LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor Lynk & Co wielen- en bandenservice voor consumenten

Geldig vanaf 1 januari 2023

Dit zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de Lynk & Co bandenservice ("Bandenservice") ("Algemene Voorwaarden") tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V. ('Lynk & Co', 'wij', 'ons', 'onze', 'Partij') of één van haar Gelieerde Ondernemingen (zijnde een entiteit die direct of indirect via één of meer tussenpersonen voor meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB) en jij als consument ('jij', 'je', 'Partij') op de Site of via e-mail in Nederland. 

Lees alle onderdelen van deze Algemene Voorwaarden door voordat je een Order (zoals hierna, onder 3, gedefinieerd) plaatst. Door een Order te plaatsen ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden en bevestig je dat je ze hebt gelezen.
 
Wanneer dingen veranderen, kunnen deze Algemene Voorwaarden ook veranderen. Zorg er dus voor dat je deze Algemene Voorwaarden doorleest voordat je een Order plaatst, zelfs als je dat al eerder hebt gedaan. Orders zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden in de versie die van toepassing is op het moment dat de Order wordt geplaatst.

1. BEDRIJFSINFORMATIE
Lynk & Co Sales Netherlands B.V., organisatienummer 78438780
Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland
Telefoon: +46 31 309 7570
E-mail: hello@lynkco.nl 

2. CONTACTGEGEVENS
Lynk & Co Customer Engagement Center ("Engagement Center")
Telefoonnummer: 0800-0233377
E-mail: hello@lynkco.com

3. ORDER 
Een Order van de Dienst (zoals hierna gedefinieerd onder 4) (een "Order") komt tot stand wanneer een schriftelijk aanbod van Lynk & Co door jou, schriftelijk, wordt aanvaard binnen de geldigheidsduur van het aanbod. Een Order onder deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden geplaatst indien jij Lynk & Co winterwielen of winterbanden hebt aangeschaft. Wanneer je een Order plaatst, ga je een juridisch bindende overeenkomst (de "Overeenkomst") aan onder deze Algemene Voorwaarden. Zodra je het aanbod hebt aanvaard, sturen wij je een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (de "Orderbevestiging") die de inhoud van de Overeenkomst tussen ons bevat. Deze Algemene Voorwaarden zullen je wettelijke rechten als consument op geen enkele wijze beperken.

4. TOEPASSING 
Bandenservice geeft jou recht op de Diensten die hieronder worden gespecificeerd in artikel 4.1. en 4.2. en is uitsluitend van toepassing op de individuele Lynk & Co Auto die in jouw Orderbevestiging wordt vermeld.

De diensten die inbegrepen zijn in de Bandenservice worden hieronder opgesomd ("Dienst(en)").

4.1. Bandenwissel en -opslag
De Bandenservice omvat, (i) 1 (één) seizoensgebonden wielen- of bandenwissel (zoals gespecificeerd in jouw Orderbevestiging) in een door Lynk & Co gecontracteerde werkplaats ("Bandenwissel") alsook (ii) opslag, wassen en controleren van de druk ("Bandenopslag") van de banden of wielen die niet op de Lynk & Co Auto gemonteerd en in gebruik zijn. De Bandenopslag geldt voor 1 (één) seizoen, hetgeen verschillend is per land, maar niet langer zal zijn dan hetzij de periode van 1 september - 31 mei of van 15 maart - 30 november ("Bandenopslagseizoen(en)").  

4.2. Ophalen en Levering 
De Dienst kan worden aangeschaft zodat deze het Ophalen en de Levering (“Ophalen en Levering”) van de Lynk & Co-Auto voor de Bandenwissel omvat. Wanneer je de Dienst inclusief Ophalen en Levering hebt aangeschaft, haalt Lynk & Co de Lynk & Co-Auto op een gezamenlijk door jou en Lynk & Co overeengekomen locatie op, brengt deze naar een gecontracteerde werkplaats voor de Bandenwissel. Na het voltooien van de Bandenwissel brengt Lynk & Co de auto weer bij je terug. Je kunt de details van de ‘Ophalen en Levering’-dienst hier lezen. 

4.3. Boeken
Om de Bandenwissel(s) met Ophalen en Levering te verzorgen zal Lynk & Co contact met je opnemen met een voorgestelde datum op basis van de standaard bedrijfsvoering in de regio waar je woont. Indien het door Lynk & Co voorgestelde tijdstip en de voorgestelde datum voor de Bandenwissel je niet schikt, kun je een andere datum en een ander tijdstip voorstellen. 

Wanneer je de dienst zonder Ophalen en Levering hebt aangeschaft, dien je de Bandenwissel zelf in te plannen bij de door Lynk & Co genoemde werkplaats en te voldoen aan de instructies zoals gegeven door Lynk & Co. Lynk & Co zal je informeren over welke werkplaats je dient te contacteren om de Bandenwissel in te plannen en binnen welke tijdsperiode.  

Wanneer je de Dienst zonder Ophalen en Levering hebt aangeschaft en wil je jouw Bandenwissel afzeggen of opnieuw inplannen, dien je contact op te nemen met de betreffende werkplaats. Afzeggingen dienen niet later dan 14:00 op de werkdag dag voor de geplande Bandenwissel te worden gemeld. Wanneer je na 14:00 afzegt op de werkdag voor jouw geplanden Bandenwissel, zal een bedrag van EUR 20 in rekening worden gebracht. Indien je de Dienst hebt aangeschaft inclusief Ohalen en Levering, zijn afgzeggingen en wijzigingen geregeld in aparte voorwaarden die hier beschikbaar zijn. 

Wanneer je geen gehoor geeft aan onze instructies met betrekking tot de Bandenwissel, zijn wij gerechtigd aanvullende vergoeding te verlangen voor de compensatie van enige kosten of verliezen gemaakt als gevolg daarvan aan onze zijde. 

5. PRIJS EN BETALING
De totale prijs (‘Prijs’) die van toepassing is op je aankoop van de Dienst is de prijs die in de offerte en de Orderbevestiging vermeld staan. Tenzij wij anders vermelden is de Prijs inclusief belasting over de toegevoegde waarde (“BTW”). De Prijs van jouw Order moet worden betaald uiterlijk tien (10) kalenderdagen na de datum van afgifte van de factuur van Lynk & Co, die zal worden uitgereikt na en op dezelfde dag als de voltooiing van de Bandenwissel.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van je Order in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. In geval van een betalingsachterstand zal Lynk & Co op de dag volgend op de vervaldag één (1) betalingsherinnering (een "Betalingsherinnering") sturen waarin je wordt verzocht om de betaling onverwijld uit te voeren. Zorg ervoor dat je de betalingsinstructies in die herinnering opvolgt, deze kunnen afwijken van jouw normale betalingswijze. Wanneer jouw betaling drie (3) werkdagen (maandag-vrijdag) na de Betalingsherinnering nog steeds niet is voldaan, zullen wij overgaan tot een formele aanmaning, aanmaningsprocedures en incassomaatregelen, wat voor jou extra kosten met zich mee kan brengen.

6. HERROEPINGSRECHT
Als consument heb je bij het sluiten van een overeenkomst met Lynk & Co online of via e-mail het recht om de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Termijn
De termijn van veertien (14) kalenderdagen die je hebt om de Overeenkomst te herroepen ("Herroepingstermijn") begint op de dag dat je de Overeenkomst met Lynk & Co sluit.

Uitoefening van jouw herroepingsrecht 
Om je recht op herroeping uit te oefenen dien je ons vóór het verstrijken van de Herroepingstermijn door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte te stellen van je beslissing om deze Overeenkomst te herroepen. Je kunt Lynk & Co binnen de Herroepingstermijn op elke manier op de hoogte brengen, maar bij voorkeur vragen wij je dit te doen:
via het herroepingsformulier dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie bijlage 1); en
door het sturen van een schriftelijke kennisgeving naar het Engagement Center via het e-mailadres dat aan het begin van deze Algemene Voorwaarden staat vermeld.

Als de Dienst nog niet is begonnen voordat je ons op de hoogte hebt gebracht van je wens om de Dienst te herroepen, zullen hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. In het geval dat je uitdrukkelijk hebt verzocht de Dienst binnen veertien (14) kalenderdagen na het aangaan van de Overeenkomst te verrichten, ben je Lynk & Co een bedrag verschuldigd dat in verhouding staat tot hetgeen is geleverd in de periode tot het moment dat je ons in kennis hebt gesteld van je herroeping van de Overeenkomst, in verhouding tot de volledige dekking van de Overeenkomst. 

7. 7. DUUR, OPZEGGING EN BEËINDIGING 
7.1. Duur 

De Dienst is geldig voor een vaste periode van één (1) Seizoen Bandenopslag (zoals gedefinieerd in Artikel 4.1 hierboven) ("Duur") beginnend op de datum waarop je de Overeenkomst aangaat. De Overeenkomst zal automatisch eindigen na afloop van deze periode. 

7.2. Opzegging 
Je hebt als consument het recht om de Dienst op te zeggen voordat deze voltooid is. Ga je daartoe over, dan eindigt de Overeenkomst automatisch en ben je gehouden Lynk & Co te betalen voor het reeds uitgevoerde deel (of de reeds uitgevoerde delen) van de Dienst en de werkzaamheden die ondanks de opzegging nog moeten worden voltooid, waarvan de waarde overeenkomt met de prijs die van toepassing zou zijn geweest indien de Overeenkomst alleen het (de) uitgevoerde deel (delen) van de Dienst had omvat. 

Lynk & Co heeft tevens recht op compensatie de vorm van een vergoeding voor het resterende deel van de Dienst dat door de opzegging niet zal worden uitgevoerd en compensatie van kosten wegens het niet kunnen aannemen van andere werkzaamheden als gevolg van de Overeenkomst. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien de opzegging het gevolg is van schade aan of verlies van de Lynk & Co-Auto die voor de Dienst in aanmerking komt, anders dan ten gevolge van je nalatigheid of je onvermogen om van de Dienst gebruik te maken ten gevolge van overheidsreglementering, overheidsbesluiten of een soortgelijke omstandigheid buiten je macht. Onze vergoeding uit hoofde van dit artikel zal niet hoger zijn dan het verlies door ons geleden als gevolg van de opzegging. 

Ingeval je de Prijs hebt betaald alvorens de Dienst te annuleren, zal Lynk & Co je de Prijs terugbetalen zonder onredelijke vertraging, onder aftrek van de bedragen waarop Lynk & Co recht heeft.

7.3. Beëindiging
Lynk & Co heeft het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien omstandigheden buiten de macht van Lynk & Co de voorwaarden die vereist zijn voor Lynk & Co om de Dienst in Nederlands uit te voeren aantasten en bijgevolg Lynk & Co niet langer in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden na te komen. Ingeval je de Prijs hebt betaald alvorens de Dienst beëindigd wordt, zal Lynk & Co je dat deel van de Prijs terugbetalen, dat overeenkomt met het deel van de Dienst dat niet voltooid is door de beëindiging door Lynk & Co.

Zowel jij als Lynk & Co hebben het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere Partij wezenlijk in gebreke is gebleven de voorwaarden van de Overeenkomst na te leven en dit gebrek niet herstelt binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van een kennisgeving van de andere Partij over dit verzuim. 

8. OPHALEN VAN WIELEN OF BANDEN
Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, ben je verantwoordelijk voor het afhalen van de wielen of banden bij de Bandenopslagplaats binnen de periode van het Bandenopslagseizoen dat van toepassing is op de Overeenkomst. Indien je dit nalaat, zullen wij jouw wielen of banden opnieuw voor het volgende Bandenopslagseizoen in de Bandenopslag plaatsen en de kosten voor de Bandenopslag bij jou in rekening brengen.

Indien je in gebreke blijft voor wat betreft de betaling aan Lynk & Co voor de extra Bandenopslag, dan zijn de bepalingen inzake betalingsachterstand van artikel 5 van toepassing. De in opslag gegeven banden dienen mede tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van jou aan ons. Dat houdt in dat wij een retentierecht hebben op jouw banden. Daarenboven verpandt jij deze banden aan ons. Jij verklaart hierdoor uitdrukkelijk tot de verpanding bevoegd te zijn en dat op de banden geen beperkte rechten rusten. Indien wij jouw betaling niet binnen de in de schriftelijke aanmaning gestelde termijn hebben ontvangen, hebben wij het recht om, drie (3) maanden na de datum van de aanmaning, jouw banden in de Bandenopslag te verkopen. Wij zijn niet gehouden tot mededeling aan jou als bedoeld in artikel 3:249 BW. Indien wij tot verkoop besluiten en de waarde van de verkoop hoger is dan jouw betalingsverplichtingen aan ons, betalen wij jou de waarde van de verkoop min de waarde van jouw betalingsverplichtingen aan ons en de kosten van de verkoop.

9. INGEBREKESTELLING
9.1.  Mocht jij als consument menen dat wij in gebreke blijven bij het leveren van de Dienst, dan heb je het wettelijk recht een claim en klacht in te dienen. Wij vragen je jouw claim en klacht aan Lynk & Co te melden en deze te laten registreren door contact op te nemen met het Engagement Center met een beschrijving van de klacht en indien mogelijk gedocumenteerd met foto's.

9.2. Claims wegens in gebreke blijven bij het leveren van de Dienst dienen te worden ingediend binnen een redelijke tijd nadat jij als consument het gebrek hebt opgemerkt of had moeten opmerken. Claims die worden ingediend binnen twee (2) maanden nadat jij het gebrek hebt opgemerkt worden geacht tijdig te zijn ingediend. Claims kunnen worden ingediend tot uiterlijk drie (3) jaar nadat de Dienst is geleverd. Indien een claim niet op tijd is ingediend, dan vervalt jouw recht op een claim wegens ingebrekestelling.  

9.3. Claims wegens gebreken in het leveren van de Dienst worden zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door Lynk & Co in behandeling genomen. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van reparatiewerkzaamheden die ergens anders dan bij Lynk & Co zijn verricht, wanneer je eerst contact met ons hebt opgenomen met betrekking tot het gebrek en wij desondanks het gebrek niet hebben verholpen, ondanks dat jouw melding van het gebrek terecht was. Wij hebben recht op volledige vergoeding van de gemaakte kosten indien de melding van het gebrek achteraf onjuist blijkt te zijn, in die zin dat er geen sprake was van gebreken bij het leveren van de Dienst waarvoor Lynk & Co aansprakelijk was.

9.4. Lynk & Co zal ieder gebrek in het leveren van de Dienst direct en zonder onnodige vertraging verhelpen zodra jij de Auto van Lynk & Co aan ons ter beschikking hebt gesteld. Wij dragen de kosten van het herstellen van het gebrek, inclusief transport, herstel en opsporing van het gebrek, maar hebben recht op vergoeding van de kosten die gemaakt zouden zijn zelfs indien de Dienst met betrekking waartoe het gebrek wordt geclaimd zonder gebrek zou zijn geleverd, of wanneer het gebrek het gevolg is van, bijvoorbeeld, een ongeval of voor materialen die voor jou zijn geleverd en betaald op grond van de Overeenkomst. Deze verplichting geldt niet in het geval dat het herstellen onredelijk hoge kosten of lasten betreft in relatie tot de gevolgen van het gebrek voor jou. Mochten wij het gebrek niet binnen een redelijke tijd herstellen, dan heb je wettelijk recht op een verlaging van de prijs of op het beëindigen van de Overeenkomst.  

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING  
Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Als consument heb je, in bepaalde situaties, een wettelijk recht op vergoeding van schade geleden door een gebrek of vertraging. Je hebt echter geen recht op vergoeding wegens verlies van of kosten voor bedrijfsactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg van een schending van de Overeenkomst zijn. Met uitzondering van het bepaalde in 7.3 hierboven zijn wij niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de oorzaak daarvan buiten onze redelijke controle ligt, waarbij redelijkerwijs niet van ons verwacht had kunnen worden het te voorzien toen wij de Overeenkomst met jou sloten of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat.

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN 
Wij behouden ons het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden. Mocht dit plaatsvinden, dan zullen wij jou daar altijd schriftelijk van in kennis stellen.  Het is jou niet toegestaan om enig recht of niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12. DATAPRIVACY
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft, informatie inwint, een offerte aanvraagt, gebruik maakt van de Lynk & Co website en een Order plaatst. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke je hier kunt vinden.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
Alle Overeenkomsten tussen jou en Lynk & Co worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlandse recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Als Consument kun jij een rechtszaak aanspannen betrekking hebbende op de Overeenkomst bij de bevoegde rechtbank in jouw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn.

Indien wij een van onze rechten willen afdwingen tegen jou als consument, zullen wij dit uitsluitend doen bij de bevoegde rechtbank in jouw verblijfplaats.

14. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN 
Wanneer jij als consument een vordering of klacht hebt die jij niet met ons kunt oplossen, dan heb jij de mogelijkheid jouw klacht eveneens voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten zoals jij buitengerechtelijk klachten kunnen oplossen welke zijn ontstaan uit online aankopen. Het ODR Platform vind je op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met jou, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld.

BIJLAGE 1 -  HERROEPINGSFORMULIER 

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen indien U de overeenkomst wenst te herroepen)

- Aan Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: hello@lynkco.nl 

- Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen (*)/voor het verrichten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*),

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*),

- Naam van de consument(en),

-  Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Version 1.25