LYNC&CO
Mobilitetsval

Användarvillkor för Lynk & Co:s uppkopplade tjänster

Dessa användarvillkor (“Användarvillkor”) gäller när du använder Lynk & Co:s uppkopplade tjänster (”Tjänster”). Innan du börjar använda Tjänsterna ingår du (”Du”) och Lynk & Co International AB (”Lynk & Co” och ”vi”), Planetgatan 6, 417 66 Göteborg, Sverige, med organisationsnummer 559151-8161 ett avtal l (”Avtalet”). 

Dessa användarvillkoren gäller vid användandet av Tjänsterna och måste godkännas innan Du använder Tjänsterna. Dessa Användarvillkor ger vissa rättigheter och begränsningar vad det gäller ditt användande av de från tid till annan tillgängliga Tjänsterna.  

ALLMÄNT

Tjänsterna.

Tjänsterna omfattar de uppkopplade Tjänster och funktioner som finns tillgängliga i Lynk & Co:s fordon (”Fordon”) och i Lynk & Co:s mobilapplikation (”Appen”). Tjänsterna är som utgångspunkt tillgängliga för dig som har ingått ett avtal med något bolag inom Lynk & Co-koncernen som är relaterat men inte begränsat till köp, prenumeration, leasing eller lån av ett Fordon, (”Huvudavtalet”). Du kan läsa mer om de specifika Tjänsterna i ägarmanualen Car Guide, som finns tillgänglig i Appen, Fordonet och på Lynk & Co:s hemsida. 

Tjänsterna är uppdelade i två kategorier: ”Standardtjänster” respektive ”Premiumtjänster”. Din tillgång till och användande av Standardtjänsterna tillhandahålls av Lynk & Co utan extra kostnad medan tillgång till och användande av Premiumtjänsterna är föremål för ytterligare avgifter/kostnader som ska betalas till Lynk & Co och/eller en tredje part. Vilka specifika Tjänster som ingår i respektive kategori framgår av Car Guide och kan ändras över tid. Över tid kan Vi även komma att lägga till och/eller ta bort Tjänster. Vi kommer att informera Dig om Vi lägger till eller tar bort en Tjänst, eller om vi omkategoriserar en Tjänst så att den inte längre tillhandahålls utan extra kostnad.


Användarkonto.

För att få åtkomst till merparten av Tjänsterna måste Du ha registrerat dig och loggat in i Fordonet och/eller Appen med ditt Lynk & Co konto (”Konto”). Kontot är föremål för sina egna användarvillkor som gäller i tillägg till dessa Användarvillkor. Observera att vissa Tjänster kräver att Du kopplar ditt Konto till ett eller flera Fordon. 

Tilläggstjänster.

Vi kommer från tid till annan att göra tilläggstjänster från Lynk & Co tillgängliga för dig (”Tilläggstjänster”). För dessa Tilläggstjänster kan separata villkor och/eller separata servicebeskrivningar gälla (”Lynk & Co:s Specifika villkor”). Lynk & Co:s Specifika villkor kommer, om inte annat anges i sådana villkor, att gälla utöver dessa Användarvillkor. I en situation där Användarvillkoren skulle stå i konflikt med Lynk & Co:s Specifika villkor, ska Lynk & Co:s Specifika villkor ha företräde. 

Tredjepartstjänster.

Vi kommer från tid till annan att göra tjänster från tredje part tillgängliga för dig (”Tredjepartstjänster”). Tjänster från tredje part kommer att omfattas av tredje parts specifika villkor (”Tredjepartsspecifika villkor”) och gäller mellan dig och den tredje part som tillhandahåller dessa Tredjepartstjänster. För att kunna använda tjänsterna som erbjuds från tredje part så måste Du acceptera Tredjepartsspecifika villkor. Vi ansvarar inte för tillgänglighet, funktionalitet eller behandling av personuppgifter i sådana Tredjepartstjänster. Behandling av dina personuppgifter som sker av sådana tredje parter omfattas av tredje parts integritetspolicy. 

Personuppgifter.

För att möjliggöra din användning av vissa Tjänster samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig.  

I vissa fall kan Du behandla eller lagra personuppgifter för dina egna privata ändamål i Fordonet eller genom Tjänsterna. Detta kan t.ex. vara bilder som Du och dina passagerare har tagit med fordonskameran. Vi ansvarar inte för sådan behandling av personuppgifter som Du för gör dina egna privata ändamål. Alla de personuppgifter som Lynk & Co behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig när du använder Tjänsterna beskrivs i detalj i vår Integritetspolicy.  

KRAV PÅ TJÄNSTERNA 

Tillgänglighet.

Tillgängligheten för vissa Tjänster, Tilläggstjänster och Tredjepartstjänster kan variera beroende på men inte begränsat till: 

- fordonsmodell och år, 
- ditt hemland, 
- där Fordonet är registrerat, har sålts eller där det används, 
- Fordonets tekniska utrustning, eller 
- din egen åtkomst till vissa enheter (t.ex. mobila enheter). 

Internetanslutning.

Fordonet kan trådlöst ansluta till internet, vilken är en förutsättning för att de flesta av fungera. Funktionen för fordonet att ansluta till internet för Tjänsterna tillhandahålls utan extra kostnader om inte annat anges i ditt Huvudavtal, Lynk & Co's Specifika villkor eller Tredjepartsspecifika villkor. Genom att acceptera dessa Användarvillkor så bekräftar Du att Du är användaren av internetanslutningen och att all data som överförs (datatrafik) genom internetanslutningen omfattas av Lynk & Co:s Policy för rättvis användning och Oranges (internetleverantörens) Tredjepartsspecifika Villkor.

Datatrafik.

Användandet av internetanslutningen innefattar överföringen av mobildata (datatrafik). Datan för Standardtjänsterna betalas av Lynk & Co utan extra kostnad eller avgift för Dig. Premiumtjänsterna däremot kan förutsätta att du köper ytterligare datatrafik.  


Uppdateringar av Tjänsterna.

Om inget annat tydligt har angetts och godkänts av dig, så kommer Lynk & Co att tillhandahålla den version av Tjänsterna som är den senast tillgängliga vid tidpunkten för ingående av detta Avtal. Lynk & Co kommer att tillhandahålla uppdateringar och funktioner när de blir tillgängliga. Uppdateringar, inklusive säkerhetsuppdateringar, tillhandahålls för att hålla Tjänsterna säkra och i linje med detta Avtal. I vissa fall måste Du vidta åtgärder för att uppdatera Tjänsterna. Du kan själv välja om Du vill installera de uppdateringar som tillhandahålls. Om Du väljer att inte installera uppdateringarna så kan Du inte förvänta dig att Tjänsterna fortsatt överensstämmer med detta Avtal. Ett beslut om att inte installera sådana uppdateringar som är nödvändiga för att hålla det digitala innehållet eller den Tjänsten i överensstämmelse med detta avtal, inkluderat säkerhetsuppdateringar, kommer att påverka Lynk & Co:s ansvar för överensstämmelse för de funktioner i Tjänsterna som de relevanta uppdateringarna är tänkta att upprätthålla. 

Over-the-air uppdateringar.

Over-the-air uppdateringar (“OTA-tjänsten”) möjliggör trådlös nedladdning och installation av programuppdateringar till ditt Fordon och dina Tjänster. Genom att använda OTA-tjänsten godkänner Du att: (i) Fordonet inte kommer att användas under installationstiden, (ii) försök att avbryta installationen kan skada elektriska komponenter i Fordonet, (iii) stöldskyddssystem i Fordonet är inaktiverat under installationen, (iv) Du är fullt ansvarig för att säkerställa att alla externa fordonsförhållanden före installationen i enlighet med givna instruktioner, (v) Du är ansvarig för att inga människor eller djur lämnas kvar i Fordon under installation, (vi) Fordonsfel kan uppstå på grund av kritiska fel som uppstår och att (vii) Du är ansvarig för att kontakta oss om OTA-tjänsten uppmanar dig att göra så. 

Ändring av Tjänster.

Förutom ändringar av Tjänsterna som syftar till att upprätthålla överenstämmelse med detta Avtal, kommer Lynk & Co i vissa fall att ändra funktionerna i Tjänsterna, förutsatt att Lynk & Co har giltiga skäl för en sådan ändring. Giltiga skäl kan vara situationer där modifieringen är nödvändig för att anpassa Tjänsterna till en ny teknisk miljö, ökat antal användare eller av andra driftsskäl. Lynk & Co kommer också att lägga till, ta bort eller ändra Tjänstens omfattning om vi har andra giltiga skäl som att utveckla eller förbättra våra Tjänster. Om en ändring i mer än endast i obetydlig grad påverkar åtkomst eller användning av Tjänsterna negativt, så har Du rätt att säga upp Avtalet kostnadsfritt inom 30 dagar från den dag Du fick information om ändringen eller från tidpunkten då Tjänsten har ändrats. Alternativt kan Lynk & Co i vissa fall göra det möjligt för dig att behålla tillgång till Tjänsterna utan ändring eller utan kostnad och i överensstämmelse med Avtalet.  

Din hårdvara.

För att Appen och Tjänsterna ska fungera korrekt så måste Appen och Tjänsterna integreras korrekt i din hårdvaru- och programvarumiljö. Du är ansvarig för att ha hårdvara som möjliggör korrekt integration med Appen och Tjänsterna, t.ex. en mobiltelefon eller en surfplatta. 

HERE-villkor.

Vissa av Tjänsterna använder underliggande teknik från företaget HERE. När du accepterar Avtalet accepterar du också HERE-villkoren som finns tillgängliga på https://legal.here.com/se-sv.  
 

ANVÄNDARKRAV 

Laglig ålder.

Du få endast använda Tjänsterna om har rätt att göra det med hänsyn till (a) din ålder, (b) att Du har befogenhet att ingå ett avtal och (c) inte är förhindrad från att använda Tjänsterna i enlighet med tillämplig lag. 

Användarbegränsningar.

Du får inte använda Tjänsterna i strid med vad som anges i dessa Användarvillkor eller i Lynk & Co:s från tid till annan tillämpliga instruktioner om Tjänsterna. Du får inte: 

- använda tjänsterna i något bedrägligt, olagligt eller kränkande syfte, eller på något annat sätt som stör vårt tillhandahållande av Tjänsterna; 

- missbruka eller gör något som kan skada vår affärsverksamhet, Tjänster, anseende, anställda, anläggningar eller leverantörer av tjänster från tredje part;

- använda något innehåll i tjänsterna som inte uttryckligen godkänts av oss;

- sälja, kopiera, lagra, reproducera, distribuera, modifiera, visa, publicera, utföra, sända eller skapa verk som kan härledas från innehållet i Tjänsterna; eller

- använda innehållet Du får via Tjänsterna för kommersiella ändamål.

All användning av Tjänsterna som sker under ditt Konto är helt ditt ansvar. Du bör därför inte låta andra personer komma åt Tjänsterna med ditt Konto.

Ingen användning av barn.

Tjänsterna riktar sig inte genom reklam, länkar till andra webbplatser eller på något annat sätt till barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in någon information från barn under 16 år.  

Säker användning.

Du får inte använda Tjänsterna på ett sådant sätt som bryter mot någon lag, regel eller förordning. Utan att begränsa det ovanstående, så är det ditt ansvar att utöva diskretion och iaktta alla säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag, trafikregler och trafikbestämmelser när Du använder Tjänsterna. Åtkomst till och/eller användning av Tjänsterna sker på egen risk och det är ditt enskilda ansvar att Tjänsterna enbart används när Du på ett säkert och lagligt kan använda dem. 

ÖVRIGT 

Uppsägning.

Dessa Användarvillkor gäller så länge Du använder Tjänsterna. Du kan säga upp Avtalet genom att avbryta din användning av Tjänsterna. 

Trots ovanstående har vi rätt att, permanent eller tillfälligt, avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna och därmed permanent eller tillfälligt säga upp dessa Användarvillkor och/eller alla Lynk & Co- eller Tredjepartsspecifika villkor vid rimlig misstanke om eller faktiska brott mot något av dessa villkor. 

Immateriella rättigheter.

Alla immateriella rättigheter i innehållet i Tjänsterna (inkluderat men inte begränsat till någon programvara) är vår eller våra dotterbolags och/eller licensgivares exklusiva egendom. Såvida inte dessa Användarvillkor och/eller Lynk & Co:s Specifika villkor tillåter det, beviljas Du inga rättigheter till sådana immateriella rättigheter.  

Vi ger dig en licens eller tillstånd för personlig användning av innehållet och programvaran som är kopplad till Tjänsterna. Denna licens, som kan inkludera immateriella rättigheter, är inte exklusiv och kan inte överföras. Licensen får endast användas för ändamålen och i enlighet med de begränsningar av användningen som anges i dessa Användarvillkor eller i tillämpliga Lynk & Co Specifika villkor. 

Om det inte är tillåtet enligt lag så får Du inte dekompilera, omvandla, försöka härleda källkoden, modifiera eller skapa derivat av programvaran som är associerad med Tjänsterna och dess innehåll. Varje överträdelse av denna begränsning eller annan underlåtenhet att följa några villkor i denna licens kan leda till att tillhandahållande av Tjänsterna upphör, vilket i sin tur innebär att Avtalet sägs upp. 

Om inte annat anges är varumärken, företagslogotyper, domännamn och emblem föremål för vår eller vår licensgivare rättigheter, eller i förekommande fall tredje parts varumärkesrättigheter. 

Din licens eller tillstånd för personlig användning av innehållet och programvaran i Tjänsterna upphör när Avtalet sägs upp. 

Användarinnehåll.

Vi gör inte anspråk på äganderätt till något innehåll som Du gör tillgängligt via Tjänsterna och ingenting i dessa Användarvillkor begränsar eventuella rättigheter som Du kan ha till sådant innehåll. Du är enskilt ansvarig för allt innehåll som Du tillhandahåller via Tjänsterna och ska se till att Du har alla rättigheter som är nödvändiga för att bevilja licensrättigheterna som beskrivs häri. 

Reklamation.

Om det uppstår några problem i Tjänsterna eller om Du upplever att Tjänsterna är felaktiga, ska Du kontakta Lynk & Co så snart som möjligt. Du har rätt att reklamera felaktiga Tjänster som tillhandahålls från Lynk & Co i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning. Eventuell reklamation avseende Tredjepartstjänster ska göras till tredje part i enlighet med Tredjepartsspecifika villkor.  

Ångerrätt.

Du har rätt att när som helst avsluta användandet av Tjänsterna. Observera att detta kan påverka din användning av Fordonet. Om Du har ingått ett Huvudavtal med Lynk & Co, så finns all information om ångerrätt och din rätt att få ersättning för betalningar i Huvudavtalet. Din rätt att ångra avtal om Tilläggstjänster eller Tredjepartstjänster anges i Lynk & Co:s Specifika villkor eller i Tredjepartsspecifika villkor.   

Länkar till tredje part.

Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller källor. Vi kommer inte, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, vara ansvariga för någon form av information som härrör från ditt användande av innehållet på sådana webbplatser och applikationer eller någon information som tillhandahålls dem i förhållande till dess fullständighet, noggrannhet, korrekthet eller att den är uppdaterad.  

Vi kommer inte, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, vara ansvariga för direkt eller indirekt skada, ekonomisk eller på annat sätt, till följd av din användning av innehållet på webbplatser som Du har öppnat via länkar som tillhandahålls i Tjänsterna.  

Ändringar i Användarvillkor.

Vi har rätt att göra ändringar och tillägg i dessa Användarvillkor. Ändringarna blir giltiga när Du har godkänt de nya Användarvillkoren eller 30 dagar från att vi har informerat dig om ändringarna. Du har alltid rätt att sluta använda Tjänsterna så fort Du blir medveten om sådana ändringar. Observera att detta kan påverka användningen av Fordonet.  

Ägarbyte av Fordonet.

I händelse av permanent ägarbyte av Fordonet måste Du omedelbart återställa alla Tjänster som är relaterade till Fordonet med hjälp av funktionen ”återställ till fabriksinställningar”. För att inaktivera tjänsterna till ditt Konto och Fordonet måste Du också meddela Lynk & Co. Om vi skulle bli medvetna om ett oanmält ägarbyte så kan vi med omedelbar verkan blockera eller avaktivera dessa länkar om inte Du kan bevisa att Du är ägare eller har den tidigare ägarens otvetydiga medgivande att fortsätta använda Fordonet.  

Med undantag för vad som kan krävas av tillämplig lag, har en ägare till Fordonet inte rätt att få tillgång till information om tidigare ägare som kopplats till Fordonet.  

Överlåtelse.

Varken Du eller vi får överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor eller några specifika villkor till någon tredje part utan den andra partens skriftliga medgivande. Vi har dock rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, dessa Användningsvillkor och/eller Lynk & Co:s Specifika Villkor till alla företag inom Geely-koncernen.  

Gällande lag och tvister.

Om inte annat krävs enligt tvingande lagstiftning, ska dessa Användarvillkor tolkas i enlighet med svensk rätt utan hänsyn till dess principer om lagval.  

Lynk & Co följer alltid tvingande konsumentskyddslagstiftning och vi har inte för avsikt att utesluta eller begränsa sådana rättigheter genom dessa Användarvillkor. 

Tvister eller anspråk angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Användarvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i offentlig domstol i Sverige i den mån det är möjligt enligt tvingande konsumentskyddslag i det land där Du vistas. 

I händelse av tvist eller anspråk kommer Lynk & Co att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Allmänna reklamationsnämnden kan nås antingen via deras hemsida www.arn.se eller via adress: Box 174, 101 23 Stockholm, Sverige.  

Du kan också lämna klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som Du når via denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

VILLKOR FÖR APPEN 

Särskilda villkor för Appen.

Du kan ladda ner Appen i Apples App Store eller Google Play Store. Notera att dessa Användarvillkor inklusive dessa villkor för Appen gäller mellan dig och Lynk & Co, inte Apple eller Google.  

Du är medveten om att Lynk & Co, inte Apple eller Google, är ansvariga för alla anspråk som kommer från dig eller tredje part gällande Appen eller din användning av Appen.  

Du är medveten om att Apple eller Google inte har någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster i Appen. Du ska alltid kontakta Lynk & Co om Du har några problem med Appen.  

Special villkor för Apple´s App Store.

För dig som använder Apples App Store för att ladda ner Appen gäller även följande:  

- Du godkänner att Lynk & Co, inte Apple, ensam ansvarar för Appen och innehållet i den; 

- Du samtycker till att din rätt att använda Appen ger dig en icke-överförbar licens att använda Appen på alla Apple-märkta produkter som Du äger eller kontrollerar i enlighet med användningsreglerna i Apples villkor; 

- alla anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som kan hänföras till underlåtenhet att följa någon garanti är Lynk & Co:s enskilda ansvar. Du bör vara medveten om att Lynk & Co, inte Apple, är ansvariga för att hantera anspråk från dig eller någon tredje part som relaterar till Appen eller ditt innehav och/eller användningen av den Appen, inklusive, men inte begränsat till: (i) påståenden om produktansvar; (ii) varje påstående om att Appen inte uppfyller något tillämpligt rättsligt eller reglerande krav: och (iii) anspråk som uppstår under konsumentskydd, integritet eller liknande lagstiftning; 

- om någon tredje part hävdar att Appen eller ditt innehav och användning av Appen bryter mot tredje parts immateriella rättigheter, är Lynk & co, inte Apple, ensam ansvarig för utredning, försvar, förlikning och ansvarsfrihet av sådana krav på intrång i immateriella rättigheter; 

- Du garanterar att (i) Du inte befinner dig i ett land som lyder under embargo från USA eller som av den amerikanska regeringen har utsetts till ett ”terroriststöttande land”; och (ii) Du inte är registrerad på någon lista hos amerikanska myndigheter såsom förbjuden eller begränsad part.; 

- Du åtar dig att utöver att följa App Stores användarvillkor även uppfylla eventuella tillämpliga avtalsvillkor från utomstående vid användning av Appen; och 

- Du bekräftar och godkänner att Apples och Apples dotterbolag är tredjepartsmottagare av dessa Användarvillkor och att Apple, när Du accepterar dessa Användarvillkor, har rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att genomdriva Användarvillkoren gentemot dig som tredjepartsmottagare av dessa.

Version 1.0