LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Gebruiksvoorwaarden voor 'Connected services' van Lynk & Co

Deze gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw gebruik van de 'connected services' van Lynk & Co (de Diensten). Door van deze Diensten gebruik te maken, komt een overeenkomst tot stand tussen u (hierna: u) en LYNK & CO International AB (hierna: Lynk & Co, wij of ons/onze), gevestigd te Planetgatan 6, 417 55 Göteborg, Zweden, registratienummer 559151-8161 (de Overeenkomst).

Op grond van deze Gebruiksvoorwaarden worden bepaalde rechten verleend en beperkingen opgelegd met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, zoals deze op enig moment beschikbaar zijn.  

ALGEMEEN

De Diensten.

De Diensten omvatten de verbonden ('connected') diensten en functies die beschikbaar zijn in het Lynk & Co-voertuig (het Voertuig) en de Lynk & Co-app (de App). De Diensten zijn hoofdzakelijk toegankelijk voor degenen die met een onderneming van de Lynk & Co-groep een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot, onder meer, de aankoop van-, het afsluiten van een abonnement op- of het leasen of lenen van een Voertuig (de Hoofdovereenkomst). Meer informatie over de specifiek beschikbare Diensten is beschikbaar in de Car Guide (“de Car Guide”), die geraadpleegd kan worden in de App, het Voertuig en op de Lynk & Co-website.

De Diensten zijn onderverdeeld in twee categorien: “Standaard Services” en “Premium Services”. Uw toegang tot en gebruik van de Standaard Services worden door Lynk & Co kosteloos aangeboden, en aan Uw gebruik van en togeang tot de Premium Services voor additionenele kosten te betalen aan Lynk & Co of een derde partij. Welke specifieke Diensten in een bepaalde categorie vallen staat omschreven in de Car Guide zoals deze op enig moment beschikbaar is en wij kunnen op enig moment Dienstem toevoegen of verwijderen. Wanneer wij een Dienst verwijderen, of de categorie van een Dienst van Standaard Services naar Premium Services aanpassen, en daarbij de Dienst niet meer kosteloos aanbieden, laten wij u dat weten.

Account.
Om tot de meeste Diensten toegang te kunnen krijgen, dient u zich aan te melden voor een Lynk & Co-account (de Account) en ingelogd te zijn op het Voertuig en/of de App. Op dit Account zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden. Voor sommige Diensten dient uw Account aan één of meerdere Voertuigen te worden gekoppeld.

Aanvullende diensten.

Wij kunnen van tijd tot tijd aanvullende diensten van Lynk & Co aan u beschikbaar stellen (de Aanvullende Diensten). Op deze Aanvullende Diensten kunnen afzonderlijke voorwaarden en/of afzonderlijke servicebeschrijvingen van toepassing zijn (de Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden). Tenzij daarin anders vermeld, zijn de Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden van toepassing in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden; in geval van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden prevaleren de laatste.

Diensten van derden.

Wij kunnen van tijd tot tijd diensten van derden aan u ter beschikking stellen (de Diensten van Derden). Op de Diensten van Derden zijn de voorwaarden van derden (de Bijzondere Voorwaarden van Derden) van toepassing. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van de beschikbaarheid of functionaliteit van deze Diensten van Derden of voor de verwerking van persoonsgegevens binnen deze Diensten van Derden. Elke verwerking van uw persoonsgegevens door de partij die de Diensten van Derden verleent, kan onderworpen zijn aan het privacybeleid van deze derde partij.

Gegevensbescherming.

Om uw gebruik van de verschillende Diensten mogelijk te maken, verzamelen en verwerken wij, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen kunt u, voor uw eigen privédoeleinden, zelf persoonsgegevens in het Voertuig of via de Diensten verwerken of opslaan. Dit kunnen bijvoorbeeld foto's zijn die u en uw passagiers hebben gemaakt met de in het Voertuig aanwezige camera. Wij zijn geen verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die u zelf voor uw eigen privédoeleinden verwerkt. Alle persoonsgegevens die Lynk & Co met betrekking tot de Diensten verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke worden nader omschreven in onze Privacyverklaring.

VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING

Afhankelijkheden van Diensten.

De beschikbaarheid van de Diensten en Diensten van Derden kan van tijd tot tijd variëren en is onder andere afhankelijk van: 

(i) het model en bouwjaar van het Voertuig,  
(ii) uw land van vestiging,  
(iii) het land waarin het Voertuig is geregistreerd, verkocht of wordt gebruikt,  
(iv) de technische voorzieningen waarover het Voertuig beschikt, of
(v) uw eigen toegang tot bepaalde apparatuur (zoals mobiele apparaten).  

Internetverbinding.

Het Voertuig beschikt over een draadloze internetverbinding, hetgeen noodzakelijk is voor de meeste Diensten caom te kunnen functioneren. De mogelijkheid van internettoegang wordt kosteloos aangeboden tenzij anders vermeld in de met u gesloten Hoofdovereenkomst, de Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden van Derden. Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden erkent u dat u de gebruiker bent van de internetverbinding en dat op enig dataverbruik in verband met het gebruik van de internetverbinding de regels van de Fair Use Policy (de “Fair Use Policy”) van Lynk & Co en de Specifieke Voorwaarden van Derden van Orange (de internet service provider) van toepassing zijn (die hier kunnen worden gevonden. 

Dataverkeer.

Het gebruik van de internetverbinden omvat de transmissie van mobiele data (gegevensverkeer). De data voor de Standaard Services worden betaald door Lynk & Co zonder enige aanvullende kosten of toeslagen voor u. Enig gebruik van Premium Service kan vereisen dat u aanvullende kosten voor dataverkeer dient te betalen.

Updates van de Diensten.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en met u overeengekomen, stelt Lynk & Co de meest recente versie van de Diensten ter beschikking die op het moment van het aangaan van deze Overeenkomst beschikbaar is. Lynk & Co levert updates en functies zodra deze beschikbaar komen. De updates, inclusief beveiligingsupdates, worden verstrekt om de Diensten veilig en in overeenstemming met deze Overeenkomst te houden. In bepaalde gevallen moet u zelf actie ondernemen om de Diensten te updaten. U bent vrij om te besluiten of u de aangeboden updates wilt installeren. Indien u besluit de updates niet te installeren, mag u echter niet verwachten dat de diensten in overeenstemming met de Overeenkomst worden geleverd. Uw beslissing om updates die nodig zijn om de digitale content of digitale dienst conform deze Overeenkomst te houden (inclusief beveiligingsupdates), niet te installeren, heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van Lynk & Co ten aanzien van de conformiteit van deze functies van de Diensten, die door de betreffende updates in stand zouden moeten blijven.

Over-the-air updates.

Over-the-air updates (de OTA-dienst) maken het mogelijk om software-updates voor uw Voertuig en de Diensten draadloos te downloaden en te installeren. Door gebruik te maken van de OTA-dienst erkent en aanvaardt u dat (i) het Voertuig gedurende de installatie niet gebruikt kan worden, (ii) pogingen om de installatie af te breken schade kan toebrengen aan elektrische componenten in het Voertuig, (iii) het antidiefstalsysteem van het Voertuig tijdens de installatie wordt uitgeschakeld, (iv) u volledig verantwoordelijk bent om alle externe voorwaarden voor het Voertuig voorafgaand aan de installaties overeenkomstig de daarvoor verstrekte instructies te verzekeren, (v) u ervoor verantwoordelijk bent te verzekeren dat er tijdens de installatie geen personen of dieren in het Voertuig aanwezig zijn, (vi) als gevolg van kritieke storingen functieverlies van het Voertuig kan optreden, en (vii) u er verantwoordelijk voor bent contact met ons op te nemen indien dat wordt verzocht door de OTA-dienst.

Wijzigingen van de Diensten.

Naast aanpassingen van de Diensten die zijn bedoeld om deze conform deze Overeenkomst te houden, kan Lynk & Co in bepaalde gevallen besluiten bepaalde functies van de Diensten te wijzigen of aan te passen, mits Lynk & Co hiervoor een gerechtvaardigde  reden heeft. Deze reden kan bijvoorbeeld zijn dat de Diensten aangepast moeten worden aan nieuwe technologieën of aan een groter aantal gebruikers, of andere belangrijke operationele redenen. Lynk & Co kan daarnaast legitieme redenen hebben om de omvang van de Diensten uit te breiden, te beperken of te wijzigen, zoals de verdere ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening. Indien een wijziging de toegang tot of het gebruik van de Diensten op meer dan geringe wijze negatief beïnvloedt, heeft u het recht de Overeenkomst kosteloos te beëindigen binnen 30 dagen na ontvangst van de informatie of, indien dit later is, na het tijdstip waarop de Diensten zijn gewijzigd. Lynk & Co kan u bij wijze van alternatief in bepaalde gevallen aanbieden om, zonder extra kosten, de Diensten ongewijzigd en in overeenstemming met de Overeenkomst te blijven gebruiken, in welk geval u niet het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen.

Uw hardware.

Om naar behoren te functioneren, dienen de App en de Diensten op de juiste wijze te worden geïntegreerd in uw hardware- en softwareomgeving. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u beschikt over hardware die een juiste integratie van de App en Diensten mogelijk maakt, zoals een mobiele telefoon of een tablet.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK

Wettelijke leeftijd.

U mag alleen gebruik maken van de Diensten indien (a) u meerderjarig bent, (b) u gerechtigd bent tot het aangaan van overeenkomsten en (c) het u op grond van toepasselijk recht niet verboden is gebruik te maken van de Diensten.

Gebruiksbeperkingen.

Het is u niet toegestaan de Diensten te gebruiken in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of met de instructies die Lynk & Co van tijd tot tijd met betrekking tot de Diensten kan geven. Het is u niet toegestaan:

(i) de Diensten te gebruiken voor frauduleuze, onwettige of onrechtmatige doeleinden, of op een wijze die onze verlening van de Diensten belemmert;

(ii) misbruik te maken van- of schade toebrengen aan onze bedrijfsactiviteiten, Diensten, reputatie, werknemers, faciliteiten of aanbieders van Diensten van Derden;

(iii) content die u via de Diensten ontvangt te gebruiken voor andere doeleinden, behalve zoals uitdrukkelijk door ons toegestaan;

(iv) content die u via de Diensten ontvangt door te verkopen, te kopiëren, op te slaan, te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen, weer te geven, te publiceren, uit te voeren, te verzenden, uit te zenden of afgeleide werken daarvan te maken; of

(v) content die u via de Diensten ontvangt te gebruiken voor commerciële doeleinden.

U bent volledig verantwoordelijk voor elk gebruik dat wordt gemaakt van de Diensten met uw Account. U dient daarom anderen geen toegang tot de Diensten te verlenen via uw Account.

Geen gebruik door kinderen.

De Diensten zijn niet, door middel van reclame, hun uiterlijk, links naar andere sites of anderszins, gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen onder de 16 jaar.

Veilig en conform gebruik.

Het is u niet toegestaan toegang te krijgen tot- of gebruik te maken van de Diensten op een wijze die in strijd is met enige wet- of regelgeving. Onverminderd het voorgaande bent u zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van discretie en van alle veiligheidsmaatregelen op grond van de wet, verkeersregels en verkeersvoorschriften . Toegang tot- en/of het gebruik van de Diensten is op uw eigen risico en is uw eigen verantwoordelijkheid, en u dient de Diensten uitsluitend te openen en/of te gebruiken wanneer u deze op veilige en rechtmatige wijze kunt bedienen.

OVERIGE BEPALINGEN

Looptijd en beëindiging.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zolang u gebruik maakt van de Diensten. U kunt de Overeenkomst beëindigen door uw gebruik van de Diensten te staken.

Onverminderd het bovenstaande behouden wij ons het recht voor om, permanent of tijdelijk, de levering van de Diensten stop te zetten en daarmee, permanent of tijdelijk, de Overeenkomst waarop deze Gebruiksvoorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co of Derden van toepassing zijn, te beëindigen, indien wij vaststellen of in redelijkheid vermoeden dat u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

Intellectuele eigendom.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en de inhoud daarvan (waaronder, maar niet beperkt tot, software) berusten exclusief bij ons, aan ons gelieerde ondernemingen en/of aan licentiegevers. Tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden, worden u geen rechten op of met betrekking tot dergelijke intellectuele eigendomsrechten verleend.

Wij bieden u een licentie of toestemming aan voor het persoonlijk gebruik van de content en de software gekoppeld aan de Diensten. Deze licentie, die intellectuele eigendomsrechten kan omvatten, is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. De licentie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden en in overeenstemming met de gebruiksbeperkingen zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden of in de toepasselijke Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden.

Het is u, tenzij wettelijk anders bepaald, niet toegestaan de aan de Diensten verbonden software en content te decompileren, te reverse-engineeren, te proberen de broncode daarvan te herleiden, te wijzigen of afgeleide werken daarvan te maken. Elke schending van deze beperking of het anderszins niet naleven van de bepalingen van deze licentie kan stopzetting van de levering van Diensten tot gevolg hebben, hetgeen beëindiging van de Overeenkomst inhoudt.

Tenzij anders vermeld, zijn op alle merken, bedrijfslogo's, domeinnamen en emblemen onze merkrechten, die van onze licentiegever of, waar van toepassing, van derden van toepassing.

De aan u verleende licentie of toestemming voor het persoonlijk gebruik van de content van de Diensten en de daaraan gekoppelde software, vervalt wanneer de Overeenkomst wordt beëindigd.

Gebruikerscontent.

Wij eisen geen eigendomsrechten op ten aanzien van content die u via de Diensten beschikbaar stelt en niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt uw eventuele rechten om dergelijke content te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor alle content die u via de Diensten aanlevert en dient ervoor te zorgen dat u alle rechten bezit die nodig zijn om de hierin beschreven gebruiksrechten te verlenen.

Vorderingen.

Indien u problemen ervaart met de Diensten of constateert dat deze gebrekkig functioneren, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Lynk & Co. In geval de door Lynk & Co geleverde Diensten gebrekkig functioneren, kunt u overeenkomstig de dwingendrechtelijke consumentenbeschermingswetgeving een vordering indienen. Alle vorderingen met betrekking tot Diensten van Derden moeten overeenkomstig de Bijzondere Voorwaarden van Derden worden voorgelegd aan de betreffende derde.

Recht van beëindiging.

U hebt te allen tijde het recht om het gebruik van de Diensten te staken. Houdt er rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor het functioneren van het Voertuig. Indien u met Lynk & Co een Hoofdovereenkomst heeft gesloten, zijn de bepalingen van de Hoofdovereenkomst van toepassing op uw recht om die overeenkomst te beëindigen en op uw recht op terugbetaling. Uw recht om een overeenkomst met betrekking tot Aanvullende Diensten of Diensten van Derden te beëindigen is vastgelegd in de toepasselijke Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden van Derden.

Links naar derden.

Onze website kan links naar websites of bronnen van derden bevatten. Wij aanvaarden, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, geen enkele aansprakelijkheid, van welke aard ook, in verband met of voortvloeiend uit het feit dat u vertrouwt op de inhoud van deze websites en apps of daarop beschikbaar gestelde informatie, waaronder maar niet beperkt tot ten aanzien van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit daarvan.

Wij aanvaarden, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte financiële of andere schade voortvloeiend uit uw gebruik van of het feit dat u vertrouwt op de content van websites waarop u terechtkomt door te klikken op een in de Diensten opgenomen link.

Wijziging van de voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd wijzigingen en aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking zodra u de nieuwe Gebruiksvoorwaarden hebt aanvaard of 30 dagen nadat wij u van de wijzigingen in kennis hebben gesteld. U heeft te allen tijde het recht het gebruik van de Diensten naar aanleiding van dergelijke wijzigingen te staken. U dient er daarbij echter rekening mee te houden dat dit invloed kan hebben op het gebruik van het Voertuig.

Wijziging van eigendom van het Voertuig.

Wanneer het Voertuig permanent van eigenaar wijzigt, dient u onmiddellijk alle op het Voertuig betrekking hebbende Diensten te resetten middels de functie "reset to factory settings". U dient tevens Lynk & Co hiervan op de hoogte te stellen zodat wij de Diensten met betrekking tot uw Account en het Voertuig kunnen deactiveren.

Indien wij constateren dat de eigenaar van het Voertuig is gewijzigd zonder dat dit aan ons is gemeld, kunnen wij dergelijke koppelingen onmiddellijk blokkeren of deactiveren, tenzij u kunt aantonen dat u de eigenaar bent of duidelijk en onbetwist toestemming van de vorige eigenaar hebt om het Voertuig te blijven gebruiken.

Een eigenaar van het Voertuig heeft, tenzij anders bepaald op grond van de toepasselijke wetgeving, geen recht op toegang tot informatie over vorige eigenaars die aan het Voertuig waren gekoppeld.

Overdracht.

Het is noch u, noch ons, toegestaan de uit deze Gebruiksvoorwaarden of Bijzondere Voorwaarden voorvloeiende rechten of verplichtingen zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij over te dragen aan derden. Wij kunnen echter onze uit de Overeenkomst, deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen wel overdragen aan elke andere onderneming binnen de Geely Groep.

Toepasselijk recht; geschillen.

Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald, is op deze Gebruiksvoorwaarden het Zweedse recht van toepassing, met uitsluiting van de beginselen van het conflictenrecht.

Lynk & Co verklaart zich te allen tijde te houden aan de dwingendrechtelijke bepalingen van de consumentenbeschermingswetgeving in het land waarin u woonachtig bent. Wij hebben geen enkele intentie om deze rechten middels deze Gebruiksvoorwaarden uit te sluiten of te beperken.

Op elk(e) geschil, controverse of vordering met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden is het Zweedse recht van toepassing en beslechting daarvan vindt plaats door de bevoegde rechter in Zweden, voor zover toegestaan op grond van de dwingendrechtelijke consumentenbeschermingswetgeving in het land waar u woonachtig bent.

Lynk & Co volgt, voor zij daartoe zover wettelijk verplicht is, met betrekking tot elk(e) geschil, controverse of vordering de aanbevelingen van de Nederlandse Geschillencommissie of gelijkwaardige alternatieve geschillenbeslechtingsraad in uw woonland. De Geschillencommissie kan worden bereikt via de website https://www.degeschillencommissie.nl/  of het adres Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.

U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij het platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (het "ODR-platform"), dat u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE APP

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de App.

U kunt de App downloaden in de App Store van Apple of Google Play Store. U erkent dat de onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn tussen u en Lynk & Co, en niet tussen u en Apple of Google.

U erkent dat Lynk & Co, en niet Apple of Google, verantwoordelijk is voor vorderingen van u of een derde met betrekking tot de App of uw gebruik daarvan.

U erkent dat Apple of Google geen enkele verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de App aan te bieden. U dient altijd contact op te nemen met Lynk & Co als u problemen hebt met de App

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot Apple's App Store.

Indien u de App downloadt uit de App Store van Apple, is daarop het volgende van toepassing:

(i) u erkent dat uitsluitend Lynk & Co, en niet Apple, verantwoordelijk is voor de App en de inhoud daarvan;

(ii) u aanvaardt dat uw recht om de App te gebruiken u een niet-overdraagbare licentie geeft om de App te gebruiken op een product van het Apple-merk in uw eigendom of bezit, zoals toegestaan overeenkomstig de gebruiksregels in de voorwaarden van Apple;

(iii) alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan enige garantie zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Lynk & Co. U erkent dat Lynk & Co, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het behandelen van vorderingen van u of een derde met betrekking tot de App of uw bezit en/of gebruik van die App, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsvorderingen; (ii) een vordering dat de App niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving en
(iii) vorderingen op grond van consumentenbeschermings-, privacy-, of vergelijkbare wetgeving;

(iv) in geval van een vordering van derden dat de App, of uw bezit en gebruik van de App, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, is uitsluitend Lynk & Co, en niet Apple, verantwoordelijk voor het onderzoeken, verdedigen, schikken of voldoen van een dergelijke vordering wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;

(v) u garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaans overheid of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land en (ii) u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen;

(vi) u dient bij het gebruik van de App alle toepasselijke voorwaarden van derden na te leven; en

(vi) u erkent en aanvaardt dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde-begunstigden zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat Apple als derde-begunstigde het recht heeft (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) de Gebruiksvoorwaarden jegens u af te dwingen.