LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor Lynk & Co voor autodelen

Geldig vanaf 22 april 2022

INLEIDING

Welkom bij de website van Lynk & Co https://www.lynkco.com/nl-nl/ (de ‘Site’). 

Deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op het gebruik van het autodeelplatform van Lynk & Co (het ‘Platform’) en de bijbehorende diensten, geleverd door Lynk & Co Sales Netherlands B.V., of aan haar Gelieerde Ondernemingen, (‘Lynk & Co’, ‘Wij’, ’Ons’, ‘Onze’), op de Site en de mobiele applicatie en in-car applicatie (gezamenlijk aangeduid als de ‘App’) die het voor particulieren (‘Gebruiker’ of ‘U’, ‘Uw’, ‘Uzelf’) mogelijk maakt een Lynk & Co-auto (‘Lynk & Co-auto’) te delen (verhuren) met, of een Lynk & Co-auto te lenen (huren) van andere Gebruikers (de ‘Dienst’). 

‘Gelieerde Onderneming’ betekent een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50% eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB. 

1. BEDRIJFSINFORMATIE
Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Registratienummer 78438780
Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer: +46 31 309 7570
E-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

2. CONTACTGEGEVENS
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoonnummr: 0800-0233377 
E-mail: hello@lynkco.com 

3. TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Lynk & Co en U, de Gebruiker, voor toegang tot en gebruik van het Platform en de Dienst, die Gebruikers in staat stellen met elkaar in contact te komen en te zoeken naar andere Gebruikers aan wie zij hun Lynk & Co-auto kunnen verhuren of van wie zij een Lynk & Co-auto kunnen huren. Dit kan tot een peer-to-peer-huurcontract (‘P2P-contract’) leiden tussen een Gebruiker die zijn Lynk & Co-auto wil verhuren (de ‘Uitlener’) en een Gebruiker die een Lynk & Co-auto wil huren (de ‘Lener’), waarin Lynk & Co geen partij is. Lynk & Co is een platform-provider en zal in geen enkele fase van het gebruik van het Platform door de Gebruikers partij zijn in een P2P-contract tussen Gebruikers.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het P2P-contract tussen de Uitlener en de Lener en worden van toepassing verklaard middels het sluiten van een P2P-contract. Lynk & Co is geen partij in P2P-contracten tussen de Gebruikers. Lynk & Co brengt de Gebruikers alleen in contact met elkaar via het Platform. Het P2P-contract wordt uitsluitend gesloten tussen de Uitlener en de Lener. 

Ter verduidelijking: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op 2 (twee) verschillende soorten contracten, ze zijn van toepassing op Uw gebruik van het Platform en de Dienst. Het betreft de volgende contracten: 
(i) het contract dat tussen U en Ons wordt gesloten wanneer U een Gebruikersprofiel aanmaakt, een Gebruiker wordt en gebruikmaakt van het Platform en de Dienst (de ‘Voorwaarden van het Deelplatform’), en 
(ii) het P2P-contract dat wordt gesloten tussen de Uitlener en de Lener. Ter verduidelijking: Lynk & Co is geen partij in een P2P-contract.

4. ONDERDELEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen 
A. Deel I Platformvoorwaarden 
B. Deel II P2P-contract 
C. Deel III Vergoedingen en Betaling
D. Deel IV Overige Bepalingen 
E. Bijlage 1 Gebruiksvoorwaarden en procedures voor en na het delen 
F. Bijlage 2 Model herroepingsformulier
G. Bijlage 3 Vergoedingen en Beboetingen
H. Bijlage 4 Voorwaarden voor Connectiviteitsdiensten

DEEL I PLATFORMVOORWAARDEN 

5. DOEL VAN HET PLATFORM 
Wij bieden het Platform aan om het voor Gebruikers mogelijk te maken om met andere Gebruikers in contact te komen en gebruik te maken van de Dienst. Dit omvat mede de mogelijkheid voor Gebruikers om hun Lynk & Co-auto met andere Gebruikers op het Platform te delen, evenals de mogelijkheid voor Uitleners om hun Lynk & Co-auto met Leners te delen op basis van P2P-contracten met andere Gebruikers. 

INSCHRIJVEN GEBRUIKER, EISEN EN VERPLICHTINGEN GEBRUIKER

6. INSCHRIJVEN
Om toegang tot het Platform en de Dienst te krijgen, moet U een particulier zijn, geen rechtspersoon, en in staat zijn om een wettelijk bindend contract kunnen sluiten. Om U in te schrijven bij het Platform moet U een Gebruikersprofiel ('Profiel') aanmaken en zich registreren als Gebruiker. 

Het is Uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle informatie die U verstrekt in verband met de registratie en daarmee Uw Profiel, juist, volledig, nauwkeurig en relevant is. Uw Profiel is persoonlijk, niet-overdraagbaar en moet vertrouwelijk blijven. Het is Uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de informatie in Uw Profiel gedurende Uw gebruik van het Platform actueel blijft en dat U de informatie in Uw Profiel indien en wanneer nodig bijwerkt. U bent aansprakelijk jegens Lynk & Co en derden, inclusief andere Gebruikers, voor alle informatie die U op het Platform beschikbaar stelt of niet beschikbaar stelt. 

Het is u niet toegestaan om meer dan één (1) Profiel aan te maken op het Platform.

7. GEVERIFIEERD GEBRUIKER WORDEN
Registratie als Gebruiker en het aanmaken van een Profiel is onder voorbehoud van voltooiing van het verificatieproces (het 'Proces') van Lynk & Co en Uw registratie als geverifieerd gebruiker (‘Geverifieerd Gebruiker’). Tijdens het Proces zullen Wij U om verschillende gegevens vragen, zoals, maar niet beperkt tot, het bewijs van een geldig rijbewijs en een identiteitsbewijs. U wordt gevraagd de meeste benodigde informatie in te vullen wanneer U zich als Gebruiker registreert. Wij mogen echter op een later tijdstip aanvullende informatie of bewijzen van u verzoeken.

Wij en Onze externe dienstverleners, zoals de Verzekeraar en de Betalingsprovider, hebben het recht uw identiteit, kredietwaardigheid en verzekeringsverleden te controleren, evenals de specificaties, het verzekerings- en schadeverleden van de Lynk & Co-auto, door raadpleging van databases van derden.

Wanneer U zich als Gebruiker registreert, verklaart en garandeert U dat U niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat U de Lynk & Co-auto niet ter beschikking zult stellen aan een dergelijke persoon. Mocht dit het geval blijken te zijn, dan wordt Uw Profiel onmiddellijk verwijderd. Voorts behouden wij Ons het recht voor eventuele kosten niet aan U te restitueren en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling aan U doen. 

Door u als Gebruiker te registreren en dit Platform of de Dienst te gebruiken, garandeert U dat U zult blijven voldoen aan de eisen die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken aanvullende eisen en voorwaarden op te leggen met betrekking tot het Proces, alsmede het recht Geverifieerde Gebruikers opnieuw te evalueren, een hernieuwde verificatie van een Gebruiker te vragen en de status van een Geverifieerd Gebruiker in te trekken, indien een Gebruiker niet langer aan de eisen voor Geverifieerde Gebruikers voldoet. 

8. EISEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS 
8.1 EISEN EN VERPLICHTINGEN VOOR UITLENERS
Om als Uitlener gebruik te kunnen maken van de Dienst en een P2P-contract te sluiten, moet U als Uitlener:
- uw werkelijke identiteit en woonadres op het Platform hebben geregistreerd,
- het telefoonnummer waarop U op het Platform bereikbaar bent hebben geregistreerd,
- 18 (achttien) jaar of ouder zijn,
- deze Algemene Voorwaarden aanvaarden, 
- worden geaccepteerd door al Onze externe dienstverleners, zoals de verzekeraar en betalingsprovider,
- alle relevante voorwaarden en bepalingen aanvaarden die het volgen van voertuigen en het overdragen van gegevens mogelijk maken, zoals uiteengezet in Ons Privacybeleid
- niet in gebreke zijn gebleven of geweigerd hebben eerdere betalingen aan Ons of een andere geregistreerde Gebruiker te voldoen,
- waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie verschaffen over Uw Vermelde Lynk & Co-auto('s), en
- er geen gegronde klachten tegen U zijn ingediend door andere Gebruikers.

Als Uitlener bent u verantwoordelijk voor het naleven van het bovenstaande en garandeert U dat U gedurende de gehele periode waarin U als Gebruiker van het Platform bent geregistreerd, zult blijven voldoen aan de bovenstaande eisen. Als Uitlener bent U aansprakelijk jegens Ons en eventuele derden voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat U als Uitlener niet volledig voldoet aan de voornoemde eisen. Wij behouden ons het recht voor een Uitlener niet langer weer te geven op het Platform in geval van inbreuk op dit artikel 8. 

8.2 EISEN EN VERPLICHTINGEN VAN LENERS
Om als Lener gebruik te kunnen maken van de Dienst en een P2P-contract te sluiten, moet U als Lener:
- uw werkelijke identiteit en woonadres op het Platform hebben geregistreerd,
- in Europa woonachtig zijn
- het telefoonnummer waarop U op het Platform bereikbaar bent hebben geregistreerd,
- 21 (eenentwintig) jaar of ouder zijn, 
- ten minste 3 (drie) jaar in het bezit zijn van een geldig EU rijbewijs categorie B in het land waar de Lynk & Co-auto wordt gehuurd, alsmede in het land waar U van plan bent om met de Lynk & Co-auto te rijden, 
- uw rijbewijs niet in de afgelopen 3 (drie) jaar zijn ingetrokken,
- geen verkeersovertredingen hebben begaan die tot 2 (twee) of meer extra boetes / vergoedingen op het Platform hebben geleid in de afgelopen 2 (twee) jaar,
- niet bent veroordeeld voor rijden onder invloed gedurende de afgelopen 3 (drie) jaren
- niet aansprakelijk zijn gesteld voor een verkeersongeval in de afgelopen 5 (vijf) jaar,
- niet in gebreke zijn gebleven of geweigerd hebben eerdere betalingen aan Ons of een andere geregistreerde Gebruiker te voldoen, 
- er geen gegronde klachten tegen U zijn ingediend door andere Gebruikers,
- worden geaccepteerd door al Onze externe dienstverleners, zoals de Verzekeraar en Betalingsprovider,
- niet zijn geweigerd een autoverzekering voor Uw auto af te sluiten of dat deze is geannuleerd gedurende de laatste 3 (drie) jaren
- niet aansprakelijk zijn geweest voor claims gedurende de afgelopen 2 (twee) jaren,
- niet meer dan 2 (twee) derde partijen motorrijtuig gerelateerde aansprakelijkheidsclaims ('MTPL') hebben veroorzaakt gedurende de laatste 5 (vijf) jaren
- deze Algemene Voorwaarden aanvaarden,
- op geen enkele manier verminderde capaciteit hebben om te rijden waarbij U onder meer medisch fit en niet onder invloed bent,
- garanderen dat U de enige bestuurder van de Lynk & Co-auto bent en dit gedurende het gehele P2P-contract blijft.

Als Lener moet U op het moment van een Boekingsaanvraag (zoals gedefinieerd in artikel 21) en gedurende alle Deelperiodes (zoals gedefinieerd in artikel 11):
- een geldig betaalmiddel op het Platform hebben geregistreerd, en
- op geen enkele manier verminderde capaciteit hebben om te rijden waarbij U onder andere medisch fit en niet onder invloed bent

Als Lener bent U verantwoordelijk voor het naleven van het bovenstaande en garandeert U dat U gedurende de gehele periode waarin U als Gebruiker van het Platform bent geregistreerd, zult blijven voldoen aan de bovenstaande eisen. Als Lener bent U aansprakelijk jegens Ons en eventuele derden voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat U als Lener niet volledig voldoet aan de voornoemde eisen. Wij behouden ons het recht voor een Lener niet langer weer te geven op het Platform in geval van inbreuk op dit artikel 8.

9. WEIGERING OF UITSLUITING VAN EEN GEBRUIKER 
Wij hebben het recht om Uw registratie op het Platform te weigeren zonder daartoe redenen aan te voeren. 

10. EEN LYNK & CO-AUTO VERMELDEN EN LYNK & CO-AUTOVEREISTEN
10.1 LYNK & CO-AUTO'S OP HET PLATFORM VERMELDEN
Uitleners die hun Lynk & Co-auto willen delen, kunnen de Lynk & Co-auto op het Platform beschikbaar stellen door deze daarop te vermelden (‘Vermelden’ of ‘Vermelding’). Leners kunnen dan in de Vermeldingen zoeken die door de Uitleners op het Platform beschikbaar zijn gesteld en deze bekijken. 

10.2 ALGEMENE REGELS VOOR VERMELDINGEN
Om een Lynk & Co-auto te kunnen vermelden, moet de Lynk & Co-auto aan de in artikel 10.2 vermelde eisen voldoen. Uitleners mogen maximaal twee (2) Lynk & Co-auto's tegelijkertijd op het Platform vermelden. 

Uitleners moeten alle verplichte informatie over de Lynk & Co-auto verstrekken, zoals op het Platform is vereist. 

10.3 EISEN VOOR VERMELDE LYNK & CO-AUTO'S
Uitleners mogen alleen Lynk & Co-auto's vermelden die aan de onderstaande eisen voldoen. 

Uitleners garanderen dat de door hen op het Platform vermelde Lynk & Co-Auto altijd: 
- een geldig registratienummer heeft en geregistreerd staat in het land waar de Lynk & Co-auto wordt gedeeld,
- voldoet aan de wetgeving van de Europese Unie en de nationale wetgeving van het land van registratie,
- tijdig technisch is gekeurd in het land van registratie,
- eigendom is van de Uitlener of dat de Uitlener toestemming heeft verkregen (die op verzoek aan Lynk & Co kan worden verstrekt) van de eigenaar om de Lynk & Co-auto gedurende de gehele periode van Vermelding op het Platform te plaatsen,
- uitgerust is met alle in het land van registratie vereiste veiligheidsvoorzieningen, die deugdelijk moeten functioneren (ter verduidelijking: dit omvat mede, geschikte banden in landen waar winterbanden gedurende bepaalde periodes wettelijk zijn verplicht),
- een kilometerteller heeft waar minder dan 200.000 (tweehonderdduizend) kilometer op staat,
- over voldoende vloeistoffen beschikt voor de duur van het P2P-contract, zoals olie, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof,
- diagnose van het voertuig op afstand geen waarschuwingen heeft opgeleverd,
- op een toegankelijke parkeerplaats kan worden opgehaald,
- een stabiele netwerkverbinding (internet) heeft wanneer de auto geparkeerd staat op de Ophaal-/ Inleverplaats, zoals aangegeven in het infotainmentsysteem van Lynk & Co,
- vrij is van storingen die van invloed kunnen zijn op het comfort en de veiligheid,
- ten minste is verzekerd voor MTPL,
- wordt gedekt door een primaire verzekering die P2P delen van de vermelde en verzekerde Lynk & Co Auto toestaat (waarvan bewijs op verzoek kan worden verstrekt)
- Indien de Lynk & Co Auto is gefinancierd door een derde financieringspartij, deze financieringspartij heeft gemeld dat de Lynk & Co Auto zal worden gedeeld
- een schriftelijke bevestiging van zijn verzekeraar heeft ontvangen dat de Lynk & Co-auto Vermeld mag worden,
- beschikt over een geldige Lynk & Co-Pechhulpdienst ('PHD'), 
- niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, en
- er geen gegronde, onopgeloste klachten van een Lener op het Platform van kracht zijn. 

Het zij opgemerkt dat het Uw verantwoordelijkheid is om zeker te stellen dat Uw verzekering P2P delen toestaat en dat Wij daar bewijs van mogen opvragen en U mogen verzoeken ons een kopie toe te sturen van de verzekeringsvoorwaarden voor onze verificatie. Wanneer U een Lynk & Co Auto heeft als onderdeel van een maandelijks Lynk & Co lidmaatschap is P2P delen toegestaan onder de verzekering die U krijgt onder het maandelijks lidmaatschap.

11. EISEN UITLENER 
In een Vermelding moet U als Uitlener de volgende informatie verstrekken. U kunt ook, indien het Platform dit toestaat, eventuele speciale voorwaarden of bepalingen vermelden bij het delen van de Lynk & Co-auto (de 'Voorwaarden van de Uitlener'), waarmee de Lener rekening moet houden,
- het kenteken van de Lynk & Co-auto, 
- waar de Lynk & Co-auto kan worden opgehaald,
- waar de Lynk & Co-auto kan worden ingeleverd,
- wanneer de Lynk & Co-auto beschikbaar is, vanaf welke datum en het tijdstip waarop de deelperiode kan beginnen (‘Aanvangstijd’) tot de datum en het tijdstip waarom de deelperiode zal eindigen (de ‘Eindtijd’) (de ‘Deelperiode’). De Deelperiode in een Vermelding mag de 28 (achtentwintig) dagen niet overschrijden,
- de huurprijs die U per uur en dag in rekening wenst te brengen (de ‘Vergoeding voor de Uitlener’). De Vergoeding voor Lynk & Co die op een willekeurig moment van toepassing is (zoals beschreven in artikel 30) wordt automatisch door het Platform opgeteld bij de Vergoeding voor de Uitlener in de vorm van de huurprijs (de ‘Huurprijs’) die in de Vermelding wordt genoemd. 

12. VERWIJDEREN, WISSEN EN ONDERHOUD VAN VERMELDING 
Als Uitlener is het Uw verantwoordelijkheid om correcte, volledige en nauwkeurige informatie op het Platform te verstrekken betreffende de Lynk & Co-auto (inclusief eventuele gebreken). Indien een Vermelde Lynk & Co-auto niet langer aan de in deze Algemene Voorwaarden genoemde vereisten voldoet, moet U als Uitlener de Lynk & Co-auto uit Uw Profiel verwijderen, eventuele Boekingsaanvragen afwijzen en alle Vermeldingen beëindigen. Lynk & Co behoudt zich het recht voor een Lynk & Co-auto uit een Vermelding en van het Platform te verwijderen ingeval dit artikel 12 wordt geschonden.

13. AANSPRAKELIJKHEID UITLENER VOOR DE TE DELEN GEGEVENS
Alle gegevens die door U als Uitlener worden verstrekt zijn te vinden op het Platform (de ‘te Delen Gegevens’). Als Uitlener is het Uw verantwoordelijkheid om de te Delen Gegevens te allen tijde nauwkeurig en actueel te houden. U als Uitlener bent aansprakelijk jegens Ons en eventuele derden voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat de Lynk & Co-auto of U niet volledig heeft voldaan aan de voornoemde eisen en de te Delen Gegevens. 

Indien U als Uitlener te Delen Gegevens hebt geplaatst die onwaar zijn, behouden we ons het recht voor Uw toegang tot het Platform zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding op te schorten en te beperken. Bovendien kan de verzekeringsdekking worden geweigerd. Als Uitlener moet U alle ondersteunende documentatie verstrekken die Wij op verzoek verlangen. 

14. HET PLATFORM EN TOEPASSELIJKE REGELS
U erkent en aanvaardt dat Lynk & Co enkel en alleen een Platform ter beschikking stelt waarop U in contact kan komen met andere Gebruikers en daarbij een P2P-contract kunt sluiten. Lynk & Co stelt het Platform alleen ter beschikking en heeft geen betrokkenheid bij of kennis van correspondentie tussen U en andere Gebruikers, de Lynk & Co-auto's die door Gebruikers op het Platform ter beschikking worden gesteld, noch is Lynk & Co betrokken of partij in een P2P-contract dat tussen U en een andere Gebruiker wordt gesloten. Lynk & Co aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor het P2P-contract. 

Door in te stemmen met de Algemene Voorwaarden, aanvaardt U dat het Platform zich in de alsdan bevindende staat wordt geleverd en alleen de functies bevat die U op het Platform aantreft op het moment dat U het gebruikt. Wij garanderen niet dat het Platform compatibel of interoperabel is met uw mobiele apparaat of enige andere hardware, software of apparatuur die op Uw toestellen is geïnstalleerd of in verband daarmee wordt gebruikt.

Wij garanderen niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde beschikbaar zijn, noch dat het nooit te maken zal krijgen met onderbrekingen of storingen. U aanvaardt dat Wij gerechtigd zijn de Dienst en het Platform tijdelijk of permanent buiten gebruik te stellen of het gebruik van de Dienst en het Platform te beperken, zonder enige voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens U als gevolg daarvan.

U mag het Platform niet gebruiken voor een activiteit die, naar Ons eigen goeddunken, in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of die als een illegale, onethische, criminele of anderszins ongewenste activiteit wordt beschouwd. Dit omvat maar is niet beperkt tot:
(i) het op welke wijze dan ook kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of uit elkaar halen van een deel van de inhoud van het Platform of het openbaren, uitvoeren of distribueren daarvan, 
(ii) het voor welk doel dan ook gebruiken van de inhoud op een andere website of in een netwerkcomputeromgeving, of het zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming repliceren of kopiëren van de inhoud, 
(iii) het creëren van een browser- of randomgeving rondom de inhoud (geen frames of hotlinking), 
(iv) het in gevaar brengen of inbreuk maken op de rechten van derden of andere gebruikers, met inbegrip van auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, of het vergaren of verzamelen van persoonlijke informatie van bezoekers of Gebruikers van het Platform zonder hun uitdrukkelijke toestemming, met inbegrip van het gebruik van een robot, spider, site search of retrieval-applicatie, of andere handmatige of automatische apparaten of processen om gegevens op te halen, te indexeren, of te dataminen, 
(v) het belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen, 
(vi) het in verband met het Platform verzenden of anderszins beschikbaar stellen van een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, webbug, spyware, of een ander(e) computercode, bestand of programma dat kan of is bedoeld om de werking van hardware, software of telecommunicatieapparatuur te beschadigen of te kapen, of een andere feitelijk of potentieel schadelijke, verstorende of invasieve code of component, 
(vii) het verstoren of onderbreken van het functioneren van het Platform of de servers of netwerken die het Platform hosten of het Platform beschikbaar stellen, of het overtreden van vereisten, procedures, beleid, of voorschriften van dergelijke servers of netwerken, 
(viii) het voor commerciële doeleinden verkopen, licentiëren of exploiteren van het gebruik of de toegang tot het Platform, 
(ix) framing of spiegeling van een deel van het Platform zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming,
(x) het creëren van een database door het systematisch downloaden en opslaan van alle of een deel van de inhoud van het Platform,
(xi) het doorsturen van door het Platform gegenereerde gegevens zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming,
(xii) het gebruik van het Platform voor illegale, immorele of ongeoorloofde doeleinden, of het gebruik van het Platform of de inhoud ervan voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij hebben het recht om alle activiteiten die zijn toe te schrijven aan het gebruik van het Platform te controleren en te verminderen, met inbegrip van de naleving van de Algemene Voorwaarden.

15. BEOORDELINGEN EN RECENSIES VAN GEBRUIKERS 
Gebruikers van het Platform en de Dienst kunnen andere Gebruikers becommentariëren en evalueren door een recensie (‘Recensie’) en beoordeling (‘Beoordeling’) achter te laten op basis van de Gebruikers ervaring met de andere Gebruiker en de ervaring met het uitlenen of lenen van de Lynk & Co-auto tijdens die specifieke boeking. Recensies en Beoordelingen kunnen alleen aan het einde van een P2P-contract door Geverifieerde Gebruikers geplaatst worden. Recensies en Beoordelingen worden in het profiel van de Gebruiker opgenomen en door Ons opgeslagen. Beoordelingen zijn zichtbaar voor andere Gebruikers van het Platform. 

Bij het plaatsen van Recensies en Beoordelingen mogen Gebruikers niet beledigend, lasterlijk of anderszins in strijd handelen met de Algemene Voorwaarden. Recensies en Beoordelingen betreffen de meningen van andere Gebruikers en niet die van Ons, noch zijn deze door Ons geverifieerd of beoordeeld. Onverminderd het bovenstaande, hebben Wij het recht de inhoud te controleren, te matigen of te verwijderen, met inbegrip van de Recensies en Beoordelingen die op het Platform zijn geplaatst. 

16. GEGEVENSBESCHERMING EN BESCHERMING VAN UW PROFIEL
Wanneer U gebruikmaakt van het Platform, verwerkt Lynk & Co de persoonsgegevens die U ons tijdens het inschrijven en door Uw gebruik van het Platform verstrekt. De persoonsgegevens worden verwerkt om de levering van het Platform en de Dienst mogelijk te maken en zijn beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoering van de rechten en plichten zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden. De aard en omvang van de verwerking wordt nader beschreven in ons Privacybeleid
 
Uw Profiel is persoonlijk voor U bestemd en U mag Uw gebruikersnaam of wachtwoord niet aan een derde verstrekken of een derde toegang tot Uw Profiel geven. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat van het Platform wordt gemaakt met gebruik van Uw Profiel, Uw gebruikersnaam en wachtwoord en Wij gaan er te allen tijde vanuit dat U degene bent die Uw Profiel gebruikt. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het Engagement Center, indien U redenen hebt om aan te nemen dat Uw gebruikersnaam of wachtwoord bekend is geworden bij een onbevoegd persoon en Uw wachtwoord opnieuw in te stellen in het onderdeel 'Mijn Pagina's' in de App.

17. GEBRUIK VAN TOESTEL 
U erkent en gaat ermee akkoord dat Uw gebruik van het Platform en de Dienst in overeenstemming moet zijn met de gebruiksregels die door uw telecom- of internetprovider zijn vastgesteld. U erkent en begrijpt dat de toegang tot gegevens en sms-mogelijkheden mogelijk nodig zijn voor toegang tot de Diensten via een mobiel toestel. Mogelijk brengt de provider kosten in rekening voor telefonie, data en sms-berichten en U bent verantwoordelijk voor die kosten.

18. RECHT VAN HERROEPING 
Wanneer U zich registreert als Gebruiker, hebt U een wettelijk recht om over te gaan tot herroeping van Uw registratie als Gebruiker van het Platform, om welke reden dan ook, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag van registratie. Deze periode van 14 (veertien) dagen gaat in op de dag dat U zich als Gebruiker registreert. 

Om Uw recht van herroeping uit te oefenen moet U, voordat de periode van 14 (veertien) dagen afloopt, Uw besluit tot herroeping schriftelijk aan Ons meedelen, waarbij U duidelijk vermeldt dat U Uw recht van herroeping wenst uit te oefenen. U kunt dit op iedere manier binnen de periode van 14 dagen aan Ons melden, maar Wij vragen U om bij voorkeur: 
- gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie Bijlage 2).
- een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het Engagement Center per brief of e-mail aan het adres als vermeld aan het begin van deze Algemene Voorwaarden. 

Opgemerkt zij dat het herroepingsrecht alleen tussen Gebruikers en Lynk & Co geldt en niet tussen Gebruikers die beiden particulieren zijn. 

19. DUUR EN BEEINDIGING 
19.1 DUUR 
Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht totdat deze worden beëindigd, hetzij door U als Gebruiker, hetzij door Ons. 

19.2 BEËINDIGING DOOR GEBRUIKER 
U kunt het gebruik van de Dienst op elk moment staken en uw Profiel beëindigen door het Engagement Center te bellen en te verzoeken uw Profiel door Ons te laten beëindigen. 

Het beëindigen van Uw Profiel heeft geen enkele invloed op de P2P-contracten die U reeds hebt gesloten vóór het tijdstip waarop Uw Profiel werd beëindigd en tevens zult U alle lopende of toekomstige P2P-contracten of boekingsaanvragen moeten annuleren of beëindigen. Wij raden U aan dit te doen voordat U contact met Ons opneemt om Uw Profiel te beëindigen. 

In het geval dat U, na beëindiging van Uw profiel, nog steeds recht hebt op een betaling of een bedrag bent verschuldigd, heeft Uw beëindiging geen invloed op Uw recht om die betaling te ontvangen of aan Uw verplichting te voldoen om die uitstaande bedragen te betalen. Alle bedragen die U ons verschuldigd bent, zijn direct opeisbaar op het moment dat U Uw Profiel beëindigt en een eventueel saldotegoed wordt zo snel mogelijk aan U betaald, doch niet later dan binnen 14 (veertien) dagen. 

19.3 BEËINDIGING DOOR LYNK & CO
Wij hebben te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht om het gebruik van een Gebruiker te beëindigen of op te schorten en een Profiel te verwijderen. Voorbeelden van redenen waarom Wij een Gebruiker zullen verwijderen, zijn onder meer maar niet beperkt tot, indien een Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of deze niet naleeft, een Gebruiker meerdere of herhaalde gegronde klachten van andere Gebruikers heeft ontvangen, een Gebruiker onware gegevens in zijn Profiel heeft opgenomen, een Gebruiker schulden bij Lynk & Co of een andere Gebruiker heeft, en indien een Gebruiker ongepast of respectloos gedrag op het Platform vertoont tegenover Lynk & Co of andere Gebruikers. Alle informatie in Uw Profiel gaat verloren wanneer Uw Profiel wordt beëindigd. 

DEEL II VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN EEN P2P-CONTRACT 

20. DEELPROCES 
Leners kunnen op het Platform zoeken naar vermelde Lynk & Co-auto's. De Vermeldingen worden aan de Leners gepresenteerd en gerangschikt op basis van de door de Gebruikers gekozen filter met tijd en beschikbaarheid, prijs en locatie.

21. BOEKING
21.1 BOEKINGSAANVRAAG
Indien een Lener een geschikte Vermelding op het Platform vindt, kan de Lener een boekingsaanvraag via het Platform naar een Uitlener sturen (‘Boekingsaanvraag’). Leners kunnen meerdere Boekingsaanvragen tegelijk op het Platform doen. 

Boekingsaanvragen moeten na ontvangst door een Uitlener worden aanvaard of geweigerd. Uitleners hebben maximaal 24 (vierentwintig) uur de tijd vanaf het tijdstip dat de Boekingsaanvraag door de Lener is verstuurd (‘24-Uurstermijn’) om dit te doen. Indien de Uitlener niet binnen de 24-Uurstermijn of 10 (tien) minuten na de Aanvangstijd van de Boekingsaanvraag reageert, verstrijkt de Boekingsaanvraag en wordt deze automatisch stopgezet. In dat geval kan de Uitlener de Boekingsaanvraag niet langer aanvaarden. 

Indien een Uitlener een Boekingsaanvraag aanvaardt, zijn de Uitlener en de Lener vanaf het moment van aanvaarding gebonden aan een P2P-contract en worden zij daarvan op het Platform op de hoogte gesteld. Lynk & Co is geen partij in het P2P-contract en treedt slechts als tussenpersoon op tussen de Gebruikers. Voor Boekingsaanvragen die binnen 10 (tien) minuten vanaf de Aanvangstijd worden aanvaard, betaalt men niet vanaf de Vermelde Aanvangstijd, maar vanaf de werkelijke tijd dat de Boekingsaanvraag werd aanvaard. 

Indien de Uitlener een Boekingsaanvraag afwijst of indien de Uitlener niet binnen de 24-Uurstermijn op de Boekingsaanvraag reageert, wordt de Boekingsaanvraag automatisch stopgezet en wordt de Lener daarvan via het Platform op de hoogte gesteld. 

21.2 ANNULERING BOEKINGSAANVRAAG
Een Lener kan een Boekingsaanvraag op elk moment annuleren totdat de Boekingsaanvraag door de Uitlener is aanvaard. 

Een Uitlener kan een Vermelding te allen tijde annuleren totdat de Uitlener een Boekingsaanvraag voor een Vermelding heeft aanvaard.

Indien een Vermelding of Boekingsaanvraag wordt geannuleerd of afgewezen, wordt de Lener respectievelijk de Uitlener hiervan via het Platform op de hoogte gesteld.

Een Lener mag partij zijn in meer dan 1 (één) P2P-contract gedurende dezelfde Deelperiode of gedurende Deelperiodes die elkaar overlappen, zolang hij de enige persoon is die de Gedeelde Auto bestuurt. Nadat een P2P-contract door een Lener is aangegaan, moeten alle andere uitstaande ongewenste Boekingsaanvragen door de Gebruiker worden geannuleerd. 

22. EEN P2P-CONTRACT SLUITEN
Het P2P-contract bestaat uit de Voorwaarden van de Uitlener en deze Algemene Voorwaarden. In het P2P-contract wordt de Deelperiode vastgelegd en wordt vermeld op welk tijdstip de Lener de Lynk & Co-auto (‘Gedeelde Auto’) kan ophalen en in gebruik kan nemen (‘Ophalen’) en de Gedeelde Auto moet retourneren en inleveren (‘Inleveren’).

Door het aangaan van een P2P-contract op het Platform, stemmen de Lener en de Uitlener ermee in dat zij aan deze Algemene Voorwaarden gebonden zijn en erkennen zij dat Lynk & Co slechts als tussenpersoon optreedt en op geen enkele wijze partij is in het P2P-contract, noch daarvoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. 

23. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN LENER EN UITLENER EN AANVAARDING VAN VOORWAARDEN 
De Lener aanvaardt en erkent dat bij het indienen van een Boekingsaanvraag, de Lener:
a.) gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden die tevens verantwoordelijkheden en verplichtingen vooraf en achteraf omvatten, evenals de Regels voor het Gebruik van de Auto, zoals uiteengezet in Bijlage 1, en 
b.) verantwoordelijk is voor de betaling van de Huurprijs en, indien van toepassing, de Verlengingsvergoeding (beide zoals aangegeven bij indiening van de Boekingsaanvraag of Verlengingsaanvraag), alsook voor de beboetingen en kosten die van toepassing zijn voor de Lener in Bijlage 3. 

De Lener aanvaardt tevens dat Lynk & Co zich het recht voorbehoudt alle vergoedingen die de Lener aan Lynk & Co verschuldigd is aan de Lener te factureren. 

De Uitlener aanvaardt en erkent dat bij het aanvaarden van een Boekingsaanvraag, de Uitlener:
a.) gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden die tevens verantwoordelijkheden en verplichtingen vooraf en achteraf omvatten, zoals uiteengezet in Bijlage 1, en 
b.) verantwoordelijk is voor de betaling van de beboetingen en vergoedingen, voor zover deze door de Uitlener moeten worden betaald en zoals vermeld in Bijlage 3.

De Uitlener aanvaardt tevens dat Lynk & Co het recht heeft de Uitlener alle vergoedingen die de Uitlener aan Lynk & Co verschuldigd is te factureren. 

Zie deel III hieronder voor nadere informatie betreffende de betaling. 

24. ANNULERING VAN P2P-CONTRACT
Een Lener of Uitlener kan een P2P-contract opzeggen zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn, indien hij de andere Gebruiker van de annulering in kennis stelt 

(i) met een opzegtermijn van 24 (vierentwintig) uur of langer vóór de aanvang van de Deelperiode, of
(ii) binnen 1 (één) uur na aanvaarding van de Boekingsaanvraag door de Uitlener.

P2P-contracten kunnen onder geen enkele omstandigheid worden geannuleerd als de Deelperiode al is aangevangen.

Annuleren kan in het tabblad 'Boekingen' in de Onderdelen ‘Delen’ en ‘Lenen’ van de App. Indien een Lener of Uitlener een P2P-contract in minder dan 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de Deelperiode of meer dan 1 (één) uur na aanvaarding van de Boekingsaanvraag annuleert, is de partij die het P2P-contract annuleert verplicht de annuleringskosten te betalen, zoals vermeld in Bijlage 3. 

25. VERLENGING VAN DE DEELPERIODE 
Indien een Lener de Deelperiode wil verlengen, kan de Lener een verlengingsaanvraag (´Verlengingsaanvraag’) indienen bij de Uitlener op het Platform. Een Verlengingsaanvraag kan voor maximaal 2 (twee) uur. 

Een Verlengingsaanvraag moet uitdrukkelijk vermelden met hoeveel tijd de Uitlener de Deelperiode wil verlengen en wanneer de verlengde Deelperiode moet eindigen (de ‘Verlengingsperiode’). De som van de Deelperiode en de Verlengingsperiode mag niet meer dan 28 (achtentwintig) dagen bedragen. 

Voor het verlengen van de Deelperiode moeten de Leners een vergoeding voor de Verlengingsperiode (de ‘Verlengingsvergoeding’) betalen, die door het Platform zal worden berekend en duidelijk zichtbaar is voor de Lener en Uitlener in de Verlengingsaanvraag. Bij aanvaarding van de Verlengingsaanvraag door de Uitlener, wordt de Verlengingsvergoeding ingehouden op de Borgsom die volgens artikel 31 geldt. Indien de Verlengingsvergoeding hoger is dan de Borgsom, wordt het resterende bedrag na afloop van de Deelperiode aan de Lener in rekening gebracht. 

Een Uitlener heeft tot het einde van de oorspronkelijke Deelperiode de tijd om op de Verlengingsaanvraag te reageren (‘Reactieperiode’). De Uitlener kan een Verlengingsaanvraag op het Platform aanvaarden. Indien een Uitlener een Verlengingsaanvraag aanvaardt, wordt de Deelperiode in het P2P-contract met de Verlengingsperiode verlengd. 

Als de Uitlener niet reageert op de Verlengingsaanvraag hetzij (i) voordat de Lener de Gedeelde Auto inlevert, hetzij (ii) aan het einde van de oorspronkelijke Deelperiode, wordt de Verlengingsaanvraag geannuleerd en stopgezet. Een Uitlener kan geen Verlengingsaanvraag na dit tijdstip aanvaarden.

Indien de Uitlener een Verlengingsaanvraag afwijst of indien de Uitlener niet binnen de Reactieperiode op de Verlengingsaanvraag reageert, wordt de Lener op het Platform geïnformeerd dat de Verlengingsaanvraag is stopgezet. De oorspronkelijke Deelperiode in het P2P-contract blijft dan ongewijzigd. 

Een Lener kan een Verlengingsaanvraag op elk moment annuleren totdat de Verlengingsaanvraag door de Uitlener is aanvaard. 

Een Lener mag partij zijn in meer dan 1 (één) P2P-contract gedurende dezelfde Deelperiode of Deelperiodes die elkaar overlappen, zolang hij de enige persoon is die de Gedeelde Auto bestuurt. Nadat een P2P-contract door een Lener is aangegaan, moeten alle andere uitstaande ongewenste Boekingsaanvragen door de Gebruiker worden geannuleerd. 

Een P2P-contract kan slechts eenmaal worden verlengd.

26. OMSTANDIGHEDEN WAARONDER EEN P2P-CONTRACT WORDT BEËINDIGD
Indien de Lynk & Co-auto waarvoor het P2P-contract is gesloten, voorafgaand aan de Deelperiode betrokken raakt bij een ongeval waardoor de Lynk & Co-auto ongeschikt wordt om mee te rijden, dient de Uitlener onmiddellijk contact met Ons op te nemen. Wij zullen het P2P-contract dan automatisch beëindigen en de Uitlener en Lener hiervan op het Platform op de hoogte stellen. In geval van een dergelijke beëindiging zijn geen annuleringskosten of andere compensatieregels van toepassing. 

Wij hebben het recht om de Dienst en het Platform tijdelijk of permanent te sluiten of het gebruik van de Dienst en het Platform te beperken. In het geval van een technische storing die ertoe leidt dat het Platform geheel of gedeeltelijk onbruikbaar wordt, zullen alle Boekingsaanvragen en P2P-contracten door Ons worden stopgezet. In een dergelijk geval zullen Wij de Uitlener en de Lener hiervan op het Platform op de hoogte stellen. In geval van een dergelijke beëindiging zijn geen annuleringskosten of andere compensatieregels van toepassing. 

27. VERZEKERING 
De boeking van een Lynk & Co-auto via het Platform bevat mede een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de Gedeelde Auto geleverd door een derde partij (de ‘Verzekering’), waarvoor de kosten zijn inbegrepen in de Lynk & Co-vergoeding. De Verzekering is geldig vanaf de Aanvangstijd tot de Eindtijd binnen de Gedeelde Periode. De periodes voor de Aanvangstijd en na de Eindtijd zijn niet gedekt door de Verzekering, zelfs niet indien deze binnen de Gedeelde Periode vallen, maar moeten in plaats daarvan onder de eigen verzekering van de Gedeelde Auto vallen. Onthoudt U alstublieft dat, ingevolge artikel 10.3 hierboven, het Uw verantwoordelijkheid is zeker te stellen dat de verzekering van de Gedeelde Auto P2P delen toestaat.

Eventuele schade of ongevallen die zich tussen de Aanvangstijd en de Eindtijd voordoen, moeten onmiddellijk aan het Lynk & Co Engagement Center worden gemeld. 

Op de Verzekering zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing (‘Verzekeringsvoorwaarden’) die hier te vinden zijn. Wij raden U aan, ongeacht of U een Uitlener of een Lener bent, de tijd te nemen om deze te lezen en te begrijpen alvorens Uw Lynk & Co-auto op het Platform te plaatsen en een P2P-contract aan te gaan. 

In het geval dat de schade door de Verzekering wordt gedekt, is de Lener verplicht een schadeafhandelingsvergoeding van EUR 1.000 (één duizend euro) aan Lynk & Co te betalen (overeenkomend met het eigen risico). In het geval dat de schade niet door de Verzekering wordt gedekt (zie de Verzekeringsvoorwaarden), moeten de Lener en Uitlener de schade onderling regelen. 

28. PECHHULPDIENST
Lynk & Co-auto's die op het Platform zijn vermeld, moeten gedurende de Vermelding een pechhulpdekking (‘PHD’) hebben. De Lener valt onder de dekking van de PHD van de Uitlener gedurende de Deelperiode. Zie de gebruiksvoorwaarden op de Site voor meer informatie over de PHD en de voorwaarden die van toepassing zijn voor de PHD. 

DEEL III BETALING 

29. ALGEMENE INFORMATIE 
Informatie betreffende de betalingsmethodes is voor Gebruikers te vinden op het Platform. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met onze externe Betaaldienstverlener (‘BDV’). Gebruikers garanderen dat zij Lynk & Co hebben gemachtigd om betalingen te innen zoals gespecificeerd in Onze Algemene Voorwaarden via de BDV. Alle betalingen worden via de BDV aan Ons overgemaakt, waarna Wij, via de BDV, de betalingen zullen verdelen. Lynk & Co is verantwoordelijk voor de verwerking van elke betalingstransactie op het Platform en alle vragen, klachten en geschillen met betrekking tot betalingstransacties op het Platform dienen uitsluitend aan Lynk & Co te worden gericht.

Als Uitlener of Lener moet u uw betalingsgegevens zoals vereist op het Platform invoeren. Voordat een Boekingsaanvraag kan worden aanvaard, moet de aanvragende Lener zijn geldige kaartbetalingsgegevens hebben ingevoerd op het Platform. 

30. VERGOEDING LYNK & CO
Voor het gebruik van het Platform is een servicevergoeding (de ‘Lynk & Co-vergoeding’) verschuldigd. De Lynk & Co-vergoeding is inclusief belasting toegevoegde waarde (‘BTW’). De Lynk & Co-vergoeding bestaat uit de kosten die Wij maken om het Platform aan te bieden, betalingen aan Onze externe dienstverleners (zoals de verzekeraar) en een bemiddelingsvergoeding voor het samenbrengen van een Uitlener en Lener. De Lynk & Co-vergoeding wordt automatisch toegevoegd aan de Vergoeding voor de Uitlener en worden door het Platform berekend als de Huurprijs, die voor Gebruikers te zien is in de Vermelding op het Platform. 

Het is de verantwoordelijkheid van de Uitlener om Ons de Lynk & Co-vergoeding te voldoen. Dit zal normaal gesproken geschieden door inhouding op de Huurprijs alvorens de betaling bij Ons via onze externe BDV aan de Uitlener wordt voldaan. 

Wij behouden ons het recht voor de Lynk & Co-vergoeding te allen tijde te wijzigen en zullen u als Gebruiker van wijzigingen betreffende de Lynk & Co-vergoeding op de hoogte brengen voordat deze van kracht worden. 

31. BETALING HUURPRIJS, VERLENGINGSVERGOEDING EN ANDERE VERGOEDINGEN EN BEBOETINGEN DOOR LENER
In samenhang met de aanvaarding van de Boekingsaanvraag van de Lener wordt een reservering op de bankrekening of creditcard van de Lener gemaakt. Deze reservering bedraagt de som van de Huurprijs plus een borgsom (de 'Borgsom') ten bedrage van EUR 100,00 (éénhonderd euro). Indien een dergelijke reservering niet kan worden gemaakt, wordt de Boekingsaanvraag niet aanvaard. 

Na het verstrijken van de Huurperiode en na voltooiing van de Voorafgaande Huurprocedures, worden de Huurprijs en de Verlengingsvergoeding, indien van toepassing, plus eventuele Brandstofkosten en bijkomende kosten zoals vermeld in Bijlage 3 inzake Vergoedingen en Beboetingen afgeschreven van de bankrekening of creditcard van de Lener. Het eventueel resterende bedrag van de Borgsom komt op dat moment vrij voor de Lener. In het geval dat de Borgsom niet het volledige bedrag dekt dat uit hoofde van het P2P-contract aan de Uitlener verschuldigd is, wordt het aanvullende bedrag aan de Lener in rekening gebracht. 

32. KOSTEN EN BIJKOMENDE KOSTEN 
De Gebruiker aanvaardt en begrijpt dat er na afloop van de Deelperiode bijkomende kosten in rekening kunnen worden gebracht en geïnd, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten met betrekking tot te weinig of te veel brandstof op basis van de brandstofhoeveelheid vanaf de Aanvangstijd tot de Eindtijd van het P2P-contract, berekend op basis van de marktconforme brandstofprijzen, zoals vermeld op de Lynk & Co-website ('Brandstofkosten'). 

De Gebruiker aanvaardt en begrijpt dat er na afloop van de Huurperiode bijkomende kosten in rekening kunnen worden gebracht en geïnd, waaronder, maar niet beperkt tot kosten met betrekking tot:
(i) eventuele beboetingen op grond van de Vergoedingen en Beboetingen zoals beschreven in Bijlage 3, 
(ii) schoonmaakkosten, 
(iii) eventuele beboetingen en procedurekosten in verband met parkeer-, congestiebelasting-, verkeers- of andere overtredingen die tijdens de Huurperiode zijn ontvangen, 
(iv) schade als gevolg van niet-naleving van de Algemene Voorwaarden door een Gebruiker, voor zover dit wettelijk is toegestaan, 
(v) schade als gevolg van niet-naleving van het P2P-contract, voor zover dit wettelijk is toegestaan, en 
(vi) BTW en/of andere belastingen die over de in dit artikel 32 genoemde bedragen worden geheven.

De Gebruiker aanvaardt dat Lynk & Co niet gehouden is tot betaling van deze bijkomende kosten aan de gebruiker, ongeacht de achterliggende reden, alsmede in het geval dat deze kosten niet door de verzekeraar worden gedekt.

(i) De Gebruiker machtigt Lynk & Co voorts om de volgende betalingen via zijn externe BDV af te schrijven van de bankrekening of creditcard die tijdens de aanvraag is geregistreerd: 
beboetingen op grond van Bijlage 3, 
(ii) een betaling die verschuldigd is voor de Dienst, waaronder de Huurprijs, Lynk & Co-vergoeding en eventueel van toepassing zijnde bijkomende kosten, en 
(iii) een betaling als gevolg van schade vanwege het niet naleven van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker. 

Indien het niet mogelijk is om geld af te schrijven van de geregistreerde bankrekening of creditcard, behoudt Lynk & Co zich het recht voor het verschuldigde bedrag te factureren.

Het is niet toegestaan dat Gebruikers onderling buiten het Platform om betalingen aan elkaar voldoen wanneer deze op enigerlei wijze of in enigerlei vorm verband houden met de Dienst. 

DEEL IV OVERIGE BEPALINGEN

33. TITEL-, AUTEURSRECHT EN ANDERE RECHTEN OP HET PLATFORM 
Alle titelrechten, rechten en intellectuele eigendomsrechten in en op het Platform blijven Ons Eigendom. Wij behouden ons alle rechten voor op de inhoud die ons eigendom is en gelicentieerde inhoud die niet uitdrukkelijk aan U is verleend in deze Algemene Voorwaarden. Het Platform wordt door nationale en internationale wetten en verdragen op gebied van auteursrecht en merkenrecht beschermd. 

U mag geen inhoud van het Platform kopiëren of downloaden, tenzij U daartoe uitdrukkelijke toestemming van Ons hebt gekregen. Het maken van onbevoegde kopieën van de inhoud die op het Platform te vinden is, kan tot beëindiging van Uw Lynk & Co-account, een verbod tot gebruik van het Platform en verdere juridische stappen leiden.

Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ons kopiëren, distribueren, in het openbaar weergeven, via communicatie bekendmaken aan publiek, overdragen aan publiek, wijzigen, aanpassen, verwerken, maken van afgeleide werken, verkopen of verhuren, van enig deel van het Platform, op welke wijze of door middel van wat dan ook, is ten strengste verboden. 'Lynk & Co', het Lynk & Co-logo, en andere handels- of websitemerken zijn Ons eigendom en mogen niet in een van de hierboven genoemde middelen worden gebruikt.

Ontwerpen of interactieve kenmerken van het Platform, die kunnen worden gemaakt of die specifiek worden gemaakt en die niet zijn beschermd onder open source of licentie, betreffen een beschermd werk onder auteursrecht en alle intellectuele eigendomsrechten blijven Onze exclusieve eigendom.

Op voorwaarde dat U aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, verlenen wij U een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare licentie voor gebruik van het Platform voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

34. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN 
Wij spannen ons voortdurend in om de Diensten van het Platform verder te ontwikkelen. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken te actualiseren en wijzigen. In het geval dat deze wijzigingen als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, overheidsnormen of dergelijke nodig zijn, zullen Wij deze wijzigingen op elk gewenst moment doorvoeren. In alle andere gevallen zullen Wij U op het Platform informeren over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden ten minste 30 (dertig) dagen voor de dag waarop die wijzigingen van kracht worden. 

Indien U gebruik blijft maken van de Dienst en het Platform na de dag waarop de wijzigingen van kracht zijn geworden, geeft Uw voortgezette gebruik van de Dienst en het Platform aan dat U de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden aanvaardt. In het geval dat U de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, is Uw enige optie om niet langer gebruik te maken van de Dienst, Uw Profiel te beëindigen en Uw Profiel te verwijderen.

35. NIETIGHEID
Indien enige bepaling van de deze Algemene Voorwaarden of het P2P-contract wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen. 

36. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Wij behouden ons het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om Onze verplichtingen na te komen en kunnen Onze rechten op grond van het Contract cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op Uw rechten of Onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden. Mocht dit plaatsvinden, dan zullen wij U daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is U niet toegestaan om Uw Profiel of eventuele rechten die daaruit voortvloeien zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen.

37. BELASTINGEN 
U als Gebruiker bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle belastingregels die op U van toepassing zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opgeven van betalingen en het betalen van de toepasselijke belastingen aan de Belastingdienst. U bent zelf verantwoordelijk voor het nagaan welke belastingverplichtingen eventueel voor U gelden. Wij zijn hier op geen enkele wijze bij betrokken en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor belastingen die voor een Gebruiker gelden en die zijn ontstaan als gevolg van het sluiten van P2P-contracten door Gebruikers. 

38. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 
Niets in de Algemene Voorwaarden zal Onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is Onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Wij zijn aansprakelijk voor betalingstransacties via het Platform die via de BDV worden verwerkt. Onze aansprakelijkheid voor betalingstransacties via het Platform zal zijn beperkt tot de waarde van de transactie waarvoor een vordering wordt ingesteld.

Wij zijn geen partij in het P2P-contract en aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Wij hebben geen kennis van of betrokkenheid bij de gegevens die Gebruikers op het Platform uitwisselen. Wij hebben de gegevens die door Gebruikers op het Platform beschikbaar wordt gesteld niet geverifieerd en aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor die informatie.

In geen geval zijn Wij jegens U aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, kostenbesparingen of andere indirecte, speciale, incidentele, punitieve of gevolgschade voortvloeiende uit Uw gebruik van het Platform of enige fout of storing van het Platform, met inbegrip van maar niet beperkt tot een bijdrage of iets soortgelijks door bekendmaking op het Platform.

Het Platform kan links naar websites of bronnen van derden (‘Diensten van Derden’) bevatten. Verschillende voorwaarden en privacypraktijken kunnen van toepassing zijn op Diensten van Derden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van zulke Diensten van Derden, of de inhoud, producten, of diensten die via zulke Diensten van Derden beschikbaar zijn. Links naar zulke Diensten van Derden betekent niet dat wij die Diensten van Derden aanbevelen.

Als Uitlener is het Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat U toestemming heeft om gevoelige toegangsgegevens te delen, bijvoorbeeld het veilig delen van toegangscodes voor de garage van een gemeenschappelijk gebouw.

39. OVERMACHT
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van Onze verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden of voor andere niet-nakoming hiervan, indien zulke vertraging of niet-nakoming wordt veroorzaakt door een pandemie, staking, arbeidsonlusten, brand, overstroming, oproer, handeling of verordening van de overheid of een lokale autoriteit, terrorisme, of door enige andere oorzaak buiten onze redelijke macht (een ‘Geval van Overmacht’). 

40. GESCHILLEN 
40.1 GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS
In het geval dat U een geschil hebt met een andere Gebruiker, moedigen Wij U aan om te trachten het geschil in der minne te schikken met de andere Gebruiker. 

In het geval dat U en een andere Gebruiker een geschil niet kunnen oplossen, kunnen Wij U daarbij helpen. Wij zullen Gebruikers alleen op verzoek bijstaan bij een geschil met een andere Gebruiker. Aangezien Lynk & Co geen partij is in een P2P-contract, maar slechts een tussenpersoon, is de hulp van Lynk & Co beperkt tot het bieden van een communicatiekanaal voor de Gebruikers teneinde de Gebruikers te helpen bij het oplossen van het geschil. Iedere beslissing van Lynk & Co met betrekking tot een geschil tussen Gebruikers is definitief en bindend. Lynk & Co mag niet als agent van een van beide partijen worden beschouwd of enige verplichting onder het P2P-contract aanvaarden. In het geval een geschil niet door de Gebruikers kan worden opgelost, zal Lynk & Co de partij in wiens voordeel het geschil wordt opgelost een volledige terugbetaling van de aankoop aanbieden. Lynk & Co behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te stellen tegen de Gebruiker die het geschil niet heeft gewonnen.

Merk op dat de consumentenrechten die voortvloeien uit de consumentenbeschermingswetgeving van de Europese Unie niet van toepassing zijn in geval van een geschil tussen Gebruikers die beiden particulier zijn. 

40.2 GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKER EN LYNK & CO
Indien U een geschil met ons bij Lynk & Co hebt, verzoeken wij U ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat Wij het probleem zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Indien Wij het geschil niet kunnen oplossen, dan zijn de onderstaande regels van toepassing op dat geschil. 

40.2.1 TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT 
Alle contracten tussen U en Ons waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Zweeds recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien verplichte wettelijke regelgeving ter bescherming van consumenten in Uw land van verblijf bepalingen bevat die gunstiger zijn voor U als consument, dan zullen deze bepalingen van toepassing zijn.

Als Consument kunt U een rechtszaak aanspannen in verband met deze Algemene Voorwaarden bij de bevoegde rechtbank in Uw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn. 

Indien Wij enige van Onze rechten willen afdwingen tegen U als consument, dan zullen Wij dit uitsluitend doen bij de rechtbanken van de jurisdictie waarvan U een inwoner bent. 

40.2.2 ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN
Wanneer U als consument een klacht heeft die U niet met Ons kunt oplossen, dan heeft U de mogelijkheid Uw klacht eveneens voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten zoals U klachten ontstaan uit online aankopen buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR-platform vindt U op: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met U, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

41. MEER INFORMATIE 
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op https://lynkco.com/nl-nl/terms-and-conditions. Wanneer U deze wilt opslaan voor Uw eigen archief, dan kunt U deze Algemene Voorwaarden afdrukken of opslaan als PDF via de gebruikelijke commando's op Uw computer. 

42. WILT U ONS BEREIKEN?
Mocht U Ons om welke reden dan ook willen bereiken, neemt U dan contact met Ons op via de gegevens in bovenstaand onderdeel 2. 

 
BIJLAGE 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PROCEDURES VOOR EN NA HET HUREN

43. PROCEDURE VOORAFGAAND AAN HET HUREN

43.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE UITLENER 
De Uitlener moet de Gedeelde Auto parkeren binnen een straal van 100 (honderd) meter van het ophaalpunt ('Startlocatie') zoals bepaald in de Voorwaarden van de Uitlener. De Uitlener wordt aangeraden de Gedeelde Auto 30 (dertig) minuten voor de Aanvangstijd op de Startlocatie te parkeren en de Gedeelde Auto mag in geen enkel geval later dan 10 (tien) minuten voor de Aanvangstijd op de Startlocatie worden geparkeerd. De Gedeelde Auto moet gedurende de gehele duur van het P2P-contract en de Deelperiode wettelijk geparkeerd staan. De Uitlener moet ervoor zorgen dat de Lener toegang heeft tot de parkeerplaats waar de Gedeelde Auto staat geparkeerd.

De exacte locatie van de Gedeelde Auto wordt aan de Lener bekendgemaakt wanneer deze door de Uitlener op de Startlocatie wordt geparkeerd, niet eerder dan 30 (dertig) minuten vanaf de Aanvangstijd. 

Alvorens de Gedeelde Auto op de Startlocatie achter te laten, moet de Uitlener ervoor zorgen dat de Gedeelde Auto:
- is ingeschreven in de toepasselijke overheidsregisters, 
- in overeenstemming is met de EU- en nationale wetgeving, 
- tijdig een technische keuring heeft gehad,
- eigendom is van of ingeschreven staat door de Uitlener,
- uitgerust is met alle in het land van registratie vereiste veiligheidsvoorzieningen, die deugdelijk moeten functioneren (ter verduidelijking: dit omvat mede, geschikte banden in landen waar winterbanden gedurende bepaalde periodes wettelijk zijn verplicht),
- een kilometerteller heeft waar minder dan 200.000 km (tweehonderdduizend) op staat,
- diagnose van het voertuig op afstand geen waarschuwingen heeft opgeleverd,
- een stabiele netwerkverbinding (internet) heeft wanneer de auto geparkeerd staat op de Startlocatie, zoals aangegeven in het infotainmentsysteem van Lynk & Co, 
- vrij is van storingen die van invloed kunnen zijn op het comfort en de veiligheid,
- er geen gegronde, onopgeloste klacht van een Lener van kracht is,
- voorzien is van brandstof of is opgeladen tot 50% (vijftig procent) van de capaciteit van de Gedeelde Auto en dat er niet langer mee is gereden dan vanaf het dichtstbijzijnde benzinestation of elektrische oplaadpunt tot de Startlocatie sinds de laatste keer tanken of opladen,
- over voldoende vloeistoffen beschikt voor de duur van het P2P-contract, zoals olie, koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof,
- de juiste bandenspanning, het juiste oliepeil en het juiste vloeistofpeil heeft, overeenkomstig de handleiding van de eigenaar, 
- is schoongemaakt, en
- voor de Lener gereed is om ermee te rijden, d.w.z. dat er geen obstakels zijn, waarvan de Uitlener zich bewust is, die de Lener kunnen belemmeren om in de Gedeelde Auto te rijden tijdens de Deelperiode.

43.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE LENER 
De Lener moet op de Startlocatie de volgende handelingen verrichten alvorens de motor van de Gedeelde Auto te starten:
Het registratienummer van de Gedeelde wagen verifiëren en controleren of het overeenstemt met het registratienummer dat is opgenomen in de Vermelding en het P2P-contract,
Een statusrapport invullen volgens de instructies op het Platform en de initiële staat van de Gedeelde Auto op het Platform documenteren (dit is inclusief het nemen van 5 (vijf) foto's van de Gedeelde Auto, 1 (één) foto van elke zijde, voor- en achterzijde van de Auto, en 1 (één) foto van het dak), en
Controleren of een passende veiligheidsuitrusting voor de Gedeelde Auto in de Gedeelde Auto aanwezig is.

Door de motor van de Gedeelde Auto te starten, bevestigt de Lener dat hij de bovengenoemde controles en verificaties heeft uitgevoerd. Het niet uitvoeren van de bovengenoemde controles en verificaties kan tot een verhoogde aansprakelijkheid voor de Lener leiden.

43.3 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE LENER VAN DE LYNK & CO-AUTO TIJDENS DE DEELPERIODE
De Gedeelde Auto mag enkel en alleen door de Lener worden bestuurd. Het is de Lener niet toegestaan de Gedeelde Auto door iemand anders te laten besturen. De Lener is niet toegestaan de Gedeelde Auto onder te verhuren of verder uit te verhuren.

Alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Gedeelde Auto door de Lener zijn voor rekening van de Lener. Dit is bijvoorbeeld met inbegrip van maar niet beperkt tot brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitenwisservloeistof, parkeerkosten, tolbetalingen, congestiebelasting, etc.

Tijdens de Deelperiode en tot aan de procedure na het delen, zoals vermeld in artikel 45, zal de Lener:
de handleiding van de eigenaar en andere instructies behorende bij de Gedeelde Auto zorgvuldig doorlezen en begrijpen,
de Gedeelde Auto met de nodige zorg besturen en gebruiken, alle verkeersregels en wettelijke voorschriften naleven, alsook redelijke inspanningen leveren om de Gedeelde Auto tegen schade of diefstal te beschermen,
ervoor zorgen dat zijn mobiele telefoon opgeladen blijft om voor toegang tot de Gedeelde Auto te zorgen, 
ongevallen of schade onmiddellijk melden of, indien van toepassing, dit, zodra dit veilig kan, via het Engagement Center aan Lynk & Co melden. De Lener kan nieuwe schade of incidenten ook melden door een schaderapport via het Platform in te dienen,
diefstal of inbraak onmiddellijk aan Lynk & Co melden via het Engagement Center,
ieder onverwacht gedrag van de Gedeelde Auto voor advies via het Engagement Center aan Lynk & Co melden, en
regelmatig, minstens eenmaal per week, controleren of de bandenspanning, het oliepeil en de vloeistofniveaus in overeenstemming zijn met de specificaties in de gebruikershandleiding.

Tijdens de Deelperiode en tot aan de procedure na het delen, zoals vermeld in artikel 45, zal de Lener niet:
roken in de Gedeelde Auto (daaronder begrepen e-sigaretten),
wijzigingen aanbrengen aan de Gedeelde Auto,
huisdieren in de Gedeelde Auto vervoeren, tenzij de Uitlener dit uitdrukkelijk toestaat in de Voorwaarden van de Uitlener,
accessoires op de Gedeelde Auto aanbrengen,
gevaarlijke goederen vervoeren of bewaren in de Gedeelde Auto,
off-road rijden met de Gedeelde Auto of op wegen of terreinen die niet bedoeld zijn voor auto's,
de Gedeelde Auto gebruiken voor zakelijke doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vervoeren van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten, taxi diensten, en bezorging van etenswaren 
de Gedeelde Auto besturen wanneer U daar fysiek niet toe in staat bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie wegens ziekte, of
De Gedeelde Auto gebruiken voor rijoefeningen

De Lener is aansprakelijk voor alle schade die de Gedeelde Auto gedurende de Deelperiode oploopt en is eveneens aansprakelijk voor alle bijkomende boetes, vergoedingen, overtredingen, schendingen, dagvaardingen die tijdens de Gedeelde Periode worden opgelopen c.q. worden uitgedeeld en/of uitgevaardigd. 

43.4 PROCEDURE NA HET DELEN
Bij het inleveren van de Gedeelde Auto bij de Uitlener moet de Lener deze uiterlijk op de Eindtijd binnen een straal van 100 (honderd) meter van de eindlocatie ('Eindlocatie') parkeren, zoals vermeld in de Voorwaarden van de Uitlener. Eenmaal geparkeerd moet de Lener de boeking beëindigen door op 'einde boeking' in de App te klikken en een tweede statusrapport invullen volgens de instructies in de App. 

De Lener moet de boeking in de App beëindigen, het vergrendelen van de Gedeelde Auto is niet voldoende om de boeking te beëindigen. Zodra de boeking is beëindigd, heeft de Lener niet langer toegang tot de Gedeelde Auto. Toegang tot de Gedeelde Auto is niet langer mogelijk wanneer de Lener de boeking in de App heeft beëindigd, ongeacht wanneer de Lener de Gedeelde Auto heeft ingeleverd. De Gedeelde Auto moet bij inlevering op de Eindlocatie door de Lener voor minimaal 24 (vierentwintig) uur wettelijk geparkeerd staan. 

De Gedeelde Auto moet door de Lener aan de Uitlener worden geretourneerd:
met alle persoonlijke bezittingen van de Lener verwijderd, 
met aangifte van alle schade en mogelijke schade, en
voorzien van brandstof of opgeladen tot 50 % (vijftig procent) van de capaciteit van de Gedeelde Auto en er niet langer mee is gereden dan vanaf het dichtstbijzijnde benzinestation of elektrische oplaadpunt tot de Eindlocatie na het tanken of opladen, en
in een schone en adequate staat. De Lener is niet verplicht de Gedeelde Auto aan het einde van de Deelperiode schoon te maken, tenzij deze overmatig bevuild is (bijvoorbeeld als er zichtbare sporen van modder, voedsel, kruimels of zand in het interieur van de Gedeelde Auto zichtbaar zijn of als er overmatig vuil aan de buitenkant van de Gedeelde Auto zichtbaar is door het rijden op modderige of vuile wegen). 

44. VEILIGHEIDSKENMERKEN
Gedeelde Auto's zijn uitgerust met verschillende veiligheidskenmerken om de belangen van de Uitlener te beschermen. Deze veiligheidskenmerken, die de toegang en het gebruik van de Gedeelde Auto door de Lener kunnen beperken, kunnen worden geactiveerd als de Lener de Gedeelde Auto in strijd met deze Algemene Voorwaarden gebruikt, bijvoorbeeld als de Gedeelde Auto niet correct wordt ingeleverd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. 
 
Indien de beveiligingskenmerken geactiveerd worden, is de Lener verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten van de correcte teruggave van de Gedeelde Auto aan de Uitlener in overeenstemming met de Vergoedingen en Boetes zoals beschreven in Bijlage 3.

45. HANDLEIDING VAN DE EIGENAAR
De Lener heeft toegang tot de handleiding van de eigenaar voor de Gedeelde Auto. De handleiding van de eigenaar is te vinden in de Gedeelde Auto via de applicatie “handleiding van de eigenaar” in het beeldscherm voor de bestuurder, in de App van Lynk & Co en online op de Site. De handleiding van de eigenaar is een gids voor de Gedeelde Auto en bevat informatie over de werking van de Gedeelde Auto. Wij raden alle Leners ten zeerste aan de tijd te nemen om zich vertrouwd te maken met de inhoud van de gebruikershandleiding alvorens te gaan rijden. 

 

BIJLAGE 2 - MODEL HERROEPINGSFORMULIER

(dit formulier alleen invullen en terugsturen indien U de overeenkomst wenst te herroepen)

- Aan Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com 

- Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen (*)/voor het verrichten van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*),

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*),

- Naam van de consument(en),

- Adres van de consument(en),

- Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.
 

BIJLAGE 3 - KOSTEN EN SANCTIES 
Geldig vanaf 1 maart 2023

In deze bijlage zijn de tarieven en boetes als bedoeld in de Algemene Voorwaarden (waaraan deze bijlage is gehecht) opzettelijk niet opgenomen. Daarom zijn er geen vergoedingen en boetes (waarnaar in de Algemene Voorwaarden wordt verwezen) van toepassing tussen (a) Verhuurder en Huurder, of (b) Lynk & Co en Verhuurder/Huurder, ongeacht wat er in de Algemene Voorwaarden of het P2P-contract staat. 

Ter verduidelijking, het bovenstaande heeft geen invloed op de andere toepasselijke kosten of tarieven zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden en/of het P2P-contract. 

Houd er rekening mee dat deze bijlage kan worden bijgewerkt, waarbij de vergoedingen en boetes waarnaar in de Algemene Voorwaarden en het P2P-contract wordt verwezen van toepassing kunnen zijn. Blijf daarom op de hoogte en neem altijd de Algemene Voorwaarden door voordat je jouw Lynk & Auto op het Platform plaatst en/of voordat je een Boekingsverzoek verstuurt. 

 

BIJLAGE 4 VOORWAARDEN VOOR CONNECTIVITEITSDIENSTEN 

Hier

 

 

Version 2.1