logo

Algemene voorwaarden voor Lynk & Co winterbandenverhuur en bandendienst voor consumenten maandelijkse memberships

Geldig vanaf 6 oktober 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Lynk & Co Winterbandenverhuur en bandendiensten ('Winterbandenverhuur en bandendiensten') (‘Algemene Voorwaarden’), die Lynk & Co Sales Belgium BVBA (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’)  of een filiaal ervan (dit is iedere entiteit die Lynk & Co of Lynk & Co International AB bezit, rechtstreeks of onrechtstreeks, via een of meer tussenpersonen, voor meer dan 50%), aan jou, consument, (‘Jij’, ‘Je’ ‘Jouw’) presteert op de Website, de Club, Pop-Up Store of Tour, in België.    

Wij verzoeken je de op deze M2M-diensten toepasselijke algemene voorwaarden volledig te lezen. Door een bestelling te plaatsen, stem je ermee in door deze Algemene Voorwaarden verbonden te zijn en bevestig je dat je ze gelezen heeft. Naarmate dingen veranderen, kunnen deze Algemene Voorwaarden ook veranderen, dus zorg ervoor dat je deze Algemene Voorwaarden doorleest voordat je een Bestelling plaatst, zelfs als je dit al eerder hebt gedaan. Bestellingen zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, in de versie van toepassing op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als een aanvulling op een Lynk & Co Maandelijks Membership ("M2M Membership") en worden na de voltooiing van de Bestelling, toegevoegd als onderdeel van jouw M2M Membership voor de Duur van deze overeenkomst (die hieronder wordt gedefinieerd).  


1. Gegevens van de vennootschap
Lynk & Co Sales Belgium BVBA, Ondernemingsnummer: 0753.625.761
Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerp, België
telefoon : +46 31 309 7570
e-mail: hello@lynkco.be 

2. Contactgegevens
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-58290
e-mail: hello@lynkco.com

3. Bestelling
Een bestelling van de Dienst (zoals hieronder bepaald) (een ‘Bestelling’) wordt afgesloten wanneer jij een bestelling communiceert aan Lynk & Co op basis van deze Algemene Voorwaarden. Wanneer wij je Bestelling hebt geaccepteerd, ga je akkoord met een juridisch bindende overeenkomst (de ‘Overeenkomst’) overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Wanneer wij het aanbod hebben geaccepteerd, sturen wij je een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (de ‘Bevestiging van de Bestelling’) die de inhoud van de Overeenkomst tussen ons bevat. Deze Algemene Voorwaarden zullen je wettelijke rechten als consument op geen enkele manier beperken.

4. Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van jouw Maandelijks Membership voor de duur van de Overeenkomst (zoals hieronder bepaald) en gelden slechts voor het Maandelijks Membership-voertuig (‘M2M-voertuig’) vermeld in jouw M2M Membership. De diensten inbegrepen in jouw Winterbandenverhuur en Bandendiensten worden hieronder vermeld.

4.1. Winterbandenhuur
Winterbandenhuur verleent jou het gebruik van Lynk & Co winterbanden ("Winterbanden") gedurende één (1) seizoen (hetwelk wordt gedefinieerd als de periode waarbinnen twee (2) Bandenwissels worden uitgevoerd. Deze periode varieert per land maar zal niet langer zijn dan de periode 15 september - 15 mei en zal eindigen na voltooiing van de tweede (2de) bandenwissel ('Seizoen'). 

Het gebruik van de Winterbanden is onderworpen aan het Lynk & Co slijtagebeleid dat je hier kunt vinden. Bij inlevering zullen wij de Winterbanden inspecteren en de staat ervan beoordelen. Het resultaat van deze beoordeling zal worden geregistreerd en overmatige slijtage of gebruik van de Winterbanden, zoals gedefinieerd in het slijtagebeleid, zal extra kosten met zich meebrengen voor jou.

Hou er rekening mee dat de Winterbanden waarvan je gebruik kan maken als onderdeel van de Dienst, een toegevoegde uitrusting zijn en bovendien kunnen afwijken van diegene die bij jouw M2M Membership zijn inbegrepen. Lynk & Co heeft het exclusieve recht om te kiezen welke Winterbanden op jouw M2M-voertuig zullen worden geïnstalleerd in het kader van de Dienst. De eigendom van de Winterbanden blijft gedurende de gehele Dienst bij Lynk & Co en wordt nooit aan jou overgedragen. 

4.2. Bandendienst  
Bandendienst omvat, (i) twee (2) seizoensgebonden, door Lynk & Co geplande, bandenwissels in een door Lynk & Co aangestelde werkplaats ("Bandenwissel") (waaronder voor alle duidelijkheid wordt verstaan één (1) wissel naar Winterbanden en één (1) wissel naar die banden die in jouw M2M-Membership zijn opgenomen) en (ii) wassen, controle op slijtage, controle bandenspanning, reiniging en opslaan van die banden die niet op het M2M-voertuig zijn gemonteerd of in gebruik zijn. 

4.3. Ophaling en aflevering
De Dienst kan worden aangeschaft zodat deze het Ophalen en de Levering (“Ophalen en Levering”) van het M2M-voertuig voor de Bandenwissel omvat. Wanneer je de Dienst inclusief Ophalen en Levering hebt aangeschaft, haalt Lynk & Co de M2M-voertuig op een gezamenlijk door jou en Lynk & Co overeengekomen locatie op, brengt deze naar een gecontracteerde werkplaats voor de Bandenwissel. Na het voltooien van de Bandenwissel brengt Lynk & Co het voertuig weer bij je terug. Je kunt de details van de ‘Ophalen en Levering’-dienst hier lezen. 

4.4. Reservering 
Om de Bandenwissel(s) met Ophalen en Levering te verzorgen zal Lynk & Co contact met je opnemen met een voorgestelde datum op basis van de standaard bedrijfsvoering in de regio waar je woont. Indien het door Lynk & Co voorgestelde tijdstip en de voorgestelde datum voor de Bandenwissel je niet schikt, kun je een andere datum en een ander tijdstip voorstellen. 

Wanneer je de Dienst zonder Ophalen en Levering hebt aangeschaft zal Lynk & Co een datum en tijd voorstellen voor de Bandelwissel(s) in verband met jouw plaatsing van de bestelling. De voorgestelde datum en tijd voor de Bandelwissel(s) zal gebaseerd zijn op basis van onze gebruikelijke wijze in de regio van jouw thuis adres en de overeengekomen datum en tijd voor de Bandenwissel(s) zal worden bevestigd in de Bestellingsbevestiging. 

Wwil je jouw Bandenwissel afzeggen of opnieuw inplannen, dien je contact op te nemen met de betreffende werkplaats. Afzeggingen dienen niet later dan 14:00 op de werkdag dag voor de geplande Bandenwissel te worden gemeld. Wanneer je na 14:00 afzegt op de werkdag voor jouw geplanden Bandenwissel, zal een bedrag van EUR 20 in rekening worden gebracht. Indien je de Dienst hebt aangeschaft inclusief Ohalen en Levering, zijn afgzeggingen en wijzigingen geregeld in aparte voorwaarden die hier beschikbaar zijn. 

5. Prijs en betaling
De totale prijs (‘Prijs’) die van toepassing is op jouw Bestelling staat in het aanbod en de Bestellingsbevestiging. Tenzij anders aangegeven omvat de Prijs de BTW. De betaling van de Prijs moet worden uitgevoerd in lijn met de instructies op de factuur uitgegeven door Lynk & Co. 

Jij bent verantwoordelijk voor de betaling van jouw Bestelling in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat jouw betaling laattijdig zou zijn, zijn de bepalingen met betrekking tot betalingsachterstand in de Algemene Voorwaarden van jouw M2M Membership, van toepassing.

6. Herroepingsrecht 
Wanneer je als consument een Overeenkomst met Lynk & Co afsluit via e-mail, heb je het wettelijke recht om deze Overeenkomst te herroepen binnen veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van enige reden. 

6.1. Tijdsperiode
De periode van veertien (14) kalenderdagen dat je de overeenkomst kan herroepen (‘Herroepingsperiode’), begint de dag na de dag dat jij de overeenkomst met Lynk & Co hebt gesloten. 

6.2. Je recht uitoefenen 
Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Lynk & Co vóór het verstrijken van de herroepingsperiode op de hoogte stellen van je beslissing om deze Overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring. Je kan Lynk & Co binnen de Herroepingsperiode op welke manier dan ook op de hoogte brengen, maar bij voorkeur vragen wij je om 
gebruik te maken van het herroepingsformulier, als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden (zie Bijlage 1), en
een schriftelijke kennisgeving sturen naar het Engagement Center naar het e-mailadres dat vermeld staat aan het begin van deze Algemene Voorwaarden.

Als de Dienst niet begonnen is voor je ons op de hoogte hebt gesteld van je wens om de Overeenkomst te herroepen, zijn er geen kosten verbonden aan het herroepen van deze Overeenkomst. In het geval dat je uitdrukkelijk hebt verzocht dat de Dienst zou worden uitgevoerd binnen veertien (14) kalenderdagen na het aangaan van de Overeenkomst, zal je Lynk & Co een bedrag moeten betalen dat evenredig is met wat reeds werd verstrekt vooraleer je ons op de hoogte stelde van je voornemen om de overeenkomst te beëindigen, in vergelijking met de volledige dekking van de Overeenkomst. 

7. Duur, annulering & beëindiging 
7.1. Duur

De Dienst is geldig voor een vaste periode van één (1) Seizoen (zoals gedefinieerd in Artikel 4 hierboven) beginnend op de datum waarop je de Overeenkomst aangaat en zal automatisch eindigen na voltooiing van de twee (2) Bandenwissels ("Duur").  

7.2. Annulering
Als consument heb je het recht om de Dienst te annuleren voordat deze is voltooid. Mocht je dit doen, dan ben je verplicht Lynk & Co te betalen voor het deel/de delen van de Dienst dat/die al is/zijn uitgevoerd, evenals voor werken die ondanks de annulering moeten worden voltooid niettegenstaande annulering, waarvan de waarde zal overeenstemmen met de prijs van toepassing indien de overeenkomst enkel dat deel/die delen van de uitgevoerde Dienst, had bevat. 

Lynk & Co hebben eveneens recht op een bijkomende vergoeding in de vorm van kosten voor het resterende deel van de Dienst die niet zal worden uitgevoerd als gevolg van de annulering en vergoeding voor verlies voor het niet kunnen aannemen van ander werk als gevolg van de Overeenkomst. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing indien de annulering voortvloeit uit schade aan of verlies van de Lynk & Co-auto gepland voor Dienst, behalve indien dit het gevolg is van nalatigheid van jouw zijde of indien de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst het gevolg is van overheidsvoorschriften of -beslissing of gelijkaardige omstandigheid buiten jouw controle. Onze schadevergoeding op grond van deze afdeling zal niet hoger zijn dan ons verlies als gevolg van de annulering.

In het geval dat je de Prijs hebt betaald voordat je de Dienst hebt geannuleerd, zal Lynk & Co je zonder onnodige vertraging, de Prijs terugbetalen verminderd met de bedragen waarop Lynk & Co recht heeft.

7.3. Beëindiging
Lynk & Co heeft het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien omstandigheden buiten de controle van Lynk & Co, een effect hebben op de voorwaarden noodzakelijk voor Lynk & Co nodig om de Dienst in België uit te voeren, beïnvloeden en waardoor Lynk & Co niet in staat is om aan haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden te voldoen. 

Zowel jij als Lynk & Co hebben het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere Partij op ernstige wijze tekort komt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en deze tekortkoming niet herstelt binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de andere Partij aangaande deze tekortkoming. 

7.4. Beëindiging van jouw M2M Membership
Indien je jouw M2M Membership beëindigt, wordt deze Overeenkomst automatisch beëindigd. 


Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

- Aan: Lynk & Co Sales Belgium BVBA, Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België, e mail: hello@lynkco.be    

- Ik/wij (*) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep(en), 

- Besteld op (*)/ontvangen op (*), 

- Naam van de consument(en), 

- Adres van consument(en), 

- Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend), 

- Datum 

(*) Schrappen wat niet past. 

 

 

Version 1.15