Je privacy bij Lynk & Co

Wij hechten grote waarde aan je privacy. Ja echt, dat is zo.

We weten best dat iedereen dat zegt, maar bij Lynk & Co is de bescherming van je privacy een van onze topprioriteiten. Omdat openheid een van onze kernwaarden is, willen we je zo duidelijk en transparant mogelijk informeren over hoe we je persoonsgegevens gebruiken, zodat je met een gerust hart van onze diensten gebruik kunt maken. 

Daarom beschrijven we in dit beleid onze leidende principes voor het gebruik van persoonsgegevens, wanneer, hoe en waarom persoonsgegevens worden gebruikt, en welke rechten jij, de betrokkene, hebt met betrekking tot je gegevens. Dit beleid is van toepassing op al ons gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, gebruiken, delen, opslaan, enz. (elke zogenaamde verwerking van persoonsgegevens). 

Aan het einde van dit beleid geven we je Informatie Berichten  over specifieke situaties. Deze berichten bevatten meer gedetailleerde informatie over hoe persoonsgegevens zullen worden gebruikt in verband met je verschillende interacties met ons. 

Wie is er verantwoordelijk? 

Lynk & Co is ervoor verantwoordelijk dat jouw persoonsgegevens veilig worden bewaard en alleen op de juiste manier worden gebruikt (wij zijn de gegevensbeheerder). Afhankelijk van het soort interactie dat je met ons hebt, zal de specifieke verantwoordelijke eenheid van Lynk & Co verschillen, aangezien we in elk van de landen waar we onze diensten aanbieden, aparte bedrijven hebben. Deze lokale bedrijven zijn doorgaans verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden gebruikt in marketing-, verkoop-, en klantenrelatieactiviteiten (zaken die verband houden met je lokale markt), terwijl Lynk & Co International AB (een in Zweden geregistreerd bedrijf met ondernemingsnummer 559151-8161) verantwoordelijk is voor alle andere activiteiten (b.v. met bettrekking tot de ontwikkeling van producten en diensten, kwaliteits- en veiligheidscontrole van voertuigen en wereldwijde dienstverlening). In de specifieke Informatie Berichten wordt altijd de verantwoordelijke eenheid aangegeven. 

In gevallen waarin we diensten of producten ter beschikking stellen die niet zijn ontwikkeld of worden beheerd door Lynk & Co ('diensten van derden'), zijn de derden zelf verantwoordelijk voor hun gebruik van je persoonsgegevens. Lynk & Co is niet verantwoordelijkheid voor deze diensten van derden. In plaats daarvan raden we je aan om je op de hoogte te stellen van het privacybeleid en de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op elk van deze services van derden. 

Onze aanpak van het gebruik van je persoonsgegevens

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken, houden we ons altijd aan een reeks privacybeginselen. Deze beginselen vormen onze leidraad bij het gebruik van persoonsgegevens in ons dagelijks werk en helpen ons om privacyvriendelijke producten en diensten te ontwikkelen.

Rechtmatig gebruik 

Wij zijn geen eigenaar van jouw persoonsgegevens. Wij "lenen" ze alleen als het nodig is en wanneer het wettelijk is toegestaan. In de meeste gevallen hebben we je persoonsgegevens nodig om je de diensten te kunnen leveren waarvoor je je hebt ingeschreven. In andere gevallen moeten we je persoonsgegevens gebruiken op grond van een wettelijke verplichting. Voor sommige activiteiten kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een of meer rechtmatige belangen van Lynk & Co. In dergelijke gevallen zullen we de impact van dergelijke activiteiten op jouw rechten en vrijheden evalueren en alleen tot deze activiteiten overgaan als jouw belang naar ons oordeel niet zwaarder weegt dan het onze. In bepaalde specifieke situaties zullen we uitsluitend van je persoonlijke gegevens gebruikmaken met jouw instemming. Als je ons toestemming hebt gegeven voor een dergelijke activiteit, behoud je altijd het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Als je dit doet, beëindigen we het gebruik van je persoonsgegevens onmiddellijk. 

Minimalisatie van het gebruik van persoonsgegevens 

Een grote hoeveelheid gegevens brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom streven wij ernaar, zowel in jouw belang als in dat van ons, om ons gebruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken zonder dat dit ons verhindert om je onze diensten aan te bieden. Dit doen wij door niet meer gegevens te verzamelen dan werkelijk nodig is, duidelijk te zijn over de doeleinden van het gebruik van je gegevens en door de duur van de gegevensopslag zoveel mogelijk te beperken. We streven er ook naar om privacyoverwegingen rechtstreeks in onze producten en diensten te integreren, bijvoorbeeld door deze zo te ontwerpen dat eventuele extra gegevensverwerking alleen plaatsvindt op jouw initiatief. Ook proberen we in het algemeen de zichtbaarheid van je persoonsgegevens voor onze medewerkers te beperken door pseudonimisering en, waar mogelijk, door je gegevens volledig te anonimiseren.  

Transparantie 

We willen zo duidelijk mogelijk zijn over wanneer, waarom en hoe we je persoonsgegevens gebruiken. We streven ernaar je te informeren over ons gebruik van je persoonsgegevens waar dit mogelijk en redelijkerwijs praktisch is en voor zover dit wordt vereist door de wet. Deze informatie kan in delen worden verstrekt. In eerste instantie laten we informatie zien die aanvankelijk werd getoond in direct verband met de activiteit of actie die je van plan bent te ondernemen en die een vorm van verwerking van je persoonsgegevens initieert. Die activiteit kan bijvoorbeeld een online aankoop zijn of het indienen van een verzoek op onze website. Daarna geven we je meer gedetailleerde informatie, waarbij we verwijzen naar dit beleid en de aanvullende details in de specifieke Informatie Berichten.   

Veiligheid en integriteit

Persoonsgegevens kunnen gevoelig zijn. Daarom hebben we technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens alleen met de juiste mensen worden gedeeld, dat ze veilig worden bewaard en dat ze beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onwettige openbaarmaking. Deze maatregelen worden continu verbeterd. De maatregelen omvatten bijvoorbeeld het gebruik van veilige tools voor de opslag en overdracht van persoonsgegevens, het versleutelen van gegevens wanneer dat nodig is, en het instellen van administratieve procedures die het verzamelen, gebruiken en verspreiden van persoonsgegevens binnen onze organisatie reguleren.

 

Hoe je persoonsgegevens worden gedeeld

We werken samen met derde partijen die ons helpen bij de levering van veel van onze diensten. Om dit mogelijk te maken, kan het nodig zijn om ook persoonsgegevens met deze partijen te delen. In dergelijke gevallen delen we alleen die gegevens die nodig zijn om de dienstverlening mogelijk te maken. 

Dergelijke derde partijen kunnen andere Lynk & Co-eenheden, externe leveranciers, financiële partners, werkplaatsen en andere bedrijven binnen de GEELY-groep als geheel zijn. We zijn mogelijk ook wettelijk verplicht om gegevens met autoriteiten te delen als onderdeel van een overheidsonderzoek, geschil of een ander juridisch proces of verzoek.  

Wanneer we samenwerken met derde partijen en het delen van gegevens met die partijen nodig is, verplichten we genoemde partijen contractueel om zich te houden aan dezelfde privacyvereisten als die welke op ons van toepassing zijn, en wanneer we een contract afsluiten met een leverancier om namens ons een dienst te leveren, hanteren we vergelijkbare contractuele verplichtingen om te waarborgen dat deze leveranciers de persoonsgegevens die we hun verstrekken uitsluitend gebruiken ten behoeve van de aan hen toegewezen taak en uitsluitend in overeenstemming met de instructies die we hun geven. Dit waarborgt dat Lynk & Co de controle behoudt over de persoonsgegevens wanneer we gegevensverwerking uitbesteden.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen

Wanneer onze zakenpartners, leveranciers of gelieerde ondernemingen opereren vanuit een land buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (een derde land), is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten overdragen aan een dergelijk derde land. Wanneer we je persoonsgegevens doorgeven aan een derde land met een lager beschermingsniveau voor persoonsgegevens dan de EU/EER, gebruiken we de standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om een adequaat beschermingsniveau voor je persoonsgegevens te garanderen. Deze contractbepalingen verplichten de ontvangers van de persoonsgegevens in derde landen om de gegevens te behandelen conform de EU-normen voor gegevensbescherming.

Hoelang we je persoonsgegevens bewaren

We willen niet dat persoonsgegevens rondslingeren, dus we bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Die noodzaak houdt doorgaans verband met onze verplichting om onze diensten aan je te leveren. Als je je bijvoorbeeld hebt aangemeld voor een van onze aanbiedingen, zullen de persoonsgegevens die voor die service nodig zijn, worden bewaard voor de duur van je klantrelatie met ons. De bewaartermijn (en de persoonsgegevens die worden bewaard) kunnen dus verschillen per type service. In sommige gevallen moeten we persoonsgegevens bewaren ongeacht de klantrelatie, bijvoorbeeld om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen of om ons te kunnen verdedigen in geval van juridische geschillen. Maar in geen geval zullen we je gegevens langer bewaren dan wettelijk is toegestaan. 

 

Je gegevensrechten 

Omdat het om je eigen persoonsgegevens gaat, geeft de wet je bepaalde rechten op grond waarvan je inzicht kunt hebben in en controle kunt uitoefenen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens. De toepasselijkheid en reikwijdte van deze rechten is afhankelijk van de specifieke verwerkingssituatie. Je hebt echter altijd het recht op informatie over de manier waarop je persoonsgegevens worden gebruikt. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit beleid. Hieronder vind je een beschrijving van de rechten die je hebt. 

Recht op informatie en toegang

Je hebt het recht om te weten of we persoonsgegevens van je verwerken, welke persoonsgegevens we verwerken, waarvoor we deze gebruiken, hoe we deze delen en hoelang we deze bewaren. Je kunt ook een kopie krijgen van de persoonsgegevens die we over je hebben, als je dat wilt.

Recht op gegevenswissing (“het recht op vergetelheid”) 

In bepaalde gevallen heb je het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn gezien de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of als je een door jouw gegeven toestemming intrekt en wij geen andere wettelijk reden hebben om je persoonsgegevens te bewaren.

Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens wanneer onze grond voor het gebruik ervan ons "gerechtvaardigd belang" is of wanneer we deze gebruiken voor marketingdoeleinden. In sommige gevallen mogen we je persoonsgegevens blijven verwerken, zelfs als je daar bezwaar tegen hebt gemaakt. Dit kan het geval zijn indien we dwingende legitieme redenen voor het voorgezette gebruik kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan jouw belangen, of als dit gebeurt met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging tegen rechtsvorderingen.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die we over je hebben te corrigeren of bij te werken en om ons te vragen om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Mogelijk moeten we controleren of de nieuwe gegevens die je ons verstrekt, juist zijn.

Recht op beperking van gebruik

Je hebt ook het recht om ons te vragen ons gebruik van je persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, of als de verwerking onwettig is, maar jij niet wilt dat wij je gegevens verwijderen en ons in plaats daarvan vraagt om ons gebruik van je gegevens te beperken.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Je kunt dit doen in de EU/EER-lidstaat waar je woont. Voor Lynk & Co International AB is de Zweedse autoriteit voor privacybescherming (in het Zweeds; Integritetsskyddsmyndigheten, "IMY") de belangrijkste toezichthoudende autoriteit. Maar je hebt ook het recht om rechtstreeks contact op te nemen met je nationale toezichthoudende autoriteit. En je kunt ook verhaal halen bij een nationale rechtbank.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Wanneer ons gebruik van je persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming of op een contract, heb je het recht ons te vragen om, waar technisch haalbaar, de persoonsgegevens die we over je hebben over te dragen aan jou of aan een ander bedrijf van je keuze ("gegevensdraagbaarheid").

Recht om je toestemming in te trekken

Je hebt op elk moment het recht om al je toestemmingen voor ons gebruik van je persoonsgegevens in te trekken.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over onze verwerking van je persoonsgegevens of als je jouw rechten onder de wetgeving op de gegevensbescherming wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via hello@lynkco.com.

Het postadres is Lynk & Co International AB, Theres Svenssons gata 15, 417 55 Göteborg, Zweden.

Lynk & Co heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die bereikbaar is via dpo@lynkco.com.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment bij te werken. Wij zullen je een nieuw Privacybeleid toesturen wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen. Wij kunnen je van tijd tot tijd mogelijk ook op andere manieren informeren over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken.

Informatieve mededelingen

Hieronder vind je informatieve berichten voor specifieke situaties waarin wij je persoonsgegevens verwerken.

Lynk & Co-account

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

Aanmelden voor een membership betekent aanmelden voor een Lynk & Co-account. We verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt in verband met je registratie van je Lynk & Co-account en je verdere gebruik van je account. Het doel van onze verwerking is om je Lynk & Co-account te beheren (van registratie tot uiteindelijke beëindiging van het account), om je alle functionaliteit te bieden met betrekking tot het Lynk & Co-account (inclusief het Co:lab-communityplatform), om toegang te verlenen tot onze services waarvoor een Lynk & Co-account vereist is, en om updates te communiceren met betrekking tot het Lynk & Co-account.

De wettelijke basis voor onze verwerking van je persoonsgegevens om je Lynk & Co-account te beheren, om je alle functionaliteit te bieden die verband houdt met het Lynk & Co-account, om toegang te verlenen tot onze diensten waarvoor een Lynk & Co-account vereist is, is dat deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met jou. 

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt bij het registreren van je Lynk & Co-account (zoals naam, geboortedatum, land/regio van verblijf, telefoonnummer), evenals eventuele aanvullende persoonsgegevens die je wilt toevoegen aan je profiel (zoals adres, geboortedatum, interesses, profielfoto). We verwerken ook informatie over je account (zoals accountwachtwoord, klant-ID, nieuwsbriefvoorkeuren, membershipgegevens).

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

Hoelang we je gegevens bewaren:

We bewaren je persoonsgegevens zolang je ervoor kiest om je Lynk & Co-account te behouden. Persoonsgegevens die je rechtstreeks aan je account hebt verstrekt, kun je op elk gewenst moment wijzigen en verwijderen in je accountinstellingen.

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Nieuwsbrieven

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het doel is om je een nieuwsbrief te kunnen sturen en deze aan te passen aan je specifieke markt en geregistreerde interesses.

We houden ook statistieken bij over hoe onze nieuwsbrieven het doen (bijvoorbeeld op basis van het aantal openingen en clicks). Het doel is om de prestaties van de nieuwsbrieven te controleren, zodat we ze kunnen verbeteren. Als je jezelf afmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, verwerken we deze informatie in een “afmeldlijst” om ervoor te zorgen dat we je geen nieuwsbrieven meer sturen. 

Onze wettelijke basis voor het verzenden van nieuwsbrieven is jouw toestemming. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door je af te melden voor onze nieuwsbrief. Onze wettelijke basis voor het bijhouden van statistieken en het controleren van de prestaties van de nieuwsbrieven wordt gevormd door de gerechtvaardigde belangen van Lynk & Co. Onze basis voor het verwerken van je afmelding voor de nieuwsbrief wordt gevormd door onze wettelijke verplichtingen. 

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief (zoals e-mailadres, land/regio van verblijf, interesses voor de nieuwsbrief). We verwerken ook statistische gegevens (zoals openingen/clicks) en andere accountgegevens die relevant zijn om de nieuwsbrief af te stemmen op je interesses. 

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

We bewaren je gegevens zolang je bent aangemeld voor nieuwsbrieven of zoals anderszins wettelijk vereist. We slaan statistische gegevens op tot één jaar nadat we deze hebben verzameld. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

 

Aankoop van producten en diensten

Wie is er verantwoordelijk:

Het lokale Lynk & Co-verkoopbedrijf in jouw land, zoals gespecificeerd in je aankoop- en/of serviceovereenkomst.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt in verband met je bestelling van producten en/of diensten. Het doel van onze verwerking is om jouw aankoop van bestelling tot levering te beheren, inclusief eventuele noodzakelijke contacten met autoriteiten voor officiële rapportage van de auto, indien van toepassing, de administratie van je verzoek om gerelateerde diensten, de follow-up van de levering en het communiceren van updates met betrekking tot het product en/of de diensten die je hebt besteld 

We zullen ook persoonsgegevens met betrekking tot betalingsdiensten en facturering verzamelen en verwerken, zoals je creditcardgegevens, om aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Afhankelijk van je servicekeuze en de geselecteerde betalingsmethode schakelen we externe kredietbureaus in om een kredietcontrole uit te voeren om er zeker van te zijn dat je in aanmerking komt voor dergelijke betalingsopties. Wij geven de benodigde informatie door aan deze kredietbureaus, die vervolgens aanvullende persoonsgegevens over je kunnen verzamelen om het kredietrisico te kunnen beoordelen (bijvoorbeeld door de betrouwbaarheid en punctualiteit van je betalingen te beoordelen). Naast het uitvoeren van kredietcontroles, kunnen we ook know-your-customer-screenings ("KYC") uitvoeren. 

Als je ervoor hebt gekozen je bestelling te financieren, d.w.z. als je van plan bent een consumentenkrediet aan te vragen of de auto te leasen, zullen wij je persoonsgegevens overdragen aan de geselecteerde financieringsmaatschappij of leasemaatschappij, zodat je jouw financieringsaanvraag en bestelling kunt afronden. Als je financiering of leasing van je bestelling hebt aangevraagd, verwerken wij ook informatie over de status van je aanvraag die wij van de financierings-/leasemaatschappij ontvangen. 

We zullen de persoonsgegevens die je ons verstrekt ook verwerken met het oog op communicatie met jou in verband met eventuele terugroepacties en andere zaken met betrekking tot de producten en/of diensten. Wij zullen je persoonsgegevens ook verwerken om je als terugkerende klant te kunnen herkennen.

De wettelijke basis voor onze verwerking van je persoonsgegevens om je bestelling te beheren, je verzoek om aanverwante diensten te beheren, de levering op te volgen en de status van je eventuele kredietaanvraag is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met jou. Voor KYC-maatregelen en andere gerelateerde screenings die niet wettelijk vereist zijn, wordt de wettelijke basis voor die verwerking gevormd door onze gerechtvaardigde belangen om aan onze KYC-verplichtingen te voldoen. De wettelijke basis voor onze verwerking van je persoonsgegevens om met je te communiceren met betrekking tot eventuele terugroepacties en andere zaken met betrekking tot de producten en/of diensten en om je als terugkerende klant te herkennen, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen. De wettelijke basis voor het verwerken van je persoonsgegevens met betrekking tot terugroepacties die worden uitgevoerd op basis van een wettelijke vereiste, is dat deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke persoonsgegevens we verwerken:

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt bij het plaatsen van je bestelling en/of financieringsaanvraag. Voor het beheer van je aankoop en betalingen verwerken wij bijvoorbeeld je naam, adres, geboortedatum en noodzakelijke betalingsinformatie zoals creditcardgegevens. Bij het uitvoeren van de kredietcontrole kunnen de verwerkte persoonsgegevens verschillen, afhankelijk van de wetgeving van het land dat van toepassing is. Naast de bovenstaande gegevens omvatten zij bijvoorbeeld ook beroepsstatus, netto-inkomen, bestaande leningen, salarisstroken en bankafschriften, enz. Als extra screenings vereist zijn voor KYC-doeleinden, kunnen we aanvullende persoonsgegevens verwerken, inclusief het uitvoeren van zoekopdrachten in officiële sanctielijsten. 

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en zakenpartners (inclusief, indien van toepassing, onze betalingsdienstaanbieder, financierings- of leasepartner, ophaal- en bezorgpartner) voor de bovenstaande doeleinden (inclusief kredietcontrole en sanctielijstcontroles). Je persoonsgegevens worden, indien van toepassing, ook bekendgemaakt aan de voertuigregistrerende autoriteiten . 

Ten behoeve van kredietcontroles geven wij persoonsgegevens door aan de volgende kredietbureaus, die op hun beurt jouw persoonsgegevens verwerken. Afhankelijk van je markt varieert het specifieke kredietbureau. 

- Duitsland: Arvato/Infoscore Consumer Data GmbH. https://finance.arvato.com/icdinfoblatt
- Nederland: Experian Netherlands B.V. https://www.experian.nl/
- België: Focum België BVBA. https://www.focum.be/contact/ 
- Zweden: Creditsafe i Sverige AB. https://www.creditsafe.com/se/sv.html
- Spanje: Experian Bureau de crédito, SAU, Badexcug. https://www.experian.es/
- Italië: Experian Italia S.p.A. www.experian.it.

Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren: 

We bewaren je persoonsgegevens voor de duur van jouw klantrelatie met ons. Tijdens deze relatie zullen de persoonsgegevens die worden bewaard, beperkt blijven tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vervulling van de bovengenoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden in ieder geval nooit langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Verbonden services

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

We verwerken je persoonsgegevens om de levering van de verbonden services en functies mogelijk te maken die beschikbaar zijn met je Lynk & Co-auto en mobiele app. Dit vereist dat wij voornamelijk informatie over de auto verwerken en niet specifiek over jou. Je gebruikersaccount en de bijbehorende accountgegevens worden echter gebruikt om de services te leveren waartoe je toegang hebt en om eventuele technische gegevens die door de auto en/of de verbonden services zijn gegenereerd, aan jou als gebruiker te koppelen. De verschillende services en functies en hun respectievelijke beschrijvingen en doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens staan hieronder vermeld:

Algemene basisconnectiviteit en functies. We verwerken persoonsgegevens om een internetverbinding met de auto tot stand te brengen die communicatie met de Lynk & Co-cloud mogelijk maakt (bijvoorbeeld om je berichten van Lynk & Co naar de auto te kunnen sturen), om de toegang tot diensten en instellingen die aan de auto zijn gekoppeld te beheren door de toestemmingen en overeenkomsten die zijn gekoppeld aan je gebruikersprofiel bij te houden en om slimme instellingen mogelijk te maken die toelaten je persoonlijke instellingen over te dragen naar om het even welke Lynk & Co-auto waarop je inlogt, bijvoorbeeld in het geval van autodelen. 

Ondersteuning van in-car apps. We verwerken persoonsgegevens om ondersteuning te bieden voor in-car apps om bijvoorbeeld installatie, updates en opslag van inloggegevens mogelijk te maken om de toegang tot inhoud en services van Lynk & Co of van derden te vereenvoudigen.  

Navigatie. We verwerken persoonsgegevens om navigatiediensten aan te bieden die de weergave van de voertuigpositie en routebegeleiding naar door de gebruiker gedefinieerde bestemmingen mogelijk maken, verbeterde kaartfuncties zoals het tonen van verkeersstromen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Het zorgt voor informatieoverdracht tussen je telefoon en de auto ter ondersteuning van de routebegeleiding tussen apparaten, het opslaan van de bestemmingsgeschiedenis en favoriete bestemmingen en kaartupdates toestaan voor autoleveringen. 

Uptime van de auto. We verwerken persoonsgegevens om de connectiviteitsstatus van de auto te bewaken om uptime te garanderen, bijvoorbeeld door systeemfouten, latentie en locatie-informatie te bewaken. 

Over-the-air downloads (OTA). We verwerken persoonsgegevens om het downloaden en installeren van nieuwe software mogelijk te maken, waardoor nieuwe functionaliteit en bugfixes (over-the-air downloads) mogelijk zijn. 

Digitale sleutel. We verwerken persoonsgegevens om het openen van de auto mogelijk te maken met behulp van een mobiele app als digitale sleutel. 

Noodoproep (eCall). We verwerken persoonsgegevens om communicatie met hulpdiensten mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat eCall alleen in noodsituaties wordt gebruikt om in contact te komen met hulpdiensten. De eCall maakt het niet mogelijk om de auto constant te volgen. De eCall registreert alleen informatie over de auto en geen direct identificeerbare persoonsgegevens van jou. 

Pechhulp (bCall). We verwerken persoonsgegevens om communicatie met pechhulpdiensten mogelijk te maken.

Help (iCall). We verwerken persoonsgegevens om communicatie met Lynk & Co mogelijk te maken voor verschillende ondersteuningsservices.

Smartphoneverbinding. We verwerken persoonsgegevens om smartphoneprojectieservices en interacties tussen je telefoon en de auto mogelijk te maken (bijvoorbeeld via Android Auto en Apple CarPlay), en om handsfree bellen mogelijk te maken (bijvoorbeeld door oproepinteracties van in-car displays toe te staan om telefooncontacten, belgeschiedenis enz. te zien). 

Reiscamera. Wij verwerken persoonsgegevens zodat je foto's en video's kunt maken, deze lokaal in de auto kunt opslaan en via bluetooth of wifi naar je mobiele telefoon kunt sturen. We wijzen erop dat onze verwerking beperkt is tot de lokale opslag van de foto's en video's en de overdracht tussen de auto en je telefoon. Zoals verder uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden voor de Connected Services, ben je er zelf voor verantwoordelijk dat alle foto's en/of video's die op jouw initiatief worden verzameld, worden verzameld in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld (indien van toepassing) dat je toestemming hebt om een foto van iemand te maken).

Open internet. We verwerken persoonsgegevens om open internettoegang mogelijk te maken door je in staat te stellen je externe apparaten met de auto te verbinden. Naast Lynk & Co kan onze samenwerkende internetprovider ook persoonsgegevens verwerken als onderdeel van de levering van de internetverbinding, in overeenstemming met de voorwaarden van de open internetservice.  

Autobeheer op afstand. We verwerken persoonsgegevens om je in staat te stellen bepaalde autofuncties op afstand te beheren via de mobiele app, zoals het vergrendelen/ontgrendelen van de auto, de claxon en koplampen van de auto bedienen en de motor starten op afstand. Daarnaast kun je de klimaatregeling, informatie over accuniveau, bandenspanning en foutmeldingen beheren en het automatisch opladen plannen. We stellen je ook in staat om je auto op een kaart te vinden met behulp van de lokalisatiefunctie voor auto's en om op de hoogte te worden gehouden van geactiveerde autoalarmen. 

Opsporing van gestolen auto. Wij verwerken persoonsgegevens om het op afstand volgen en immobiliseren van de auto mogelijk te maken in geval van autodiefstal; dit alles in samenwerking met de politie.  

Rittenlogboek. We verwerken persoonsgegevens om je een rittenlogboek te bezorgen waarin informatie over je rijgeschiedenis is opgeslagen. Hierin staat de afgelegde afstand, het brandstofverbruik en andere statistieken. 

Spraakbediening. We verwerken persoonsgegevens om je in staat te stellen bepaalde functies met spraakopdrachten te bedienen, bijvoorbeeld om een bepaalde persoon in je contactenlijst te bellen door zijn naam te noemen. 

Onze wettelijke basis voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen jou en Lynk & Co. Onze wettelijke basis voor het verwerken van je persoonsgegevens met betrekking tot de noodoproep (eCall) is dat de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. 

We wijzen erop dat hoewel bepaalde services en functies niet afhankelijk zijn van het hebben van een Lynk & Co-account en daarom toegankelijk zijn vanuit de auto met alleen een gastaccountaanmelding, de informatie nog steeds wordt verwerkt voor de bovenstaande doeleinden (indien van toepassing). Deze informatie kan al dan niet persoonsgegevens over de gastaccountgebruiker zijn, zelfs als er geen directe Lynk & Co-account aan die gegevens is gekoppeld. Evenzo zullen gegevens die worden verzameld en/of opgeslagen met behulp van het gastaccount van de auto openstaan voor alle gebruikers van het gastaccount van die auto. Om te voorkomen dat gegevens onbedoeld worden bekendgemaakt, verzoeken we je geen persoonsgegevens of anderszins persoonlijk gevoelige informatie te verzamelen en/of op te slaan met behulp van het gastaccount van de auto of ervoor te zorgen dat je het account na gebruik altijd opnieuw instelt om de gegevens te verwijderen.

Welke persoonsgegevens we verwerken:

Om de verbonden services mogelijk te maken, verwerken we informatie over jou als gebruiker, bijvoorbeeld je accountgegevens (wie je bent en voor welke services je je hebt aangemeld) en alle instellingen of keuzes die je hebt gemaakt die je interesses weerspiegelen. Dit soort persoonsgegevens omvat informatie zoals:  

• Je Lynk & Co-account en identiteit (zoals je naam, contactgegevens, enz.),

• Verschillende codes en wachtwoorden voor je verschillende apps en services die je hebt opgeslagen,

• Persoonlijke instellingen die je hebt gemaakt voor de services en/of de auto, zoals opgeslagen locaties en favorieten, taalinstellingen, enz. 

• Zoekgeschiedenis (zoals navigatie- of mediagerelateerde zoekopdrachten),

• Foto's en video's die je hebt gemaakt met de reiscamera,

• De relatie met de auto die je gebruikt (bijvoorbeeld of je een maandgebruiker bent, een autodeelgebruiker bent of als je de auto bezit). 

Daarnaast verwerken we ook gegevens van meer technische aard die direct verband houden met de auto en/of de services. Deze informatie heeft dus alleen indirect betrekking op jou. Dit omvat informatie zoals: 

• Voertuigidentificatienummer (VIN), 

• Statische voertuiggegevens (zoals het motortype, hardware- en software-informatie enz.), 

• Dynamische voertuiggegevens (zoals snelheid, richting),

• Locatiegegevens van de auto,

• Autobestemmings- en routegegevens,

• Technische identificatiegegevens (zoals het IP-adres),

• Simkaartgegevens, 

• Diverse statusgegevens over de toestand van de auto (zoals accu, brandstofpeil en andere indicatoren van de autostatus).

Hoe we de gegevens delen:

De autoverbinding met de Lynk & Co-cloud wordt mogelijk gemaakt door de hulp van de groep gelieerde bedrijven en leveranciers, aan wie persoonsgegevens worden verstrekt met het het oog op de uitvoering van hun toegewezen taak als dienstverleners van onze diensten. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen het EU/EER-gebied, maar kunnen voor operationele doeleinden toegankelijk zijn vanuit derde landen. Met betrekking tot gelieerde bedrijven die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

Hoelang we je gegevens bewaren:

Afhankelijk van het soort persoonsgegevens, zullen onze bewaarcriteria verschillen. Voor accountgegevens bewaren we de bijbehorende persoonsgegevens zolang je ervoor kiest om je Lynk & Co-account te behouden. Voor verschillende servicegegevens bewaren we je persoonsgegevens zolang jouw klantrelatie met ons duurt. Persoonsgegevens die rechtstreeks van jou zijn verzameld (zoals opgeslagen bestemmingen of foto's die lokaal zijn opgeslagen) kunnen desgewenst rechtstreeks vanuit de auto worden beheerd. Verschillende technische voertuiggegevens, die al dan niet persoonsgegevens kunnen zijn, bewaren we zolang als nodig is om ons in staat te stellen onze services aan jou te leveren, of zoals anderszins wettelijk is toegestaan. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Autodelen

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

Wij verwerken je persoonsgegevens om ons in staat te stellen de autodeeldienst te leveren. We verwerken de informatie die je verstrekt wanneer je je aanmeldt voor de service, inclusief het verifiëren van het bestaan van een geldig rijbewijs, evenals alle aanvullende informatie die nodig is om betalingen en verzekeringen te beheren. We verwerken ook persoonsgegevens met betrekking tot je gebruikersprofiel. Naast de verwerking die specifiek is voor de autodeeldienst, zijn er aanvullende verwerkingen die verband houden met het algemene gebruik van de auto van toepassing, bijvoorbeeld met betrekking tot voertuigdiagnose en aangesloten diensten.

Onze wettelijke basis voor het verwerken van je persoonsgegevens is dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen jou en Lynk & Co. In het geval dat je toegang hebt tot autodelen als medewerker van een van onze zakelijke autodeelklanten, is onze wettelijke basis voor de verwerking van jouw persoonsgegevens dat deze noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om de dienst te leveren onder die business-to-businessovereenkomst. Voor zover wij biometrische beeldgegevens verwerken als onderdeel van het validatieproces van het rijbewijs, is onze wettelijke basis voor die verwerking jouw uitdrukkelijke toestemming.

Welke persoonsgegevens we verwerken:

Om de dienst autodelen mogelijk te maken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Naam, geboortedatum, adres, profielfoto, rijbewijsgegevens (zoals rijbewijsnummer, rijbewijscategorie, datum van verkrijging, vervaldatum), datum van identiteitsbevestiging, VIN en voertuiglocatie (met het oog op ophalen en inleveren). We verwerken ook je creditcardgegevens, bank- en transactiegegevens om betalingen en compensaties mogelijk te maken, evenals rapporten over de toestand van de auto en schadelogboeken. Je autodeelprofiel is ook onderworpen aan een peer-to-peer-beoordelingssysteem.

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en zakelijke partners (inclusief de leverancier van de verificatiedienst voor het rijbewijs, verzekeringsaanbieder, financiële partner en de verstrekker van betalingsdiensten) voor de bovengenoemde doeleinden. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

Hoelang we je gegevens bewaren:

Je autodeelprofiel is gekoppeld aan je Lynk & Co-account. We bewaren je persoonsgegevens zolang je ervoor kiest om je Lynk & Co-account te behouden. Persoonsgegevens die je rechtstreeks aan je account hebt verstrekt, kun je op elk gewenst moment wijzigen en verwijderen in je accountinstellingen. Financiële en transactiegegevens worden bewaard zolang als nodig is of anderszins wettelijk vereist is.

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen". 

Onderzoek en ontwikkeling van producten en services

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

We verwerken je persoonsgegevens om beter te begrijpen hoe we onze producten en services kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door voertuig-, product-, klant- en verkoopgegevens te analyseren. De verwerking bestrijkt een breed scala aan informatie en bewerkingen, zoals de analyse van geregistreerde voertuiggegevens om inzicht te krijgen in hoe de kwaliteit en de veiligheidskenmerken van onze auto kunnen worden verbeterd. De wettelijke basis voor deze verwerking wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen om onze producten en services te verbeteren. Over het algemeen zullen we je toestemming niet vragen, tenzij dit in het individuele geval noodzakelijk wordt geacht of door de toepasselijke wetgeving vereist is. Waar mogelijk beperken we analyses tot geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens. De verwerking omvat geen automatische besluitvorming, zoals profilering, over jou.

Welke persoonsgegevens we verwerken:

De gegevens die we verwerken voor deze onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden bestrijken een breed scala aan categorieën met betrekking tot onze verschillende services en producten. Voor auto-ontwikkeling kunnen we gegevens verzamelen over je gebruik en interactie met functies en services op statistisch niveau. Het algemene onderzoeks- en ontwikkelingswerk vereist op zichzelf geen onafhankelijke gegevensverzameling, maar maakt in plaats daarvan gebruik van bestaande informatie voor deze doeleinden. Raadpleeg het privacybeleid en de informatieve berichten voor informatie over deze verschillende soorten gegevens.

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens kunnen bekend worden gemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen voor de bovengenoemde doeleinden. Met betrekking tot gelieerde bedrijven die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

Hoelang we je gegevens bewaren:

De informatie die uit de onderzoeks- en ontwikkelingswerk voortkomt, levert op zichzelf geen persoonsgegevens op die onderhevig zijn aan specifieke bewaartermijnen. Raadpleeg in plaats daarvan de afzonderlijke informatieve berichten voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens opslaan.

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

 

Updates van de toestand van je auto, garantie en onderhoud

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden. 

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je auto draadloos communiceert met ons netwerk. De auto verstuurt twee keer per week updates van zijn technische toestand, inclusief informatie over de auto-ID, technische parameters en eventuele toepasselijke foutcodes. De verzonden gegevens hebben alleen betrekking op de toestand en prestaties van de fysieke auto en niet specifiek op jou. Deze informatie wordt gebruikt om automatisch te detecteren of er behoefte is aan werkplaatsonderhoud. Als dit het geval is, wordt er een werkorder aangemaakt en verzonden naar de werkplaats die verantwoordelijk is voor de onderhoudswerkzaamheden. Als je zelf problemen hebt ondervonden en rechtstreeks contact hebt opgenomen met Lynk & Co, kunnen we ook handmatig een dergelijke werkorder aanmaken. De conditiestatus en voertuiggegevens worden ook verwerkt om eventuele garantieaanspraken die je maakt te beoordelen en te beheren. 

Onze wettelijke basis voor het verwerken van deze persoonsgegevens is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met jou met betrekking tot werkplaatsonderhoud en garantie.

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken het voertuigidentificatienummer ("VIN"), statische en dynamische voertuiggegevens zoals verschillende technische parameters van de auto, bijvoorbeeld de toestand van de accu, oliepeil, en informatie van de event data recorder, indien van toepassing. 

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en zakelijke partners (inclusief werkplaatsen, bezorgpartners en partners die betrokken zijn bij de foutanalyse en technische ondersteuning) voor de bovengenoemde doeleinden. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

De updates van de voertuigtoestand worden continu overschreven bij elke update, wat betekent dat de gegevens twee keer per week worden verwijderd. Individuele werkorders en de daaraan gekoppelde voertuiggegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor het uitvoeren van het werkplaatsonderhoud of zoals anderszins vereist door de wet of automobielnormen.  

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

 

Een proefrit reserveren

Wie is er verantwoordelijk: 

Het lokale Lynk & Co-verkoopbedrijf in jouw land, zoals gespecificeerd in je proefritovereenkomst.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt in verband met je proefrit. Het doel van onze verwerking van je gegevens is het beheren van je proefrit en om achteraf contact met je op te nemen met vragen over je ervaring en onze producten en services. 

De wettelijke basis voor onze verwerking van je persoonsgegevens om je proefrit te beheren, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen jou en ons voor de proefrit. De wettelijke basis voor onze verwerking van je persoonsgegevens om contact met je op te nemen wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen om reclame te maken voor onze producten en services waarvoor je interesse heeft getoond door het boeken van een proefrit. 

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt bij het boeken van een proefrit (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). We kunnen je ook vragen om een geldig rijbewijs te tonen om er zeker van te zijn dat je in aanmerking komt voor het besturen van de auto. 

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

Hoelang we je gegevens bewaren:

We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is om je boeking te beheren en om ervoor te zorgen dat eventuele verzekeringsgevallen kunnen worden afgehandeld. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Contact met ons opnemen via onze kanalen

Wie is er verantwoordelijk:

Het lokale Lynk & Co-verkoopbedrijf in jouw land.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

We verwerken je persoonsgegevens wanneer je met ons communiceert via een van onze kanalen (zoals online contactformulieren, websitechat, e-mail, enz.) en op onze sociale-media-accounts (bijvoorbeeld Facebook, Instagram). Het doel van het gebruik van je persoonsgegevens is om onze communicatie met jou mogelijk te maken, of dat nu betrekking heeft op een klantenservicegeval, algemene vragen of andere vormen van contact of het indienen van verzoeken (bijvoorbeeld om contact op te nemen met Lynk & Co om zakelijke redenen, voertuiginruil, enz.). 

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken persoonsgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, alle informatie die je in jouw bericht verstrekt, en gegevens uit je profiel op de betreffende sociale media (zoals de gebruikersnaam die je voor jouw account hebt gekozen). We kunnen ook interne aantekeningen maken als de correspondentie betrekking heeft op een klantenservicegeval. 

Hoe we de gegevens delen:

Als je interactie met ons hebt of onze social-media-accounts bezoekt, verwerkt het social-mediaplatform dat je gebruikt, persoonsgegevens over jou als gebruiker. Deze sociale-mediaplatforms verwerken je persoonsgegevens ofwel volgens onze instructies of verwerken jouw persoonsgegevens voor eigen doeleinden. Welke rol zij in een specifiek geval hebben, hangt af van het betreffende platform en de activiteit. Daarnaast worden je persoonsgegevens bekendgemaakt aan en verwerkt door aan onze gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld aan de aanbieders van sociale-mediaplatform dat we gebruiken, of de aanbieders van de middelen waarmee je contact met ons opneemt. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is om je vraag of serviceverzoek af te handelen. Als je bericht leidt tot een kwestie voor onze klantenservice, kan die informatie tot 24 maanden worden bewaard.

Jouw opmerkingen of posts op onze social-mediaplatforms kunnen op elk moment door jou worden verwijderd en je kunt ons altijd vragen om je persoonsgegevens van onze social-mediaplatformen te verwijderen. Als je dit niet doet, bewaren we de persoonsgegevens op het sociale-mediaplatform tot nader order. Wij zullen posts of opmerkingen die in strijd zijn met de regels van het platform of met de wetgeving zo snel mogelijk verwijderen. Als je bericht leidt tot een kwestie voor onze klantenservice, kan die informatie tot 24 maanden worden bewaard.

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Wedstrijden en evenementen

Wie is er verantwoordelijk:

Het lokale Lynk & Co-verkoopbedrijf in jouw land.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

We verwerken je persoonsgegevens om je deelname aan een van onze wedstrijden of evenementen te beheren, bijvoorbeeld om aanmeldingen en annuleringen te beheren, om communicatie over de evenementregistratie, herinneringen en follow-ups te sturen. Onze wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is jouw toestemming. 

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken de contactgegevens die je verstrekt bij het inschrijven voor de wedstrijd of het evenement (zoals je naam en e-mailadres) en andere informatie die je aan ons verstrekt bij deelname aan de wedstrijd, zoals je bijdrage.

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld externe evenementencoördinatoren. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

We slaan je gegevens alleen op voor de duur van de wedstrijd of het evenement of zoals anderszins vereist voor de gespecificeerde doeleinden. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Enquêtes en marktonderzoek

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

Wij verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt bij het aanmelden voor onze enquêtepanels. De persoonsgegevens stellen ons in staat om enquêtes onder klanten en marktonderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld door je enquêteformulieren te sturen, de correspondentie met je te beheren en de respons te analyseren. Onze wettelijke basis voor het verwerken van je persoonsgegevens is jouw toestemming. Onze wettelijke basis voor het beoordelen en analyseren van je reactie is ons rechtmatig belang om marktonderzoek te verrichten. 

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken de persoonsgegevens die je verstrekt, zoals je naam, leeftijd, geslacht, e-mailadres, informatie over of je toegang hebt tot een auto, een rijbewijs, of je een dienst van Lynk & Co hebt gebruikt en andere informatie die je ons wilt geven.

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden, zoals IT-leveranciers die ons de onderliggende digitale infrastructuur leveren. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

We bewaren je persoonsgegevens om je enquêtes te kunnen sturen, totdat je ons laat weten dat je dit niet langer wilt. Je antwoorden worden alleen bewaard zolang ze nodig zijn om onze marktonderzoeksdoeleinden te vervullen. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

AVG-verzoeken van betrokkenen

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

We verwerken je persoonsgegevens om je verzoek als betrokkene te beheren, bijvoorbeeld om met je te communiceren over je verzoek en om alle persoonsgegevens te beheren die jouw verzoek vereist. Onze wettelijke basis hiervoor is onze wettelijke verplichting om aan je verzoek te voldoen. 

Welke persoonsgegevens we verwerken:

Je naam en alle andere identificatiegegevens die nodig zijn om je identiteit vast te stellen, evenals alle persoonsgegevens van jou die op grond van jouw verzoek nodig kunnen zijn. 

Hoe we de gegevens delen:

Voor zover je persoonsgegevens door aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor andere doeleinden worden verwerkt, vereist je verzoek dat wij contact opnemen met deze derde partijen over je persoonsgegevens. Er worden geen aanvullende persoonsgegevens uitgewisseld, behalve wat nodig kan zijn voor de aan ons gelieerde ondernemingen en zakenpartners om je nauwkeurig te identificeren in hun systemen om je verzoek te behandelen. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

Zodra je aanvraag is afgehandeld, wordt deze tot nader order geregistreerd, zodat we kunnen aantonen dat we hebben voldaan aan de verplichting om op het verzoek te reageren. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Websitecookies

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over hoe je omgaat met de website. Dit doen we om de website te laten werken en om inzicht te verzamelen dat ons kan helpen om de website en zijn diensten te verbeteren, bijvoorbeeld de chatbot van de website. We gebruiken ook marketingcookies op onze website. Hierdoor kunnen wij je relevantere advertenties laten zien op basis van je interesses en activiteiten. Raadpleeg ons cookiebeleid als je meer wilt weten over hoe we cookies op onze website gebruiken.

Afhankelijk van het type cookie, vertrouwen we op je toestemming, of op ons rechtmatig belang om onze website en dienstverlening te verbeteren als wettelijke basis voor het verwerken van je persoonsgegevens. Hoe je jouw cookie-instellingen kunt aanpassen, lees je in ons cookiebeleid.

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken persoonsgegevens zoals door gebruikers gegenereerde gegevens (zoals klik- en bezoekgeschiedenis), IP-adres (geanonimiseerd), land/regio van verblijf, technische gegevens met betrekking tot het apparaat dat je gebruikt (zoals taalinstellingen, browserinstellingen, tijdzone enz.), andere informatie over hoe je met onze website bent omgegaan (zoals welke diensten werden gebruikt, inlogmethode, waar en hoelang verschillende pagina's werden bezocht enz.) of chatgeschiedenis.

Hoe we de gegevens delen:

We maken gebruik van een derde partij (Google) die namens ons en volgens onze instructies het gebruik van onze website analyseert en daarvoor toegang krijgt tot je persoonsgegevens. De gedeelde informatie wordt gepseudonimiseerd en omvat hoofdzakelijk samengevoegde statistieken, waardoor het voor ons en derden zoals Google moeilijker is om informatie over je surfgedrag aan jou als individu te koppelen. 

Zoals verder uiteengezet in het cookiebeleid, omvat ons gebruik van cookies van derden de overdracht van persoonsgegevens aan derden (voornamelijk Google, Facebook en Microsoft). Deze derde partijen verwerken de persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden en in overeenstemming met de informatie uiteengezet in hun respectieve privacybeleid. Lees meer van Google, Facebook en Microsoft voor meer informatie. 

Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

De bewaartermijn van gegevens verschilt per cookie, maar is niet langer dan 24 maanden. Zie de specifieke bewaartermijnen in het cookiebeleid. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Marketingberichten

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Zweden.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

We verwerken je persoonsgegevens om je direct marketingberichten te sturen via e-mail, sms, via onze app of op sociale media. We sturen aanbiedingen en uitnodigingen voor evenementen naar specifieke klantsegmenten op basis van bepaalde parameters, zoals leeftijdsgroepen, markten of andere kenmerken. Onze wettelijke basis hiervoor is jouw toestemming. 

Welke persoonsgegevens we verwerken:

We verwerken de persoonsgegevens die je ons verstrekt, bijvoorbeeld je e-mailadres, land/regio van verblijf, adres, telefoonnummer, geboortedatum, evenals persoonsgegevens die zijn gegenereerd door je gebruik van onze diensten, zoals accountinformatie, aankoopgeschiedenis en toepasselijke autogegevens.

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld social media partners en ons marketingbureau. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

Waar onze marketing gebaseerd is op reeds verzamelde en verwerkte persoonsgegevens, worden deze persoonsgegevens bewaard in overeenstemming met de bewaarregelingen die van toepassing zijn op die oorspronkelijke doeleinden. We zullen deze informatie alleen voor marketingdoeleinden verwerken zolang we dat mogen, hetzij op basis van je toestemming of op een andere rechtsgrond. Je kunt je op elk moment afmelden voor eerder goedgekeurde marketingberichten, bijvoorbeeld in de Lynk & Co-app. 

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".

Sollicitaties

Wie is er verantwoordelijk:

Lynk & Co International AB, 559151-8161, Theres Svenssons gata 15, SE-417 55 Gothenburg, Sweden, of het lokale Lynk & Co-verkoopbedrijf in jouw land, afhankelijk van de eenheid die de werving doet.

Waarom en hoe we persoonsgegevens gebruiken:

We slaan je cv en andere informatie die je aan ons verstrekt op in je wervingsprofiel en evalueren dat met het oog op de werving. Ons wettelijke basis voor het verwerken van je persoonsgegevens wordt gevormd door onze gerechtvaardigde belangen om het wervingsproces mogelijk te maken.

Welke persoonsgegevens we verwerken:

Naam, contactgegevens en alle informatie die in je aanvraag wordt verstrekt.

Hoe we de gegevens delen:

Je persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door aan ons gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners voor de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld aan de leverancier van het wervingsplatform. Met betrekking tot onze zakenpartners die buiten de EU/EER zijn gevestigd, zullen wij je persoonsgegevens overdragen op basis van de modelcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie. 

Hoelang we je gegevens bewaren:

Het profiel dat je aanmaakt en de informatie die het bevat, worden maximaal 24 maanden bewaard, zodat je op verschillende banen kunt solliciteren zonder het profiel opnieuw te moeten aanmaken. Daarna word je gevraagd of je het profiel langer wil behouden. Zo niet, dan wordt het profiel verwijderd.

Je rechten en contactgegevens:

Voor meer informatie over je gegevensrechten, evenals contactgegevens van Lynk & Co en de functionaris voor gegevensbescherming, zie de bovenstaande secties getiteld "Je gegevensrechten" en "Contact met ons opnemen".