LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden van toepassing op de Lynk & Co simple car sharing

Van kracht vanaf 22 april 2022

INLEIDING
Welkom op de Lynk & Co website https://www.lynkco.com/nl-be/ (de ‘Website’). 

Deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op de Lynk & Co Sharing Platform ('de Platform') en de ermee verbonden diensten, gepresteerd door Lynk & Co Sales Belgium BVBA, of een filiaal ervan ('Filiaal' betekent iedere entiteit die Lynk & Co of Lynk & Co International AB bezit, rechtstreeks of onrechtstreeks, via een of meer tussenpersonen,voor meer dan 50%.) (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) op de website https://www.lynkco.com/nl-be/ en op gsm - en voertuig IT-toepassing (samen de ‘App’ genoemd) die het toelaat aan individuele gebruikers (‘Gebruiker’ of “U’, ‘Uw’, ‘Uzelf’) een Lynk & Co voertuig uit te lenen (verhuren) (‘Lynk & Co Voertuig’) aan, of, te ontlenen (huren) van, andere Gebruikers (de  ‘Dienst’). 
 
1. GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP
Lynk & Co Sales Belgium BVBA,
Registratienummer: 0753.625.761
Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België
telefoonnummer : +46 31 309 7570
e-mail: lynkcosalesbe@lynkco.com  

2. CONTACTGEGEVENS
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
telefoonnummer: 0800-58290
e-mail: hello@lynkco.com

3. TOEPASSINGSGEBIED
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Lynk & Co en U, de Gebruiker, voor de toegang tot en het gebruik van de Platform en de Dienst die Gebruikers in staat stelt met elkaar contact op te nemen en andere gebruikers te zoeken aan wie zij hun Lynk & Co voertuig kunnen verhuren, of van wie zij  een Lynk & Co voertuig kunnen huren. Dit kan aanleiding geven tot het afsluiten van een Peer-to-Peer huurovereenkomst ('P2P- contract') tussen een gebruiker die zijn Lynk & Co voertuig wenst te verhuren ('Verhuurder') en een gebruiker die een Lynk & Co voertuig wenst te huren ('Huurder'), waarin Lynk & Co geen partij is. Lynk & Co stelt het platform ter beschikking en zal nooit, op geen enkel moment van gebruik van het platform door een Gebruiker, partij zijn in het P2P-contract tussen Gebruikers. 

Het P2P-contract afgesloten tussen de Verhuurder en Huurder wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden, waaraan zowel Verhuurder als Huurder onderworpen zijn, aangevuld met het P2P-Contract gesloten tussen Verhuurder en Huurder. Lynk & Co is geen partij in enig P2P-contract dat tussen gebruikers wordt afgesloten. Lynk & Co beperkt er zich toe de gebruikers via het Platform met elkaar in verbinding te stellen. Het P2P-contract wo rdt afgesloten uitsluitend tussen Verhuurder en Huurder. 

Om misverstanden te vermijden, deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 2 (twee) verschillende contracten die beiden verband houden met uw gebruik van het Platform en de Dienst. Deze contracten zijn: 
(i) Het contract tussen U en ons, wanneer U Gebruiker wordt, een gebruikersprofiel aanmaakt en het Platform en de Dienst gebruikt ('de Sharing Platform Algemene Voorwaarden'), en
(ii) het P2P-contract dat afgesloten wordt tussen Verhuurder en Huurder. Om alle misverstanden te vermijden, Lynk & Co is nooit partij bij een P2P-contract.

4. DE HOOFDSTUKKEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit volgende hoofdstukken: 
A. Hoofdstuk I De Voorwaarden van het Platform  
B. Hoofdstuk II Het P2P-contract 
C. Hoofdstuk III Vergoedingen en betaling
D. Hoofdstuk IV Diverse bepalingen
E. Bijlage 1 Gebruiksvoorwaarden en pre- en postsharing-procedures 
F. Bijlage 2 Herroepingsformulier
G. Bijlage 3 Vergoedingen en boetes
H. Bijlage 4 Voorwaarden voor de Connectiviteitsdiensten

HOOFDSTUK I  ALGEMENE VOORWAARDEN OP HET PLATFORMGEBRUIK  

5. DOELSTELLING VAN HET PLATFORM 
Het Platform wordt ter beschikking gesteld opdat Gebruikers met andere gebruikers in contact kunnen komen en de Dienst kunnen gebruiken. Dit houdt eveneens in Gebruikers in staat te stellen hun Lynk & Co voertuig met andere Gebruikers te delen via het Platform en vervolgens een P2P contract af te sluiten waarmee een Verhuurder zijn Lynk & Co voertuig verhuurt aan een Huurder. 

TOETREDING VAN EEN GEBRUIKER, GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN

6. TOETREDING
De toegang tot het Platform en de Dienst is enkel toegestaan voor natuurlijke personen (dus geen rechtspersonen) en die bekwaam zijn om zich contractueel te verbinden. Om toe te treden tot het Platform dient U een Gebruikersprofiel ('Profiel') aan te maken en U in te schrijven als Gebruiker. 

U is verantwoordelijk dat alle informatie die U invoert bij uw inschrijving en dus Uw profiel, correct, compleet, gedetailleerd en relevant is. Uw Profiel is persoonlijk, niet-overdraagbaar en moet vertrouwelijk blijven. U is verantwoordelijk voor het actueel houden van uw Profiel gedurende de gehele gebruiksduur van het Platform en om de erin vervatte informatie bij te werken telkens dit nodig is. U is aansprakelijk tegenover Lynk & Co en derden, andere Gebruikers inbegrepen, voor elke door U meegedeelde of niet-meegedeelde informatie op het Platform. 

Het is U niet toegestaan, op geen enkel moment, meer dan 1 (één) profiel aan te maken op het Platform.

7. EEN GEVERIFIEERDE GEBRUIKER WORDEN
Om zich als Gebruiker in te schrijven en een Profiel aan te maken, moet U de volledige Lynk & Co verificatieprocedure doorlopen (de 'Procedure') en uw inschrijving als geverifieerde gebruiker (‘Geverifieerde Gebruiker’) voltooien. Gedurende de Procedure zullen wij U verzoeken om allerlei informatie mee te delen, zoals onder andere, het bewijs van een geldig rijbewijs en van uw identiteit. De meeste vereiste informatie zal aan U gevraagd worden bij uw inschrijving. Wij mogen echter op een later tijdstip aanvullende informatie of bewijzen van u verzoeken.

Wij en onze derden-dienstverleners, zoals de verzekering- en betaaldiensten providers, hebben het recht uw identiteit te controleren, uw solvabiliteit en uw verzekeringshistoriek, evenals de specificaties, verzekeringshistoriek en schadegevallenhistoriek van het Lynk & Co voertuig na te gaan, door middel van raadpleging van databanken van derden.

Bij het inschrijven als gebruiker, bevestigt U en garandeert U ons dat U of de persoon voor wie U optreedt, niet opgenomen is op een sanctielijst van de VN, EU of de USA en dat U het Lynk & Co voertuig niet aan dergelijke persoon zult ter beschikking stellen. Indien U deze verbintenis niet nakomt, wordt uw profiel verwijderd. Daarenboven behouden wij ons dan het recht voor Uw eventuele kosten niet terug te betalen en kunnen wij, van rechtswege, aan U geen enkele terugbetaling doen.   

Door U als Gebruiker in te schrijven en het Platform en de Dienst te gebruiken, verbindt U er zich toe de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen vereisten blijvend te zullen nakomen. Wij behouden ons het recht voor om, uitsluitend naar ons goeddunken, verdere vereisten en voorwaarden op te leggen met betrekking tot de procedure, evenals het recht Geverifieerde Gebruikers opnieuw te beoordelen, een Gebruiker om een nieuwe verificatie te vragen en het statuut van Geverifieerde Gebruiker in te trekken indien een Gebruiker niet langer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Voordat u als Gebruiker zal worden geregistreerd, zal u de mogelijkheid hebben om eventuele fouten of vergissingen gemaakt bij het invullen van de verschillende velden, te corrigeren en dit voor het finaliseren van de registratieprocedure. 

8. VOORWAARDEN VOOR EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS
8.1 VOORWAARDEN VOOR EN VERPLICHTINGEN VAN VERHUURDERS
Om als Verhuurder de Dienst te kunnen gebruiken en een P2P contract af te sluiten, dient U
- bij uw inschrijving, uw echte identiteit en domicilieadres op het Platform te hebben opgegeven,
- bij uw inschrijving, een telefoonnummer opgegeven te hebben waarop u bereikbaar bent,
- minstens achttien jaar oud te zijn,
- deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, 
- aanvaard te worden door al onze derden-leveranciers, zoals de verzekerings- en betalingsprovider, 
- alle toepasselijke algemene voorwaarden te aanvaarden die de gepaste voertuigvolgsystemen en gegevensoverdracht mogelijk maken, zoals uitgelegd in onze Privacy Policy,
- niet in gebreke geweest te zijn of geweigerd te hebben enige voorgaande betaling aan ons of aan een andere ingeschreven gebruiker, uit te voeren,
- de correcte, gedetailleerde en volledige informatie te hebben verstrekt over uw aangeboden Lynk & Co voertuig, en
- niet het voorwerp te hebben uitgemaakt van gerechtvaardigde klachten van andere Gebruikers.

Als Verhuurder is U verantwoordelijk voor het nakomen van bovenvermelde voorwaarden en moet U zich ertoe verbinden deze voorwaarden blijvend te vervullen gedurende de volledige periode waarin U als gebruiker van het Platform is ingeschreven. Als Verhuurder is U aansprakelijk tegenover ons en derde partijen voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat U als Verhuurder de bovenvermelde voorwaarden niet volledig is nagekomen. Wij behouden ons het recht voor iedere Verhuurder die dit artikel 8.1 niet nakomt, van het Platform te verwijderen. 

8.2 HUURDERS : VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN 
Om als Huurder de Dienst te kunnen gebruiken en een P2P contract te kunnen afsluiten met een Verhuurder, dient U
- bij uw inschrijving, uw echte identiteit en domicilieadres op het Platform te hebben opgegeven,
- woonachtig bent in Europa
- bij uw inschrijving, een telefoonnummer opgegeven te hebben waarop u bereikbaar is,
- minstens 21 (een-en-twintig) jaar oud te zijn, 
- sedert minstens 3 (drie) jaar, houder te zijn van een geldig  EU rijbewijs van klasse B voor het land waar het Lynk & Co voertuig gehuurd wordt en welke ook geldig is in elk land waar U met het Lynk & Co voertuig de intentie heeft te zullen rijden, 
- uw rijbewijs niet te hebben ingetrokken gehad gedurende de laatste 3 (drie) jaren,
- in de 2 (twee) laatste jaren geen verkeersinbreuken te hebben gepleegd die hebben geleid tot 2 (twee) of meer bijkomende boetes/kosten op het Platform,
- niet bent veroordeeld voor rijden onder invloed gedurende de afgelopen 3 (drie) jaren
- in de laatste 5 (vijf) jaren niet aansprakelijk te zijn gehouden geweest voor een verkeersongeval,
- niet in gebreke geweest te zijn of geweigerd te hebben enige betaling uit te voeren aan ons of aan een andere ingeschreven gebruiker, 
- niet het voorwerp te hebben uitgemaakt van gerechtvaardigde klachten van andere Gebruikers.
- aanvaard te worden door al onze derden-leveranciers, zoals verzekerings- en betalingsprovider, 
- nooit de dekking door uw voertuigverzekering geweigerd of geannuleerd te hebben gehad gedurende de afelopen 3 jaren
- niet aansprakelijk zijn geweest voor claims gedurende de afgelopen 2 (twee) jaren,
- niet meer dan 2 (twee) derde partijen motorrijtuig gerelateerde aansprakelijkheidsclaims ('MTPL') hebben veroorzaakt gedurende de laatste 5 (vijf) jaren,
- deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden,
- op geen enkele manier verminderde capaciteit hebben om te rijden waarbij U onder meer medisch fit en niet onder invloed bent,
- te garanderen dat U gedurende de hele duur van het P2P-contract, de enige bestuurder is en zal zijn van het Lynk & Co voertuig. 

Als Huurder dient U bij elke Aanvraag tot Reservatie (zoals bepaald in art. 21) en gedurende de hele duur van de (huur- of ) sharing-periodes (zoals bepaald in art. 11):
- een geldig betaalmiddel te hebben op het Platform, en 
- op geen enkele manier verminderde capaciteit hebben om te rijden waarbij U onder andere medisch fit en niet onder invloed bent.

Als Huurder is U verantwoordelijk voor het nakomen van bovenvermelde voorwaarden en moet U zich ertoe verbinden deze voorwaarden blijvend te vervullen gedurende de volledige periode waarin U als gebruiker van het Platform is ingeschreven. Als Huurder is U aansprakelijk tegenover ons en derde partijen voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat U als Huurder de bovenvermelde voorwaarden niet volledig is nagekomen. Wij behouden ons het recht voor iedere Huurder die dit artikel 8.2 niet nakomt, van het Platform te verwijderen.     

9. WEIGERING OF UITSLUITING VAN EEN GEBRUIKER
Wij hebben het recht om Uw registratie op het Platform te weigeren zonder dat wij de redenen daarvoor hoeven op te geven.

AANBIEDING VAN EEN LYNK & CO VOERTUIG EN AANBIEDINGSCRITERIA 

10. HET AANBIEDEN (LISTING) VAN EEN LYNK & CO VOERTUIG OP HET PLATFORM
Verhuurders die hun Lynk & Co voertuig wensen te delen, kunnen het ter beschikking stellen door het op het Platform aan te bieden ('Listing'). Zo zullen Huurders in staat zijn een voertuig te zoeken en de door de Verhuurders op het Platform aangeboden voertuigen te zien. 

10.1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE 'LISTING' VAN EEN VOERTUIG
Om een Lynk & Co voertuig te laten opnemen, moet het aan de voorwaarden van artikel 10.2 voldoen. Verhuurders kunnen maximum 2 (twee) Lynk & Co voertuigen tegelijk op het Platform aanbieden. 

Verhuurders zullen alle vereiste informatie m.b.t. het Lynk & Co voertuig, op het Platform moeten meedelen. 

10.2 LISTINGSVOORWAARDEN VOOR LYNK & CO VOERTUIGEN
Verhuurders mogen enkel Lynk & Co voertuigen aanbieden die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

Iedere Verhuurder garandeert dat het Lynk & Co voertuig, gedurende de gehele periode van aanbieding op het Platform, steeds : 
- van een geldige nummerplaat voorzien is en ingeschreven is in het land waar het Lynk & Co voertuig gedeeld zal worden,
- in overeenstemming is met de wetgeving van de Europese Unie en van het land van inschrijving;
- in orde is met de technische controle van het land van inschrijving,
- eigendom is van de Verhuurder of dat hij het akkoord van de eigenaar heeft bekomen (dat op eenvoudig verzoek aan Lynk & Co zal voorgelegd worden) om het Lynk & Co voertuig aan te bieden op het Platform en dit gedurende de gehele periode van aanbieding,
- voorzien is van alle in het land van inschrijving vereiste veiligheidsuitrusting, die zich in goede en werkende staat moet bevinden (om enig misverstand te vermijden, dit houdt ook de gepaste banden in, in de landen waar winterbanden wettelijk verplicht zijn gedurende een bepaalde periode van het jaar),
- een kilometerstand heeft van minder dan 200.000 (tweehonderdduizend) kilometer, 
- voldoende verbruiksvloeistoffen heeft voor de gehele duur van het P2P-contract, zoals olie, koelingsvloeistof en ruitenwisservloeistof,
- geen waarschuwing heeft op de afstandsdiagnose, 
- beschikbaar is voor ophaling op een toegankelijke parkingruimte,
- beschikt over een stabiele internetverbinding wanneer het voertuig geparkeerd staat op het Ophalings-/inleverings-punt zoals aangegeven in het Lynk & Co infotaiment-systeem.
- niet behept is met enige storing of gebrek dat het comfort of de veiligheid ervan aantast,
- ten minste is verzekerd voor MTPL, 
- voorzien is van een schriftelijke toelating van de verzekeraar om te worden aangeboden op het Platform waarvan bewijs op verzoek dient te worden verstrekt),wordt gedekt door een primaire verzekering die P2P delen van het vermelde en verzekerde Lynk & Co voertuig toestaat (waarvan bewijs op verzoek kan worden verstrekt),
- Indien de Lynk & Co voertuig is gefinancierd door een derde financieringspartij, deze financieringspartij heeft gemeld dat de Lynk & Co voertuig zal worden gedeeld,
- over een geldige Lynk & Co wegenhulpdienst beschikt ('RSA’
- niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden, en
- niet het voorwerp uitmaakt van enige onopgeloste, gerechtvaardigde klacht van een Huurder of van het Platform.  

Het zij opgemerkt dat het Uw verantwoordelijkheid is om zeker te stellen dat Uw verzekering P2P delen toestaat en dat Wij daar bewijs van mogen opvragen en U mogen verzoeken ons een kopie toe te sturen van de verzekeringsvoorwaarden voor onze verificatie. Wanneer U een Lynk & Co voertuig heeft als onderdeel van een maandelijks Lynk & Co lidmaatschap is P2P delen toegestaan onder de verzekering die U krijgt onder het maandelijks lidmaatschap.

11. AAN DE VERHUURDER OPGELEGDE VOORWAARDEN 
Bij het aanbieden van het voertuig, dient de Verhuurder de volgende informatie mee te delen. Je kan eveneens, Indien het platform het toelaat, bijzondere voorwaarden opleggen aan de Huurder die uw Lynk & Co voertuig zal huren ('Verhuurdersvoorwaarden'),
- de nummerplaat van het Lynk & Co voertuig, 
- de plaats waar het Lynk & Co voertuig kan opgehaald worden,
- de plaats waar het Lynk & Co voertuig kan ingeleverd worden,
- wanneer het Lynk & Co voertuig beschikbaar is, dag en uur waarop de Sharing-periode kan beginnen (‘Begin’), dag en uur waarop de Sharing-periode eindigt (‘Einde’), ('de Sharing-periode'). Een voertuig kan slechts opgenomen worden voor een Sharing-periode van maximum 28 (achtentwintig) dagen,
- Het huurgeld dat U wenst te ontvangen per uur en per dag ('het Huurgeld'). De op ieder ogenblik toepasselijke Lynk & Co vergoeding (zoals omschreven in art. 30), zal automatisch toegevoegd worden aan het Huurgeld door het Platform en tezamen zullen ze de huurprijs ('Huurprijs') vormen die in de 'Listing' aanbieding zichtbaar zal zijn. 

12. VERWIJDERING, SCHRAPPING EN BIJWERKING VAN EEN 'LISTING'. 
De Verhuurder is ertoe verplicht correcte, volledige en gedetailleerde informatie over het Lynk & Co voertuig (hierbij inbegrepen de gebreken) op het platform mee te delen. Indien een opgenomen Lynk & Co voertuig niet meer beantwoordt aan de criteria van deze algemene voorwaarden, is de Verhuurder verplicht het Lynk & Co voertuig van zijn profiel te verwijderen, verzoeken tot reservatie te weigeren en de aanbieding van het voertuig te verwijderen. Lynk & Co behoudt zich het recht voor een Lynk & Co voertuig te verwijderen uit de Listing op het Platform in geval van overtreding van dit artikel 12.

13. VERHUURDERS' AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INFORMATIE MBT DE SHARING
Alle informatie die door de Verhuurder verstrekt wordt, zal op het Platform ter beschikking gesteld worden (de ‘Sharing-informatie'). De Verhuurder is verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel zijn van de Sharing-Informatie te allen tijde. De Verhuurder is aansprakelijk tegenover ons en derde partijen voor alle schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat het Lynk & Co voertuig of de Verhuurder, voornoemde voorwaarden ook m.b.t. de Sharing-informatie, niet volledig naleven. 

Indien de Verhuurder valse Sharing-informatie meegedeeld heeft, behouden wij ons het recht voor zijn toegang tot het platform op te schorten en te beperken, zonder opzegging noch vergoeding.  Daarenboven kan de verzekering hem dekking weigeren. De Verhuurder is gehouden ons alle stavingstukken op eerste verzoek mee te delen. 

14. HET PLATFORM EN DE EROP TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING
U, Gebruiker erkent en aanvaardt dat Lynk & Co enkel een platform ter beschikking stelt via hetwelk u in contact kan komen met andere Gebruikers met dewelke U vervolgens een P2P-contract kunt afsluiten. Lynk & Co stelt enkel het platform ter beschikking en is niet betrokken bij of heeft ook geen kennis van de correspondentie tussen gebruikers, de over het platform door Gebruikers ter beschikking gestelde Lynk & Co voertuigen en evenmin is zij betrokken in of een partij bij enig P2P-contract afgesloten tussen Gebruikers. Lynk & Co aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid uit enig P2P-contract, zij steunt noch garandeert enig aspect van het P2P-contract, het gedeelde Lynk & Co voertuig, de Verhuurder of de Huurder.  

Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt U dat het Platform ter beschikking gesteld wordt 'in de staat waarin zij zich bevindt' en enkel de functies bevat die U erop terugvindt op het moment dat U het platform gebruikt. Wij waarborgen niet dat het platform compatibel is met/ kan aansluiten op uw mobiele toestellen of andere hardware, software of apparatuur geïnstalleerd op of gebruikt wordt samen met uw toestellen.

Wij waarborgen niet dat het platform en de dienst te allen tijde beschikbaar zal zijn noch dat het nooit onderhevig zal zijn aan onderbrekingen of storingen. U aanvaardt dat wij het recht hebben om de Dienst en het Platform tijdelijk of definitief te sluiten en het gebruik ervan te beperken zonder enige voorafgaande melding en zonder enige aansprakelijkheid tegenover U op te lopen.

Het is U niet toegelaten het Platform te gebruiken voor activiteiten die wij, uitsluitend naar ons goeddunken, beschouwen als indruisend tegen deze Algemene Voorwaarden of als onwettelijk, onethisch, crimineel of op enige andere wijze afkeurenswaardig. Dit houdt in, zonder hiertoe beperkt te zijn:
(i) het op enigerlei wijze kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineering, decompileren, demonteren van enig deel van de inhoud van het Platform of het openbaar vertonen, uitvoeren of verspreiden ervan, 
(ii) het op enigerlei wijze gebruiken van de inhoud, op een andere website of computer netwerk, wat ook de doelstelling ervan weze, of het namaken of kopiëren van de inhoud ervan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating,  
(iii) een browser- of randomgeving rond de inhoud creëren ( framing or in-line linking), 
(iv) iedere verstoring of schending van het recht op de bescherming van de privacy of andere rechten van derden of andere Gebruikers, inbegrepen copyright en alle andere intellectuele eigendomsrechten of het bijeenschrapen of verzamelen van persoonlijke gegevens van bezoekers of gebruikers van het platform zonder hun uitdrukkelijk akkoord, inbegrepen door middel van een robot, spider, zoek- en extractieprogramma, of enig handbediend of automatisch apparaat of proces voor extractie, indexering of onderzoeken van gegevens, 
(v) het belasteren, misbruiken, pesten, achtervolgen, bedreigen of op enigerlei wijze schenden van de wettelijke rechten van derden, 
(vi) het op of in verband met het Platform, overdragen of op andere wijze beschikbaar maken van een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, web bugs, spyware, of eniger andere computercode, -file, of -programma dat de werking van alle hardware-, software- of telecommunicatie-uitrusting kan beschadigen of dat hiervoor ontworpen is of enig andere code/element dat werkelijk of potentieel schade berokkent, verstorend of ingrijpend werkt, 
(vii) de werking verstoren of onderbreken van het Platform, de servers of netwerken die het Platform herbergen of ter beschikking stellen of de niet-naleving van de voorwaarden, procedures, beleid, reglementen van deze servers of netwerken, 
(viii) het verkopen, het verlenen van licenties op of het uitbaten met handelsdoeleinden van de toegang of het gebruik van het Platform,  
(ix) het gebruik van 'framing' of 'mirroring' van enig deel van het Platform zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating,
(x) het creëren van een gegevensbank door het systematisch downloaden en opslaan van het geheel of een gedeelte van de inhoud van het Platform,
(xi) het doorsturen van gegevens van het Platform zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating,
(xii) het gebruiken van het Platform voor enig onwettelijk, onethisch of niet-toegelaten doeleinde of het gebruiken van het Platform of zijn inhoud voor niet-persoonlijke dan wel handelsdoeleinden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating.

Wij hebben het recht alle aan het Platform toewijsbare activiteiten te controleren en te beheren,  hierbij inbegrepen het toetreden tot de Algemene Voorwaarden.

15. RATING EN REVIEW VAN GEBRUIKERS 
Iedere Gebruiker van het Platform en de Dienst kan een beoordeling geven van en commentaar leveren op een andere Gebruiker, door resp. een ‘Rating’ of ‘Review’ te posten, dewelke overeenstemt met zijn ervaring met de Gebruiker en zijn ervaring met het Huren of Verhuren van een Lynk & Co voertuig met betrekking tot zijn specifieke boeking. Ratings en reviews kunnen enkel door Geverifieerde Gebruikers gepost worden op het einde van een P2P-contract. Ratings en reviews zullen door ons opgeslagen en in het Gebruikersprofiel opgenomen worden. De ratings zullen voor andere Gebruikers van het Platform vrij zichtbaar zijn. 

De ratings en reviews mogen niet kwetsend, belasterend of op enigerlei wijze in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden. Ratings en reviews houden de mening in van andere Gebruikers, en vertegenwoordigen niet de mening van Lynk & Co, noch werden zij gecontroleerd, beoordeeld of ondersteund door Lynk & Co. Niettemin hebben wij het recht de op het Plaform geposte inhouden te controleren, matigen en verwijderen, waartoe ook de ratings en reviews behoren. 

16. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN VAN UW PROFIEL
Wanneer U het Platform gebruikt, verwerkt Lynk & Co de persoonlijke gegevens die U opgeeft gedurende het inschrijvingsproces en uw gebruik van het Platform. Persoonlijke gegevens worden verwerkt om het Platform en de Dienst ter beschikking te kunnen stellen en deze verwerking is beperkt tot het noodzakelijke om de uitoefening van de rechten en plichten, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, mogelijk te maken. De aard en doelstelling van de verwerking staat verder uitgelegd in onze Privacy Policy
 
Uw profiel behoort u persoonlijk toe en U mag aan een derde uw gebruikersnaam of paswoord niet geven of deze toegang tot uw Profiel verschaffen. U wordt aansprakelijk gesteld voor elk gebruik van het Platform dat door middel van uw Profiel, uw gebruikersnaam of uw paswoord gebeurt en wij zullen er steeds van uitgaan dat U de persoon is die uw Profiel gebruikt. Indien U enige reden heeft om te vermoeden dat een niet-toegelaten persoon kennis heeft genomen van uw gebruikersnaam of paswoord, dient U ons onmiddellijk hiervan te verwittigen door contact op te nemen met het Engagement Center en moet U uw paswoord  resetten via 'My Pages' van de App.

17. APPARATENGEBRUIK 
U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van het Platform en de Dienst dient te gebeuren in overeenstemming met de gebruiksregels van uw mobiele telefoonoperator of internetprovider. U erkent en begrijpt dat bij gebruik van de Diensten via een mobiel apparaat, de Diensten mogelijks toegang tot uw dataverbruik en tekstberichtfuncties zullen vragen. De tarieven van uw operator voor telefoon-, gegevens- en tekstberichtenverkeer kunnen van toepassing zijn en deze kosten vallen ten uwe laste.

18. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT 
Wanneer U zich als gebruiker inschrijft, biedt de wet U de mogelijkheid deze inschrijving te herroepen, om welke reden ook, binnen de 14 dagen na de datum van inschrijving.  Deze termijn van veertien (14) dagen begint te lopen vanaf de dag dat u met ons een contract sluit, zijnde de dag waarop u zich registreert en huidige Algemene Voorwaarden aanvaardt. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet U ons voor het verstrijken van deze 14- dagentermijn, schriftelijk informeren van uw beslissing en ons duidelijk meedelen dat U uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen. In deze 14 - dagenperiode kunt U ons deze mededeling op eender welke wijze doen maar wij geven er de voorkeur aan dat U
- Het herroepingsformulier in bijlage 2 bij dit contract gebruikt
- Uw duidelijke schriftelijke mededeling met mededeling van uw wens om te herroepen, aan het Engagement Center richt via de post of via e-mail aan het adres dat aan de aanvang van deze Algemene Voorwaarden opgenomen is. 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat dit herroepingsrecht enkel geldt voor de relatie ontstaan tussen Gebruikers en Lynk & Co en niet tussen gebruikers onderling die natuurlijke personen zijn.

Wij zullen u in dat geval onverwijld doch niet later dan 14 dagen nadat we uw kennisgeving van herroeping hebben ontvangen, alle betalingen terugstorten die Lynk & Co van u heeft ontvangen in verband met het verlenen van de Diensten en het Platform, inbegrepen de Lynk & Co Fee (doch met uitsluiting van Huurgelden).

Wij zullen u terugbetalen op dezelfde wijze als wij uw betaling hebben ontvangen behalve indien dit niet mogelijk zou zijn of u anders met ons overeenkomst, en voor zover dit voor u geen kosten inhoudt. Wanneer u op de hoogte bent dat dit niet mogelijk is, om welke reden ook, gelieve dan het Engagement Center te contacteren. Indien wij om welke reden ook U niet zouden kunnen terugbetalen via de oorspronkelijke betaalmethode of wanneer u met ons afwijkende afspraken zou hebben gemaakt of indien om welke reden ook afwijkende afspraken noodzakelijk zijn, zullen wij u contacteren om de terugbetaling te regelen.  
    
19. DUUR EN EINDE 
19.1 DUUR 
Deze Algemene Voorwaarden zullen geldig blijven totdat de overeenkomst door u of door ons wordt beëindigd. 

19.2 BEËINDIGING DOOR DE GEBRUIKER 
U kunt op ieder ogenblik het gebruik van de Dienst stopzetten en een einde maken aan uw Profiel door contact op te nemen met het Engagement Center en te vragen om uw Profiel te schrappen. 

Het einde van uw Profiel zal de bestaande, voor de beëindiging van uw Profiel afgesloten P2P-contracten niet beïnvloeden en U zal de reeds gesloten P2P-contracten of reservatie-aanvragen moeten annuleren. Wij raden U aan om dit te doen vooraleer U het Engagement Center contacteert om uw profiel te schrappen. 

Indien U na beëindiging van uw Profiel, nog een betaling dient te ontvangen of er is U nog een saldo verschuldigd, zal deze beëindiging uw recht op de betaling of het verschuldigde saldo niet beïnvloeden. Alle bedragen die U ons verschuldigd is, zullen bij de beëindiging van uw profiel onmiddellijk opeisbaar zijn en ieder aan U nog verschuldigd bedrag zal U zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 (veertien) dagen uitbetaald worden. 

19.3 BEËINDIGING DOOR LYNK & CO
Wij hebben het recht om op ieder ogenblik en uitsluitend naar eigen goeddunken, een gebruiker te schrappen of op te schorten en een Profiel te verwijderen of te schrappen door middel van een opzeg van 30 dagen. 

Wij zijn eveneens gerechtigd om onmiddellijk het verlenen van onze Diensten te beëindigen of te schorsen indien u een inbreuk pleegt op de verklaringen, garanties of de verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden en, indien herstel nog mogelijk is, binnen de 15 dagen na ingebrekestelling, de inbreuk niet teniet is gedaan.

Voorbeelden van inbreuken, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, zijn : wanneer een Gebruiker deze algemene voorwaarden overtreedt of niet naleeft, wanneer een Gebruiker het voorwerp uitmaakt van vele of herhaalde, gerechtvaardigde klachten van andere Gebruikers, indien een Gebruiker informatie in zijn Profiel vervalst, wanneer een Gebruiker aan Lynk & Co of aan een andere Gebruiker geld verschuldigd is en wanneer een Gebruiker zich op het Platform op ongepaste of oneerbiedige wijze gedraagt tav Lynk & Co of andere Gebruikers. In geval van schrapping van uw Profiel, verliest U alle informatie die in uw Profiel was opgeslagen. 

HOOFDSTUK II  VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE P2P-CONTRACTEN 

20. SHARING PROCEDURE 
Huurders kunnen op het Platform zoeken naar een Lynk & Co voertuig-aanbieding. De aanbiedingen worden aan de Huurders getoond in functie van de filters die de Gebruiker gekozen heeft, en deze omvat periode, beschikbaarheid, prijs en plaats. 

21. RESERVATIE-AANVRAAG
Indien een Huurder een geschikt voertuig vindt op het Platform, kan hij via het Platform een reservatie-aanvraag (een ‘Reservatie-aanvraag’) richten aan de Verhuurder. Huurders kunnen tegelijk meerdere reservatie-aanvragen doen op het Platform. 

De Reservatie-aanvraag moet na ontvangst door de Verhuurder aanvaard of verworpen worden. Verhuurders hebben maximum 24 (vierentwintig) uur te rekenen vanaf de verzending van de Reservatie-aanvraag, om dit te doen ('24-urenperiode'). Indien de Verhuurder niet antwoordt binnen deze 24-urenperiode of binnen de 10 (tien) minuten na het Begin van de reservatieperiode, zal de Reservatie-aanvraag verlopen en automatisch geannuleerd worden.  In dit geval zal de Verhuurder de Reservatie-aanvraag niet meer kunnen aanvaarden. 

Wanneer de Verhuurder een Reservatie-aanvraag aanvaardt, zullen vanaf het moment van deze aanvaarding, Verhuurder en Huurder door een P2P-contract gebonden zijn en hiervan geïnformeerd worden via het Platform. Lynk & Co is geen partij in het P2P-contract en handelt enkel als tussenpersoon tussen de gebruikers. Reservatie-aanvragen die binnen de 10 (tien) minuten van het Begin, zullen gefactureerd worden vanaf het reële moment van aanvaarding van de Reservatie-aanvraag- en niet vanaf het in de Listing aangeduide Begin.

Indien de Reservatie-aanvraag verworpen of niet binnen de 24-urenperiode beant’woord wordt door de Verhuurder, zal zij automatisch verlopen en wordt de Huurder ervan geïnformeerd op het Platform.  

21.1 BOEKINGSAANVRAAG - ANNULERING 
Een Huurder kan een boekingsaanvraag op ieder ogenblik annuleren, voor zover deze nog niet aanvaard werd door de Verhuurder. 

Een Verhuurder kan een aanbieding (listing) op ieder ogenblik annuleren, voor zover hij geen boekingsaanvraag mbt deze listing aanvaard heeft.

Indien een aanbieding of een boekingsaanvraag geannuleerd of verworpen wordt, zullen respectievelijk de Verhuurder en Huurder hiervan geïnformeerd worden op het Platform.

Een Huurder kan partij zijn bij meer dan 1 (één) P2P-contract, gedurende dezelfde of elkaar overlappende Sharing-periode(s), voor zover hij de enige persoon is de gedeelde voertuigen bestuurt. Wanneer een Huurder een P2P-contract is aangegaan, dient de Gebruiker eventuele niet-gewenste boekingsaanvragen moeten annuleren. 

22. HET AFSLUITEN VAN EEN P2P-CONTRACT
Het P2P-contract bestaat uit de Verhuurdersvoorwaarden, indien van toepassing, en deze Algemene Voorwaarden. In het P2P-contract zal de Sharing-periode die in de Listing vermeld staat en gedurende dewelke de Huurder het gedeelde voertuig kan ophalen en beginnen gebruiken ('Pick Up') en het moet inleveren en afzetten ('Drop off'), vermelden.

Door een P2P-contract af te sluiten via het Platform, gaan Verhuurder en Huurder ermee akkoord door deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn en erkennen zij dat Lynk & Co enkel als tussenpersoon handelt en in geen geval partij is bij het P2P-contract en geen aansprakelijkheid in verband ermee zal aanvaarden. 

23. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN DOOR VERHUURDER EN HUURDER 
De Huurder aanvaardt en erkent dat hij, na verzending van een boekingsaanvraag, 
a.) gebonden zal zijn door deze Algemene Voorwaarden die ook pre- en post- verantwoordelijkheden inhouden evenals door de Gebruiksregels voor het voertuig, zoals opgenomen in Bijlage 1, en
b.) gehouden zal zijn tot de betaling van de Huurprijs en, in voorkomend geval, de verlengingskost (beiden zoals zichtbaar op het Platform bij resp. de plaatsing van de boekingsaanvraag en van de verlengingsaanvraag), evenals de boetes en kosten die ten laste gelegd worden van de Huurder in Bijlage 3.  

De Huurder aanvaardt tevens dat Lynk & Co het recht heeft om aan de Huurder de bedragen die hij aan Lynk & Co verschuldigd is, aan de Huurder te factureren. 

De Verhuurder aanvaardt en erkent dat hij, na ontvangst van een boekingsaanvraag,
a.) gebonden zal zijn door deze Algemene Voorwaarden die ook pre- en post- verantwoordelijkheden inhouden zoals opgenomen in Bijlage 1, en
b.) gehouden zal zijn tot de betaling van de boetes en kosten die ten laste worden gelegd van de Verhuurder in Bijlage 3.

De Verhuurder aanvaardt tevens dat Lynk & Co het recht heeft om aan de Verhuurder de bedragen die hij aan Lynk & Co verschuldigd is, aan de Verhuurder te factureren. 

Voor verdere informatie met betrekking tot betalingen, zie Hoofdstuk III hieronder. 

24. ANNULERING VAN EEN P2P-CONTRACT
Een Huurder of Verhuurder kan een P2P-contract annuleren zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn op voorwaarde dat de opzegging aan de andere gebruiker verzonden wordt, 
(i) minstens 24 (vierentwintig) uren voor het Begin van de Sharing-periode, of
(ii) binnen één (1) uur na de aanvaarding van de boekingsaanvraag, door de Verhuurder.

Boekingsaanvragen aanvaard binnen de 10 minuten van het Begin van de Sharing-periode, kunnen niet door de Huurder worden geannuleerd. In geen geval kan een P2P-contract nog geannuleerd worden nadat de Sharing-periode begonnen is.

De annulering kan gebeuren in de 'bookings' tab van de Sharing- en Huur-secties van de App. Indien een Huurder of Verhuurder een P2P-contract annuleert minder dan 24 uur voor het Begin van de Sharing-periode, of na meer dan 1 (een) uur na de aanvaarding van de boekingsaanvraag, zal de annulerende partij de annuleringskosten vermeld in Bijlage 3, moeten betalen. 

25. VERLENGING VAN DE SHARING-PERIODE 
Indien een huurder de Sharing-periode wenst te verlengen, kan hij een verlengingsaanvraag verzenden naar de Verhuurder op het Platform. Een Verlengingsaanvraag kan niet voor meer dan 2 (twee) uren zijn.

Een Verlengingsaanvraag moet uitdrukkelijk de duur vermelden waarmee de Huurder de Sharing-periode wenst te verlengen en het moment waarop de verlengde Sharing-periode een einde zou nemen (‘Verlengingsperiode’). De som van de Sharing-periode en de Verlengingsperiode mag de 28 (achtentwintig) dagen niet overschrijden. 

Om een Sharing-periode te verlengen, zal de Huurder een kost moeten betalen (Verlengingsfee), die door het Platform zal berekend worden en duidelijk zichtbaar zal zijn voor Huurder en Verhuurder in de Verlengingsaanvraag. Na aanvaarding van de Verlengingsaanvraag door de Verhuurder, zal de Verlengingsfee afgehouden worden van de gedeponeerde waarborg zoals voorzien in artikel 31. In geval het bedrag van de Verlengingsfee hoger is dan de gedeponeerde waarborg, zal de Huurder na het einde van de Sharing-periode een factuur ontvangen voor het verschil. 

De Verhuurder kan op een Verlengingsaanvraag antwoorden tot op het einde van de initiële Sharing-periode (‘Antwoordtermijn'). De Verhuurder kan een Verlengingsaanvraag via het Platform beantwoorden. Wanneer  de Verhuurder een Verlengingsaanvraag aanvaardt, zal de Sharing-periode in het P2P-contract verlengd worden met de Verlengingsperiode.  

Indien de Verhuurder op  de Verlengingsaanvraag niet antwoordt (i) ofwel alvorens de Huurder het gedeelde voertuig terug afzet of (ii) voor het einde van de initiële Sharing-periode, zal de Verlengingsaanvraag vervallen en beëindigd worden. Hierna kan een Verhuurder niet langer de Verlengingsaanvraag aanvaarden.

Indien de Verhuurder de Verlengingsperiode verwerpt of niet beantwoordt binnen de Antwoordtermijn, zal de Huurder op het platform geïnformeerd worden dat de Verlengingsaanvraag ten einde is gekomen. In dat geval blijft de Sharing-periode, die in het P2P-contract opgenomen is, onveranderd. 

Een Huurder kan een Verlengingsaanvraag annuleren op ieder ogenblik voorzover deze nog niet door de Verhuurder aanvaard werd. 

Een Huurder kan partij zijn bij meer dan 1 (een) P2P-contract, gedurende dezelfde of elkaar overlappende Sharing-periode(s), voor zover hij de enige persoon is die de gedeelde voertuigen bestuurt. Nadat de Huurder een P2P-contract aangegaan is, zal de Gebruiker alle andere niet-gewenste boekingsaanvragen moeten annuleren. 

Een P2P-contrat kan slechts eenmaal verlengd worden.

26. OMSTANDIGHEDEN DIE EEN EINDE STELLEN AAN EEN P2P-CONTRACT
Indien het Lynk & Co voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een P2P-contract, voor de aanvang van de Sharing-periode ongeschikt voor gebruik wordt, moet de Verhuurder onmiddellijk met ons contact opnemen. Gebruikers aanvaarden dat in dat geval het P2P-contract automatisch komt te vervallen en de Verhuurder en Huurder zullen hiervan worden geïnformeerd via het Platform. In dergelijk geval zullen geen annuleringskosten of andere vergoedingen van toepassing zijn.  

Wij hebben het recht een einde te stellen aan de Dienst en het Platform te sluiten, tijdelijk of definitief of het gebruik ervan te beperken. In geval van technische storing die het Platform geheel of gedeeltelijk gebruiksongeschikt maakt, zullen alle Boekingsaanvragen en P2P-contracten automatisch komen te vervallen. In dergelijk geval zullen Verhuurders en Huurders hiervan geïnformeerd worden via het Platform. Er zullen dan geen annuleringskosten of andere vergoedingen van toepassing zijn.  

27. VERZEKERING 
De boeking van een Lynk & Co voertuig via het Platform houdt in dat het gedeelde voertuig gedekt is via een derde partij, door een full omnium Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering (de ‘Verzekering’), waarvan de kost inbegrepen is in de Huurprijs. Deze verzekering treedt in werking vanaf het Begin tot het Einde van het gebruik van het voertuig, momenten die beiden ook tot de Sharing-periode vallen. De periodes voor het Begin en na het Einde van het gebruik, zelfs als deze ook binnen de Sharing-periode vallen, zullen niet gedekt worden door deze verzekering, maar zullen gedekt moeten zijn door de verzekering van de eigenaar van het gedeelde voertuig. Onthoudt U alstublieft dat, ingevolge artikel 10.3 hierboven, het Uw verantwoordelijkheid is zeker te stellen dat de verzekering van de Gedeelde Auto P2P delen toestaat.

Alle schadegevallen of ongevallen die plaatsvinden tussen Begin en Einde van het gebruik, zullen onmiddellijk aan het Engagement Center moeten gerapporteerd worden. 

De verzekering is onderworpen aan aparte voorwaarden (‘Verzekeringsvoorwaarden’) die U hier kunt vinden. Wij bevelen het aan dat zowel Verhuurder als Huurder de tijd neemt om deze verzekeringsvoorwaarden te lezen en te begrijpen alvorens een voertuig op het Platform aan te bieden of een P2P-contract aan te gaan.  

Indien schade gedekt is door de verzekering, zal de Huurder beheerkosten voor het schadegeval moeten betalen aan Lynk & Co (dat overeenstemt met het aftrekbaar bedrag) van EUR 1000  (duizend euro). Indien de schade niet gedekt is door de verzekering (zie verzekeringsvoorwaarden), zullen Huurder en Verhuurder onderling een schaderegeling moeten treffen. 

28. WEGENHULPDIENST
De op het platform aangeboden Lynk & Co voertuigen moeten aangesloten zijn op een wegenhulpdienst ('RSA') gedurende de gehele periode dat ze worden aangeboden. Gedurende de Sharing-periode, zal de wegenhulpdienst van de Verhuurder gelden voor de Huurder. Voor meer informatie over de RSA en de toepasselijke voorwaarden ervan, verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden op de Website.

HOOFDSTUK III  BETALING  

29. ALGEMENE INFORMATIE  
De Gebruikers worden op het Platform geïnformeerd over de betalingsmodaliteiten. Alle betalingen worden verwerkt in samenwerking met een derden-Leverancier van Betalingsdiensten ('PSP').  Gebruikers garanderen dat zij Lynk & Co hebben gemachtigd om betalingen te innen zoals gespecificeerd in deze Algemene voorwaarden via onze PSP. Alle betalingen gebeuren aan Ons via      de PSP waarna Wij deze via de PSP zullen verdelen. Lynk & Co is verantwoordelijk voor de verwerking van elke betalingstransactie op het Platform en alle vragen, klachten en geschillen met betrekking tot betalingstransacties op het Platform dienen uitsluitend aan Lynk & Co te worden gericht.     
     
Om als Verhuurder of Huurder beschouwd te worden, dient U uw betalingsgegevens zoals vereist op het Platform ingeven. Voor zijn boekingsaanvraag aanvaard kan worden, moet de Huurder geldige bankkaartgegevens op het Platform ingegeven hebben.  

30. DE LYNK & CO FEE
Het gebruik van het Platform is een dienst waarvoor een kost dient betaald te worden (de 'Lynk & Co Fee'). Deze Lynk & Co Fee omvat de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW). De Lynk & Co Fee omvat de kosten van de ter beschikkingstelling van het Platform, de betalingen aan onze derden-leveranciers (bijvb. verzekeringsleverancier) en een bemiddelingskost voor het samenbrengen van Verhuurder en Huurder. Deze Lynk & Co Fee zal door het Platform berekend worden en automatisch bij het Huurgeld gevoegd worden en het geheel zal de Huurprijs vormen die de Gebruikers in de aanbiedingen op het platform kunnen zien.  

Het komt de Verhuurder toe de Lynk & Co Fee te betalen. Gewoonlijk gebeurt deze betaling door deze in mindering te brengen van de ontvangen Huurprijs alvorens wij een betaling doen via onze PSP aan de Verhuurder.

Wij behouden ons het recht voor, ten allen tijde, de Lynk & Co Fee te wijzigen en zullen hiervan de Gebruikers verwittigen alvorens de nieuwe Fee in werking treedt. Elke wijziging van de L.ynk & Co Fee zal enkel van toepassing zijn op P2P-Contracten dewelke nog niet werden gesloten op het moment van de kennisgeving van de wijziging Lynk & Co Fee. In geval van wijziging van de Lynk & Co fee, zal u het recht hebben om huidig contract met Lynk & Co te beëindigen    

31. BETALING DOOR DE HUURDER VAN DE HUURPRIJS, DE VERLENGINGSKOST EN ANDERE KOSTEN EN BOETEN
Tegelijk met de aanvaarding van een boekingsaanvraag, zal op de credit-of debetkaart van de Huurder een bedrag gereserveerd worden. Dit gereserveerde bedrag bestaat uit de Huurprijs vermeerderd met een waarborg (‘Waarborg') van EUR 100 (honderd). Indien zulke reservering niet kan gebeuren, wordt de boekingsaanvraag niet aanvaard. 

Na het verstrijken van de Huurperiode en na het volledig doorlopen van de Post-huurprocedures, zullen de Huurprijs en in voorkomend geval, de Verlengingskost, en eventuele brandstof- en andere bijkomende kosten zoals in bepaald in Bijlage 3 - Vergoedingen en Boetes, van de credit- of debetkaart van de Huurder opgenomen worden. Het eventuele saldo van de Waarborg zal op dat moment aan de Huurder vrijgegeven worden. Indien het volledige, in uitvoering van het P2P-contract aan de Verhuurder verschuldigde bedrag niet gedekt wordt door de Waarborg, zal de Huurder een factuur ontvangen voor het bijkomende bedrag.   

32. KOSTEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 
De Gebruiker aanvaardt en begrijpt dat bijkomende kosten gefactureerd en geïnd kunnen worden na het einde van de Sharing-periode, zoals, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, de kosten mbt brandstoftekort of -overschot, in functie van het verschil in brandstof tussen Begin en Einde van het P2P-contract en dit gefactureerd aan de marktprijzen zoals deze opgenomen zijn op de Lynk & Co website ('brandstofkosten'). 

De Gebruiker aanvaardt en begrijpt dat bijkomende kosten gefactureerd en geïnd kunnen worden na het Einde van de Huurperiode. Deze houden in, zonder hiertoe beperkt te zijn: 
(i) boetes op grond van de Vergoedingen en Boetes omschreven in Bijlage 3,
(ii) schoonmaakkosten, 
(iii) boetes en procedurekosten mbt parking, congestiebelasting, verkeers- of andere inbreuken gepleegd gedurende de Sharing -periode, 
(iv) verlies of schade ten gevolge van niet-naleving door de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden, voorzover door de Wet toegelaten, 
(v) verlies of schade ten gevolge van niet-naleving door de Gebruiker van het P2P-contract, voor zover door de wet toegelaten, en 
(vi) BTW of andere belastingen die geheven worden op de bedragen waarvan sprake in dit artikel 32.

De Gebruiker aanvaardt dat Lynk & Co zelf niet gehouden is tot betaling van deze bijkomende kosten aan de Gebruiker, los van de onderliggende grond, ook indien deze kosten niet gedekt zijn door de verzekering, en maakt louter eventuele van de Huurder hiervoor ontvangen bedragen over.

De Gebruiker geeft Lynk & Co de toelating, via zijn derden PSP, de volgende betalingen te debiteren van de credit- of debetkaart waarvan hij de gegevens gedurende de procedure heeft opgegeven : 
(i) een boete op grond van Bijlage 3, 
(ii) een betaling verschuldigd in verband met de Dienst, inbegrepen de Huurprijs, de Lynk & Co Fee en alle toepasselijke bijkomende kosten, en 
(iii) enige betaling die verschuldigd is ten gevolge van verlies of schade te wijten aan de niet-naleving van de Algemene Voorwaarden. 

Indien het onmogelijk blijkt geld te debiteren van de opgegeven credit- of debetkaart, behoudt Lynk & Co zich het recht voor het verschuldigde bedrag te factureren.

Het is gebruikers verboden, buiten het Platform om, betalingen van elkaar te ontvangen of aan elkaar te doen, die op enige wijze verbonden zijn met de Dienst. 

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

33. EIGENDOM, COPYRIGHT EN ANDERE RECHTEN OP HET PLATFORM 
Alle eigendomsrechten, andere rechten en intellectuele eigendomsrechten op en in verband met het Platform en zijn inhoud, behoren ons toe. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot de inhoud die onze eigendom is of die wij onder licentie uitbaten en welke rechten wij niet uitdrukkelijk aan U toekennen met deze Algemene Voorwaarden. Het Platform en zijn inhoud is beschermd door nationale en internationale wetten en verdragen inzake copyrights en auteursrechten en handelsmerken en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten.

Het is U verboden enige inhoud van het Platform te kopiëren of te downloaden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Het niet-toegelaten kopiëren van Platforminhoud kan leiden tot de beëindiging van uw Lynk & Co Profiel, het verbod het Platform te gebruiken en/of gerechtelijke vervolging.

Het is strikt verboden op enige wijze het Platform geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te verspreiden, via communicatie aan publiek aan te bieden, aan publiek mee te delen, te wijzigen, aan te passen, te verwerken, afgeleide werken ervan te creëren, te verkopen of leasen, zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating. "Lynk & Co”, het Lynk & Co-logo en alle andere handelsmerken gebruikt op het Platform, zijn Onze eigendom en mogen niet gebruikt worden op geen enkele van de voornoemde wijzen.

Elk ontwerp of interactieve kenmerk van het Platform dat kan ontworpen worden of specifiek ontworpen werd en niet beschermd is onder Open Source of een Licentie, is beschermd door de wetgeving op copyright en auteursrechten en de eraan verbonden intellectuele eigendomsrechten zijn uitsluitend onze eigendom.

Voorzover U deze Algemene Voorwaarden naleeft, verlenen wij U een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om het Platform en de bihorende Diensten te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

34. WIJZIGINGEN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 
Wij streven steeds naar de verdere ontwikkeling van de Diensten op het Platform. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te actualiseren en aan te passen, uitsluitend naar eigen goeddunken. Wijzigingen die opgelegd worden door wetgeving, overheids- of soortgelijke normen, zullen op ieder moment in werking treden. Alle andere wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen U via het Platform ter kennis gebracht worden minstens 30 (dertig) dagen voor hun inwerkingtreding. 

U zal worden uitgenodigd om eventuele wijzingen aan de Algemene Voorwaarden te aanvaarden. In geval u eventuele wijzigingen niet aanvaardt, zal Lynk & Co uw Profiel te beëindigen en te wissen en zal u geen gebruik meer kunnen maken van de Dienst en het Platform.

35. SCHEIDBAARHEIDSBEGINSEL
Indien een bepaling van het contract of van deze algemene voorwaarden, als ongeldig, onwettelijk, nietig of om enige reden niet-uitvoerbaar zou beschouwd worden, zal dit de geldigheid of het gebruik van de andere bepalingen, niet in het gedrang brengen. 

36. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Wij behouden ons het recht voor beroep te doen op onderaannemers om onze verbintenissen uit te voeren en wij mogen onze rechten en plichten die uit het contract voortvloeien overdragen aan derden. Dit zal geen afbreuk doen aan uw rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden. Het is U niet toegelaten uw Profiel of een gedeelte van uw rechten hieruit, over te dragen aan een derde partij zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toelating.

37. BELASTINGEN 
Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de fiscale wetgeving die op hem van toepassing is, hierbij inbegrepen de aangifte van betalingen en de betaling van de op hem toepasselijke belastingen aan de correcte belastingadministratie. Uitsluitend de Gebruiker is gehouden na te gaan welke zijn belastingverplichtingen zijn. Wij zijn op geen enkele wijze betrokken in de relatie tussen Gebruiker en fiscus en zullen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake belastingen die een Gebruiker verschuldigd zou zijn op grond van het afsluiten van een P2P-contract. 

38. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING  
Deze Algemene Voorwaarden beperken of sluiten geenszins onze aansprakelijkheid uit, in verband met om het even welke kwestie, indien dergelijke uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid onwettelijk zou zijn.

Wij zijn verantwoordelijk voor de Platform betalingstransacties die via de PSP worden verwerkt. Onze aansprakelijkheid voor Platform betalingstransacties zal beperkt zijn tot de waarde van de transactie m.b.t. dewelke een vordering wordt gesteld.

Wij zijn geen partij bij het P2P-contract en Lynk & Co is niet aansprakelijk (eveneens t.a.v. Gebruikers) voor eventuele schade of verliezen veroorzaakt door of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het P2P-Contract. Wij hebben geen kennis van of betrokkenheid bij de informatie die de Gebruikers uitwisselen via het Platform. Deze informatie wordt door ons niet gecontroleerd en daarom aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid in verband met deze informatie. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van elke mogelijke vordering op Lynk & Co met betrekking tot zulke aansprakelijkheden of het P2P-Contract.

Behalve in geval van fraude of opzettelijke fout, is Lynk & Co niet aansprakelijk voor enige schade, hierbij inbegrepen doch zonder hiertoe beperkt te zijn, ingevolge winstderving of enige andere onrechtstreekse, incidentele, bestraffende of gevolgschade ontstaan ten gevolge van het gebruik van het Platform of enige fout of storing van het Platform of de Dienst, inbegrepen doch zonder hiertoe beperkt te zijn, enige bijdrage of soortgelijke, door bekendmaking op het Platform.

De Platform kan links naar websites of bronnen van derden bevatten ('derden-diensten'). Deze diensten van derden kunnen aan andere algemene voorwaarden onderworpen zijn en aan een ander privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van deze derden-diensten of van de inhoud, de producten of de diensten die zij ter beschikking stellen. De links naar deze derden-diensten betekenen niet dat wij deze diensten steunen of goedkeuren.

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Verhuurder om erop toe te zien dat hij de toelating heeft om vertrouwelijke informatie te delen, bv. de mededeling van toegangscodes tot een gedeelde garage in een gebouw.
 
39. OVERMACHT 
Wij zijn niet aansprakelijk voor een gebrek in of vertraging in de uitvoering van enige verplichting in uitvoering van de Algemene Voorwaarden of voor enige niet-uitvoering ervan, indien dit gebrek of deze vertraging te wijten is aan een pandemie, staking, arbeidsstoornis, brand, overstroming, oproer, handeling of bevel van de overheid of lokale overheid, terrorisme of ingevolge enige andere oorzaak buiten onze redelijke controle ('geval van overmacht'). 

40. GESCHILLEN 
40.1 BETWISTING TUSSEN GEBRUIKERS OF GEBRUIKERS EN DERDEN
in geval van een betwisting tussen u en een andere Gebruiker, raden wij u aan om te trachten tot een minnelijke oplossing te komen. 
     
In het geval dat u en een andere Gebruiker een geschil niet kunnen oplossen, kunnen wij u daarbij helpen. Lynk & Co zal Gebruikers slechts bijstaan in een geschil met een andere Gebruiker wanneer zij hiertoe wordt verzocht. Gezien Lynk & Co geen partij is in enig P2P-contract maar enkel een tussenpersoon is, zal deze bijstand slechts bestaan in het voorzien van een communicatiekanaal om zo de Gebruikers te proberen helpen hun geschil op te lossen. Elke beslissing van Lynk & Co met betrekking tot een geschil tussen Gebruikers is definitief en bindend. Lynk & Co kan niet geacht worden op te treden als agent van een der Partijen of enige verplichting uit het P2P-contract op zich te nemen. Indien een geschil niet door de Gebruikers kan worden opgelost, zal Lynk & Co de partij in wiens voordeel het geschil werd beslecht, een volledige terugbetaling van de aankoop aanbieden maar Lynk & Co behoudt zich het recht voor om een vordering in te stellen tegen de Gebruiker die het geschil niet heeft gewonnen.

Noteer dat in geval van geschillen tussen gebruikers, die beiden natuurlijke personen zijn, de consumentenrechten voortvloeiend uit de Europese regelgeving, geen toepassing vinden. 

Indien er een geschil is tussen een Gebruiker en een derde, aanvaardt en begrijpt u dat Lynk & Co geen enkele verplichting heeft om tussen te komen. U ontheft ons bij deze van vorderingen, verzoeken, schadeverzoeken (bestaande en afgeleide) van eender welke aard, gekend of onbekend, voorzienbaar of niet, meegedeeld of niet, voortvloeiend uit of op enige wijze betrekking hebbend op zulke geschillen.  

40.2 GESCHIL TUSSEN GEBRUIKER EN LYNK & CO
Indien U een geschil zou hebben met Lynk & Co, laat het ons weten zodat wij zo  snel mogelijk het probleem kunnen oplossen. In het geval wij het niet kunnen oplossen, vindt U hieronder de regels die dergelijke geschil zullen beheersen.
 
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

Het contract tussen U en ons, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is onderworpen aan en wordt beheerst door het Zweedse recht, behalve andersluidend en duidelijk bepaald. 

Indien er dwingende consumentenbeschermende reglementering of wetgeving van toepassing is in uw verblijfsland en deze bevat bepalingen die voor U als consument voordeliger zijn, dan zijn deze bepalingen van toepassing.

In uw hoedanigheid van consument kunt U ieder geschil in verband met deze Algemene Voorwaarden voor de bevoegde rechtbanken van uw verblijfplaats brengen of voor de rechtbanken van onze bedrijfszetel.  

Indien wij de naleving van onze rechten van U, consument, willen afdwingen, zullen wij dat enkel doen voor de rechtbanken van uw verblijfplaats. 

ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING VOOR CONSUMENTEN

Indien U, consument, een vordering of klacht heeft die U met ons niet kan oplossen, heeft U tevens de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen brengen op het (ODR-) platform, een onlinegeschillenbeslechting die aan handelaars en consumenten de kans biedt hun geschillen, die voortvloeien uit online aankopen, minnelijk te regelen. Dit platform is beschikbaar op : http://ec.europa.eu/consumers.odr.  

Wij verbinden ons er niet toe en zijn er ook niet toe verplicht om beroep te doen op een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting om onze geschillen met consumenten op te lossen tenzij uitdrukkelijk andersluidend bepaald.

41. BIJKOMENDE INFORMATIE 
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar en kunnen geraadpleegd worden op https://www.lynkco.com/nl-be/terms-and-conditions.Indien U ze wenst te bewaren en op te slaan, kunt U ze afprinten of opslaan in PDF formaat via de gebruikelijke handelingen met uw computer. 

42. WENST U ONS TE CONTACTEREN ?
Indien U ons, om welke reden ook, wenst te contacteren, verzoeken wij U vriendelijk dit te doen via de gegevens in artikel 2.   

 
BIJLAGE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRE- EN POST-HUURPROCEDURES

43. PROCEDURE VOOR HET HUREN
43.1 VERHUURDER'S VERANTWOORDELIJKHEDEN 
De Verhuurder moet het voertuig binnen een straal van 100 (honderd) meter van het afhaalpunt ('Pick-Up point') parkeren, zoals in de Verhuurdersvoorwaarden uiteengezet. Het is aangeraden dat de Verhuurder het gedeelde voertuig 30 (dertig) minuten voor het Begin van het P2P-Contract en nooit later dan 10 (tien) minuten voor dat Begin, op het afhaalpunt te parkeren. Het gedeelde voertuig moet wettelijk geparkeerd worden gedurende de hele duur van het P2P-contract en de Sharing-periode.  De Verhuurder moet ervoor zorgen dat de Huurder toegang heeft tot de parking waar het gedeelde voertuig geparkeerd is.

De exacte parkeerplaats van het gedeelde voertuig zal aan de Huurder pas onthuld worden, van zodra het voertuig op het Pick-Up point geparkeerd staat en nooit meer dan 30 minuten voor het Begin.  

Vooraleer het gedeelde voertuig op het Pick-Up point achter te laten, moet de Verhuurder zich ervan vergewissen dat het voertuig :
- geldig ingeschreven werd bij de bevoegde autoriteit, 
- in overeenstemming is met de EU en nationale wetgevingen, 
- in orde is met de technische controle,
- de eigendom is van de Verhuurder of door hem gehuurd is,
- voorzien is van alle in het land van inschrijving vereiste veiligheidsuitrusting die zich in goede staat van werking moet bevinden (om enig misverstand te vermijden, dit houdt ook de gepaste banden in, in de landen waar winterbanden wettelijk verplicht zijn gedurende een bepaalde periode van het jaar),
- een kilometertellerstand van minder dan 200.000 (twee honderd duizend) kilometer heeft,
- vrij is van enige waarschuwing op de afstandsdiagnose, 
- over een stabiel internetconnectie beschikt wanneer het geparkeerd staat op het Pick-Up point aangeduid in het Lynk & Co infotainmentsysteem. 
- niet behept is met enige storing of gebrek dat het comfort of de veiligheid ervan aantast,
- niet het voorwerp is van enige onopgeloste, onderbouwde klacht van een Huurder,
- een voor 50 (vijftig)% gevulde brandstoftank heeft en sinds de laatste tankbeurt of electrische lading, geen langere afstand gereden heeft dan deze die noodzakelijk is om van het dichtst bijzijnde tankstation naar het Pick-Up point te rijden,
- over voldoende verbruiksvloeistoffen, zoals olie, koelingsvloeistof en ruitenwisservloeistof, beschikt voor de gehele duur van het P2P-contract,
- De bandendruk, olie - en andere vloeistoffenniveaus in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding, 
- Werd schoongemaakt,
- en klaar is om door de Huurder gebruikt te worden, dit betekent dat naar weten van de Verhuurder, er geen obstakels zijn die de Huurder zouden kunnen verhinderen het gedeelde voertuig te gebruiken gedurende de Sharing-periode.  

43.2 HUURDERS' VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Op het afhaalpunt, dient de Huurder voor hij de motor van het gedeelde voertuig start, volgende acties ondernemen: 
De nummerplaat van het gedeelde voertuig controleren en zich ervan vergewissen dat het overeenstemt met de gegevens in de Listing en in het P2P-contract, 
Een verslag over het voertuig opmaken volgens de instructies op het Platform en de initiële toestand van het voertuig documenteren op het Platform (hetgeen inhoudt het nemen van 5 (vijf) foto's : 1 (één) foto van elke zijde van het voertuig : voorzijde, achterzijde, linker- en rechterzijde en 1 (één) van het dak) en
controleren dat alle voor het voertuig noodzakelijke veiligheidsuitrustingen aanwezig zijn in het gedeelde voertuig.

Door de motor van het gedeelde voertuig te starten, bevestigt de Huurder dat hij de voornoemde acties en controles heeft uitgevoerd. Het niet-uitvoeren van de voornoemde acties en controles kan een verzwaarde aansprakelijkheid voor de Huurder tot gevolg hebben.  

44. HUURDERS' GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET LYNK & CO VOERTUIG GEDURENDE DE SHARING-PERIODE 
Enkel de Huurder mag het gedeelde voertuig besturen. De Huurder mag niemand anders toelaten het gedeelde voertuig te besturen. De Huurder is niet toegestaan het Gedeelde voertuig onder te verhuren of verder uit te verhuren.

Alle kosten die voortvloeien uit het gebruik door de Huurder van het gedeelde voertuig zullen door de Huurder gedragen worden. Deze houden bijvoorbeeld in doch zijn niet beperkt tot brandstof, elektrisch laden, olie, ruitenwisservloeistof, parkingkosten, tolheffingen, congestietax en andere.

Gedurende de Sharing-periode en tot en met de post-Sharing-procedure van artikel 45, zal de Huurder : 
De gebruikershandleiding en de andere instructies die hij ontvangt samen met het gedeelde voertuig, lezen en begrijpen,
het gedeelde voertuig gebruiken en besturen met de nodige aandacht en de verkeerswetten en -reglementen naleven en redelijke inspanningen leveren om het gedeelde voertuig te behoeden tegen schade of diefstal,
ervoor zorgen dat zijn mobiele telefoon altijd geladen is om de toegang tot het voertuig te verzekeren, 
Ongevallen en schadegevallen onmiddellijk, en in voorkomend geval, wanneer het zonder risico kan gebeuren, aan ons rapporteren via het Engagement Center. De Huurder kan ook alle nieuwe schadegevallen of incidenten rapporteren door een schaderapport in te dienen via het Platform,
Diefstal of inbraak onmiddellijk aan ons rapporteren via het Engagement Center,
Onverwachte gedragingen van het gedeelde voertuig aan het Engagement Center rapporteren voor advies, en
Regelmatig en minstens een maal per week, de bandendruk en het peil van olie en andere vloeistoffen controleren en ervoor zorgen dat zij in overeenstemming blijven met de opgegeven normen in de gebruikershandleiding. 

Gedurende de Sharing-periode en tot en met de post-Sharing-procedure van artikel 45, zal de Huurder NIET: 
roken in het gedeelde voertuig (ook geen e-cigaretten)
wijzigingen aanbrengen aan het gedeelde voertuig,
rijden met huisdieren in het gedeelde voertuig, tenzij de Verhuurder daartoe uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven in de Verhuurdersvoorwaarden, 
accessoires installeren in het gedeelde voertuig,
gevaarlijke goederen vervoeren of opslaan in het gedeelde voertuig,
met het gedeelde voertuig off-road rijden of over wegen of terreinen die niet bestemd zijn voor auto’s,
het gedeelde voertuig gebruiken voor handelsdoeleinden, hierbij inbegrepen doch niet beperkt tot personen- of goederenvervoer, rijschoolactiviteiten, voertuigverhuurdiensten, taxidiensten en voedselbezorgingsdiensten.    
het gedeelde voertuig besturen wanneer U er niet toe geschikt bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie omwille van ziekte of
het Gedeelde voertuig te gebruiken voor rijoefeningen. 

De Huurder zal aansprakelijk zijn voor alle en elke schade aan het gedeelde voertuig aangebracht gedurende de Sharing-periode, los van elke discussie aangaande de aansprakelijkheid of de verantwoordelijkheid van de Huurder voor deze schade, evenals voor bijkomende boetes, kosten, inbreuken, schendingen, processen-verbaal die hun oorsprong vinden in de Shering-periode. 

45. POST-SHARING PROCEDURE
Wanneer hij het gedeelde voertuig aan de Verhuurder inlevert, moet de Huurder het voertuig parkeren binnen een straal van 100 (honderd) meter van het Inleverpunt (‘Drop-Off point’) zoals uiteengezet in de Verhuurdersvoorwaarden en dit ten laatste op het Einde (van het P2P-contract). Na het voertuig geparkeerd te hebben, moet de Huurder de boeking stopzetten door in de app te clicken op "end booking" en een tweede rapport over de staat van het voertuig te maken volgens de instructies op de app. 

De boeking moet in de app beëindigd worden door de Huurder, het louter sluiten van het gedeelde voertuig zal niet voldoende zijn om de boeking stop te zetten. Eenmaal dat de boeking stopgezet werd, verliest de Huurder de toegang tot het voertuig. De Huurder verliest de toegang tot het voertuig eens hij de boeking heeft stopgezet in de app ongeacht het feit of hij het gedeelde voertuig heeft ingeleverd of niet. Het gedeelde voertuig moet door de Huurder bij inlevering voor minstens 24 (vierentwintig) uren, regelmatig geparkeerd worden op het 'Drop Off-Punt'. 

De Huurder dient het gedeelde voertuig aan de Verhuurder in te leveren:
Met alle persoonlijke bezittingen eruit verwijderd  
Na aangifte van alle schade- en verzekeringsgevallen
Bijgetankt of herladen voor 50 % (vijftig procent) waarbij het voertuig sinds de laatste tankbeurt of laadbeurt, geen langere afstand gereden heeft dan deze die noodzakelijk is om van het dichtst bijzijnde tankstation naar het Drof-off point te rijden, en
in een nette en genoegdoening gevende toestand. De Huurder is niet verplicht het gedeelde voertuig schoon te maken op het einde van de Sharing-periode tenzij het uitermate bevuild werd (bv. in geval van duidelijke sporen van modder, voedselresten, kruimels of zand in het gedeelde voertuig of indien de buitenkant erg bevuild werd op modderige of vuile wegen).  

46. VEILIGHEIDSKENMERKEN
Gedeelde voertuigen zijn uitgerust met verschillende veiligheidskenmerken om de belangen van de Uitlener te beschermen. Deze veiligheidskenmerken, die de toegang en het gebruik van het Gedeelde voertuig door de Huurder kunnen beperken, kunnen worden geactiveerd als de Huurder het Gedeelde voertuig in strijd met deze Algemene Voorwaarden gebruikt, bijvoorbeeld als het Gedeelde voertuig niet correct wordt ingeleverd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 
 
47. GEBRUIKERSHANDLEIDING
De Huurder zal toegang krijgen tot de gebruikershandleiding van het gedeelde voertuig. De gebruikershandleiding is beschikbaar in het gedeelde voertuig via de app op het bestuurdersdisplay, in de Lynk & Co app en online op de Website. De gebruikershandleiding is een gids voor het gebruik van het gedeelde voertuig en bevat informatie over de werking ervan. Wij raden de Huurders aan de tijd te nemen om de gebruikershandleiding door te nemen en vertrouwd te geraken met de inhoud ervan alvorens het voertuig te besturen. 


BIJLAGE 2 - HERROEPINGSFORMULIER 
(Dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)
Aan: Lynk & Co Sales Belgium BVBA, Adres: 4th floor, South Center Titanium, Marcel Broodthaer square 9, Bruxelles, 1060, België, e-mail: lynkcosalesbe@lynkco.com  
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen,
- Besteld op (*)/ontvangen op (*),
- Naam van de consument(en),
- Adres van de consument(en),
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),
- Datum

(*) Schrappen wat niet past.

 
BIJLAGE 3 – KOSTEN EN SANCTIES   
Geldig vanaf 1 maart 2023

In deze bijlage zijn de tarieven en boetes als bedoeld in de Algemene Voorwaarden (waaraan deze bijlage is gehecht) opzettelijk niet opgenomen. Daarom zijn er geen vergoedingen en boetes (waarnaar in de Algemene Voorwaarden wordt verwezen) van toepassing tussen (a) Verhuurder en Huurder, of (b) Lynk & Co en Verhuurder/Huurder, ongeacht wat er in de Algemene Voorwaarden of het P2P-contract staat. 

Ter verduidelijking, het bovenstaande heeft geen invloed op de andere toepasselijke kosten of tarieven zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en/of het P2P-contract. 

Houd er rekening mee dat deze bijlage kan worden bijgewerkt, waarbij de vergoedingen en boetes waarnaar in de Algemene Voorwaarden en het P2P-contract wordt verwezen van toepassing kunnen zijn. Blijf daarom op de hoogte en neem altijd de Algemene Voorwaarden door voordat je jouw Lynk & Auto op het Platform plaatst en/of voordat je een Boekingsverzoek verstuurt. 

 
BIJLAGE 4 - VOORWAARDEN CONNECTIVITEITSDIENSTEN 

Hier.

 

Version 2.1