief belastingen, heffingen en andere rechten, behoudens voor zover wij wettelijk verplicht zijn daarop belastingen in te houden.

Version 1.0