LYNC&CO
Mobiliteitsopties

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van auto's van Lynk & Co aan niet-consumenten

Geldt vanaf 1 januari 2023

1. INLEIDING
Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop en levering (‘Algemene Voorwaarden’) van Lynk & Co auto’s (elk een ‘Lynk & Co Auto’) door Lynk & Co Sales Belgium BVBA of een van haar Filialen (‘Lynk & Co’, ‘Wij’, ‘Ons’, ‘Onze’) aan jou als B2B-klant (‘Koper’, ‘Je’, ‘Jij’, ‘Jou’, ‘Jouw’). 

Lynk & Co en de Koper worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Partijen’ en individueel als een ‘Partij’

Onder ‘Filiaal’ wordt verstaan een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50 % eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB, een Zweedse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ondernemingsnummer 559151-8161. 

2. BEDRIJFSINFORMATIE EN CONTACTINFORMATIE
2.1. Bedrijfsinformatie

Lynk & Co Sales Belgium BVBA, ondernemingsnummer 0753.625.761
Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België
Telefoon: +46 31 309 7570
E-mail: hello@lynkco.be

2.2. Contactinformatie
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-58290
E-mail: hello@lynkco.com

3. DOCUMENTEN DIE HET CONTRACT VORMEN
De overeenkomst voor Jouw aankoop van één of meer Lynk & Co Auto’s bestaat uit de volgende contractuele documenten, die samen het ‘Contract’ tussen de Partijen vormen:
Het Aankoopformulier; en
Deze algemene voorwaarden

In het geval van een conflict of tegenstrijdigheid, hebben de documenten voorrang volgens de hierboven vermelde volgorde, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn op aanvullende goederen of diensten die Jij van ons koopt.

Wij kunnen de voorwaarden van de documenten en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen van tijd tot tijd wijzigen.

4. AANKOOP VAN EEN LYNK & CO AUTO  
Bij ondertekening van het Aankoopformulier door beide Partijen, stemt Lynk & Co ermee in de Lynk & Co Auto(‘s) zoals beschreven in het Aankoopformulier aan de Koper te verkopen en stemt de Koper ermee in de Lynk & Co Auto(‘s) van Lynk & Co te kopen overeenkomstig de bepalingen van dit Contract.

Eventuele hardware, software of andere productkenmerken die worden vrijgegeven na het afsluiten van dit Contract, zullen niet worden opgenomen in de configuratie van Jouw Lynk & Co Auto. Wij behouden ons het recht voor om kleine wijzigingen aan te brengen aan de specificaties of om kleine technische aanpassingen aan de Lynk & Co Auto door te voeren nadat dit Contract is ingegaan, voor zover dergelijke wijzigingen geen wezenlijke invloed hebben op de kwaliteit of de prestaties van Jouw Lynk & Co Auto. 

Jij bevestigt en garandeert hierbij dat Je niet staat vermeld of handelt namens een persoon die staat vermeld, op een van de sanctielijsten van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika, en dat Je de Lynk & Co Auto niet zal verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zal stellen aan een dergelijk persoon. Indien dit toch het geval blijkt te zijn, zal het Contract onmiddellijk worden beëindigd. Daarenboven is Lynk & Co niet gehouden tot terugbetaling van enige kost aan de Koper en is het Lynk & Co bij wet verboden enige terugbetaling te doen van reeds betaalde vergoedingen of een deel van de aankoopprijs.

Het sluiten van dit Contract is onderworpen aan Jouw kredietscore en voldoende geschiktheid. Lynk & Co heeft het recht om Jouw kredietscore en geschiktheid te beoordelen op basis van bedrijfsgegevens en kredietwaardigheid. Lynk & Co behoudt zich het recht voor om een kredietinformatiebureau aan te stellen om de kredietbeoordeling uit te voeren. Dergelijk kredietbureau kan een spoor van de zoekopdracht achterlaten in het kredietdossier dat door andere organisaties kan worden gezien. Je kunt ook een bericht krijgen van het kredietinformatiebureau dat Lynk & Co een kredietwaardigheidscontrole heeft uitgevoerd en weigert om op basis van de beoordeling het Contract af te sluiten.

Indien Lynk & Co, naar eigen redelijk oordeel, van oordeel is dat Jouw kredietscore en geschiktheid onvoldoende zijn, is Lynk & Co niet verplicht om het Contract af te sluiten en is Lynk & Co in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor enige door Jou gemaakte kosten.

5. PRIJS EN BETALING
De Prijs die van toepassing is op Jouw aankoop van Jouw Lynk & Co Auto(‘s) is de Prijs die wordt vermeld op het Aankoopformulier (de ’Prijs’). Tenzij Lynk & Co duidelijk anders vermeldt, is de vermelde Prijs exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en exclusief afleveringskosten. Eventuele leveringskosten zullen afzonderlijk moeten worden betaald.

De Prijs dient uiterlijk vijftien (15) werkdagen voor de overeengekomen leveringsdatum te zijn voldaan. Indien Je om levering hebt verzocht binnen vijftien (15) werkdagen of minder vanaf het plaatsen van Jouw bestelling, dien Je de Prijs uiterlijk drie (3) werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen leveringsdatum te betalen.

Betalingsinstructies zullen Jou tijdig worden verstrekt voordat betaling dient te geschieden. Tenzij anders vermeld in het Aankoopformulier, zal betaling geschieden door middel van bankoverschrijving.

6. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN EN BEËINDIGING
Je bent verantwoordelijk voor de betaling van de Prijs in overeenstemming met het Contract en de betalingsinstructies. Wij zijn niet verplicht om Jouw Lynk & Co Auto(‘s) te leveren voordat wij de volledige betaling hebben ontvangen. Indien de betaling niet wordt verricht in overeenstemming met artikel 5 hierboven, ontvang Je één (1) betalingsherinnering.

Indien de volledige betaling niet binnen drie (3) werkdagen na de datum van de betalingsherinnering is ontvangen, hebben wij het recht om het Contract zonder verdere kennisgeving onmiddellijk te beëindigen.

7. LEVERING
7.1. Algemeen

De verschillende leveringsmethoden die wij aanbieden zijn onderhevig aan beschikbaarheid en aan de voorwaarden van Ons leveringsbeleid, dat Je hier op Onze website kunt vinden (‘Leveringsbeleid’). Levering is alleen mogelijk binnen België.

Bij levering kunnen wij jou, of de persoon die door Jou is aangewezen om de Lynk & Co Auto in ontvangst te nemen, vragen om een identiteitsbewijs te tonen en een leveringsbevestiging te ondertekenen.

Voor bestellingen waarvan de levering meer dan zes (6) maanden na de besteldatum is gepland, behouden Wij ons het recht voor om een redelijke verhoging van de Prijs door te voeren, rekening houdend met factoren zoals inflatie, stijging van de grondstofkosten of transport- en administratiekosten. Wij zullen Je op de hoogte brengen indien een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk wordt. Als Je een dergelijke verhoging niet aanvaardt, heb Je het recht om het Contract te annuleren.

7.2. Wijzigingen in de levering
Je kan, in bepaalde gevallen, de gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit niet altijd mogelijk zal zijn, zullen wij ons best doen om aan een dergelijk verzoek te voldoen. In sommige gevallen kan dit alleen tegen annuleringskosten, die afzonderlijk door Jou betaald moeten worden. Indien annuleringskosten van toepassing zijn, zullen wij Je hiervan altijd informeren alvorens in te stemmen met de wijziging in de levering. Indien Je de leveringsmethode wijzigt van een methode die wij gratis leveren naar een leveringsmethode die wij alleen leveren tegen een leveringsvergoeding, dient deze apart door Jou te worden betaald.

Meer details over of Je Jouw leveringsmethode kan wijzigen en hoe Je dit kan doen, alsook in welke situaties een wijziging van de gekozen leveringsmethode de betaling van een vergoeding zal vereisen, vind Je in het Leveringsbeleid.

7.3. Vertraging in de levering
Levertijden zijn schattingen en hoewel We altijd ons uiterste best doen om binnen de geschatte periode te leveren, kunnen We het exacte tijdstip van levering niet garanderen.

Indien wij niet in staat zijn om de Lynk & Co Auto op het overeengekomen tijdstip van levering af te leveren, zullen wij Je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. We zullen Jou ook een geschatte nieuwe levertijd geven. 

7.4. Kentekenplaat
De gegevens van de kentekenplaat voor Jouw Lynk & Co Auto(‘s) worden Je voorafgaand aan of bij de levering van Jouw Lynk & Co Auto(‘s) meegedeeld.  

7.5. Niet-afgehaalde bestellingen
Indien je, om welke reden dan ook, de Lynk & Co Auto niet volgens de gekozen leveringswijze en op tijd afhaalt, zal Lynk & Co Je de leveringskosten voor de retourzending aanrekenen.

8. DE EIGENDOM EN HET EIGENDOMSRECHT
De eigendom en het eigendomsrecht van de Lynk & Co Auto gaan pas op Jou over na volledige betaling van de Prijs. Indien de Lynk & Co Auto aan Jou werd geleverd voordat Lynk & Co de betaling van de Prijs heeft ontvangen, is Lynk & Co gerechtigd de Lynk & Co Auto zonder verdere mededeling terug in bezit te nemen. Alle kosten die Lynk & Co voor een dergelijke terugname moet maken, komen ten laste van U.

9. FOUTEN
Jij bent verantwoordelijk voor de inspectie van de Lynk & Co Auto(‘s) bij levering. Indien de Lynk & Co Auto defect of beschadigd is, dien Je Lynk & Co hiervan binnen vijf (5) werkdagen na de datum van levering, op de hoogte te brengen. Lynk & Co heeft het recht om bij de levering samen met Jou deel te nemen aan een inspectie van de Lynk & Co Auto en het resultaat van de inspectie te laten optekenen in een protocol.

Je kunt een klacht indienen door contact op te nemen met Lynk & Co.

Lynk & Co is niet verantwoordelijk voor een gebrek aan overeenstemming waarvan de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst op de hoogte werd gesteld of redelijkerwijs niet onkundig kon zijn. Lynk & Co kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of defecten die te wijten zijn aan een foutief gebruik van de Lynk & Co Auto(‘s) of slijtage.

10. NIEUWE VOERTUIG GARANTIE
Nieuwe Lynk & Co Auto’s worden geleverd met een nieuw voertuiggarantie (‘Garantie’) waarover jij meer kunt lezen op onze website hier.

11. GEBRUIKERSHANDLEIDING
De gebruikershandleiding voor de Lynk & Co Auto (‘Car Guide’) wordt bij levering aan Jou overhandigd. Er zullen ook digitale exemplaren beschikbaar zijn in de Lynk & Co Auto via de toepassing voor de gebruikershandleiding in het infotainmentsysteem in de auto, in de Lynk & Co app en online op Onze website. De Autogids kan worden bijgewerkt en gewijzigd wanneer nieuwe functies voor Lynk & Co-voertuigen worden vrijgegeven.

12. WEGENHULP
Via Onze partner bieden wij Je een wegenhulp-dienst (‘RSA’) aan voor een periode van vierentwintig (24) maanden vanaf de eerste dag dat Jouw Lynk & Auto(‘s) op Jouw naam is/zijn geregistreerd.  Voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die op de RSA van toepassing zijn, verwijzen wij Je naar de voorwaarden die hier op onze website beschikbaar zijn.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Indien een Partij de voorwaarden van dit Contract schendt, dient zij, binnen de beperkingen die hierin zijn uiteengezet, de andere Partij te vergoeden voor de directe schade die als gevolg hiervan is ontstaan.

Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, productie- of winstderving.

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in dit Contract, zal de aansprakelijkheid van de Partijen voor schade of verlies voortvloeiend uit of in verband met de verklaringen, garanties, schadeloosstellingen of andere verplichtingen (hetzij uitdrukkelijke of stilzwijgende) van de Partijen, de totale waarde van dit Contract niet overschrijden.

Voor alle duidelijkheid: wanneer een Partij krachtens dit Contract recht heeft op een specifiek rechtsmiddel, wordt dit recht niet geacht een beperking in te houden van de mogelijkheid van die Partij om andere rechtsmiddelen krachtens het Contract of het toepasselijk recht in te roepen.

14. OVERMACHT (FORCE MAJEURE)
Geen van de Partijen is aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van dit Contract indien, en voor zover, het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de macht van de Partij liggen en die de getroffen Partij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien of voorkomen met redelijke voorzorgsmaatregelen (‘Overmacht’). Overmacht kan (niet limitatief) natuurrampen, oorlog, opstand, terrorisme, burgerlijke onlusten, mobilisatie, algemene energieverstoring, inbeslagneming, monetaire beperkingen, epidemieën/pandemieën, wereldwijde leveringstekorten en verstoringen, en overheidsingrijpen en/of -besluiten (met uitzondering van gebeurtenissen veroorzaakt door het niet nakomen door de Partij van verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving of dit Contract) en vergelijkbare omstandigheden, omvatten.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Binnen of in verband met de Lynk & Co Auto kan Jou toegang worden verleend tot functies of diensten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (‘IP’). Jouw licentie en rechten met betrekking tot het IP kunnen onderworpen zijn aan de voorwaarden voor Onze verbonden diensten (‘Verbonden Diensten’), die hier op onze website kunnen worden gevonden. Wanneer de voorwaarden voor de Verbonden Diensten het gebruik van functies of diensten die door IP worden beschermd niet uitdrukkelijk regelen, verleent Lynk & Co aan de Koper en de bestuurders van de Lynk & Co Auto(‘s) een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om dergelijke IP uitsluitend te gebruiken (i) intern in combinatie met de Lynk & Co Auto en voor het gebruik waarvoor de IP ter beschikking is gesteld en (ii) in overeenstemming met de eventuele voorwaarden die op de IP van toepassing zijn. 

Het IP mag niet worden verspreid of bekendgemaakt aan derden of worden gebruikt voor enig ander doel dan is toegestaan door de op het IP toepasselijke voorwaarden.

In of in verband met de Lynk & Co Auto kunnen Jij en de bestuurders van de Lynk & Co Auto(‘s) toegang krijgen tot IP van een derde (‘3PIP’). Op een dergelijke 3PIP kunnen afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn die door de derde zijn uitgegeven en die Lynk & Co aan Jou ter beschikking kan stellen of kan overmaken om te lezen of te downloaden op de website van de derde. In dat geval ben Jij verantwoordelijk voor het lezen en naleven van die voorwaarden. 

Tenzij anders vermeld in afzonderlijke voorwaarden van derden, is het gebruik van de 3PIP beperkt tot het gebruik uitsluitend in verband met het gebruik van de Lynk & Co Auto en het toegestane gebruik waarvoor de 3PIP ter beschikking is gesteld.  

De Koper zorgt ervoor dat alle bestuurders en passagiers op de hoogte zijn van de voorwaarden inzake IP en 3PIP en deze aanvaarden.

16. EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video's en andere materialen die worden weergegeven op Onze online winkel, in Onze Clubs of in marketingmateriaal evenals alle IP in verband met de Lynk & Co Auto, zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Lynk & Co en dergelijke materialen mogen niet worden gebruikt zonder Onze schriftelijke toestemming.

De afbeeldingen, video's en andere materialen die op Onze online winkel of in marketingmateriaal worden weergegeven, dienen enkel ter illustratie. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven maar de Lynk & Co Auto kan afwijken van de afbeeldingen.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Wij behouden ons het recht voor een beroep te doen op onderaannemers om onze verplichtingen uit hoofde van dit Contract na te komen en wij kunnen onze rechten uit hoofde van het Contract ook overdragen of toewijzen aan een filiaal of een derde. Het is Jou niet toegestaan het Contract of een deel ervan noch enige van de rechten of verplichtingen die hierin zijn bepaald, over te dragen of af te staan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lynk & Co.

18. GEGEVENSBESCHERMING
Voor zover Lynk & Co in het kader van dit Contract persoonsgegevens verwerkt met betrekking tot de Koper, de bestuurders en eventuele passagiers, is Lynk & Co de verantwoordelijke voor deze verwerking. Informatie betreffende onze verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van Lynk & Co dat hier beschikbaar is op onze website. De Koper zal ervoor zorgen dat alle bestuurders en passagiers op de hoogte worden gebracht van Ons privacybeleid.

19. CONNECTED SERVIVES
De Lynk & Co Auto is uitgerust met Connected Services, toegankelijk vanuit het voertuig en de Lynk & Co app. De Connected Services zijn onderworpen aan (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op Onze website hier), (ii) Onze billijk gebruik beleid (beschikbaar op Onze website hier), en (iii) De voorwaarden en bepalingen van onze internet service provider (beschikbaar op Onze website hier). De levering van de Connected Services is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding door de bestuurder van de gebruiksvoorwaarden en de Koper zal ervoor zorgen dat de bestuurders op de hoogte worden gebracht van deze voorwaarden en deze aanvaarden en naleven en zal de bestuurders informeren over de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de bestuurder of een passagier die gebruik maakt van de Connected Services. Lynk & Co behoudt zich het recht voor om de wijze waarop Je de aanvaarding en naleving van de voorwaarden die van toepassing zijn op de Connected Services verzekert, te controleren en te beoordelen.

20. VERTROUWELIJKHEID
Indien een bepaling van het Contact en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig, nietig of, om welke reden dan ook, onafdwingbaar zou worden geacht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen.

21. AMENDEMENTEN - WIJZIGINGEN
Elke wijziging van of toevoeging aan dit Contract dient schriftelijk te geschieden en door de Partijen te worden ondertekend om geldig te zijn.

22. KOPPEN
Koppen worden in deze Algemene Voorwaarden enkel gemakkelijkheidshalve gebruikt en zullen geen invloed hebben op de uitlegging of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

23. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Dit Contract zal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, uitvoering, interpretatie of afdwingbaarheid van dit Contract, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Elke partij verbindt zich ertoe en stemt ermee in dat alle procedures die in verband met dit artikel 23 worden gevoerd, strikt vertrouwelijk zullen worden gehouden, voor zover dit bij wet is toegestaan. Deze verbintenis tot geheimhouding geldt voor alle informatie die in de loop van dergelijke procedures wordt bekendgemaakt, alsmede voor elke beslissing of uitspraak die in het kader van de procedure wordt genomen of afgekondigd. Informatie die onder deze vertrouwelijkheidsverbintenis valt, mag in geen enkele vorm aan een derde worden bekendgemaakt zonder de schriftelijke toestemming van de partijen. Dit belet niet dat een partij dergelijke informatie openbaar mag maken om haar rechten in verband met het geschil te beschermen of indien openbaarmaking vereist is bij wet, rechterlijk bevel of door verplichtingen uit hoofde van een toepasselijke beursvoorschriften.

 

Version 1.2