logo

Algemene voorwaarden voor Lynk & Co maandelijks membership van consumenten

Van kracht vanaf 1 september 2023

1. INLEIDING 
Welkom op de Lynk & Co website https://www.lynkco.com/nl-be/ (de ‘Website’). 

Ons Abonnement (‘Abonnement’) geeft jou de mogelijkheid een Lynk & Co voertuig (hierna ‘Lynk & Co Auto’) en andere Lynk & Co diensten te gebruiken gedurende jouw lidmaatschap aan een vaste prijs. De volledige lijst van de inbegrepen Lynk & Co diensten en de toepasselijke voorwaarden, kan je vinden in sectie III onder (de ‘Abonnement Diensten’).  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Abonnement (‘Algemene Voorwaarden Abonnement’) tot gebruik van een Lynk & Co (Abonnement) Auto, afgesloten tussen Lynk & Co Sales Belgium BVBA of een Filiaal (een entiteit die direct of indirect voor meer dan 50 % eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB) ervan (‘Lynk & Co’, ‘wij’, ’ons’, ‘onze’) en jij, consument, (‘je’, ‘jij’, ‘jou’, jouw’, ‘jezelf’) op de Website, de Club of Tour in België.  

Deze Abonnement Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankoop van een Lynk & Co Auto, de Lynk & Co sharing-diensten of Lynk & Co wisselstukken. Heb je belangstelling voor deze diensten, dan verzoeken wij je de aparte toepasselijke voorwaarden op de Site te raadplegen.

Wij verzoeken je alle delen van deze Algemene Voorwaarden Abonnement te lezen, evenals de andere bijbehorende documenten (waarvan je de volledige lijst vindt in artikel 3), voor je een Order plaatst. Wanneer je een Order plaatst, stem je ermee in door deze Algemene Voorwaarden verbonden te zijn en bevestig je dat je ze gelezen hebt. 

Deze Algemene Voorwaarden Abonnement kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, en daarom vragen wij je ze steeds te lezen vooraleer je een Order voor een Abonnement plaatst, ook al heb je reeds eerdere lidmaatschappen (gehad). Het Abonnement is onderworpen aan de algemene voorwaarden in hun versie van kracht op de datum van toetreding.  

2. GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP
Lynk & Co Sales Belgium BVBA,
Ondernemingsnummer: 0753.625.761
Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België
telefoon: +46 31 309 7570
e-mail: hello@lynkco.be 

3. CONTACTGEGEVENS
Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’)
Telefoon: 0800-58290
e-mail: hello@lynkco.com

4. DOCUMENTEN DIE SAMEN HET CONTRACT VORMEN
Het Abonnement Contract (het ‘Contract’) bestaat uit de volgende documenten:

De Abonnement Orderbevestiging 
Deze Abonnement Algemene Voorwaarden 
Deel 1 Hoe toetreden tot het Abonnement
Deel 2 Abonnement Auto gebruiksreglement
Deel 3 Abonnement diensten aan consumenten
Bijlage 1: Herroepingsformulier
Bijlage 2: Lijst bijkomende kosten BTW inbegrepen 

In geval van tegenstrijdigheid of incoherentie zullen de documenten in de hiervoor opgesomde volgorde, voorrang hebben, tenzij uit andere omstandigheden een andere volgorde volgt. Bijkomende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor bijkomende diensten die je bij ons koopt, in samenhang met het Abonnement.

Deze Abonnement Algemene Voorwaarden beperken geenszins jouw door de wet bepaalde consumentenrechten.

I. HOE TOETREDEN TOT HET ABONNEMENT

5. ORDERPLAATSEN 
5.1. Vereisten

Je kan een Abonnement bestellen (‘Order’) online op de Lynk & Co webwinkel https://www.lynkco.com/nl-be/ en op alle mobiele sites en apps die aan Lynk & Co verbonden zijn en beschikbaar in Belgie (samen genoemd de “Online Store”).  Je kan eveneens een Lynk & Co club (‘Club’) of een Lynk & Co tour (‘Tour’) bezoeken, in België.

Om toe te treden, dien je
Minstens eenentwintig 21 jaar oud te zijn 
sedert minstens 3 (drie) aaneengesloten jaren, houder te zijn van een geldig rijbewijs in België, en 
- in België jouw verblijfplaats te hebben

Jij bent ervoor verantwoordelijk ervoor zorg te dragen dat deze vereisten te alle tijden tijdens jouw Abonnement worden vervuld. Wij kunnen contact met jou opnemen tijdens jouw  Abonnement en om te verifiëren dat je aan deze vereisten voldoet waarbij je verplicht bent gehoor te geven aan onze instructies en ons de noodzakelijke informatie en documentatie te verstrekken.

Bij het plaatsen van een Order, bevestig je en verzeker je ons dat jij of de persoon voor wie je optreedt, niet opgenomen is op een sanctielijst van de VN, EU of de USA en dat je de Lynk & Co Auto niet aan dergelijke persoon zult verkopen, overdragen of op andere wijze ter beschikking stellen. Indien je deze verbintenis niet nakomt, zal jouw Order onmiddellijk geannuleerd worden. Daarenboven behouden wij ons tevens het recht voor je de kosten niet terug te betalen en kunnen wij, in rechte, geen terugbetaling doen van de reeds betaalde kosten of deel van de koopprijs.  

Om op onze webwinkel een Order te plaatsen (Online Store), dien je alle verplichte velden te goeder trouw en behoorlijk in te vullen, moet je jouw Abonnement configureren in overeenstemming met de opties die jou voorgesteld worden en bevestigen dat je deze Abonnement Algemene Voorwaarden gelezen hebt. Indien je er nog geen hebt, dien je eveneens een Lynk & Co account te creëren (‘Lynk & Co Account’). Deze Lynk & Co account is onderworpen aan aparte algemene voorwaarden die je kan vinden op onze website hier

Alvorens jouw Order te plaatsen, dien je jouw Order te bevestigen en heb je de mogelijkheid om eventuele fouten die je zou hebben gemaakt bij het invullen van de velden te corrigeren, vooraleer de Order definitief te maken.

Nadat je je Order hebt geplaatst, versturen wij jou een bericht waarin staat dat wij jouw Order hebben ontvangen. Dit betreft geen aanvaarding van jouw Order of formele Orderbevestiging.

Wanneer je een Order plaatst op de Online Store, verbind je je tot het afsluiten van een contract dat aan deze Abonnement Algemene Voorwaarden onderworpen is. Iedere door jou gestelde voorwaarde die deel uitmaakt van jouw Order, zal slechts geldig zijn indien wij de door jou gestelde voorwaarde op onbetwistbare wijze en schriftelijk aanvaarden. 

Alle Orders zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien wij, om welke reden dan ook, niet in staat zijn jouw Order uit te voeren, zullen wij contact met je opnemen teneinde je hiervan zo vlug mogelijk in kennis te stellen.

Het is je slechts toegestaan om 1 actief Abonnement tegelijkertijd te hebben.

5.2. Rijbewijs 
Je dient erop toe te zien over een geldig rijbewijs te beschikken. Indien jouw rijbewijs uitgereikt werd buiten België, moet je ervoor zorgen dat het binnen België geldig is en geldig blijft gedurende de gehele duur van jouw contract. Je dient ons op de hoogte te houden van alle wijzigingen die jouw rijbewijs ondergaat in de loop van het Contract, zoals hernieuwing, verval, enz. 

5.3. Bindende overeenkomst 
Nadat wij jouw Order behandeld hebben en bevestigd hebben dat wij deze kunnen uitvoeren, ontvang je een schriftelijke Orderbevestiging (‘Orderbevestiging’).  Met deze Orderbevestiging wordt de jou verbindende verkoopovereenkomst afgesloten (‘Contract’). In de Orderbevestiging wordt de volledige inhoud van het Contract weergegeven. 

Het automatisch bericht dat wij uitzenden in antwoord op jouw Order, is geen formele Orderbevestiging, tenzij dat de Orderbevestiging er uitdrukkelijk in vermeld staat.  

6. VOERTUIG- EN DIENSTENCONFIGURATIE
6.1. Configuratie

Bij het plaatsen van de Order heb je de mogelijkheid jouw Abonnement te configureren door te kiezen tussen verscheidene Lynk & Co Autoconfiguraties. 

Jouw gekozen Lynk & Co Autoconfiguratie ('Abonnement Auto') en de Abonnement diensten die standaard inbegrepen zijn, worden opgenomen in de Orderbevestiging.  Om je ervan te vergewissen dat de Abonnement configuratie wel deze is die je wenst, vragen wij je de Abonnement Orderbevestiging zorgvuldig te lezen, en ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de veertien (14) dagen, te informeren van de fouten die je erin zou vinden. Na veertien (14) dagen is Lynk & Co niet meer gehouden / verplicht een fout in de Order te corrigeren.

Hou er rekening mee dat hardware, software of andere productkenmerken die worden uitgebracht nadat je jouw Order hebt geplaatst, niet zullen worden opgenomen in de Abonnement Auto-configuratie die je hebt gekozen.   

Wij behouden ons het recht voor kleine wijzigingen aan de door jou gekozen Abonnement Auto aan te brengen, na de afsluiting van het Contract, voor zover deze wijzigingen de kwaliteit en de prestaties van de Lynk & Co Auto niet wezenlijk beïnvloeden. 

6.2. Wijziging / aanpassing van de Order
Behoudens in het geval dat de Orderbevestiging onjuiste informatie bevat en niet overeenkomt met jouw Order, staan wij niet toe dat Orders worden gewijzigd. In het geval dat je jouw Order wilt wijzigen, verzoeken wij je contact op te nemen met Engagement Center dat je zal trachten te helpen. Indien een wijziging onmogelijk is, kan je nog altijd jouw Order annuleren zoals hieronder uiteengezet en vervolgens een nieuwe Order plaatsen.

7. PRIJS 
7.1. Abonnement bijdrage

Jouw lidmaatschapsbijdrage dekt de Abonnement Auto en de Abonnement diensten, waarvan de volledige lijst is opgenomen in jouw Orderbevestiging. De door jou per Facturatieperiode verschuldigde Abonnement bijdrage zal getoond worden op de Online Store aan de check-out, dit is net voor je de plaatsing van de Order voltooit. Behoudens onze duidelijke andersluidende verklaring, omvatten de prijzen op de Online Store ook de Belasting op de Toegevoegde waarde (BTW) maar niet de leveringskosten die, indien verschuldigd, apart betaald moeten worden. 

Jouw eerste Abonnement bijdrage zal bij de afsluiting van het Contract gereserveerd worden en gedebiteerd worden wanneer wij je de Abonnement Auto geleverd hebben. Behoudens deze eerste Abonnement bijdrage, zal je de Abonnement bijdragen steeds op voorhand dienen te betalen op dezelfde dag van iedere maand, dit is de dag waarop je de Abonnement Auto ontvangen hebt ('Facturatiedatum'). De facturatieperiode zal daarom steeds liggen tussen de facturatiedata van twee opeenvolgende maanden ('Facturatieperiode'). Bijvoorbeeld, indien je jouw Abonnement Auto ontvangt op 10 maart, zal de facturatieperiode lopen van 10 maart tot 10 april. 

7.2. Bijkomende kosten 
Gedurende jouw gebruik van de Abonnement Auto kan je bijkomende kosten oplopen die je aan ons zal moeten betalen (bovenop jouw Abonnement bijdrage) omdat deze kosten aan ons werden aangerekend in onze hoedanigheid van eigenaar van de Abonnement Auto. Dit is bijvoorbeeld het geval van tolheffing, parkeertickets en congestieheffingen die je oploopt gedurende jouw Abonnement. 

Wij zullen deze bijkomende kosten in jouw Abonnement bijdrage opnemen in de facturatieperiode die valt nadat wij deze kosten ontvangen hebben en in bepaalde gevallen zullen wij je hiervoor administratieve kosten aanrekenen van vijfentwintig euro (EUR 25). Wij zullen deze bijkomende kosten vermelden op de ‘My Pages’ van jouw Lynk & Co Account. Je kan steeds op jouw Lynk & Co account inloggen om de volgende door jou verschuldigde betaling te zien. Een volledige lijst van de bijkomende kosten die wij in jouw Abonnement bijdrage kunnen opnemen indien ze door jou opgelopen worden en voor welke kosten er administratieve kosten zullen aangerekend worden, vind je in Bijlage 2. 

8. BETALING
8.1. Betaalmethoden

Voor de betaling van jouw Abonnement bijdrage, heb je de keuze tussen verscheidene betaalmodaliteiten beschikbaar op de Online Store, in de Club, Pop-Up of Tour en je kan betalen in de daar opgegeven munteenheden. De betalingsgegevens die je ons opgeeft voor de betaling van jouw eerste Abonnement bijdrage zullen door ons gebruikt worden voor alle verdere betalingen van bijdragen en kosten. 

Jouw Abonnement bijdrage kan worden betaald op de wijze zoals voorgesteld tijdens het plaatsen van jouw Order. Wij aanvaarden in het algemeen de volgende betaalmethodes: krediet- en bankkaarten en SEPA direct debit. Wij behouden ons het recht voor bepaalde betaalmethodes te weigeren voor een Order en je door te verwijzen naar een andere betaalmethode. Wij aanvaarden alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (‘EU’) en Zwitserland en zijn niet verantwoordelijk voor kosten of toeslagen aangerekend door een derde, zoals maar niet beperkt tot, banken en kredietkaartmaatschappijen. 

Alle titularissen van een debet- of creditkaart worden aan validatie- en goedkeuringscontrole van de kaartverstrekker onderworpen. Indien de kaartverstrekker van de betrokken credit- of debetkaart de betaling aan ons niet toelaat, zal je een bericht ontvangen dat de betaling niet werd uitgevoerd. In dit geval, gelieve opnieuw te proberen of neem contact op met het Engagement Center voor hulp. Indien jouw eerste bijdrage om enige reden niet gereserveerd kan worden, kan er geen Order worden geplaatst. 

8.2. Veilige credit- of debetkaartbetaling  
Na de ingave van jouw betalingsgegevens, worden deze veilig, in gecodeerde vorm en via een beveiligde lijn, naar onze betalingsdienstenleverancier (PSP) verzonden, om er verwerkt te worden.  

8.3. Detailopgave van jouw Abonnementskosten
Je ontvangt de detailopgave van jouw Abonnement bijdrage in de ‘My Pages’ van jouw Lynk & Co Account en op het e-mailadres dat door jou werd meegedeeld bij het plaatsen van jouw Order, en dit op dezelfde dag als de Facturatiedatum. Zorg er aub voor dat de door jou gekozen betaalmethode, nog geldig is en dat je over voldoende beschikbare fondsen beschikt zodat de betaling uitgevoerd kan worden.

8.4. Kredietwaardigheidscontrole
Wij behouden ons het recht voor jouw kredietwaardigheid en geschiktheid na te gaan op grond van jouw persoonlijke gegevens en jouw kredietrating. Indien je opteert voor een betaling met krediet- of debet kaart, behouden wij ons het recht voor de geldigheid van jouw krediet- of debetkaart te controleren, de status van het eraan verbonden krediet in verhouding tot de waarde van de Order, en na te gaan of jouw persoonlijke gegevens correct zijn en overeenstemmen met de gegevens die in de Order meegedeeld werden.

Wij behouden ons eveneens het recht voor om een kredietbureau aan te stellen om deze controle uit te voeren. Deze kunnen een “search footprint” op jouw kredietdossier doen dewelke zichtbaar is voor andere organisaties. Het kredietbureau kan je ook informeren over het feit dat wij jouw kredietwaardigheid gecontroleerd hebben en Orders of betalingsopties geweigerd hebben op basis van deze controle.     

8.5. Laattijdige betaling
Je bent ertoe gehouden de Abonnement bijdrage en eventuele bijkomende kosten, maandelijks te betalen. Indien de Abonnement bijdrage niet betaald werd op de vervaldag, zullen wij je één (1) herinneringsbrief versturen met het verzoek de betaling onmiddellijk uit te voeren. Let er aub op om de betalingsinstructies van de herinneringsbrief in acht te nemen daar deze van jouw gebruikelijke betalingsmethode kunnen verschillen. 

Indien wij uw betaling niet hebben ontvangen binnen de drie (3) werkdagen (maandag tot vrijdag) na deze eerste herinnering, zullen wij een formele ingebrekestelling opsturen, gevolgd door een aanmaningsprocedure en incassomaatregelen, die voor U bijkomende kosten kunnen meebrengen. Voorts hebben Wij het recht om vijf euro (EUR 5) administratiekosten in rekening te brengen voor iedere herinneringsbrief die wij versturen.

Indien de betaling van de maandelijkse Abonnement Bijdrage niet ontvangen werd binnen de vijftien (15) dagen na vervaldatum, hebben wij het recht het Contract op te zeggen. Indien wij tot opzegging overgaan, zal je hiervan per e-mail geïnformeerd worden, en tenzij de betaling ontvangen wordt ten laatste vier (4) dagen na de datum van de opzegbrief ('Opzegdatum'), zal het Contract beëindigd zijn op de Opzegdatum.

In geval van niet-betaling of onvolledige betaling door U van verschuldigde bedragen op de desbetreffende vervaldag, bent U van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan de wettelijke rentevoet op het onbetwiste totaalbedrag van de desbetreffende factuur, vanaf de vervaldatum van een dergelijke factuur.

Indien wij na het versturen van de hierboven genoemde aanmaning nog geen volledige betaling hebben ontvangen, zullen Wij de inning van de vordering toevertrouwen aan een incassobureau. Een forfaitair bedrag gelijk aan tien procent (10 %) van het volledige factuurbedrag, met een minimum van veertig euro (EUR 40), wordt aangerekend zonder enige ingebrekestelling.

In het geval Lynk & Co te laat is met het terugbetalen van bedragen die Wij aan U moeten betalen, heeft U recht op een vergoeding van tien procent (10 %) van het factuurbedrag, met een minimum van veertig euro (EUR 40), alsmede op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag tot aan de datum van algehele voldoening. Daarnaast kunnen de aanmaningskosten van vijf euro (EUR 5,-) per aanmaningsbrief aan ons in rekening worden gebracht in het geval wij in verzuim zijn.

9. LEVERING
9.1. Algemeen

Wij bieden verscheidene leveringsmodaliteiten aan, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor Orders geplaatst op de Online Store in België, leveren wij enkel in België.

Je vindt meer informatie over de verschillende leveringsopties in ons Leveringsbeleid op de Website hier. Behoudens andersluidende schriftelijke communicatie, houden de leveringskosten de douanerechten, overheidsbelastingen, verzend- en verwerkingskosten in, maar niet de leveringskosten voor de retourzendingen.

Voor je de Order plaatst, zullen de leveringsopties en de ermee verbonden kosten op de Online Store vermeld worden of je op een andere, gepaste wijze ter kennis gebracht worden, tezamen met de mogelijke leveringstijden. Bij de Order kan je de door jou gekozen leveringsoptie voor de levering van jouw Abonnement Auto opgeven. Nadat wij jouw Orderbevestiging hebben gestuurd zal het zullen wij contact met je opnemen om de levering van jouw Abonnement Auto af te spreken en je mee te delen welke exacte leveringstijdstippen beschikbaar zijn in functie van de door jou gekozen leveringsoptie en -datum. De door jou gekozen leveringsdatum zal je schriftelijk bevestigd worden. 

Indien wij er niet in zouden slagen de levering binnen de ingeschatte termijn uit te voeren, zullen wij je hiervan informeren. 

Betreffende Abonnement Auto’s waarvan de leveringsdatum meer dan zes (6) maanden na de besteldatum voorzien werd, behouden wij ons het recht voor de prijs op redelijke wijze te verhogen, rekening houdend met factoren zoals inflatie, verhoging van de grondstofprijzen, verzend- en verwerkingskosten. Indien dergelijke toeslag noodzakelijk blijkt, word je ervan geïnformeerd. Indien je deze toeslag niet aanvaardt, heb je het recht het Contract te annuleren in overeenstemming met artikel 11.  

Bij de levering zullen wij je vragen een identiteitsbewijs voor te leggen en voor ontvangst van de levering te tekenen. Vergeet niet jouw rijbewijs mee te brengen indien je jouw Abonnement Auto komt afhalen en kennis te nemen van de identificatievereisten in het Leveringsbeleid, alvorens je jouw Abonnement Auto afhaalt. 

Het risico op verlies of beschadiging van de Abonnement Auto gaat op jou over zodra jij of de persoon die door jou is aangewezen om de Abonnement Auto in bezit te nemen en die niet de vervoerder is, de Abonnement Auto fysiek in bezit neemt.

9.2. Leveringsmodaliteit veranderen 
In bepaalde gevallen kan je de gekozen leveringsmodaliteit wijzigen.  Hoewel dit niet altijd mogelijk is, zullen wij ons best doen om aan jouw wensen tegemoet te komen. In bepaalde gevallen is deze wijziging enkel mogelijk tegen betaling van annuleringskosten, die je in dat geval zal moeten betalen. Alvorens je instemt met een wijziging van de leveringsmodaliteit, zullen wij je steeds informeren over de eventueel toepasselijke annuleringskosten. Indien de door jou aanvankelijk gekozen leveringsmodaliteit, die wij zonder kosten aanbieden, door jou vervangen wordt door een leveringsmodaliteit met kosten, zullen wij deze leveringskosten aan jouw eerste Abonnement bijdrage toevoegen. 

Alle informatie over de wijziging van de leveringsmodaliteit, de mogelijkheden hiertoe en de situaties waaraan kosten verbonden zijn, vind je in het Leveringsbeleid. 

9.3. LAATTIJDIGE LEVERING
Leveringstermijnen berusten steeds op inschattingen en ook al doen wij ons uiterste best om binnen deze geschatte termijn te leveren, wij kunnen om diverse redenen de precieze leveringsdatum niet garanderen. 

Indien de leveringsdatum van jouw Abonnement Auto voor jou van essentieel belang is, danken wij je dit bij de Order te willen meedelen, dit zal dan worden opgenomen in de Orderbevestiging. Ingeval van laattijdige levering, zullen wij je zo snel mogelijk informeren van de vertraging en je een inschatting geven van de nieuwe leveringsdatum en tijd. Wij verwijzen verder naar het Leveringsbeleid op de website dat alle informatie over hoe laattijdige leveringen worden behandeld, bevat. 

9.4. Leveringen die niet in ontvangst genomen worden
Indien je om enige reden jouw Abonnement Auto niet in ontvangst neemt in overeenstemming met de door jou gekozen leveringsmodaliteit en -datum, zal jouw Order naar ons worden teruggestuurd en zullen wij je de retourkosten van het voertuig zoals in het Leveringsbeleid bepaald, aanrekenen. 

9.5. Eigendomsvoorbehoud
Wij blijven te allen tijde eigenaar van de Abonnement Auto, voor de gehele duur van jouw Abonnement en daarna. De Abonnement Auto en toebehoren blijven onze eigendom gedurende het Contract en de Abonnement Auto is ingeschreven op onze naam. Ingeval van wanbetaling van de Abonnement bijdrage, behouden wij ons het recht voor de Abonnement Auto terug in ons bezit te nemen, zonder je hiervan op voorhand te verwittigen. 

10. ANNULEREN VAN EEN ORDER 
Je kan op ieder ogenblik jouw Order annuleren, zonder enige kost op te lopen m.b.t. de Order, voor zover je jouw Abonnement Auto nog niet in bezit genomen hebt. In dit geval zullen wij je de eerste Abonnement bijdrage zo snel mogelijk terugbetalen en in ieder geval binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van jouw annulering. Indien je jouw Order wenst te annuleren, dien je het Engagement Center hiervan te verwittigen. In het geval dat je jouw Order binnen de drie dagen voor de door jou gekozen Leveringsdatum zou annuleren, kan een kost voor de annulering van de levering, zoals bepaald in de Leveringsvoorwaarden, van toepassing zijn. Voor meer details, zie de Leveringsvoorwaarden op de Website.   

11. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT
11.1. Algemeen
 
Indien je bij ons een Order plaatst, via de Online Store of op een Tour, biedt de wet je de mogelijkheid het Contract te herroepen, om welke reden ook, binnen de 14 dagen na de ontvangst van jouw Orderbevestiging. 

Dit wettelijke recht bestaat niet in het geval de aankoop in een Club is gedaan.

11.2. Termijn
De herroepingstermijn van veertien (14) dagen waarover je beschikt, neemt aanvang op het moment jij het Contract voor het Abonnement hebt afgesloten.

11.3. De uitoefening van jouw herroepingsrecht
Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons informeren van jouw beslissing voor het verstrijken van de 14-dagentermijn en ons duidelijk meedelen dat je jouw herroepingsrecht wenst uit te oefenen. 
In deze 14-dagenperiode kan je ons deze mededeling door middel van om het even welk geschrift doen, maar wij geven er de voorkeur aan dat je
a) Het herroepingsformulier in bijlage 1 bij dit contract gebruikt (zie Bijlage 1). In dat geval sturen wij je een e-mail waarin wij bevestigen dat wij jouw kennisgeving van herroeping hebben ontvangen; en
b) Jouw duidelijke schriftelijke mededeling met vermelding van jouw keuze van herroeping aan het Engagement Center richt, via de post of via e-mail aan het adres dat aan de aanvang van deze Algemene Voorwaarden opgenomen is.

11.4. Retournering
Nadat je ons duidelijk hebt meegedeeld dat je jouw herroepingsrecht wil uitoefenen, zal je ons de Abonnement Auto moeten teruggeven indien deze reeds geleverd werd. Je zal de terugzendingskosten moeten dragen. Voor de terugzending van de Abonnement Auto in het kader van het herroepingsrecht, kan je kiezen uit de twee volgende opties. Voor de terugzending van de Abonnement Auto, dien je het Engagement Center te informeren van de wijze waarop je dit wenst te doen, zodat wij je hierin kunnen bijstaan,
De terugzending van de Abonnement Auto naar een fysieke Lynk & Co locatie opgenomen in het Retourbeleid beschikbaar op de Website, op jouw kosten binnen de veertien (14) dagen vanaf jouw schriftelijke notificatie van jouw herroepingsrecht, of 
Het verzoek aan ons gericht opdat wij de Abonnement Auto zouden komen ophalen op een plaats die je met het Engagement Center overeengekomen bent. Jouw verzoek aan ons en de afspraak voor de terugname van de Abonnement Auto dienen te gebeuren binnen de veertien (14) dagen vanaf de notificatie van jouw herroepingsrecht. 

11.5. Retourkosten
Zoals hierboven vermeld, zal je de retourkosten zelf moeten dragen. Dit is ook zo wanneer je de Retourdiensten door Lynk & Co aangeboden, gebruikt. De geschatte terugzendingskosten voor een Abonnement Auto zijn op dit moment 350 EUR. 

11.6. Terugbetaling
Met uitzondering van de bijkomende leveringskosten die je betaald hebt omdat je voor een andere optie gekozen hebt dan de goedkoopste door ons aangeboden optie, zullen alle ontvangen bedragen waaronder de Abonnement bijdrage en de leveringskosten die je betaald hebt voor jouw Order jou terugbetaald worden, zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de geretourneerde Abonnement Auto of van het bewijs van de terugzending ervan. 

Wij zullen de terugbetaling uitvoeren op dezelfde wijze als deze die je gebruikte om jouw betaling uit te voeren, tenzij je anders overeenkomt, en zolang dit geen kosten voor jou met zich meebrengt; Indien wij de terugbetaling niet kunnen uitvoeren op dezelfde wijze of je akkoord gaat met een alternatieve regeling of er, om welke reden ook, andere afspraken dienen gemaakt te worden, zullen wij met je contact opnemen om de terugbetaling te regelen.

11.7 Oorspronkelijke staat

Wij garanderen een volledige restitutie uitsluitend indien de Abonnement Auto aan ons wordt geretourneerd in dezelfde staat als waarin jij deze ontving, dat wil zeggen, in de oorspronkelijke staat. Dit betekent dat jij in de Abonnement Auto mag rijden om de aard, kenmerken en werking ervan te bepalen, maar dat jij aansprakelijk bent jegens ons voor de waardevermindering van de Abonnement Auto welke het gevolg is van enig gebruik buiten hetgeen noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de Abonnement Auto te bepalen. 

Wanneer wij de geretourneerde Abonnement Auto hebben ontvangen, dan zullen wij deze controleren en indien jij de Abonnement Auto vaker hebt gebruikt dan nodig is om zeker te weten dat deze in goede werkende staat is en om de kenmerken ervan te bepalen zullen wij een bedrag in mindering brengen in evenredige verhouding tot de verminderde waarde van de Abonnement Auto van het bedrag dat aan jou wordt teruggestort. 

12. DUUR EN EINDE VAN HET ABONNEMENT 
12.1. Duur van het Abonnement

Jouw Abonnement begint op de dag dat je jouw Abonnement Auto ontvangt en zal automatisch hernieuwd worden per bijkomende Facturatieperiode, tenzij je jouw Abonnement opzegt door middel van een schriftelijke melding. Dit geldt ook indien je jouw Abonnement Auto niet in ontvangst genomen hebt op de overeengekomen plaats en tijdstip van levering maar geldt niet indien de levering op het afgesproken tijdstip door ons niet gebeurde: in dit laatste geval zal het Abonnement slechts beginnen op het moment van de levering van het Abonnement Auto aan jou. De nodige annuleringsgegevens vind je in artikel 12.3 hieronder.
 
12.2. Minimumduur
Het Abonnement heeft een minimumduur van een (1) facturatieperiode. Dit betekent dat je jouw lidmaatschap moet opzeggen twintig (20) dagen voor de volgende Facturatiedatum, opdat het lidmaatschap niet voor nog een bijkomende facturatieperiode zou voortgezet worden. 

12.3. Abonnement door jou beëindigd
Je kan het toetredingscontract op ieder ogenblik beëindigen door schriftelijke opzegging via de Lynk & Co App of door contact op te nemen met het Engagement Center. Wij eisen minstens twintig (20) dagen opzegtermijn voor de volgende Facturatiedatum. Dit betekent dat je om de betaling van een bijkomende Facturatieperiode te vermijden, je ons de opzeg minstens 20 dagen voor jouw eerstvolgende Facturatiedatum dient mee te delen (dit is iedere maand dezelfde dag, zoals hierboven uitgelegd). Indien wij de opzeg later ontvangen dan 20 dagen voor de volgende Facturatiedatum, zal het Contract voortgezet worden voor nog een facturatieperiode vanaf die Facturatiedatum en zal het Contract pas op het einde van deze bijkomende facturatieperiode beëindigd zijn.

Nadat je het Contract hebt opgezegd, zal jouw Abonnement verder bestaan tot de datum van beëindiging van het Contract en zal je de Abonnement Auto verder kunnen gebruiken totdat deze ons moet teruggegeven worden en dit in overeenstemming met de volgende bepalingen.

Indien de Abonnement Auto ons niet zou terugbezorgd zijn binnen het bepaalde tijdschema, zullen wij overgaan tot revindicatie. Wij zullen de kosten van revindicatie te uwen laste leggen in de mate toegelaten door de wet. Je zal dan eveneens verplicht zijn om een vergoeding van 25 EUR per dag dat de Abonnement Auto ons niet werd terugbezorgd, te betalen. Gelieve er eveneens op te letten dat de staat waarin de Abonnement Auto ons dient te worden terugbezorgd, overeenkomstig Sectie 13 dient te zijn en dat je aansprakelijk bent voor alle kosten ingevolge het feit dat de Abonnement Auto hieraan niet voldoet.    

12.4. Abonnement door ons beëindigd
Zoals hierboven uitgelegd, zijn wij gerechtigd jouw toetredingscontract te beëindigen in geval van wanbetaling. In dat geval ontvang je van ons een opzeggingsbrief waarin je geïnformeerd wordt dat het Contract vier (4) dagen na de datum van de opzeggingsbrief ('Einddatum') tot een einde komt. Dit heeft tot gevolg dat je de Abonnement Auto aan ons dient terug te geven uiterlijk op deze Einddatum. Je dient contact op te nemen met het Engagement Center om de teruggave van de Abonnement Auto (‘Car Return’) te regelen. Gezien de korte termijn, is het essentieel dat je het Engagement Center contacteert van zodra je de opzegbrief ontvangen hebt.

Indien de Abonnement Auto ons niet teruggestuurd werd binnen de opgelegde termijn, zullen wij maatregelen nemen voor de terugname ervan. Wij zullen je de kosten van deze terugnamemaatregelen aanrekenen, in zoverre de Wet dit toestaat. Je zal ook een dwangsom moeten betalen van 25 EUR per dag, tot de Abonnement Auto terug in ons bezit is. Neem aub nota van de staat waarin de Auto zich moet bevinden wanneer deze naar ons wordt teruggestuurd, in art. 13, en van het feit dat je zal moeten instaan voor de kosten opgelopen om reden dat de Auto zich niet in de vereiste staat bevond.

Wij zijn tevens gerechtigd jouw Abonnement te beëindigen met onmiddellijke ingang, waarna alle schulden onmiddellijk betaald dienen te worden, indien:
a) Je meer dan eens een essentiële contractbreuk hebt gepleegd of het Gebruiksreglement hebt geschonden en deze inbreuk niet binnen 30 dagen na de kennisgeving van de inbreuk, ongedaan hebt gemaakt;
b) Een kredietrapport aantoont dat je geregistreerd bent voor wanbetaling of wij hebben, redelijkerwijze, reden om te denken dat je niet in staat bent om te betalen;
c) Je meer dan eens hebt nagelaten de Abonnement bijdrage op de vervaldag te betalen;
d) Je hebt nagelaten een andere betalingsplicht t.a.v. ons na te komen en je hebt niet betaald binnen de gestelde termijn na een herinneringsbrief ontvangen te hebben;
e) De Abonnement Auto het voorwerp is van abnormaal gebruik of wanbeheer;
f) Je incorrecte of onnauwkeurige informatie hebt meegedeeld;
g) Je misbruik maakt van een vervangend/huurvoertuig of anderszins de voorwaarden schendt die van toepassing zijn op het ter beschikking stellen van een dergelijk voertuig aan jou;
h) Je een Contractuele bepaling of de door ons uitgegeven gebruikersinstructies niet naleeft;
i) Je, zonder onze toelating, met de Abonnement Auto het toegelaten grondgebied bent uitgereden of je hebt dit getracht te doen; en/of
j) Je meer dan 1 keer geen afspraak maakt met de gecontracteerde werkplaats zoals geïnstrueerd door Lynk & Co of de Abonnement Auto niet naar de aangewezen werkplaats voor enige afgesproken werkzaamheden brengt

Indien wij om bovengenoemde redenen het Contract verbreken, zijn wij gerechtigd tot het nemen van maatregelen tot het onmiddellijk terug in bezit nemen van de Abonnement Auto. Wij zijn gerechtigd daartoe beroep te doen op de politie, douane- of andere autoriteiten die in ons belang optreden en die het recht hebben de Auto in beslag te nemen en onder zich te houden.

13. CONTRACTWIJZIGINGEN 
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan dit contract aan te brengen, en aan de documenten die er deel van uitmaken, ook aan de prijs van jouw Abonnement. Wij zullen jou van deze wijzigingen op voorhand informeren en van de wijze waarop je deze wijzigingen kunt aanvaarden. Indien wij een prijswijziging doorvoeren, heb je de keuze deze wijziging te aanvaarden overeenkomstig de instructies die in het bericht waarmee wij je van de prijswijziging informeren, opgenomen zijn of kan je de prijswijziging weigeren door jouw Abonnement op te zeggen in overeenstemming met artikel 11. Indien je ons niet informeert van de weigering van de wijziging, gaan wij ervan uit dat je de wijziging aanvaardt. Wij zullen je aan deze regel herinneren telkens wij je van een wijziging informeren. Elke prijswijziging zal in werking treden dertig (30) dagen nadat je ervan geïnformeerd werd.

14. TERUGGAVE VAN DE ABONNEMENT AUTO 
14.1. Hoe te retourneren

Bij de beëindiging van de Overeenkomst dien jij samen met het Engagement Center maatregelen nemen om de Abonnement Auto aan Lynk & Co retourneren. Je kunt kiezen tussen de opties zoals uiteengezet in het retourneringsbeleid.

In geval dat de laatste dag van jouw Overeenkomst op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, kunnen wij van jou verlangen dat jij de Abonnement Auto vóór de laatste dag van jouw Abonnement retourneert

14.2. Staat van de Abonnement Auto bij teruggave
Je wordt verzocht jouw Abonnement Auto vóór het retourneren gereed te maken. De Abonnement Auto moet aan ons geretourneerd worden in overeenstemming met onze Handleiding, beschikbaar op onze website hier, en met alle ongevallen en alle schades tijdig gemeld.

Wanneer jij de Abonnement Auto aan ons retourneert, zullen wij de staat van de Abonnement Auto beoordelen. Hieronder valt het beoordelen of de auto schoon is, of er schade is, en of de onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de Abonnement Auto nog aanwezig zijn. Het resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd en eventueel noodzakelijke reparatiekosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht volgens het slijtagebeleid dat te vinden is hier en bijkomende kosten zoals gespecificeerd in Bijlage 1 hieronder.

14.3. Berekening van finale kilometerstand
Naar aanleiding van de Car Return, zullen wij de finale kilometerstand aflezen van jouw Abonnement Auto en de eventueel door jou te betalen vergoeding berekenen in overeenstemming met artikel 26 hieronder.

15. VERZEKERINGEN
Het Abonnement omvat een motorrijtuigen- en WA-verzekering (‘Verzekering’), welke dekking biedt voor:
Aansprakelijkheid jegens derde partijen
Schade aan de Abonnement Auto; en
Losstaande persoonlijke ongevallen voor de bestuurder

De verzekering verstrekt door onze partner en welke worden beheerst door de aparte voorwaarden van onze partner. Deze kun je o onze website hier vinden. Jij bent ervoor verantwoordelijk om aan te voldoen dat jouw gebruik van de Abonnement binnen de verzekering valt. De verzekeringsvoorwaarden kunnen aanvullende verplichtingen en beperkingen stellen aan jouw gebruik van de Abonnement Auto. Wij raden je aan om deze voorwaarden te lezen en te gebruiken voordat je de Abonnement Auto geleverd krijgt.  
Het is niet mogelijk om een eigen verzekering af te sluiten of enige aanpassingen te maken aan de bestaande Verzekering.

16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1. Onze aansprakelijkheid tegenover Jou

Deze Algemene Voorwaarden beperken of sluiten geenszins onze aansprakelijkheid uit, in verband met om het even welke kwestie, indien dergelijke uitsluiting of beperking onwettelijk zou zijn.

Wij zijn enkel aansprakelijk voor het verlies dat een natuurlijk, voorzienbaar en direct gevolg is van een contractbreuk. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van de niet-uitvoering van onze contractuele verbintenissen, indien deze te wijten is aan gebeurtenissen die zich buiten onze controle voordoen of indien wij verhinderd worden te handelen of op tijd te handelen volgens de bepalingen van het Contract, door jouw handelen of gebrek aan handelen (of iemands handelen of gebrek aan handelen, die voor jouw rekening handelt). 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, bijvoorbeeld, winstderving of verlies aan kansen. Om schadevergoeding te kunnen eisen, moet de schade reëel zijn en moeten de kosten echt betaald zijn. Wij zullen enkel aansprakelijk zijn tegenover jou, in jouw hoedanigheid van consument, en bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor de verliezen en kosten die het gevolg zijn van handelsverrichtingen. 

Indien je vaststelt dat jouw Abonnement Auto afwijkingen of defecten vertoont die jouw gebruik ervan beïnvloeden, zullen wij, voor zover de afwijking of defect niet het gevolg is van jouw wangebruik, de Abonnement Auto herstellen of vervangen, naar onze keuze. Is dit het geval, bevelen wij je aan ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de afwijking of het defect, hetzij net na ontvangst van de Auto, wanneer je de schade, het defect of de afwijking vaststelt, hetzij van zodra je deze ontdekt. 

Je kan ons hiervan informeren en jouw klacht laten opnemen: 
Door het klachtenformulier in te vullen, dat je op onze website kan vinden, of
Door met het Engagement Centre contact op te nemen.

Onze aansprakelijkheid ten overstaan van jou voor alle schade die een verband heeft met het Contract, zal beperkt zijn tot het totaalbedrag van jouw Order. Het totaalbedrag van jouw Order is gelijk aan de som van alle Abonnement bijdragen door jou betaald m.b.t. de desbetreffende Abonnement Auto.

16.2. Jouw aansprakelijkheid tegenover Ons
Indien het verzekeringscontract geannuleerd zou worden omwille van jouw handelen, zal je aansprakelijk zijn voor alle opgelopen verliezen, zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, diefstal of schade. Je zal tevens aansprakelijk gehouden worden voor de daden van de andere bestuurders aan wie je toelating gegeven hebt de Abonnement Auto te gebruiken. 

Zoals hierboven vermeld, ben Je verantwoordelijk voor alle kosten en boetes, zoals verkeers-, parkeer-, snelheids- en fileheffingen die Je tijdens het Abonnement oploopt. Lynk & Co zal ofwel (i) dergelijke kosten die aan Lynk & Co als de geregistreerde eigenaar van de Abonnement Auto zijn gericht, aan Jou aanrekenen ofwel (ii) jouw persoonlijke informatie doorgeven aan de betreffende autoriteiten of derde partij, zodat de verplichting dergelijke kosten en boetes aan Jou worden overgedragen. Dit geldt eveneens in geval dat jij anderen toestaat met de Abonnement Auto te rijden, in welk geval deze ontstane kosten worden behandeld als ware deze door jou gemaakt. Wij behouden het recht voor deze kosten te factureren tot maximaal twaalf (12) maanden nadat jij de Overeenkomst door jou of door ons is opgezegd, of jij je hebt teruggetrokken. 

17. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Wij kunnen jou toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Abonnement Auto van Lynk & Co. De licentie en het recht deze IE te gebruiken kunnen worden beheerst door de Voorwaarden voor onze Connected Services (de ‘Connected Services’), zoals te vinden op onze website hier. Indien er de voorwaarden voor de Connected Services niet van toepassing zijn op kenmerken of diensten beschermd door IE, dan kennen wij aan jou een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken i) intern in samenhang met de Abonnement Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar werd gesteld, en ii) volgens de documentatie voor de IE.

IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door enige toepasselijke voorwaarden voor de IE.

Wij kunnen jou toegang geven tot het intellectueel eigendom van een derde partij binnen of in verband met de Abonnement Auto (‘3PIP’). Een dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij en welke wij aan jou kunnen verstrekken en/of aan jou laten lezen dan wel die je kunt downloaden op de website van de derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden.

Je zult erop toezien dat alle bestuurders en passagiers bewust worden gemaakt van de voorwaarden met betrekking tot IE en 3PIP en deze accepteren en de voorwaarden toepassen.

Tenzij anders aangegeven in aparte voorwaarden van derde partijen, is het gebruik van 3PIP beperkt tot gebruik in de Abonnement Auto en het toegestane gebruik van 3PIP waarvoor het beschikbaar is gesteld.

18. EIGENDOM VAN RECHTEN
Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video’s en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketing materiaal, alsmede enige weergegeven IE met betrekking tot de Abonnement Auto is eigendom van, of in licentie gegeven aan, Lynk & Co en dergelijke materialen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruik.  

De afbeeldingen, video's en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen.

19. OVERDRACHT VAN RECHTEN
Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan gelieerde partijen of een derde partij. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden Abonnement. Mocht dit plaatsvinden dan zullen wij je daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is jou niet toegestaan om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, hetgeen ook geldt voor enige rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

20. PERSOONSGEGEVEBS EN PRIVACY
Voor zover wij persoonsgegevens van jou verwerken, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor dat verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zijn ook de gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Connected Services. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is o onze website hier

21. CONNECTED SERVICES
Jouw Abonnement Auto is voorzien van Connected Services, onderverdeeld in twee categoriëen: ‘Standaard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Connected Services worden geregeld door (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op onze website hier), (ii) onze fair use policy (beschikbaar op onze website hier) en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier). 

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaard Services zijn kosteloos, terwijl toegang tot en gebruik van de Premium Services mogelijk is tegen betaling van aanvullende kosten aan Lynk & Co of een derde partij. 

NB: het is volgens deze voorwaarden niet toegestaan wijzingen aan jouw Abonnement Auto aan te brengen

22. AFDWINGBAARHEID
Indien een bepaling van het Contract of van deze Abonnement Algemene Voorwaarden, als ongeldig, onwettelijk, nietig of om enige reden niet-uitvoerbaar zou beschouwd worden, zal dit de geldigheid of het gebruik van de andere bepalingen niet in het gedrang brengen. 

23. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 
Het Contract is onderworpen aan en wordt beheerd door het Belgische recht, behalve andersluidende bepaling. 

In jouw hoedanigheid van consument, kan je ieder geschil in verband met het Contract voor de bevoegde rechtbanken van jouw verblijfplaats brengen of voor de rechtbanken van onze bedrijfszetel.  

Indien wij de naleving van onze rechten tegen jou, als consument, willen afdwingen, zullen wij dat enkel doen voor de rechtbanken van jouw verblijfplaats. 

24. ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING VOOR CONSUMENTEN
Indien je, als consument, een vordering of klacht hebt, die je met ons niet kan oplossen, dan heb je de mogelijkheid jouw klacht tevens voor te brengen op het (ODR-) platform Onlinegeschillenbeslechting, dat aan handelaars en consumenten de kans biedt hun geschillen, die voortvloeien uit online aankopen, minnelijk te regelen. Dit platform is beschikbaar op : ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij verbinden ons er niet toe, en zijn er ook niet toe verplicht om beroep te doen op een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting om onze geschillen met consumenten op te lossen.

25. BIJKOMENDE INFORMATIE 
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar en kunnen geraadpleegd worden op https://www.lynkco.com/nl-be/terms-and-policies. Indien je ze wenst te bewaren en op te slaan, kan je ze afprinten of opslaan in pdf-formaat, door gebruik te maken van het toetsenbord van jouw computer. 

Je kan eveneens jouw Order bewaren en opslaan, door gebruik te maken van het toetsenbord van jouw computer, in de laatste stap van de Order op de Online Store, of je kan wachten tot je de Orderbevestiging ontvangt, die jouw Order in detail bevat en ook de Abonnement Algemene Voorwaarden bevat die van toepassing waren op het moment van de Order.

26. WENS JE ONS TE CONTACTEREN ?
Indien je ons, om welke reden ook, wenst te contacteren, verzoeken wij je vriendelijk dit te doen aan de hand van de onderstaande gegevens.

II. M2M AUTO GEBRUIKSREGLEMENT

Je kan de M2M Auto gebruiken in de loop van jouw lidmaatschap zoals hieronder uitgelegd. 

27. MAANDELIJKS AANTAL KILOMETERS
Jouw M2M Membership houdt een maandelijks (voor alle duidelijkheid, deze periode loopt gelijk met de Facturatieperiode) kilometertegoed (‘Kilometertegoed’) in van twaalfhonderdvijftig (1250) km. Je kan met de M2M Auto deze afstand afleggen, zonder hiervoor extra kosten op te lopen buiten jouw M2M bijdrage.  

Jouw kilometertegoed geldt voor alle kilometers die met de M2M Auto afgelegd worden, onafgezien van wie de Auto bestuurt, met uitzondering van de kilometers die worden afgelegd terwijl jouw M2M Auto wordt gedeeld via het Lynk & Co Sharing Platform.      

Waar het Kilometertegoed op maandelijkse basis wordt berekend, zullen wij jouw kilometerverbruik echter niet op maandelijkse basis afrekenen maar zullen wij jouw totaal aantal kilometers slechts op het einde van het Contract afrekenen of wanneer de extra kilometerkost een bedrag van vijfhonderd euro (500 EUR) bereikt. Kilometers kunnen dus van de ene maand op een andere maand overgedragen worden tot aan een extra kilometerkost van 500 EUR, op welk moment deze extra kilometerkost je zal worden aangerekend op dezelfde wijze als een bijkomende kost, zoals bepaald in sectie 6.1. Na betaling zal jouw kilometerverbruik terug vanaf nul (0) berekend worden. 

Dit betekent dat je bijkomende kilometers die je gedurende een maand gebruikt hebt, kunt  compenseren met een lager kilometerverbruik gedurende een andere maand, tot op de maand waarin jouw extra kilometerkost 500 EUR overtreft. Op het einde van het Contract en indien het totaal van de in de maandelijkse vergoedingen opgenomen kilometers overschreden werd, zullen wij je de kosten aanrekenen voor de extra verbruikte kilometers. 

De kost voor extra-kilometers bedraagt EUR 0,16 per kilometer (btw inbegrepen). 

Je kan jouw kilometerstand steeds nagaan in de M2M Auto en via de Lynk & Co App. Om je steeds de meest recente informatie over jouw kilometerstand te garanderen, zullen wij jouw kilometerstand via een over-the-air download uitlezen, hetgeen u zal toelaten om op de hoogte te blijven van jouw kosten en kilometerverbruik. 

28. WIE MAG DE M2M AUTO BESTUREN ?
De M2M Auto mag worden bestuurd door jou, titularis van het Contract, en jouw naaste familieleden die bij jou onder hetzelfde dak wonen (voor zover zij aan de voorwaarden van artikel 4 beantwoorden), zoals in de verzekeringsvoorwaarden bepaald wordt. Meer informatie over wie de M2M Auto mag besturen vind je in de verzekeringsvoorwaarden zoals te vinden op onze website hier. Het is jouw verplichting ervoor te zorgen dat de personen die je toelaat de M2M Auto te gebruiken, deze gebruiksregels en het Contract naleven en ertoe in staat zijn.

29. AUTO DELEN
De M2M Auto kan gedeeld worden via het Lynk & Co platform (het ‘Lynk & Co Sharing Platform’) maar mag niet gedeeld worden via een ander platform of andere diensten. Indien je beslist jouw M2M Auto via het Lynk & Co platform te delen, kan het dus gebruikt worden door personen die niet behoren tot jouw naaste familiekring of gezin, in overeenstemming met de Lynk & Co Sharing Platform Algemene Voorwaarden en de eraan verbonden verzekeringsvoorwaarden.  

30. GRONDGEBIED
Met de M2M Auto kan overal worden gereden waar Wij momenteel dekking bieden in het kader van onze wegenhulp (‘RSA’). Voor informatie over in welke landen en gebieden wij op een bepaald moment RSA verlenen en waar Je met de M2M Auto mag rijden, kan Je hier op Onze website raadplegen. Voor meer informatie over de RSA, zie Artikel 15 hierboven.

31. GEBRUIKSKOSTEN 
De kosten die voortvloeien uit het gebruik van de M2M Auto zijn te uwen laste en maken geen deel uit van de M2M bijdrage. Deze houden de brandstofkosten, kosten voor elektrisch laden, olie, ruitensproeiervloeistof, parkeerkosten, tolheffingen en dergelijke, in. Om alle misverstanden te vermijden, de kosten die niet opgenomen zijn in jouw Orderbevestiging, zal je moeten dragen. 

32. GEBRUIKERSHANDLEIDING (OWNERS GUIDE)
Bij levering ontvang je een gebruikershandleiding voor jouw M2M Auto (‘Car Guide’). De Car Guide is beschikbaar in de M2M Auto via de app op het bestuurdersdisplay, in de Lynk & Co app en online op de Website. De Car Guide is jouw gids voor jouw M2M Auto en bevat informatie over de werking van jouw M2M Auto. Wij verzoeken je de Car Guide te lezen en je ermee vertrouwd te maken voor je de M2M Auto in gebruik neemt. De Car Guide kan bijgewerkt en verbeterd worden telkens er nieuwe functies uitgebracht worden voor jouw M2M Auto. 

33. WAT WEL EN NIET TE DOEN 
WAT WEL TE DOEN
De Car Guide en de andere instructies die je ontvangt samen met jouw M2M Auto lezen en begrijpen.
De M2M Auto gebruiken en besturen met de nodige aandacht en de verkeerswetten en -reglementen naleven.
Ongevallen en schadegevallen onmiddellijk aan ons rapporteren via het Engagement Center 
Diefstal of inbraak onmiddellijk aan ons rapporteren via het Engagement Center
Onverwachte gedraging van de M2M Auto aan het Engagement Center rapporteren voor advies.
De M2M Auto met de nodige voorzichtigheid besturen en redelijke inspanningen doen om deze te beschermen tegen schade en diefstal en
Regelmatig de bandendruk controleren en het peil van olie en andere vloeistoffen, in overeenstemming met de Car Guide. 

WAT NIET TE DOEN
roken in de M2M Auto (ook geen e-cigaretten)
wijzigingen aanbrengen aan de M2M Auto
rijden met huisdieren in de passagiersruimte 
accessoires installeren zonder onze geschreven toelating
gevaarlijke producten/materialen vervoeren of opslaan in de M2M Auto
met de M2M Auto off-road rijden en over wegen of terreinen die niet bestemd zijn voor auto’s.
de M2M Auto gebruiken voor handelsdoeleinden, hierbij inbegrepen personen- of goederenvervoer, rijschool-activiteiten, voertuigverhuurdiensten.   
de M2M Auto besturen wanneer je er niet toe in staat is, dit is onder invloed van alcohol, verdovende middelen of medicatie wegens ziekte. 

34. WEGENHULP
Via onze partner bieden wij jou tevens een wegenhulpdienst aan (‘RSA’) gedurende jouw M2M Membership. Voor meer informatie over de RSA en de toepasselijke voorwaarden ervan, verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden op de Website hier. 

35. OMWISSELING VAN AUTO 
Gedurende jouw M2M Membership kan het zijn dat wij jouw M2M Auto tijdelijk moeten inruilen voor een andere om bijvoorbeeld een onderhoud of herstelling uit te voeren, of definitief omdat wij van oordeel zijn dat de M2M Auto die je gebruikt niet meer beantwoordt aan onze normen. Daarom behouden wij ons het recht voor jouw M2M Auto om te ruilen tegen een andere Lynk & Co Auto en kunnen wij je niet garanderen dat je voor de hele duur van jouw M2M Membership over exact dezelfde M2M Auto zal beschikken als beschreven staat in jouw Orderbevestiging. Een tijdelijke of definitieve inruiling van jouw M2M Auto kan enkel op ons initiatief en in voorkomend geval zullen wij met je contact opnemen om de omruiling te regelen. 

36. GRATIS MOBILITEITSDIENST 
Je kan gebruik maken van onze gratis mobiliteitsdienst wanneer jouw M2M Auto naar de garage moet voor meer dan één (1) werkdag. Over deze mobiliteitsdienst in het raam van jouw M2M Membership vind je meer informatie op de website, hier
 
III. ABONNEMENT DIENSTEN 

37. TOEPASSINGSGEBIED 
Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op Abonnement-diensten en maken integraal deel uit van jouw Abonnement en gelden vanaf het moment dat je een Order plaatst voor een lidmaatschap. Het Abonnement geeft je recht op de Abonnement diensten die in Art. 38 (‘Abonnement Diensten’) uiteengezet worden en gelden slechts voor de Abonnement Auto dat je ter beschikking gesteld wordt in het raam van jouw lidmaatschap en dat in jouw Abonnement Orderbevestiging gespecifieerd werd. 

38. DIENSTEN
Als onderdeel van jouw Maandelijks Membership, heb je recht op de hieronder opgesomde Abonnement diensten.

38.1. Geplande onderhoudsbeurten en vereiste inspecties. 
Als onderdeel van jouw Abonnement, heb je recht op de hieronder opgesomde Abonnement diensten.

38.1. Geplande onderhoudsbeurten en vereiste inspecties.

Gedurende jouw Abonnement zorgen wij voor jouw Abonnement Auto. De om de 24 (vier en twintig) maanden of 30.000 (dertig duizend) kilometers geplande onderhoudsbeurten, wat het eerste komt, zullen door ons uitgevoerd worden. Het gepland onderhoud zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant door een door Lynk & Co aangestelde garage in het land waar jouw Abonnement Auto ingeschreven is.

De onderhoudsbeurt omvat nazicht en controle van de werking van het voertuig, de veiligheidssystemen, software updates, slijtage en vloeistofniveaus en vervanging van onderdelen op vooraf bepaalde tijdstippen zoals motor- en compartimentfilters, tandriemen en bougies. De loonkosten en de nodige onderdelen voor de geplande onderhoudsbeurten zijn inbegrepen. De tijdens de onderhoudsbeurt uitgevoerde werkzaamheden kan je in detail terugvinden in het onderhoudsboekje dat na iedere onderhoudsbeurt wordt aangevuld.

Het bijvullen van olie of andere vloeistoffen tussen de geplande onderhoudsbeurten in zijn niet inbegrepen in de geplande onderhoudsbeurten.

Er wordt contact met je opgenomen voordat het geplande onderhoud of een andere vereiste inspectie moet plaatsvinden. Je bent ook verplicht om onmiddellijk contact met ons op te nemen als u een bericht in de auto of via de app krijgt dat het onderhoud moet plaatsvinden. We geven je de nodige informatie over de werkplaats waarmee je contact moet opnemen om de afspraak te plannen, samen met het tijdsbestek waarbinnen je dat moet doen. Je kunt de lijst van Lynk & Co's gecontracteerde werkplaatsen, inclusief contactgegevens, ook hier op onze website vinden.

Houd er rekening mee dat het jouw plicht is om de afgesproken afspraken met de werkplaatsen na te komen. Als je je niet aan een dergelijke geplande afspraak houdt, hebben wij recht op verdere compensatie van jou voor alle kosten en verliezen die wij als gevolg daarvan oplopen.


38.2. Vervanging ruitenwissers 
Wij zullen de bladen van je ruitenwissers vervangen indien nodig, meer informatie is beschikbaar hier.
 

38.3. Mobiliteitsdienst 
Indien jouw Abonnement Auto naar een door Lynk & Co aangestelde garage moet gedurende meer dan 1 (één) kalenderdag, behalve indien het verzekering gerelateerde incidenten of wegenhulp betreft (waarop afzonderlijke algemene voorwaarden van toepassing zijn), bieden wij aan en zullen wij zorgen voor, naar jouw keuze, een vervangingsvoertuig of een andere mobiliteitsoplossing, gedurende deze periode.  Meer informatie over deze mobiliteitsdienst en mobiliteitsoplossingen vind je hier

38.4. Proactief plannen 
Wij zullen regelmatig de gegevens van jouw Abonnement Auto uitlezen om zijn prestatievermogen te controleren, op proactieve wijze de onderhoudsbeurten en herstellingen in te plannen en ervoor te zorgen dat het steeds correct functioneert.   

38.5. Connected services
Jouw Abonnement Auto is voorzien van Connected Services, onderverdeeld i twee categorieën: ‘Standaard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Connected Services worden geregeld door (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op onze website hier), (ii) onze fair use policy (beschikbaar op onze website hier) en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier). 

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaard Services zijn kosteloos, terwijl toegang tot en gebruik van de Premium Services mogelijk is tegen betaling van aanvullende kosten aan Lynk & Co of een derde partij. 

NB: het is volgens deze voorwaarden niet toegestaan wijzingen aan jouw Abonnement Auto aan te brengen

38.6. Winterbandendienst
Jouw Abonnement omvat geen winterbanden of vervanging van de banden/wielen van jouw Abonnement Auto. Echter, je kan de winterbandendienst apart aanschaffen als toevoeging aan jouw Abonnement, inclusief onder andere de huur van winterbanden en PUD.

NB: het verbod wijzigingen aan te brengen aan jouw Abonnement Auto geldt onverkort voor het zelf vervangen van de banden of het zelf installeren van winterbanden.

39. JOUW VERBINTENISSEN
Om van de Abonnement Diensten te kunnen genieten, dien je je als consument ertoe te verbinden:
- de Abonnement Auto te besturen en ervoor zorg te dragen in overeenstemming met de Car Guide.
- regelmatig het peil van de olie en de andere vloeistoffen na te gaan en, in voorkomend geval, bij te vullen in overeenstemming met de gebruikershandleiding en dit op jouw eigen kosten
- Te zijner tijd met het Abonnement Auto naar de betreffende werkplaats te rijden voor enige overeengekomen afspraken.
- Ons, Lynk & Co, zo snel mogelijk te informeren, door contact op te nemen met het Engagement Center, van:
o iedere schade of gebrek aan jouw Abonnement Auto, en
o elke behoefte aan onderhoud, indien je denkt dat jouw Abonnement Auto een onderhoud nodig heeft voor de geplande onderhoudsbeurt. In deze gevallen kan je ook in plaats daarvan contact opnemen met de Lynk & Co partner werkplaats. De lijst van Lynk & Co partner werkplaatsen is te vinden op onze website hier.

40. DUUR EN BEËINDIGING  
De Abonnement-diensten zullen gedurende de hele duur van jouw Abonnement aan jou verleend worden overeenkomstig deze algemene voorwaarden voor Abonnement Diensten. 

Deze Algemene Voorwaarden voor Abonnement-diensten zullen automatisch een einde nemen bij het beëindigen van jouw Abonnement. 
 
41. PRIJS 
De Abonnement Diensten maken integraal deel uit van jouw Abonnement en de in art. 38 uiteengezette Abonnements-Diensten zullen aan jou verleend worden zonder bijkomende kosten. De betaling van jouw Abonnements-Diensten is inbegrepen in jouw Abonnementsbijdrage. 
Bijlage 1 - Herroepingsformulier 

(Dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

- Aan: Lynk & Co Sales Belgium BVBA, Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België, e-mail: hello@lynkco.be 

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen,

- Besteld op (*)/ontvangen op (*),

- Naam van de consument(en),

- Adres van de consument(en),

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum

(*) Schrappen wat niet past.
 

Bijlage 2 - Lijst of bijkomende kosten BTW inbegrepen

1. EXTRA KILOMETERS
€ 0,16 per extra kilometer
 
2. TOESTAND VAN MAANDELIJKSE MEMBERSHIP-AUTO BIJ INLEVERING 
Voorbeeldovertredingen:
- M2M-auto niet schoongemaakt – binnen en/of buiten kant
- geur in M2M-auto (zoals rook, huisdier, braaksel, enz.)
- M2M-auto teruggebracht zonder volle tank brandstof 
- overmatige slijtage aan M2M-auto (zoals krassen, steenslag, versleten interieur)
- wijzigingen aan M2M-auto die ongedaan moeten worden gemaakt (zoals stickers, niet toegestane verandering van de banden en/of wielen, dakkoffer, enz.)
- ontbrekende onderdelen (zoals serviceboekje, laadkabel, trekhaak)
 
Extra kosten met betrekking tot de toestand van de auto bij teruggave zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om de auto in de oorspronkelijke staat terug te brengen.
 
Indien het misbruik door de verzekeringspolis wordt gedekt, zal de klant nooit meer in rekening worden gebracht dan de schadeverwerkingskosten van de verzekering voor het herstel voor één geval.
 
3. BOETES EN VERGOEDINGEN
Voorbeelden van vergoedingen die kunnen plaatsvinden tijdens het contract:
- PARKEERKOSTEN 
- BOETE VOOR VERKEERSOVERTREDING 
- CONGESTIEHEFFING 
- TOLTARIEVEN 
 
Bijkomende kosten in verband met boetes en vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van de hoogte van de boete of vergoeding. Bovendien zal Lynk & Co in geval van overtreding boetes en vergoedingen administratiekosten van € 3 inclusief BTW in rekening brengen.
 
4. VERWERKINGSKOSTEN VOOR SCHADE
In geval van een ongeluk of schade aan de M2M Auto, ben jij verantwoordelijk voor het vergoeden van de daadwerkelijke schade. Echter, als een dergelijk ongeluk of schade niet zijn veroorzaakt door handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden M2M, zal niet meer dan EUR 500,- (vijfhonderd euro) schade administratiekosten in rekening gebracht, zelfs indien onze reparatiekosten hoger zijn. 

 

Version 2.61