LYNC&CO

Gebruiksvoorwaarden van Lynk & Co voor connected services

Onderhavige gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de connected services van Lynk & Co ("Diensten"). Door de Diensten te gebruiken, komt een overeenkomst tot stand tussen u ("u") en Lynk & Co International AB ("Lynk & Co", "wij", "ons" of "onze"), Planetgatan 6, 417 55 Göteborg, Zweden, met registratienummer 559151-8161 ("Overeenkomst").

Alvorens de Diensten te gebruiken, dient u akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn wanneer u de Diensten gebruikt. Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen u bepaalde rechten en leggen bepaalde beperkingen op aan uw gebruik van de Diensten die op het relevante moment beschikbaar zijn.

ALGEMEEN 

De Diensten.

De Diensten omvatten de connected services en functionaliteiten, waaronder verstaan wordt het geheel aan diensten die tot doel hebben door middel van regelmatige gegevensuitwisseling tussen een voertuig, de omgeving ervan en diverse internettoepassingen de rij- en gebruikservaring optimaliseren,  zoals die beschikbaar zijn in het Lynk & Co-voertuig ("Voertuig") en de Lynk & Co Mobile App ("App"). De Diensten zijn voornamelijk toegankelijk voor personen die met een onderneming uit de groep Lynk & Co een overeenkomst hebben gesloten betreffende onder meer de aankoop, het abonnement, de huur of de bruikleen van een Voertuig ("Hoofdovereenkomst"). Meer informatie over de specifieke beschikbare Diensten is te vinden in de Voertuiggids (de “Car Guide”), beschikbaar in de App, het Voertuig, en op de Lynk & Co website.

De Diensten zijn onderverdeeld in twee categorien: “Standaard Services” en “Premium Services”. Uw toegang tot en gebruik van de Standaard Services worden door Lynk & Co kosteloos aangeboden, en aan Uw gebruik van en togeang tot de Premium Services voor additionenele kosten te betalen aan Lynk & Co of een derde partij. Welke specifieke Diensten in een bepaalde categorie vallen staat omschreven in de Car Guide zoals deze op enig moment beschikbaar is en wij kunnen op enig moment Dienstem toevoegen of verwijderen. Wanneer wij een Dienst verwijderen, of de categorie van een Dienst van Standaard Services naar Premium Services aanpassen, en daarbij de Dienst niet meer kosteloos aanbieden, laten wij u dat weten.

Account.

Om toegang te krijgen tot de meeste van de Diensten, moet u zich registreren en inloggen op het Voertuig en/of de App met uw Lynk & Co Account ("Account"). De Account is onderworpen aan zijn eigen voorwaarden die in aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Sommige Diensten vereisen dat u uw Account aan een of meer Voertuigen koppelt.

Additionele diensten.

Van tijd tot tijd zullen wij additionele diensten van Lynk & Co. ("Additionele Diensten") ter beschikking stellen. Voor Additionele Diensten kunnen afzonderlijke voorwaarden en/of afzonderlijke dienstbeschrijvingen van toepassing zijn ("Bijzondere Voorwaarden Lynk & Co"). De Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co zijn van toepassing, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en enige Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co, prevaleren deze laatsten.

Diensten van Derden.

Van tijd tot tijd zullen wij Diensten van Derden ("Diensten van Derden") voor u beschikbaar stellen. De Diensten van Derden zijn onderworpen aan bijzondere voorwaarden van derden ("Bijzondere Voorwaarden van Derden") tussen u en de derde partij die de Diensten van Derden levert. U moet akkoord gaan met deze Bijzondere Voorwaarden van Derden om de Diensten van Derden te kunnen gebruiken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid op voor de beschikbaarheid, functionaliteit of verwerking van persoonsgegevens in verband met de Diensten van Derden. U erkent tevens dat elke verwerking van uw persoonsgegevens door de derde partij die de Diensten van Derden levert, onderworpen kan zijn aan het privacybeleid van die derde partij.

Vertrouwelijkheid van gegevens.

Om u toe te laten gebruik te maken van een groot aantal Diensten, zullen wij, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In sommige gevallen kunt u zelf in het Voertuig of via de Diensten persoonsgegevens verwerken of opslaan voor uw eigen privédoeleinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om foto's die u en uw passagiers met de camera van het Voertuig hebben gemaakt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dit soort verwerking van persoonsgegevens die u voor privédoeleinden uitvoert. Alle persoonsgegevens die Lynk & Co verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de Diensten worden in detail beschreven in ons Privacybeleid.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Internetverbinding.

Het Voertuig beschikt over een draadloze internetverbinding, hetgeen noodzakelijk is voor de meeste Diensten caom te kunnen functioneren. De mogelijkheid van internettoegang wordt kosteloos aangeboden tenzij anders vermeld in de met u gesloten Hoofdovereenkomst, de Bijzondere Lynk & Co Voorwaarden of de Bijzondere Voorwaarden van Derden. Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden erkent u dat u de gebruiker bent van de internetverbinding en dat op enig dataverbruik in verband met het gebruik van de internetverbinding de regels van de Fair Use Policy (de “Fair Use Policy”) van Lynk & Co en de Specifieke Voorwaarden van Derden van Orange (de internet service provider) van toepassing zijn (die hier kunnen worden gevonden).

Dataverkeer.

Het gebruik van de internetverbinden omvat de transmissie van mobiele data (gegevensverkeer). De data voor de Standaard Services worden betaald door Lynk & Co zonder enige aanvullende kosten of toeslagen voor u. Enig gebruik van Premium Service kan vereisen dat u aanvullende kosten voor dataverkeer dient te betalen.

Updates van de diensten.

Tenzij anders bepaald en uitdrukkelijk door u aanvaard, levert Lynk & Co de versie van de Diensten die de meest recente versie is die op het ogenblik van het sluiten van deze Overeenkomst beschikbaar is. Lynk & Co zal updates beschikbaar stellen zodra deze beschikbaar zijn. Er worden updates verstrekt, waaronder beveiligingsupdates, om de Diensten veilig en in overeenstemming met deze Overeenkomst te houden. In sommige gevallen zult u zelf stappen moeten ondernemen om de Diensten bij te werken. U bent vrij om te kiezen of u de aangeboden updates al dan niet installeert. Indien u er echter voor kiest de updates niet te installeren, mag u niet verwachten dat de Diensten aan deze Overeenkomst blijven voldoen. Uw beslissing om de updates niet te installeren die nodig zijn om de digitale inhoud of digitale dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst te houden, met inbegrip van beveiligingsupdates, heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheid van Lynk & Co voor het in overeenstemming houden van de kenmerken van de Diensten, wat door het doorvoeren van de gegarandeerd wordt.

Draadloze (OTA) updates.

Draadloze of Over-The-Air Updates ("OTA Diensten") maken de draadloze download en installatie van software-updates voor uw Voertuig en Diensten mogelijk. Door gebruik te maken van de OTA Diensten, erkent u en stemt u ermee in dat : (i) het Voertuig tijdens de installatie niet bruikbaar zal zijn, (ii) pogingen om de installatie te onderbreken de elektrische onderdelen van het Voertuig kunnen beschadigen, (iii) het diefstalbeveiligingssysteem van het Voertuig tijdens de installatie uitgeschakeld is, (iv) u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat alle externe omstandigheden van het Voertuig in overeenstemming zijn met de instructies die vóór de installatie gegeven zijn en in orde dienen te zijn, (v) u verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat er geen personen of dieren in het Voertuig worden achtergelaten tijdens de installatie, (vi) teniet gaan van functies van het Voertuig kan optreden als gevolg van een ernstige storing, en (vii) u verantwoordelijk bent om contact met ons op te nemen van zodra dat aangegeven wordt door de OTA Diensten.

Wijzigingen aan diensten.

Naast wijzigingen aan de Diensten om deze in overeenstemming te houden met deze Overeenkomst, kan Lynk & Co onder bepaalde voorwaarden de functies en Diensten wijzigen, op voorwaarde dat Lynk & Co een geldige reden heeft voor een dergelijke wijziging. Geldige redenen kunnen onder meer zijn gevallen waarin de wijziging noodzakelijk is om de Diensten aan te passen aan een nieuwe technische omgeving of een verhoogd aantal gebruikers of om welke andere belangrijke operationele redenen ook. Lynk & Co kan ook de omvang van de Diensten uitbreiden, verminderen of wijzigen wanneer geldige redenen dit verantwoorden, zoals de ontwikkeling en verbetering van de Diensten. Wanneer een wijziging een wezenlijke nadelige invloed heeft op de toegang tot of het gebruik van de Diensten, hebt u het recht om de overeenkomst kosteloos te beëindigen binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging of op het moment waarop de Diensten effectief werden gewijzigd, afhankelijk van zich het laatste voordoet. In sommige gevallen kan Lynk & Co., de gewijzigde Diensten, voor u ongewijzigd verderzetten, zonder bijkomende kosten, in welk geval u niet het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen.

Uw hardware.

Om de App en de Diensten terdege te laten werken, moeten de App en de Diensten degelijk worden geïntegreerd in uw hardware en software omgeving. U moet over hardware beschikken waarmee de App en de Diensten degelijk kunnen worden geïntegreerd, zoals een mobiele telefoon of tablet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wettelijke leeftijd.

U mag de Diensten enkel gebruiken als (a) u meerderjarig bent, (b) u de bevoegdheid hebt om een overeenkomst aan te gaan, en (c) de toepasselijke wet u niet verbiedt om de Diensten te gebruiken.

Beperkingen op het gebruik.

U mag de Diensten niet gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is of in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of met de instructies van Lynk & Co die van toepassing zijn op specifieke Diensten. Het is niet toegelaten:

(i) de Diensten te gebruiken voor frauduleuze, illegale of misbruik makende doeleinden, of op enige andere wijze die onze dienstverlening belemmert;

(ii) misbruik te maken van of iets te doen dat schadelijk zou kunnen zijn voor onze bedrijfsactiviteiten, onze Diensten, onze reputatie, onze werknemers, onze faciliteiten of onze Derden dienstverleners;

(iii) gebruik te maken van enige inhoud die u via de Diensten ontvangt, tenzij wij u uitdrukkelijk toestemming geven om dit te doen;

(iv) inhoud die u verkrijgt via de Diensten door te verkopen, te kopiëren, op te slaan, te reproduceren, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, te publiceren, uit te voeren, door te geven, uit te zenden of er afgeleide werken van te maken; of

(v) enige inhoud die u verkrijgt via de Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Elk gebruik van de Diensten vanuit uw Account valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Om die reden mag u anderen geen toegang verlenen tot de Diensten via uw Account.

Geen gebruik door kinderen.

De Diensten zijn niet gericht, door middel van reclame, look, links naar andere websites of anderszins, op kinderen onder de 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Veilig en correct gebruik.

U mag zich geen toegang verschaffen tot en/of gebruik maken van de Diensten op een wijze die in strijd is met enige wet, regel of reglement. Onverminderd het voorgaande, behoort het tot uw eigen verantwoordelijkheid om discretie te betrachten en te voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen die vereist zijn door de wet, regels en reglementen wanneer u toegang hebt tot en/of gebruik maakt van de Diensten. Toegang tot en/of gebruik van de Diensten geschiedt op uw eigen risico en onder uw uitsluitende verantwoordelijkheid en de Diensten mogen alleen worden gebruikt wanneer u deze veilig en legaal kunt bedienen.

OVERIGE BEPALINGEN

Duur en beëindiging.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zolang u gebruik maakt van de Diensten. U kunt de Overeenkomst beëindigen door de Diensten niet langer te gebruiken.  

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om de levering van de Diensten permanent of tijdelijk te onderbreken en bijgevolg deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co of een Derde te beëindigen in geval van werkelijke of redelijkerwijs vermoedde schending van een van de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.  

Intellectuele eigendom.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten en hun inhoud (met inbegrip van maar niet beperkt tot software) zijn en blijven onze exclusieve eigendom of die van onze filialen en/of licentiegevers. Tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co, worden u geen rechten verleend op dergelijke intellectuele eigendomsrechten. 

Wij verstrekken u een licentie of machtiging voor persoonlijk gebruik van de inhoud en software noodzakelijk voor het gebruik van de Diensten. Deze licentie, die intellectuele eigendomsrechten kan omvatten, is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. De licentie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden en in overeenstemming met de gebruiksbeperkingen die in deze Gebruiksvoorwaarden of in de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co zijn gespecificeerd. 

Tenzij toegestaan door de wet, is het verboden om de software verbonden aan de Diensten en de inhoud ervan, te ontleden, te onderwerpen aan reverse engineering, of om te proberen de broncode af te leiden, te wijzigen of nog afgeleide versies te maken. Elke schending van deze beperking of elke andere inbreuk op één van de voorwaarden van deze licentie kan leiden tot de beëindiging van de Diensten, wat de beëindiging van de Overeenkomst impliceert.  

Tenzij anders vermeld, zijn merken, bedrijfslogo's, domeinnamen en emblemen onderworpen aan onze merkenrechten of de merkenrechten van onze licentiegever of, in voorkomend geval, die van Derden. 

Uw licentie of toestemming om de inhoud en software met betrekking tot de Diensten voor uw eigen persoonlijk gebruik te gebruiken, vervalt bij beëindiging van de Overeenkomst. 

Gebruikerscontent.

Wij maken geen aanspraak op intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die u beschikbaar stelt via de Diensten en niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt de rechten die u mogelijk hebt om dergelijke inhoud te gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u via de Diensten verstrekt en u dient ervoor te zorgen dat u over alle rechten beschikt die nodig zijn om de hierin beschreven licentierechten te verlenen.  

Klachten.

In geval van een probleem met de Diensten of indien u vaststelt dat de Diensten gebrekkig zijn, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Lynk & Co. U hebt het recht om uw vorderingen tegen Lynk & Co in te stellen met betrekking tot gebrekkige of non-conforme Diensten, in overeenstemming met de binden wetgeving inzake consumentenbescherming. Elke vordering met betrekking tot Diensten van Derden moet worden voorgelegd aan de Derde in overeenstemming met de Bijzondere Voorwaarden van Derden. 

Herroepingsrecht.

U hebt het recht om op elk moment te stoppen met het gebruik van de Diensten. Houdt daarbij in acht dat dit van invloed kan zijn op uw gebruik van het Voertuig. Wanneer u een Hoofdovereenkomst met Lynk & Co gesloten heeft, worden uw eventuele recht om de overeenkomst op te zeggen en uw recht op terugbetaling bepaald door deze Hoofdovereenkomst. Uw recht om een contract voor Additionele Diensten of Diensten van Derden op te zeggen, wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co of de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden van Derden.  

Links naar websites van derden.

De Diensten kunnen links bevatten naar websites of bronnen van derden. Wij zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet verantwoordelijk voor enige vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw vertrouwen op de inhoud van dergelijke websites of enige informatie die door hen wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volledigheid, nauwkeurigheid, juistheid of tijdigheid ervan. 

Wij zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geldelijk of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van of vertrouwen op de inhoud van websites waartoe u toegang verkrijgt via links die via de Diensten worden aangeboden. 

Verandering van de voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om redelijke wijzigingen en aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wijzigingen worden van kracht zodra u de nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt of 30 dagen nadat wij u op de hoogte hebben gebracht van de wijzigingen. U hebt altijd het recht om het gebruik van de Diensten stop te zetten wanneer u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Houdt u er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op uw gebruik van het Voertuig. 

Wijziging van eigenaar van het Voertuig.

In het geval van een permanente wijziging van eigenaar van het Voertuig, moet u onmiddellijk alle Voertuig-gerelateerde Diensten resetten met behulp van de "fabrieksreset" functie. U moet Lynk & Co ook op de hoogte brengen van de deactivering van de aan uw Account en het Voertuig gekoppelde Diensten.  

Als we ons bewust worden van een niet gemelde verandering van eigenaar, kunnen we onmiddellijk alle toegang tot de Diensten met betrekking tot uw Account of Voertuig blokkeren of uitschakelen, tenzij u kunt aantonen dat u de eigenaar bent of dat u de duidelijke en onbetwiste toestemming hebt van de vorige eigenaar om het Voertuig ongewijzigd te blijven gebruiken.  

Behalve indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal een eigenaar van het Voertuig geen recht hebben op toegang tot informatie over de voormalige eigenaars van het Voertuig. 

Overdracht van rechten.

Noch u, noch wij mogen rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden of Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co of van Derden overdragen zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij. Wij kunnen echter onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige Bijzondere Voorwaarden van Lynk & Co overdragen aan elk bedrijf dat deel uitmaakt van de Geely-groep.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Tenzij anders bepaald door dwingende wetgeving, worden deze Gebruiksvoorwaarden geïnterpreteerd en beheerst door het Zweeds recht, zonder rekening te houden met specifieke verwijzingsregels.  

Lynk & Co zal steeds de dwingende wetten ter bescherming van de consument van het land waar u verblijft naleven. Het is niet onze bedoeling om deze consumentenrechten door deze Gebruiksvoorwaarden uit te sluiten of te beperken. 

Elk geschil, onenigheid of vordering betreffende de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de Zweedse wetgeving en worden beslecht door een publieke rechtbank in Zweden, voor zover mogelijk onder de dwingende consumentenbeschermingswetgeving die van toepassing is in het land waar u verblijft. 

In geval van geschil, onenigheid of vordering zal Lynk & Co de aanbevelingen opvolgen van de Belgische Consumentenombudsdienst of de gelijkwaardige alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie in het land waar u woont. De Belgische Consumentenombudsdienst kan worden gevonden op de website www.consumentenombudsdienst.be of op het volgende adres: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 Bus 1, 1000 Brussel.  

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie (het "ODR-platform"), dat toegankelijke is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE APP

Bijzondere voorwaarden van toepassing op de App.

U kunt de App downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store. U erkent dat deze Gebruiksvoorwaarden gelden tussen u en Lynk & Co, en niet tussen u en Apple of Google.

U erkent dat Lynk & Co, en niet Apple of Google, verantwoordelijk is voor enige claim van u of een derde partij met betrekking tot de App of uw gebruik van de App.

U erkent dat Apple of Google niet verplicht zijn om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de App te verlenen. U dient altijd contact op te nemen met Lynk & Co als u problemen ondervindt met de App.

Voorwaarden van toepassing op de Apple App Store.

Voor zij die gebruik maken van de Apple App Store om de App te downloaden, gelden tevens de volgende voorwaarden:

(i) u erkent dat Lynk & Co, en niet Apple, als enige verantwoordelijk is voor de App en de inhoud daarvan;

(ii) u stemt ermee in dat uw recht om de App te gebruiken u een niet-overdraagbare licentie geeft om de App te gebruiken op ieder product van het Apple merk waarvan u de eigenaar bent of waarover u beschikt, overeenkomstig hetgeen bepaald wordt in de gebruiksvoorwaarden van Apple;

(iii) alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit de niet-naleving van enige garantieverplichting t.a.v. de App, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Lynk & Co. U erkent dat Lynk & Co, en niet Apple, verantwoordelijk is voor de afhandeling van een klacht door u of een derde partij met betrekking tot de App of met betrekking tot uw bezit en/of gebruik van deze App, met inbegrip van, maar niet beperkt tot : (i) vorderingen inzake productaansprakelijkheid; (ii) vorderingen houdende dat de App niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (iii) vorderingen die voortvloeien uit wetgeving inzake consumentenbescherming, privacy of soortgelijke wetgeving;

(iv) in het geval dat een derde partij beweert dat de App of uw bezit en gebruik van de App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, zal Lynk & Co, en niet Apple, als enige verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken, verdedigen, regelen en afhandelen van eventuele klachten inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;

(v) u garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de Amerikaanse overheid van toepassing is, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een "terrorisme-ondersteunend" land; en (ii) u niet voorkomt op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen;

(vi) u moet zich aan de Voorwaarden van Derden houden wanneer u de App gebruikt; en

(vi) u erkent en stemt ermee in dat Apple, en aan Apple gelieerde ondernemingen, derde-begunstigden zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat, na uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden, Apple het recht heeft (en geacht wordt dat recht te hebben aanvaard) om de Gebruiksvoorwaarden jegens u als derde-begunstigde van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen