logotyp

Allmänna villkor vid försäljning och leverans av Lynk & Co:s reservdelar 

Gällande från och med 20 mars 2022

Dessa allmänna villkor tillämpas vid försäljning och leverans (de ‘Allmänna Villkoren) för alla Lynk & Co:s reservdelar (‘Reservdel(ar)’) som Lynk & Co Lynk & Co Sales Sweden AB (‘Lynk & Co’, ‘Vi’, ‘Vår’) erbjuder till försäljning till konsumenter (‘Du’, ‘Dina’, ‘Konsument’) i Sverige. 

Vi uppmanar dig att läsa igenom de Allmänna Villkoren innan du gör en beställning hos oss. Genom att göra en beställning samtycker du till att vara bunden av de Allmänna Villkoren.

I de fall saker ändras, kommer de Allmänna Villkoren också ändras, vi ber dig att läsa igenom de Allmänna villkoren innan du gör en beställning, även om du har gjort det tidigare. Beställningar omfattas av de Allmänna Villkoren i den version som är tillämplig när beställningen görs.

BOLAGSINFORMATION

Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045

Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige

Telefonnummer: +46 31 309 757

E-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com  

KONTAKTDETALJER

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefon nr: 0771 200 590 

E-post: hello@lynkco.com  

1. BESTÄLLNING  

1.1. För att handla måste du ha rättshandlingsförmåga för att göra en beställning och ingå avtal. Detta innebär att du måste vara minst 18 år. Skulle vi avsiktligen ingå ett avtal med någon som inte har rättshandlingsförmåga, har vi rätt att återkalla avtalet, även om avtalet mellan oss inte skulle ogiltigförklaras.

1.2. Ett juridiskt bindande avtal för köp av Reservdel(ar) (‘Avtalet’) uppstår när ett erbjudande från Lynk & Co som svar på en förfrågan från dig accepteras skriftligen (’Beställningen’). När du accepterar ett erbjudande från Lynk & Co ingår du ett juridiskt bindande avtal enligt de Allmänna Villkoren. Eventuella tilläggsvillkor som du har begärt som en del av Beställningen är inte giltiga om vi inte har inkluderat villkoren i erbjudandet och därigenom tydligt accepterat villkoren skriftligen.

1.3. När du har accepterat ett erbjudande, kommer vi att skicka dig en skriftlig bekräftelse på Avtalet (’Orderbekräftelse’) som innehåller avtalsvillkoren mellan oss.

1.4. Vissa Reservdelar kan omfattas av särskilda villkor. Om särskilda villkor gäller kommer de att presenteras för dig i erbjudandet från oss.

1.5. Vi arbetar med många olika leverantörer, vilket innebär att möjligheten att begära Reservdel(ar) på Lynk & Co:s hemsida https://www.lynkco.com/sv-se (’Hemsidan’), inte innebär att vi kan garantera att en specifik Reservdel alltid finns tillgänglig.

1.6. De Allmänna Villkoren är inte avsedda att begränsa dina lagstadgade rättigheter som konsument på något sätt.

2. PRIS OCH BETALNING 

2.1. Priset för din Beställning avseende Reservdel(ar) kommer finnas i erbjudandet och Orderbekräftelsen. Om vi inte anger annat, kommer priserna visas i erbjudandet och Orderbekräftelsen inkl. mervärdesskatt (’Moms’) men däremot inte leveransavgift för det fall någon sådan skulle vara tillämplig.

2.2. För att betala din Beställning ska du betala fakturan som återges i Orderbekräftelsen. Betalning måste göras av dig senast sju (7) kalenderdagar från utfärdandedatumet enligt den utfärdade fakturan från Lynk & Co (’Fakturan’). Du betalar i den valuta som anges i erbjudandet och Fakturan. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz och ansvarar inte för avgifter som läggs till av en tredje part, till exempel banker eller kreditkortsleverantörer. 

3. LEVERANS

3.1. För Beställningar som görs i Sverige kan vi enbart leverera inom Sverige. Leverans kommer ske till gatuadressen som finns i erbjudandet och Orderbekräftelsen. Eftersom vi inte har Reservdel(ar) i lager, kan du uppskatta dig att din Beställning kommer levereras inom två (2) till tre (3) arbetsdagar (arbetsdagar ska förstås måndag till och med fredag (’Arbetsdagar’)) efter din betalning av Fakturan men under alla omständigheter senast inom tolv (12) arbetsdagar från mottagandet av Orderbekräftelsen.

3.2. Leveranstider är uppskattningar och även om vi alltid för vårt bästa för att leverera inom den beräknade leveransperioden kan vi av olika skäl inte garantera exakt leveranstid. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om vi inte kan leverera enligt den uppskattade perioden.

3.3. I vissa fall kan vi leverera din Beställning i mer än en (1) leverans. I de fall din Beställning berörs av detta, kommer vi att meddela dig.

3.4. När din Beställning har skickats, står vi för risken för Reservdel(ar) tills dess Reservdel(ar) tas över av dig eller av den som agerar å dina vägnar. Vid leveransen kan vi be dig, eller den person du har utsett att agera å dina vägnar, att visa upp handling som bekräftar din eller dennes identitet och underteckna en leveransbekräftelse.

3.5. Om du av någon anledning inte hämtar ut din Beställning inom sju (7) kalenderdagar eller ordnar leverans enligt ditt valda leveransalternativ, kommer din Beställning att återlämnas till oss och vi kommer att debitera dig för leveranskostaden för återlämningar. 

4. ÅNGERRÄTT

När du ingår ett avtal med Lynk & Co via e-post har du som konsument lagstadgad rätt att säga upp Avtalet inom fjorton (14) kalenderdagar, oavsett anledning.

4.1. Tidsfrist

Tidsfristen om fjorton (14) dagar som du har på dig att utöva din ångerrätt (’Ångerfrist’) börjar löpa från och med den dag du, eller den som agerar på uppdrag av dig, får Beställningen i din/sin besittning. Om Reservdel(ar) levereras i flera delar, börjar Ångerfristen löpa den dag när du eller den person du utsett, fått Beställningen i sin besittning.

4.2. Utöva din rätt 

För att utöva din ångerrätt måste du, innan Ångerfristen löper ut, meddela Lynk & Co skriftligen om ditt beslut och tydligt ange att du vill utnyttja din ångerrätt. Du kan meddela Lynk & Co inom Ångerfristen på olika sätt, men vi föredrar om du går tillväga på följande sätt:

Använd ångerrättsformuläret som ligger som bilaga till de Allmänna Villkoren (se Bilaga 1), och
Skicka ett skriftligt meddelande till Engangement Center i form av ett brev eller e-post till adressen listad i början av de Allmänna Villkoren. 

När du har skickat ett skriftligt meddelande om din avsikt att utöva din ångerrätt behöver du återlämna Reservdel(ar) till Lynk & Co. För att återlämna Reservdel(ar), kommer vi att skicka en förbetald återlämningsetikett via e-post efter vi har tagit emot ditt meddelande. Vi står för kostnaden för återlämningen, förutsatt att du använder den förbetalda återlämningsetiketten. Du måste lämna Reservdel(ar) till ett auktoriserad DHL-ombud utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton (14) kalenderdagar från den dag du meddelade din önskan att frånträda detta Avtal. Tidsfristen på fjorton (14) kalenderdagar kommer att gälla om du skickar tillbaka Reservdel(ar) innan de fjorton (14) kalenderdagarna löper ut. Om du väljer att inte använda återlämningsetiketten är du skyldig att själv betala för återlämningskostnaderna. Den ungefärliga maximal kostnaden för att återlämna Reservdelar är för närvarande SEK 2500.

4.3. Återbetalning

Vi kommer att återbetala alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader, om tillämpligt (med undantag för tillkommande leveranskostnader som utgör resultatet av ditt val av leveransalternativ som utgör ett annat alternativ än det billigaste leveransalternativet Lynk & Co erbjuder) utan onödigt dröjsmål, och under inga omständigheter senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag vi informerades om ditt beslut att frånträda Avtalet. Vi kan komma att hålla inne återbetalningen till dig till dess att vi har tagit emot Reservdel(ar) eller om du har lämnat bevis för att ha skickat tillbaka reservdel(ar), beroende på vilket som är tidigast aktuellt.

Vi kommer att genomföra återbetalningen till dig genom samma betalningsmetod som du själv använde vid betalningen, såvida du inte uttryckligen har begärt något annat eller om detta inte är möjligt. Om du medveten om att detta inte är möjligt, av någon anledning, ber vi dig vänligen kontakta Lynk & Co. Om vi av någon anledning inte kan ersätta dig genom att använda samma betalningsmetod eller om andra alternativ är nödvändiga, kommer vi att kontakta dig för att komma överens om återbetalningen. Därtill kommer du inte belastas med några ytterligare avgifter till följd av en sådan händelse. 

4.4. Ursprungligt skick

Du har rätt att undersöka Reservdel(ar) när de har mottagits för att säkerställa deras egenskaper och funktion. Vi ger endast full återbetalning om Reservdel(ar) skickas tillbaka i samma skick som du fick dem, dvs. i sitt ursprungliga skick. Du är ansvarig för värdeminskning på Reservdel(ar) som härrör från annan hantering som sträcker sig bortom sådan som är nödvändig för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper eller funktion.

4.5. Vissa Reservdel(ar) omfattas inte av rätten att frånträda Avtalet. Reservdel(ar) som inte omfattas av rätten att frånträda Avtalet är:

Reservdel(ar) tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,

Reservdel(ar) som efter leverans, beroende på sin prägel, sammanblandas med en annan vara på så sätt att Reservdel(ar) inte kan skiljas från andra produkter.

5. FEL RESERVDEL(AR)  

Om du får Reservdel(ar) som är felaktiga eller skadade har du lagstadgad rätt att göra anspråk på att Reservdel(ar) inte var i överensstämmelse med Avtalet vid mottagandet.

5.1. Det är viktigt och vi rekommenderar att du noggrant inspekterar Reservdel(ar) när du tar emot dem för att se till att de är i enlighet med Avtalet och inte är skadade eller felaktiga. Om du upptäcker att Reservdel(ar) som du har mottagit inte överensstämmer med Avtalet, är skadade eller felaktiga, ber vi dig att informera Lynk & Co så snart som möjligt, antingen när du har fått dem och upptäckt skadorna, felet eller avvikelser eller när det blir uppenbart för dig.

5.2. Du kan meddela Lynk & Co och registrera ditt klagomål genom att kontakta Engagement Center med en beskrivning av klagomålet och dokumentera avvikelserna genom foto, om möjligt, och vi kan komma be dig om att lämna in bevisning innan vi fattar beslut om Reservdel(ar) ska återlämnas för undersökning, bytas eller repareras.

5.3. Vi ansvarar inte för avvikelser som du var medveten om, eller inte kunde vara omedveten om, när du ingick Avtalet om att köpa Reservdel(ar). Vi ansvarar inte för fel som har orsakats av material som levereras av dig. Vi är under inga omständigheter ansvarig för skador, förluster eller fel på grund av felaktig användning av Reservdel(ar) eller normalt slitage.

6. GARANTI FÖR RESERVDEL(AR) 

Nya Reservdel(ar) levereras med garanti (’Garanti’). Du kan hitta mer information om Garantin på Hemsidan här. Vänligen notera att Garantin ger dig som konsument utökade rättigheter utöver de rättigheter som tillkommer dig enligt lag. På din begäran, kan Garantin göras tillgänglig för dig i en beständig form. Vänligen kontakta Engagement Center för mer information.

7. ANSVAR

Inget i de Allmänna Villkoren kommer att exkludera eller begränsa vårt ansvar på något sätt i fall där det skulle vara oförenligt enligt lag att exkludera eller begränsa vårt ansvar.

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar konsekvens i strid med Avtalet. Vi ansvarar inte för att uppfylla Avtalet om orsaken till det beror på händelser som ligger utanför vår kontroll eller om vi är förhindrade eller i dröjsmål med att agera i enlighet med Avtalet på grund av något som du (eller någon som agerar på dina vägnar) gör eller underlåter att göra.

Vi ansvarar inte för någon form av indirekt skada eller följdförlust, som exempelvis förlust av vinst eller förlust av affärsmöjligheter. För att kunna göra anspråk på ersättning måste förlusterna eller kostnaderna ha inträffat. Vi är endast ansvariga gentemot dig som konsument och är därför inte ansvarig för eventuella förluster eller kostnader för annan affärsverksamhet.

8. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra våra skyldigheter under Avtalet samt rätten att överlåta Avtalet samt rättigheter och skyldigheter under Avtalet till tredje part. Denna rätt kommer inte att påverka dina rättigheter och våra skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren. Du får inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter till en tredje part utan vårt skriftliga medgivande. 

9. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du registrerar dig eller gör en förfrågan, begär ett erbjudande, använder Lynk & Co-webbplatsen eller göra en Beställning. Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy som finns här

10. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse I Avtalet eller i de Allmänna Villkoren skulle anses vara ogiltig, olaglig eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller i de Allmänna Villkoren. 

11. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Alla Avtal mellan dig och Lynk & Co ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentlagstiftning I det land där du är bosatt är mer förmånlig för dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har du, vid rättstvister som du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där du är bosatt eller av behörig domstol i det land där vi bedriver vår näringsverksamhet.

Om vi påkallar rättstvist mot dig med anledning av någon av våra rättigheter gentemot dig som konsument kommer vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där du är bosatt.

12. ALTERNATIV TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER 

Om du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot oss har du möjligheten att ta upp ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (’ODR-plattformen’) vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi har inte åtagit oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med dig, så vida inte något annat tydligt anges.

BILAGA 1 – ÅTERLÄMNINGSFORMULÄR

—  Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige. e-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com

—  Jag / Vi (*) meddelar härmed att jag / vi (*) återkallar mitt / vår (*) försäljningsavtal för följande varor (*)/för tillhandahållande av följande tjänst (*), 

—  Beställt den (*)/mottagen den (*), 

—  Namn på konsument(er), 

—  Adress till konsument(er), 

—  Underskrift av konsument(er) (endast om detta återlämningsformulär meddelas på papper), 

—  Datum 

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt. 

 

Version 1.15