LYNC&CO
Mobilitetsval

Allmänna villkor för Lynk & Co enkel bildelning

Giltiga från och med 22 april 2022

1. INTRODUKTION
Välkommen till Lynk & Co:s hemsida (https://www.lynkco.com/sv-se/) (‘Hemsidan’).

Dessa allmänna villkor (‘Allmänna Villkoren’) gäller för användandet av Lynk & Co:s  plattform för bildelning (‘Plattformen’) och tillhörande tjänster tillhandahållna av Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag (såsom definierade nedan), (‘Lynk & Co’, ‘Vi’, ‘Oss’, ‘Vår’, ‘Vårt’, ‘Våra’ eller motsvarande benämning som åsyftar Lynk & Co), via Hemsidan, mobiltelefonapplikationen och/eller i bilapplikationen (gemensamt benämnda ‘Appen’) som möjliggör för privatpersoner (‘Användare’, eller ‘Du’, ‘Dig’, ‘Din’, ‘Dina’ eller motsvarande benämning som åsyftar användaren av Appen) att dela (hyra ut) en Lynk & Co bil (‘Lynk & Co Bil’) till andra Användare eller låna (hyra) en Lynk & Co Bil av andra Användare (‘Tjänsten’). Tjänsten möjliggör således för Användare att komma i kontakt med andra Användare och till dessa hyra ut Bilen.

Med ‘Koncernbolag’ avses en juridisk person som direkt eller indirekt, genom ett eller flera led, slutligen ägs eller kontrolleras till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB.

2. INFORMATION OM BOLAGET
Lynk & Co Sales Sweden AB, org.nr: 559261-3045 
Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige
Telefonnummer: +46 31 309 7570
E-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com  

KONTAKTUPPGIFTER
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefon nr: 0771 200 590 
E-post: hello@lynkco.com  
 
3. TILLÄMPLIGHET
De Allmänna Villkoren är tillämpliga på relationen mellan Lynk & Co och Dig, Användaren, för tillgång till och användandet av Plattformen och Tjänsten vilka möjliggör för Användare att komma i kontakt med andra Användare till vilka Användare kan hyra ut sin Lynk & Co Bil eller hyra en Lynk & Co Bil från. De Allmänna Villkoren gäller således vid nyttjandet av Tjänsten och kontakten mellan Användare. Sådan kontakt mellan Användare kan leda till att ett hyresavtal mellan jämlikar ingås, ett s.k. ‘peer to peer’ hyresavtal (‘P2P Avtal’), vilket ingås mellan en Användare som vill hyra ut sin Lynk & Co Bil (‘Utlånaren’) och en Användare som vill hyra en Lynk & Co Bil (‘Låntagaren’). Till undvikande av missförstånd är Lynk & Co inte part i ett P2P Avtal. Lynk & Co tillhandahåller enbart Plattformen och Appen och kommer inte i någon skede vid användning av Plattformen bli part i P2P Avtalet mellan Användarna.      

P2P Avtalet mellan Utlånaren och Låntagaren regleras av de Allmänna Villkoren och ingås genom att parterna ingår P2P Avtalet. Lynk & Co är inte part i något P2P Avtal mellan Användare. Lynk & Co sammanför bara Användarna via Plattformen. P2P Avtalet ingås enbart av Utlånaren och Låntagaren. 

Till undvikande av missförstånd så reglerar de Allmänna Villkoren två (2) olika typer av avtal:

(i) avtalet som ingås mellan Dig och Oss när Du skapar en Användarprofil, blir en Användare och använder Plattformen och Tjänsten (‘Användarvillkor för Plattformen’), och
(ii) P2P Avtalet som ingås mellan Utlånaren och Låntagaren. Till undvikande av oklarhet är Lynk & Co inte part i något P2P Avtal.  

4. DELAR I DE ALLMÄNNA VILLKOREN
De Allmänna Villkoren innehåller följande delar:

A. Del I Villkor för Plattformen 
B. Del II Villkor för att ingå P2P Avtal
C. Del III Avgifter och betalning
D. Del IV Övriga bestämmelser
E. Bilaga 1 Villkor för användandet av samt hantering före och efter användandet av Delningsbilen
F. Bilaga 2 Formulär för ångerrätt
G. Bilaga 3 Avgifter och straffavgifter
H. Bilaga 4 Villkor för Anslutningstjänster

DEL I VILLKOR FÖR PLATTFORMEN  

5. SYFTET MED PLATTFORMEN 
Vi tillhandahåller Plattformen för att möjliggöra för Användare att komma i kontakt med andra Användare och använda Tjänsten. Det möjliggör för Användare att dela information om sina Lynk & Co Bilar med andra Användare på Plattformen och därefter, genom P2P Avtal mellan Användare, möjligheten för Utlånare att dela sin Lynk & Co Bil med Låntagare.

ANMÄLAN, KRAV PÅ ANVÄNDARE OCH SKYLDIGHETER

6. ANMÄLAN
För att få tillgång till Plattformen och Tjänsten måste Du vara en fysisk person (privatperson) och inte en juridisk person (exempelvis ett aktiebolag eller en förening) samt ha rättshandlingsförmåga (dvs. vara minst 18 år och inte stå under förvaltare). För att anmäla dig till Plattformen måste Du skapa en Användarprofil (‘Profil’) och registrera dig som Användare.

Du är ansvarig för att all den information Du tillhandahåller under registreringsprocessen och i Din Profil är korrekt, fullständig, preciserad och uppdaterad. Den Profil Du skapar är personlig, Det är inte tillåtet att överlåta Profilen till någon annan och användaruppgifter kring Profilen ska hållas hemlig för andra för att undvika otillbörligt nyttjande. Du är ansvarig för att hålla informationen i Din Profil uppdaterad under hela den tid Du använder Plattformen och ska således uppdatera informationen när och om det uppstår behov därav. Du är ansvarig gentemot Lynk & Co och tredje man, vilket även innefattar andra Användare, för riktigheten av den information Du har gjort tillgänglig via Plattformen samt också för det fall Du underlåtit att göra information tillgänglig på Plattformen men som Du borde gjort tillgänglig eller uppdatera.

Du har inte rätt att ha mer än en (1) Profil på Plattformen.

7. VERIFIERAD ANVÄNDARE
För att Din registrering som Användare och Din skapade Profil ska kunna färdigställas måste den genomgå Lynk & Co:s verifieringsprocess (‘Processen’) och Du måste registreras som en verifierad Användare (‘Verifierad Användare’). Under Processen kommer Vi att be Dig att tillhandahålla information såsom, men inte begränsat till, bevis om giltigt körkort och styrkande av Din identitet. När Du registrerar Dig som Användare kommer den mesta nödvändiga informationen att begäras av Dig men vi kan komma att begära ytterligare information eller bevis vid ett senare tillfälle.  

Vi och Våra servicepartners, såsom försäkringsgivare och tillhandahållare av betalningstjänster, har rätt att genom tredje mans databaser kontrollera Din identitet, kreditvärdighet och försäkringshistorik samt Din Lynk & Co Bils egenskaper, försäringshistorik och eventuell skadehistorik.  
När Du registrerar Dig som Användare ska Du bekräfta och garanterar Du att Du inte är listad, eller agerar på någon persons vägnar som är listad, på någon av Förenta Nationernas (FN), Europeiska Unionens (EU) eller Förenta Staternas (USA) sanktionslistor samt att Du inte heller via Plattformen kommer att göra Lynk & Co Bilen tillgänglig för någon person som är listad på en sådan sanktionslista. Skulle Du inte efterleva detta kommer Din Profil att raderas. Vidare förbehåller Vi Oss rätten att under sådana omständigheter inte ersätta Dig för några kostnader och Vi kan inte heller göra några återbetalningar till Dig.

Genom Din registrering som Användare och genom Ditt användande av Plattformen och Tjänsten garanterar Du Oss att Du kommer att fortsätta att uppfylla de krav som ställs på Dig enligt de Allmänna Villkoren. Vi förbehåller Oss rätten att, helt enligt Vårt godtycke men inom ramen för tillämplig lagstiftning, införa ytterligare krav och villkor för Processen (dvs. för att godkänna Dig som Användare), rätten att omvärdera Verifierade Användare, kräva att Användares verifiering ska förnyas samt att ta bort en Användares status som Verifierad Användare om denne inte längre uppfyller de krav som ställs på en Verifierad Användare.

8. KRAV PÅ OCH SKYLDIGHETER FÖR ANVÄNDARE
8.1 KRAV PÅ OCH SKYLDIGHETER FÖR UTLÅNARE
För att få använda Tjänsten som en Utlånare samt att få ingå P2P Avtal, måste Du som Utlånare:
- ha registrerat Din verkliga identitet och Din hemadress på Plattformen,
- ha registrerat ett telefonnummer på Plattformen vilket Du kan nås på,
- vara arton (18) år eller äldre,
- acceptera de Allmänna Villkoren,
- ha blivit godkänd av alla Våra servicepartners, såsom försäkringsgivare och tillhandahållare av betalningstjänster,
- tillse att erforderlig fordonsspårning och dataöverföring kan äga rum genom att acceptera alla relevanta villkor i Vår Integritetspolicy,
- inte ha varit sen med eller oriktigt vägrat att betala någon tidigare betalning till Oss eller annan Användare i samband med nyttjande av Tjänsten,
- tillhandhålla korrekt, preciserad och fullständig information om Din Listade (såsom definieras i Punkt 10) Lynk & Co Bil(ar), och
- inte ha varit föremål för välgrundade klagomål från andra Användare.

Som Utlånare är Du skyldig att säkerställa att Du uppfyller ovanstående krav samt garantera Oss att Du kommer att fortsätta uppfylla de ovanstående kraven under hela den tid som Du är registrerad som en Användare på Plattformen. Som Utlånare är Du ansvarig gentemot Oss och tredje man för all skada och alla kostnader som uppstår genom att Du som Utlånare inte till fullo uppfyller de ovanstående kraven. Vi förbehåller Oss rätten att ta bort en Utlånare som brutit mot kraven i denna punkt 8 från Plattformen.   

8.2 KRAV PÅ OCH SKYLDIGHETER FÖR LÅNTAGARE
För att få använda Tjänsten som en Låntagare samt att få ingå P2P Avtal, måste Du Som Låntagare:
- ha registrerat Din verkliga identitet och Din hemadress på Plattformen,
- vara bosatt i Europa
- ha registrerat ett telefonnummer på Plattformen vilket Du kan nås på,
- vara minst tjugoen (21) år gammal,
- för närvarande ha samt ha haft ett giltigt B körkort i mer än tre (3) år i det land där du hyr Lynk & Co Bilen och som även är giltigt i samtliga de länder där du avser att köra Lynk & Co Bilen,   
- inte ha fått ditt körkort indraget under de senaste åtta (8) åren,
- inte ha begått fler än två (2) trafikförseelser som lett till avgifter eller straffavgifter på Plattformen under de senaste två (2) åren,    
- inte ha dömts för rattfylleri under de senaste tre (3) åren, 
- inte ha hållits ansvarig för en trafikolycka under de senaste fem (5) åren,
- inte ha varit sen med eller oriktigt vägrat att betala någon tidigare betalning till Oss eller annan Användare i samband med nyttjande av Tjänsten,
- inte ha varit föremål för välgrundade klagomål från andra Användare,
- ha blivit godkänd av alla Våra servicepartners, såsom försäkringsgivare och tillhandahållare av betalningstjänster,
- inte ha vägrats teckna bilförsäkring eller fått din bilförsäkring återkallad under de senaste tre (3) åren,
- inte ha varit föremål för några anspråk där Du har varit ansvarig de senaste två (2) åren,
- inte ha orsakat fler än två (2) trafikförsäkringsskador under de senaste fem (5) åren, 
- acceptera de Allmänna Villkoren,
- inte ha din körförmåga nedsatt på något sätt, varmed avses att du blandat annat är medicinskt kapabel att köra bilen och inte är berusad, och
- garantera att Du kommer att vara den enda föraren av Lynk & Co Bilen under hela P2P Avtalet.

Du som Låntagare måste vid och under varje Bokningsförfrågan (såsom definierad i punkt 21) och under varje Delningsperiod (såsom definierad i punkt 11): 
- ha registrerat en giltig betalningsmetod på Plattformen, och
- inte ha din körförmåga nedsatt på något sätt, varmed avses att du blandat annat är medicinskt kapabel att köra bilen och inte är berusad.

Som Låntagare är Du skyldig att säkerställa att Du uppfyller ovanstående krav samt att Du fortsatt kommer att fortsätta uppfylla de ovanstående kraven under hela den tid som Du är registrerad som Användare på Plattformen. Som Låntagare är Du ansvarig gentemot Oss och tredje man för all skada och alla kostnader som uppstår genom att Du som Låntagare inte till fullo uppfyller de ovanstående kraven. Vi förbehåller oss rätten att ta bort en Låntagare som brutit mot kraven i denna punkt 8 från Plattformen.

9. VÄGRAN ATT ACCEPTERA EN REGISTRERING
Vi har rätt att vägra Din registrering på Plattformen utan att Vi behöver uppge skälen till Vår vägran till Dig.

10. LISTNING AV EN LYNK & CO BIL OCH KRAV PÅ LYNK & CO BILAR
10.1 LISTNING AV LYNK & CO BILAR PÅ PLATTFORMEN
Utlånare som vill dela sin Lynk & Co Bil kan göra sin Lynk & Co Bil tillgänglig på Plattformen genom att lista den på Plattformen (‘Listning’ eller ‘Lista’). Låntagaren kan därefter söka efter och titta på Listningar som gjorts tillgängliga av Utlånare på Plattformen. 

10.2 ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER FÖR LISTNING
För att Lista en Lynk & Co Bil måste Lynk & Co Bilen uppfylla de krav som uppställs i punkt 10.2 nedan. Utlånaren får Lista upp till två (2) Lynk & Co Bilar på Plattformen samtidigt. Utlånaren måste tillhandahålla all av Plattformen efterfrågad obligatorisk information om sina Lynk & Co Bilar.  
Utlånaren måste tillhandahålla all av Plattformen efterfrågad obligatorisk information om sina Lynk & Co Bilar.

10.3 KRAV PÅ LISTADE LYNK & CO BILAR
Utlånare får enbart Lista sådana Lynk & Co Bilar som uppfyller de nedan uppställda kraven. 

Utlånaren garanterar att av Utlånaren Listad Lynk & Co Bil uppfyller nedanstående krav under hela den period som Lynk & Co Bilen är Listad:
- har ett giltigt registreringsnummer och att Lynk & Co Bilen är registrerad i det land där Lynk & Co Bilen delas, 
- uppfyller de krav som ställs på Lynk & Co Bilen enligt EU-rättslig och nationell lagstiftning,  
- har godkänts vid besiktning i enlighet med bestämmelserna i det land där den är registrerad och att besiktning har utförts i rätt tid,
- är ägd av Utlånaren eller att Utlånaren har fått tillstånd av ägaren till Lynk & Co Bilen att Lista Lynk & Co Bilen (detta tillstånd ska Utlånaren på begäran av Lynk & Co tillhandahålla Lynk & Co), 
- är utrustad med all nödvändig säkerhetsutrustning som krävs i det land där Lynk & Co Bilen är registrerad och att säkerhetsutrustningen är i fullgott skick (till undvikande av tvivel inkluderar detta att Lynk & Co Bilen är utrustad med sådana däck som krävs med tanke på tidpunkt på året och väglag, exempelvis vinterdäck när sådana påbjuds)  
- är körd kortare sträcka än tvåhundra tusen (200 000) kilometer enligt mätarställningen,
- är försedd med tillräcklig mängd av förbrukningsvätskor för Delningsperioden (såsom definierad i punkt 11), såsom olja, kylar- och spolarvätska,
- inte har några varningar i sitt vehicle remote diagnostic system,
- är möjlig att hämta upp från en parkering som är tillgänglig för Låntagaren,
- har en stabil internetuppkoppling vid Upphämtningsplatsen/Avlämningsplatsen (såsom definierade i Bilaga 1 punkt 43 respektive 45) enligt Lynk & Co:s infotainment system,
- inte är behäftad med några fel som kan påverka komforten eller säkerheten,
- har en gällande trafikförsäkring,
- täcks av en primär försäkring som tillåter peer-to-peer hyresavtal av den listade och försäkrade Lynk & Co Bilen (bevis därom ska kunna tillhandahållas på förfrågan), 
- är föremål för en skriftlig försäkran från Utlånarens försäkringsbolag till Utlånaren innebärande att Utlånaren har rätt att Lista Lynk & Co Bilen (bevis därom ska kunna tillhandahållas på förfrågan),
- har, om Lynk & Co Bilen finansieras av ett tredjepartsfinansierande bolag, informerat sådant finansbolag om att Lynk & Co Bilen kommer att delas, 
- omfattas av gällande Lynk & Co vägassistans,
- inte används i näringsverksamhet eller i kommersiellt syfte, och
- inte är behäftad med några ännu inte åtgärdade, välgrundade klagomål från någon Låntagare.

Vänligen notera att det är Ditt ansvar att säkerställa att Din försäkring tillåter peer-to-peer delning och att Vi kan komma att begära bevis därom samt att du tillhandahåller en kopia av villkoren för sådan försäkring för Vår verifiering. Om du har en Lynk & Co Bil som utgör del av ett Lynk & Co Månadsmedlemskap så tillåts peer-to-peer delning av försäkringen som ingår i ditt Månadsmedlemskap.

11. UTLÅNARENS KRAV
I en Listning måste Du som Utlånare tillhandhålla nedanstående information. Du kan även, om Plattformen tillåter det, ställa upp särskilda villkor som Du vill att Låntagaren ska ta följa när Du hyr ut Lynk & Co Bilen. Den information och villkor som Utlånaren ställer upp för P2P Avtalet benämns gemensamt för ‘Utlånarens Villkor’
- Lynk & Co Bilens registreringsnummer,
- var Lynk & Co Bilen ska upphämtas,
- var Lynk & Co Bilen ska återlämnas,
- när Lynk & Co Bilen är tillgänglig, från det datum och klockslag delningsperioden kan påbörjas (‘Starttiden’) till det datum och klockslag delningsperioden ska upphöra (‘Sluttiden’) (Perioden från och med Starttiden till och med Sluttiden är definierad som ‘Delningsperioden’.) Delningsperioden i en Listning får inte överstiga tjugoåtta (28) dagar. 
- den hyresavgift Du begär per dag och per timme (‘Utlånarens Avgift’). Plattformen kommer automatiskt att lägga den vid var tid tillämpliga Lynk & Co Avgiften (såsom definierad i punkt 30) ovanpå Utlånarens Avgift för att på så sätt bilda hyresavgiften (‘Hyresavgiften’) som kommer att framgå av Listningen. 

12. BORTTAGNING, RADERING SAMT ÖVERSYN AV LISTNINGAR
Som Utlånare är du ansvarig för att tillhandhålla fullständig, preciserad och korrekt information om Lynk & Co Bilen (innefattande eventuella fel och brister). Om en Listad Lynk & Co Bil inte längre uppfyller de krav som uppställs på den enligt de Allmänna Villkoren måste du som Utlånare ta bort Lynk & Co Bilen från Din Profil, förkasta samtliga Bokningsförfrågningar (såsom definierade i punkt 21) och radera samtliga Listningar av Lynk & Co Bilen. Lynk & Co förbehåller sig rätten att radera en Lynk & Co Bil från en Listning och från Plattformen vid brott mot denna punkt 12.

13. UTLÅNARENS ANSVAR FÖR DELNINGSINFORMATIONEN
All information som Du har tillhandahållit som Utlånare kommer att bli tillgänglig på Plattformen (‘Delningsinformationen’). Som Utlånare är Du ansvarig för att hålla Delningsinformationen korrekt och uppdaterad. Som Utlånare är Du ansvarig gentemot Oss och mot tredje man för all skada och alla kostnader som har uppstått i anledning av att Din Lynk & Co Bil eller Du inte uppfyller de krav som ställs eller genom att Du eller Din Lynk & Co Bil inte är i överensstämmelse med Delningsinformationen.

Om Du som Utlånare har tillhandahållit Delningsinformation som inte är korrekt förbehåller Vi Oss rätten att stänga av Dig och begränsa Din tillgång till Plattformen utan varning och utan att Du har rätt till någon kompensation. Vidare kan försäkringsskydd vägras. Du är som Utlånare skyldig att efter Vår förfrågan förse Oss med sådan dokumentation som kan styrka Dina påståenden i Delningsinformationen.

14. PLATTFORMEN OCH TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER
Genom att registrera en Profil accepterar Du att Lynk & Co enbart tillhandahåller Plattformen genom vilken Du kan komma i kontakt med andra Användare för att därigenom ingå P2P Avtal. Lynk & Co har ingen del i, eller kännedom om, kommunikationen mellan Dig och andra Användare eller de Lynk & Co Bilar som tillhandhålls av Användare på Plattformen och inte heller är Lynk & Co part i något P2P Avtal. Lynk & Co accepterar därför inte något ansvar för P2P Avtalet eller för Användares rätta fullgörande därav.  

Genom att registrera en Profil och därigenom acceptera de Allmänna Villkoren accepterar Du även att Plattformen tillhandahålls i befintligt skick samt att Plattformen enbart innehåller de egenskaper som Du hittar på Plattformen vid varje tillfälle Du använder den. Vi garanterar inte att Plattformen kommer att vara kompatibel eller möjlig att använda med Din mobiltelefon eller annan hårdvara, mjukvara eller utrustning installerad på eller använd tillsammans med Din digitala utrustning.  

Vi lämnar ingen garanti för att Plattformen eller Tjänsten alltid kommer att vara tillgänglig för Dig och reserverar Oss för att Plattformen eller Tjänsten kan komma att vara nedstängda på grund av störningar, support, uppdateringar eller andra tekniska fel eller skäl. Du accepterar således att Vi har rätt att stänga ned Tjänsten och Plattformen tillfälligt eller permanent samt att Vi utan förvarning kan komma att begränsa Din möjlighet att använda Tjänsten eller Plattformen utan att Vi blir ersättningsskyldiga gentemot Dig.   

Du får inte använda Plattformen till någon aktivitet som enligt Vår uppfattning är i strid med de Allmänna Villkoren eller kan anses vara en illegal, oetisk eller i övrigt icke önskvärd aktivitet. Det inkluderar, men är inte begränsat till:
(i) kopiering, modifiering, anpassning, översättning, reverse engineering, sönderdelning av kod (decompiling) eller demontering av någon del av innehållet på Plattformen på något sätt eller att offentligt förevisa, framföra eller sprida någon sådan del, 
(ii) användande av innehållet på Plattformen för något ändamål på någon annan hemsida eller nätverk av datorer, eller att efterlikna eller kopiera sådant innehåll utan att först ha erhållit Vårt skriftliga godkännande,  
(iii) skapande av webbläsare eller ”border environment” kring innehållet på Plattformen,
(iv) påverkande på eller otillåtet användande av någon tredje mans eller annan Användares rätt till integritet, eller andra materiella eller immateriella rättigheter, skördande (harvesting) eller på annat sätt inhämtande av personlig information om besökare eller Användare av Plattformen utan deras uttryckliga tillåtelse, vilket inkluderar allt användande av robot- (robot), spindel- (spider), webbplatssöks- (site search) och andra inhämtningsapplikationer (retrieval application) eller annan manuell eller automatisk process för att inhämta, indexera eller datamina (data-mine),
(v) förtala, utnyttja, trakassera, stalka, hota eller på annat sätt kränka andra personer eller deras rättigheter, 
(vi) sprida eller på annat sätt i kontakter med Plattformen tillgängliggöra virus- eller maskprogram (worm), Trojanska hästar, tidsinställdbom- (time bomb), nätbugg- (web bug), spionprogram (spyware) eller annan datakod eller datafil som kan eller är ägnad att skada eller obehörigt ianspråkta någon hårdvara, mjukvara eller kommunikationsutrustning eller annan faktisk eller potentiellt skadlig, upplösande eller invasiv kod eller komponent,  
(vii) påverka eller störa Plattformens funktion, eller servarna eller nätverket som hostar Plattformen eller tillgängliggörande av Plattformen, eller vägran att efterleva några krav, procedurer, policys eller bestämmelser för sådana servar eller nätverk,
(viii) sälja, licensera eller utnyttja i kommersiellt syfte någon användning av eller tillgänglighet till Plattformen,
(ix) framing eller speglande (mirroring) av någon del av Plattformen utan att först ha erhållit Vårt skriftliga godkännande,
(x) skapa en databas genom att systematiskt ladda ned och spara allt innehåll eller någon del av innehållet på Plattformen, 
(xi) vidarebefordra någon data erhållen från Plattformen utan att först ha erhållit Vårt skriftliga godkännande, eller
(xii) använda Plattformen för något illegalt, immoraliskt eller oauktoriserat syfte, eller använda Plattformen eller dess innehåll för ett icke personligt eller kommersiellt syfte utan att först ha erhållit Vårt skriftliga godkännande. 

Vi förbehåller Oss rätten att övervaka och moderera all aktivitet hänförlig till användandet av Plattformen för att tillse att användandet är förenligt med de Allmänna Villkoren.

15. RATING OCH REVIEWS AV ANVÄNDARE
Användare av Plattformen och Tjänsten kan kommentera och utvärdera andra Användare genom att lämna en recension (‘Review’) och ett omdöme (‘Rating’) som återspeglar Användarens intryck av den andra Användaren och upplevelsen av att hyra ut, eller hyra, Lynk & Co Bilen till/från Användaren. Reviews and Ratings kan enbart göras av Verifierade Användare efter avslutat uthyrning. Reviews och Ratings kommer att inkluderas i Användarnas Profiler och sparas av Oss. En användares Ratings kommer att kunna ses av andra Användare på Plattformen.  

Innehållet i Reviews och Ratings som Användare lämnar på Plattformen får inte vara stötande, kränkande eller i övrigt stå i strid med de Allmänna Villkoren. Reviews och Ratings är en Användares uttalande om en annan Användare och ska inte ses som ett uttalande av Oss och ska inte heller anses vara granskat eller godkänt av Oss. Oaktat detta förbehåller Vi Oss rätten att övervaka, moderera och ta bort innehåll, inklusive Reviews och Ratings, som har publicerats på Plattformen.   

16. DATASKYDD OCH SKYDDANDET AV DIN PROFIL
När Du använder Plattformen kommer Lynk & Co att behandla de personuppgifter Du har tillhandahållit Oss under registreringsprocessen och under Ditt användande av Plattformen och/eller Tjänsten. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna tillhandahålla Plattformen och Tjänsten och behandlingen av personuppgifter är begränsad till vad som är nödvändigt för genomförandet av de rättigheter och skyldigheter som framgår av de Allmänna Villkoren. Ändamålet med behandlingen och en redogörelse för hur Dina personuppgifter behandlas hittar Du i Vår Integritetspolicy.      
 
Din Profil är personlig och kopplad till Dig. Du får inte lämna ut Ditt användarnamn eller Ditt lösenord till någon annan och Du har heller inte rätt att göra Din Profil tillgänglig för någon annan att använda. Du är ansvarig för användandet av Din Profil, Ditt användarnamn eller Ditt lösenord. Vi utgår därför från att det  alltid är Du, och inte någon annan, som använder Din Profil. Om Du har skäl att misstänka att Ditt användarnamn eller Ditt lösenord har röjts till någon obehörig persons kännedom måste Du omedelbart informera Oss om detta genom Engagement Center samt tillse att Du omedelbart återställer Ditt lösenord under ‘My Pages’ i Appen.    

17. ANVÄNDANDET AV MOBILA ENHETER
Genom att registrera en Profil bekräftar och accepterar Du att Ditt användande av Plattformen och Tjänsten måste och kommer att ske i enlighet med de bestämmelser som har satts upp av Din mobiloperatör eller internetleverantör. Du bekräftar och är införstådd med att när Du använder en mobil enhet kan Ditt användande av Tjänsten ställa krav på användande av mobildata och möjlighet att skicka textmeddelanden. Sedvanliga avgifter för telefoni, data och textmeddelanden kan komma att tas ut i samband med Ditt användande av Plattformen och Du är då ansvarig för alla sådana kostnader.    

18. ÅNGERRÄTT
När Du registrerar Dig som Användare har Du en lagstadgad ångerrätt som ger Dig möjligheten att, oavsett anledning, ångra Din registrering som Användare av Plattformen inom fjorton (14) dagar från den dag Du registrerade Dig. Fjortondagarsperioden börjar löpa från och med den dag Du registrerade Dig som en Användare.

För att utöva Din ångerrätt måste Du, innan tidsfristen om fjorton (14) dagar går ut, meddela Oss skriftligen om Ditt beslut och tydligt ange att Du vill utnyttja Din ångerrätt. Du kan underrätta Oss inom fjortondagarsperioden på det sätt som passar Dig, förutsatt att meddelandet kommer oss tillhanda, men Vi föredrar om Du använder Dig av något av nedanstående tillvägagångssätt:
- Använd Dig av ångerrättsformuläret som ligger som bilaga till de Allmänna Villkoren (se Bilaga 2)
- Skicka ett skriftligt meddelande till Engagement Center antingen som ett brev eller som en e-post till adressen angiven i början av de Allmänna Villkoren.

Vänligen notera att ångerrätten enbart är tillämplig mellan Användare och Lynk & Co och inte mellan Användare, detta eftersom Användarna är fysiska personer (privatpersoner).

19. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE AV AVTALET
19.1 AVTALSTID
Avtalstiden för de Allmänna Villkoren kommer att löpa fram till dess de sägs upp antingen av Dig som användare eller av Oss.

19.2 UPPHÖRANDE GENOM ANVÄNDARES AVSLUTANDE
Du kan närsomhelst sluta använda Tjänsten och avsluta Din Profil genom att kontakta Engagement Center och be Oss att avsluta Din Profil. 

Avslutandet av Din Profil kommer inte att påverka några P2P Avtal som Du har ingått före den tidpunkt då Du avslutade Din Profil och Du måste upphäva eller avbryta alla pågående och framtida P2P Avtal och Bokningsförfrågningar. Vi rekommenderar att Du gör så innan Du kontaktar oss för att avsluta Din Profil.

Om Du, när Din Profil har avslutats, har rätt att erhålla någon betalning eller är skyldig att erlägga någon betalning kommer avslutandet av Din Profil inte påverka Din rätt att erhålla, eller Din skyldighet att erlägga, sådana betalningar. När Du avslutar Din Profil kommer alla belopp Du är skyldig Oss omedelbart att förfalla till betalning och betalningar till Dig kommer att ske snarast möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från avslutandet av Din Profil. 

19.3 UPPHÖRANDE GENOM LYNK & CO:S AVSLUTANDE
Vi har rätt att närsomhelst, och helt enligt Vårt godtycke, avsluta eller stänga av en Användare samt ta bort och radera en Användares Profil. Anledningar som kan få Oss att ta bort en Användare omfattar, men är inte begränsat till, att en Användare bryter mot de Allmänna Villkoren, att en Användare har varit föremål för flera eller välgrundade klagomål från andra Användare, att en Användare tillhandahållit inkorrekt information i sin Profil, att en användare inte betalat sina skulder till Lynk & Co eller en annan Användare i tid eller att en Användare på Plattformen betett sig olämpligt eller respektlöst gentemot Lynk & Co eller gentemot en annan Användare. Om Din Profil avslutas kommer Du att förlora tillgången till all information i Din Profil.

AVSNITT II VILLKOR FÖR ATT INGÅ ETT P2P AVTAL 

20. DELNINGSPROCESSEN
Låntagaren kan söka efter tillgängliga Lynk & Co Bilar på Plattformen. På Plattformen presenteras Listningar efter Användarens valda filter, såsom hyresperiod, pris och plats.

21. BOKNING
21.1 BOKNINGSFÖRFRÅGAN
Om Låntagaren hittar en passande Listning på Plattformen kan Låntagaren skicka en bokningsförfrågan till Utlånaren via Plattformen (‘Bokningsförfrågan’).

En Bokningsförfrågan kan antingen accepteras eller förkastas av Utlånaren. Utlånaren har som längst tjugofyra (24) timmar på sig att ta ställning till en Bokningsförfrågan från det att Låntagaren gjorde sin Bokningsförfrågan (‘24-timmars Perioden’). Om Utlånaren inte svarar inom 24-timmars Perioden eller tio minuter efter det att Starttiden i Bokningsförfrågan har passerats kommer Bokningsförfrågan automatiskt att förfalla. Om Bokningsförfrågan förfaller kan Utlånaren inte längre acceptera Bokningsförfrågan.    

Om Utlånaren accepterar en Bokningsförfrågan kommer Utlånaren och Låntagaren vid tidpunkten för Utlånarens accept att bli bundna av ett P2P Avtal och de kommer att informeras därom genom Plattformen. Lynk & Co är inte part i P2P Avtalet utan agerar enbart om en förmedlare mellan Användarna. För Bokningsförfrågningar som har accepterats inom tio (10) minuter från Starttiden kommer beräkningen av Hyresavgiften inte att göras från Starttiden i Listningen utan från den tidpunkt då Bokningsförfrågan accepterades av Utlånaren. 

Om Utlånaren förkastar en Bokningsförfrågan eller om Utlånaren inte svarar på Bokningsförfrågan inom 24-timmars Perioden kommer Bokningsförfrågan automatiskt att förfalla och Låntagaren kommer att informeras därom via Plattformen. 

21.2 ÅTERKALLELSE AV BOKNINGSFÖRFRÅGAN OCH LISTNING
En Låntagare kan när som helst återkalla en Bokningsförfrågan dock enbart fram till dess att Bokningsförfrågan har accepterats av Utlånaren. 

En Utlånare kan när som helst återkalla en Listning dock enbart fram till dess att Utlånaren har accepterat en Bokningsförfrågan avseende Listning.  

Om en Listning eller en Bokningsförfrågan har återkallats eller förkastats kommer Låntagaren respektive Utlånaren att informeras om det via Plattformen. 

Det är inte tillåtet för en Låntagare att vara part i mer än ett (1) P2P Avtal för samma Delningsperiod (under förutsättning att det enbart är Låntagaren som ska köra Delningsbilen). När ett P2P Avtal har ingåtts av en Låntagare ska Låntagaren återkalla andra eventuella utestående Bokningsförfrågningar som avser, eller överlappar med, samma Delningsperiod som det ingångna P2P Avtalet.  

22. INGÅENDE AV ETT P2P AVTAL
P2P Avtalet består av Utlånarens Villkor och de Allmänna Villkoren. P2P Avtalet kommer att ha den Delningsperiod som anges i Listningen, under vilken Delningsperiod Låntagaren kan hämta upp och påbörja användningen av Lynk & Co Bilen (‘Delningsbilen’) samt ska återlämna Delningsbilen (‘Återlämningen’).    

Genom att ingå ett P2P Avtal på Plattformen accepterar Låntagaren och Utlånaren att bli bundna av de Allmänna Villkoren och bekräftar att Lynk & Co enbart agerat som en förmedlare, att Lynk & Co inte blir part i P2P Avtalet samt att Lynk & Co inte accepterar något ansvar för P2P Avtalet.

23. LÅNTAGAREN OCH UTLÅNARENS ANSVAR SAMT ACCEPTANS AV VILLKOR
Låntagaren accepterar och bekräftar genom att göra en Bokningsförfrågan att Låntagaren blir:
a. bunden av de Allmänna Villkoren vilket, till undvikande av missförstånd, även inkluderar Bilaga 1 (Villkor för användandet av, samt hantering före och efter användandet av, Delningsbilen); och
b. ansvarig för betalningen av Hyresavgiften och, om tillämpligt, Förlängningsavgiften (vilka kommer att framgå när en Bokningsförfrågan eller Förlängningsförfrågan (såsom definierad i punkt 25) görs) samt för avgifter och straffavgifter tillämpliga på Låntagaren enligt Bilaga 3 (Avgifter och straffavgifter). 

Låntagaren accepterar även att Lynk & Co har rätt att fakturera Låntagaren för avgifter som Låntagaren är skyldig Lynk & Co.

Utlånaren accepterar och bekräftar att genom att acceptera en Bokningsförfrågan blir Låntagaren:
a. bunden av de Allmänna Villkoren vilket, till undvikande av missförstånd, även inkluderar Bilaga 1 (Villkor för användandet av, samt hantering före och efter användandet av, Delningsbilen), och
b. ansvarig för betalningen av avgifter och straffavgifter i den utsträckning de ska betalas av Utlånaren såsom framgår av Bilaga 3 (Avgifter och straffavgifter). 

Utlånaren accepterar även att Lynk & Co förbehåller sig rätten att fakturera Utlånaren för avgifter som Utlånaren är skyldig Lynk & Co.

För ytterligare regleringar avseende betalningar, vänligen se Avsnitt III nedan.

24. UPPHÄVANDE AV ETT P2P AVTAL
En Låntagare eller en Utlånare kan upphäva ett P2P Avtal (innebärande att P2P Avtalet blir utan verkan) utan att bli betalningsskyldig för någon avgift om Användaren skickar ett upphävningsmeddelande till den andra Användaren:
(i) tidigare än tjugofyra (24) timmar innan Starttiden, eller
(ii) om Starttiden inträffar mindre tjugofyra (24) timmar från det att Utlånaren accepterade Bokningsförfrågan, inom en (1) timme från det att Utlånaren accepterade Låntagarens Bokningsförfrågan.  

Ett P2P Avtal kan inte under några förutsättningar upphävas när Delningsperioden har påbörjats.

Upphävningar kan göras under ‘bookings’ i Appens avsnitt ‘sharing and borrowing’. Om en Låntagare eller Utlånare upphäver ett P2P Avtal senare än tjugofyra (24) timmar före Starttiden eller, om Starttiden inträffar mindre tjugofyra (24) timmar från det att Utlånaren accepterade Bokningsförfrågan, mer än en (1) timme efter det att Utlånaren accepterade Låntagarens Bokningsförfrågan, ska den Användare som upphävde P2P Avtalet betala en upphävningsavgift i enlighet med Bilaga 3. 

25. FÖRLÄNGNING AV DELNINGSPERIODEN 
Om en Låntagare vill förlänga Delningsperioden kan Låntagaren göra en förlängningsförfrågan (‘Förlängningsförfrågan’) till Utlånaren via Plattformen. Delningsperioden kan inte förlängas med mer än två (2) timmar i en Förlängningsförfrågan.  

En Förlängningsförfrågan måste tydligt ange längden av den tidsperiod som Låntagaren vill förlänga Delningsperioden med och vid vilken tidpunkt den förlängda Delningsperioden ska upphöra (‘Förlängningsperioden’). Den sammanlagda tiden av Delningsperioden och Förlängningsperioden får inte överstiga tjugoåtta (28) dagar.

För att förlänga en Delningsperiod måste Låntagaren betala en tilläggsavgift för Förlängningsperioden (‘Förlängningsavgiften’). Förlängningsavgiften kommer att beräknas av Plattformen och det kommer tydligt att framgå för Låntagaren och Utlånaren i Förlängningsförfrågan. Om Utlånaren accepterar Förlängningsförfrågan kommer Förlängningsavgiften att tas från Säkerhetsdepositionen (såsom definierad i punkt 31) när Utlånaren accepterar Förlängningsförfrågan. Om Förlängningsavgiften överstiger Säkerhetsdepositionen kommer Låntagaren att bli debiterad för det överstigande beloppet vid utgången av den ursprungliga Delningsperioden.  

En Utlånare har rätt att ta ställning till en Förlängningsförfrågan under hela den ursprungliga Delningsperioden (‘Svarsperioden’). Utlånaren kan acceptera en Förlängningsförfrågan via Plattformen. Om Utlånaren accepterar en Förlängningsförfrågan förlängs Delningsperioden i P2P Avtalet med Förlängningsperioden.  

Om Utlånaren inte svarar på Förlängningsförfrågan (i) innan Låntagaren gör Återlämningen av Delningsbilen, eller (ii) innan slutet på Svarsperioden, kommer Förlängningsförfrågan automatiskt att förfalla. Om Förlängningsförfrågan förfaller kan Utlånaren inte längre acceptera Förlängningsförfrågan.   

Om Utlånaren förkastar en Förläningsförfrågan, eller om Utlånaren inte svarar på Förlängningsförfrågan inom Svarsperioden, kommer Låntagaren att bli informerad via Plattformen att Förläningsförfrågan har förfallit. Den ursprungliga Delningsperioden i P2P Avtalet kommer då kvarstå oförändrad.

En Låntagare kan när som helst återkalla en Förlängningsförfrågan dock enbart fram till dess att Förlängningsförfrågan har accepterats av Utlånaren.

Det är inte tillåtet för en Låntagare att vara part i mer än ett (1) P2P Avtal för samma Delningsperiod (under förutsättning att det enbart är Låntagaren som ska köra Delningsbilen). När ett P2P Avtal har ingåtts av en Låntagare ska Låntagaren återkalla andra eventuella utestående Bokningsförfrågningar som avser, eller överlappar med, samma Delningsperiod som det ingångna P2P Avtalet.  

Ett P2P Avtal kan enbart förlängas en (1) gång.

26. OMSTÄNDIGHETER SOM GÖR ATT P2P AVTAL UPPHÖR ATT GÄLLA
Om Delningsbilen blir inblandad i en trafikolycka före Delningsperioden och Delningsbilen som ett resultat av den inte längre går att köra måste Utlånaren omedelbart kontakta Oss. Vi kommer då att automatiskt förklara att P2P Avtalet upphör att gälla samt informera Utlånaren och Låntagaren därom via Plattformen. Om sådant upphörande av P2P Avtalet äger rum kommer inga avgifter för upphörandet av P2P Avtalet eller andra kompensationsbestämmelser att vara tillämpliga.

Vi har rätt att stänga ned Tjänsten och Plattformen, såväl tillfälligt som permanent, och att begränsa tillgängligheten och användandet av Tjänsten och Plattformen. Skulle det inträffa tekniska problem som gör att möjligheten att använda Plattformen begränsas helt eller delvis, kommer Vi att återkalla alla Bokningsförfrågningar och förklara att samtliga P2P Avtal som påverkas av de tekniska problemen upphör att gälla. Om så sker kommer Vi att informera Utlånaren och Låntagaren därom via Plattformen. Om sådant upphörande av P2P Avtalen äger rum kommer inga avgifter för upphörande av P2P Avtal att tas ut och inte heller kommer andra kompensationsbestämmelser att vara tillämpliga.       

27. FÖRSÄKRING
Vid bokningar av en Lynk & Co Bil via Plattformen kommer Delningsbilen att omfattas av en försäkring utfärdad av en av Våra servicepartners (‘Försäkringen’). Kostnaden för Försäkringen är inkluderad i Hyresavgiften. Försäkringen är gällande från och med Starttiden till och med Sluttiden. Skulle Delningsperioden omfatta en period innan Starttiden eller en period efter Sluttiden kommer sådana perioder inte att omfattas av Försäkringen men bör då istället omfattas av Utlånarens försäkring för Delningsbilen. Vänligen kom ihåg att det, i enlighet med punkt 10.3 ovan, är Ditt ansvar att se till att Delningsbilens försäkring tillåter peer-to-peer delning.

Alla skador och tillbud som inträffar från och med Starttiden till och med Sluttiden måste omedelbart anmälas till Lynk & Co Engagement Center. 

Försäkringen regleras av särskilda villkor (‘Försäkringsvillkoren’) vilka kan hittas här. Vi rekommenderar att Du, oavsett om du är Utlånare eller Låntagare, läser igenom och sätter Dig in i dem innan Du gör en Listning av Din Lynk & Co Bil på Plattformen eller ingår ett P2P Avtal.    

Om en skada täcks av Försäkringen, måste Låntagaren betala en skadehanteringsavgift till Lynk & Co (vilken motsvarar Försäkringens självrisk) om åtta tusen femhundra (8 500) kronor. Om en skada inte skulle täckas av Försäkringen (vänligen se Försäkringsvillkoren), är det upp till Låntagaren och Utlånaren att själva reglera hur skadan ska hanteras.   
 
28. VÄGASSISTANS
Lynk & Co Bilar som är Listade på Plattformen måste ha en täckande vägassistansservice (‘Vägassistans’) under tiden de är Listade. Låntagaren kommer att vara täckt av Utlånarens Vägassistans under Delningsperioden. För mer information om Vägassistans och de villkor som är tillämpliga på Vägassistans, vänligen läs användarvillkoren på Hemsidan.  

DEL III AVGIFTER OCH BETALNING

29. ALLMÄN INFORMATION
Information om de betalningsmetoder som kan användas tillhandahålls Användarna via Plattformen. Alla betalningar kommer att hanteras i samarbete med Vår payment service provider (‘PSP’). Användare garanterar att de har auktoriserat Lynk & Co att samla in betalningar enligt Våra Allmänna Villkor via vår PSP. Alla betalningar ska göras till Oss via PSP:n och Vi kommer därefter via PSP:n att distribuera betalningarna. Lynk & Co ansvarar för behandlingen av varje betalningstransaktion på Plattformen och alla frågor, klagomål och tvister rörande plattformsbetalningstransaktioner bör endast riktas till Lynk & Co.

För att Du ska kunna kvalificera Dig som Utlånare eller Låntagare måste Du ange Dina betalningsuppgifter på det sätt som anges på Plattformen. Innan en Bokningsförfrågan kan göras på Plattformen måste en Låntagare ha lämnat uppgifter för ett giltigt betalkort på Plattformen.  

30. LYNK & CO AVGIFTEN
Betalning för användandet av Plattformen görs mot en särskild avgift (‘Lynk & Co Avgiften’). Lynk & Co Avgiften inkluderar mervärdesskatt (‘Moms’). Lynk & Co Avgiften avser att täcka Våra kostnader för att tillhandahålla Plattformen, betalning till Våra servicepartners (såsom försäkringsgivare) och en förmedlingsavgift för att Vi sammanför en Utlånare med en Låntagare. Lynk & Co Avgiften beräknas automatiskt av Plattformen och läggs därefter ovanpå Utlånarens Avgift och är inkluderad i Hyresavgiften som Användarna kan se i Listningen på Plattformen.      

Utlånaren ansvarar för att Lynk & Co Avgiften betalas till Oss. I normalfallet sker detta genom att Lynk & Co Avgiften dras av från Hyresavgiften innan betalning genomförs av Vår PSP till Utlånaren.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Lynk & Co Avgiften men kommer att underrätta Dig som Användare om Vi gör förändringar av Lynk & Co Avgiften innan Vi börjar tillämpa den nya Lynk & Co Avgiften. 

31. LÅNTAGARENS BETALNING AV HYRESAVGIFTEN, FÖRLÄNINGSAVGIFTEN OCH ANDRA AVGIFTER OCH STRAFFAVGIFTER
I anslutning till att Plattformen accepterar en Bokningsförfrågan från Låntagaren kommer en reservation att göras på Låntagarens betal- eller kreditkort. Reservationen kommer att uppgå till ett belopp om Hyresavgiften samt en säkerhetsdeposition om ett tusen (1 000) kronor (‘Säkerhetsdepositionen’). Om reservationen inte kan genomföras kommer Bokningsförfrågan inte att accepteras av Plattformen och inte heller förmedlas till Utlånaren.

Vid utgången av Delningsperioden, och när hantering efter användandet av Delningsbilen har genomförts, kommer ett sammanlagt belopp uppgående till Hyresavgiften, och om tillämpligt, Förlängningsavgiften, Drivmedelskostnader (såsom definierade i punkt 32) och eventuella andra avgifter och straffavgifter i enlighet med Bilaga 3 (Avgifter och straffavgifter) att dras från Låntagarens betal- eller kreditkort. Samtidigt kommer eventuellt överskott från Säkerhetsdepositionen att släppas till Låntagaren. Skulle inte Säkerhetsdepositionen täcka det belopp som Låntagaren är skyldig att betala till Utlånaren enligt P2P Avtalet kommer Låntagaren att bli debiterad för det överskjutande beloppet.

Vi kommer, genom PSP:n, att utbetala det belopp som tillfaller Utlånaren inom fjorton (14) dagar från det att betalning har gjorts av Låntagaren. Utbetalningar till Utlånaren kommer att göras på fredagar. 

32. KOSTNADER OCH TILLÄGGSKOSTNADER 
Användaren förstår och accepterar att ytterligare kostnader hänförliga till Delningsbilen kan debiteras efter Delningsperioden. Sådana kostnader inkluderar, men är inte begränsade till, kostnader för drivmedel vilket antingen kan vara ett tillgodohavande eller en skuld baserat på  mätning av bränslenivåer vid Starttiden respektive Sluttiden för P2P Avtalet. Kostnaderna för drivmedlet kommer att debiteras till det marknadspris för drivmedel som framgår av Lynk & Co:s hemsida (‘Drivmedelskostnader’).

Användaren förstår och accepterar att tilläggskostnader kan debiteras och inhämtas efter Delningsperioden. Sådana kostnader inkluderar men är inte begränsade till (i) straffavgifter i enlighet med Bilaga 3, (ii) kostnader för städning och rengöring, (iii) straffavgifter, böter och administrativa kostnader i anledning av parkering, trängselavgifter, fortkörningsböter och andra förseelser som inträffat under Delningsperioden, (iv) skador och förluster som uppkommit genom att Användaren har brutit mot de Allmänna Villkoren, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, (v) skador och förluster som uppkommit genom att Användaren har brutit mot P2P Avtalet, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag samt (vi) Moms och andra skatter som belöper på belopp som debiterats med stöd av denna punkt 32.  

Användaren accepterar att Lynk & Co inte är skyldigt att betala någon av de ovanstående tilläggskostnaderna till en Användare, oavsett underliggande anledning, inte heller har Lynk & Co något ansvar för kostnader som inte täcks av en försäkringsgivare. 

Användaren auktoriserar Lynk & Co att, genom sin PSP, debitera följande betalningar från det betal- eller kreditkort som Användaren registrerat på Plattformen: (i) straffavgifter enligt Bilaga 3, (ii) en betalning som förfallit till betalning i anledning av Tjänsten, vilket inkluderar Hyresavgiften, Lynk & Co Avgiften och samtliga tillämpliga ytterligare avgifter, samt (iii) betalningar i anledning av skador eller förluster som uppstått genom att en Användare har brutit mot de Allmänna Villkoren.  

Om det inte är möjligt att få betalning ur det registrerade betal- eller kreditkortet, förbehåller sig Lynk & Co rätten att fakturera Användaren det belopp som förfallit till betalning. 

Det är inte tillåtet för Användare att göra eller motta betalningar utanför Plattformen som på något sätt är relaterade till Tjänsten.  

DEL IV ÖVRIGA BESTÄMMELSER

33. ÄGANDERÄTT, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA RÄTTIGHETER TIL PLATTFORMEN

All rätt, inklusive äganderätt och immateriella rättigheter, i, på och till Plattformen tillhör Oss. Vi förbehåller Oss rätten till allt innehåll, antingen ägt eller licenserat, förutom till sådant som explicit är upplåtet till Dig i de Allmänna Villkoren. Plattformen är skyddad av nationell och internationell upphovs- och varumärkesrätt. 

Du har inte rätt att kopiera eller ladda ned något innehåll från Plattformen förutom om Vi explicit har givit Dig rätten att göra detta. Kopiering av innehåll från Plattformen utan Vår tillåtelse kan leda till att Din Profil avslutas, förbud att använda Tjänsten samt ytterligare rättsliga åtgärder.

Kopiering, distribuering, offentlig förevisning, spridning, publik sändning, modifiering, anpassning, processande, skapande av nidverk (derivative works), försäljning eller uthyrning, av någon del av Plattformen på något sätt och i någon form utan att i förväg inhämtat tillstånd från Oss, är strikt förbjudet. ”Lynk & Co”, Lynk & Co:s logotyp och andra varumärken är Vår egendom och får inte användas på något av de sätt som angetts ovan.

All design och interaktiva egenskaper hos Plattformen som kan skapas, eller har skapats, och inte är skyddad under open source eller licensierad är skyddat av upphovsrätt och alla immateriella rättigheter till sådant resultat är Vår egendom. 

Under förutsättning att Du följer de Allmänna Villkoren upplåter Vi en begränsad, icke-exklusiv, icke-vidareupplåtbar, fullt återkallelig och icke-överförbar rätt till Dig att använda Plattformen för personligt, icke-kommersiellt och enskilt bruk.

34. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN 
Vi strävar kontinuerligt för att utveckla Tjänsten och Plattformen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst, och helt enligt Vårt godtycke, uppdatera och ändra de Allmänna Villkoren. Om sådana ändringar är föranledda av lagändring, ändring av myndighetspraxis eller liknande kommer Vi att genomföra ändringarna omedelbart. I annat fall kommer vi att informera Dig via Plattformen om ändringar i de Allmänna Villkoren åtminstone trettio (30) dagar innan sådana ändringar får verkan.  

Om Du väljer att fortsätta använda Tjänsten och/eller Plattformen efter den dag ändringen i de Allmänna Villkoren fått verkan kommer Ditt fortsatta användande av Tjänsten och/eller Plattformen att innebära att du accepterat den genomförda ändringen och de vid var tid gällande Allmänna Villkoren. Om Du inte accepterar ändringen av de Allmänna Villkoren måste Du genast upphöra med användningen av Tjänsten samt radera Din Profil.  

35. BESTÄMMELSES OGILTIGHET
Om någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren eller i P2P Avtalet skulle anses vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i de Allmänna Villkoren och i P2P Avtalet.

36. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Vi förbehåller Oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra Våra skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren. Vidare förbehåller Vi oss rätten att överlåta Våra rättigheter och/eller skyldigheter under de Allmänna Villkoren till tredje man. Denna rätt kommer inte att påverka Dina rättigheter eller Våra skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren. Om Vi överlåter sådana rättigheter eller skyldigheter kommer Vi att underrätta Dig skriftligen. Du har inte rätt att överlåta Din Profil eller några rättigheter i anledning av den utan att först erhålla Vårt skriftliga samtycke.

37. SKATT
Du som Användare är fullt ut ansvarig för att Du efterlever all skattelagstiftning som är tillämplig på Dig, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, deklaration av inkomster och betalning av skatt till Skattemyndigheten. Du är även ansvarig för att ta reda på vilka skyldigheter Du har enligt tillämplig skattelagstiftning. Vi avsäger Oss all inblandning i Din skattesituation och kommer inte att acceptera något ansvar för skatt som har uppkommit för någon Användare i anledning av att Användare har ingått P2P Avtal.   
 
38. ANSVARSBEGRÄNSNING
Inget i de Allmänna Villkoren ska begränsa eller exkludera Vårt ansvar gentemot Dig på ett sätt som skulle vara oförenligt enligt tillämplig lagstiftning. 
Vi är ansvariga för de betalningstransaktioner på Plattformen som behandlas via PSP:n. Vårt ansvar för sådana betalningstransaktioner kommer att vara begränsat till värdet av transaktionen för vilken ett anspråk görs.
Vi är inte part i något ingånget P2P Avtal och kommer inte att acceptera något ansvar överhuvudtaget i anledning av ingångna P2P Avtal. Vi har ingen kännedom om, eller ansvar för, information som Användare utbyter via Plattformen. Vi verifierar inte sådan information som har gjorts tillgänglig av Användare på Plattformen utan förlitar oss på att Användare tillhandahåller korrekt och uppdaterad information. Vi accepterar därför inte något ansvar för information som Användare publicerar på Plattformen.  

Vi kommer under inga omständigheter att acceptera ansvar gentemot Dig för någon uppkommen skada, vilket utan begränsning inkluderar utebliven vinst, förlorade besparingar eller andra indirekta och oförutsedda skador eller följdskador som uppkommit i anledning av Din användning av Plattformen eller i anledning av fel eller liknande på Plattformen, vilket inkluderar men inte är begränsat till någon medverkan till att information har offentliggjorts på Plattformen.

Plattformen kan innehålla länkar till tredje mans webbsidor (‘Tredje Mans Tjänster’). Sådana Tredje Mans Tjänster kan vara föremål för särskilda villkor och integritetspolicys. Vi är accepterar inget ansvar för tillgängligheten eller tillförlitligheten av sådana Tredje Mans Tjänster, eller för innehållet, produkterna eller tjänster tillgängliga från sådana Tredje Mans Tjänster. Länkar till sådana Tredje Mans Tjänster är inte ett godkännande från Vår sida av sådana Tredje Mans Tjänster.

Det är Ditt ansvar i egenskap av Utlånare att säkerställa att Du har rätt att dela med Dig av känslig information såsom portkoder till ett delat garage. 

39. FORCE MAJEURE
Vi är inte ansvariga för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av någon av Våra skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren eller för annan underlåtenhet, om sådan försening eller underlåtenhet är orsakad av pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, eldsvåda, översvämning, upplopp, myndighets beslut eller föreskrift, terrorism, eller av någon annan omständighet utanför Vår skäliga kontroll (‘Force Majeure-händelse’).

40. TVISTER
40.1 TVISTER MELLAN ANVÄNDARE
Om Du skulle hamna i rättslig tvist med en annan Användare uppmanar Vi Dig att försöka lösa den rättsliga tvisten med den andra Användaren på ett pragmatiskt sätt. 

Om Du och en annan Användare inte kan lösa en tvist kan Vi hjälpa Dig att göra det. Vi kommer först efter en Användares förfrågan att bistå Användare som är i rättslig tvist med annan Användare. Eftersom Lynk & Co inte är part i något P2P Avtal utan enbart agerar som en förmedlare, är Lynk & Co:s bistånd vid eventuella tvister begränsat till att förse de tvistande Användarna med en kommunikationskanal varigenom Användarna kan försöka lösa sin rättsliga tvist. Alla beslut Lynk & Co fattar gällande en tvist mellan Användare är slutgiltiga och bindande. Lynk & Co har ingen skyldighet att lösa rättsliga tvister och Lynk & Co:s agerande ska inte tolkas som om att Lynk & Co agerar som ombud för någon av parterna i den rättsliga tvisten, att Lynk & Co tar ställning i tvisten eller att Lynk & Co accepterar något ansvar för några skyldigheter under något P2P Avtal. I händelse av att en tvist inte kan lösas av Användarna, kommer Lynk & Co att erbjuda den part till vars fördel tvisten är löst en fullständig återbetalning av varje köp men förbehåller sig rätten att göra anspråk mot Användaren som inte vann tvisten.

Vänligen observera att vid tvist mellan Användare, som är fysiska personer (privatpersoner), är vanligtvis varken nationell eller EU-rättslig konsumentskyddslagstiftning tillämplig.

40.2 TVIST MELLAN ANVÄNDARE OCH LYNK & CO
Om Du anser att Du har ett anspråk mot Oss ber Vi Dig vänligen meddela Oss därom så att Vi kan försöka lösa anspråket så snart som möjligt. Om det visar sig att vi inte kan lösa den anspråket (dvs. att tvist uppstår) tillämpas bestämmelserna nedan på sådan tvist.

40.2.1 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION
Alla Avtal mellan Dig och Oss på vilka de Allmänna Villkoren är tillämpliga ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där Du är bosatt är mer förmånlig för Dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har Du, vid rättsliga tvister som Du påkallar och som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om den rättsliga tvisten ska prövas av behörig domstol i det land där Du är bosatt eller av behörig domstol i det land från vilket Vi bedriver Vår näringsverksamhet.

Om Vi påkallar rättslig tvist mot Dig med anledning av någon av Våra rättigheter gentemot Dig kommer Vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där Du är bosatt.

40.2.2 ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER
Om Du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot Oss som Vi inte kan komma överens om har Du möjligheten att ta upp Ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (‘ODR-plattformen’) vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi har inte åtagit Oss, och är heller inte på annat sätt förpliktade, att använda Oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med Dig, såvida inte något annat tydligt anges i överenskommelse mellan oss.

41. YTTERLIGARE INFORMATION
De Allmänna Villkoren finns tillgängliga på https://www.lynkco.com/sv-se/terms-and-conditions/. Om Du vill förvara eller arkivera dem går det bra att skriva ut eller spara den Allmänna Villkoren som en PDF genom sedvanliga kommandon på Din dator.

42. BEHÖVER DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?
Om Du av någon anledning behöver komma i kontakt med Oss är Du välkommen att höra av Dig via de kontaktuppgifter som anges i punkt 2 ovan. 


BILAGA 1 VILLKOR FÖR ANVÄNDANDET AV SAMT HANTERING FÖRE OCH EFTER ANVÄNDANDET AV DELNINGSBILEN

43. HANTERING FÖRE ANVÄNDANDET AV DELNINGSBILEN
43.1 UTLÅNARENS SKYLDIGHETER
Utlånaren ska parkera Delningsbilen inom en radie om maximalt ett hundra (100) meter från upphämtningsplatsen (‘Upphämtningsplatsen’) såsom angiven i Utlånarens Villkor. Det rekommenderas att Utlånaren parkerar Delningsbilen på Upphämtningsplatsen trettio (30) minuter innan Starttiden och under inga omständigheter senare än tio (10) minuter innan Starttiden. Delningsbilen måste vara parkerad i enlighet gällande parkeringsbestämmelser under hela P2P Avtalet och Delningsperioden. Utlånaren måste säkerställa att Låntagaren har access till den parkering där Delningsbilen är parkerad.   

Den exakta platsen där Delningsbilen är parkerad kommer att avslöjas för Låntagaren när Utlånaren parkerar Delningsbilen vid Upphämtningsplatsen dock tidigast trettio (30) minuter innan Starttiden. 
Innan Utlånaren lämnar Delningsbilen vid Upphämtningsplatsen måste Utlånaren säkerställa att Delningsbilen:  
- är registrerad I tillämpliga myndighetsregister,
- uppfyller de krav som ställs på Lynk & Co Bilen enligt EU-rättslig och nationell lagstiftning,
- har godkänts vid besiktning och att besiktning har utförts i rätt tid,
- är ägd eller hyrd av Utlånaren,
- är utrustad med all nödvändig säkerhetsutrustning som krävs i det land där Delningsbilen är registrerad och att säkerhetsutrustningen är i fullgott skick (till undvikande av tvivel inkluderar detta att Delningsbilen är utrustad med sådana däck som krävs med tanke på tidpunkt på året och väglag, exempelvis vinterdäck när sådana påbjuds)  
- är körd kortare sträcka än tvåhundra tusen (200 000) kilometer enligt mätarställningen,
- inte har några varningar i sitt vehicle remote diagnostic system,
- har en stabil internetuppkoppling vid Upphämtningsplatsen enligt Lynk & Co:s infotainment system,
- inte är behäftad med några fel som kan påverka komforten eller säkerheten,
- inte är behäftad med några ännu inte åtgärdade, välgrundade klagomål från någon Låntagare,
- är tankad eller laddad till femtio (50) procent av Delningsbilens kapacitet och att Delningsbilen sedan den tankades eller laddades inte har körts längre än från närmaste bensin- eller laddningsstation till Upphämtningsplatsen.
- är försedd med tillräcklig mängd av förbrukningsvätskor för Delningsperioden, såsom olja, kylar- och spolarvätska, 
- har däcktryck, oljenivå och övriga vätskenivåer i enlighet med användarmanualen,
- är rengjord, och
- är redo att köras av Låntagaren, vilket innebär att Utlånaren inte känner till någon omständighet som skulle ställa till hinder för Låntagaren att kunna köra Delningsbilen under Delningsperioden.   

43.2 LÅNTAGARENS SKYLDIGHETER
Vid Upphämtningsplatsen ska Låntagaren utföra följande åtgärder innan Låntagaren startar Delningsbilens motor:
Kontrollera Delningsbilens registreringsnummer och säkerställa att registreringsnumret överensstämmer med det registreringsnummer som är angivet i Listningen och i P2P Avtalet. 
Genomföra en status kontroll enligt instruktionerna på Plattformen och dokumentera Delningsbilens skick på Plattformen (vilket omfattar att ta fem (5) tydliga foton av Delningsbilen för att dokumentera dess skick innan användning, ett (1) foto av vardera sida, höger och vänster samt av bilens fram- och baksida samt ett (1) foto av bilens tak, och  
Kontrollera att all nödvändig säkerhetsutrustning för Delningsbilen finns i Delningsbilen.

Genom att starta Delningsbilens motor bekräftar Låntagaren att Låntagaren har genomfört ovannämnda kontroller och dokumentationer. Underlåtenhet att genomföra ovannämnda kontroller och dokumentationer kan innebära ett utökat ansvar för Låntagaren. 

44. VILLKOR FÖR LÅNTAGARENS ANVÄNDANDE AV DELNINGSBILEN UNDER DELNINGSPERIODEN
Delningsbilen får enbart köras av Låntagaren. Låntagaren har inte rätt att låta någon annan köra Delningsbilen. Låntagaren får inte i sin tur låna eller hyra ut Delningsbilen.

Alla kostnader som uppstår vid Låntagarens användning av Delningsbilen ska bäras av Låntagaren. Sådana kostnader utgörs till exempel av, men är inte begränsade till, drivmedelskostnader, kostnader för laddning av elektricitet, kostnader för olja och spolarvätska, parkeringskostnader, vägtullar, trängselavgift och liknande.

Låntagaren ska under Delningsperioden, och fram till och med hantering efter användandet av Delningsbilen enligt punkt 45:
Läsa och sätta sig in i användarmanualen och andra instruktioner som följer med Delningsbilen,
Köra och använda Delningsbilen med vederbörlig försiktighet och följa alla trafikregler och lagstadgade föreskrifter samt göra rimliga ansträngningar för att skydda Delningsbilen mot skador eller stöld,
Hålla sin mobiltelefon laddad för att säkerställa sin access till Delningsbilen,  
Omedelbart, eller så snart det är säkert att göra så, rapportera olyckor eller skador till Lynk & Co via Engagement Center. Låntagaren kan även rapportera uppkomna skador eller incidenter genom att göra en skadeanmälan via Plattformen,
Omedelbart rapportera stöld eller inbrott i Delningsbilen till Lynk & Co via Engagement Center,
Rapportera eventuella oväntade beteenden av Delningsbilen till Lynk & Co via Engagement Center för rådgivning, och
Regelbundet, åtminstone en gång per vecka (om Delningsperioden varar längre än så), kontrollera och säkerställa att däcktrycket, oljenivån och andra vätskenivåer är i enlighet med vad som anges i användarmanualen.

Under Delningsperioden och fram till och med hantering efter användandet av Delningsbilen enligt punkt 45 ska Låntagaren inte:
Röka i Delningsbilen (vilket även innefattar e-cigaretter),
Göra några förändringar av Delningsbilen
Köra med husdjur i Delningsbilens passagerarutrymmen om inte Utlånaren explicit har tillåtit detta i Utlånarens Villkor,
Installera några tillbehör i Delningsbilen, 
Transportera eller förvara farligt eller skadligt gods i Delningsbilen,
Köra Delningsbilen i terräng eller på vägar eller annat underlag som inte är avsedda för biltrafik,
Använda Delningsbilen för kommersiella ändamål såsom, men inte begränsat till, transport av personer eller varor, körskoletjänster eller biluthyrningstjänster, taxitjänster, matleveranstjänster, eller
Köra Delningsbilen när Låntagaren inte är kapabel att göra det, till exempel under påverkan av alkohol, droger eller andra mediciner som tagits på grund av sjukdom, eller
Använda Delningsbilen för provkörning.

Låntagaren är ansvarig för all skada som orsakas Delningsbilen under Delningsperioden och är även ansvarig för böter, avgifter, överträdelser, förseelser och liknande som uppkommer under Delningsperioden.

45. HANTERING EFTER ANVÄNDANDET AV DELNINGSBILEN
När Låntagaren återlämnar Delningsbilen till Utlånaren ska Låntagaren parkera den inom en radie om maximalt ett hundra (100) meter från den återlämningsplats som är angiven i Utlånarens Villkor (‘Återlämningsplatsen’). Delningsbilen ska parkeras på Återlämningsplatsen innan Sluttiden. När Delningsbilen är parkerad på Återlämningsplatsen ska Låntagaren avsluta sitt användande av Delningsbilen genom att klicka på ‘end booking’ i Appen och genomföra en andra status kontroll enligt instruktionerna i Appen.   

Låntagaren måste avsluta sitt användande av Delningsbilen genom att följa instruktionerna i Appen. Att enbart låsa Delningsbilen är inte tillräckligt för att avsluta Låntagarens användande av Delningsbilen. När Låntagaren har avslutat sitt användande av Delningsbilen i Appen kommer Låntagaren inte längre ha tillgång eller tillträde till Delningsbilen. Låntagarens tillgång och tillträde till Delningsbilen kommer att upphöra så snart Låntagaren har avslutat sitt användande av Delningsbilen i Appen och detta oavsett när Låntagaren återlämnar Delningsbilen. När Låntagaren återlämnar Delningsbilen måste Låntagaren säkerställa att Delningsbilen är parkerad på Återlämningsplatsen i enlighet med tillämpliga parkeringsföreskrifter för en period om minst tjugofyra (24) timmar från den tidpunkt då användandet av Delningsbilen har avslutats i Appen. 

Låntagaren ska återlämna Delningsbilen till Utlånaren:
utan att ha kvarlämnat några föremål som tillhör Låntagaren i Delningsbilen,
med samtliga skador och alla eventuella skador anmälda,
tankad eller laddad till femtio (50) procent av Delningsbilens kapacitet och att Delningsbilen sedan den tankades eller laddades inte har körts längre än från närmaste bensin- eller laddningsstation till Återlämningsplatsen, och
i ett rent och tillfredställande skick. Låntagaren är inte skyldig att rengöra Delningsbilen vid slutet av Delningsperioden såtillvida den inte blivit onormalt nedsmutsad (exempelvis om det är synliga rester av lera, mat, smulor, eller sand inne i bilen eller om Delningsbilen utsida blivit onormalt nedsmutsad exempelvis genom att den används på leriga eller dammande vägar). 

46. SÄKERHETSFUNKTIONER
Delningsbilar är utrustade med diverse säkerhetsfunktioner som syftar till att tillvarata Utlånarens intressen. Dessa säkerhetsfunktioner, som kan begränsa Låntagarens tillgång till och användning av Delningsbilen, kan komma att aktiveras om Låntagaren använder Delningsbilen i strid med dessa Allmänna Villkor, exempelvis om Delningsbilen inte återlämnas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. 

Om säkerhetsfunktionerna aktiveras, är Låntagaren ansvarig för kostnaderna att återlämna Delningsbilen till Utlånaren i enlighet med vad som föreskrivs om Avgifter och straffavgifter i Bilaga 3.

47. ANVÄNDARMANUALEN
Låntagaren kommer att ha tillgång till användarmanualen för Delningsbilen. Användarmanualen är tillgänglig i Delningsbilen genom användarmanual-applikationen i förardisplayen. Den är även tillgänglig Appen och online på Hemsidan. Användarmanualen är en guide till Delningsbilen och innehåller information om hur Delningsbilen fungerar. Låntagaren rekommenderas starkt att läsa och bekanta sig med innan Låntagaren använder Delningsbilen.


BILAGA 2 – FORMULÄR FÖR ÅNGERRÄTT
(fyll i och skicka in det här formuläret enbart om Du önskar utöva Din ångerrätt)

- Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, adress: Theres Svenssons Gata 15, 417 55, Göteborg, Sverige
e-postadress: lynkcosalesse@lynkco.com  
- Jag/vi (*) meddelar härigenom att jag/vi (*) önskar utöva min/vår ångerrätt (*) avseende mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande produkter (*)/tjänster (*),
- Beställda den (*)/mottagna den (*),
- Konsumenten/-rnas namn,
- Konsumenten/-rnas adress,
- Konsumenten/-rnas namnunderskrift (enbart om formuläret skrivs ut på papper)  
- Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt. 

 
BILAGA 3 – AVGIFTER OCH STRAFFAVGIFTER
Giltigt från och med 1 mars 2023 

Denna bilaga har medvetet lämnats tom från avgifter och straffavgifter som det refereras till i de allmänna villkoren (till vilken detta är en bilaga). Således kommer inga avgifter eller straffavgifter (som de allmänna villkoren refererar till) att tillkomma (a) lånare och utlånare eller (b) Lynk & Co samt lånare/utlånare, oavsett vad som står skrivet i de allmänna villkoren eller i P2P-avtalet. 

För att undvika missförstånd påverkar det ovannämnda inte någon av de andra tillämpliga avgifterna eller kostnaderna som anges i de allmänna villkoren och/eller P2P-avtalet. 

Vänligen notera att denna bilaga kan komma att uppdateras, vartefter avgifterna och straffavgifterna som omnämns i de allmänna villkoren och P2P-avtalet kan tillämpas. Håll dig således uppdaterad och läs alltid igenom de allmänna villkoren innan du tillgängliggör din Lynk & Co-bil på delningsplattformen och/eller skickar en bokningsförfrågan. 

 

BILAGA 4 - VILLKOR FÖR ANSLUTNINGSTJÄNSTER

Här 

 

Version 2.1