LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor de verkoop van originele onderdelen van Lynk & Co

Geldend vanaf 1 juli 2021

Hieronder volgen de algemene voorwaarden die gelden voor de verkoop en levering (‘Algemene Voorwaarden’) van alle originele reserveonderdelen van Lynk & Co) (‘Reserveonderdelen’) die Lynk & Co Sales Netherlands B.V (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) verkopen aan consumenten (‘jij/je’ ‘jou’, jouw, ‘consument’) in Nederland. 

Wij raden je aan deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je een Order plaatst. Door een Order te plaatsen ga je ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden. 

In geval van wijzigingen kunnen deze Algemene Voorwaarden eveneens worden aangepast. Lees deze Algemene Voorwaarden dan ook zorgvuldig door alvorens je een Order plaatst, zelfs wanneer je dit eerder al hebt gedaan. Orders zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, in de versie die geldt op het moment dat de Order wordt geplaatst.

BEDRIJFSINFORMATIE 

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780

Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer: +46 31 309 7570

E-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

Contactgegevens

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefoon: 0800-0233377 

E-mail: hello@lynkco.com 

1. ORDER  

1.1 Om een aankoop te doen moet je wettelijk bekwaam zijn om een order te plaatsen en een overeenkomst aan te gaan. Gewoonlijk betekent dit dat je minimaal 18 jaar moet zijn. Mochten wij onopzettelijk een overeenkomst aangaan met iemand die daartoe wettelijk niet bekwaam is, dan hebben wij het recht de Overeenkomst te herroepen, zelfs wanneer de overeenkomst tussen ons niet van rechtswege nietig is. 

1.2. Een wettelijk bindende overeenkomst voor de aankoop van Reserveonderdelen (een ‘Overeenkomst’) komt tot stand wanneer een aanbod dat door Lynk & Co is gedaan in antwoord op je vraag, schriftelijk door jou wordt geaccepteerd (een ‘Order’). Wanneer jij een aanbod van Lynk & Co accepteert, sluit je een wettelijk bindende Overeenkomst volgens deze Algemene Voorwaarden. Voorwaarden die jij hebt verzocht als onderdeel van de Order zullen eerst geldig zijn wanneer wij die voorwaarden hebben opgenomen in het aanbod en deze voorwaarden daarbij duidelijk schriftelijk geaccepteerd hebben.

1.3. Wanneer jij het aanbod hebt geaccepteerd, dan sturen wij je een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (de ‘Orderbevestiging’), welke de inhoud van de Overeenkomst tussen ons bevat. 

1.4. Voor sommige Reserveonderdelen kunnen bijzondere voorwaarden gelden. Wanneer bijzondere voorwaarden gelden, dan worden deze vermeld in ons aanbod aan jou. 

1.5. Aangezien wij met veel verschillende leveranciers werken, houdt de mogelijkheid om Reserveonderdelen aan te vragen op de website van Lynk & Co https://www.lynkco.com/nl-nl (de ‘Site’)) niet de impliciete garantie in dat de specifieke Reserveonderdelen op elk moment leverbaar zijn. 

1.6. Deze Algemene Voorwaarden zullen nimmer jouw wettelijke rechten als consument beperken. 

2. PRIJS EN BETALING 

2.1. De prijs die geldt voor jouw Order van Reserveonderdelen wordt vermeld in het aanbod en in de Orderbevestiging. Tenzij anders door ons opgegeven, zijn de prijzen die getoond worden in het aanbod en in de Orderbevestiging, inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), maar exclusief eventuele leveringskosten. Wanneer leveringskosten gelden, wordt dit duidelijk vermeld in het aanbod.  

2.2. Voor het betalen van jouw Order moet je gebruikmaken van de bij de Orderbevestiging horende factuur. Deze factuur moet uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de datum van uitgifte van de factuur door Lynk & Co (de ‘Factuur’) worden voldaan, in de valuta's als vermeld in het aanbod en in de Factuur. Wij accepteren uitsluitend betalingen van rekeningen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor vergoedingen of kosten die worden toegevoegd door derden, zoals, doch niet beperkt tot, banken of creditcardmaatschappijen. 

3. LEVERING

3.1. Voor Orders die worden geplaatst in Nederland leveren wij uitsluitend binnen Nederland. De levering zal plaatsvinden op het adres als vermeld in het aanbod en de Orderbevestiging. Aangezien wij geen Reserveonderdelen in voorraad houden, worden Orders normaliter twee (2) tot drie (3) werkdagen (ter voorkoming van twijfel, onder ‘Werkdagen’ wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag) na betaling van de Factuur geleverd, en in ieder geval binnen twaalf (12) Werkdagen na ontvangst van de Orderbevestiging. 

3.2. De levertijden zijn schattingen. Hoewel wij ons altijd naar beste kunnen inzetten om binnen de verwachte periode te leveren, kunnen wij om verschillende redenen de exacte tijd van levering niet garanderen. Wij houden je op de hoogte wanneer wij niet kunnen leveren binnen de verwachte periode.  

3.3. In sommige gevallen kunnen wij jouw Order in meer dan één (1) zending leveren. Mocht dit het geval zijn, laten wij dat weten. 

3.4. Wanneer je Order is verzonden, blijven de Reserveonderdelen voor ons risico tot aan het moment dat de Reserveonderdelen door jou, of door de door jou daarvoor aangestelde persoon, in bezit zijn genomen. Bij levering kunnen wij jou, of de door jou aangestelde persoon voor de inbezitneming van de Reserveonderdelen, vragen je identiteit aan te tonen en een leveringsbevestiging te ondertekenen.

3.5. Wanneer jij om ongeacht welke reden jouw Order niet binnen zeven (7) kalenderdagen in ontvangst neemt, of deze laat leveren volgens jouw gekozen leveringswijze, wordt je Order aan ons geretourneerd en worden de leveringskosten voor de retourzending in rekening gebracht.

4. HERROEPINGSRECHT

Als consument heb jij, wanneer je per e-mail een Overeenkomst sluit met Lynk & Co, het wettelijk recht om deze Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen te herroepen zonder opgave van redenen. 

4.1. Tijdsperiode

De periode van 14 (veertien) kalenderdagen waarover jij beschikt voor herroeping, vangt aan op de dag dat jij, of de door jou aangestelde persoon, de Reserveonderdelen in bezit neemt. Indien de Reserveonderdelen in meerdere pakketten worden geleverd, vangt de Herroepingstermijn aan op de dag dat jij, of de door jou daarvoor aangestelde persoon, de laatste levering ontvangt. 

4.2. Uitoefening van jouw recht 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je, voordat de Herroepingstermijn is verstreken, Lynk & Co in kennis stellen van je besluit tot herroeping van deze Overeenkomst door middel van een duidelijke verklaring. Binnen de Herroepingstermijn kun je Lynk & Co op iedere schriftelijke manier hiervan in kennis stellen, maar bij voorkeur vragen wij je,

gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie Bijlage 1), en
een schriftelijke kennisgeving te sturen aan het Engagement Center naar het e-mailadres als genoemd aan het begin van deze Algemene Voorwaarden.

Wanneer jij ons een duidelijk bericht van jouw voorgenomen herroeping hebt doen toekomen, moet je de Reserveonderdelen aan Lynk & Co retourneren. Na ontvangst van je bericht van herroeping zullen wij je per e-mail een vooruitbetaald retouretiket sturen voor het terugsturen van de Reserveonderdelen. Wanneer je dit etiket gebruikt komen de kosten voor onze rekening. Je moet de Reserveonderdelen onverwijld afgeven aan een erkende vertegenwoordiger van DHL, in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag dat jij jouw herroeping van deze Overeenkomst hebt meegedeeld. Aan de deadline van veertien (14) kalenderdagen is voldaan wanneer je de Reserveonderdelen terugstuurt binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen. Mocht je ervoor kiezen het etiket niet te gebruiken, ben je verplicht zelf de kosten van de retourzending te betalen. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 250 EUR.

4.3. Restitutie

Wij zullen alle van jou ontvangen bedragen, waaronder de eventuele leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten in verband met jouw keuze voor een andere leveringsmethode dan de door Lynk & Co aangeboden voordeligste standaard leveringsmethode) onmiddellijk restitueren en in elk geval uiterlijk 14 (veertien) dagen na de dag waarop jij jouw besluit tot herroeping van deze Overeenkomst aan ons hebt meegedeeld. We kunnen de terugstorting uitstellen tot we de Reserveonderdelen terug ontvangen hebben of totdat, indien dit eerder is, jij een bewijs van retournering van de Reserveonderdelen hebt verstrekt. 

Voor de terugstorting gebruiken wij dezelfde betalingsmethode die jij hebt gebruikt voor je betaling, tenzij jij uitdrukkelijk anders hebt verzocht of dit niet mogelijk is. Wanneer jij weet dat dit niet mogelijk is, om ongeacht welke reden, neem dan contact op met Lynk & Co. Wanneer wij om welke reden dan ook voor de terugstorting niet dezelfde betalingsmethode kunnen gebruiken, of wanneer andere regelingen nodig zijn, nemen wij contact met je op om de restitutie te regelen. In elk geval hoef jij geen kosten te maken als gevolg van deze restitutie.

4.4. Oorspronkelijke staat

Jij hebt het recht om na ontvangst de Reserveonderdelen te onderzoeken om de eigenschappen en werking ervan te controleren. Wij garanderen een volledige restitutie uitsluitend indien de Reserveonderdelen aan ons worden geretourneerd in dezelfde staat waarin je deze hebt ontvangen, dat wil zeggen, in de oorspronkelijke staat. Jij bent aansprakelijk voor waardevermindering van de Reserveonderdelen als gevolg van het hanteren daarvan, uitgezonderd voor zover noodzakelijk om de aard, eigenschappen en werking van de Reserveonderdelen te kunnen beoordelen. 

4.5. Sommige Reserveonderdelen vallen buiten het recht van herroeping van de Overeenkomst. De Reserveonderdelen die buiten het recht van herroeping van de Overeenkomst vallen, zijn:

Reserveonderdelen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van een consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn, en
Reserveonderdelen die, na levering, volgens de aard ervan onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de andere artikelen.  

5. DEFECTE RESERVEONDERDELEN  

Mocht jij Reserveonderdelen ontvangen die een defect vertonen of beschadigd zijn, heb je het wettelijk recht een vordering en klacht in te dienen vanwege het feit dat de Reserveonderdelen bij ontvangst niet in overeenstemming waren met de Overeenkomst. 

5.1. Wij raden je ten zeerste aan de Reserveonderdelen zorgvuldig te inspecteren wanneer je deze ontvangt om zeker te weten dat deze in overeenstemming zijn met de Overeenkomst en niet beschadigd zijn of een gebrek vertonen. Wanneer jij meent dat de Reserveonderdelen die jij hebt ontvangen niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, beschadigd zijn of een gebrek vertonen, vragen wij je dit zo spoedig mogelijk aan Lynk & Co te laten weten, hetzij wanneer je deze hebt ontvangen en de beschadiging, het gebrek of de non-conformiteit opmerkt hetzij wanneer je dit ontdekt. 

5.2. Je kunt Lynk & Co je klacht laten weten en deze laten registreren door contact op te nemen met het Engagement Center met een beschrijving van de klacht en indien mogelijk gedocumenteerd met foto's, waarvan wij je kunnen vragen deze te verstrekken voordat wij beslissen of de Reserveonderdelen geretourneerd moeten worden voor onderzoek, vervangen dienen te worden of gerepareerd dienen te worden.

5.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige non-conformiteit waar jij op bent gewezen, of redelijkerwijs niet had kunnen weten ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor het kopen van de Reserveonderdelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door materialen die door jou aangeleverd worden. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, verlies of defecten als gevolg van verkeerd gebruik van de Reserveonderdelen of normale slijtage. 

6. GARANTIE OP RESERVEONDERDELEN 

Voor nieuwe Reserveonderdelen geldt een garantie op Reserveonderdelen (‘Garantie’). Je kunt meer informatie op de Site hier. Wij wijzen je erop dat als consument de Garantie je extra rechten verschaft naast de hierboven reeds genoemde wettelijke rechten. Op jouw verzoek kan de Garantie op een duurzame drager aan jou verstrekt worden. Neem voor meer informatie contact op met het Engagement Center.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig zou zijn onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg zijn van een schending van de Overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals winstderving of verlies van zakelijke kansen. Om compensatie te kunnen vorderen moeten het verlies of de kosten daadwerkelijk geleden zijn. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens jou als consument en derhalve niet verantwoordelijk voor verlies of kosten met betrekking tot bedrijfsactiviteiten.

8. OVERDRACHT VAN RECHTEN 

Wij behouden ons het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten en onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden. Het is je niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming rechten of niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden.

9. PRIVACY

Wij zijn de gegevensbeheerder voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft, een vraag stelt, een aanbod aanvraagt of gebruik maakt van de Site van Lynk & Co en een Order plaatst. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid, dat je hier kunt inzien. 

10. HOOFDELIJKHEID

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, laat dit onverlet de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen. 

11. TOEPASSELIJKE RECHT EN RECHTSMACHT 

Alle Overeenkomsten tussen jou en Lynk & Co worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Zweeds recht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Indien verplichte wettelijke regelgeving ter bescherming van consumenten in jouw land of verblijfplaats bepalingen bevatten die gunstiger zijn voor jou, zullen deze bepalingen gelden.

Als consument kun jij een procedure aanspannen in verband met de Overeenkomst bij de bevoegde rechtbank van jouw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn.

Indien wij enige van onze rechten willen afdwingen tegen jou als consument, zullen wij dit uitsluitend doen bij de rechtbanken van de jurisdictie waarvan je een inwoner bent.

12. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN

Wanneer jij als consument een klacht hebt die niet met Lynk & Co kan worden opgelost, heb je de mogelijkheid deze klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten, zoals jij, klachten ontstaan uit online aankopen, buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR Platform vind je op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met jou, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

 

Version 1.0