LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Voorwaarden voor aanvullende service & reparatie

Geldend vanaf 1 juli 2021

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop en uitvoering (‘Algemene Voorwaarden’) van aanvullende onderhoudsbeurten en reparaties door Lynk & Co Sales Belgium BVBA (‘Lynk & Co’, ‘Partij’, ‘wij/we’ ‘onze’) of een van haar gelieerde ondernemingen (d.w.z. een entiteit die direct of indirect meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB (‘Gelieerde ondernemingen’) aan consumenten (‘je/jij’, ‘jouw/jou’, ‘consument’) in België. Lynk & Co en jij worden hierna gezamenlijk de ‘Partijen’ genoemd.  

Wij raden je aan deze Algemene Voorwaarden door te lezen voordat je een Bestelling plaatst. Door een Bestelling te plaatsen, ga je ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.  

Naarmate dingen veranderen, kunnen deze Algemene Voorwaarden ook veranderen, dus zorg ervoor dat je deze Algemene Voorwaarden doorleest voordat je een Bestelling plaatst, zelfs als je dit eerder hebt gedaan. Bestellingen zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, in de versie die van toepassing is wanneer de Bestelling wordt geplaatst. 


BEDRIJFSINFORMATIE  

Lynk & Co Sales Belgium BVBA, 

Ondernemingsnummer: 0753.625.761 

Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België 

telefoon : +46 31 309 7570 

e-mail: lynkcosalesbe@lynkco.com   


Contactgegevens 

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’) 

Telefoon: 0800-58290 

e-mail: hello@lynkco.com 

 
1. BESTELLING 

1.1. Een bestelling voor de uitvoering van reparatie-, onderhouds- en geplande onderhoudsdiensten (‘Dienst’) op een Lynk & Co-auto (‘Lynk & Co-auto’) (een ‘Bestelling’) wordt afgesloten wanneer een schriftelijk aanbod van Lynk & Co schriftelijk door jou wordt aanvaard, binnen de geldigheidsperiode van het aanbod. Aanbiedingen van Lynk & Co zijn geldig voor een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van uitgifte. Wanneer je een Bestelling plaatst, ga je een juridisch bindende overeenkomst aan (de ‘Overeenkomst’) overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Om een Bestelling te plaatsen, moet je de wettelijke bevoegdheid hebben om een overeenkomst aan te gaan. Dit betekent meestal dat je ouder moet zijn dan 18 jaar. Als we onbedoeld een overeenkomst aangaan met iemand die wettelijk niet in staat is om dit te doen, hebben we het recht om de Overeenkomst te herroepen, zelfs als de overeenkomst tussen ons niet automatisch ongeldig zou zijn.  

1.2. Zodra je het aanbod hebt geaccepteerd, sturen wij je een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (de ‘Bevestiging van de Bestelling’) die de inhoud van de Overeenkomst tussen ons bevat.  

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zullen je wettelijke rechten als consument op geen enkele manier beperken. 
 

2. PRIJS EN BETALING  

2.1. De prijs die van toepassing is op je Bestelling wordt vermeld in de aanbieding en de bevestiging van de Bestelling. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de aanbieding en Bevestiging van de Bestelling inclusief btw (‘btw’).  

2.2. De prijs voor je Bestelling moet uiterlijk tien (10) kalenderdagen na de datum van uitgifte van de door Lynk & Co uitgegeven factuur worden betaald, die zal worden uitgegeven na en op dezelfde dag als de voltooiing van de Dienst. 

2.3. Met uitzondering van Artikel 2.4. ben je verantwoordelijk voor het betalen van je Bestelling volgens de factuur en deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat je betaling achterstallig is, zal Lynk & Co één (1) betalingsherinnering (een ‘Betalingsherinnering’) sturen op de dag volgend op de vervaldatum van de betaling waarin je wordt gevraagd om de betaling onmiddellijk te verrichten. Zorg ervoor dat je de betaalinstructie in die herinnering volgt, deze kan afwijken van je normale betaalmethode. Wanneer je betaling drie (3) werkdagen (maandag-vrijdag) na de betalingsherinnering achterwege blijft, zullen we een formele herinnering, aanmaningsprocedures en incassomaatregelen opstarten, die extra kosten voor jou met zich mee kunnen brengen.  

2.4. In het geval dat je een Maandelijks Membership hebt bij Lynk & Co, wordt de prijs voor je Bestelling niet per factuur betaald zoals uiteengezet in Artikel 2.3. hierboven, maar is dit opgenomen in je maandelijkse vergoeding die de maand na voltooiing van de Dienst plaatsvindt, als extra kosten. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van je Bestelling volgens deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat je betaling achterstallig is, zijn de bepalingen voor late betaling in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je Maandelijks Membership van toepassing. 


3. UITVOERING VAN DE DIENST  

3.1. De Dienst wordt op professionele wijze uitgevoerd en in overeenstemming met de reparatie- en onderhoudsinstructies van de fabrikant. Lynk & Co zal de Dienst uitvoeren met inachtneming van je interesses en zal met jou overleggen wanneer dat nodig en mogelijk is. Alle materialen voor de uitvoering van de Dienst worden verstrekt door Lynk & Co. Elk onderzoek of soortgelijk dat wordt uitgevoerd om de reikwijdte van een Dienst te bepalen of te bepalen of een Dienst nodig is, wordt beschouwd als een Dienst en is opgenomen in de Prestatietijd en prijs van de Dienst. 

3.2. De Dienst wordt uitgevoerd volgens de prestatietijd vermeld in het aanbod en bevestigd in de Bevestiging van de Bestelling (de ‘Prestatietijd’).   

3.3. In het geval dat de Dienst niet is gestart, gevorderd of voltooid binnen de Prestatietijd en deze vertraging niet te wijten is aan iets dat aan jou is toe te schrijven, wordt Lynk & Co beschouwd als verantwoordelijk voor de vertraging. Mocht dit ooit het geval zijn, dan laten we het je weten. Als consument heb je in een dergelijk geval het recht om betaling in te houden, uitvoering van de Dienst te eisen of, indien de vertraging aanzienlijk is, de overeenkomst te beëindigen. Je kunt ook recht hebben op schadevergoeding, zoals hieronder uitgelegd in paragraaf 11. Vorderingen op basis van vertraagde uitvoering van de Dienst moeten door jou worden ingediend binnen een redelijke termijn na beëindiging van de Dienst.  

3.4 Wij zijn verantwoordelijk voor jouw Lynk & Co-auto wanneer deze in ons bezit is voor de Dienst. De verantwoordelijkheid wordt eerst aan ons overgedragen wanneer jij de Lynk & Co-auto parkeert op de locatie die door ons is aangewezen in de Bestelling en de sleutels van de Lynk & Co-auto aan ons servicepersoneel overhandigt. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de normale uitrusting van de Lynk & Co-auto en niet voor andere bezittingen die daarin zijn achtergelaten. De verantwoordelijkheid van Lynk & Co zal ophouden en de verantwoordelijkheid voor de Lynk & Co-auto zal aan jou worden teruggegeven wanneer jou de Lynk & Co-auto ophaalt na voltooiing van de dienst en de sleutels aan jou worden teruggegeven.  


4. ANNULERING BESTELLING 

4.1. Als consument heb je het recht om de Bestelling te annuleren voordat deze is voltooid. Mocht je dit doen, dan ben je verplicht Lynk & Co te betalen voor het deel/de delen van de Dienst dat/die al is/zijn uitgevoerd, evenals voor werk dat ondanks je annulering moet worden voltooid, waarvan de waarde overeenkomt met het deel dat zou zijn uitgevoerd, indien de Overeenkomst alleen dat deel van de Dienst bevatte dat is voltooid.  

4.2. Lynk & Co heeft in het geval dat je de Bestelling annuleert ook recht op bijkomende compensatie in de vorm van kosten voor het resterende deel van de Dienst die niet zal worden uitgevoerd als gevolg van je annulering en compensatie voor verlies voor het niet kunnen aannemen van ander werk als gevolg van de Overeenkomst. De bepalingen van dit artikel 4.2. zijn niet van toepassing indien de annulering voortvloeit uit schade aan of verlies van de Lynk & Co-auto die verschuldigd is voor de Dienst anders dan als gevolg van nalatigheid van jouw kant of jouw onvermogen om gebruik te maken van de Dienst als gevolg van een regulering of beslissing van de overheid of soortgelijke omstandigheden buiten jouw controle. Onze vergoeding onder dit artikel 4.2. zal ons verlies als gevolg van de annulering niet overschrijden.  
 

5. WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE DIENSTEN 

5.1. Mocht het tijdens het uitvoeren van de Dienst noodzakelijk zijn om extra werk uit te voeren dat gezien zijn aard gepast is om te voltooien op hetzelfde moment dat de Bestelde Dienst wordt uitgevoerd, zal Lynk & Co contact met je opnemen om jouw bevestiging en goedkeuring van de aanvullende Diensten te ontvangen. 


6. VERVANGEN ONDERDELEN  

Een beoordeling van onderdelen die tijdens de Dienst werden vervangen (‘Onderdelenbeoordeling’), kan alleen worden uitgevoerd als je een schriftelijk verzoek hiertoe hebt verzonden naar Lynk & Co dat schriftelijk is bevestigd door Lynk & Co voordat de Dienst begint. Om een Onderdelenbeoordeling uit te voeren, moet je aan het einde van de dienst en op eigen kosten de werkplaats bezoeken waar de Dienst wordt uitgevoerd. Na voltooiing van de Dienst, verlies je het recht om de Onderdelenbeoordeling uit te voeren en is Lynk & Co niet langer verplicht om de onderdelen die tijdens de Dienst zijn vervangen, op te slaan. 


7. RECHT OP HERROEPING  
Als consument heb je wanneer je een Overeenkomst met Lynk & Co afsluit via e-mail, het wettelijke recht om deze Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen om welke reden dan ook te herroepen.  

7.1. Tijdsperiode 

De periode van veertien (14) kalenderdagen die je hebt op herroeping (‘Herroepingsperiode’) begint de dag na de dag dat je de Overeenkomst met ons aangaat.  

7.2. Je recht uitoefenen  

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je Lynk & Co vóór het verstrijken van de herroepingsperiode op de hoogte stellen van je beslissing om deze Overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring. Je kunt Lynk & Co binnen de Herroepingsperiode op welke manier dan ook op de hoogte brengen, maar bij voorkeur vragen wij je om, 

- gebruik te maken van het herroepingsformulier, als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden (zie Bijlage 1), en 

- een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het Engagement Center op het e-mailadres dat vermeld staat aan het begin van deze Algemene Voorwaarden. 

Als de Dienst niet is begonnen voordat je ons op de hoogte hebt gesteld van je wens om de Overeenkomst te herroepen, zijn er geen kosten verbonden aan het herroepen van deze Overeenkomst. In het geval dat je uitdrukkelijk hebt verzocht dat de Dienst wordt uitgevoerd binnen veertien (14) kalenderdagen na het aangaan van de Overeenkomst, moet je ons een bedrag betalen dat gelijk is aan het deel van de Dienst dat wij hebben verstrekt voordat je ons op de hoogte stelde van je voornemen om de Overeenkomst te beëindigen.  

 
8. FOUT  

8.1. Als je als consument van mening bent dat er sprake is van een fout in de uitgevoerde Dienst, heb je het wettelijke recht om een claim in te dienen en te klagen dat de Dienst gebrekkig was. We vragen je dit aan Lynk & Co te laten weten en je claim en klacht te registreren door contact op te nemen met het Engagement Center met een beschrijving van de klacht en fotodocumentatie, indien mogelijk. 

8.2. Claims voor fouten in de Dienst moeten binnen redelijke tijd worden ingediend vanaf het moment dat jij als consument de fout opmerkte of had moeten opmerken. Claims die binnen twee (2) maanden vanaf het moment dat je de fout opmerkte zijn ingediend, worden beschouwd als op tijd ingediend. Claims kunnen niet later dan drie (3) jaar na voltooiing van de dienst worden ingediend. Als een claim niet op tijd wordt ingediend, verlies je je recht om een fout te claimen.  

8.3. Claims wegens gebreken in de uitgevoerde Diensten worden zo snel mogelijk na ontvangst door Lynk & Co behandeld. Wij zijn alleen aansprakelijk voor de vergoeding van jouw reparatiewerkzaamheden die elders dan bij Lynk & Co worden uitgevoerd als je eerst contact met ons hebt opgenomen met betrekking tot de fout en we niet hebben gehandeld om de fout te herstellen, ondanks de gegrondheid ervan.  

8.4. Wij hebben recht op volledige vergoeding voor gemaakte kosten wanneer de kennisgeving van de fout nadien onjuist blijkt te zijn, in die zin dat er geen sprake was van een fout in de Dienst waarvoor Lynk & Co aansprakelijk was. 

 
9. HERSTELLEN VAN DE FOUT  

Lynk & Co zal alle fouten in de Dienst verhelpen. Dit doen we onmiddellijk en zonder onnodige vertraging nadat je de Lynk & Co-auto aan ons ter beschikking hebt gesteld. Wij dragen de kosten voor het verhelpen van de fout, inclusief het vervoeren, herstellen en oplossen van de fout, maar hebben recht op compensatie voor kosten die ook zouden zijn ontstaan als de Dienst waarvoor de fout wordt geclaimd, zonder fout werd uitgevoerd of als de fout het gevolg is van een ongeval met de Lynk & Co-auto of vergelijkbaar of van materialen die door jou zijn verstrekt en betaald. Deze verplichting is niet van toepassing in het geval dat het rechtsmiddel leidt tot ongemakken of kosten die onredelijk groot zijn in vergelijking met het belang van de fout voor jou. Indien wij de fout niet binnen een redelijke termijn verhelpen of wanneer de herstelling of de vervanging disproportioneel of onmogelijk is, heb je het wettelijke recht op een prijsverlaging of op het beëindigen van de Overeenkomst.  


10. GARANTIE  

Bovenop enige wettelijke garantie, wordt de Dienst geleverd met een garantie voor het resultaat van de Dienst voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de voltooiing van de Dienst of een afstand van tienduizend (10.000) kilometer, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet (‘Garantie’). Als het resultaat van de Dienst tijdens de periode van de Garantie verslechtert, zal worden aangenomen dat er sprake is van een fout in de Dienst. Deze garantie kan niet worden overgedragen aan latere eigenaars van de Lynk & Co-auto waarvoor de dienst werd uitgevoerd.  

De Garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen: 

(i) voor Diensten die zijn bedoeld voor aanpassing, bijvoorbeeld het aanpassen van koplampen, of 

(ii) wanneer Lynk & Co kan aantonen dat de geclaimde fout het gevolg is van een ongeval of soortgelijke gebeurtenis, nalatigheid of abnormaal gebruik door jou, of 

(iii) wanneer de uitgevoerde Dienst voorlopig is uitgevoerd of als je door ons bent geadviseerd om de dienst niet uit te voeren vanwege onzekerheid over het resultaat van de Dienst, of 

(iv) de Dienst is uitgevoerd met door jou geleverde materialen en de fout is toe te schrijven aan het door jou geleverde materiaal.  

Om een claim in te dienen op grond van de Garantie, moet je Lynk & Co op de hoogte brengen van je garantieclaim door contact op te nemen met het Engagement Center met een beschrijving van de klacht en fotodocumentatie, indien mogelijk. Als je dit niet doet binnen het tijdsbestek dat in dit Artikel 10 wordt vermeld, verlies je je rechten onder de Garantie. 
 

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID  

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. 

Als consument heb je in bepaalde situaties het wettelijke recht op compensatie voor schade als gevolg van een fout of vertraging. Je hebt echter geen recht op compensatie voor verlies of kosten in het kader van handelsactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen natuurlijk, voorzienbaar gevolg zijn van een schending van de Overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van de Overeenkomst als de reden hiervoor te wijten is aan gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen waarvan redelijkerwijs niet konden worden verwacht dat wij ze zouden hebben voorzien bij het afsluiten van de Overeenkomst met jou of als we worden verhinderd of vertraagd om te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou handelt) doet of nalaat te doen. 


12. OVERDRACHT VAN RECHTEN  

We behouden ons het recht voor om onderaannemers te gebruiken om onze verbintenissen na te komen en kunnen onze rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan derden overdragen of toewijzen. Dit heeft geen invloed op jouw rechten en onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden. Het is je niet toegestaan om rechten of onvervulde verplichtingen over te dragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 


13. GEGEVENSPRIVACY 

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens wanneer je je registreert of een verzoek indient, een aanbod aanvraagt, de site van Lynk & Co gebruikt en een Bestelling plaatst. Informatie over onze verwerking van je persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid dat hier beschikbaar is.  


14. SCHEIDBAARHEID 

Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden als ongeldig, onwettig, nietig of om welke reden dan ook, niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen.  


15. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED  

Alle Overeenkomsten tussen jou en Lynk & Co worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, tenzij anders duidelijk vermeld.  

Als dwingende wettelijke bepalingen voor consumentenbescherming in je land van verblijf, bepalingen bevatten die gunstiger zijn voor jou, zijn dergelijke bepalingen van toepassing.  

Als consument kun je een gerechtelijke procedure met betrekking tot de Overeenkomst voorleggen aan de bevoegde rechtbank van je woonplaats of de bevoegde rechtbank van onze vestigingsplaats. 

Als we onze rechten tegen jou als consument willen afdwingen, zullen we dit alleen doen in de rechtbanken van het rechtsgebied waarin je woonachtig bent. 
 
16. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN  

Als je als consument een claim of klacht hebt die je niet met Lynk & Co kan afhandelen, heb je ook de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Unie (het online dispute resolution platform of ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten, zoals jij, klachten kunnen afhandelen die voortvloeien uit online aankopen, buiten de rechtbank. Het ODR-platform is toegankelijk op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

Indien de Dienst werd verleend door een Belgische vestiging van Lynk & Co, kan u ook steeds de Belgische Consumentenombudsdienst contacteren via https://consumentenombudsdienst.be/nl

We zijn niet verplicht of gehouden om een alternatieve entiteit voor geschillenbeslechting te gebruiken om geschillen met jou op te lossen, tenzij anders duidelijk vermeld. 


Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping 

— Aan: Lynk & Co Sales Belgium BVBA, Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België, e-mail: lynkcosalesbe@lynkco.com     

— Ik/wij (*) verklaar/verklaren hierbij dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep(en),  

— Besteld op (*)/ontvangen op (*),  

— Naam van de consument(en),  

— Adres van consument(en),  

— Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),  

— Datum  

Version 1.1