LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor maandelijks membership van Lynk & Co voor consumenten

Geldt vanaf 1 september 2023

1. INLEIDING 
Welkom bij de website van Lynk & Co https://www.lynkco.com/nl-nl/ (de ‘Site’). 

Ons abonnement (‘Abonnement) geeft jou voor een vaste prijs toegang tot een Auto van Lynk & Co en andere Diensten van Lynk & Co voor de duur van jouw Abonnement. Een complete lijst van de diensten van Lynk & Co en de geldende voorwaarden is hieronder te vinden in Onderdeel III (de ‘Abonnement Diensten’). 

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor het Abonnement (‘Algemene Voorwaarden Abonnement’) voor een auto van Lynk & Co tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V of een van haar Gelieerde Ondernemingen (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) aan jou als consument (‘jij’, ‘jouw’) op de Site, de Club, en Tour in Nederland. 

Deze Algemene Voorwaarden Abonnement gelden niet voor de aankoop van een Auto van Lynk & Co, sharing services van Lynk & Co of reserveonderdelen van Lynk & Co. Wanneer jij geïnteresseerd bent in één van deze diensten, lees dan de afzonderlijk hiervoor geldende voorwaarden op de Site.

Deze Algemene Voorwaarden Abonnement bestaan uit 3 secties, die hieronder uiteengezet worden. Jij wordt verzocht alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden Abonnement en de overige begeleidende documenten te lezen (een complete lijst daarvan is te vinden in Onderdeel III) voordat jij een Order bij ons plaatst. Door het plaatsen van een Order voor een Abonnement ga jij ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden Abonnement en verklaar jij deze gelezen te hebben. 

Wanneer er dingen veranderen, dan kunnen deze Algemene Voorwaarden Abonnement eveneens veranderen. Wij wijzen jou er nogmaals op deze Algemene Voorwaarden Abonnement te lezen voordat jij een Order voor een Abonnement plaatst bij ons, zelfs wanneer jij dit eerder al gedaan hebt. Het Abonnement geldt onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden Abonnement in de versie die geldt op het moment dat een Abonnement wordt afgesloten. 

2. BEDRIJFSINFORMATIE
Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer 78438780
Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland
E-mail: hello@lynkco.nl  

3. CONTACTGEGEVENS
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-0233377 
E-mail: hello@lynkco.com 

‘Gelieerde Onderneming’ betekent een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB, een Zweedse onderneming met beperkte aansprakelijkheid met registratienummer 559151-8161. 
 
4. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN
De overeenkomst voor een Abonnement (de ‘Overeenkomst’) bestaat uit de volgende documenten, 
De Orderbevestiging voor het Abonnement 
Deze Algemene Voorwaarden Abonnement
Onderdeel I Hoe in te schrijven voor Abonnement 
Onderdeel II Abonnement Auto en regels voor het gebruik 
Onderdeel III Abonnement Diensten 
Bijlage 1 Model herroepingsformulier
Bijlage 2 Lijst van extra kosten inclusief BTW 

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor extra diensten die jij van ons koopt in verband met het Abonnement.

Deze Algemene Voorwaarden Abonnement zullen nimmer jouw wettelijke rechten beperken.

I. HOE IN TE SCHRIJVEN VOOR ABONNEMENT

5. PLAATSEN VAN EEN ORDER 
5.1. Vereisten
Je kunt online een order plaatsen voor het Abonnement (‘Order’) via de webwinkel van Lynk & Co op https://www.lynkco.com/nl-nl/ en de daarbinnen beschikbare applicaties van Lynk & Co Nederland (gezamenlijk genoemd: de ‘Webwinkel’). Ook kan jij een Lynk & Co club (‘Club’) een Lynk & Co tour (‘Tour’) bezoeken binnen Nederland.

Om je te Abonneren moet u:
A. Eenentwintig (21) jaar of ouder zijn 
B. Ten minste 3 (drie) jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs binnen Nederland en thans een geldig rijbewijs hebben binnen Nederland, en 
C. Woonachtig zijn in Nederland.

Jij bent ervoor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat deze vereisten worden vervuld tijdens de gehele looptijd van de Overeenkomst. Wij kunnen gedurende jouw Abonnement met jou opnemen om te verifiëren dat jij voldoet aan deze vereisten, waarbij jij verplicht bent onze instructies op te volgen en de verzochte informatie of documentatie te verstrekken.

Wanneer jij een Order plaatst, verklaart en garandeer jij dat jij niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat jij de Auto van Lynk & Co niet zult verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zult stellen aan een dergelijke persoon. Mocht dit het geval blijken te zijn, dan wordt jouw Order onmiddellijk beëindigd. Voorts behouden wij ons het recht voor eventuele kosten niet aan jou te restitueren en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling doen van reeds betaalde kosten of deel van de Koopprijs. 

Om een Order te plaatsen in de Webwinkel moet jij alle verplichte velden naar waarheid en correct invullen, jouw Abonnement configureren volgens de opties die aan jou worden aangeboden en bevestigen dat jij deze Algemene Voorwaarden Abonnement heeft gelezen. Daarnaast moet jij een Lynk & Co account (‘Lynk & Co Account’) aanmaken, wanneer jij dit nog niet hebt gedaan. Het Lynk & Co Account wordt beheerst door de aparte voorwaarden, welke te vinden zijn op de Site hier. 

Wanneer jij een Order plaatst ontvang je van ons bericht dat je Order is ontvangen. Dit betreft geen acceptatie van jouw Order of een formele orderbevestiging. Wanneer je een Order in onze Webwinkel plaatst in onze Webwinkel, dan je doe een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten volgens deze Algemene Voorwaarden Abonnement. Voorwaarden die jij hebt verzocht als onderdeel van de Order zullen eerst geldig zijn wanneer wij deze voorwaarden duidelijk schriftelijk geaccepteerd hebben. 

Het is jou slechts toegestaan één actief Abonnement tegelijk te hebben.

5.2. Rijbewijs
Het is jouw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de geldigheid van jouw rijbewijs. Wanneer jouw rijbewijs is uitgegeven buiten Nederland, dan is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het geldig is in Nederland en geldig blijft voor de duur van de Overeenkomst. Het is jouw verantwoordelijkheid om ons te informeren over verandering van jouw rijbewijs gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zoals verlenging, afloop enz. 

5.3 Een bindende overeenkomst

Zodra wij jouw Order hebben verwerkt en bevestigd hebben dat wij aan jouw Order kunnen voldoen, sturen wij jou een schriftelijke orderbevestiging van het Abonnement (‘Orderbevestiging’). Bij ontvangst van de Orderbevestiging sluit jij een bindende overeenkomst (‘Overeenkomst’) met ons. De Orderbevestiging gaat vergezeld van de volledige inhoud van de Overeenkomst. 

NB: een automatisch bericht dat jij van ons ontvangt als reactie op jouw Order vormt geen formele Orderbevestiging, tenzij dit duidelijk als zodanig wordt vermeld. 

6. CONFIGURATIE VAN DE AUTO EN DE DIENSTEN
6.1. Configuratie
Wanneer jij jouw Order plaatst, dan kun jij jouw Abonnement configureren door te kiezen uit bepaalde configuraties van de Auto van Lynk & Co. 

De door jouw gekozen configuratie van de Auto van Lynk & Co (de ‘Abonnement Auto’) en de Abonnement Diensten die standaard zijn opgenomen, worden beschreven in de Orderbevestiging. Om zeker te weten dat de configuratie van jouw Abonnement is zoals jij wilt, word jij verzocht de Abonnement Orderbevestiging nauwkeurig door te nemen wanneer jij deze ontvangt en ons zo spoedig te informeren wanneer jij fouten vindt.

Wij behouden het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen aan de door jou gekozen Abonnement Auto na het sluiten van de Overeenkomst – zolang deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit of prestaties van de Abonnement Auto. 

6.2. Wijzigen van een Order
Behalve in het geval dat de Orderbevestiging onjuiste informatie bevat en niet aansluit bij jouw Order, is het niet toegestaan Orders te wijzigen. In geval dat jij jouw Order wilt wijzigen, vragen wij jou om voor ondersteuning contact op te nemen met het Engagement Center. Indien een wijziging onmogelijk is, om ongeacht welke reden, dan kun jij jouw Order nog wel annuleren op de wijze zoals hieronder beschreven en een nieuwe Order plaatsen.

7. PRIJS 
7.1. Abonnement Vergoeding

Jouw Abonnement vergoeding (de ‘Abonnement Vergoeding’) omvat jouw Abonnement Auto en Abonnement Diensten. Een complete lijst daarvan vind jij in jouw Orderbevestiging. Jouw Abonnement Vergoeding per Factureringsperiode wordt vermeld bij de checkout in de Webwinkel voordat jij jouw Order plaatst. Tenzij door ons uitdrukkelijk anders gesteld, zijn de prijzen die in de Webwinkel worden getoond inclusief belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), maar exclusief leveringskosten, indien van toepassing, welke afzonderlijk voldaan moeten worden wanneer leveringskosten gelden. 

Jouw eerste (1e) Abonnement Vergoeding wordt gereserveerd na het sluiten van de Overeenkomst en vastgelegd zodra wij jouw Abonnement Auto aan jou leveren. Met uitzondering van de eerste (1e) Abonnement Vergoeding, betaal jij jouw Abonnement Vergoeding vooraf op dezelfde datum van iedere kalendermaand, dat wil zeggen, de datum waarop jij jouw Abonnement Auto heeft ontvangen (‘Factureringsdatum’). De factureringsperiode voor jouw Abonnement Vergoeding ligt derhalve tussen de Factureringsdatum van iedere kalendermaand (de ‘Factureringsperiode’). Bijvoorbeeld, wanneer jij jouw Abonnement Auto op 10 maart hebt ontvangen, dan wordt de Factureringsperiode de periode tussen 10 maart en 10 april. 

7.2. Bijkomende kosten
Mogelijk moet jij bijkomende kosten aan ons betalen (naast jouw Abonnement Vergoeding) voor kosten die zijn ontstaan tijdens jouw gebruik van de Abonnement Auto, maar die aan ons opgelegd worden als geregistreerde eigenaar van de Abonnement Auto. Dit geldt bijvoorbeeld voor tolbetalingen, boetes vanwege verkeersovertredingen, parkeergeld en fileheffingen die zich voordoen tijdens jouw Abonnement. 

Wij nemen deze bijkomende kosten op in jouw Abonnement Vergoeding voor de Factureringsperiode volgend op de ontvangst door ons van de bijkomende kosten of brengen deze apart in rekening. Wij brengen bij jou hiervoor administratiekosten à drie euro (EUR 3). We zullen dergelijke extra kosten samen met jouw Abonnement-vergoeding voor de relevante factureringsperiode vermelden in jouw ‘Mijn pagina's’ in jouw Lynk & Co-account. Je kunt altijd inloggen op jouw Lynk & Co Account om jouw eerstvolgende betaling in te zien. Een niet uitputtende lijst van welke bijkomende kosten, mocht jij deze maken, en de bijbehorende administratiekosten, is te vinden op in Bijlage 2.

8. BETALING 
8.1. Betaalmethoden

Voor het betalen van jouw Abonnement kun jij kiezen uit verschillende betalingsopties die beschikbaar zijn in de Webwinkel, in de Club, of Tour en je kunt deze voldoen in de daar vermelde valuta. Wij zullen de betalingsgegevens die jij aan ons heeft verstrekt gebruiken voor jouw eerste Abonnement Vergoeding en voor alle volgende Abonnement Vergoedingen en bijkomende kosten. 

Je kunt jouw Abonnement Vergoeding betalen op de manier die aan jou wordt gepresenteerd wanneer jij jouw Order plaatst. Over het algemeen accepteren we de volgende betaalmethoden: creditcard en pinpas, SEPA-automatische incasso. We behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden voor een Bestelling niet te accepteren en verwijzen naar andere betaalmethoden. We accepteren alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (‘EU’) en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen of toeslagen die door derden worden aangerekend, zoals, maar niet beperkt tot, banken of creditcardaanbieders.

Alle betaalpas- en creditcardhouders worden onderworpen aan een validatie- en autorisatiecontrole door de uitgever ervan. Mocht de uitgever van de desbetreffende betaalpas of creditcard weigeren de betaling aan ons te autoriseren, dan ontvang jij een bericht dat de betaling niet verricht kon worden. In geval dat jouw betaling niet kan worden verricht, probeer het dan nogmaals of neem contact op met het Engagement Center voor ondersteuning. Wanneer de Abonnement Vergoeding om enige reden niet kan worden gereserveerd, dan kan geen Order worden geplaatst. 

8.2. Veilige betaling met betaalpas / creditcard 
Bij in het invullen van jouw betalingsgegevens worden jouw gegevens in versleutelde vorm via een beveiligde verbinding veilig verzonden naar onze Betalingsdienstaanbieder (‘BDA’) en daar verwerkt. 

8.3. Specificatie Abonnement vergoeding 
Je ontvangt een specificatie van jouw Abonnement Vergoeding in jouw ‘Mijn pagina's’ in jouw Lynk & Co-account en naar het e-mailadres dat jij hebt opgegeven bij het plaatsen van jouw bestelling op dezelfde dag als jouw Factureringsdatum. Let erop dat jouw gekozen betaalmethode geldig is en dat jij voldoende saldo hebt om de betaling te kunnen uitvoeren.

8.4. Kredietcontrole 
Wij behouden ons het recht voor een beoordeling van jouw geloofwaardigheid en acceptatie uit te voeren op basis van jouw persoonsgegevens en jouw kredietwaardigheid. Indien je kiest voor een betaling met creditcard of betaalpas, dan behouden wij ons het recht voor om de geldigheid van de creditcard of betaalpas en de kredietstatus ervan te controleren in verband met de waarde van de Order en of jouw persoonsgegevens kloppen en overeenkomen met de gegevens als vermeld in de Order.

8.5. Late betaling
Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat jouw Abonnement Vergoeding en eventuele bijkomende kosten op tijd voldaan worden. Indien jij jouw Abonnement Vergoeding niet hebt voldaan op de vervaldatum, dan sturen wij jou één (1) herinnering waarin wij jou vragen deze betaling per omgaande te doen. Let erop dat je betalingsinstructie in die herinnering opvolgt, deze kan afwijken van jouw normale betalingsmethode. 

Indien wij jouw betaling niet binnen drie (3) werkdagen (maandag - vrijdag) na deze eerste herinnering hebben ontvangen, dan volgen wij op met een formele herinnering, en initiëren wij aanmaningsprocedures en schuldinvorderingsmaatregelen, waarvoor extra kosten aan jou berekend kunnen worden. 
 
Indien wij jouw betaling van de Abonnement Maandelijkse Vergoeding niet hebben ontvangen binnen vijftien (15) dagen nadat deze verschuldigd was, dan hebben wij het recht jouw Overeenkomst te beëindigen. Mochten wij hiertoe overgaan, dan informeren wij jou daarvan per e-mail en tenzij wij jouw betaling uiterlijk vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief hebben ontvangen (“Beëindigingsdatum”), wordt de Overeenkomst beëindigd per de Beëindigingsdatum.

9. LEVERING
9.1. Algemeen

De verschillende leveringsmethoden die wij bieden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor Orders die worden geplaatst in de Webwinkel in Nederland leveren wij slechts binnen Nederland.

Meer informatie over onze verschillende leveringsopties vind je in op onze website hier (‘Leveringsbeleid’). Indien niets anders schriftelijk aan jou kenbaar is gemaakt, zijn de leveringskosten inclusief douanerechten en overheidshonoraria, verzend- en administratiekosten voor levering aan jou, maar zonder leveringskosten voor retourzendingen.

Voordat jij jouw Order plaatst worden de leveringsmethoden eventuele bijbehorende kosten vermeld in de Webwinkel of op een andere passende wijze aan jou getoond. Wanneer jij jouw Order plaatst, kun je kiezen aan welke leveringsmethode jij de voorkeur geeft voor de levering van jouw Abonnement Auto. Na het versturen van jouw Orderbevestiging nemen wij contact met jou op om de levering van jouw Abonnement Auto te regelen en jou te laten weten welke leveringstijden voor jou beschikbaar zijn op basis van de door jou gekozen leveringsmethode bij het plaatsen van de Order. Wanneer je jouw moment van levering hebt gekozen, dan wordt dit schriftelijk aan jou bevestigd. 

Voor Abonnement Auto's waarvan de levering gepland staat voor meer dan 6 (zes) maanden na de datum van de Order behouden wij het recht voor een redelijke verhoging van de Prijs door te voeren, rekening houdend met factoren als inflatie, hogere kosten voor grondstoffen en transport- en administratiekosten. Mocht een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk worden dan stellen wij jou daarvan op de hoogte. Indien je de verhoging niet accepteert, dan heb je het recht de Overeenkomst te annuleren in overeenstemming met Artikel 11. 

Bij levering vragen wij jou om een identiteitsbewijs te laten zien en een leveringsbevestiging te ondertekenen. Vergeet niet jouw rijbewijs meer te nemen wanneer je jouw Abonnement Auto ophaalt en rekening te houden met de identificatie-eisen volgens het Leveringsbeleid, voordat je jouw Abonnement Auto ophaalt. 

9.2. Wijzigingen in de levering 
In bepaalde gevallen kun je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit wellicht niet altijd mogelijk is zullen wij ons best doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit slechts plaatsvinden tegen een annuleringsvergoeding die jij verschuldigd bent. Wanneer een annuleringsvergoeding geldt wanneer wij met de wijziging van de levering akkoord gaan, dan zullen wij jou altijd daar altijd van op de hoogte stellen. Mocht je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen van een methode die wij kosteloos bieden naar een leveringsmethode waarvoor wij leveringskosten rekenen, dan wordt jouw eerste Abonnement Vergoeding verhoogd met de leveringskosten. 

Zie voor meer details over of en hoe je jouw leveringsmethode kunt wijzigen, alsook in welke situaties betaling van een vergoeding voor de levering verplicht is, het Leveringsbeleid

9.3. Vertraagde levering 
De levertijden zijn schattingen en hoewel wij ons altijd inzetten om te kunnen leveren binnen de verwachte periode kunnen wij de exacte tijd van levering niet garanderen. 

In geval van een vertraagde levering zullen wij jou zo spoedig mogelijk van de vertraagde levering op de hoogte stellen en jou een nieuwe levertijd laten weten. Je wordt verzocht het Leveringsbeleid voor meer informatie over hoe de vertraagde levering zal worden behandeld. Mocht het moment van levering van jouw Abonnement Auto essentieel zijn voor jou, dan moet jij dit aan ons mededelen bij het plaatsen van jouw Order. 

9.4. Niet-opgehaalde orders 
Indien jij om welke reden dan ook jouw Abonnement Auto niet ophaalt volgens jouw gekozen leveringsmethode en tijd, dan wordt jouw Order aan ons geretourneerd en zullen wij de leveringskosten van de retournering aan jou in rekening brengen, zoals gespecificeerd in het Leveringsbeleid

9.5. Eigendom en titel 
De eigendom van de Abonnement Auto zal nimmer overgaan op jou gedurende jouw Abonnement of daarna. De Abonnement Auto en eventuele accessoires zijn onze eigendom en de Abonnement Auto wordt geregistreerd op onze naam. Wij behouden het recht voor de Auto van Lynk & Co weer in bezit te nemen in geval dat jij jouw Abonnement Vergoeding niet voldoet, zonder ons op de hoogte te stellen van jouw voornemen daartoe. 

10. ANNULERING VAN EEN ORDER 
Je kunt jouw Order annuleren te allen tijde kosteloos annuleren, mits jij jouw Abonnement Auto nog niet heeft ontvangen. In dit geval zullen wij de eerste gereserveerde Abonnement Vergoeding zo spoedig mogelijk aan je terugstorten, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van jouw annulering van de Order. Mocht je dit willen doen, dan moet je ons dat laten weten door contact op te nemen met het Engagement Center. In het geval dat je jouw Order drie (3) dagen of minder voor de datum van de door jou gekozen levertijd annuleert, kunnen annuleringskosten voor de levering van toepassing zijn, zoals uiteengezet in het Leveringsbeleid. Raadpleeg het leveringsbeleid op de Site voor meer informatie.

11. WETTELIJK RECHT VAN HERROEPING
Algemeen
Wanneer je een Order bij ons plaatst in de Webwinkel, dan heb jij een wettelijk recht van herroeping uit de Overeenkomst, om ongeacht welke reden, binnen veertien (14) dagen na de Orderbevestiging. 

Dit wettelijke recht is niet van toepassing bij aankopen gedaan in een Club.

11.1. Tijdsperiode
De periode van veertien (14) dagen waarin jij kunt herroepen vangt aan op de datum waarop jij met ons de Overeenkomst voor het Abonnement sluit. 

11.2. Uitoefening van jouw recht 
Om jouw recht van herroeping uit te oefenen moet jij, voordat de periode van 14 (veertien) dagen afloopt, jouw besluit tot herroeping aan ons meedelen, waarbij jij duidelijk vermeldt dat je jouw recht van herroeping wenst uit te oefenen. 
Je kunt dit op iedere manier aan ons meedelen binnen de periode van 14 dagen, maar bij voorkeur vragen wij jou,
A. Gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie Bijlage 1)
B. Een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het Engagement Center per brief of e-mail aan het adres als genoemd aan het begin van deze Algemene Voorwaarden van het Abonnement.

11.3. Retour
Wanneer jij ons duidelijk in kennis hebt gesteld van jouw voornemen tot herroeping, dan moet jij de Abonnement Auto aan ons retourneren, mocht deze reeds geleverd zijn. De kosten voor de retournering komen voor jouw rekening. Om de Abonnement Auto aan ons te retourneren nadat jij jouw recht van herroeping heeft uitgeoefend, kun je kiezen uit een van de twee onderstaande opties. Vóór het retourneren van de Abonnement Auto dien jij het Engagement Center mee te delen hoe je dit wilt doen, zodat wij jou bij het retourneren kunnen ondersteunen. De opties zijn als volgt.  
A. De Abonnement Auto op eigen kosten en binnen veertien (14) dagen nadat je ons in kennis hebt gesteld van jouw voornemen je terug te trekken, retourneren op een fysieke Lynk & Co locatie zoals gespecificeerd in het retourbeleid (beschikbaar op de Site hier), of
B. Wij halen jouw Abonnement Auto op jouw kosten op, op een locatie die door jou en het Engagement Center is afgesproken. Jouw verzoek en boeking voor ons om jouw Abonnement Auto op te halen moet worden gedaan binnen veertien (14) dagen van de datum waarop je ons jouw voornemen tot herroeping meedeelt. 

11.4. Kosten van retour
Zoals hierboven vermeld, komen de kosten voor de retournering voor jouw rekening. Dit geldt zelfs wanneer jij gebruik maakt van de retourservice van Lynk & Co. De geschatte kosten voor het retourneren van een Auto van Lynk & Co bedragen momenteel driehonderdvijftig euro (EUR 350). 

11.5. Restitutie
Wij zullen jouw Abonnement Vergoeding restitueren alsmede voor zover van toepassing de leverkosten (waarvan zijn uitgesloten de aanvullende kosten als gevolg van jouw keuze voor een leveringsmethode die niet de goedkoopst aangeboden methode is), minus een gepast bedrag dat daarvan wordt afgetrokken in lijn met het voorgaande, indien van toepassing, zonder vertraging en in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat wij de Lynk & Co Auto van jou retour hebben gekregen of bij bewijs van afgifte.

Wij zullen de restitutie uitvoeren door gebruikmaking van dezelfde betaalmethode die jij hebt gebruikt voor jouw betaling tenzij dat niet mogelijk is. Wanneer je ervan bewust bent dat dit niet mogelijk is, neem dan contact op met het Engagement Center. Als wij om enige reden niet tot restitutie kunnen overgaan met gebruikmaking van dezelfde betaalmethoden of wanneer er, om wat voor reden dan ook, aanvullende afspraken nodig zijn, nemen wij contact met jou op om de restitutie uit te kunnen voeren.

11.6. Oorspronkelijke staat
Wij garanderen een volledige restitutie uitsluitend indien de Abonnement Auto aan ons wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin jij deze ontving, dat wil zeggen, in de oorspronkelijke staat. Dit betekent dat jij in de Abonnement Auto mag rijden om de aard, kenmerken en werking ervan te bepalen, maar dat jij aansprakelijk bent jegens ons voor de waardevermindering van de Abonnement Auto welke het gevolg is van enig gebruik buiten hetgeen noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de Abonnement Auto te bepalen. 

Wanneer wij de geretourneerde Abonnement Auto hebben ontvangen, dan zullen wij deze controleren en indien jij de Abonnement Auto vaker hebt gebruikt dan nodig is om zeker te weten dat deze in goede werkende staat is en om de kenmerken ervan te bepalen zullen wij een bedrag in mindering brengen in evenredige verhouding tot de verminderde waarde van de Abonnement Auto van het bedrag dat aan jou wordt teruggestort. 

12. DUUR & BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT 
12.1. Duur van het Abonnement 

Jouw Abonnement vangt aan op de dag dat jij jouw Abonnement Auto ontvangt en zal automatisch worden verlengd voor een extra Factureringsperiode, tenzij jij jouw Abonnement opzegt door ons daar schriftelijk van in kennis te stellen. Dit geldt eveneens in geval dat jij de Abonnement Auto niet ophaalt op de door jou gekozen leverdatum, maar niet wanneer wij de Abonnement Auto niet leveren op de door jou gekozen leverdatum, in welk geval het Abonnement aanvangt wanneer wij de Abonnement Auto aan jou leveren. De gegevens voor het opzeggen van jouw Abonnement zijn te vinden in onderstaand Artikel 12.3.

12.2. Minimumperiode 
Het Abonnement heeft een minimumperiode van één (1) Factureringsperiode, wat betekent dat jij jouw Abonnement twintig (20) dagen vóór de volgende Factureringsdatum moet opzeggen om te voorkomen dat deze wordt verlengd met nog een Factureringsperiode. 

12.3. Beëindiging van het Abonnement door jou 
Jij kunt de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door op de Lynk & Co website, of telefonisch via het Engagement Center, mede te delen dat jij de Overeenkomst wenst te beëindigen. Wanneer jij de Overeenkomst wil beëindigen hanteren wij een opzegtermijn van ten minste twintig (20) dagen. Dit betekent dat jij niet verplicht bent om nog een Factureringsperiode te betalen wanneer jij ons ten minste twintig (20) dagen vóór jouw volgende Factureringsdatum (te weten, dezelfde maand, zoals hierboven bepaald) in kennis heeft gesteld van jouw wens de Overeenkomst te beëindigen. Indien wij jouw verzoek tot beëindiging van de Overeenkomst later dan twintig (20) dagen vóór jouw volgende Factureringsdatum ontvangen, dan wordt jouw Overeenkomst verlengd met nog een Factureringsperiode na jouw Factureringsdatum en daarna beëindigd (dat wil zeggen, aan het eind van de Factureringsperiode).

Nadat je ons hebt geïnformeerd over jouw wens de Overeenkomst te beëindigen, blijft jouw Abonnement actief en kun jij de Abonnement Auto blijven gebruiken totdat deze aan ons is geretourneerd in overeenstemming met onderstaand Artikel 14. 

Als de Abonnement Auto niet binnen de gestelde termijn aan ons wordt geretourneerd, zullen we een procedure voor terugvordering starten. Voor zover wettelijk is toegestaan, zullen wij dergelijke terugnamekosten bij jou in rekening brengen. Jij bent ook verplicht om een vergoeding van EUR 25 te betalen voor elke dag dat de Abonnement Auto niet aan ons is geretourneerd. Houd rekening met de staat waarin de Abonnement Auto zich moet bevinden op het moment dat deze aan ons wordt geretourneerd volgens Artikel 14 en dat jij aansprakelijk bent voor eventuele kosten die worden gemaakt doordat de Auto niet aan deze voorwaarden voldoet.

12.4. Beëindiging van het Abonnement door ons 
Zoals hierboven gesteld hebben wij het recht jouw Overeenkomst met ons te beëindigen wegens wanbetaling; jij ontvangt van ons dan een Beëindigingsbrief waarin wij jou informeren over de beëindiging en dat deze beëindiging vier (4) dagen na de datum van de Beëindigingsbrief (‘Beëindigingsdatum’) van kracht wordt Dit betekent dat jij de Abonnement Auto uiterlijk op de Beëindigingsdatum aan ons moet retourneren. Het retourneren van jouw Abonnement Auto kun je regelen met het Engagement Center. Gezien het tijdsbestek is het van cruciaal belang dat jij onmiddellijk na ontvangst van de Beëindigingsbrief contact opneemt met het Engagement Center. 
 
Mocht de Abonnement Auto niet aan ons worden geretourneerd binnen het hierboven bepaalde tijdsbestek, dan zullen wij overgaan tot het vorderen van afgifte al dan niet via een gerechtelijke procedure. Wij zullen de kosten voor deze procedure aan jou in rekening brengen voor zover wettelijk toegestaan. Tevens ben jij verplicht een vergoeding à EUR 25 te betalen voor iedere dag dat de Abonnement Auto niet aan ons is geretourneerd. NB: let op de staat waarin de Abonnement Auto zich moet bevinden bij retournering wanneer deze aan ons wordt geretourneerd ingevolge Artikel 14. Voorts wijzen wij erop dat jij aansprakelijk bent voor eventuele kosten die ontstaan als gevolg van het feit dat de Auto niet voldoet aan voornoemde voorwaarden. 

Wij zijn gerechtigd jouw Abonnement Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij alle nog openstaande bedragen uit hoofde Overeenkomst onmiddellijk dienen te worden voldaan, indien;
a) u meer dan eens de voorwaarden van de Overeenkomst heeft geschonden;
b) uit een kredietrapport blijkt dat jij een geschiedenis van wanbetaling hebt of wanneer wij, redenen hebben om aan te nemen dat jij niet aan jouw betalingsverplichting kunt voldoen; 
c) u de Abonnement Vergoeding meer dan één (1) keer niet heeft voldaan op de Factureringsdatum;
d) u een andere betalingsverplichting aan ons niet nakomt binnen een vastgestelde termijn en nadat jij een betalingsherinnering hebt ontvangen; 
e) de Abonnement Auto voorwerp is van abnormaal gebruik of verkeerd beheer;
f) u onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt;
g) u misbruik maakt van een vervangend/huurvoertuig of anderszins de voorwaarden schendt die van toepassing zijn op het ter beschikking stellen van een dergelijk voertuig aan u;
h) u anderszins handelt in strijd met een bepaling van de Overeenkomst of door ons uitgegeven gebruikersinstructies; en
i) u, zonder onze toestemming, met de Abonnement Auto heeft gereden of getracht heeft te rijden buiten het toegestane grondgebied
j) je meer dan 1 keer geen afspraak maakt met de gecontracteerde werkplaats zoals geïnstrueerd door Lynk & Co of de Abonnement Auto niet naar de aangewezen werkplaats voor enige afgesproken werkzaamheden brengt. 

Indien wij de Overeenkomst beëindigen volgens het bovenstaande, dan zijn wij gerechtigd de noodzakelijke maatregelen te treffen om de Abonnement Auto met onmiddellijke ingang weer in bezit te nemen. Wij zijn gerechtigd de politie, douane of andere autoriteit in te roepen die handelt in ons belang en die gerechtigd is de Abonnement Auto in beslag te nemen. 

13. WIJZIGINGEN OP DE OVEREENKOMST 
Wij behouden het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst en de overige daarin vervatte of genoemde documenten, alsmede om de prijs van jouw Abonnement te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf aan jou communiceren en jou informeren over hoe jij die wijzigingen kunt accepteren. In geval dat wij een prijswijziging doorvoeren, heb jij de keus om hetzij akkoord te gaan met de wijziging volgens de instructies die jij vindt in het bericht waarin wij jou van de wijziging in kennis te stellen, of hier niet mee akkoord te gaan en de prijswijziging te weigeren door jouw Abonnement op te zeggen volgens Artikel 11. Indien jij ons niet kenbaar maakt dat je niet met de wijziging akkoord gaat, dan nemen wij aan dat je de wijzigingen accepteert. Wij sturen jou altijd een herinnering wanneer wij een wijziging aan jou communiceren. Prijswijzigingen zullen dertig (30) dagen nadat wij je van deze wijziging in kennis hebben gesteld van kracht worden.

14. RETOURNERING VAN DE ABONNEMENT AUTO 
14.1. Hoe te retourneren

Bij de beëindiging van de Overeenkomst dien jij samen met het Engagement Center maatregelen nemen om de Abonnement Auto aan Lynk & Co retourneren. Je kunt kiezen tussen de opties zoals uiteengezet in het retourneringsbeleid
In geval dat de laatste dag van jouw Overeenkomst op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, kunnen wij van jou verlangen dat jij de Abonnement Auto vóór de laatste dag van jouw Abonnement retourneert.

14.2. Staat van de Abonnement auto bij retournering 
Maak jouw Abonnement Auto vóór het retourneren hiervoor gereed. De Abonnement Auto moet aan ons geretourneerd worden in overeenstemming met onze Handleiding, beschikbaar op onze website hier, en met alle ongevallen en alle schades tijdig gemeld. 
 
Bij retournering behouden wij het recht voor de Abonnement Auto samen met jou te inspecteren. Wanneer jij de Abonnement Auto aan ons retourneert, zullen wij de staat van de Abonnement Auto beoordelen. Hieronder valt het beoordelen of de auto schoon is, of er schade is, en of de onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de Abonnement Auto nog aanwezig zijn. Het resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd en eventueel noodzakelijke reparatiekosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht volgens het slijtagebeleid dat te vinden is hier en bijkomende kosten zoals gespecificeerd in Bijlage 2 hieronder.  

14.3. Berekening definitieve kilometerstand 
Bij retournering lezen wij de definitieve kilometerstand van jouw Abonnement Auto af en berekenen wij de door jou te betalen kosten volgens onderstaand Artikel 27.

15. VERZEKERINGEN
Het Abonnement omvat een allrisk met schade voor inzittendenverzekering (‘Verzekering’), welke dekking biedt voor:
- Aansprakelijkheid jegens derde partijen
- Schade aan de Abonnement Auto; en
- Schade wanneer de bestuurder gewond raak of komt te overleiden door een ongeluk met de Abonnement Auto 

De verzekering wordt verstrekt door onze partner Allianz. Allianz is een wereldwijde verzekeraar van wagenparken met jarenlange ervaring op dat gebied. Hun voorwaarden zijn van toepassing op de verzekering. 

Het is niet toegestaan je eigen Verzekering af te sluiten of de huidige Verzekering aan te passen. Een samenvatting van de verzekeringsdekking is hier te vinden.

Jouw eigen risico in het geval van een ongeluk of schade aan de Abonnement Auto is beperkt tot vijfhonderd euro (EUR 500) (de schadeverwerkingskosten) per ongeval of schade zolang de voorwaarden van Lynk & Co zijn nageleefd.

16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1. Onze aansprakelijkheid jegens Jou 
Niets in deze Algemene Voorwaarden Abonnement zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg van een schending van de overeenkomst zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, kansschade, of verlies van (zakelijke) kansen. Om compensatie te kunnen vorderen moeten het verlies of de kosten daadwerkelijk geleden zijn. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens jou als Consument en derhalve niet verantwoordelijk voor verlies of kosten met betrekking tot bedrijfsactiviteiten. 

Indien jij meent dat jouw Abonnement Auto afwijkingen of fouten vertoont die van invloed zijn op jouw gebruik van de Abonnement Auto, dan zullen wij, zolang de afwijking of fout niet is veroorzaakt door jouw verkeerd gebruik van de Abonnement Auto, de Abonnement Auto naar onze keuze repareren of vervangen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij jou aan ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten, hetzij zodra jij de Auto van Lynk & Co heeft ontvangen en de schade, fout of onregelmatigheid ontdekt of wanneer jij deze bemerkt. 

Jij kunt ons informeren en jouw klacht registreren door, 
- Een klachtenformulier in te vullen (te vinden op de Site), of
- Contact op te nemen met Engagement Center

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verlies of schade welke is ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst zal beperkt zijn tot de totale waarde van jouw Order. 

16.2. Jouw aansprakelijkheid jegens Ons
Als je in strijdt handelt met de Algemene Voorwaarden Abonnement, dan ben jij aansprakelijk voor enig geleden verlies, waaronder – maar niet beperkt tot – schade of diefstal, dan ben jij aansprakelijk voor enig geleden verlies, zoals maar niet beperkt tot schade of diefstal. Jij bent verantwoordelijk voor het handelen van andere bestuurders die jij toestaat de Abonnement Auto te gebruiken. 

Zoals hierboven vermeld, ben je verantwoordelijk voor alle kosten en boetes, zoals verkeers-, parkeer-, snelheids- en fileheffingen die Je tijdens het Abonnement oploopt. Lynk & Co zal ofwel (i) dergelijke kosten die aan Lynk & Co als de geregistreerde eigenaar van de Abonnement Auto zijn gericht, aan Jou aanrekenen ofwel (ii) jouw persoonlijke informatie doorgeven aan de betreffende autoriteiten of derde partij, zodat de verplichting dergelijke kosten en boetes aan Jou worden overgedragen. Dit geldt eveneens in geval dat jij anderen toestaat met de Abonnement Auto te rijden, in welk geval deze ontstane kosten worden behandeld als ware deze door jou gemaakt. Wij behouden het recht voor deze kosten te factureren tot maximaal twaalf (12) maanden nadat jij de Overeenkomst door jou of door ons is opgezegd, of jij je hebt teruggetrokken. 

17. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Wij kunnen jou toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Abonnement Auto. De licentie en het recht deze IE te gebruiken kunnen worden beheerst door de Voorwaarden voor onze Connected Services (de ‘Connected Services’), zoals te vinden op onze website hier. Indien er de voorwaarden voor de Connected Services niet van toepassing zijn op kenmerken of diensten beschermd door IE, dan kennen wij aan jou een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken i) intern in samenhang met de Abonnement Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar werd gesteld, en ii) volgens de documentatie voor de IE. 
 
IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door enige toepasselijke voorwaarden voor de IE. 
 
Wij kunnen jou toegang geven tot het intellectueel eigendom van een derde partij binnen of in verband met de Abonnement Auto (‘3PIP’). Een dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij en welke wij aan jou kunnen verstrekken en/of aan jou laten lezen dan wel die je kunt downloaden op de website van de derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden. 
 
Je zult erop toezien dat alle bestuurders en passagiers bewust worden gemaakt van de voorwaarden met betrekking tot IE en 3PIP en deze accepteren. Tenzij anders aangegeven in de aparte 3PIP voorwaarden, is het toegestane gebruik van 3PIP beperkt tot gebruik in de Abonnement Auto voor het toegestane gebruik waarvoor de 3PIP beschikbaar is gesteld.

18. EIGENDOM VAN RECHTEN
Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video's en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketing materiaal, alsmede enige weergegeven IE met betrekking tot de Abonnement Auto is eigendom van, of in licentie gegeven aan, Lynk & Co en dergelijke materialen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruik.  
 
De afbeeldingen, video's en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Abonnement Auto kan afwijken van de afbeeldingen. 

19. OVERDRACHT VAN RECHTEN
Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden. Mocht dit plaatsvinden dan zullen wij je daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is jou niet toegestaan om niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

20. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
Voor zover wij persoonsgegevens van jou verwerken, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor dat verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zijn ook de gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Connected Services. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is op onze website hier

21. CONNECTED SERVICES
De Abonnement Auto bevat Connected Services die kunnen worden gebruikt in de Abonnement Auto en de Lynk & Co mobiele applicatie. Voor deze Connected Services gelden aparte gebruiksvoorwaarden voor de bestuurders van de Abonnement Auto en zijn beschikbaar op onze website hier. Gebruik van de Connected Services is alleen toegestaan op voorwaarde dat de bestuurder de gebruiksvoorwaarden accepteert. 

22. NIETIGHEID 
Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden Abonnement wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen. 

23. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT 
Alle Overeenkomsten tussen jou en ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlands recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Als Consument kun jij een rechtszaak aanspannen in verband met de Overeenkomst bij de bevoegde rechtbank in jouw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn. 

Indien wij enige van onze rechten willen afdwingen tegen jou als consument, dan zullen dit wij uitsluitend doen bij de rechtbanken van de jurisdictie waarvan jij een inwoner bent.

24. ALTERNATIVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN
Wanneer jij als consument een klacht hebt die jij niet met ons kunt oplossen, dan heb jij de mogelijkheid jouw klacht eveneens voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten zoals jij klachten ontstaan uit online aankopen buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR Platform vind je op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met u, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

25. MEER INFORMATIE 
Deze Algemene Voorwaarden Abonnement zijn in te zien op https://lynkco.com/nl-nl/terms-and-policies.  Wanneer je deze wilt opslaan voor jouw eigen archief, dan kun je deze Algemene Voorwaarden Abonnement afdrukken of opslaan als PDF op jouw computer. 

Je kunt jouw Order ook opslaan en archiveren door in de laatste fase van het plaatsen van jouw Order in de Webwinkel de gebruikelijke commando’s op jouw computer te gebruiken, of te wachten tot je de Orderbevestiging ontvangt, met daarin de gegevens van jouw Order en de Algemene Voorwaarden Abonnement die gelden ten tijde van het plaatsen van jouw Order.

26. WIL JIJ ONS BEREIKEN?
Mocht je ons om welke reden dan ook willen bereiken, neem dan contact met ons Engagement Center op de hierboven vermelde wijze.

II. ABONNEMENT AUTO EN REGELS VOOR HET GEBRUIK 

Je kunt de Abonnement Auto gebruiken gedurende jouw Abonnement zoals hieronder beschreven. 

27. MAANDELIJKSE VRIJE KILOMETERS
Volgens jouw Abonnement heb jij maandelijks (wat voor alle duidelijkheid gelijk is aan een Factureringsperiode) 1250 (twaalfhonderdvijftig) vrije kilometers (‘Vrije Kilometers’). Je kunt deze afstand met de Abonnement Auto rijden zonder extra kosten boven op jouw Abonnementsvergoeding. 

Jouw Vrije Kilometers gelden voor alle kilometers die door de Abonnement Auto worden gereden, ongeacht wie erin rijdt, behalve het aantal gereden kilometers terwijl jouw Abonnement Auto gedeeld wordt op het Lynk & Co Sharing Platform.

Hoewel het aantal Vrije Kilometers maandelijks wordt berekend, brengen wij niet maandelijks kosten in rekening in rekening voor de kilometers gereden boven het maandelijks aantal Vrije Kilometers. In plaats daarvan brengen wij het totaal aantal kilometers in rekening aan het eind van de Overeenkomst. We behouden ons het recht voor om u een vergoeding in rekening te brengen voor het aantal gereden kilometers boven uw kilometerbeperking wanneer jij extra kilometerkosten maakt met een waarde van vijfhonderd euro (EUR 500) of meer. Kilometers kunnen daardoor worden doorgeschoven tussen maanden tot op een overschot aan kilometerkosten ad EUR 500, waarna het surplus aan kilometer kosten aan jou gefactureerd zal worden op dezelfde wijze als extra kosten zoals omschreven in Sectie 6.1. Na betaling, zal het aantal gereden kilometers opnieuw berekend worden vanaf nul (0). 

Dit betekent dat jij de extra kilometers die je gedurende een maand hebt verbruikt in evenwicht kunt brengen door tijdens een andere maand minder kilometers te gebruiken, tot aan de maand waarin jouw extra kilometerkosten hoger zijn dan EUR 500. Aan het einde van de Overeenkomst zullen wij, als je jouw totale kilometervergoeding hebt overschreden, een toeslag in rekening brengen voor extra kilometers.

De kosten voor kilometers boven het Aantal Vrije Kilometers bedragen zestien cent (EUR 0,16) per kilometer (incl. BTW). 

Je kunt jouw gereden kilometers in jouw Abonnement Auto volgen in de Lynk & Co App. Om ervoor te zorgen dat jij de meest actuele informatie hebt over jouw gereden kilometers, zullen wij jouw kilometerstand aflezen via een draadloze download, waardoor jij overzicht houdt over jouw kosten en gereden kilometers. 

28. WIE MOGEN DE AUTO BESTUREN?
De Abonnement Auto kan worden bestuurd door jou, de contracthouder, en jouw directe gezinsleden die ingeschreven zijn op hetzelfde woonadres als jij (mits zij voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden Abonnement. Het is jouw verplichting ervoor te zorgen dat de personen die jij toestaat met de Abonnement Auto te rijden zich aan de Gebruiksregels en aan de Overeenkomst houden en hiervoor in aanmerking komen. 

Jij bent ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat bovenstaand vereisten worden nageleefd te allen tijde gedurende de Overeenkomst. 

29. DELEN.
De Abonnement Auto mag gedeeld worden via het Lynk & Co sharing platform (het ‘Lynk & Co Sharing Platform’), maar mag niet gedeeld worden via andere sharing platforms of diensten. Mocht jij ervoor kiezen jouw Abonnement Auto te delen op het Lynk & Co Sharing Platform, dan kan deze worden bestuurd door personen buiten jouw directe gezinsleden en huishouden, volgens de afzonderlijke voorwaarden die het Lynk & Co Sharing Platform.

30. GRONDGEBIED
Je kunt met de Abonnement Auto rijden binnen de landen waarin wij onze roadside assistance service (‘RSA’) aanbieden. Zie voor meer informatie over de landen waarin wij RSA aanbieden en waarin met de Abonnement Auto kan worden gereden onze website hier. Voor meer informatie over RSA, zie Artikel 15 hierboven. 

31. KOSTEN DOOR GEBRUIK 
Kosten die ontstaan uit het gebruik van de Abonnement Auto komen voor jouw rekening en vallen buiten de Abonnement Vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitenwisservloeistof, parkeerkosten, tolbetalingen, enzovoorts. Ter voorkoming van twijfel, geldt dat kosten die niet voorkomen in jouw Orderbevestiging voor jouw rekening zijn. 

32. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR (CAR GUIDE)
Bij levering ontvang jij als eigenaar een handleiding voor jouw Abonnement Auto (“Car Guide”). De Car Guide is te vinden in de Abonnement Auto via de applicatie “Car Guide” in het beeldscherm voor de bestuurder, in de App van Lynk & Co en online op de Site. De Car Guide is jouw gids voor jouw Abonnement Auto en bevat informatie over de werking van jouw Abonnement Auto. Lees de Car Guide zorgvuldig door voordat jij jouw Abonnement Auto gebruikt. De Car Guide kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in jouw Abonnement Auto uitkomen. 

33. WEL/NIET DOEN 
WEL DOEN

Lees de Car Guide en andere instructies behorend bij jouw Abonnement Auto zorgvuldig door.
Rijd en gebruik de Abonnement Auto met gepaste zorg en houd je aan alle verkeersregels en wettelijke reglementen.
Meld ongevallen of schade onmiddellijk aan ons via het Engagement Center. 
Meld diefstal of inbraak onmiddellijk aan ons via het Engagement Center.
Meld ieder onverwacht gedrag van de Abonnement Auto aan het Engagement Center voor advies.
Rijd voorzichtig met de Abonnement Auto en neem alle redelijke maatregelen om schade aan of diefstal van de Abonnement Auto te voorkomen.
Controleer regelmatig de bandendruk en het olie- en vloeistoffenniveau zoals nodig is volgens de Car Guide. 

NIET DOEN
Roken in de Abonnement Auto (daaronder begrepen e-sigaretten).
Wijzigingen aanbrengen aan de Abonnement Auto.
Rijden met huisdieren in de passagierscompartimenten van de Abonnement Auto.
Accessoires installeren zonder onze schriftelijke toestemming daarvoor.
Gevaarlijke goederen vervoeren of bewaren in de Abonnement Auto.
Off-road rijden met de Abonnement Auto of op wegen of terreinen die niet bedoeld zijn voor auto's.
De Abonnement Auto gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals het vervoeren van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten.   
De Abonnement Auto besturen wanneer jij daar fysiek niet toe in staat bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie wegens ziekte. 

34. PECHHULPDIENST
Via onze partner bieden wij jou een pechhulpdienst (roadside assistance service - ‘RSA’) gedurende jouw Abonnement. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, de gebruiksvoorwaarden op onze website hier

35. OMRUILEN ABONNEMENT AUTO 
Op enig moment tijdens jouw Abonnement kan het nodig zijn dat wij jouw Abonnement Auto wijzigen of de Abonnement Auto die jij gebruikt tijdelijk moeten omwisselen, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie of wanneer wij menen dat de Abonnementsauto waar jij in rijdt niet meer aan onze normen voldoet. Hiervoor behouden wij het recht jouw Abonnement Auto om te wisselen voor een andere Auto van Lynk & Co Auto en kunnen wij jou niet garanderen dat jij gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebt over precies die Abonnement Auto als vermeld in jouw Orderbevestiging. Het omruilen van een Abonnement Auto en het beoordelen van een Abonnement Auto kan uitsluitend door ons geïnitieerd worden en mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met jou op voor het omruilen van de Abonnement Auto. 

36. MOBILITEITSSERVICE 
Je hebt het recht gebruik te maken van onze mobiliteitsservice wanneer jouw Abonnement Auto langer dan 1 (één) werkdag in de werkplaats staat. Meer informatie over de mobiliteitsservice waar jij over kunt beschikken als onderdeel van jouw Abonnement op de website hier.

III. ABONNEMENT DIENSTEN 

37. TOEPASSINGSGEBIED 
Deze Algemene Voorwaarden voor Abonnement Diensten vormen een integraal onderdeel van jouw Abonnement  en worden overeengekomen bij de ontvangst van de Orderbevestiging. Het Abonnement geeft jou recht op de Abonnement diensten zoals hieronder nader omschreven in Artikel 38 (‘Abonnement Diensten’) en geldt uitsluitend voor de Abonnement Auto die aan jou is geleverd in het kader van jouw Abonnement en zoals gespecificeerd in jouw Abonnement Orderbevestiging. 

38. DIENSTEN
In het kader van jouw Abonnement heb jij recht op de hieronder vermelde Abonnement diensten (‘Abonnement Diensten’) in dit artikel 38.

38.1. Periodiek onderhoud en vereiste inspecties 
Tijdens jouw Abonnement zorgen wij voor jouw Abonnement Auto. Iedere 24 (vierentwintig) maanden, dan wel iedere 30.000 (dertigduizend) kilometer voeren wij periodiek onderhoud uit. Periodiek onderhoud wordt verricht door een garage waarmee Lynk & Co een contract heeft afgesloten in het land waar jouw Abonnement Auto is geregistreerd en volgens de aanbevelingen van de fabrikant. 

Periodiek onderhoud omvat, maar is niet beperkt tot diverse controles van de auto ten aanzien van functionaliteit, veiligheidssystemen, slijtage en vloeistofniveaus, software-updates en het vervangen van onderdelen volgens nader te bepalen intervallen, zoals motorruimte en filters, tandriemen en bougies. De kosten voor arbeid en onderdelen die nodig zijn voor het periodiek onderhoud zijn hierin opgenomen. De details over wat wordt gerekend tot periodiek onderhoud, worden na afronding van het periodiek onderhoud vermeld in het onderhoudsboekje.

Bijvullen van olie en andere vloeistoffen in de tijd tussen het periodiek onderhoud valt niet onder het periodieke onderhouden.

Er wordt contact met je opgenomen voordat het geplande onderhoud of een andere vereiste inspectie moet plaatsvinden. Je bent ook verplicht om onmiddellijk contact met ons op te nemen als u een bericht in de auto of via de app krijgt dat het onderhoud moet plaatsvinden. We geven je de nodige informatie over de werkplaats waarmee je contact moet opnemen om de afspraak te plannen, samen met het tijdsbestek waarbinnen je dat moet doen. Je kunt de lijst van Lynk & Co's gecontracteerde werkplaatsen, inclusief contactgegevens, ook hier op onze website vinden. 

Houd er rekening mee dat het jouw plicht is om de afgesproken afspraken met de werkplaatsen na te komen. Als je je niet aan een dergelijke geplande afspraak houdt, hebben wij recht op verdere compensatie van jou voor alle kosten en verliezen die wij als gevolg daarvan oplopen.


38.2. Vervanging ruitenwisserbladen 
Wij zullen de bladen van je ruitenwissers vervangen indien nodig, meer informatie is beschikbaar hier.   

38.3. Mobiliteitscoulande
Wanneer je jouw Abonnement Auto meer dan 1 (één) kalenderdag moet missen vanwege een bezoek aan een door Lynk & Co gecontracteerde garage, met uitzondering van hulp bij pech onderweg (waarvoor eigen voorwaarden gelden, beschikbaar op onze site hier), dan zorgen wij voor vervangend vervoer. Dit kan zijn in de vorm van een vervangende auto of anderszins, afhankelijk van welke oplossing je kiest. Meer details over vervangend vervoer en andere oplossingen waar je uit kunt kiezen vind je op onze website hier

38.4. Proactieve planning 
Wij zullen regelmatig data uitlezen vanuit jouw Abonnement Auto om de prestaties ervan te controleren, om proactief onderhoud en reparaties te plannen, en om ervoor te zorgen dat de auto optimaal functioneert.  

38.5. Connected services
Jouw Abonnement Auto is voorzien van Connected Services, onderverdeeld in twee categoriëen: ‘Standaard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Connected Services worden geregeld door (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op onze website hier), (ii) onze fair use policy (beschikbaar op onze website hier) en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier). 

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaard Services zijn kosteloos, terwijl toegang tot en gebruik van de Premium Services in het is tegen betaling van aanvullende kosten aan Lynk & Co of een derde partij. 

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaard Services worden kosteloos door Lynk & Co verstrekt als onderdeel van het Abonnement. De toegang tot en het gebruik van de Premium Services zijn in het Abonnement inbegrepen. Jouw Abonnement omvat ook, binnen de beperkingen van de fair use policy, de data gerelateerd aan het gebruik van de Premium Services. 

38.6. Winterbandendienst
Jouw Abonnement omvat geen winterbanden, noch vervanging van de banden of wielen van jouw Abonnement Auto. Echter, je kan Lynk & Co’s winterbandendienst aanschaffen in aanvulling op jouw Abonnement hetgeen de huur van winterbanden en PUD omvat.

NB: het verbod wijzigingen aan te brengen aan jouw Abonnement Auto geldt onverkort voor het zelf vervangen van de banden of het zelf installeren van winterbanden.

39. UW VERPLICHTINGEN
Voor de levering van de Abonnement Diensten aan jou moet je als consument het volgende doen, 
- Rijden en omgaan met de Abonnement Auto volgens de Car Guide;
- Regelmatig het vloeistof- en olieniveau controleren en, zo nodig, bijvullen volgens de handleiding voor de eigenaar op (jouw) eigen kosten;
- Ervoor zorgen dat jouw Abonnement Auto beschikbaar is voor afspraken met de werkplaats wanneer wij deze is gepland op een afgesproken datum en tijd; en
- Lynk & Co zo spoedig mogelijk informeren, door contact op te nemen met het Engagement Centre, over;
o schade of een defect aan jouw Abonnement Auto,
o noodzakelijk onderhoud, wanneer je meent dat jouw Abonnement Auto eerder onderhoud nodig heeft dan de geplande onderhoudsbeurt.
In deze gevallen kan je ook in plaats hiervan contact opnemen met de Lynk & Co partner werkplaats. De lijst van Lynk & Co partner werkplaatsen is te vinden op onze website hier.

40. LOOPTIJD EN BEËINDIGING 
De Abonnement Diensten zullen aan jou worden geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden voor Abonnement Diensten gedurende de looptijd van jouw Abonnement.

Deze Algemene Voorwaarden voor Abonnement Diensten eindigen van rechtswege bij beëindiging van jouw Abonnement. 
 
41. PRIJS 
De Abonnement Diensten vormen een integraal onderdeel van jouw Abonnement en de Abonnement Diensten in Artikel 376e mg zullen zonder extra kosten voor jou worden uitgevoerd. De betaling voor jouw Abonnement Diensten is opgenomen in jouw Abonnement Vergoeding. 
BIJLAGE 1 - MODEL HERROEPINGSFORMULIER

(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien U de overeenkomst wenst te herroepen)

Aan Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: hello@lynkco.nl  

Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen (*)/voor het verrichten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*),

Besteld op (*)/ ontvangen op (*),

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.BIJLAGE 2 - LIJST VAN EXTRA KOSTEN INCLUSIEF BTW

1. EXTRA KILOMETERS
Zestien cent (€ 0,16) per extra kilometer
 
2. TOESTAND VAN  ABONNEMENT AUTO BIJ INLEVERING 
Voorbeeldovertredingen:
De Abonnement Auto is niet schoongemaakt – binnenkant
De Abonnement Auto is niet schoongemaakt – buitenkant
Geur in de Abonnement Auto (zoals rook, huisdier, braaksel, enz.)
Overmatige slijtage aan de Abonnement Auto (zoals krassen, steenslag, versleten interieur)
Niet goedgekeurde wijzigingen aan de Abonnement auto die ongedaan moeten worden gemaakt (zoals stickers, dakkoffer, niet goedgekeurde bandenwissels, enz.)
Ontbrekende onderdelen (zoals serviceboekje, laadkabel, trekhaak)
 
Extra kosten met betrekking tot de toestand van de auto bij teruggave zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om de auto in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
  
Indien het misbruik door de verzekeringspolis wordt gedekt, zal de klant nooit meer in rekening worden gebracht dan de verwerkingskosten van de schade voor het herstel voor één geval.

3. BOETES EN VERGOEDINGEN
Voorbeelden van vergoedingen die kunnen plaatsvinden tijdens het contract:
Parkeerkosten 
Boete voor verkeersovertreding 
Congestieheffing 
Toltarieven 
 
Bijkomende kosten in verband met boetes en vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van de hoogte van de boete of vergoeding. Bovendien zal Lynk & Co in geval van overtreding boetes en vergoedingen administratiekosten van EUR 3 inclusief btw in rekening brengen.
 
4. VERWERKINGSKOSTEN VOOR SCHADE
In geval van een ongeluk of schade aan de Abonnement Auto, ben jij verantwoordelijk voor het vergoeden van de daadwerkelijke schade. Echter, als een dergelijk ongeluk of schade niet zijn veroorzaakt door handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden Abonnement, zal niet meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) schade administratiekosten in rekening gebracht, zelfs indien onze reparatiekosten hoger zijn.

 

II. M2M AUTO EN REGELS VOOR HET GEBRUIK   
Je kunt de M2M Auto gebruiken gedurende jouw Maandelijks Membership zoals hieronder beschreven.  

27. MAANDELIJKSE VRIJE KILOMETERS

Volgens jouw Maandelijks Membership heb jij maandelijks (wat voor alle duidelijkheid gelijk is aan een Factureringsperiode) 1250 (twaalfhonderdvijftig) vrije kilometers (‘Vrije Kilometers’). Je kunt deze afstand met de M2M Auto rijden zonder extra kosten boven op jouw Maandelijks Membershipsvergoeding.  


Jouw Vrije Kilometers gelden voor alle kilometers die door de M2M Auto worden gereden, ongeacht wie erin rijdt, behalve het aantal gereden kilometers terwijl jouw M2M Auto gedeeld wordt op het Lynk & Co Sharing Platform.. 

Hoewel het aantal Vrije Kilometers maandelijks wordt berekend, brengen wij kosten in rekening in rekening voor de kilometers gereden boven het maandelijks aantal Vrije Kilometers. In plaats daarvan brengen wij het totaal aantal kilometers in rekening aan het eind van de Overeenkomst of wanneer jij extra kilometerkosten maakt met een waarde van vijfhonderd euro (EUR 500) of meer. Kilometers kunnen daardoor worden doorgeschoven tussen maanden tot op een overschot aan kilometerkosten ad EUR 500, waarna het surplus aan kilometer kosten aan jou gefactureerd zal worden op dezelfde wijze als extra kosten zoals omschreven in Sectie 6.1. Na betaling, zal het aantal gereden kilometers opnieuw berekend worden vanaf nul (o).   

Dit betekent dat jij de extra kilometers die je gedurende een maand hebt verbruikt in evenwicht kunt brengen door tijdens een andere maand minder kilometers te gebruiken, tot aan de maand waarin jouw extra kilometerkosten hoger zijn dan EUR 500. Aan het einde van de Overeenkomst zullen wij, als je jouw totale kilometervergoeding hebt overschreden, een toeslag in rekening brengen voor extra kilometers. 

De kosten voor kilometers boven het Aantal Vrije Kilometers bedragen € 0.16 per kilometer (incl. BTW).  

Je kunt jouw gereden kilometers in jouw M2M Auto volgen in de Lynk & Co App. Om ervoor te zorgen dat jij de meest actuele informatie hebt over jouw gereden kilometers, zullen wij jouw kilometerstand aflezen via een draadloze download, waardoor jij overzicht houdt over jouw kosten en gereden kilometers.  

28. WIE MOGEN DE AUTO BESTUREN?

De M2M Auto kan worden bestuurd door jou, de contracthouder, en jouw directe gezinsleden die ingeschreven zijn op hetzelfde woonadres als jij (mits zij voldoen aan de eisen als beschreven in Artikel 4), zoals gedefinieerd in de Verzekering. Meer informatie over wie nog meer de M2M Auto mag besturen is te vinden in de verzekeringsvoorwaarden zoals beschikbaar op onze website hier. Het is jouw verplichting ervoor te zorgen dat de personen die jij toestaat met de M2M Auto te rijden zich aan de Gebruiksregels en aan de Overeenkomst houden en hiervoor in aanmerking komen. 

29. DELEN

De M2M Auto mag gedeeld worden via het Lynk & Co sharing platform (het ‘Lynk & Co Sharing Platform’), maar mag niet gedeeld worden via andere sharing platforms of diensten. Mocht jij ervoor kiezen jouw M2M Auto te delen op het Lynk & Co Sharing Platform, dan kan deze worden bestuurd door personen buiten jouw directe gezinsleden en huishouden, volgens de afzonderlijke voorwaarden die het Lynk & Co Sharing Platform en de daaraan gerelateerde verzekering van het Sharing Platform beheersen.  

30. GRONDGEBIED
Je kunt met de M2M Auto rijden binnen de landen waarin wij onze roadside assistance service (‘RSA’) aanbieden. Zie voor meer informatie over de landen waarin wij RA aanbieden en waarin in de M2M Auto kan worden gereden onze website hier. Voor meer informatie over RSA, zie Artikel 15 hierboven.  

31. KOSTEN DOOR GEBRUIK 
Kosten die ontstaan uit het gebruik van de M2M Auto komen voor jouw rekening en vallen buiten de M2M Vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitenwisservloeistof, parkeerkosten, tolbetalingen, enzovoorts. Ter voorkoming van twijfel, geldt dat kosten die niet voorkomen in jouw Orderbevestiging voor jouw rekening zijn.  

32. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR (CAR GUIDE)
Bij levering ontvang jij als eigenaar een handleiding voor jouw M2M Auto (“Car Guide”). De Car Guide is te vinden in de M2M Auto via de applicatie “Car Guide” in het beeldscherm voor de bestuurder, in de App van Lynk & Co en online op de Site. De Car Guide is jouw gids voor jouw M2M Auto en bevat informatie over de werking van jouw M2M Auto. Lees de Car Guide zorgvuldig door voordat jij jouw M2M Auto gebruikt. De Car Guide kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in jouw M2M Auto uitkomen.  

33. WEL/NIET DOEN 
WEL DOEN
Lees de Car Guide en andere instructies behorend bij jouw M2M Auto zorgvuldig door. 
• Rijd en gebruik de M2M Auto met gepaste zorg en houd je aan alle verkeersregels en wettelijke reglementen. 
• Meld ongevallen of schade onmiddellijk aan ons via het Engagement Center.  
• Meld diefstal of inbraak onmiddellijk aan ons via het Engagement Center. 
• Meld ieder onverwacht gedrag van de M2M Auto aan het Engagement Center voor advies. 
• Rijd voorzichtig met de M2M Auto en neem alle redelijke maatregelen om schade aan of diefstal van de M2M Auto te voorkomen. 
• Controleer regelmatig de bandendruk en het olie- en vloeistoffenniveau zoals nodig is volgens de Car Guide.

NIET DOEN
Roken in de M2M Auto (daaronder begrepen e-sigaretten). 
• Wijzigingen aanbrengen aan de M2M Auto. 
• Rijden met huisdieren in de passagierscompartimenten van de M2M Auto. 
• Accessoires installeren zonder onze schriftelijke toestemming daarvoor. 
• Gevaarlijke goederen vervoeren of bewaren in de M2M Auto. 
• Off-road rijden met de M2M Auto of op wegen of terreinen die niet bedoeld zijn voor auto's. 
• De M2M Auto gebruiken voor zakelijke doeleinden, zoals het vervoeren van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten.    
• De M2M Auto besturen wanneer jij daar fysiek niet toe in staat bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie wegens ziekte.  

34. PECHHULPDIENST

Via onze partner bieden wij jou een pechhulpdienst (roadside assistance service - ‘RSA’) gedurende jouw Maandelijks Membership. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSA, de gebruiksvoorwaarden op onze website hier.  

35. OMRUILEN ABONNEMENTSAUTO 

Op enig moment tijdens jouw Maandelijks Membership kan het nodig zijn dat wij jouw M2M Auto wijzigen of de M2M Auto die jij gebruikt tijdelijk moeten omwisselen, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie of wanneer wij menen dat de abonnementsauto waar jij in rijdt niet meer aan onze normen voldoet. Hiervoor behouden wij het recht jouw M2M Auto om te wisselen voor een andere Auto van Lynk & Co Auto en kunnen wij jou niet garanderen dat jij gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebt over precies die M2M Auto als vermeld in jouw Orderbevestiging. Het omruilen van een M2M Auto en het beoordelen van een M2M Auto kan uitsluitend door ons geïnitieerd worden en mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met jou op voor het omruilen van de M2M Auto. 

36. MOBILITEITSSERVICE 
Je hebt het recht gebruik te maken van onze mobiliteitsservice wanneer jouw M2M Auto langer dan 1 (één) werkdag in de werkplaats staat. Meer informatie over de mobiliteitsservice waar jij over kunt beschikken als onderdeel van jouw Maandelijks Membership op de Site hier

III. M2M DIENSTEN 

37. TOEPASSINGSGEBIED 
Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van jouw M2M Lidmaatschap en worden overeengekomen bij de ontvangst van de Orderbevestiging. Het M2M Lidmaatschap geeft jou recht op de M2M diensten zoals hieronder nader omschreven in Artikel 38 (‘M2M Diensten’) en geldt uitsluitend voor de M2M Auto die aan jou is geleverd in het kader van jouw M2M Lidmaatschap en zoals gespecificeerd in jouw M2M Orderbevestiging.  

38. DIENSTEN

In het kader van jouw M2M Lidmaatschap heb jij recht op de hieronder vermelde M2M diensten (‘M2M Diensten’) in dit artikel 37. 

38.1. Periodiek onderhoud en vereiste inspecties 

Tijdens jouw Abonnement zorgen wij voor jouw Abonnement Auto. Iedere 24 (vierentwintig) maanden, dan wel iedere 30.000 (dertigduizend) kilometer voeren wij periodiek onderhoud uit. Periodiek onderhoud wordt verricht door een garage waarmee Lynk & Co een contract heeft afgesloten in het land waar jouw Abonnement Auto is geregistreerd en volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Periodiek onderhoud omvat, maar is niet beperkt tot diverse controles van de auto ten aanzien van functionaliteit, veiligheidssystemen, slijtage en vloeistofniveaus, software-updates en het vervangen van onderdelen volgens nader te bepalen intervallen, zoals motorruimte en filters, tandriemen en bougies. De kosten voor arbeid en onderdelen die nodig zijn voor het periodiek onderhoud zijn hierin opgenomen. De details over wat wordt gerekend tot periodiek onderhoud, worden na afronding van het periodiek onderhoud vermeld in het onderhoudsboekje.

Bijvullen van olie en andere vloeistoffen in de tijd tussen het periodiek onderhoud valt niet onder het periodieke onderhouden.

Er wordt contact met je opgenomen voordat het geplande onderhoud of een andere vereiste inspectie moet plaatsvinden. Je bent ook verplicht om onmiddellijk contact met ons op te nemen als u een bericht in de auto of via de app krijgt dat het onderhoud moet plaatsvinden. We geven je de nodige informatie over de werkplaats waarmee je contact moet opnemen om de afspraak te plannen, samen met het tijdsbestek waarbinnen je dat moet doen. Je kunt de lijst van Lynk & Co's gecontracteerde werkplaatsen, inclusief contactgegevens, ook hier op onze website vinden.

Houd er rekening mee dat het jouw plicht is om de afgesproken afspraken met de werkplaatsen na te komen. Als je je niet aan een dergelijke geplande afspraak houdt, hebben wij recht op verdere compensatie van jou voor alle kosten en verliezen die wij als gevolg daarvan oplopen.    

38.2. Vervanging ruitenwisserbladen 
Wij zullen de bladen van je ruitenwissers vervangen indien nodig, meer informatie is beschikbaar hier.

38.3. Mobiliteitscoulande
Wanneer je jouw M2M Auto meer dan 1 (één) kalenderdag moet missen vanwege een bezoek aan een door Lynk & Co gecontracteerde garage, met uitzondering van hulp bij pech onderweg (waarvoor eigen voorwaarden gelden, beschikbaar op onze site hier), dan zorgen wij voor vervangend vervoer. Dit kan zijn in de vorm van een vervangende auto of anderszins, afhankelijk van welke oplossing je kiest. Meer details over vervangend vervoer en andere oplossingen waar je uit kunt kiezen vind je op onze website hier.  

38.4. Proactieve planning 
Wij zullen regelmatig data uitlezen vanuit jouw M2M Auto om de prestaties ervan te controleren, om proactief onderhoud en reparaties te plannen, en om ervoor te zorgen dat de auto optimaal functioneert.   

38.5. Connected services
Jouw M2M Auto is voorzien van Connected Services, onderverdeeld i twee categoriëen: ‘Standaard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Connected Services worden geregeld door (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op onze website hier), (ii) onze fair use policy (beschikbaar op onze website hier) en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier).  

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaard Services zijn kosteloos, terwijl toegang tot en gebruik van de Premium Services mogelijk is tegen betaling van aanvullende kosten aan Lynk & Co of een derde partij.  

NB: het is volgens deze voorwaarden niet toegetsaan wijzingen aan jouw M2M Auto aan te brengen.

38.6. Winterbandendienst 

Jouw M2M Membership omvat geen winterbanden, noch vervanging van de banden of wielen van jouw M2MAuto. Echter, je kan Lynk & Co’s winterbandendienst aanschaffen in aanvulling op jouw M2M Membership hetgeen de huur van winterbanden en PUD omvat. 

ND: het verbod wijzigingen aan te brengen aan jouw M2M Auto geldt onverkort voor het zelf vervangen van de banden of het zelf installeren van winterbanden. 

39. UW VERPLICHTINGEN
Voor de levering van de Abonnement Diensten aan jou moet je als consument het volgende doen,
- Rijden en omgaan met de Abonnement Auto volgens de Car Guide;
- Regelmatig het vloeistof- en olieniveau controleren en, zo nodig, bijvullen volgens de handleiding voor de eigenaar op (jouw) eigen kosten;
- Ervoor zorgen dat jouw Abonnement Auto beschikbaar is voor afspraken met de werkplaats wanneer wij deze is gepland op een afgesproken datum en tijd; en
- Lynk & Co zo spoedig mogelijk informeren, door contact op te nemen met het Engagement Centre, over;
o schade of een defect aan jouw Abonnement Auto,
o noodzakelijk onderhoud, wanneer je meent dat jouw Abonnement Auto eerder onderhoud nodig heeft dan de geplande onderhoudsbeurt. In deze gevallen kan je ook in plaats hiervan contact opnemen met de Lynk & Co partner werkplaats. De lijst van Lynk & Co partner werkplaatsen is te vinden op onze website hier.

40. LOOPTIJD EN BEËINDIGING 
De M2M Diensten zullen aan jou worden geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten gedurende de looptijd van jouw M2M Lidmaatschap. 

Deze Algemene Voorwaarden voor M2M Diensten eindigen van rechtswege bij beëindiging van jouw M2M Lidmaatschap.  
 
41. PRIJS 
De M2M Diensten vormen een integraal onderdeel van jouw M2M Lidmaatschap en de M2M Diensten in Artikel 4 zullen zonder extra kosten voor jou worden uitgevoerd. De betaling voor jouw M2M Diensten is opgenomen in jouw M2M Vergoeding.  

Bijlage 1 - Model herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien U de overeenkomst wenst te herroepen)

Aan Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: hello@lynkco.nl  

Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen (*)/voor het verrichten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*),

Besteld op (*)/ ontvangen op (*),

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 2 - Lijst van extra kosten inclusief BTW

1. EXTRA KILOMETERS
€ 0,16 per extra kilometer 

2. TOESTAND VAN MAANDELIJKSE MEMBERSHIP-AUTO BIJ INLEVERING 
Voorbeeldovertredingen:
De M2M Auto is niet schoongemaakt – binnenkant
De M2M Auto is niet schoongemaakt – buitenkant
Geur in de M2M Auto (zoals rook, huisdier, braaksel, enz.)
De M2M Auto teruggebracht zonder volle tank brandstof 
Overmatige slijtage aan de Abonnement Auto (zoals krassen, steenslag, versleten interieur)
Niet goedgekeurde wijzigingen aan de Abonnement auto die ongedaan moeten worden gemaakt (zoals stickers, dakkoffer, niet goedgekeurde bandenwissels, enz.)
Ontbrekende onderdelen (zoals serviceboekje, laadkabel, trekhaak)

Extra kosten met betrekking tot de toestand van de auto bij teruggave zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om de auto in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 

Indien het misbruik door de verzekeringspolis wordt gedekt, zal de klant nooit meer in rekening worden gebracht dan de verwerkingskosten van de schade voor het herstel voor één geval. 

3. BOETES EN VERGOEDINGEN
Voorbeelden van vergoedingen die kunnen plaatsvinden tijdens het contract:
Parkeerkosten 
Boete voor verkeersovertreding 
Congestieheffing 
Toltarieven 
 
Bijkomende kosten in verband met boetes en vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van de hoogte van de boete of vergoeding. Bovendien zal Lynk & Co in geval van overtreding boetes en vergoedingen administratiekosten van EUR 3 inclusief btw in rekening brengen. 

4. VERWERKINGSKOSTEN VOOR SCHADE
In geval van een ongeluk of schade aan de M2M Auto, ben jij verantwoordelijk voor het vergoeden van de daadwerkelijke schade. Echter, als een dergelijk ongeluk of schade niet zijn veroorzaakt door handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden M2M, zal niet meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) schade administratiekosten in rekening gebracht, zelfs indien onze reparatiekosten hoger zijn.


Version 2.61