LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor de verkoop en de levering van een Lynk & Co auto aan consumenten

Van kracht vanaf 1 januari 2023

Welkom op de Lynk & Co website https://www.lynkco.com/nl-be/ (de ‘Website’).

1. INLEIDING 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en de levering (‘Algemene Voorwaarden’) van Lynk & Co voertuigen (‘Lynk & Co Auto’), aangeboden door Lynk & Co Sales Belgium BVBA of een Filiaal hiervan (een entiteit die direct of indirect voor meer dan 50 % eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB) (hierna ‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) aan jou, consument,(‘je’, ‘jij, ‘jou’, ‘jouw’, ‘jezelf’) op de Website, de Club of Tour in België.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de andere Lynk & Co diensten zoals abonnementsdiensten en sharing-diensten. Heb je belangstelling voor deze diensten, dan verzoeken wij je de aparte toepasselijke voorwaarden hijer te raadplegen.

Wij moedigen je aan om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voor je bij ons een Order plaatst. Wanneer je een Order plaatst, stem je ermee in door deze Algemene Voorwaarden verbonden te zijn en bevestig je dat je ze gelezen hebt. 

2. GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP
2.1 Bedrijfsinformatie

Lynk & Co Sales Belgium BVBA, ondernemingsnummer: 0753.625.761
Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België
telefoon : +46 31 309 7570
e-mail: hello@lynkco.be   

3. CONTACTGEGEVENS
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-58290
e-mail: hello@lynkco.com

4. DOCUMENTEN DIE SAMEN HET CONTRACT VORMEN
Het Contract (zoals gedefinieerd in artikel 6.2) is samengesteld uit de volgende documenten:
i. De Orderbevestiging / Koopovereenkomst
ii. Deze Algemene Voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid of incoherentie zullen de documenten gelden in de hiervoor opgesomde volgorde, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere hiërarchie opleggen. Bijkomende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor bijkomende goederen of diensten die je bij ons koopt, in samenhang met de aankoop van de Lynk & Co Auto.

5. ORDER PLAATSEN 
Je kan een Lynk & Co Auto bestellen online op de Lynk & Co webwinkel https://lynkco.com/nl-be/ a, en op alle mobiele sites en apps die met Lynk & Co verbonden zijn en beschikbaar zijn in België (samen genoemd de “Online Store”). Je kan eveneens een Lynk & Co club (‘Club’) of een Lynk & Co bezoeken in België. 

Om alle misverstanden te vermijden, de vertoning van Lynk & Co Auto’s op de Online Store betekent niet dat deze specifieke Lynk & Co Auto’s te allen tijde beschikbaar zullen zijn.

Deze Algemene Voorwaarden beperken geenszins jouw door de wet bepaalde consumentenrechten.

6. BESTELPROCES
6.1. Orderen

Wanneer je een Order plaatst voor een Lynk & Co Auto in een Club, Pop-Up, op onze Tour of op de Online Store, verbind je je tot het afsluiten van een contract dat aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen is.  

Iedere door jou gestelde voorwaarde die deel uitmaakt van jouw Order, zal slechts geldig zijn indien wij de door jou gestelde voorwaarde op onbetwistbare wijze en schriftelijk aanvaarden in de Orderbevestiging / Koopovereenkomst. 

Om op onze webwinkel te kopen (Online Store), dien je alle verplichte velden te goeder trouw en behoorlijk in te vullen en moet je juridisch bekwaam zijn om een Order te plaatsen. Normalerwijze betekent dit dat je minstens 18 jaar oud moet zijn.

Bij het plaatsen van een Order, bevestig je en verzeker je ons dat jij of de persoon voor wie je optreedt, niet opgenomen is op een sanctielijst van de VN, EU of de USA en dat je de Lynk & Co Auto niet aan dergelijke persoon zult verkopen, overdragen of op andere wijze ter beschikking stellen. Indien je deze verbintenis niet nakomt, zal jouw Order onmiddellijk geannuleerd worden. Daarenboven behouden wij ons het recht voor je de kosten niet terug te betalen en kunnen wij, in rechte, geen terugbetaling doen van de kosten of het deel van de koopprijs die reeds betaald werden.  

Alvorens wij overgaan tot aanvaarding van jouw Order en toezending van de Orderbevestiging, behouden wij ons het recht voor een solvabiliteitscontrole uit te voeren. 

Alvorens jouw Order te plaatsen, dien je jouw Order te bevestigen en heb je de mogelijkheid om eventuele fouten die je zou hebben gemaakt bij het invullen van de velden te corrigeren, vooraleer de Order definitief te maken.

Indien je als consument meer dan één (1) Order plaatst, behouden wij ons het recht voor de bijkomende Orderen te annuleren. Iedere Order wordt voldaan in functie van de beschikbaarheid. Indien wij om enige reden, niet in staat zijn om jouw Order uit te voeren, zullen wij je contacteren en je hiervan zo snel mogelijk informeren. 

6.2. Bindende overeenkomst
Nadat wij jouw Order behandeld hebben en bevestigd hebben dat wij deze kunnen uitvoeren, ontvang je een schriftelijke Orderbevestiging (‘Orderbevestiging’).  Met deze Orderbevestiging wordt de jou verbindende verkoopovereenkomst afgesloten (‘Contract’). De Orderbevestiging wordt gewoonlijk opgestuurd binnen de 2 à 4 dagen na het plaatsen van jouw Order. Indien je deze niet ontvangen hebt binnen deze termijn, gelieve contact op te nemen met het Engagement Center. 

Het automatisch bericht dat wij je verzenden in antwoord op jouw Order, is geen formele Orderbevestiging, tenzij dat de Orderbevestiging er uitdrukkelijk in vermeld staat. In de Orderbevestiging wordt de volledige inhoud van het Contract weergegeven.

6.3. Wijziging van de Order 
Indien je een reeds geplaatste Order wenst te wijzigen, gelieve het Engagement Center te contacteren. Hoewel wij niet kunnen verzekeren dat de wijziging mogelijk is, zullen wij ons best doen om jouw wensen in te willigen, voor zover jouw verzoek tot wijziging door ons ontvangen wordt alvorens je jouw Orderbevestiging ontvangt. Daarna zal het niet meer mogelijk zijn de Order te wijzigen. Deze regel geldt niet voor de verandering van leveringsmodaliteit, die onder artikel 10 wordt uitgelegd.

7. KENMERKEN VAN EEN LYNK & CO AUTO
Gedurende het bestelproces, word je de mogelijkheid gegeven te kiezen tussen verscheidene Lynk & Car voertuigconfiguraties. De door jou gekozen Lynk & Co voertuigconfiguratie zal opgenomen worden in de Orderbevestiging. Wij danken je de Orderbevestiging nauwkeurig te willen nalezen, om je ervan te vergewissen dat de voertuigconfiguratie overeenstemt met jouw wensen en ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de veertien (14) dagen, te informeren van de eventuele fouten in de Orderbevestiging. Na veertien (14) dagen is Lynk & Co niet meer gehouden een fout in de Order te verbeteren.

Wij informeren je tevens dat de hardware, software en andere productkenmerken die na de plaatsing van jouw Order uitgebracht worden, niet in de door jou gekozen Lynk & Co voertuigconfiguratie opgenomen zullen worden. Wij behouden ons het recht voor kleine wijzigingen aan de kenmerken of minder belangrijke technische aanpassingen aan de Lynk & Co Auto door te voeren, na de afsluiting van het contract, voor zover deze wijzigingen de kwaliteit en de prestaties van de Lynk & Co Auto niet wezenlijk beïnvloeden.

8. ANNULERING VAN EEN ORDER 
Indien je de Order van een Lynk & Co Auto wenst te annuleren, kan je dit doen op eender welk moment tot de Lynk & Co Auto is geleverd en dit door het Engagement Center te contacteren. Indien je jouw Order annuleert in de periode tussen het plaatsen van jouw Order en de uitgifte van de Orderbevestiging, zullen wij je de Reserveringskosten (zoals uiteengezet in artikel 9 hieronder) volledig terugbetalen. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk doen doch in elk geval binnen de veertien (14) dagen na jouw annulering, via dezelfde betaalmethode als door jou gebruikt om de Reserveringskosten te betalen. Indien je jouw Order annuleert volgend op de ontvangst van je Orderbevestiging, ben je akkoord dat wij de Reserveringskosten door jou betaald, houden. Je aanvaardt dat dit een billijke schatting is van de werkelijke kosten die wij oplopen bij het verwerken van jouw Order en het herverkopen van de Lynk & Co Auto.  

9. PRIJS EN BETALING  
9.1. Algemeen

De prijs van toepassing op de door jou bestelde Lynk & Co Auto is de prijs die opgenomen is op de Online Store prijslijst of die jou voorgesteld wordt op enige andere geëigende wijze op het moment dat je de Order plaatst. Behoudens tegenstrijdige verklaring, omvatten de prijzen die op de Online Store, in de Clubs en Tours  getoond worden, ook de Belasting op de Toegevoegde Waarde (‘BTW’) maar niet de leveringskosten (die hieronder uitgelegd worden)  (‘Prijs’). 

De prijs van jouw Order is in twee (2) betalingen opgesplitst, de eerste betreft de niet-terugbetaalbare reserveringskosten (‘Reserveringskosten’) (overeenkomstig artikel 7.1) verschuldigd bij het plaatsen van de Order; de tweede is het saldo van de Prijs, verschuldigd ten laatste vijftien (15) dagen voor het door jou gekozen tijdstip van levering. 

9.2. Reserveringskosten
Wanneer je een Order plaatst, dien je een Reserveringskost van 500 EUR (vijfhonderd euro) te betalen. Deze moet betaald worden op het moment dat je de Order plaatst. 

Je kan deze Reserveringskosten betalen op de wijze die jou wordt aangeboden wanneer je jouw Order plaatst. In het algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: debet- en creditkaart, SEPA direct debit. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethodes niet te aanvaarden voor een Order en door te verwijzen naar andere betaalmethodes. Wij aanvaarden enkel betaling van bankrekeningen binnen de Europese Unie (‘EU’) en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor enige kosten of lasten die worden toegevoegd door een derde partij, zoals maar niet beperkt tot, banken en creditkaartverstrekkers. Alle titularissen van een debet- of creditkaart worden aan een validatie- en autorisatiecontrole van de kaartverstrekker onderworpen.  Indien de kaartverstrekker van de betrokken credit- of debetkaart de betaling aan ons niet toelaat, zal je een bericht ontvangen dat de betaling niet werd uitgevoerd. In dit geval, gelieve opnieuw te proberen of neem contact op met het Engagement Center voor hulp. Indien de Reserveringskosten om enige reden niet betaald kunnen worden, zal de Order niet geplaatst kunnen worden. 

Indien je jouw Order annuleert voor de uitgifte van je Orderbevestiging, zullen de Reserveringskosten aan jou terugbetaald worden. In alle andere situaties, zullen de Reserveringskosten niet worden terugbetaald. 

9.3. Definitieve prijs
De uiteindelijke aankoopprijs voor jouw Order dient betaald te worden uiterlijk vijftien (15) dagen voor het door jou gekozen tijdstip van levering. Indien je gevraagd hebt om een levering binnen de vijftien (15) dagen of minder vanaf de besteldatum, zal je verzocht worden de definitieve prijs te voldoen uiterlijk vijftien (15) dagen voor het door jou gekozen tijdstip van levering. 

Enkele dagen voor de betalingsdatum van de definitieve prijs, ontvang je de betalingsinstructies op het mailadres dat je ons bij de Order opgegeven hebt. Je kan het saldo van de prijs betalen via een Europese overschrijving. Alle gegevens voor de uitvoering van jouw eindbetaling zullen in de betalingsinstructies staan. Mocht je toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om het Engagement Center contact op te nemen. 

In het geval dat je ervoor zou hebben gekozen om een financiering af te sluiten met onze financiële dienstverlener, betaal je in plaats van de definitieve aankoopprijs zoals hierboven vermeld, een aanbetaling van het bedrag zoals door jou werd gekozen bij het plaatsen van de Order en dat werd bevestigd in jouw Bestelbevestiging (de 'Aanbetaling'). Dit dien je uiterlijk vijftien (15) dagen voor de datum van het door jou gekozen tijdstip van levering te doen. In het geval dat je hebt verzocht om levering van jouw Order binnen vijftien (15) dagen of minder na het plaatsen van jouw Order, dien je de Aanbetaling uiterlijk drie (3) dagen voor de datum van de door jou gekozen levertijd te voldoen. 

De prijs vermeld in de Orderbevestiging is niet herzienbaar. 

9.4. Veilige credit- of debetkaartbetaling 
Na de ingave van jouw betalingsgegevens, worden deze veilig, in gecodeerde vorm en via een beveiligde lijn, naar onze betalingsdienstenleverancier (‘PSP‘) verzonden, om er verwerkt te worden. 

9.5. Laattijdige betaling en contractverbreking 
Je bent gehouden tot de betaling van jouw Order in overeenstemming met het contract. Wij zijn niet verplicht jouw Order te leveren alvorens wij de volledige betaling of de Aanbetaling ontvangen hebben. Indien de betaling niet zou gebeuren in overeenstemming met artikel 9.2, ontvang je één (1) enkele betalingsherinnering op het e-mailadres dat je ons bij de Order opgegeven hebt. 

Indien de volledige betaling of de Aanbetaling niet ontvangen werd binnen de drie (3) dagen van de betalingsherinnering, behouden wij ons het recht voor het contract onmiddellijk te verbreken, zonder je nog een verdere aanmaning of andere communicatie te richten. Je wordt geïnformeerd, dat indien dit gebeurt, je geen recht hebt op de terugbetaling van de Reserveringskosten. 

10. LEVERING
10.1 Algemeen

Wij bieden verscheidene leveringsmodaliteiten aan, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor Orderen geplaatst op de Online Store, Tour of in een Club in België , leveren wij enkel in België.

Je vindt meer informatie over de verschillende leveringsmodaliteiten in ons leveringsbeleid, welke op onze website hier kan worden gevonden (het ‘Leveringsbeleid’). Behoudens andersluidende schriftelijke communicatie, houden de leveringskosten de douanerechten, overheidsbelastingen, verzend en verwerkingskosten in maar niet de leveringskosten voor de retourzendingen.

Voor je de Order plaatst, zullen de leveringsmodaliteiten en de ermee verbonden kosten op de Online Store vermeld worden of jou op een andere geëigende wijze ter kennis gebracht worden. Bij de Order kan je de door jou gekozen leveringsmodaliteit voor de levering van jouw Lynk & Co Auto opgeven. Na de verzending van de Orderbevestiging, nemen wij contact met je op om de levering van jouw Lynk & Co Auto af te spreken en je mee te delen welke leveringstijdstippen beschikbaar zijn in functie van de door jou gekozen leveringsmodaliteit. De door jou gekozen leveringsdatum zal jou schriftelijk bevestigd worden. 

Leveringstermijnen berusten steeds op inschattingen en ook al doen wij ons uiterste best om binnen deze geschatte termijn te leveren, wij kunnen om diverse redenen de precieze leveringstermijn niet garanderen.  Indien wij er niet in zouden slagen te leveren op het door jou gekozen tijdstip van levering, zullen wij je hiervan informeren. 

De gegevens van de kentekenplaat van jouw Lynk & Co Auto ontvang je voor of tegelijk met de levering.  

Bij de levering zullen wij vragen een identiteitsbewijs voor te leggen en voor ontvangst van de levering te tekenen. Wij behouden ons het recht voor om de Lynk & Co Auto niet te overhandigen aan jou, zonder bewijs van een getekende financieringsovereenkomst. 

Het risico van verlies of beschadiging van de Lynk & Co Auto gaat op jou over van zodra jij, of de persoon die door jou werd aangesteld om de Lynk & Co Auto in bezit te nemen en die niet de vervoerder/transporteur is, de Lynk & Co Auto fysiek in bezit neemt.

10.2 Verandering van leveringsmodaliteit 
In bepaalde gevallen kan je de gekozen leveringsmodaliteit veranderen. Hoewel dit niet altijd mogelijk is, zullen wij ons best doen om aan jouw wensen tegemoet te komen. In bepaalde gevallen is deze verandering enkel mogelijk tegen betaling van annuleringskosten, die je in dat geval zal moeten betalen. Alvorens je instemt met een verandering van de leveringsmodaliteit, zullen wij jou steeds informeren over de eventueel toepasselijke annuleringskosten. Indien de door jou aanvankelijk gekozen leveringsmodaliteit, die wij zonder kosten aanbieden, door jou vervangen wordt door een leveringsmodaliteit met kosten, zullen wij deze leveringskosten aan de uiteindelijke nog door jou te betalen prijs toevoegen.

Alle informatie over de verandering van leveringsmodaliteit, de mogelijkheden hiertoe en de voorwaarden die eraan verbonden zijn, vind je in het Leveringsbeleid  op de site hier

10.3 Laattijdige levering
Indien de leveringsdatum van jouw Lynk & Co Auto voor jou essentieel is, dien je ons hiervan op de hoogte te brengen bij het plaatsen van jouw Order en dit zal worden vermeld in de Bestelbevestiging. Indien wij moeilijkheden zouden ondervinden om de leveringstermijn na te komen binnen het vooropgestelde tijdschema, zullen wij jou zo snel mogelijk informeren van de vertraging en jou een inschatting geven van de nieuwe leveringsdatum. In geval van laattijdige levering heb je het recht om:
i. het Contract onmiddellijk te beëindigen indien je tijdens de Order hebt aangegeven dat de leveringsdatum essentieel is voor jou ; of 
ii. een nieuwe, aan de omstandigheden aangepaste leveringstermijn voor te stellen en het Contract onmiddellijk te beëindigen wanneer de Lynk & Co Auto niet tegen het einde van deze nieuwe termijn werd geleverd;

Indien je het Contract overeenkomstig dit artikel beëindigt, zullen wij je onverwijld, uiterlijk binnen de veertien (14) dagen, alle betaalde bedragen terugstorten. 

10.4 Leveringen die niet in ontvangst genomen worden
Indien je geen ontvangst neemt van jouw Lynk & Co Auto in overeenstemming met de door jou gekozen leveringsmodaliteit en tijd, zal jouw Order naar ons worden teruggestuurd en zullen wij je de retourkosten van de goederen zoals in het Leveringsbeleid bepaald, aanrekenen. 

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De Lynk & Co Auto blijft onze eigendom totdat de volledige prijs ervoor betaald werd. Indien de Lynk & Co Auto aan jou geleverd wordt vooraleer wij er de betaling van de definitieve prijs ontvangen hebben, en deze situatie is te wijten aan een vertraging in de betaling van uwentwege, behouden wij ons het recht voor de Lynk en Co Auto terug in ons bezit te nemen, zonder je hiervan op voorhand te verwittigen. 

12. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT
12.1 ALGEMEEN

Indien je bij ons een Order plaatst via de Online Store, biedt de wet je de mogelijkheid het contract te herroepen, om welke reden ook, binnen de 14 dagen na de ontvangst van jouw Lynk & Co Auto. 

Dit wettelijk recht geldt niet voor een Lynk & Co Auto die in een Club gekocht werd.

12.1. Termijn
De herroepingstermijn van veertien (14) dagen waarover je beschikt, begint te lopen op de dag waarop jij of de door jou daartoe aangestelde persoon, bezit neemt van jouw Lynk & Co Auto. 

12.2. De uitoefening van jouw herroepingsrecht
Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons schriftelijk informeren van jouw beslissing voor het verstrijken van de 14-dagentermijn en ons duidelijk meedelen dat je jouw herroepingsrecht wenst uit te oefenen. 

In deze 14 - dagenperiode kan je ons deze mededeling doorgeven, maar wij geven er de voorkeur aan dat je
Het herroepingsformulier in bijlage 1 bij dit contract gebruikt (zie Bijlage A). In dat geval sturen wij je een e-mail waarin wij bevestigen dat wij jouw kennisgeving van opzegging hebben ontvangen; en
Jouw duidelijke schriftelijke mededeling, waarin je jouw opzegging kenbaar maakt, aan het Engagement Center richt, via de post of via e-mail aan het adres dat aan de aanvang van deze Algemene Voorwaarden opgenomen is.

12.3. Retourzending 
Nadat je ons duidelijk hebt meegedeeld dat je jouw herroepingsrecht wilt uitoefenen, zal je ons de Lynk & Co Auto moeten terugsturen. Je zal de retourkosten moeten dragen. Voor de retourzending van de Lynk & Co Auto in het raam van het herroepingsrecht, kan je kiezen uit de twee volgende opties. Voor de retourzending van de Lynk & Co Auto, dien je het Engagement Center te informeren van de wijze waarop je dit meent te doen, zodat wij je hierin kunnen bijstaan.
- De terugzending van de Lynk & Co Auto naar Lynk & Co locatie, opgenomen in het retourbeleid op de Website, op jouw kosten, binnen de veertien (14) dagen vanaf jouw schriftelijke notificatie waarin je jouw herroepingsrecht inroept, of 
- Het verzoek aan ons gericht opdat wij de Lynk & Co Auto zouden komen ophalen op een plaats die je met het Engagement Center overeengekomen bent.  Jouw verzoek aan ons en de afspraak voor de terugname van de Lynk & Co Auto dienen te gebeuren binnen de veertien (14) dagen vanaf jouw notificatie waarin je jouw herroepingsrecht inroept. 

12.4. Retourkosten 
Zoals hierboven vermeld, zal je de retourkosten zelf moeten dragen. Dit is ook zo wanneer je de door Lynk & Co aangeboden Retourdiensten, gebruikt. De retourkosten voor een Lynk & Co Auto zijn tegenwoordig ongeveer EUR driehonderdvijftig (EUR 350). 

12.5. Terugbetaling
Met uitzondering van de bijkomende leveringskosten die je betaald hebt omdat je voor een andere dan de goedkoopste door ons aangeboden leveringsmodaliteit gekozen hebt, zullen alle ontvangen betalingen waaronder de aankoopprijs en de leveringskosten die je betaald hebt voor jouw Order, je zo snel mogelijk terugbetaald worden, dit in ieder geval binnen de veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de geretourneerde Lynk & Co Auto of van het bewijs van de terugzending ervan.

Wij zullen de terugbetaling uitvoeren op dezelfde wijze als deze die je gebruikt hebt om jouw betaling uit te voeren, tenzij je anders overeenkomt en zolang dit geen kosten voor je met zich meebrengt. Als wij je om welke reden ook niet kunnen terugbetalen met dezelfde betaalmethode of als je akkoord gaat met een alternatieve regeling of als om welke reden ook, alternatieve regelingen nodig zijn, zullen wij contact met je opnemen om de terugbetaling te regelen.

12.6. Originele staat
Wij garanderen een volledige terugbetaling op voorwaarde dat de Lynk & Co Auto naar ons teruggezonden wordt in dezelfde staat als deze waarin je hem ontvangen hebt, dit is in zijn originele staat. Dit betekent dat het jou toegestaan wordt het voertuig te besturen, om de aard, kenmerken en functies ervan te verifiëren, maar dat je tegenover ons aansprakelijk zal zijn voor het waardeverlies van de Lynk & Co Auto dat te wijten is aan een voor de controle van de aard, de kenmerken en de werking van de Lynk & Co Auto niet noodzakelijke manipulatie. 

De aan ons teruggezonden Lynk & Co Auto zal in overeenstemming met bovenvermelde regel gecontroleerd worden. Indien het gebruik dat je van de Lynk & Co Auto maakte, het noodzakelijke om zijn goede werking en kenmerken na te gaan, oversteeg, zullen wij een aan het waardeverlies van de Lynk & Co Auto, proportioneel bedrag aftrekken van het bedrag dat wij aan jou moeten terugbetalen. 

13. WETTELIJKE GARANTIE
Indien je, na ontvangst van jouw Lynk & Co Auto, vaststelt dat deze gebrekkig of beschadigd is, heb je het recht een vordering te stellen en een klacht in te dienen dat het ontvangen voertuig niet conform is aan jouw Order. Deze wettelijke garantie geldt gedurende twee jaar vanaf de levering van de Lynk & Co Auto.

Deze garantie geldt tevens indien de Lynk & Co Auto werd onderhouden of hersteld volgens de instructies van de fabrikant, maar buiten het netwerk van de door de fabrikant erkende herstellers.

Het is belangrijk, en wij bevelen dit aan, dat je de Lynk & Co Auto bij de levering aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpt, om je ervan te vergewissen dat deze overeenkomt met jouw Order en niet beschadigd is of gebrekkig. Wij behouden ons het recht voor samen met je aan een inspectie van de Lynk & Co Auto deel te nemen bij de levering en het resultaat van deze inspectie te laten opnemen in een proces-verbaal. De controle van de Lynk & Co Auto zal gebaseerd zijn op de kenmerken van het voertuig op het ogenblik van zijn levering. Gelieve er echter rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat de Lynk & Co Auto in bepaalde details lichtjes afwijkt van het bestelde model.

Indien je van oordeel bent dat de Lynk & Co Auto die je ontving, ondanks onze beste inspanningen, niet conform is aan het contract, beschadigd of gebrekkig is, bevelen wij je aan en vragen wij je ons hiervan zo snel mogelijk te informeren, hetzij bij de levering indien je dan het gebrek, de schade of de niet-conformiteit vaststelt, hetzij op het moment wanneer dit jou duidelijk wordt.  

Je kan ons hiervan informeren en jouw klacht laten opnemen: 
- Door het klachtenformulier in te vullen, dat je op onze website kan vinden, of 
- Door met het Engagement Centre contact op te nemen.

In het kader van deze wettelijke garantie zijn wij niet aansprakelijk voor de niet-conformiteit waarop je gewezen werd of die je redelijkerwijs diende te kennen op het ogenblik dat je het aankoopcontract afsloot. In geen geval zullen wij instaan voor schade, verlies of gebreken die te wijten zijn aan een foutief gebruik van de Lynk & Co Auto of aan zijn normale slijtage. Wij blijven echter aansprakelijk voor eventuele verborgen gebreken met betrekking tot de Lynk & Co Auto. Je ontvangt ook een fysiek exemplaar van de Garantie wanneer de Lynk & Co Auto wordt geleverd.

14. NIEUW VOERTUIG GARANTIE
Nieuwe Lynk & Co Auto’s worden geleverd met een Garantie nieuw voertuig (‘Garantie’). Wij verzoeken je de garantievoorwaarden en -gegevens te willen lezen en je ermee vertrouwd te maken. Je vindt ze in het Garantiecertificaat. Meer informatie over de Garantie vind je op onze site hier. Als consument geniet je niet enkel de wettelijke consumentenrechten maar tevens de door de Garantie geboden, aanvullende rechten.  

Zoals hierboven vermeld worden de voorwaarden en details van de Garantie uiteengezet in de Garantiehandleiding, maar voor hieronder gemakkelijkheidshalve een samenvatting van de inhoud volgt :
- garantie op nieuwe voertuigen voor de duur van 48 (achtenveertig) maanden of 120.000 (honderdtwintigduizend) kilometer vanaf de levering van de Lynk & Co Auto, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, 
- garantie op slijtageonderdelen voor een duur van 6 (zes) maanden vanaf de datum van inschrijving van de Lynk & Co Auto,
- dekking voor aanpassingen voor een duur van 3 (drie) maanden vanaf de datum van registratie/levering van de Lynk & Co Auto
- garantie op serviceonderdelen voor de duur van 1 (één) jaar vanaf de datum van afstelling of vervanging van het onderdeel,
- garantie op originele onderdelen en accessoires voor de duur van 1 (één) jaar vanaf de datum van aankoop van het originele Lynk & Co onderdeel of accessoire,
- aandrijflijngarantie voor een duur van 48 (achtenveertig) maanden of 120.000 (honderdtwintigduizend) kilometers vanaf de levering van de Lynk & Co Auto, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet,
- verf- en lakgarantie voor een duur van 48 (achtenveertig) maanden of 120.000 (honderdtwintigduizend) kilometer vanaf de aflevering van de Lynk & Co Auto, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet,
- corrosiebeschermingsgarantie, voor een duur van 48 (achtenveertig) maanden of 120.000 (honderdtwintigduizend) kilometer vanaf de levering van de Lynk & Co Auto, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet
- garantie op het “supplement restraint system” (SRS) voor een duur van 60 (zestig) maanden vanaf de leveringsdatum van de Lynk & Co Auto of 120.000 (honderdtwintigduizend) kilometer, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet,
- uitstootgarantie voor een duur van 60 (zestig) maanden vanaf de afleveringsdatum van de Lynk & Co Auto,
- garantie op de hoogspanningsbatterij voor een duur van 96 (zesennegentig) maanden vanaf de leveringssdatum van de Lynk & Co Auto of 120.000 (honderdtwintigduizend) kilometer, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet,

Deze Garantie wordt aangeboden door Lynk & Co Sales Belgium BVBA. Om een claim in te dienen onder deze Garantie, dien je contact op te nemen met het Engagement Center waarvan de contactgegevens reeds hierboven werden vermeld.

15. GEBRUIKERSHANDLEIDING (OWNERS MANUAL)
Bij levering ontvang je een gebruikershandleiding (‘Car Guide’) voor jouw Lynk & Co Auto. De Car Guide is beschikbaar in de Lynk & Co Auto, via de app op het bestuurdersdisplay, in de Lynk & Co app en online op de Website. De Car Guide is jouw gids voor jouw Lynk & Co Auto en bevat informatie over de werking van jouw Lynk & Co Auto. Wij verzoeken je de Car Guide te lezen en je ermee vertrouwd te maken voor je de Lynk & Co Auto in gebruik neemt. De Car Guide kan bijgewerkt en verbeterd worden telkens er nieuwe functies uitgebracht worden voor jouw Lynk & Co Auto. 

16. WEGENHULP
Via onze partner bieden wij je een wegenhulp-dienst aan (‘RSA’) voor een periode  van vierentwintig (24) maanden vanaf de eerste dag dat jouw Lynk & Co Auto op jouw naam ingeschreven is. Voor meer informatie over de RSA en de toepasselijke voorwaarden ervan, verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden op de Website

17. AANSPRAKELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden beperken of sluiten geenszins onze aansprakelijkheid uit, in verband met om het even welke kwestie, indien dergelijke uitsluiting of beperking onwettelijk zou zijn.

Wij zijn enkel verantwoordelijk voor het verlies dat een natuurlijk, voorzienbaar en direct gevolg is van een contractbreuk of voor het niet uitvoeren van het contract waarvan de reden bij ons ligt.

Wij zijn niet aansprakelijk in geval van de niet-uitvoering van onze contractuele verbintenissen, indien dit te wijten is aan gebeurtenissen die zich buiten onze controle voordoen of indien wij verhinderd worden te handelen of op tijd te handelen volgens de bepalingen van het contract, door jouw handelen of gebrek aan handelen (of iemands handelen of gebrek aan handelen, die voor jouw rekening handelt). 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, bijvoorbeeld winstderving of verlies aan kansen. Om een schadevergoeding te kunnen eisen, moet de schade reëel zijn en moeten de kosten echt betaald zijn. Wij zullen enkel aansprakelijk zijn tegenover jou, in jouw hoedanigheid van consument, en bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor de verliezen en kosten ten gevolge van handelsverrichtingen. 

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor enig verlies of schade in verband met het Contract, is beperkt tot de totale waarde van de Order

18. INTELLECTUEEL EIGENDOM 
Binnen of in verband met de Lynk & Co Auto kan Jou toegang worden verleend tot functies of diensten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (‘IP’). Jouw licentie en rechten met betrekking tot de IP kunnen onderworpen zijn aan de voorwaarden voor Onze verbonden diensten (‘Connected Services’), die hier op onze website kunnen worden gevonden. Wanneer de voorwaarden voor de Connected Services het gebruik van functies of diensten die door IP worden beschermd niet uitdrukkelijk regelen, verleent Lynk & Co aan de Koper en de bestuurders van de Lynk & Co Auto(‘s) een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om dergelijke IP uitsluitend te gebruiken (i) intern in combinatie met de Lynk & Co Auto en voor het gebruik waarvoor de IP ter beschikking is gesteld, en (ii) in overeenstemming met de eventuele voorwaarden die op de IP van toepassing zijn.  
 
De IP mag niet worden verspreid of bekendgemaakt aan derden of worden gebruikt voor enig ander doel dan toegestaan door de toepasselijke voorwaarden voor het IP.  

Binnen of in verband met de Lynk & Co Auto, kan Jou en de bestuurders van de M2M Auto toegang worden verleend tot IP van een derde (‘3PIP’). Op een dergelijke 3PIP kunnen afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing zijn, waarbij Lynk & Co Je deze kan verstrekken of Je kan aangeven om deze te lezen of te downloaden op de website van de derde. In dat geval ben Je verantwoordelijk voor het lezen en naleven van zulke voorwaarden. 
 
Tenzij anders is bepaald in afzonderlijke voorwaarden van derden, is het gebruik van de 3PIP beperkt tot het gebruik uitsluitend in verband met het gebruik van de M2M Auto en het toegestane gebruik waarvoor de 3PIP ter beschikking is gesteld. 
 
19. EIGENDOM VAN RECHTEN 
Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video’s en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketing materiaal, alsmede enige weergegeven IE met betrekking tot de M2M Auto is eigendom van, of in licentie gegeven aan, Lynk & Co en dergelijke materialen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruik.  
 
De afbeeldingen, video's en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen. 

20. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
Wij behouden ons het recht voor beroep te doen op onderaannemers om onze verbintenissen uit te voeren en wij mogen onze rechten en plichten die uit het contract voortvloeien overdragen aan derden. Wij zullen jou in een dergelijk geval altijd schriftelijk hieromtrent informeren. Dit zal geen afbreuk doen aan jouw rechten en plichten uit deze algemene voorwaarden. Het is jou niet toegelaten jouw rechten die hieruit voortvloeien, over te dragen zonder onze voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

21. PERSOONSGEGEVEBS EN PRIVACY
Voor zover wij persoonsgegevens van jou verwerken, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor dat verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zijn ook de gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Connected Services. nformatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is o onze website hier

22. CONNECTED SERVICES
De M2M Auto bevat Connected Services die kunnen worden gebruikt in de M2M Auto en de Lynk & Co mobiele applicatie. Voor deze Connected Services gelden aparte gebruiksvoorwaarden voor de bestuurders van de M2M Auto en zijn beschikbaar op onze website hier. gebruik van de  Connected Services is alleen toegestaan op voorwaarde dat de bestuurder de gebruiksvoorwaarden accepteert. 

23. AFDWINGBAARHEID
Indien een bepaling van het contract of van deze algemene voorwaarden, als ongeldig, onwettelijk, nietig of om enige reden niet-uitvoerbaar zou beschouwd worden, zal dit de geldigheid of het gebruik van de andere bepalingen niet in het gedrang brengen. 

24. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het contract is onderworpen aan en wordt uitgelegd door het Belgische recht, behalve andersluidende bepaling.  

In jouw hoedanigheid van consument, kan je ieder geschil in verband met het contract voor de bevoegde rechtbanken van jouw verblijfplaats brengen of voor de rechtbanken van onze bedrijfszetel.  

Indien wij de naleving van onze rechten ten aanzien van jou, als consument, willen afdwingen, zullen wij dat enkel doen voor de rechtbanken van jouw verblijfplaats.

25. ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING VOOR CONSUMENTEN 
Indien jij, als consument, een vordering of klacht hebt, die je met ons niet kan oplossen, heb je de mogelijkheid jouw klacht tevens voor te brengen op het (ODR-) platform Onlinegeschillenbeslechting, die aan handelaars en consumenten de kans biedt hun geschillen die voortvloeien uit online aankopen, minnelijk te regelen. Dit platform is beschikbaar op : http://ec.europa.eu/consumers/odr.   

Wij verbinden ons er niet toe, en zijn er ook niet toe verplicht om beroep te doen op een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting om onze geschillen met consumenten op te lossen.

26. BIJKOMENDE INFORMATIE 
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar en kunnen geraadpleegd worden op https://lynkco.com/nl-be/terms-and-policies. Indien je ze wenst te bewaren en op te slaan, kan je ze afprinten of opslaan in PDF formaat door gebruik te maken van het toetsenbord van jouw computer. 


BIJLAGE A : HERROEPINGSFORMULIER 

(Dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen) 

- Aan: Lynk & Co Sales Belgium BVBA, Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België, e mail: hello@lynkco.be 

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen,

- Besteld op (*)/ontvangen op (*),

- Naam van de consument(en),

- Adres van de consument(en),

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum


(*) Schrappen wat niet past.

 

Version 2.3