LYNC&CO

Je privacy bij Lynk & Co

Wij hechten grote waarde aan je privacy. Ja echt, dat is zo.

We weten best dat iedereen dat zegt, maar bij Lynk & Co is de bescherming van je privacy een van onze topprioriteiten. Omdat openheid een van onze kernwaarden is, willen we je zo duidelijk en transparant mogelijk informeren over hoe we je persoonsgegevens gebruiken, zodat je met een gerust hart van onze diensten gebruik kunt maken. 

Daarom beschrijven we in dit beleid onze leidende principes voor het gebruik van persoonsgegevens, wanneer, hoe en waarom persoonsgegevens worden gebruikt, en welke rechten jij, de betrokkene, hebt met betrekking tot je gegevens. Dit beleid is van toepassing op al ons gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, gebruiken, delen, opslaan, enz. (elke zogenaamde verwerking van persoonsgegevens). 

Aan het einde van dit beleid geven we je Informatie Berichten  over specifieke situaties. Deze berichten bevatten meer gedetailleerde informatie over hoe persoonsgegevens zullen worden gebruikt in verband met je verschillende interacties met ons. 

Wie is er verantwoordelijk? 

Lynk & Co is ervoor verantwoordelijk dat jouw persoonsgegevens veilig worden bewaard en alleen op de juiste manier worden gebruikt (wij zijn de gegevensbeheerder). Afhankelijk van het soort interactie dat je met ons hebt, zal de specifieke verantwoordelijke eenheid van Lynk & Co verschillen, aangezien we in elk van de landen waar we onze diensten aanbieden, aparte bedrijven hebben. Deze lokale bedrijven zijn doorgaans verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden gebruikt in marketing-, verkoop-, en klantenrelatieactiviteiten (zaken die verband houden met je lokale markt), terwijl Lynk & Co International AB (een in Zweden geregistreerd bedrijf met ondernemingsnummer 559151-8161) verantwoordelijk is voor alle andere activiteiten (b.v. met bettrekking tot de ontwikkeling van producten en diensten, kwaliteits- en veiligheidscontrole van voertuigen en wereldwijde dienstverlening). In de specifieke Informatie Berichten wordt altijd de verantwoordelijke eenheid aangegeven. 

In gevallen waarin we diensten of producten ter beschikking stellen die niet zijn ontwikkeld of worden beheerd door Lynk & Co ('diensten van derden'), zijn de derden zelf verantwoordelijk voor hun gebruik van je persoonsgegevens. Lynk & Co is niet verantwoordelijkheid voor deze diensten van derden. In plaats daarvan raden we je aan om je op de hoogte te stellen van het privacybeleid en de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op elk van deze services van derden. 

Onze aanpak van het gebruik van je persoonsgegevens

Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken, houden we ons altijd aan een reeks privacybeginselen. Deze beginselen vormen onze leidraad bij het gebruik van persoonsgegevens in ons dagelijks werk en helpen ons om privacyvriendelijke producten en diensten te ontwikkelen.

Rechtmatig gebruik 

Wij zijn geen eigenaar van jouw persoonsgegevens. Wij "lenen" ze alleen als het nodig is en wanneer het wettelijk is toegestaan. In de meeste gevallen hebben we je persoonsgegevens nodig om je de diensten te kunnen leveren waarvoor je je hebt ingeschreven. In andere gevallen moeten we je persoonsgegevens gebruiken op grond van een wettelijke verplichting. Voor sommige activiteiten kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een of meer rechtmatige belangen van Lynk & Co. In dergelijke gevallen zullen we de impact van dergelijke activiteiten op jouw rechten en vrijheden evalueren en alleen tot deze activiteiten overgaan als jouw belang naar ons oordeel niet zwaarder weegt dan het onze. In bepaalde specifieke situaties zullen we uitsluitend van je persoonlijke gegevens gebruikmaken met jouw instemming. Als je ons toestemming hebt gegeven voor een dergelijke activiteit, behoud je altijd het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Als je dit doet, beëindigen we het gebruik van je persoonsgegevens onmiddellijk. 

Minimalisatie van het gebruik van persoonsgegevens 

Een grote hoeveelheid gegevens brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom streven wij ernaar, zowel in jouw belang als in dat van ons, om ons gebruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken zonder dat dit ons verhindert om je onze diensten aan te bieden. Dit doen wij door niet meer gegevens te verzamelen dan werkelijk nodig is, duidelijk te zijn over de doeleinden van het gebruik van je gegevens en door de duur van de gegevensopslag zoveel mogelijk te beperken. We streven er ook naar om privacyoverwegingen rechtstreeks in onze producten en diensten te integreren, bijvoorbeeld door deze zo te ontwerpen dat eventuele extra gegevensverwerking alleen plaatsvindt op jouw initiatief. Ook proberen we in het algemeen de zichtbaarheid van je persoonsgegevens voor onze medewerkers te beperken door pseudonimisering en, waar mogelijk, door je gegevens volledig te anonimiseren.  

Transparantie 

We willen zo duidelijk mogelijk zijn over wanneer, waarom en hoe we je persoonsgegevens gebruiken. We streven ernaar je te informeren over ons gebruik van je persoonsgegevens waar dit mogelijk en redelijkerwijs praktisch is en voor zover dit wordt vereist door de wet. Deze informatie kan in delen worden verstrekt. In eerste instantie laten we informatie zien die aanvankelijk werd getoond in direct verband met de activiteit of actie die je van plan bent te ondernemen en die een vorm van verwerking van je persoonsgegevens initieert. Die activiteit kan bijvoorbeeld een online aankoop zijn of het indienen van een verzoek op onze website. Daarna geven we je meer gedetailleerde informatie, waarbij we verwijzen naar dit beleid en de aanvullende details in de specifieke Informatie Berichten.   

Veiligheid en integriteit

Persoonsgegevens kunnen gevoelig zijn. Daarom hebben we technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens alleen met de juiste mensen worden gedeeld, dat ze veilig worden bewaard en dat ze beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onwettige openbaarmaking. Deze maatregelen worden continu verbeterd. De maatregelen omvatten bijvoorbeeld het gebruik van veilige tools voor de opslag en overdracht van persoonsgegevens, het versleutelen van gegevens wanneer dat nodig is, en het instellen van administratieve procedures die het verzamelen, gebruiken en verspreiden van persoonsgegevens binnen onze organisatie reguleren.

 

Hoe je persoonsgegevens worden gedeeld

We werken samen met derde partijen die ons helpen bij de levering van veel van onze diensten. Om dit mogelijk te maken, kan het nodig zijn om ook persoonsgegevens met deze partijen te delen. In dergelijke gevallen delen we alleen die gegevens die nodig zijn om de dienstverlening mogelijk te maken. 

Dergelijke derde partijen kunnen andere Lynk & Co-eenheden, externe leveranciers, financiële partners, werkplaatsen en andere bedrijven binnen de GEELY-groep als geheel zijn. We zijn mogelijk ook wettelijk verplicht om gegevens met autoriteiten te delen als onderdeel van een overheidsonderzoek, geschil of een ander juridisch proces of verzoek.  

Wanneer we samenwerken met derde partijen en het delen van gegevens met die partijen nodig is, verplichten we genoemde partijen contractueel om zich te houden aan dezelfde privacyvereisten als die welke op ons van toepassing zijn, en wanneer we een contract afsluiten met een leverancier om namens ons een dienst te leveren, hanteren we vergelijkbare contractuele verplichtingen om te waarborgen dat deze leveranciers de persoonsgegevens die we hun verstrekken uitsluitend gebruiken ten behoeve van de aan hen toegewezen taak en uitsluitend in overeenstemming met de instructies die we hun geven. Dit waarborgt dat Lynk & Co de controle behoudt over de persoonsgegevens wanneer we gegevensverwerking uitbesteden.

Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen

Wanneer onze zakenpartners, leveranciers of gelieerde ondernemingen opereren vanuit een land buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (een derde land), is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten overdragen aan een dergelijk derde land. Wanneer we je persoonsgegevens doorgeven aan een derde land met een lager beschermingsniveau voor persoonsgegevens dan de EU/EER, gebruiken we de standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om een adequaat beschermingsniveau voor je persoonsgegevens te garanderen. Deze contractbepalingen verplichten de ontvangers van de persoonsgegevens in derde landen om de gegevens te behandelen conform de EU-normen voor gegevensbescherming.

Hoelang we je persoonsgegevens bewaren

We willen niet dat persoonsgegevens rondslingeren, dus we bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Die noodzaak houdt doorgaans verband met onze verplichting om onze diensten aan je te leveren. Als je je bijvoorbeeld hebt aangemeld voor een van onze aanbiedingen, zullen de persoonsgegevens die voor die service nodig zijn, worden bewaard voor de duur van je klantrelatie met ons. De bewaartermijn (en de persoonsgegevens die worden bewaard) kunnen dus verschillen per type service. In sommige gevallen moeten we persoonsgegevens bewaren ongeacht de klantrelatie, bijvoorbeeld om aan bepaalde wettelijke verplichtingen te voldoen of om ons te kunnen verdedigen in geval van juridische geschillen. Maar in geen geval zullen we je gegevens langer bewaren dan wettelijk is toegestaan. 

 

Je gegevensrechten 

Omdat het om je eigen persoonsgegevens gaat, geeft de wet je bepaalde rechten op grond waarvan je inzicht kunt hebben in en controle kunt uitoefenen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens. De toepasselijkheid en reikwijdte van deze rechten is afhankelijk van de specifieke verwerkingssituatie. Je hebt echter altijd het recht op informatie over de manier waarop je persoonsgegevens worden gebruikt. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit beleid. Hieronder vind je een beschrijving van de rechten die je hebt. 

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over onze verwerking van je persoonsgegevens of als je jouw rechten onder de wetgeving op de gegevensbescherming wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via hello@lynkco.com.

Het postadres is Lynk & Co International AB, Planetgatan 6, 417 55 Göteborg, Zweden.

Lynk & Co heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die bereikbaar is via dpo@lynkco.com.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment bij te werken. Wij zullen je een nieuw Privacybeleid toesturen wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen. Wij kunnen je van tijd tot tijd mogelijk ook op andere manieren informeren over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken.

Informatieve mededelingen

Hieronder vind je informatieve berichten voor specifieke situaties waarin wij je persoonsgegevens verwerken.