LYNC&CO
Mobilitetsval

Allmänna villkor för försäljning och leverans av Lynk & Co-bilar för icke konsumenter

Giltiga från och med 1 januari 2023
1. INTRODUKTION
Dessa allmänna villkor (de ”Allmänna Villkoren”) gäller för försäljning och leverans av Lynk & Co bilar (var för sig en ”Lynk & Co Bil”) mellan Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag (”Lynk & Co”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”), till dig som näringsidkare (”Köparen”, ”Du”, ”Din”). 

Lynk & Co och Köparen benämns nedan tillsammans som ”Parterna” och var för sig för en ”Part”.

Med ’Koncernbolag’ avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50 % av Lynk & Co International AB, organisationsnummer 559151-8161.

2. BOLAGSINFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER
2.1. Bolagsinformation

Lynk & Co Sales Sweden AB, organisationsnummer: 559261-3045 
Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige
Telefon: +46 31 309 7570
E-post: hello@lynkco.se 

2.2. Kontaktuppgifter
Lynk & Co Customer Engagement Center (“Engagement Center”)
Telefon: 0771 200 590 
E-post: hello@lynkco.com  
 
3. AVTALSHANDLINGAR 
Avtalet för Ditt köp av en eller flera Lynk & Co Bilar består av följande avtalshandlingar, vilka tillsammans utgör ”Avtalet” mellan Parterna: 
1) Köpformuläret; och
2) dessa Allmänna Villkor.

För det fall bestämmelser i handlingarna ovan skulle strida mot varandra, eller om det i annat fall uppstår motstridigheter i tolkningen av desamma, ska handlingarna ha företräde gentemot varandra enligt den ordning som listats ovan, såtillvida inte omständigheterna tydligt påkallar en annan företrädesordning. Ytterligare villkor eller avtal kan gälla för ytterligare varor eller tjänster som du köper av Oss.

Vi kan komma att göra ändringar av bestämmelserna i något av de dokument eller policyer som refereras till i dessa Allmänna Villkor.  

4. KÖP AV EN LYNK & CO BIL
Vid båda Parternas undertecknande av ”Köpformuläret” godtar Lynk & Co att sälja den eller de Lynk & Co Bil/-ar som anges i Köpformuläret till Köparen och Köparen godtar att köpa den eller de Lynk & Co Bilen/-arna i enlighet med villkoren i detta Avtal.

Hårdvara, programvara eller andra funktioner som släpps efter Avtalets ingående kommer inte att inkluderas i konfigurationen för Din Lynk & Co-Bil. Vi förbehåller Oss rätten att göra mindre ändringar i specifikationerna eller genomföra mindre tekniska justeringar av Din Lynk & Co-Bil efter att Avtalet ingåtts, förutsatt att sådana ändringar inte väsentligt påverkar kvaliteten eller prestandan av Din Lynk & Co-Bil.

Härmed bekräftar och garanterar Du att Du inte är listad, eller agerar på uppdrag av en person (fysisk eller juridisk) som är listad på någon av Förenta nationernas, Europeiska unionens eller USA:s sanktionslistor och att Du inte kommer sälja, överföra eller på något annat sätt göra en Lynk & Co-bil tillgänglig för en sådan person. Om det visar sig att Du inte lever upp till denna garanti kommer Avtalet att hävas automatiskt, varvid Lynk & Co inte är skyldigt att ersätta Dig för några kostnader samt är förhindrade av lag att genomföra någon återbetalning av redan betalade avgifter eller delar av priset.

Ingåendet av detta Avtal förutsätter att Din kreditvärdighet och trovärdighet är tillräcklig. Vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av Din trovärdighet och behörighet baserat på Dina bolagsuppgifter och Din kreditvärdighet. Vi förbehåller Oss rätten att utse ett kreditupplysningsföretag för att göra kreditbedömningen. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan placera ett sökavtryck på Din kreditupplysning som kan ses av andra. Du bör också få ett meddelande från kreditupplysningsföretaget om att Vi har gjort en kreditupplysning av Dig och Vi kan komma att avböja att ingå Avtalet baserat på kreditupplysningen. 

Om Lynk & Co, efter sitt eget skön, anser att din kreditvärdighet och trovärdighet inte är tillräcklig, är Lynk & Co inte skyldigt att ingå Avtalet och är i sådant fall inte ansvarigt för några kostnader som Du ådragit Dig. 

5. PRIS OCH BETALNING
Priset för köpet av Din(a) Lynk & Co Bil(ar) är det som framgår av Köpformuläret (”Priset”). Om inte Lynk & Co tydligt anger annat anges Priset exklusive mervärdesskatt (moms) och inkluderar inte eventuell leveransavgift. Eventuell leveransavgift betalas separat. 

Priset måste betalas senast femton (15) arbetsdagar före den överenskomna leveransdagen. Om Du har begärt leverans inom femton (15) arbetsdagar från det att Du gjorde Din beställning måste Du betala Priset senast tre (3) arbetsdagar före den överenskomna leveransdagen. 

Betalningsinstruktioner kommer att tillhandahållas Dig i erforderlig tid innan betalningen ska vara gjord. Om inte annat framgår av Köpformuläret ska betalning ske genom banköverföring. 

6. BETALNINGSFÖRSENING OCH HÄVNING AV AVTALET
Du är ansvarig för att Priset betalas i enlighet med Avtalet och betalningsinstruktionerna. Vi är inte skyldiga att leverera din(a) Lynk & Co Bilar om inte Vi har mottagit full betalning. Om betalning inte har skett i enlighet med avsnitt 5 ovan, kommer Vi att skicka en (1) påminnelse till Dig.
 
Om Vi inte har mottagit Din betalning inom tre (3) arbetsdagar efter en sådan första påminnelse har Vi rätt att häva Avtalet omedelbart utan ytterligare kommunikation. Därutöver har Vi rätt att debitera Dig en påminnelseavgift om SEK 60.

7. LEVERANS
7.1. Allmänt

De olika leveransalternativen som Vi erbjuder är beroende dels av tillgänglighet, dels av villkoren för Vår leveranspolicy, som Du kan hitta på Vår hemsida här (”Leveranspolicyn”). Leverans är endast tillgängligt inom Sverige. 

Vid leverans kan Vi komma att be Dig, eller den person som Du utsett att ta emot Lynk & Co Bilen/ arna att uppvisa giltig identitetshandling och underteckna en leveransbekräftelse. 

7.2. Leveransändringar
Du kan i vissa fall ändra Ditt valda leveransalternativ. Även om detta inte alltid är möjligt kommer Vi att göra Vårt bästa för att tillgodose en sådan önskan. I vissa fall kan en ändring av leveransalternativ endast göras mot en avgift, som i sådant fall ska betalas av Dig. Vi kommer alltid att informera dig om en eventuell avgift blir aktuell innan Vi godkänner Din ändring av leveransalternativ. Om Du ändrar Ditt valda leveransalternativ från ett alternativ som Vi tillhandahåller utan kostnad, till ett leveransalternativ som Vi tillhandahåller mot en leveransavgift, ska sådan leveransavgift betalas separat. 

För mer information om, och i så fall hur, Du kan ändra leveransalternativ samt information om när en avgift för ändring av leveransavgift aktualiseras, vänligen se Vår Leveranspolicy. 

7.3. Leveransförsening
Leveranstider är uppskattningar och samtidigt som Vi alltid gör Vårt bästa för att leverera inom utsatt beräknad leveranstid så kan Vi inte garantera en exakt tid för leverans. 

Om Vi inte skulle kunna leverera Din(a) Lynk & Co Bil(ar) på överenskommen tid, kommer Vi att informera dig därom så fort Vi kan. Vi kommer också att informera Dig om en ny beräknad leveranstid. 

7.4. Registreringsskylt
Information avseende registreringsskylten/-arna för Din(a) Lynk & Co Bil(ar) kommer att tillhandahållas Dig innan eller i samband med leveransen av Din(a) Lynk & Co-Bil(ar). 

7.5. Ej uthämtade leveranser
Om Du, oavsett anledning, inte hämtar ut Din Lynk & Co-Bil i enlighet med Ditt valda leveransalternativ och Din valda tid för leverans kommer Vi kommer att debitera Dig för kostnaden för återlämning av Lynk & Co Bilen/ arna.

8. ÄGANDERÄTT
Äganderätten till Lynk & Co Bilen/ arna kommer inte att övergå till Dig förrän full betalning av Priset erlagts. Om Lynk & Co-Bilen/-arna levererats till Dig innan Lynk & Co mottagit betalningen av Priset har Lynk & Co rätt att återta Lynk & Co Bilen/-arna utan föregående eller ytterligare kommunikation. Du ansvarar för eventuella kostnader som uppstår för Lynk & Co att återta Lynk & Co-Bilen/ arna.

9. FEL
Du ansvarar för att inspektera Lynk & Co Bilen/ arna vid leverans. Om Lynk & Co-Bilen i fråga är behäftad med fel eller avvikelser eller är skadad måste Du kontakta och informera Lynk & Co därom inom fem (5) arbetsdagar från den dag då leveransen skedde. Lynk & Co har rätt att delta i en inspektion av Lynk & Co Bilen/ arna tillsammans med Dig vid leveransen och anteckna utfallet av sådan inspektion i ett protokoll. 

Du kan reklamera eventuella fel eller skador genom att kontakta Lynk & Co. 

Vi är inte ansvariga för fel, skador och avvikelser som Du antingen var medveten om, eller som Du inte rimligen kunde ha varit omedveten om när Du ingick Avtalet med oss. Vi är under inga omständigheter ansvariga för skador, förluster eller defekter som uppstår på grund av slitage eller felaktig användning av Lynk & Co-Bilen/ arna.

10. NYBILSGARANTI
Nya Lynk & Co Bilar omfattas av en nybilsgaranti (”Garanti”), vilket Du kan läsa mer om på Vår hemsida här

11. ÄGARMANUAL (CAR GUIDE)
Ägarmanualen för Lynk & Co-Bilen (”Car Guide”) kommer att tillhandahållas Dig i samband med leverans. Digitala kopior av Car Guide är även tillgängliga i Lynk & Co Bilen genom applikationen för ägarmanualen i bilens infotainmentsystem, i Lynk & Co-appen och online på Vår hemsida. Car Guide kan komma att uppdateras och ändras när nya funktioner släpps för Lynk & Co-fordon.

12. VÄGASSISTANS 
Genom Vår partner erbjuder Vi Dig vägassistans (”Lynk & Co Assistans”) under en period om tjugofyra (24) månader från och med den första dagen som Din Lynk & Co Bil registreras på Dig. För mer information om Lynk & Co Assistans och de villkor som gäller för denna tjänst, vänligen se Vår hemsida här

13. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Med beaktande av de begränsningar som framgår häri, ska Part som bryter mot villkoren i Avtalet kompensera den andra Parten för de direkta skador som åsamkas därigenom. 

Ingen av Parterna ska ansvara för några följdskador eller indirekta skador som denne orsakar, innefattande, men inte begränsat till, produktions- eller vinstförlust. 

Oaktat vad som kan anses ange motsatsen i detta Avtal, ska Parts ansvar för skador eller förluster som uppstår till följd av, eller i samband med, de förklaringar, garantier, åtaganden eller andra skyldigheter (oaktat om de är uttryckliga eller underförstådda), inte överstiga det totala värdet för detta Avtal. 

För undvikande av tvivel ska Parts rätt till viss specifik påföljd enligt Avtalet inte begränsa sådan Parts rätt till andra påföljder som denne har rätt till enligt Avtalet eller tillämplig lag. 

14. FORCE MAJEURE
Ingendera av Parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för fel i eller förseningar av utförandet av Parts skyldigheter under detta Avtal om, och i den utsträckning som sådana fel eller förseningar orsakats av omständigheter som är utanför sådan Parts kontroll och som den drabbade Parten inte rimligen kunnat förutse eller förhindrat genom vidtagande av rimlig försiktighet (”Force Majeure”). Force Majeure kan inkludera (utan begränsning) naturkatastrofer, krig, uppror, terrorism, civil olydnad, mobilisering, allmänna energiavbrott, konfiskering, monetära restriktioner, epidemier/pandemier, globala störningar av komponenttillgångar och leveranser samt myndighetsingripanden och/eller -beslut (exklusive omständigheter som orsakats av Parts bristande uppfyllande av skyldigheter enligt tillämplig lag eller detta Avtal) och därmed likställda omständigheter. 

15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
I, eller i anslutning till, Lynk & Co-Bilen kan Du komma att få tillgång till funktioner och tjänster som är skyddade av immateriella rättigheter (”IP”). Din licens och rättigheter i förhållande till IP:n kan vara underkastat Våra villkor för uppkopplade tjänster (de ”Uppkopplade Tjänsterna”) vilka finns på Vår hemsida här. I de fall villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna inte uttryckligen reglerar användandet av funktioner och tjänster skyddade av IP, upplåter Vi en icke-exklusiv, icke underlicensierbar och icke-överlåtbar licens till Dig att använda sådan IP endast (i) internt i samband med Lynk & Co-Bilen och för sådan användning som IP:n tillgängliggjordes, och (ii) i enlighet med eventuella villkor för IP. 

IP:n får inte distribueras eller röjas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än vad som är tillåtet enligt tillämpliga villkor för IP:n. 

I, eller i anslutning till, Lynk & Co-Bilen kan Du och förare av Lynk & Co-Bilen komma att få tillgång till IP tillhörande en tredje part (”3PIP”). Sådan 3PIP kan vara underkastat separata villkor utfärdade av den tredje parten, vilka Lynk & Co kan komma att tillhandahålla Dig eller hänvisa Dig till för Dig att läsa eller ladda ned från den tredje partens hemsida. I sådant fall är Du ansvarig för att läsa och följa sådana villkor. 

Om inte annat anges i separata tredjepartsvillkor är användningen av 3PIP begränsad enbart till (i) sådan användning som sker i samband med användningen av Månadsmedlemskapsbilen, och (ii) den tillåtna användningen som 3PIP tillgängliggjordes.

Köparen ska tillse att samtliga förare och passagerare informeras om och accepterar villkoren för IP:n och 3PIP:n. 

16. RÄTTIGHETSINNEHAVARE
Alla rättigheter avseende bilder, filmer och annat material som visas på Vår hemsida, i Våra klubbar, i Vårt marknadsföringsmaterial samt all IP kopplad till Lynk & Co-Bilen ägs av, eller licensieras till, Lynk & Co och sådant material får inte användas utan Vårt skriftliga godkännande. 

Bilderna, filmerna och allt annat material som visas på Vår hemsida eller i marknadsföringsmaterial visas i illustrativa syften enbart. Vi har ansträngt oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget men Lynk & Co-Bilen verkliga utseende kan komma att avvika från avbildningarna. 

17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER 
Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra Våra skyldigheter enligt detta Avtal och att överlåta Våra rättigheter under Avtalet till ett Koncernbolag eller en tredje part. Du har inte rätt att, utan ett på förhand utgivet skriftligt medgivande från Lynk & Co, överlåta hela eller delar av Avtalet, eller några av Dina rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet.

18. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITET
I den utsträckning som Lynk & Co inom ramen för detta Avtal behandlar personuppgifter hänförliga till Köparen, förare och passagerare, kommer Lynk & Co att vara personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Lynk & Co kommer även att vara personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter hänförliga till föraren av Lynk & Co-Bilen i enlighet med vad som föreskrivs i villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna. Information om hur Vi behandlar personuppgifter finns i Vår integritetspolicy som Du hittar på Vår hemsida här. Köparen ska tillse att samtliga förare och passagerare informeras om Vår integritetspolicy. 

19. UPPKOPPLADE TJÄNSTER
Lynk & Co-Bilen är utrustad med Uppkopplade Tjänster som är tillgängliga genom Lynk & Co-Bilen och Lynk & Co:s app. De Uppkopplade Tjänsterna är underkastade (i) villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna (tillgängliga på Vår hemsida här), (ii) Vår policy för skälig användning (tillgänglig på Vår hemsida här) och (iii) Vår internetleverantörs villkor (tillgängliga på Vår hemsida här). Tillhandahållandet av de Uppkopplade Tjänsterna förutsätter att föraren godkänner villkoren på förhand och att Köparen ska tillse förare informeras om, godkänner och följer villkoren, samt informerar förare om behandlingen av personuppgifter hänförliga till förare och eventuella passagerare som använder de Uppkopplade Tjänsterna. Lynk & Co förbehåller sig rätten att inspektera och utvärdera sättet som Du tillser att godkännande och efterföljandet av villkoren som reglerar de Uppkopplade Tjänsterna. 

20. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 
Om någon bestämmelse i Avtalet eller i dessa Allmänna Villkor bedöms vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kan göras gällande ska så inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller dessa Allmänna Villkor.

21. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg till detta Avtal måste vara skriftliga och undertecknade av båda Parterna för att vara giltiga. 

22. RUBRIKER
Rubriker används i dessa Allmänna Villkor endast för att underlätta läsningen och ska inte påverka tolkningen av dessa Allmänna Villkor.

23. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 
Alla Avtal mellan dig och oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges. 

Eventuella tvister med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

Parterna godtar och åtar sig att hålla samtliga förfaranden som genomförs i enlighet med denna punkt 23 ska vara konfidentiella i den utsträckning som tillåts enligt lag. Detta sekretessåtagande ska täcka all information som lämnas ut under sådana förfaranden liksom varje beslut som fattas under sådant förfarande. Information som täcks in under detta sekretessåtagande får inte lämnas ut till en tredje part utan Parternas skriftliga medgivanden. Oaktat det föregående ska ingen Part vara förhindrad att yppa sådan information i den utsträckningen så krävs för att försvara sina rättigheter i anslutning till en tvist eller om sådant yppande krävs enligt tillämplig lag, dom, domstolsföreläggande eller i enlighet med tillämpliga regler för börs och/eller handelsplattform.
 

 

Version 1.2