LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Voorwaarden voor vooraf geboekte service & reparatie

Geldend vanaf 1 juli 2021

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop en uitvoering (‘Algemene Voorwaarden’) van vooraf geboekte onderhoudsbeurten en reparaties door Lynk & CoSales Netherlands B.V (‘Lynk & Co’, ‘Partij’, ‘wij’ ‘onze’) of een van haar gelieerde ondernemingen (i.e. een entiteit waarvan Lynk & Co of Lynk & Co International AB (‘Gelieerde Ondernemingen’) direct of indirect voor meer 50% belang in het aandelenkapitaal houdt) aan consumenten(‘jij/je’ ‘jou’, jouw, ‘consument’)in Nederland. Lynk & Co en jij hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.

Wij raden je aan deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je een Order plaatst. Door een Order te plaatsen ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

In geval van wijzigingen kunnen deze Algemene Voorwaarden eveneens worden aangepast. Lees deze Algemene Voorwaarden dan ook zorgvuldig door alvorens je een Order plaatst, zelfs wanneer je dit eerder al hebt gedaan. Orders zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, in de versie die geldt op het moment dat de Order wordt geplaatst.


BEDRIJFSINFORMATIE

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., Organisatienummer78438780

Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland

Telefoonnummer: +46 31 309 7570

E-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com


Contactgegevens

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)

Telefoon:  0800-0233377

E-mail:  hello@lynkco.com1. ORDER

1.1 Een order voor het uitvoeren van een reparatie, onderhoud en geplande onderhoudsbeurt (‘Onderhoudsbeurt’) op een auto van Lynk & Co (‘Auto van Lynk & Co’) (een ‘Order’) wordt gesloten wanneer een schriftelijk aanbod gedaan door Lynk & Co door jou schriftelijk wordt geaccepteerd binnen de geldigheidsduur van het aanbod. Aanbiedingen van Lynk & Co zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen na de datum van uitgifte. Wanneer jij een Order plaatst, dan sluit je een wettelijk bindende overeenkomst(‘Overeenkomst') volgens deze Algemene Voorwaarden. Om een Order te plaatsen moet je wettelijk bekwaam zijn om een overeenkomst aan te gaan. Gewoonlijk betekent dit dat je minimaal 18 jaar moet zijn. Mochten wij onopzettelijk een overeenkomst aangaan met iemand die daartoe wettelijk niet bekwaam is, dan hebben wij het recht de Overeenkomst te herroepen, zelfs wanneer de overeenkomst tussen ons niet van rechtswege nietig is.

1.2. Wanneer je het aanbod eenmaal hebt geaccepteerd, dan sturen wij je een schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst (de ‘Orderbevestiging’), welke de inhoud van de Overeenkomst tussen ons bevat.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zullen nimmer jouw wettelijke rechten als consument beperken.


2. PRIJS EN BETALING

2.1. De prijs die geldt voor jouw Order wordt vermeld in het aanbod en in de Orderbevestiging. Tenzij anders door ons opgegeven, zijn de prijzen die getoond worden in het aanbod en in de Orderbevestiging inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’).

2.2. De prijs voor jouw Order moet uiterlijk tien (10) kalenderdagen na de datum van de door Lynk & Co uitgegeven factuurworden voldaan. Deze factuur ontvang je direct na afronding van de Onderhoudsbeurt en op dezelfde dag.

2.3. Met uitzondering van artikel 2.4. ben je verantwoordelijk voor de betaling van jouw Order volgens de factuur en deze Algemene Voorwaarden. In geval van te late betaling zal Lynk & Co één (1) betalingsherinnering (‘Betalingsherinnering’) sturen op de dag volgend op de vervaldag, waarin wij je vragen de betaling per omgaande te doen.Let erop dat je betalingsinstructie in die herinnering opvolgt, deze kan afwijken van jouw normale betalingsmethode. Indien wij jouw betaling niet binnen drie (3) werkdagen (maandag - vrijdag) na de Betalingsherinnering hebben ontvangen, dan volgen een formele herinnering, aanmaningsprocedures en incassomaatregelen, waarvoor extra kosten berekend kunnen worden.

2.4. In het geval dat je een maandelijks membership hebt bij Lynk & Co, dan wordt de prijs voor je Order niet betaald per factuur, zoals volgens bovenstaand artikel 2.3., maar als extra kosten opgenomen in jouw maandelijkse vergoeding voor de maand volgend op die waarin de Onderhoudsbeurt werd afgerond. Jij bent verantwoordelijk voor betaling voor je Order volgens deze Algemene Voorwaarden. In het geval van laattijdige betaling gelden de bepalingen voor laattijdige betaling volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw maandlidmaatschap.


3. UITVOERING VAN DE ONDERHOUDSBEURT

3.1. De Onderhoudsbeurt zal op een professionele wijze worden verricht en in overeenstemming met de door de fabrikant verstrekte instructies voor reparatie en onderhoud. Lynk & Co zal de Onderhoudsbeurt uitvoeren met inachtneming van jouw belangen en jou raadplegen wanneer dit nodig en mogelijk is. Alle materialen voor de uitvoering van de Onderhoudsbeurt zullen worden geleverd door Lynk & Co. Alle onderzoeken voor het bepalen van de omvang van een Onderhoudsbeurt, dan wel of een Onderhoudsbeurt nodig is, worden geacht een Onderhoudsbeurt te zijn en worden opgenomen in de Uitvoeringstijd en prijs van de Onderhoudsbeurt.

3.2. De Onderhoudsbeurt zal worden uitgevoerd volgens de uitvoeringstijd zoals vermeld in het aanbod en bevestigd in de Orderbevestiging (de ‘Uitvoeringstijd’).

3.3. De Onderhoudsbeurt omvat Pick-up & Delivery (‘PUD’) van de Auto van Lynk & Co door Lynk & Co. Lynk & Co zal de Auto van Lynk & Co ophalen op een door de partijen afgesproken locatie en deze naar de garage brengen voor de Onderhoudsbeurt. Na afronding van de Onderhoudsbeurt brengt Lynk & Co deze naar je terug. De details van PUD Onderhoudsbeurt vind je hier.

3.4. In geval dat nog niet met de Onderhoudsbeurt is begonnen of deze niet afgerond wordt binnen de Uitvoeringstijd en deze vertraging niet aan jou te wijten is, dan wordt Lynk & Co geacht verantwoordelijk te zijn voor de vertraging. Mocht dit het geval zijn dan laten we je dat weten. In dat geval heb jij als consument het recht de betaling op te schorten, uitvoering van de Onderhoudsbeurt eisen of, wanneer het een aanzienlijke vertraging betreft, de overeenkomst te beëindigen. Tevens kun je recht hebben op schadevergoeding, zoals hierna toegelicht in artikel 11. Claims op grond van vertraagde uitvoering van de Onderhoudsbeurt moeten binnen een redelijke termijn na afronding van de Onderhoudsbeurt ingediend worden.

3.5 Zodra jouw Auto van Lynk & Co als onderdeel van PUD door ons of een door ons aangewezen dienstverlener is opgehaald, valt deze onder onze verantwoordelijkheid. Zolang de Auto van Lynk & Co in ons bezit is, zijn wij slechts verantwoordelijk voor de normale uitrusting horende bij de Auto van Lynk & Co en niet voor andere bezittingen die in de auto worden achtergelaten. Onze verantwoordelijkheid voor jouw Auto van Lynk & Co eindigt en de verantwoordelijkheid voor de Auto gaat weer over naar jou wanneer de Onderhoudsbeurt is afgerond en de Auto van Lynk & Co weer bij je teruggebracht is als onderdeel van PUD.


4. ANNULERING VAN EEN ORDER

4.1. Als consument heb je het recht de Order te annuleren voordat deze is afgerond. Mocht je dit doen, dan ben je verplicht de reeds uitgevoerde delen van de Onderhoudsbeurt aan Lynk & Co te betalen, alsook de werkzaamheden die ondanks jouw annulering afgerond moeten worden. De waarde daarvan zal overeenkomen met hetgeen zou hebben gegolden wanneer de Overeenkomst slechts het afgeronde deel van de Onderhoudsbeurt omvat zou hebben.

4.2. Lynk & Co heeft tevens recht, in het geval dat jij de Order annuleert, op verdere compensatie in de vorm van kosten voor het resterende deel van de Onderhoudsbeurt dat niet wordt uitgevoerd vanwege jouw annulering, en compensatie voor verliezen als gevolg van het niet kunnen aannemen van ander werk wegens de Overeenkomst. Het bepaalde in dit artikel 4.2. geldt niet wanneer de annulering voortkomt uit schade of verlies van de Auto van Lynk & Co waarvoor de Onderhoudsbeurt geldt andere reden dan als gevolg van jouw nalatigheid of onmogelijkheid om gebruik te maken van de Onderhoudsbeurt wegens overheidsverordeningen of -besluiten of soortgelijke omstandigheden buiten jouw controle. Onze compensatie volgens dit artikel 4.2. bedraagt maximaal ons verlies als gevolg van de annulering.

4.3. Tevens hebben wij recht op compensatie volgens ons annuleringsbeleid, dat je hier kunt vinden.


5. WIJZIGINGEN EN BIJKOMEND ONDERHOUD

5.1. Mocht het voorkomen dat het tijdens het uitvoeren van de Onderhoudsbeurt noodzakelijk blijkt dat bijkomende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd welke gezien de aard ervan tegelijk met de Onderhoudsbeurt volgens de Order moeten worden verricht, dan neemt Lynk & Co contact met je op voor bevestiging en goedkeuring van het bijkomend Onderhoud.

5.2. Wanneer wij je niet binnen een redelijk tijd kunnen bereiken, dan hebben wij het recht de bijkomende werkzaamheden uit te voeren in de volgende scenario’s, (i) de prijs van de bijkomende werkzaamheden is laag in relatie tot de oorspronkelijke prijs in de Order, of (ii) er zijn bijzondere redenen waarom wij aannemen dat je deze bijkomende werkzaamheden wil laten uitvoeren. Voorts zijn wij verplicht, in het geval dat de bijkomende werkzaamheden niet uitgesteld kunnen worden zonder risico voor de veiligheid, letsel of overlijden, om de bijkomende werkzaamheden uit te voeren.

5.3. Wij hebben recht op extra compensatie voor bijkomende werkzaamheden op grond van dit artikel 5, welke redelijk zal zijn met betrekking tot de omvang van de bijkomende werkzaamheden. Deze compensatie bedraagt normaliter maximaal vijftien procent (15%) van de prijs van de Order of EUR 300.


6. VERVANGENDE ONDERDELEN

Een controle van de onderdelen die tijdens de Onderhoudsbeurt zijn vervangen(‘Onderdelencontrole’) kan slechts plaatsvinden nadat je dit schriftelijk aan Lynk & Co hebt verzocht en dit schriftelijk door Lynk & Co is bevestigd vóór aanvang van de Onderhoudsbeurt met PUD. Voor een Onderdelencontrole moet je aan het einde van de Onderhoudsbeurt en op eigen kosten naar de werkplaats komen waar de Onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd. Mocht je daarvoor kiezen, dan kun je de Auto van Lynk & Co na de Onderdelencontrole weer in bezit nemen en hoeft de Auto van Lynk & Co niet te worden teruggebracht als onderdeel van PUD. In dit geval betaal je nog steeds de volledige prijs van de Order, i.e. de prijs inclusief PUD. De prijs van de Order wordt niet verlaagd op grond van jouw beslissing volgens dit artikel 6. Bij afronding van de Onderhoudsbeurt en het terugbrengen van de Auto van Lynk & Co naar jou, heb je geen recht meer op een Onderdelencontrole en is Lynk & Co niet langer verplicht om de onderdelen die tijdens de Onderhoudsbeurt werden vervangen te bewaren. Als uitzondering op artikel 3.5 eindigt onze verantwoordelijkheid voor jouw Auto van Lynk & Co volgens dit artikel 6 bij het einde van de Onderhoudsbeurt.


7. HERROEPINGSRECHT

Als consument heb jij, wanneer je per e-mail een Overeenkomst sluit met Lynk & Co, het wettelijk recht om deze Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen te herroepen, om ongeacht welke reden.

7.1. Tijdsperiode

De periode van 14 (veertien) kalenderdagen waarover jij beschikt voor herroeping (‘Herroepingstermijn') vangt aan op de dag dat jij de Overeenkomst met ons sluit.

7.2. Uitoefenen van je recht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je, voordat de Herroepingstermijn is verstreken, Lynk & Co door een duidelijke verklaring in kennis stellen van jouw besluit tot herroeping van deze Overeenkomst. Binnen de Herroepingstermijn kun je Lynk & Co hier op iedere schriftelijke manier van in kennis stellen, maar bij voorkeur vragen wij je,

- gebruik te maken van het herroepingsformulier dat bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd (zie Bijlage 1),

- en een schriftelijke kennisgeving te sturen aan het Engagement Center naar het e-mailadres als genoemd aan het begin van deze Algemene Voorwaarden.

Wanneer nog niet met de Onderhoudsbeurt is begonnen op het moment dat jij ons informeert over je wens de Overeenkomst te herroepen, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. In het geval dat jij uitdrukkelijk hebt verzocht dat de Onderhoudsbeurt binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, moet jij aan ons een bedrag voldoen gelijk aan de verhouding van de Onderhoudsbeurt die wij aan jou hebben verstrekt voordat je ons hebt geïnformeerd over jouw wens de Overeenkomst te herroepen.


8. GEBREKEN

8.1. Mocht jij als consument menen dat de uitgevoerde Onderhoudsbeurt een gebrek vertoont, dan heb je het wettelijk recht een claim en klacht in te dienen vanwege het feit dat de Onderhoudsbeurt gebrekkig was. Wij vragen je jouw claim en klachtin te dienen en de klacht aan Lynk & Co te melden en deze te laten registreren door contact op te nemen met het Engagement Center met een beschrijving van de klacht en indien mogelijk gedocumenteerd met foto's.

8.2. Claims wegens een gebrek in de Onderhoudsbeurt moeten worden ingediend binnen een redelijke tijd nadat jij als consument het gebrek hebt opgemerkt of had moeten opmerken. Claims die worden ingediend binnen twee (2) maanden nadat jij het gebrek hebt opgemerkt worden geacht tijdig te zijn ingediend. Claims kunnen worden ingediend tot uiterlijk drie (3) jaar nadat de Onderhoudsbeurt was afgerond. Indien een claim niet op tijd is ingediend, dan vervalt jouw recht op een claim wegens een gebrek.

8.3. Claims wegens gebreken in uitgevoerde Onderhoudsbeurten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door Lynk & Co in behandeling genomen. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van reparatiewerkzaamheden die ergens anders dan bij Lynk & Co zijn verricht, wanneer je eerst contact met ons hebt opgenomen met betrekking tot het gebrek en wij desondanks het gebrek niet hebben verholpen.

8.4. Wij hebben recht op volledige compensatie voor geleden kosten wanneer een ingebrekestelling onterecht bleek te zijn doordat er geen sprake was van een gebrek in de Onderhoudsbeurt waarvoor Lynk & Co aansprakelijk was.


9. HERSTEL VAN GEBREKEN

Lynk & Co zal ieder gebrek in de Onderhoudsbeurt verhelpen. Wij zullen dit direct en zonder onnodige vertraging doen zodra jij de Auto van Lynk & Co aan ons ter beschikking hebt gesteld. Wij dragen de kosten van het herstellen van het gebrek, inclusief transport, herstel en opsporing van het gebrek, maar hebben recht op vergoeding van de kosten die gemaakt zouden zijn zelfs indien de Onderhoudsbeurt waarvoor het gebrek wordt geclaimd zonder gebrek zou zijn uitgevoerd, of wanneer het gebrek het gevolg is van, bijvoorbeeld,een ongeval of voor materialen die voor jou zijn geleverd en betaald op grond van de Overeenkomst. Deze verplichting geldt niet in het geval dat het herstellen ongemakken betreft of kosten die onredelijk hoog zijn ten relatie tot de last die je van het gebrek hebt. Mochten wij het gebrek niet binnen een redelijke tijd herstellen, dan heb je wettelijk recht op een verlaging van de prijs of op het beëindigen van de Overeenkomst.


10. GARANTIE

Voor de Onderhoudsbeurt geldt een garantie op het resultaat van de Onderhoudsbeurt gedurende twaalf (12) maanden na afronding van de Onderhoudsbeurt of tienduizend (10.000) gereden kilometers, al naar wat zich het eerst voordoet (‘Garantie’). Mocht het resultaat van de Onderhoudsbeurt verslechteren tijdens de Garantietermijn, dan wordt dit aangemerkt als een gebrek in de Onderhoudsbeurt. Deze Garantie is niet overdraagbaar aan latere eigenaars van de Auto van Lynk & Co waarop de Onderhoudsbeurt werd uitgevoerd.

De Garantie geldt niet in de volgende gevallen;

(i) voor Onderhoudsbeurten bedoeld voor afregeling, bijvoorbeeld afregeling van koplampen, of

(ii) wanneer Lynk & Co kan aantonen dat het geclaimde gebrek het gevolg is van een ongeval of soortgelijke gebeurtenis, nalatigheid of abnormaal gebruik door jou, of

(iii) wanneer het een voorlopige Onderhoudsbeurt betreft of wanneer het uitvoeren van de Onderhoudsbeurt door ons is afgeraden vanwege onzekerheid over het resultaat van de Onderhoudsbeurt, of

(iv) de Onderhoudsbeurt werd uitgevoerd met door jou aangeleverde materialen en het gebrek te wijten is aan de door jou aangeleverde materialen.

Om een claim in te dienen op grond van de Garantie moet je Lynk & Co van jouw Garantieclaim in kennis stellen door contact op te nemen met het Engagement Center met een beschrijving van de klacht en indien mogelijk gedocumenteerd met foto's. Doe je dit niet binnen het tijdsbestek zoals vermeld in dit artikel 10, dan verlies je jouw rechten op grond van de Garantie.


11. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig zou zijn onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Als consument heb je, in bepaalde situaties, een wettelijk recht op vergoeding van schade geleden door een gebrek of vertraging. Je hebt echter geen recht op vergoeding wegens verlies van bedrijfsactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg van een schending van de Overeenkomst zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, wanneer niet redelijkerwijs van ons had kunnen worden verwacht dat wij dit hadden kunnen voorzien op het moment dat de Overeenkomst met jou werd gesloten, of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat.

12. OVERDRACHT VAN RECHTEN

Wij behouden ons het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten en onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden. Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming rechten of niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden.

13.PRIVACY

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft of een vraag stelt, een aanbod aanvraagt, gebruik maakt van de Site van Lynk & Co en een Order plaatst. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacy beleid, dat je hier kunt inzien.


14. HOOFDELIJKHEID

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan laat dit onverlet de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Alle Overeenkomsten tussen jou en Lynk & Co worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Zweeds recht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Indien verplichte wettelijke regelgeving ter bescherming van consumenten in jouw land of verblijfplaats bepalingen bevatten die gunstiger zijn voor jou, dan zullen deze bepalingen gelden.

Als consument kun je een procedure aanspannen in verband met de Overeenkomst bij de bevoegde rechtbank van jouw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn.

Indien wij enige van onze rechten willen afdwingen tegen jou als consument, dan zullen wij dit uitsluitend doen bij de rechtbanken van de jurisdictie waarvan jij een inwoner bent.


16. ALTERNATIVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN

Wanneer jij als consument een klacht hebt die niet met Lynk & Co kan worden opgelost, dan heb je de mogelijkheid deze klacht voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten, zoals jij, klachten ontstaan uit online aankopen buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR Platform vind je op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met jou, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

Bijlage 1 – Model herroepingsformulier

— Aan:Lynk & Co Sales Netherlands B.V., adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland, e-mailadres: lynkcosalesnl@lynkco.com

— Ik/wij (*) laten je hierbij weten dat ik/wij (*) mijn/onze (*) Overeenkomst tot koop van de volgende goederen (*)/tot levering van de volgende diensten (*) herroep/herroepen (*),

— Besteld op (*)/ontvangen op (*),

— Naam consument(en),

— Adres consument(en),

— Handtekening van de consument(en) (uitsluitend indien dit formulier op papier wordt verzonden),

— Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Version 1.1