LYNC&CO
Mobilitetsval

Allmänna villkor för försäljning och leverans av en Lynk & Co-bil till konsumenter 

Gällande från och med 1 januari 2023

Välkommen till Lynk & Co:s hemsida https://www.lynkco.com/sv-se/ (“Hemsidan”).

1. INTRODUKTION
Dessa allmänna villkor (de “Allmänna Villkoren”) tillämpar vi vid försäljning av Lynk & Co-bilar (“Lynk & Co-Bil”) genom Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag, (“Lynk & Co”, “vi”, “oss”, “vår”, “vårt”, “våra”) till dig som konsument (“du”, “dig”, “din”, “dina”), på Hemsidan, i en Club, i en Pop-up eller på Tour i Sverige. 

De Allmänna Villkoren ska inte tillämpas på Lynk & Co:s andra tjänster, så som abonnemang eller delningstjänster. Om du är intresserad av någon av dessa tjänster, vänligen läs separata tillämpliga villkor här.

Vi rekommenderar dig att du läser igenom de Allmänna Villkoren innan du gör en Beställning (definieras nedan) hos oss. Genom att göra en Beställning accepterar du att bli bunden av de Allmänna Villkoren samt bekräftar att du har läst dem.

2. INFORMATION OM BOLAGET
Lynk & Co Sales Sweden AB, org. nr: 559261-3045  
Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige
Telefonnummer: +46 31 309 7570
E-postadress: hello@lynkco.se   

3. KONTAKTUPPGIFTER
Lynk & Co Customer Engagement Center (“Engagement Center”)
Telefon nr: 0771 200 590 
E-post: hello@lynkco.com  

Med “Koncernbolag” avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB.

4. AVTALSHANDLINGAR 
Avtalet (enligt definition i punkt 6.2 nedan) består av följande handlingar:
A. Orderbekräftelsen, och
B. Dessa Allmänna Villkor

För det fall olika bestämmelser i handlingarna ovan skulle strida mot varandra, eller om det i annat fall uppstår konflikter eller inkonsekvenser i tolkningen av desamma, ska handlingarna ha företräde gentemot varandra enligt den ordning som listats ovan, så vida inte omständigheterna tydligt påkallar en annan företrädesordning. Ytterligare villkor eller avtal kan gälla för övriga varor eller tjänster som du köper av oss i samband med köpet av en Lynk & Co-Bil.

5. BESTÄLLNING
Du kan göra en beställning (“Beställning”) för att köpa en Lynk & Co-Bil online via Lynk & Co:s webshop på https://www.lynkco.com/sv-se/ samt på tillhörande mobila webbplatser och appar tillgängliga i Sverige (gemensamt kallade “Onlinebutiken”). Du kan också besöka en Lynk & Co club (“Club”) eller en Lynk & co tour (“Tour”) i Sverige. 

Till undvikande av missförstånd innebär eller garanterar inte visningar av Lynk & Co-Bilar i Onlinebutiken att dessa specifika Lynk & Co-Bilar kommer att vara tillgängliga när som helst.

De Allmänna Villkoren är inte avsedda att begränsa dina lagstadgade rättigheter som konsument på något sätt. 

6. BESTÄLLNINGSPROCESSEN
6.1. Beställningar 

När du gör en Beställning av en Lynk & Co-Bil, antingen under en Tour eller genom Vår Onlinebutik lämnar du ett bindande anbud att ingå ett Avtal med oss i enlighet med de Allmänna Villkoren.

Om du har angivit särskilda villkor i din Beställning kommer sådana avvikande villkor inte att bli en del av Avtalet om inte vi skriftligen uttryckligen accepterat de avvikande villkoren.   

För att handla i Onlinebutiken måste du fylla i alla obligatoriska fält sanningsenligt och korrekt innan du lägger din Beställning. Vidare måste du ha rättshandlingsförmåga. Detta innebär i normalfallet att du måste vara över 18 år.

När du gör en Beställning bekräftar du och garanterar att du inte är listad, eller agerar på uppdrag av en person som är listad på någon av Förenta nationernas, Europeiska unionens eller USA:s sanktionslistor och att du inte kommer sälja, överföra eller på något annat sätt göra en Lynk & Co-Bil tillgänglig för en sådan person. Om det visar sig att du inte lever upp till denna garanti annulleras din Beställning med omedelbar verkan. Vidare förbehåller vi oss rätten att inte ersätta dig för några kostnader, och vi kan inte heller göra någon återbetalning av redan betalade avgifter eller delar av Priset.

Innan vi accepterar din Beställning och skickar din Orderbekräftelse, förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning på dig.

För det fall du som konsument gör mer än en (1) Beställning, förbehåller vi oss rätten att annullera ytterligare Beställningar utöver den första. Alla Beställningar är villkorade av att vi har Varorna tillgängliga. Skulle vi, av vilken orsak det än må vara, inte kunna leverera Varorna i din Beställning kommer vi att meddela dig därom så fort vi har möjlighet.

6.2. Bindande Avtal
När vi har gått igenom och kontrollerat att vi kan leverera enligt din Beställning kommer vi att skicka dig en skriftlig orderbekräftelse (“Orderbekräftelsen”). När du har mottagit Orderbekräftelsen har du ingått ett bindande avtal (“Avtalet”) med oss. Orderbekräftelsen skickas vanligen till dig inom 2-4 dagar. Om du inte har mottagit Orderbekräftelsen inom denna tid, vänligen kontakta Engagement Center.

När du har gjort din Beställning kan vi komma att skicka andra automatiserade meddelanden till dig utöver Orderbekräftelsen. Sådana automatiserade meddelanden utgör dock inte Orderbekräftelsen, såvida detta inte uttryckligt anges. Innehållet i Orderbekräftelsen kommer att utgöra det fullständiga Avtalet.

6.3. Ändra din Beställning
Om du vill ändra en redan pågående Beställning, var vänlig kontakta Engagement Center. Även om vi inte kan lämna några garantier om möjligheten att ändra din beställning kommer vi att göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om ändring så länge denna begäran görs innan du får din Orderbekräftelse. Efter att du tagit emot din Orderbekräftelse är det inte möjligt att ändra din Beställning. Observera att detta inte gäller för leveransändringar som kommer att redogöras för närmre i avsnitt 10 nedan.

7. SPECIFIKATIONEN AV EN LYNK & CO-BIL
Under processen för Beställningen kommer du att ha möjlighet att välja mellan olika utformningar av din Lynk & Co-Bil. De valda utformningarna av din Lynk & Co-Bil kommer att specificeras i Orderbekräftelsen. För att säkerställa att dina utformningar av din Lynk & Co-Bil blir som du önskar, ber vi dig vänligen att gå igenom Orderbekräftelsen i detalj och informera oss om eventuella avvikelser så snart som möjligt.

Vänligen notera att hårdvara, programvara eller andra produktfunktioner som släpps efter din beställning inte kommer att inkluderas i den konfiguration för din Lynk & Co-Bil som du har valt. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar i specifikationerna eller genomföra små tekniska justeringar av din Lynk & Co-Bil efter att ett Avtal har ingåtts - så länge sådana ändringar inte väsentligt påverkar din Lynk & Co-Bils kvalitet eller prestanda.

8. AVBRYTA BESTÄLLNING
För det fall du vill avbryta din Beställning av en Lynk & Co-Bil kan du göra det genom att kontakta Engagement Center fram till det att din Lynk & Co-bil är levererad och vi kommer att återbetala Bokningsavgiften (såsom definierad i avsnitt 9 nedan) till fullo. Återbetalning kommer att ske så snart möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från att du avbrutit din Beställning. Vi betalar tillbaka Bokningsavgiften med samma betalningsmetod som du använde för att betala den. Skulle du avbryta din Beställning efter du erhållit Orderbekräftelse är du fullt införstådd med och samtycker till att vi kan innehålla Bokningsavgiften och godkänner att detta är rimlig ersättning för den kostnad som uppkommer för oss att bearbeta din Beställning och sälja vidare Lynk & Co-Bilen.

9. PRIS OCH BETALNING
9.1. Pris

Priset som gäller för ditt köp av din Lynk & Co-Bil är det som anges i Onlinebutiken eller det som presenteras för dig på ett annat lämpligt sätt i samband med att du gör din Beställning. Så vida vi inte anger något annat, inkluderar priserna som visas i Onlinebutiken, i Club, i Pop-Up och på Tour mervärdesskatt (“Moms”) men däremot inte leveransavgift för det fall någon sådan skulle vara tillämplig (“Pris”).

Priset för din Beställning är uppdelat i två (2) separata betalningar. Den första betalningen är en återbetalningsbar bokningsavgift (“Bokningsavgift”) som ska betalas när du gör din Beställning och den andra betalningen är den återstående summan av Priset som ska betalas senast femton (15) dagar innan den överenskomna leveransdagen.

9.2. Bokningsavgift
I samband med din Beställning måste du betala en Bokningsavgift om femtusen kronor (SEK 5 000).

Du kan betala din Bokningsavgift på sätt som anges när du gör din Beställning. Generellt accepterar vi följande betalningsmetoder: kredit- och betalkort eller banköverföring. Vi förbehåller oss rätten att avböja vissa betalningsmetoder för en Beställning och hänvisa till andra betalningsmetoder. Vi godtar enbart betalning från konton registrerade inom den Europeiska unionen (”EU”) och Schweiz. Vi tar inte ansvar för avgifter som tredje part, såsom men inte uteslutande banker eller kreditkortsleverantörer, kan komma att lägga till. Alla kredit- och kontokortsinnehavare är föremål för validerings- och auktoriseringskontroll av kortutgivaren. Om utgivaren av det aktuella kredit- eller kontokortet vägrar att godkänna betalningen till oss, kommer du att få ett meddelande om att betalningen inte kunde genomföras. Om din betalning inte kan fullgöras, var vänlig försök igen eller kontakta Engagement Center för support. Om Bokningsavgiften, oavsett orsak, inte kan betalas, kan en Beställning inte göras.

Om du avbryter din Beställning innan utställande av Orderbekräftelse kommer du att få tillbaka din Bokningsavgift. Bokningsavgiften kommer inte att betalas tillbaka i något annat fall än vid en sådan avbruten Beställning. 

9.3. Slutligt Pris
Det slutliga Priset för din beställning måste betalas senast femton (15) dagar före det av dig valda leveransdatumet. Om du har begärt leverans av din Beställning inom femton (15) dagar eller mindre från det att du gjort din Beställning, måste du betala det slutliga Priset senast tre (3) dagar före det av dig valda leveransdatumet.

När tiden för betalning av det slutliga Priset närmar sig skickar vi dig betalningsinstruktioner till den e-postadress som du angivit i samband med din Beställning. Du kan betala resten av Priset via banköverföring All information som du behöver för att göra din slutliga betalning kommer att finnas, som anges ovan, i betalningsinstruktionerna, men om du har några frågor kring betalningen, tveka inte att kontakta Engagement Center.

I händelse av att du har valt att ta ett lån hos vår finansleverantör kommer du, istället för att betala det slutliga inköpspriset enligt ovan, betala det belopp du valt vid orderplaceringen och som bekräftats i din Orderbekräftelse (“Handpenning”). Detta måste du göra senast femton (15) dagar före datumet för din valda leveranstid. Om du har begärt leverans av din Beställning inom femton (15) dagar eller mindre från det att du har gjort din beställning, måste du betala Handpenningen senast tre (3) dagar före den dag du valt leveranstid.

9.4. Säker betalning med konto/kreditkort
När du anger dina betalningsuppgifter kommer dina uppgifter att sändas krypterat till vår Payment Service Provider (“PSP”) via en säker anslutning och därefter processas av dem.

9.5. Sena betalningar och uppsägning av Avtal
Du är ansvarig för att betala för din Beställning enligt Avtalet. Vi har inga skyldigheter att leverera din Beställning innan vi har erhållit full betalning eller Handpenningen. För det fall betalning inte genomförs enligt avsnitt 9.3 ovan, kommer du att få en (1) betalningspåminnelse skickad till den e-postadress som du angivit i samband med din Beställning.

Om vi inte erhåller full betalning eller Handpenning inom tre (3) dagar från och med datumet på betalningspåminnelsen, förbehåller vi oss rätten att säga upp Avtalet med omedelbar verkar utan vidare påminnelser eller kommunikation med dig. Vänligen notera att för det fall detta skulle inträffa har du inte någon rätt till återbetalning av bokningsavgiften.

10. LEVERANS
10.1. Allmänt

De olika leveransalternativen som vi erbjuder är villkorade av sin tillgänglighet. För Beställningar som gjorts i Onlinebutiken, på Tour, i en Pop-Up eller i en Club i Sverige kan vi enbart leverera inom Sverige.

Du kan hitta mer information om våra olika leveransalternativ i vår leveranspolicy på vår Hemsida här (”Leveranspolicyn”). Så vida inget annat anges i skriftlig kommunikation med dig inkluderar leveranskostnaden tullavgifter, statliga avgifter samt frakt- och hanteringsavgifter för leverans till dig, men däremot inte kostnader för återlämning. 

Innan du gör din Beställning kommer leveransmetoderna och eventuella tillhörande kostnader att listas i Onlinebutiken eller presenteras för dig på ett annat lämpligt sätt. Du kan välja vilket leveransalternativ du vill ha för leveransen av din Lynk & Co-Bil i samband med att du gör din Beställning. Efter att vi har skickat din Orderbekräftelse, kommer vi att kontakta dig för att ordna med leveransen av din Lynk & Co-bil, samt meddela dig vilka leveranstider som är tillgängliga för dig baserat på ditt valda leveransalternativ i samband med Beställningen. När du har valt din leveranstid kommer den att bekräftas skriftligen.

Alla leveranstider är estimerade och trots att vi alltid anstränger oss för att leverera inom den uppskattade leveransperioden kan vi, av olika skäl, inte garantera någon exakt tidpunkt för leverans. Om vi skulle bli förhindrade att leverera inom den av dig valda leveransperioden kommer vi att informera dig om detta.

Uppgifterna om registreringsskylten på din Lynk & Co-Bil kommer att tillhandahållas dig i samband med din leverans.

För Beställningar som är planerade för leverans mer än sex (6) månader efter dagen för Beställningen förbehåller vi oss rätten att göra en rimlig ökning av Priset med hänsyn till faktorer som inflation, ökning av råvarukostnader eller frakt och hantering avgifter. Vi meddelar dig om en sådan prishöjning skulle bli nödvändig. Om du inte accepterar ökningen har du rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 6.1. Till undvikande av missförstånd kommer avbokning enligt detta avsnitt 8 att vara ett undantag från den tidsfrist för avbrytande av Beställning som anges i avsnitt 6.1.

Vid leverans kan vi komma att be dig att visa upp identitetshandling som bekräftar din identitet samt att du undertecknar en leveransbekräftelse. Vi förbehåller oss rätten att inte överlämna en Lynk & Co-Bil till dig utan bevis på ett undertecknat kreditavtal.

10.2. Ändringar i leveransen
Du kan i vissa fall ändra ditt valda leveransalternativ. Även om detta inte alltid är möjligt kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose en sådan begäran. I vissa fall kan en ändring av leveransalternativ endast göras mot en ombokningsavgift, som i sådant fall kommer att betalas av dig. Vi kommer alltid att informera dig om en eventuell ombokningsavgift innan vi godkänner din ändring av leveransalternativ. Om du ändrar ditt valda leveransalternativ från ett alternativ vi tillhandahåller utan kostnad, till ett leveransalternativ som vi tillhandahåller mot en leveransavgift, kommer vi att lägga till den tillkommande leveransavgiften till ditt slutliga Pris.

För mer information om hur du kan ändra leveransalternativ, samt information om när ombokningsavgift är tillämplig, vänligen läs vår Leveranspolicy.

10.3. Försenad leverans
För det fall det skulle uppstå svårigheter för oss att fullgöra leveransen av Lynk & Co-Bilen till dig, kommer Vi att informera dig så snart som möjligt om att leveransen är försenad och kommer ge dig en ny estimerad leveranstid. Vänligen läs vår Leveranspolicy för mer information om hur försenad leverans kommer att hanteras. Om tidpunkten för leverans av din Lynk & Co-Bil är särskilt viktig för dig måste du informera oss om detta när du gör din beställning.

10.4. Ej uthämtade Beställningar
Om du av någon anledning inte hämtar ut din Lynk & Co-Bil i enlighet med ditt valda leveransalternativ och vald tid för leverans, kommer din Beställning att bli återlämnad till oss och vi kommer att debitera dig för leveranskostnaden för returen enligt specifikation som framgår av vår Leveranspolicy.

11. ÄGANDE OCH TITEL
Äganderätten till Lynk & Co Bilen övergår inte till dig förrän full betalning har gjorts. För det fall du är sen med betalningen, och Lynk & Co-Bilen har levererats till dig innan Vi har mottagit den slutliga betalningen, förbehåller vi oss rätten att återta Lynk & Co-Bilen utan att i förväg informera dig om vår avsikt att göra det.

12. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT
12.1. Allmänt

När du gör en Beställning av oss i Onlinebutiken har du en lagstadgad ångerrätt som ger dig möjligheten att, oavsett anledning, ångra köpet av Lynk- & Co-Bilen och Avtalet med oss inom fjorton (14) dagar från och med mottagandet av din Lynk & Co-Bil. 

Denna lagstadgade ångerrätt är inte tillämpbar vid köp av en Lynk & Co-Bil från en Club.

12.2. Tidsfrist
Tidsfristen om  fjorton (14) dagar som du har på dig att ångra Avtalet börjar löpa från och med den dag du, eller en sådan person som agerar på uppdrag av dig, får din beställda Lynk &-Co-Bil i din/sin besittning.

12.3. Utöva Din rätt
För att utöva din ångerrätt måste du, innan tidsfristen om fjorton (14) dagar går ut, meddela oss om ditt beslut och tydligt ange att du vill utnyttja din ångerrätt.

Ditt meddelande till oss om att du vill utöva din ångerrätt kan vara utformat på olika sätt så länge det kommer fram till oss inom tidsfristen om fjorton (14) dagar, men vi föredrar om du går tillväga på följande sätt:
- Använd ångerrättsformuläret som ligger som bilaga till de Allmänna Villkoren (se Bilaga A) 
- Skicka ett skriftligt meddelande till Engagement Center i form av ett brev eller en e-post till adressen som anges i början av dessa Allmänna Villkor.

12.4. Återlämning av Lynk & Co-Bilen
När du har skickat oss ett skriftligt meddelande om din avsikt att utöva din ångerrätt behöver du återlämna din Lynk & Co-Bil till oss. Du kommer då behöva stå för kostnaden för återlämning. För att återlämna Lynk & Co-Bilen till oss efter att du utövat din ångerrätt kan du välja mellan de två alternativen nedan. Du måste informera Engagement Center om vilket alternativ du väljer innan du återlämnar Lynk & Co-Bilen för att vi ska kunna bistå dig vid din återlämning,
A. Återlämna Lynk & Co-Bilen till en fysisk plats som anges i vår policy för återlämning av bil (återfinns på vår hemsida här) på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar från att du meddelat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt, eller
B. Lämna en förfrågan om att vi hämtar Lynk & Co-Bilen, på din bekostnad, på en plats som du och Engagement Center kommer överens om.  Din förfrågan och bokning av oss att komma och hämta din Lynk & Co-Bil måste vara gjord inom fjorton (14) dagar från och med den dag du informerat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt.

12.5. Kostnad för återlämning
Som nämnts ovan kommer du att behöva stå för kostnaden för återlämningen. Detta gäller även när du använder den av Lynk & Co tillhandahållna återlämningstjänsten. Den ungefärliga kostnaden för att återlämna en Lynk & Co-Bil är för närvarande tretusenfemhundra kronor (SEK 3500 ).

12.6. Återbetalning
Vi kommer att återbetala Priset och eventuella leveranskostnader förenade med din Beställning till dig (med undantag för tillkommande leveranskostnader som utgör resultatet av ditt val av leveransalternativ som utgör ett annat alternativ än det billigaste leveransalternativet vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål, och under inga omständigheter senare än fjorton (14) dagar efter dagen vi har fått Lynk & Co-Bilen i retur, eller fått bevis på sådan retur. Bokningsavgiften återbetalas dock inte.

Vi kommer att genomföra återbetalningen till dig genom samma betalningsmetod som du själv använde vid betalningen om det är möjligt. Är detta inte möjligt kommer Engagement Center att kontakta dig.

12.7. Ursprungligt Skick
Vi kan bara garantera en fullständig återbetalning i de fall Lynk & Co-Bilen är återlämnad i samma skick som du fick den, det vill säga i sitt ursprungliga skick. Detta innebär att du utan hinder kan testköra Lynk & Co-Bilen för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion, men att du kan bli skyldig gentemot oss att betala för värdeminskning av Lynk & Co-Bilen med anledning av hantering som sträcker sig bortom sådan som är nödvändig för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion.

När vi har mottagit den återlämnade Lynk & Co-Bilen, kommer vi att göra en kontroll av dess skick. För det fall vi gör bedömningen att du har hanterat Lynk & Co-Bilen utöver vad som behövs för att säkerställa att den är i fullt fungerande skick och för att fastställa dess egenskaper kommer vi göra avdrag från återbetalningen med ett belopp som står i proportion till det minskade värdet på Lynk & Co-Bilen.

13. FEL
Om du, efter att ha mottagit din Lynk & Co-Bil, upptäcker att den är skadad eller behäftad med fel, har du en lagstadgad rätt att reklamera den. Det är viktigt och vi rekommenderar att du noggrant inspekterar din Lynk & Co-Bil när du får den för att säkerställa att den är enligt din beställning, samt att den inte är skadad eller behäftad med fel. Vi förbehåller oss rätten att delta under en inspektion av Lynk & Co-Bilen tillsammans med dig vid leverans eller upphämtning, samt att få resultatet av inspektionen noterad i ett protokoll. Bedömningen av om Lynk & Co-Bilen är skadad eller behäftad med fel ska baseras på dess egenskaper vid leveransen.  

Om du upptäcker att Lynk & Co-Bilen som du har fått levererad, trots våra bästa ansträngningar, inte överensstämmer med Avtalet, är skadad eller felaktig, rekommenderar vi och ber dig att meddela oss så snart som möjligt, antingen när du får Lynk & Co-Bilen och märker felet, eller när du annars senare märker felet. 

Du kan informera oss och registrera din reklamation genom att: 
- Fylla i ett reklamationsformulär som finns tillgängligt på Hemsidan, eller 
- Kontakta Engagement Center. 

Vi är inte ansvariga för fel och avvikelser som du antingen fått kännedom om eller som du inte kunde ha varit omedveten om när du ingick Avtalet med oss. Vi är under inga omständigheter ansvariga för skador, förluster eller defekter på grund av slitage eller felaktig användning av Lynk & Co-Bilen.

14. NYBILSGARANTI
Nya Lynk & Co-Bilar är förenade med en ny bilgaranti (“Garanti”). Vi ber dig att läsa igenom och bekanta dig med villkoren och uppgifterna för garantin som finns i garantibeviset. Information om Garantin finns även på vår hemsida här. Vänligen notera att Garantin ger dig som konsument utökade rättigheter utöver de rättigheter som tillkommer dig enligt lag. Du kommer att få en kopia av Garantin när din Lynk & Co-Bil levereras till dig. 

På din begäran kan Garantin göras tillgänglig för dig i en beständig form. Vänligen kontakta Engagement Center för mer information. 

15. CAR GUIDE
Du kommer att få en Car Guide för din Lynk & Co-Bil i samband med leveransen. Car Guide är tillgänglig i Lynk & Co-Bilen genom ägarens manual-applikation i förardisplayen, och den är också tillgänglig i Lynk & Co-appen och online på Hemsidan. Car Guide är din guide till din Lynk & Co-Bil och innehåller information om hur din Lynk & Co-bil fungerar. Vi ber dig att läsa och bekanta dig med din Car Guide innan du använder din Lynk & Co-Bil. Car Guide kan komma att uppdateras och ändras när nya funktioner släpps för din Lynk & Co-Bil.

16. FÖRSÄKRING
Vi vill göra din upplevelse av att köpa din Lynk & Co-Bil så lätt som möjlig. Vi har därför arbetat med vår partner Volvia Försäkringar för att säkerställa att din Lynk & Co-Bil är försäkrad i 30 dagar från det ögonblick den registreras (”Drive Away Insurance”). Drive Away Insurance ingår i din Lynk & Co-Bil men du är såklart välkommen att teckna en egen försäkring om du vill. Drive Away Insurance tillhandahålls av Volvia Försäkringar. Villkor för Volvia”s bilförsäkringar finner du på deras hemsida. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa och förstå dessa villkor och din försäkringspolicy innan du tar emot din Lynk & Co-Bil. Vänligen vänd dig till Volvia Försäkringar vid frågor om Drive Away Insurance.

17. LYNK & CO ASSISTANS
Genom vår partner erbjuder vi dig vägassistans (”Lynk & Co Assistans”) under en period om tjugofyra (24) månader från och med den första dagen som din Lynk & Co-Bil är registrerad på dig. För mer information om Lynk & Co Assistans och de villkor som gäller för denna tjänst, vänligen läs de särskilda villkoren för tjänsten som finns tillgängliga på vår Hemsida här

18. ANSVAR
Inget i de Allmänna Villkoren kommer att exkludera eller begränsa vårt ansvar på något sätt i fall där det skulle vara oförenligt enligt lag att exkludera eller begränsa vårt ansvar.  

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av ett brott mot Avtalet eller för bristande uppfyllelse av Avtalet om orsaken till det beror på händelser som ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte heller för förluster som uppstår i anledning av att vi är förhindrade eller i dröjsmål med att agera i enlighet med Avtalet på grund av något som du (eller någon som agerar för din räkning) gör eller underlåter att göra.

För att kunna kräva ersättning måste förlusterna eller kostnaderna faktiskt ha inträffat. Vi är endast ansvariga gentemot dig som konsument och är därför inte ansvariga för eventuella förluster eller kostnader som uppstår i någon affärsverksamhet.

19. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
I, eller i anslutning till, Månadsmedlemskapsbilen kan du komma att få tillgång till funktioner och tjänster som är skyddade av immateriella rättigheter (“IP”). Din icens och dina rättigheter i förhållande till IP:n kan vara underkastat våra villkor för uppkopplade tjänster (de ”Uppkopplade Tjänsterna”), vilka finns på vår hemsida här. I det fall villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna inte uttryckligen reglerar användandet av funktioner och tjänster skyddade av IP, upplåter vi en icke-exklusiv, icke underlicensierbar och icke-överlåtbar licens till dig att använda sådan IP endast (i) internt i samband med Månadsmedlemskapsbilen och för sådan användning som IP:n tillgängliggjordes, och (ii) i enlighet med tillämpliga villkor för IP:n.

IP:n får inte får inte distribueras eller avslöjas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än vad som är tillåtet enligt tillämpliga villkor för IP:n. 

I, eller i anslutning till, Månadsmedlemskapsbilen kan Du och förare av Månadsmedlemskapsbilen komma att få tillgång till IP tillhörande en tredje part (”3PIP”). Sådan 3PIP kan vara underkastat separata villkor utfärdade av den tredje parten, vilka Lynk & Co kan komma att tillhandahålla Dig eller hänvisa Dig till för Dig att läsa eller ladda ned från den tredje partens hemsida. I sådant fall är Du ansvarig för att läsa och följa sådana villkor. 

Om inte annat anges i separata tredjepartsvillkor är användningen av 3PIP begränsad enbart till (i) sådan användning som sker i samband med användningen av Månadsmedlemskapsbilen, och (ii) den tillåtna användningen som 3PIP tillgängliggjordes.

Alla rättigheter avseende bilder, filmer och annat material som visas på vår hemsida, i våra klubbar, i vårt marknadsföringsmaterial samt all IP kopplad till Månadsmedlemskapsbilen ägs av, eller licensieras till, Lynk & Co och sådant material får inte användas utan vårt skriftliga godkännande. 

Bilderna, filmerna och allt annat material som visas på vår hemsida eller i marknadsföringsmaterial visas i illustrativa syften enbart. Vi har ansträngt oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget men Månadsmedlemskapsbilens verkliga utseende kan komma att avvika från avbildningarna. 

20. RÄTTIGHETSINNEHAVARE
Alla rättigheter avseende bilder, filmer och annat material som visas på vår hemsida, i våra klubbar, i vårt marknadsföringsmaterial samt all IP kopplad till Månadsmedlemskapsbilen ägs av, eller licensieras till, Lynk & Co och sådant material får inte användas utan vårt skriftliga godkännande. 

Bilderna, filmerna och allt annat material som visas på vår hemsida eller i marknadsföringsmaterial visas i illustrativa syften enbart. Vi har ansträngt oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget men Månadsmedlemskapsbilens verkliga utseende kan komma att avvika från avbildningarna. 

21. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra våra skyldigheter under Avtalet samt rätten att överlåta rättigheter och skyldigheter under Avtalet till tredje part. Denna rätt kommer inte att påverka dina rättigheter och våra skyldigheter enligt de Allmänna Villkoren. Om vi överlåter sådana rättigheter eller skyldigheter kommer vi att underrätta dig skriftligen. Du har inte rätt att överlåta Avtalet eller några inte fullgjorda skyldigheter i Avtalet till tredje part utan att först erhålla vårt skriftliga samtycke.

22. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Vi kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du registrerar dig, använder Hemsidan och gör en Beställning. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy som finns på vår Hemsida här.

23. UPPKOPPLADE TJÄNSTER
Månadsmedlemskapsbilen är utrustad med Uppkopplade Tjänster som är tillgängliga genom Månadsmedlemskapsbilen och Lynk & Co:s app. De Uppkopplade Tjänsterna är underkastade särskilda villkor som är tillämpliga för förare av Månadsmedlemskapsbilen och som återfinns på Vår hemsida här. Villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna förutsätter att föraren godkänner villkoren på förhand.

24. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 
Om någon bestämmelse i Avtalet eller i de Allmänna Villkoren skulle anses vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller de Allmänna Villkoren.

25. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 
Alla Avtal mellan dig och oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där du är bosatt är mer förmånlig för dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har du, vid rättstvister som du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där du är bosatt eller av behörig domstol i det land där vi bedriver vår näringsverksamhet.

Om vi påkallar rättstvist mot dig med anledning av någon av våra rättigheter gentemot dig som konsument kommer vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där du är bosatt.

26. ALTERNATIVT TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER
Om du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot oss har du möjligheten att ta upp ditt anspråk vid Europeiska unionens plattform för tvistelösning online (“ODR-plattformen”) vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Vi har inte åtagit oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med dig, så vida inte något annat tydligt anges. 

27. YTTERLIGARE INFORMATION  
De Allmänna Villkoren finns tillgängliga på https://www.lynkco.com/sv-se/terms-and-policies/. Om du vill förvara eller arkivera dem går det bra att skriva ut eller spara de Allmänna Villkoren som en PDF genom sedvanliga kommandon på din dator.


BILAGA  A - FORMULÄR FÖR ÅNGERRÄTT 

(fyll i och skicka in det här formuläret enbart om du önskar utöva din ångerrätt)

- Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige. E postadress: hello@lynkco.se  

- Jag/vi (*) meddelar härigenom att jag/vi (*) önskar utöva min/vår ångerrätt (*) avseende mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande produkter (*) /tjänster (*),

- Beställda den (*) /mottagna den (*),

- Konsumenten/-rnas namn,

- Konsumenten/-rnas adress,

- Konsumenten/-rnas namnunderskrift (enbart om formuläret skrivs ut på papper)  

- Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt. 

 

Version 2.3