LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van Lynk & Co auto's aan niet-consumenten

Geldt vanaf 1 januari 2023

1. INLEIDING 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering (‘Algemene Voorwaarden’) van auto's van Lynk & Co (‘Lynk & Co Auto’) door Lynk & Co Sales Netherlands B.V of een van haar Gelieerde Ondernemingen (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) aan jou als B2B klant (‘Koper’, ‘jij’, ‘jouw’, ‘jou’).

Lynk & Co en de koper worden hierna tezamen aangeduid als de ‘Partijen’ en in enkelvoud als ‘Partij’.

‘Gelieerde Onderneming’ betekent een juridische entiteit die direct of indirect door één of meer tussenpersonen voor meer dan 50 % eigendom is Lynk & Co or Lynk & Co International AB, een Zweede vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met organisatienummer 559151-8161. 
 
2. BEDRIJFSINFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS
2.1. Bedrijfsinformatie

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., organisatienummer 78438780
Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland
Telefoon: +46 31 309 7570
E-mail: hello@lynkco.nl 

2.2. Contactgegevens
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-0233377 
E-mail: hello@lynkco.com 

3. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN
De overeenkomst voor een Maandelijks Membership (de ‘Overeenkomst’) bestaat uit de volgende documenten 
1) Het Aankoopformulier; en
2) Deze Algemene Voorwaarden

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Voor aanvullende goederen of diensten die jij van ons koopt in verband met de aankoop van de Lynk & Co Auto kunnen aanvullende voorwaarden of overeenkomsten gelden.

Het staat ons vrij de bepalingen in de (beleids)documenten van tijd tot tijd aan te passen.

4. AANKOOP VAN EEN LYNK & CO AUTO
Wanneer beide Partijen het Aankoopformulier hebben ondertekend, gaat Lynk & Co ermee akkoord de Lynk & Co Auto(‘s) te verkopen zoals genoemd in het Aankoopformulier en de koper gaat ermee akkoord de Lynk & Co Auto(‘s) van Lynk & Co te kopen onder de voorwaarden van de Overeenkomst. 

Enige hardware, software of andere productkenmerken die uitkomen na het sluiten van de Overeenkomst worden niet opgenomen in de configuratie van de Lynk & Co Auto. Wij behouden het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen aan de specificaties of kleine technische aanpassingen door te voeren aan de Lynk & Co Auto nadat een Overeenkomst is gesloten – zolang deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit of prestaties van de Lynk & Co Auto.

Hierbij verklaar en garandeer jij dat jij niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat jij de Lynk & Co Auto niet zult verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zult stellen aan een dergelijke persoon. Mocht dit het geval blijken te zijn, dan wordt jouw Overeenkomst onmiddellijk beëindigd. Voorts behouden wij ons het recht voor eventuele kosten niet aan jou te restitueren en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling doen van reeds betaalde kosten of deel van de Koopprijs.

Het sluiten van deze Overeenkomst gebeurt onder voorwaarde dat jouw krediet score toereikend is. Wij behouden ons het recht voor een beoordeling van jouw geloofwaardigheid en acceptatie uit te voeren door een derde partij op basis van jouw bedrijfsgegevens en kredietwaardigheid. Een dergelijke derde partij kan een search footprint op het kredietdossier plaatsen dan kan worden gezien door andere organisaties. Je zou ook een melding kunnen krijgen van de derde partij dat Lynk & Co een kredietwaardigheidscheck heeft laten uitvoeren, en weigert het Contract te sluiten, op basis van de afweging. 

Wanneer Lynk & Co in haar eigen redelijke veronderstelling meent dat jouw kredietscore niet toereikend is, Lynk & Co niet verplicht is de Overeenkomst met jou aan te gaan en in een dergelijk geval is Lynk & Co niet aansprakelijk voor enige door jou gemaakte kosten.

5. PRIJS EN BETALING
De Prijs die van toepassing is op jouw aankoop van jouw Lynk & Co Auto heeft de hoogte zoals vermeld op het Aankoopformulier (‘Prijs’). Tenzij expliciet anders door ons opgegeven, zijn de prijzen die getoond worden exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), maar exclusief eventuele leveringskosten. Leveringskosten dienen apart te worden voldaan.

De Prijs voor jouw Order dient uiterlijk vijftien (15) werkdagen vóór de door jou gekozen leverdatum te zijn voldaan. Wanneer je om levering hebt verzocht binnen vijftien (15) dagen nadat de bestelling is geplaatst, dien je de Prijs niet later dan drie (3) werkdagen voor de afgesproken leverdatum te voldoen.

Betalingsinstructies zullen tijdig worden verstrekt voordat de betaling verschuldigd is. Tenzij anders aangegeven in het Aankoopformulier dient worden betaald door middel van bankoverschrijving.

6. LATE BETALINGEN EN BEËINDIGING
Jij bent verantwoordelijk voor betaling van de Prijs zoals uiteengezet in de Overeenkomst en de betalingsinstructies. Wij zijn niet verplicht jouw Lynk & Co Auto(‘s) te leveren voordat wij de volledige betaling hebben ontvangen. Mocht de betaling niet worden gedaan zoals beschreven in bovenstaand Artikel 5, dan ontvang jij één (1) betalingsherinnering.

Indien binnen drie (3) werkdagen na de datum van de betalingsherinnering geen volledige betaling is ontvangen, dan behouden wij het recht voor de Overeenkomst onmiddellijk en zonder verdere herinnering of communicatie met jou te beëindigen. 

7. LEVERING
7.1. Algemeen

De verschillende leveringsmethoden die wij bieden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de voorwaarden van het leveringsbeleid, welke op onze website hier kan worden gevonden (het ‘Leveringsbeleid’). Wij leveren slechts binnen Nederland.

Bij levering vragen wij de door jou aangewezen persoon om fysiek aanwezig te zijn tijdens de levering 
om een identiteitsbewijs te laten zien en een leveringsbevestiging te ondertekenen. 

Voor Lynk & Co Auto's waarvan de levering gepland staat voor meer dan 6 (zes) maanden na de datum van de Overeenkomst behouden wij het recht voor een redelijke verhoging van de Prijs door te voeren, rekening houdend met factoren als inflatie, hogere kosten voor grondstoffen en transport- en administratiekosten. Mocht een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk worden dan stellen wij jou daarvan op de hoogte. Indien je de verhoging niet accepteert, dan heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. 

7.2. Wijzigingen in de levering 
In bepaalde gevallen kun je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit wellicht niet altijd mogelijk is zullen wij ons best doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit slechts plaatsvinden tegen een vergoeding die jij verschuldigd bent. Wanneer een annuleringsvergoeding geldt wanneer wij met de wijziging van de levering akkoord gaan, dan zullen wij jou altijd daar altijd van op de hoogte stellen. Mocht je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen van een methode die wij kosteloos bieden naar een leveringsmethode waarvoor wij leveringskosten rekenen, dan worden die extra kosten in rekening gebracht. 

Zie voor meer details over of en hoe je jouw leveringsmethode kunt wijzigen, alsook in welke situaties een annuleringsvergoeding van toepassing is, het Leveringsbeleid. 

7.3. Vertraagde levering 
Levertijden zijn schattingen en hoewel Lynk & Co er alles aan doet om zorg te dragen voor levering binnen de geschatte termijn, kan zij de exacte leveringsdatum niet garanderen. 

Indien wij niet in staat zijn jouw M2M Auto te leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn, zullen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. We zullen dan tevens een nieuwe geschatte leveringstijd doorgeven.

7.4. Kenteken
De details met betrekking tot jouw kenteken van jouw Lynk & Co Auto zullen voor of tijdens de levering van jouw Lynk & Co Auto worden verstrekt.

7.5. Niet opgehaalde orders 
Indien jij om welke reden dan ook jouw Lynk & Co Auto niet ophaalt volgens jouw gekozen leveringsmethode en op tijd, dan wordt jouw Lynk & Co Auto aan ons geretourneerd en zullen wij de leveringskosten van de retournering aan jou in rekening brengen. 

8. EIGENDOM EN TITEL 
De eigendom van de Lynk & Co Auto zal overgaan op jou op het moment van volledige betaling van de Prijs. Wij behouden het recht voor de Lynk & Co Auto weer in bezit te nemen in geval dat jij jouw Prijs niet voldoet, zonder ons op de hoogte te stellen van jouw voornemen daartoe. De kosten van het terughalen komen dan voor jouw rekening.

9. GEBREKEN
Het is jouw verantwoordelijkheid de Lynk & Co Auto bij levering te inspecteren. Wanneer deze een gebrek vertoont of beschadigd is, dien je Lynk & Co daarvan te informeren binnen vijf (5) werkdagen van de datum van levering. Wij behouden het recht voor om samen met jou aanwezig te zijn bij een inspectie van de Lynk & Co Auto bij de levering of het afhalen en om het resultaat van de inspectie te laten vastleggen in een protocol. 
Jij kunt ons informeren en jouw klacht registreren door,
- Een klachtenformulier in te vullen (te vinden op de Site), of
- Contact op te nemen met het Engagement Center

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige non-conformiteit waar jij op bent gewezen dan wel redelijkerwijs had kunnen weten ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst met ons. wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, verlies of defecten als gevolg van verkeerd gebruik van de Lynk & Co Auto of als gevolg van normale slijtage.

10. NIEUWE-AUTO-GARANTIE
Nieuwe Auto's van Lynk & Co worden geleverd met een Nieuwe-Auto-Garantie (‘Garantie’), welke op onze website hier is te vinden.

11. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR
Bij levering ontvang je een handleiding voor jouw M2M Auto bij levering. Bij levering ontvang jij een handleiding voor de eigenaar voor jouw Lynk & Co Auto (‘Car Guide’). De Car Guide is te vinden in de Lynk & Co Auto via de applicatie “Car Guide” in het infotainment systeem in de Auto, in de App van Lynk & Co en online op onze website. De handleiding voor de eigenaar kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in jouw Lynk & Co Auto uitkomen.

12. PECHHULPDIENST
Via onze partner bieden wij jou een pechhulpdienst (‘RSA’ – (roadside assistance service)) gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de eerste dag dat jouw Lynk & Co Auto op jouw naam staat. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, onze website hier.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer een Partij in strijd handelt met de Overeenkomst, zal het de direct door de andere Partij geleden schade vergoeden behoudens de navolgende beperkingen.

Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade bestaande uit onder meer doch niet uitsluitend winstderving, kansschade, of anderszins. 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Overeenkomst is de maximale aansprakelijkheid voor verlies of schade welke is ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst beperkt tot de totale waarde van de Overeenkomst.

Teneinde twijfel te voorkomen; wanneer een partij rechten heeft onder deze bepaling, betekent dat niet dat het recht tot gebruik van enig ander rechtsmiddel zou zijn uitgeput.

14. OVERMACHT
Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen in deze Overeenkomst wanneer en voor zover de niet-nakoming of vertraging is te wijten aan omstandigheden buiten de controle van de Partijen en welke de betrokken Partij redelijkerwijs niet kon voorzien of had kunnen voorkomen door het treffen van preventieve maatrefelen (‘Overmacht’). Overmacht kan natuurrampen, oorlog, opstanden, terrorisme, publieke wanorde, algemene energie disruptie, confiscatie, monetaire beperkingen, epidemieen en pandemieen, wereldwijde aanleveringsproblemen en verstoringen en overheidsingrijpen omvatten, alsmede besluiten (met uitsluiting van gebeurtenissen die worden veroorzaakt door het niet voldoen aan de verplichtingen) en vergelijkbare omstandigheden.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Wij kunnen jou toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Auto van Lynk & Co. De licentie en het recht deze IE te gebruiken kunnen worden beheerst door de Voorwaarden voor onze Connected Services (de ‘Connected Services’), zoals te vinden op onze website hier. Indien er de voorwaarden voor de Connected Services niet van toepassing zijn op kenmerken of diensten beschermd door IE, dan kennen wij aan jou een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken i) intern in samenhang met de Lynk & Co Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar werd gesteld, en ii) volgens de documentatie voor de IE.

IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door de documentatie voor de IE.

Wij kunnen jou toegang geven tot het intellectueel eigendom van een derde partij binnen of in verband met de Lynk & Co Auto (‘3PIP’). Een dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij en welke wij aan jou kunnen verstrekken en/of aan jou laten lezen dan wel die je kunt downloaden op de website van de derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden.

Je zult erop toezien dat alle bestuurders en passagiers bewust worden gemaakt van de voorwaarden met betrekking tot IE en 3PIP en deze accepteren.

16. EIGENDOM VAN RECHTEN
Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, videos en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketing materiaal, alsmede enige IE met betrekking tot de Lynk & Co Auto is eigendom van, of in licentie gegeven aan, Lynk & Co en dergelijke materialen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruik. 

De afbeeldingen, videos en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN
Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden. Mocht dit plaatsvinden dan zullen wij je daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is jou niet toegestaan om niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

18. DATAPRIVACY
Voor zover Lynk & Co persoonsgegevens met betrekking tot de Koper, bestuurders of passagiers verwerkt, is Lynk & Co de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Lynk & Co is tevens verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de bestuurders van de Lynk & Co Auto zoals verder uiteengezet in de voorwaarden met betrekking tot de Connected Services. Informatie omtrent onze verwerking van persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is op de website hier. De koper zal er zorg voor dragen dat bestuurders en passagiers bewust worden gemaakt van ons Privacybeleid.

19. CONNECTED SERVICES
De Lynk & Co Auto is voorzien van Connected Services, onderverdeeld i twee categoriëen: ‘Standaard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Connected Services worden geregeld door (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op onze website hier), (ii) onze fair use policy (beschikbaar op onze website hier) en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier). Gebruik van de Connected Services is alleen toegestaan onder voorwaarde dat de bestuurder deze voorwaarden eerst accepteert en de koper draagt er zorg voor dat bestuurders daarvan kennis nemen en accepteren, en bestuurders informeren over het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot de bestuurder of enige passagier die gebruik maakt van de Connected Services. Lynk & Co behoudt zich het recht voor om onderzoek te doen naar de manier waarop je zorg draagt voor de aanvaarding van en naleving van de voorwaarden betreffende de Connected Services.

20. GELDIGHEID
Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen.

21. WIJZIGINGEN
Wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst dienen schriftelijk overeen te worden gekomen en door de Partijen zijn ondertekend.

22. INTERPRETATIE
In deze Algemene Voorwaarden worden de titels van de artikelen gebruikt ter gemak en dienen geen rol te spelen bij de interpretatie van de Overeenkomst.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT
Alle Overeenkomsten tussen jou en ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlandse recht.

Alle geschillen die (kunnen) ontstaan tussen de Partijen met betrekking tot deze Overeenkomst en de naleving daarvan, die juridisch dan wel feitelijk van aard zijn, zullen ten alle tijden exclusief aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Elke Partij gaat ermee akkoord dat alle procedures die worden gevoerd op grond van dit Artikel 23 geheim zullen worden gehouden voor zover wettelijk toegestaan. Deze geheimhoudingsverplichting ziet op alle informatie die boven water komt gedurende een dergelijke procedure, alsmede enige beslissing of toewijzing als gevold van een dergelijke procedure. De informatie onder dit geheimhoudingsbeding mag niet, in welke vorm dan ook, openbaar worden gedeeld met een derde partij zonder schriftelijke toestemming van de Partijen. Dit zal een Partij er niet van weerhouden zulke informatie openbaar te maken teneinde rechten met betrekking tot een geschil veilig te stellen, of wanneer openbaarmaking wettelijk verplicht is, of door een gerechtelijk bevel of verordening van de toepasselijke handelsbeurs wordt bevolen.

 

Version 1.2