LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van een auto van Lynk & Co aan consumenten

Geldt vanaf 1 januari 2023

Welkom bij de website van Lynk & Co https://www.lynkco.com/nl-nl/ (de ‘Site’).

1. INLEIDING
Hieronder volgen de algemene voorwaarden die gelden voor de verkoop en levering (‘Algemene Voorwaarden’) voor auto's van Lynk & Co (‘Auto van Lynk & Co’) door Lynk & Co Sales Netherlands B.V of een van haar Gelieerde Ondernemingen (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) aan jou als consument (‘jij’, ‘jouw’, ‘jou’) op de Site, de Club, en Tour in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden gelden niet voor andere diensten van Lynk & Co, zoals abonnementen en zogeheten sharing services.  Wanneer jij geïnteresseerd bent in een van deze diensten, lees dan de afzonderlijke toepasselijke voorwaarden hier

Wij raden jou aan deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u bij ons een Order plaatst. Door het plaatsen van een Order ga jij ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en verklaar jij deze gelezen te hebben.

2. BEDRIJFSINFORMATIE
Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780
Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer: +46 31 309 7570
E-mailadres: hello@lynkco.nl 

3. CONTACTGEGEVENS
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-0233377 
E-mail: hello@lynkco.com 

‘Gelieerde Onderneming’ betekent een entiteit waarvan Lynk & Co of Lynk & Co International AB direct of indirect via één of meer tussenpersonen voor meer dan 50% belang in het aandelenkapitaal houdt. 

4. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN
De Overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd in artikel 6.2) bestaat uit de volgende documenten
1. De Orderbevestiging, en
2. Deze Algemene Voorwaarden.

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Voor aanvullende goederen of diensten die jij van ons koopt in verband met de aankoop van de Auto van Lynk & Co kunnen aanvullende voorwaarden of overeenkomsten gelden.

5. PLAATSEN VAN EEN ORDER
Jij kunt een order (‘Order’) plaatsen voor de online aankoop van een Auto van Lynk & Co via de webwinkel van Lynk & Co op https://lynkco.com/nl-nl/  en de daaraan gerelateerde mobiele sites en de daarbinnen beschikbare applicaties van Lynk & Co beschikbaar in Nederland (gezamenlijk genoemd: de ‘Webwinkel’). Ook kan jij een Lynk & Co club (‘Club’) of een Lynk & Co tour (‘Tour’) bezoeken binnen Nederland.

Ter voorkoming van twijfel geldt dat het tonen van Auto’s van Lynk & Co in de Webwinkel niet betekent en/of garandeert niet dat deze specifieke Auto's van Lynk & Co op enig moment leverbaar zijn of zullen zijn.

Deze Algemene Voorwaarden zullen nimmer jouw wettelijke rechten als consument beperken.

6. BESTELPROCES
6.1. Orders

Wanneer jij een Order plaatst voor een Auto van Lynk & Co in een Club, via onze Tour of in onze Webwinkel, dan doe jij een juridisch bindend aanbod om een Overeenkomst (zoals hierna gedefinieerd) te sluiten in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

Ten aanzien van voorwaarden waarvan jij hebt verzocht om deze onderdeel te laten uitmaken van de Order, geldt dat deze eerst van toepassing zullen zijn indien wij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben geaccepteerd. 

Om te kopen in de Webwinkel moet jij alle verplichte velden naar waarheid en juist invullen voordat jij jouw Order plaatst en moet jij de wettelijke hoedanigheid hebben om een Order te plaatsen. Gewoonlijk betekent dit dat jij ouder dan 18 jaar bent. 

Wanneer jij een Order plaatst, verklaar en garandeer jij dat jij niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat jij de Auto van Lynk & Co niet zult verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zult stellen aan een dergelijk persoon. Mocht dit het geval blijken te zijn, dan wordt jouw Order onmiddellijk beëindigd. Voorts behouden wij ons het recht voor eventuele kosten niet aan jou te restitueren en kunnen wij op grond van de wet niet overgaan tot terugbetaling van reeds betaalde kosten of delen van de Koopprijs.  

Voordat wij jouw Order accepteren en jou de Orderbevestiging toesturen, behouden wij het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren
Wanneer jij als consument meer dan één (1) Order plaatst, dan behouden wij ons het recht voor om deze extra Orders af te wijzen. Alle Orders zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer wij, om welke reden dan ook, niet aan jouw Order kunnen voldoen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met  jou op.

6.2. Bindende Overeenkomst.
Zodra wij jouw Order hebben verwerkt en bevestigd hebben dat wij aan jouw Order kunnen voldoen, sturen wij jou een schriftelijke orderbevestiging (‘Orderbevestiging’). Bij ontvangst van de Orderbevestiging sluit jij een bindende koopovereenkomst (‘Overeenkomst’) met ons. De Orderbevestiging ontvang jij gewoonlijk binnen 2-4 dagen. Wanneer jij deze niet binnen deze termijn heeft ontvangen, neem dan contact op met ons Engagement Center.

Een automatisch bericht dat jij van ons ontvangt als reactie op jouw Order vormt geen formele Orderbevestiging, tenzij dit duidelijk als zodanig wordt vermeld. De Orderbevestiging bevat de volledige inhoud van de Overeenkomst.

6.3. Wijziging van jouw Order
Wanneer jij een reeds geplaatste Order wilt wijzigen, neem dan contact op met het Engagement Center. Hoewel wij jou niet kunnen garanderen dat wijziging mogelijk is, zullen wij ons best doen jou van dienst te zijn zolang jouw verzoek tot wijziging is gedaan voordat jij jouw Orderbevestiging ontvangt. Daarna is het niet meer mogelijk jouw Order te wijzigen. NB: dit geldt niet voor wijzigingen op een levering; zie hiervoor onderstaand Artikel 10.

7. SPECIFICATIE VAN EEN AUTO VAN LYNK & CO
Gedurende het bestelproces heb jij de mogelijkheid te kiezen tussen bepaalde configuraties van een Auto van Lynk & Co. De door jou gekozen configuratie van de Auto van Lynk & Co wordt beschreven in de Orderbevestiging. Om ervoor te zorgen dat de configuratie van jouw Auto van Lynk & Co aan jouw wensen voldoet, word jij verzocht de Orderbevestiging zeer goed door te nemen en wanneer u een fout vindt, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

NB: hardware, software of andere productkenmerken die uitkomen na het plaatsen van jouw Order worden niet opgenomen in de door jou gekozen configuratie van de Auto van Lynk & Co. Wij behouden het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen aan de specificaties of kleine technische aanpassingen door te voeren aan de Auto van Lynk & Co nadat een Overeenkomst is gesloten – zolang deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit of prestaties van de Auto van Lynk & Co.

8. ANNULERING VAN EEN ORDER
Wanneer jij jouw Order bij ons voor jouw Auto van Lynk & Co wilt annuleren, dan kun je dit doen tot op het moment dat jouw Lynk & Co is bezorgd door contact op te nemen met het Engagement Center. Als jij jouw bestelling annuleert in de tijd tussen het plaatsen van jouw bestelling en de uitgifte van de Orderbevestiging, zullen wij jou de reserveringskosten (zoals hieronder in artikel 9 genoemd) volledig terugbetalen. Dit zullen we zo snel mogelijk doen, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na jouw annulering, met dezelfde betaalmethode die jij heeft gebruikt om jouw reserveringskosten te betalen. Als jij jouwbestelling annuleert na ontvangst van jouw Orderbevestiging, ga jij ermee akkoord dat wij de door jou betaalde reserveringskosten inhouden. Jij accepteert dat dit een eerlijke schatting is van de werkelijke kosten die we maken bij het verwerken van jouw bestelling en het doorverkopen van de Lynk & Co-auto.

9. PRIJS EN BETALING
9.1 De Prijs

De Prijs die van toepassing is op jouw aankoop van jouw Auto van Lynk & Co heeft de hoogte zoals vermeld in de Webwinkel of zoals op een andere passende wijze aan jou is opgegeven op het moment van jouw Order. Tenzij anders door ons opgegeven, zijn de prijzen die getoond worden in de Webwinkel, in een Club en on Tour, inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), maar exclusief eventuele leveringskosten (‘Prijs’).

De Prijs voor jouw Order wordt opgesplitst in twee (2) aparte betalingen, de eerste zijn niet-restitueerbare reserveringskosten (‘Reserveringskosten’) die jij verschuldigd bent wanneer jij jouw Order plaatst, en de tweede is het resterende bedrag van de Prijs dat uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de door jou gekozen leverdatum te zijn voldaan.

9.2 Reserveringskosten
Wanneer jij jouw Order plaatst, moet jij Reserveringskosten betalen à EUR 500,-- (zegge: vijfhonderd euro). Dit bedrag moet jij voldoen wanneer jij jouw Order plaatst.

Jij kunt jouw Reserveringskosten betalen op de manier die aan jou wordt getoond bij het plaatsen van jouw Order. Over het algemeen accepteren we de volgende betaalmethoden: creditcard en pinpas, en SEPA-automatische incasso. We behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden voor een Order niet te accepteren en te verwijzen naar andere betaalmethoden. We accepteren alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (‘EU’) en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen of toeslagen die door derden worden aangerekend, zoals, maar niet beperkt tot, banken of creditcardaanbieders. Alle creditcard- en betaalpashouders worden onderworpen aan een validatie- en autorisatiecontrole door de uitgever ervan. Mocht de uitgever van de desbetreffende creditcard of betaalpas weigeren de betaling aan ons te autoriseren, dan ontvang jij een bericht dat de betaling niet verricht kon worden. In geval dat jouw betaling niet kan worden verricht, probeer het dan nogmaals of neem contact op met het Engagement Center voor ondersteuning. Wanneer de Reserveringskosten om enige reden niet betaald kunnen worden, kan er geen Order worden geplaatst.

In geval dat jij jouw Order annuleert vóór de uitgifte van de Orderbevestiging, dan worden de Reserveringskosten aan u teruggestort. In andere situaties worden de Reserveringskosten niet aan jou teruggestort.

9.3 Definitieve Prijs
De definitieve Koopprijs voor jouw Order moet uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de door jou gekozen leverdatum zijn voldaan. In geval dat jij de levering van jouw Order binnen vijftien (15) dagen of minder na het plaatsen van jouw Order heeft verzocht, dien jij de definitieve Koopprijs uiterlijk drie (3) dagen vóór de door jou gekozen leverdatum te hebben voldaan.

Wanneer de tijd voor het betalen van de definitieve Koopprijs nadert, dan ontvang jij van ons betalingsinstructies op het e-mailadres dat jij aan ons hebt vertrekt bij het plaatsen van jouw Order. Het overige deel van de Prijs kun jij betalen via automatische SEPA incasso. Alle details voor het doen van jouw laatste betaling, zoals hierboven vermeld, worden opgenomen in de betalingsinstructies, maar mocht jij nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met het Engagement Center.

Indien jij gekozen hebt om een lening te nemen bij een derde, zal jij – in plaats van het betalen van de definitieve Koopprijs zoals hierboven beschreven – een aanbetaling moeten betalen van een bedrag zoals door jou gekozen bij het plaatsen van de Order en zoals aan jou bevestigd in jouw Orderbevestiging (“Aanbetaling”). Deze Aanbetaling dien jij niet later te voldoen dan vijftien (15) dagen vóór de door jou gekozen leverdatum. Indien jij de levering van jouw Order binnen vijftien (15) dagen of minder na het plaatsen van jouw Order heeft verzocht, dient jij de Aanbetaling uiterlijk drie (3) dagen vóór de door jou gekozen leverdatum te hebben voldaan.

9.4 Veilige Betaling met betaalpas / creditcard
Bij in het invullen van jouw betaalgegevens worden jouw gegevens in versleutelde vorm via een beveiligde verbinding veilig verzonden naar onze Betalingsdienstaanbieder (‘BDA’) en daar verwerkt. 

9.5 Late betalingen en beëindiging
Jij bent verantwoordelijk voor betaling voor jouw Order per de datum van de Overeenkomst. wij zijn niet verplicht jouw Order te leveren voordat wij de volledige betaling of Aanbetaling hebben ontvangen. Mocht de betaling niet worden gedaan zoals beschreven in bovenstaand Artikel 9.2, dan ontvang jij één (1) betalingsherinnering op het e-mailadres dat jij aan ons hebt vertrekt bij het plaatsen van jouw Order.

Indien binnen drie (3) dagen na de datum van de betalingsherinnering geen volledige betaling of Aanbetaling is ontvangen, dan behouden wij het recht voor de Overeenkomst onmiddellijk en zonder verdere herinnering of communicatie met jou te beëindigen. NB: mocht dit gebeuren dan heb jij geen recht op terugbetaling van de Reserveringskosten.

10. PRIJS EN LEVERING
10.1. Algemeen

De verschillende leveringsmethoden die wij bieden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor Orders die worden geplaatst via de Webwinkel, Tour, of in een Club in Nederland, leveren wij slechts binnen Nederland.

Meer informatie over onze verschillende leveringsopties vind jij in ons leveringsbeleid op de Site. Indien niets anders schriftelijk aan jou kenbaar is gemaakt, zijn de leveringskosten inclusief douanerechten en overheidshonoraria, verzend- en administratiekosten voor levering aan jou, maar zonder leveringskosten voor retourneren. 

Voordat jij jouw Order plaatst worden de leveringsmethoden en eventuele bijbehorende kosten vermeld in de Webwinkel of op een andere passende wijze aan jou getoond. Wanneer jij jouw Order plaatst, kun jij kiezen aan welke leveringsmethode jij de voorkeur geeft voor de levering van jouw Auto van Lynk & Co. Na het plaatsen van jouw Order nemen wij binnen 2-4 dagen na het verzenden van jouw Orderbevestiging contact met jou op via het Engagement Center om de levering van jouw Auto van Lynk & Co te regelen en jou te laten weten welke leveringstijden voor jou beschikbaar zijn op basis van de door jou gekozen leveringsmethode bij het plaatsen van de Order. Wanneer jij jouw moment van levering hebt gekozen, wordt dit schriftelijk aan jou bevestigd.

De levertijden zijn schattingen en hoewel wij ons altijd naar beste kunnen inzetten om te leveren binnen de verwachte periode kunnen wij, om verschillende redenen, de exacte tijd van levering niet garanderen. Wij houden jou op de hoogte wanneer wij niet kunnen leveren op de door jou gekozen leverdatum.

De kentekengegevens van jouw Auto van Lynk & Co worden aan jou verstrekt vóór of in verband met jouw levering. 

Voor Orders waarvan de levering gepland staat voor meer dan 6 (zes) maanden na de datum van de Order, behouden wij het recht voor een redelijke verhoging van de Prijs door te voeren, rekening houdend met factoren als inflatie, hogere kosten voor grondstoffen en transport en administratiekosten. Mocht een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk worden dan stellen wij jou daarvan op de hoogte. Indien jij de verhoging niet accepteert, dan heb jij het recht de Overeenkomst te annuleren in overeenstemming met Artikel 8. Ter voorkoming van twijfel, een annulering in overeenstemming met onderhavig Artikel 10 geldt als een uitzondering op de tijdslimiet voor annulering op grond van Artikel 8.

Bij levering zullen wij jou vragen om een identiteitsbewijs aan te tonen en een leveringsbevestiging te ondertekenen. Wij behouden ons het recht voor de levering van de Lynk & Co Auto op te schorten indien geen bewijs van een getekende kredietovereenkomst door jou is verstrekt. 

10.2. Wijzigingen in de levering
In bepaalde gevallen kun jij jouw gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit wellicht niet altijd mogelijk is, zullen wij ons best doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit slechts plaatsvinden tegen een annuleringsvergoeding die jou in dat geval verschuldigd bent. Indien een annuleringsvergoeding geldt in geval wij met de wijziging van de levering akkoord gaan, stellen wij jou daar altijd van op de hoogte. Mocht jij jouw gekozen leveringsmethode wijzigen van een methode die wij kosteloos bieden naar een leveringsmethode waarvoor wij leveringskosten rekenen, dan wordt jouw definitieve Prijs verhoogd met deze leveringskosten.

Zie voor meer details over hoe jij jouw leveringsmethode kunt wijzigen (indien mogelijk), alsmede in welke situaties een annuleringsvergoeding van toepassing is, het Leveringsbeleid.

10.3. Vertraagde levering
Mochten wij problemen ondervinden bij het nakomen van de levering van de Auto van Lynk & Co aan jou, dan zullen wij jou zo spoedig mogelijk van de vertraagde levering op de hoogte stellen en jou een verwachte nieuwe levertijd laten weten. Jij wordt verzocht het Leveringsbeleid te lezen voor meer informatie over hoe met de vertraagde levering zal worden omgegaan. Mocht het moment van levering van jouw Auto van Lynk & Co essentieel zijn voor jou, dan moet jij dit aan ons mededelen bij het plaatsen van jouw Order.

10.4. Niet-opgehaalde Orders
Indien jij om welke reden dan ook jouw Auto van Lynk & Co niet ophaalt volgens de door jou gekozen leveringsmethode en tijd, dan wordt jouw Order aan ons geretourneerd en zullen wij de leveringskosten van de retournering aan jou in rekening brengen, zoals gespecificeerd in het Leveringsbeleid

11. EIGENDOM EN TITEL
Het eigendom van de Auto van Lynk & Co gaat eerst op jou over na het doen van de volledige betaling. In geval dat wegens vertraagde betaling door jou, de Auto van Lynk & Co aan jou wordt geleverd vóór ontvangst van de definitieve betaling, behouden wij het recht voor om de Auto van Lynk & Co weer in bezit te nemen zonder jou op de hoogte te stellen van ons voornemen daartoe.

12. WETTELIJK RECHT VAN TERUGTREKKING
12.1. Algemeen

Wanneer jij een Order bij ons plaats in de Webwinkel, dan heb jij binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de Auto van Lynk & Co een wettelijk recht op herroeping van de Overeenkomst.

Dit wettelijk recht geldt niet voor een Auto van Lynk & Co die is gekocht in een Club.

12.2. Tijdsperiode
De periode van 14 (veertien) dagen waarover jij beschikt om jouw Overeenkomst te herroepen, vangt aan op de dag dat jij, of de door jou aangestelde persoon, jouw bestelde Auto van Lynk & Co in bezit krijgt.

12.3. Uitoefening van jouw recht
Om jouw recht van herroeping uit te oefenen moet jij, voordat de periode van 14 (veertien) dagen afloopt, jouw besluit aan ons meedelen, waarbij jij duidelijk vermeldt dat jij jouw recht van herroeping wenst uit te oefenen.

Jij kunt dit op iedere manier aan ons meedelen binnen de periode van 14 dagen, maar bij voorkeur vragen wij jou:
- Gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie Bijlage A)
- Een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het Engagement Center per brief of e-mail aan het adres als genoemd aan het begin van deze Algemene Voorwaarden.

12.4. Retournering
Wanneer jij ons duidelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld van jouw voornemen tot herroeping, dan ben jij verplicht om de Auto van Lynk & Co aan ons te retourneren. De kosten voor de retournering komen voor jouw rekening. Om de Auto van Lynk & Co aan ons te retourneren nadat jij jouw recht van herroeping heeft uitgeoefend, kun jij kiezen uit één van de twee onderstaande opties. Vóór het retourneren van de Auto van Lynk & Co, dien jij het Engagement Center mee te delen hoe jij dit wilt doen, zodat wij jou bij het retourneren kunnen ondersteunen: 
A. Retourneer de Auto van Lynk & Co op jouw eigen kosten en binnen veertien (14) dagen nadat jij ons in kennis heeft gesteld van jouw voornemen om te herroepen op een door Lynk & Co geselecteerde fysieke locatie zoals gespecificeerd in het retourbeleid (beschikbaar op onze website hier), of
B. Verzoek dat wij de Auto van Lynk & Co – op jouw kosten – ophalen op een locatie die door jou en het Engagement Center is afgesproken. Jouw verzoek en boeking voor ons om jouw Auto van Lynk & Co op te halen moet worden gedaan binnen veertien (14) dagen van de datum waarop jij ons jouw voornemen tot terugtrekking kenbaar hebt gemaakt.

12.5. Kosten van de retournering
Zoals hierboven vermeld, komen de kosten voor de retournering voor jouw rekening. Dit geldt zelfs wanneer jij gebruik maakt van de retourservice van Lynk & Co. De verwachte kosten voor het retourneren van een Auto van Lynk & Co bedragen momenteel Euro 350.

12.6. Restitutie
Wij zullen de Koopprijs en leveringskosten, indien reeds betaald voor jouw Order (met uitzondering van aanvullende leveringskosten die het gevolg zijn van jouw keuze van een leveringsoptie anders dan de goedkoopste leveringsoptie die wij aanbieden), per ommegaande aan jou terugstorten en in geen geval later dan 14 (veertien) dagen na de datum waarop wij de Auto van Lynk & Co of een bewijs van retournering hebben ontvangen.

Voor de terugstorting gebruiken wij dezelfde betalingsmethode die jij hebt gebruikt voor jouw betaling, tenzij dit niet mogelijk is, in welk geval het Engagement Center contact met jou zal opnemen.

12.7. Oorspronkelijke Staat
Wij garanderen een volledige restitutie uitsluitend indien de Auto van Lynk & Co aan ons wordt geretourneerd in dezelfde staat waarin jij deze hebt ontvangen, dat wil zeggen, in de oorspronkelijke staat. Dit betekent dat jij in de Auto van Lynk & Co mag rijden om de aard, kenmerken en werkende staat te bepalen, maar dat u aansprakelijk bent jegens ons voor de waardevermindering van de Auto van Lynk & Co welke het gevolg is van enig gebruik buiten hetgeen noodzakelijk is om voorgaande vast te stellen. 

Wanneer wij de geretourneerde Auto van Lynk & Co hebben ontvangen, dan zullen wij deze controleren en, indien jij de Auto van Lynk & Co vaker hebt gebruikt dan noodzakelijk is op grond van voorgaande alinea (te weten: om de werkende staat van de Auto van Lynk & Co te bepalen), zullen wij een bedrag in mindering brengen dat in evenredige verhouding staat tot de verminderde waarde van de Auto van Lynk & Co van het bedrag dat aan jou wordt teruggestort.

13. GEBREKEN
Mocht jij, na ontvangst van jouw Auto van Lynk & Co, merken dat deze een gebrek vertoont of beschadigd is, dan heb jij wettelijk het recht om een klacht in te dienen vanwege het feit dat deze bij levering niet in overeenstemming was met jouw Order. Het is van belang – en wij raden dit ook aan – om jouw Auto van Lynk & Co zorgvuldig te inspecteren wanneer jij deze ontvangt om zeker te weten dat deze in overeenstemming is met jouw Order en niet beschadigd is of een gebrek vertoont. Wij behouden het recht voor om samen met jou aanwezig te zijn bij een inspectie van de Auto van Lynk & Co bij de levering of het afhalen en om het resultaat van de inspectie te laten vastleggen in een protocol. De beoordeling van de Auto van Lynk & Co dient gebaseerd te zijn op de kenmerken van de Auto van Lynk & Co op het moment van levering.

Wanneer jij meent dat - ondanks onze vergaande inspanningen - de Auto van Lynk & Co die jij hebt ontvangen niet in overeenstemming is met de Overeenkomst, dan wel beschadigd is of een gebrek vertoont, verzoeken wij jou om dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten, hetzij wanneer jijde Auto van Lynk & Co heeft ontvangen en de beschadiging, het gebrek, of non-conformiteit opmerkt dan wel wanneer jij voorgaande op een later moment ontdekt. 

Jij kunt ons informeren en jouw klacht registreren door,
- Een klachtenformulier in te vullen (te vinden op de Site), of
- Contact op te nemen met het Engagement Center

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige non-conformiteit waar jij op bent gewezen dan wel redelijkerwijs had kunnen weten ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst met ons. wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, verlies of defecten als gevolg van verkeerd gebruik van de Auto van Lynk & Co of als gevolg van normale slijtage.

14. NIEUWE-AUTO-GARANTIE
Nieuwe Auto's van Lynk & Co worden geleverd met een Nieuwe-Auto-Garantie (‘Garantie’). Wij vragen jou de voorwaarden en details van de Garantie zorgvuldig door te nemen. Jij vindt deze in het Garantiebewijs. Informatie over de Garantie kan ook op onze website hier worden gevonden. Wij wijzen jou erop dat als consument, de Garantie jou extra rechten verschaft naast de hierboven reeds genoemde wettelijke rechten. Tevens ontvangt u een exemplaar van de Garantie wanneer jouw Auto van Lynk & Co aan jou geleverd wordt.

Op jouw verzoek kan de Garantie op een duurzaam medium aan jou verstrekt worden. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Engagement Center.

15. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR
Bij levering ontvang jij een handleiding voor de eigenaar voor jouw Auto van Lynk & Co. De handleiding voor de eigenaar is te vinden in de Auto van Lynk & Co via de applicatie “handleiding voor de eigenaar” in het display voor de bestuurder, in de App van Lynk & Co, en online op de Site. De handleiding voor de eigenaar is jouw gids voor jouw Auto van Lynk & Co en bevat informatie over de werking van jouw Auto van Lynk & Co. Lees de handleiding voor de eigenaar zorgvuldig door voordat jij jouw Auto van Lynk & Co gebruikt. De handleiding voor de eigenaar kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in jouw Auto van Lynk & Co uitkomen.

16. PECHHULPDIENST
Via onze partner bieden wij jou een pechhulpdienst (‘RSA’) gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de eerste dag dat jouw Auto van Lynk & op jouw naam staat. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, de gebruiksvoorwaarden op de Site.

17. AANSPRAKELIJKHEID
Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig zou zijn onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend of voorzienbaar gevolg zijn van een schending van Overeenkomst dan wel wegens niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze controle, of, wanneer wij belet of vertraagd zijn om de Overeenkomst na te komen als gevolg van iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade bestaande uit onder meer doch niet uitsluitend winstderving, kansschade, of anderszins. Om compensatie te kunnen vorderen, moeten het verlies of de kosten daadwerkelijk geleden zijn. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens jou als Consument en derhalve niet verantwoordelijk voor verlies of kosten met betrekking tot bedrijfsactiviteiten.

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verlies of schade welke is ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst is beperkt tot de totale waarde van de Order.

18. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Wij kunnen jou toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Auto van Lynk & Co. Jouw licentie en rechten met betrekking tot deze IE worden beheerst door de voorwaarden voor Aanverwante Connectiviteitsdiensten, zoals hier op onze website kan worden gevonden. Voor het geval de voorwaarden voor Aanverwante Connectiviteitsdiensten het gebruik van onderdelen of diensten die worden beschermd door IE, dan kennen wij aan jou een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken (i) intern in samenhang met de M2M Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar is gesteld, en (ii) volgens voorwaarden met betrekking tot de IE.  
 
IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door de voorwaarden met betrekking tot de IE.

De IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt worden voor enig ander doel dan zoals is toegestaan door de documentatie voor de IE en de voorschriften van deze Algemene Voorwaarden.

Binnen of in verband met de Auto van Lynk & Co kunnen wij jou het intellectueel eigendom van een derde partij (‘3PIP’) doen toekomen. Dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij. Deze aparte voorwaarden zullen wij aan jou verstrekken of jou laten lezen of downloaden op de website van de desbetreffende derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden. 

Tenzij anders vermeld in voornoemde aparte voorwaarden van de derde partij, is het gebruik van de 3PIP beperkt tot gebruik in verband met het gebruik van de Auto van Lynk & Co en het toegestaan gebruik waarvoor de 3PIP beschikbaar is gesteld.

19. EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video’s en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel, Club of in marketingmaterialen, alsmede enige IE  weergegeven ten aanzien van de Lynk & Co Auto is het eigendom van of gelicentieerd aan Lynk & Co en het is jou niet toegestaan om deze materialen te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

De afbeeldingen, video’s en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen.

20. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden. Mocht overdracht plaatsvinden, dan zullen wij jou daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is jou niet toegestaan jouw Overeenkomst of enige rechten die daaruit voortvloeien over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

21. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft, gebruik maakt van de Site, en een Order plaatst. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden op de Site hier.

22. CONNECTED SERVICES 
De Lynk & Co Auto is voorzien van Connected Services, onderverdeeld i twee categoriëen: ‘Standaard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Connected Services worden geregeld door (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op onze website hier), (ii) onze fair use policy (beschikbaar op onze website hier) en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier). Gebruik van de Connected Services is alleen toegestaan onder voorwaarde dat de bestuurder deze voorwaarden eerst accepteert. 

23. NIETIGHEID
Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen.

24. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT
Alle Overeenkomsten tussen jou en ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlandse recht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Als Consument kun jij een procedure aanspannen, welke verband houdt met de Overeenkomst, bij de bevoegde rechtbank van jouw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn.

Indien wij een vordering tegen jou als consument willen instellen, om welke reden dan ook, dan zullen wij dit uitsluitend doen bij de bevoegde rechtbank in het land waarvan jij een inwoner bent.

25. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN
Wanneer jij als consument een klacht heeft die jij niet met ons kunt oplossen, dan heb jij de mogelijkheid om jouw klacht eveneens voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten klachten voortvloeiend uit online aankopen buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR Platform vindt jij op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting, tenzij duidelijk anders is vermeld.

26. MEER INFORMATIE
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op https://www.lynkco.com/nl-nl/terms-and-policies. Wanneer jij deze wilt opslaan voor jouw eigen archief, dan kun jij deze Algemene Voorwaarden afdrukken of opslaan als PDF op de gebruikelijke wijze via jouw computer.BIJLAGE  A - MODEL ANNULERINGSFORMULIER 

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen indien U de overeenkomst wenst te herroepen)

- Aan Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: hello@lynkco.nl 

- Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen (*)/voor het verrichten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*),

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*),

- Naam van de consument(en),

- Adres van de consument(en),

- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

Version 2.3