LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor Lynk & Co winterbanden verhuur en bandenservice voor niet-consumenten abonnementen.

Geldig vanaf 12 juni 2023
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Lynk & Co Winterbandenverhuur en bandendiensten  (‘Algemene Voorwaarden’), die Lynk & Co Sales Netherlands B.V. (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’)  of een gelieerde onderneming ervan (dit is iedere entiteit die Lynk & Co of Lynk & Co International AB bezit, rechtstreeks of onrechtstreeks, via een of meer tussenpersonen, voor meer dan 50%), aan jou als koper (‘Jij’, ‘Je’ ‘Jouw’) in Nederland.   
Wij verzoeken je alle artikelen van deze algemene voorwaarden volledig te lezen. Door een bestelling te plaatsen, stem je ermee in door deze Algemene Voorwaarden verbonden te zijn en bevestig je dat je ze gelezen heeft.

Naarmate dingen veranderen, kunnen deze Algemene Voorwaarden ook veranderen, dus zorg ervoor dat je deze Algemene Voorwaarden doorleest voordat je een Bestelling plaatst, zelfs als je dit al eerder hebt gedaan. Bestellingen zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, in de versie van toepassing op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als een aanvulling op een Lynk & Co abonnement ("Abonnement ") en worden na de voltooiing van de Bestelling, toegevoegd als onderdeel van jouw Abonnement voor de Duur van deze overeenkomst (die hieronder wordt gedefinieerd). 


1. GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP

Lynk & Co Sales Netherlands BV, organisatienummer: 78438780
Adres: Rokin 75, 1012 KL, Amsterdam, Nederland
e-mail: hello@lynkco.nl


2.CONTACTGEGEVENS

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-58290
e-mail: hello@lynkco.com


3. BESTELLING

Een bestelling van de Dienst (zoals hieronder bepaald in Artikel 4) (een ‘Bestelling’) wordt afgesloten wanneer jij een bestelling communiceert aan Lynk & Co op basis van deze Algemene Voorwaarden op MyPages. Wanneer wij je Bestelling hebt geaccepteerd, ga je akkoord met een juridisch bindende overeenkomst (de ‘Overeenkomst’) overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden. Wanneer wij het aanbod hebben geaccepteerd, sturen wij je een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (de ‘Bevestiging van de Bestelling’) die de inhoud van de Overeenkomst tussen ons bevat.


4. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van jouw Abonnement voor de duur van de Overeenkomst (zoals hieronder bepaald) en gelden slechts voor het abonnement-voertuig (‘Abonnement-voertuig’) vermeld in jouw Abonnement. De diensten inbegrepen in jouw Overeenkomst worden hieronder vermeld (Diensten).


4.1. Winterbandenhuur

Winterbandenhuur verleent jou het gebruik van Lynk & Co winterbanden ("Winterbanden") gedurende één (1) seizoen (hetwelk wordt gedefinieerd als de periode waarbinnen twee (2) Bandenwissels worden uitgevoerd). Deze periode varieert per land maar zal niet langer zijn dan de periode 15 september – 1 Juni en zal eindigen na voltooiing van de tweede (2de) bandenwissel ('Seizoen').

Het gebruik van de Winterbanden is onderworpen aan het Lynk & Co beleid voor schadecriteria dat je hier kunt vinden. Bij inlevering zullen wij de Winterbanden inspecteren en de staat ervan beoordelen. Het resultaat van deze beoordeling zal worden geregistreerd en overmatige slijtage of gebruik van de Winterbanden, zoals gedefinieerd in het beleid, zal extra kosten met zich meebrengen voor jou.

Hou er rekening mee dat de Winterbanden waarvan je gebruik kan maken als onderdeel van de Dienst, een toegevoegde uitrusting zijn en bovendien kunnen afwijken van diegene die bij jouw Abonnement zijn inbegrepen. Lynk & Co heeft het exclusieve recht om te kiezen welke Winterbanden op jouw Abonnement -voertuig zullen worden geïnstalleerd in het kader van de Dienst. De eigendom van de Winterbanden blijft gedurende de gehele Dienst bij Lynk & Co en wordt nooit aan jou overgedragen.


4.2. Bandendienst 

Bandendienst omvat, (i) twee (2) seizoensgebonden, door Lynk & Co geplande, bandenwissels in een door Lynk & Co aangestelde werkplaats ("Bandenwissel") (waaronder voor alle duidelijkheid wordt verstaan één (1) wissel naar Winterbanden en één (1) wissel naar die banden die in jouw Abonnement zijn opgenomen) en (ii) wassen, controle op slijtage, controle bandenspanning, reiniging en opslaan van die banden die niet op het Abonnement-voertuig zijn gemonteerd of in gebruik zijn.


4.3 Reservering

Om de Bandenwissel(s) te verzorgen zal Lynk & Co contact met je opnemen om de Bandenwissel in te plannen bij een werkplaats aangewezen door Lynk & Co en je te voorzien van andere relevante instructies.

Wil je jouw Bandenwissel afzeggen of opnieuw inplannen, dien je contact op te nemen met het Engagement Center. Afzeggingen dienen niet later dan vierentwintig (24)  op or de geplande Bandenwissel te worden gemeld. Wanneer je later dan vierentwintig (24) uur voor de Bandenwissel afzegt, zal een bedrag van twintig (20) euro in rekening worden gebracht. 

5. PRIJS EN BETALING

De totale prijs (‘Prijs’) die van toepassing is op jouw Bestelling wordt aan jou gepresenteerd voordat je de Bestelling plaatst en genoemd in de Bestellingsbevestiging en/of de factuur, tenzij anders aangegeven omvat de Prijs geen BTW. De betaling van de Prijs moet worden uitgevoerd in lijn met de instructies op de factuur uitgegeven door Lynk & Co.

Jij bent verantwoordelijk voor de betaling van jouw Bestelling in overeenstemming met de factuur en deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat jouw betaling laattijdig zou zijn, zijn de bepalingen met betrekking tot betalingsachterstand in de Algemene Voorwaarden van jouw Abonnement, van toepassing.

5.1 Tijdsperiode

De periode van veertien (14) kalenderdagen dat je de overeenkomst kan herroepen (‘Herroepingsperiode’), begint de dag na de dag dat jij de overeenkomst met Lynk & Co hebt gesloten.

6. DUUR, ANNULERING & BEËINDIGING

6.1 Duur

Deze Overeenkomst is geldig voor een vaste periode van één (1) Seizoen (zoals gedefinieerd in Artikel 4 hierboven) beginnend op de datum waarop je de Overeenkomst aangaat en zal automatisch eindigen na voltooiing van de twee (2) Bandenwissels ("Duur"). 

6.2 Annulering

Je hebt het recht om de Dienst te annuleren voordat deze is voltooid. Mocht je dit doen, dan ben je verplicht Lynk & Co te betalen voor het deel/de delen van de Dienst dat/die al is/zijn uitgevoerd, evenals voor werken die ondanks de annulering moeten worden voltooid niettegenstaande annulering, waarvan de waarde zal overeenstemmen met de prijs van toepassing indien de overeenkomst enkel dat deel/die delen van de uitgevoerde Dienst, had bevat.

Lynk & Co heeft eveneens recht op een bijkomende vergoeding in de vorm van kosten voor het resterende deel van de Dienst die niet zal worden uitgevoerd als gevolg van de annulering en vergoeding voor verlies voor het niet kunnen aannemen van ander werk als gevolg van de Overeenkomst. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing indien de annulering voortvloeit uit schade aan of verlies van de Abonnement -auto gepland voor Dienst, behalve indien dit het gevolg is van nalatigheid van jouw zijde of indien de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst het gevolg is van overheidsvoorschriften of -beslissing of gelijkaardige omstandigheid buiten jouw controle. Onze schadevergoeding op grond van deze afdeling zal niet hoger zijn dan ons verlies als gevolg van de annulering.

In het geval dat je de Prijs hebt betaald voordat je de Dienst hebt geannuleerd, zal Lynk & Co je zonder onnodige vertraging, de Prijs terugbetalen verminderd met de bedragen waarop Lynk & Co recht heeft.

6.3 Beëindiging

Lynk & Co heeft het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien omstandigheden buiten de controle van Lynk & Co, een effect hebben op de voorwaarden noodzakelijk voor Lynk & Co nodig om de Dienst in Nederland uit te voeren, beïnvloeden en waardoor Lynk & Co niet in staat is om aan haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden te voldoen.  Voor het geval je de Prijs hebt betaald voordat de Overeenkomst is beëindigd volgens dit Artikel, zal Lynk & Co de Price vergoeden die correspondeert met het deel van de Dienst die niet is uitgevoerd vanwege beëindiging door Lynk & Co.

Zowel jij als Lynk & Co hebben het recht om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere Partij op ernstige wijze tekort komt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en deze tekortkoming niet herstelt binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de andere Partij aangaande deze tekortkoming.

6.4 Beëindiging van jouw Abonnement

Indien je jouw Abonnement beëindigt, wordt deze Overeenkomst automatisch beëindigd.

7. GEBREK

7.1 De Diensten zullen op professionele wijze worden uitgevoerd en in overeenstemming met hetgeenLynk& Co aan de Dienst heeft gesteld.Lynk& Co is verder niet aansprakelijk voor de eigenschappen van de Dienst noch de wielen. Voorts isLynk& Co niet aansprakelijk voor door u veroorzaakte gebreken of schade, zoals, maar niet beperkt tot, overmatige slijtage, onvoldoende onderhoud of onjuiste behandeling.  Het is jouw verantwoordelijkheid om de Abonnement-auto en de wielen en/of banden te inspecteren op eventuele gebreken of schade als gevolg van de Diensten bij teruggave van uw Abonnement-auto na voltooiing van enige Diensten.

7.2. Lynk & Co is uitsluitend aansprakelijk voor gebreken die bestonden op het moment van teruggave van uw Abonnement-auto aan u na voltooiing van de Diensten. Je dient Lynk & Co binnen vijf (5) werkdagen na de datum waarop uw Abonnement-auto aan jou is geretourneerd in kennis te stellen van enig gebrek. De kennisgeving van het gebrek dient een beschrijving van het gebrek te bevatten. Indien je het gebrek niet tijdig meldt, vervalt het recht om over het gebrek een klacht aan te dragen.

7.3. Lynk & Co heeft het recht en de verplichting om eventuele gebreken te herstellen en heeft het recht om naar eigen goeddunken te bepalen of herstel zal plaatsvinden door reparatie of door vervanging (herlevering). Lynk & Co zal het defect onmiddellijk verhelpen en de kosten voor het verhelpen, het oplossen van problemen en, indien van toepassing, transport dragen. Je bent verantwoordelijk voor het ondersteunen van de terugkeer van de wielen naar Lynk & Co, samen met alle door Lynk & Co gevraagde documentatie.

7.4. Je zult Lynk & Co vergoeden voor alle arbeid en gemaakte kosten wanneer achteraf blijkt dat de melding van een gebrek onjuist is, in die zin dat er geen fout was in de Bandendienst waarvoor Lynk & Co aansprakelijk was.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Met de hierin uiteengezette beperkingen zal een Partij, indien zij de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt, de andere Partij de directe schade vergoeden die zij als gevolg daarvan lijdt.

8.2. Geen van beide Partijen is verantwoordelijk voor indirecte schade of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot productie- of winstderving.

8.3. Niettegenstaande iets anders in deze Overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van de Partijen voor schade en verliezen die voortvloeien uit of in verband met de verklaringen, garanties, schadeloosstellingen of andere verplichtingen (expliciet of impliciet) van de Partijen in het kader van deze Overeenkomst, de totale waarde van deze Overeenkomst niet overschrijden.

8.4. Behalve zoals bepaald in Artikel 7.3 hierboven, zijn wij niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van de Overeenkomst indien de reden daarvoor is gelegen in gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen en die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien bij het sluiten van de Overeenkomst met jou, of indien wij worden verhinderd of vertraagd om volgens de Overeenkomst te handelen door iets wat jij (of iemand die namens jou handelt) doet of nalaat.

8.5. Voor alle duidelijkheid, wanneer een partij recht heeft op een specifiek rechtsmiddel onder deze Overeenkomst, wordt dit recht niet geacht het vermogen van die partij te beperken om andere rechtsmiddelen in te roepen onder de Overeenkomst of onder het toepasselijk recht.