LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Orange - Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden voor in-car internettoegang en de bijlagen daarbij, inclusief ons Gebruiksbeleid en ons Privacybeleid, vormen samen de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) waaronder Orange (“wij”,”ons”of “onze”) aan een geregistreerde klant (“u” of “uw”) in-car internettoegang (de “Service”) leveren. 

1. GEBRUIK VAN DE SERVICE

U krijgt toegang tot de Service via een simkaart van Orange, die is ingebouwd in uw service zoals uitgelegd in artikel 1 en 2 hieronder (de “Service”) voor een geregistreerd voertuig, (het “Voertuig”).
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u de Service gebruikt. Deze Voorwaarden bevatten informatie over hoe u toegang krijgt tot de Service, hoe we de Service aan u verlenen, hoe u deze Voorwaarden kunt annuleren of uw aankoop kunt herroepen, wat u kunt doen als u problemen met de Service ondervindt en andere belangrijke informatie.
Wij zijn Orange Business Belgium S.A. een onderneming die geregistreerd is in België. Ons bedrijfsregistratienummer is BE 0440 232 718 en onze statutaire zetel bevindt zich te Avenue du Bourget

3, Brussel 1140, België.  

U kunt contact opnemen met de Lynk&Co-klantenservice van uw land.

Om toegang tot de Service te krijgen en te beginnen met het gebruik van in-car internet, moet u akkoord gaan met de huidige Gebruiksvoorwaarden. Dit doet u door uw akkoord en de gevraagde informatie in te dienen op de Lynk&Co-portal (de “Portal”). Tijdens het registratieproces moet u de volgende informatie aan ons verstrekken: 

volledige officiële naam

geslacht

adres en land van uw hoofdverblijfplaats 

kopie van een geldig identiteitsbewijs (verblijfsvergunning, rijbewijs, paspoort) en ID-nummer. 

e-mailadres

voertuigidentificatienummer (VIN). 

overige informatie die naar ons redelijk oordeel noodzakelijk is om ons in staat te stellen de Service op wettige wijze in uw land te verlenen. 

Ons Privacybeleid in Aanhangsel 3 legt uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. 

Door deze Voorwaarden te accepteren, waarvan u erkent dat die vóór het bestellen of gebruiken van de Service aan u ter beschikking zijn gesteld, bevestigt u dat u deze Voorwaarden zult naleven.

2. BESCHRIJVING EN GEBRUIK VAN DE SERVICE

2.1 De Service biedt u toegang tot het internet vanuit uw Voertuig in de landen/geografische gebieden die op de Portal zijn vermeld. De Service is gebaseerd op lokale IP-adressen, waardoor u geniet van een lokale internetervaring (lokale content en taal) op basis van het land van uw hoofdverblijfplaats. Uw Voertuig ontvangt de Service via een simprofiel, gedownload op een simkaart die is ingebouwd in uw Voertuig. Vóór het activeren van de Service moet u zich registreren op de Portal en uw land van verblijf opgeven om het volledige Serviceaanbod in uw land te kunnen zien. U moet uzelf en uw Voertuig registreren door de bovengenoemde informatie en documenten te verstrekken.  

2.2 De Service mag nooit worden gebruikt tijdens het besturen van een voertuig. 

2.3 Als consument (een individu dat volledig of voornamelijk handelt buiten uw handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteiten om) hebt u een beperkt recht op opzegging van het oorspronkelijke abonnement dat u hebt gekocht bij de Voertuigfabrikant, zoals bepaald in de verkoopvoorwaarden die tussen u en de Voertuigfabrikant zijn overeengekomen.  Als u dit doet, zijn deze Voorwaarden niet op u van toepassing.

3. ONZE VERPLICHTINGEN

3.1 Aanbieden van de Service:

3.1.1 We zullen redelijke inspanningen leveren om u in te staat te stellen de Service te gebruiken zoals beschreven in deze Voorwaarden.

3.1.2 Omdat een deel van de Service afhankelijk is van netwerken van derden waarover Orange Business Services geen controle heeft, moet u begrijpen dat signalen een beperkt bereik kunnen hebben, kunnen worden gestoord door een externe bron of kunnen worden beïnvloed door gebouwen, vegetatie, landschappen of de omgeving waarin u de Service gebruikt. Dit betekent dat een perfecte transmissie niet altijd en overal kan worden gegarandeerd. Het kan ook voorkomen dat er incidenteel werkzaamheden nodig zijn voor het onderhouden, verbeteren, opknappen of uitbreiden van deze netwerken van derden. Deze werkzaamheden kunnen tijdelijke storingen veroorzaken.  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als de Service niet beschikbaar is vanwege een of meer van bovengenoemde omstandigheden.

3.1.3 Onze Service wordt alleen aangeboden en is alleen beschikbaar voor het specifieke Voertuig waarvoor het abonnement op de Service is afgesloten, en kan niet worden gebruikt voor of overgedragen naar een ander apparaat.  

3.1.4 De snelheid van het internet is afhankelijk van de toegangsmethode. Voor maximale internetsnelheden verwijzen we naar de informatie die beschikbaar is gesteld door externe lokale netwerkproviders. De werkelijke snelheid varieert naargelang de gebruiksomstandigheden (bijvoorbeeld het tijdstip, het verkeer, het gebruikte apparaat).

3.1.5 Om de integriteit en prestaties van de Service te garanderen, behouden we ons het recht voor toezicht te houden op verkeersvolumes en alle redelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om die integriteit en prestaties op elk moment te behouden, in naleving van de toepasselijke wetten.

3.1.6 De Service kan onderworpen zijn aan contentfilters die bepaalde illegale en/of ongepaste websites blokkeren. We zullen instructies van de bevoegde autoriteiten toepassen en naar redelijkheid zelf bepalen op welke websites deze filters zullen worden toegepast, en deze door de relevante autoriteiten vereiste maatregelen implementeren.

3.1.7 Als we een veiligheidsprobleem of kwetsbaarheid in de Service ontdekken, zullen we u via het opgegeven e-mailadres op de hoogte stellen van de corrigerende maatregelen die we nemen en eventuele maatregelen die we u aanraden.                                                                                        

3.2 Klantenservice

3.2.1 Er staat een klantenservice tot uw beschikking, waarmee u contact kunt opnemen zoals beschreven op de Portal. De Lynk & Co-klantenservice behandelt, voor zover mogelijk, al uw problemen, vragen en klachten die betrekking hebben op de Service.

3.2.2 U accepteert dat uw telefoongesprekken met de klantenservice kunnen worden opgenomen en gemonitord door personen die niet deelnemen aan deze telefoongesprekken voor de training en begeleiding van klantenservicepersoneel, voor zover toegestaan door de lokale wetgeving. Aan het begin van een telefoongesprek krijgt u de vraag of u hiermee instemt. U kunt het opnemen en monitoren van het gesprek per keer weigeren.

3.2.3 We zullen proberen elk probleem dat u ondervindt in der minne op te lossen, maar als u ontevreden bent over het antwoord van de klantenservice, kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, die is opgericht door de bevoegde instanties. Als we er nog steeds niet in slagen om eventuele klachten met betrekking tot de Service of deze Voorwaarden in der minne op te lossen, hebt u het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen bij uw lokale rechtbanken. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetgeving van het land van uw hoofdverblijfplaats, zoals door u opgegeven in uw Account. 

3.3 Verandering van onze verplichtingen

3.3.1 We hebben het recht om de inhoud en/of kenmerken van onze verplichtingen te wijzigen, mocht dit noodzakelijk zijn vanwege de technische werking of de structuur van de Service, wijzigingen in de bestaande regelgeving of nieuwe regelgeving. We zullen echter niet eenzijdig de fundamentele kenmerken van de Service wijzigen. Wijzigingen in deze Voorwaarden worden één (1) maand van tevoren aan u meegedeeld. 

3.3.2 Als de Service permanent moet worden beperkt of beëindigd vanwege gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben, waaronder dwingende technische redenen of wijzigingen in wet- of regelgeving, zullen we u zo spoedig mogelijk informeren.

3.3.3 Als we een belangrijke wijziging in deze Voorwaarden doorvoeren die nadelig voor u is, mag u deze Voorwaarden en uw Account zonder aansprakelijkheid beëindigen door ons te informeren over uw voornemen om uw Voertuig uit te schrijven of uw Account te beëindigen. 

4. UW VERPLICHTINGEN

4.1 U verklaart de Service niet te zullen gebruiken in strijd met ons Gebruiksbeleid (in Aanhangsel 2 hieronder).

4.2 U verklaart dat u:

4.2.1 uw Account bij ons hebt geregistreerd met originele, volledige en waarheidsgetrouwe informatie;

4.2.2 alleen het geregistreerde Voertuig zult gebruiken om toegang te krijgen tot de Service;

4.2.3 redelijke maatregelen zult treffen om uw gegevens en apparatuur tijdens het gebruik van de Service te beschermen, waaronder door adequate bescherming te verkrijgen tegen virussen, Trojaanse paarden, malware en andere bedreigingen; 

4.2.4 de Service nooit zult gebruiken terwijl u een voertuig bestuurt; en

4.2.5 alle redelijke verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die we kunnen oplopen als gevolg van een claim, door derden tegen ons ingediend, die voortvloeit uit of verband houdt met een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden door u aan ons zult vergoeden.

4.3 U mag de Service niet geheel of gedeeltelijk commercialiseren, hetzij direct of indirect. U verklaart de Service uitsluitend te zullen gebruiken voor privégebruik en deze niet te zullen doorverkopen. 

4.4 De Service wordt alleen aan u verleend als u het bedrag voor het geselecteerd aanbod betaalt.  Als u een eerste Serviceabonnement hebt gekocht bij aankoop van uw Voertuig, is er geen aanvullende betaling nodig voor de aanvankelijke abonnementsperiode die is vermeld op de Portal. 

4.5 Zolang het Voertuig op uw naam is geregistreerd in uw Account, bent u persoonlijk verantwoordelijk jegens ons voor het gebruik van de Service in uw Voertuig, zelfs als anderen dan uzelf de Service gebruiken. 

4.6 U hebt de verantwoordelijkheid het Voertuig uit te schrijven uit uw Account als u uw Voertuig verkoopt, verliest of om een andere reden geen zeggenschap meer hebt over het gebruik ervan.  Nadat uw Voertuig is uitgeschreven, bent u niet meer verantwoordelijk voor het gebruik van de Service.

4.7 U mag de Service of uw verplichtingen onder geen enkele omstandigheid overdragen aan een derde partij. 

5. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

5.1 Deze Voorwaarden hebben in geen geval tot gevolg dat onze aansprakelijkheid jegens u wordt beperkt of uitgesloten als dit onwettig zou zijn.  Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van nalatigheid van ons of van onze werknemers, vertegenwoordigers of onderleveranciers, voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, voor inbreuk op uw wettelijke rechten en voor defecte producten.

5.2 We zijn verantwoordelijk jegens u voor door ons veroorzaakte verliezen en schade voor zover deze voorzienbaar waren. Als we ons niet aan deze Voorwaarden houden, zijn we verantwoordelijk voor door u geleden verlies dat of schade die een voorzienbaar gevolg is van het feit dat wij inbreuk op dit contract hebben gepleegd of hebben nagelaten redelijke zorg en vaardigheid toe te passen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor niet-voorzienbare verliezen en schade.   Verlies of schade is voorzienbaar als duidelijk is dat het zich zal voordoen of als zowel wij als u, op het moment van opstellen van het contract, wisten dat het zich zou kunnen voordoen. 

5.3 Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet verantwoordelijk voor de beveiliging van uw informatie.

5.4 We raden u aan gepaste maatregelen te nemen om te zorgen dat uw informatie vertrouwelijk blijft.   Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

5.4.1 de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van alle informatie die u via de Service ontvangt, noch zijn wij verantwoordelijk voor goederen of diensten die door een andere partij worden geleverd, zelfs wanneer de toegang tot die goederen of services via de Service wordt verkregen;

5.4.2 IP-adreswijzigingen op grond van operationele, technische, nettiquette- of wettelijke redenen;

5.4.3 het opsporen van abnormale stijgingen in het gebruik van de Service;

5.4.4 het aanbieden van een e-mailservice;

5.4.5 de inhoud, de aard, de kenmerken, de kwaliteit en de integriteit van de informatie of gegevens die via het netwerk worden verzonden, noch voor enige schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, tenzij deze gegevens of informatie van ons afkomstig zijn;

5.4.6 de diensten die geleverd en geëxploiteerd worden door derden en die toegankelijk zijn of besteld kunnen worden via de Service (en de kosten voor deze diensten), zelfs wanneer wij een bepaalde vergoeding ontvangen of de diensten namens deze derden factureren. In dit opzicht handelen wij uitsluitend in naam en voor rekening van deze derden.

5.4.7 gegevens, informatie of diensten die via het netwerk worden verspreid. Wij bieden hiervoor dan ook geen garanties, tenzij de gegevens, informatie of diensten van ons afkomstig zijn;

5.4.8 transacties tussen u en derden. Wij zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geen partij bij enige overeenkomst die tussen u en een derde wordt gesloten.

5.5 Met uitzondering van clausule 5.1, en voor zover wettelijk is toegestaan, beperkt onze aansprakelijkheid met betrekking tot de Services zich tot 6 (zes) keer de kosten van het laatste, door u afgesloten abonnement.

5.6 Niets in deze Voorwaarden heeft gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument. Als u meer informatie over uw wettelijke rechten nodig hebt, kunt u zich tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie wenden.

6. UW WETTELIJKE HERROEPINGSRECHT

6.1 Voor elke Service die u rechtstreeks van ons via de Portal koopt, kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen op elk moment gedurende de eerste 14 kalenderdagen na de datum van aankoop. De aankoopprijs van de Service wordt dan volledig aan u terugbetaald. U bent niet verplicht een reden op te geven voor uw beslissing.

6.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen voor een Service die via de Portal is gekocht, kunt u uw Voertuig uitschrijven met inachtneming van de bepalingen die in dit artikel 6 zijn beschreven.

6.3 U stemt ermee in dat we kunnen beginnen met de levering van de Services vóór het verstrijken van de periode waarnaar wordt verwezen in artikel 6.2. Als u uw herroepingsrecht na het activeren van de Service uitoefent, is uw terugbetaling mogelijk gedeeltelijk, naar rato van het aantal dagen dat uw Service actief was (of de hoeveelheid data die al is verbruikt).

6.4 We betalen het bedrag uiterlijk 14 kalenderdagen na het uitschrijven van uw apparaat of het verwijderen van uw Account terug. 

6.5 De wijze van terugbetaling is dezelfde als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt betaald, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere betalingswijze. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.

7. HOE WIJ OMGAAN MET UW PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid in Aanhangsel 2 legt uit hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. 

8. SOFTWARE

8.1 Alle software die wij aan u ter beschikking stellen om toegang tot de Service te verkrijgen, is gratis.

8.2 U verbindt zich ertoe geen kopieën van enige software te (laten) maken, noch deze te decompileren, analyseren of reverse-engineeren of ervan afgeleide software te maken.

9. OPSCHORTING VAN DE SERVICE

9.1 We kunnen de levering van de Service geheel of gedeeltelijk opschorten na voorafgaande kennisgeving of, indien nodig, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving in de volgende omstandigheden:

9.1.1 in geval van een abnormale stijging in het gebruik door u, in strijd met ons Gebruiksbeleid;

9.1.2 als, naar onze redelijke mening, de apparatuur die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Service niet is beschermd tegen “open relay”-/”open proxy”-systemen of als schade aan het netwerk en/of de Service wordt veroorzaakt als gevolg van een “open relay”- of “open proxy”-systeem;

9.1.3 als u zich niet aan deze Voorwaarden houdt;

9.1.4 als de Service wordt gebruikt in strijd met ons Gebruiksbeleid of als er bewijs van fraude of ongepast gebruik van de Service is;

9.1.5 als zich een gebeurtenis voordoet die buiten onze controle valt, en die wordt beschouwd als een dwingende technische reden of een wijziging in de wet- of regelgeving. 

10. BEËINDIGING VAN DE SERVICE

10.1 De Service eindigt automatisch aan het einde van uw abonnementsperiode, tenzij u een nieuw abonnement aanschaft.

10.2 U kunt de Service op elk moment beëindigen door uw Voertuig uit te schrijven uit uw Account of uw Account te verwijderen.  U stemt ermee in uw Voertuig uit te schrijven uit uw Account wanneer uw Voertuig niet meer in uw bezit is of als u er geen zeggenschap meer over hebt (bijv. vanwege verkoop, schenken, diefstal of verlies).  Totdat u uw Voertuig uitschrijft, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van de Service daarin. 
Met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 6 ontvangt u geen terugbetaling voor een ongebruikt tegoed of een ongebruikte abonnementsperiode wanneer u uw Voertuig uitschrijft.  

10.3 De Service eindigt automatisch 30 dagen na de datum waarop we u op de hoogte te stellen van opschorting op grond van een van de artikelen 9.1.1 t/m 9.1.5 als de oorzaak van die opschorting (ongeacht of deze aan u of een derde toe te schrijven is) niet binnen deze periode van 30 dagen wordt verholpen.

10.4 Als u verantwoordelijk bent voor de situatie die tot de opschorting van de Service heeft geleid en onze redelijke corrigerende instructies niet opvolgt binnen 10 dagen nadat we u hebben geïnformeerd over de opschorting in overeenstemming met deze Voorwaarden, hebben we het recht de Service onmiddellijk te beëindigen, zonder verplicht te zijn tot enige terugbetaling aan u.

10.5 Niettegenstaande de bepalingen van artikel 10.3 en 10.3 hierboven kunnen wij, als u een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden pleegt die in strijd is met de toepasselijke wet, uw Service onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder tussenkomst van de rechtbank en zonder terugbetaling aan u opschorten of beëindigen.

10.6 De Service wordt in elk geografisch gebied van rechtswege beëindigd wanneer de toepasselijke exploitatievergunningen die de bevoegde autoriteiten aan ons hebben verstrekt, zijn verlopen of ingetrokken.

10.7 We kunnen ervoor kiezen te stoppen met de Service. In dit geval stellen we u vooraf op de hoogte van de stopzetting van de Service en vergoeden we bedragen die u vooraf hebt betaald voor Services die niet zullen worden verleend.

11. ALGEMEEN

11.1 Als we u om welke reden dan ook moeten informeren, sturen wij een sms naar het mobiele telefoonnummer of een e-mail naar het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven bij uw inschrijving voor de Service. Als u ons iets wilt mededelen of contact met ons wilt opnemen, voor een klacht of om een andere reden, verzoeken wij u contact op te nemen met de Lynk & Co-klantenservice. 

11.2 Als deze Voorwaarden door een rechtbank of toezichthouder gedeeltelijk worden verboden of nietig worden bevonden, blijven de overige bepalingen van kracht. In dit geval wordt het ongeldige deel van deze Voorwaarden vervangen door een geldig deel, dat het ongeldig verklaarde deel qua economische werking zo dicht mogelijk benadert.

11.3 Minnelijke schikking. Als u klachten hebt, kunt u deze voorleggen aan de klantenservice.

11.4 Deze Voorwaarden en andere kennisgevingen elders op de website vormen de volledige overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot het aanbieden van de Service. Er zijn geen andere voorwaarden of bepalingen die deel uitmaken van ons contract.

11.5 Elke alinea van deze Voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een of meer alinea’s onwettig zijn, blijven de overige alinea’s volledig van kracht.

11.6 Als we u niet onmiddellijk vragen iets te doen wat u verplicht bent te doen op grond van deze Voorwaarden, of als we niet onmiddellijk stappen tegen u ondernemen in geval van inbreuk op dit contract, betekent dit niet dat we afstand hebben gedaan van ons recht dit op een latere datum te doen, of dat u niet verplicht bent deze dingen te doen wanneer wij u dat vragen. 

11.7 We kunnen onze rechten en plichten op grond van deze Voorwaarden overdragen aan een andere onderneming.  We zullen u altijd op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen verzekeren dat de overdracht geen invloed heeft op uw rechten op grond van het contract.  

AANHANGSEL 1

GEBRUIKSBELEID

1. VERBODEN GEBRUIK

1.1 U mag de Service niet gebruiken:

1.1.1 voor illegale of onwettige doeleinden die in strijd zijn met de openbare orde, de goede zeden, wetten, voorschriften of anderszins;

1.1.2 op een manier die inbreuk zou maken op de rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten;

1.1.3 voor spraak- of sms-diensten, peer-to-peer bestandsuitwisseling of cyberlockerdiensten;

1.1.4 om materiaal dat aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend is te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden of te gebruiken; of

1.1.5 op een manier die de Service interrumpeert, beschadigt, schaadt of deze minder efficiënt maakt.

1.2 U mag de Service niet gebruiken om ongevraagde commerciële elektronische berichten of spam te verzenden. De definitie van spam wordt door ons bepaald en omvat onder meer de gebruikmaking van de Service om:

1.2.1 ongevraagd e-mails of sms-berichten te verzenden;

1.2.2 een e-mail met verzoeken voor liefdadigheid of petities voor handtekeningen te verzenden; 

1.2.3 reacties op ongevraagde e-mails of sms-berichten te verzamelen; of

1.2.4 enquêtes te houden.

2. AUTEURSRECHT

2.1 Uw gebruik van de Service verleent u geen rechten op onze intellectuele-eigendomsrechten of de intellectuele eigendom van derden waartoe toegang is verkregen via de Service.

2.2 U mag geen enkele inhoud die verkregen is door middel van de Service kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, plaatsen, uitzenden, opnemen, verzenden, commercieel exploiteren, bewerken, communiceren aan het publiek of op enigerlei wijze verspreiden, tenzij toestemming aan u verleend is door de rechtmatige eigenaar van de auteursrechten op die inhoud.

3. INHOUD

Hoewel we filters op bepaalde websites verplicht kunnen stellen, is het uw verantwoordelijkheid om geen toegang te verkrijgen tot aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of bedreigend materiaal. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of inhoud waarop geen filter is toegepast geschikt is voor toegang via de Service. We zullen de inhoud waartoe via de Service toegang is verkregen niet monitoren, maar wanneer ons wordt medegedeeld dat toegang tot deze content is verkregen, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Service te begrenzen, te beperken of te beëindigen.

4. BEVEILIGING

4.1 U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gegevens. We raden u aan geschikte antivirussoftware te installeren op het Voertuig dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service.

4.2 U mag de Service niet gebruiken op een manier waardoor onze veiligheid of die van andere gebruikers van de Service in gevaar komt.

4.3 U mag uw toegang tot de Service niet delen met anderen. Als u dit doet, bent u verantwoordelijk voor elke inbreuk op de Voorwaarden waaraan zij zich schuldig hebben gemaakt tijdens het gebruik van de Service.

AANHANGSEL 2

PRIVACYBELEID

1. OVER ONS

1.1 Orange Business Services is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

2. PERSOONSGEGEVENS

2.1 We kunnen informatie over u bewaren, zoals:

2.1.1 informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor de Service;

2.1.2 uw IP-adres (dit is een nummer dat een specifiek netwerkapparaat op internet identificeert en dat uw apparaten nodig hebben om te kunnen communiceren met webpagina’s);

2.1.3 technische details over uw computer of apparatuur voor toegang;

2.1.4 de tijden en datums van uw toegang tot en gebruik van de Service;

2.1.5 de locaties waarop u toegang hebt tot en gebruik maakt van de Service;

2.1.6 informatie verstrekt door andere organisaties die toestemming van u hebben gekregen om informatie over u te delen.

3. GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

3.1 Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken om de Service aan u te kunnen verlenen. 

3.2 We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om:

3.2.1 de Service te monitoren en te verbeteren;

3.2.2 marktonderzoek te doen voor statistische doeleinden;

3.2.3 te voldoen aan de eisen van wet- of regelgeving; 

3.2.4 onze rechten of de rechten van derden te beschermen of af te dwingen; en

3.2.5 fraude en andere misdrijven op te sporen en te voorkomen en de nationale veiligheid, voor zover wettelijk vereist, te beschermen.

3.3 We kunnen uw informatie delen met elke onderneming in onze groep of, indien vereist voor het verlenen van de Service, aan onze onderleveranciers. Als de personen of bedrijven aan wie we persoonsgegevens vrijgeven zich buiten de Economische Europese Ruimte bevinden, zullen passende waarborgen een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw persoonsgegevens verzekeren.

3.4 We kunnen uw informatie delen met iedereen die onze onderneming overneemt, op voorwaarde dat de overgedragen informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit beleid.

3.5 We kunnen uw gegevens onthullen wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

3.6 We bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend zolang deze nodig zijn voor het verlenen van de Service of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3.7 U hebt het wettelijke recht te verzoeken om inzage in, rectificatie of verwijdering van om alle aan ons verstrekte persoonsgegevens.

3.8 U hebt ook het wettelijke recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet langer te verwerken, of ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of om uw recht op dataportabiliteit uit te oefenen.

3.9 Om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en uw rechten uit te oefenen, verzoeken we contact op te nemen met de juiste contactpersoon bij de klantenservice.

3.10 Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

4. BESCHERMING VAN UW INFORMATIE

4.1 We zullen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om uw informatie te beveiligen.

4.2 We zullen uw gebruik van de Service niet monitoren, behalve voor doeleinden die uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn uiteengezet.

4.3 We zullen uw informatie niet overdragen aan derden, met uitzondering van die vermeld zijn in artikel 3.