LYNC&CO
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LYNK & CO ABONNEMENT VOOR NIET-CONSUMENTEN 
VAN KRACHT VANAF 7 MAART 2024

1. INLEIDING  

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor het Abonnement (‘Algemene Voorwaarden Abonnement’) voor een auto van Lynk & Co tussen Lynk & Co Sales Netherlands B.V of een van haar Gelieerde Ondernemingen (‘Lynk & Co’,wij’, ’ons’, ‘onze’) aan jou als B2B klant (‘koper’, ‘jij’, ‘jouw’).  

Wanneer de koper een aanvullende order wenst te plaatsen voor aanvullende Abonnementen, zal een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden Abonnement toegestuurd worden, welke altijd van toepassing zal zijn op de nieuwe order.  

Gelieerde Onderneming’ betekent een juridische entiteit die direct of indirect door één of meer tussenpersonen voor meer dan 50 % eigendom is Lynk & Co or Lynk & Co International AB, een Zweedse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met organisatienummer 559151-8161.   
 

2. BEDRIJFSINFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS 

2.1 Bedrijfsinformatie 

Lynk & Co Sales Netherlands B.V., organisatienummer 78438780 
Adres: Rokin 75 15,1012 KL Amsterdam, Nederland 
E-mail: hello@lynkco.nl  


2.2 Contactgegevens 

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’) 
Telefoon: 0800-0233377  
E-mail: hello@lynkco.com  

 

3. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN 

De overeenkomst voor een Abonnement (de ‘Overeenkomst’) bestaat uit de volgende documenten, 

1) Het Abonnementsformulier 
2) Deze Algemene Voorwaarden Abonnement 
Deel I Hoe in te schrijven voor Abonnement 
Deel II Abonnement Auto en regels voor het gebruik 
Deel III Abonnement Diensten van Lynk & Co  
3) Bijlage 1    Lijst van extra kosten exclusief btw 
4) Leveringsdocumentatie  

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor extra diensten die jij van ons koopt in verband met het Abonnement. 


I. HOE IN TE SCHRIJVEN VOOR ABONNEMENT  

4. PLAATSEN VAN EEN ORDER 

Wanneer beide Partijen het Abonnementsformulier hebben ondertekend, sluit de koper een bindend contract voor het Abonnement met Lynk & Co. De prijs voor het Abonnement en de specificatie van de Abonnement Auto in verband met het Abonnement staat vermeld op de voorpagina van het Abonnementsformulier.  

Wanneer jij een Contract afsluit voor het Abonnement, verklaar en garandeer jij dat jij niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat jij de Auto van Lynk & Co niet zult verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking zult stellen aan een dergelijke persoon. Mocht dit het geval blijken te zijn, dan wordt jouw Contract onmiddellijk beëindigd. Voorts behouden wij ons het recht voor eventuele kosten niet aan jou te restitueren en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling doen van reeds betaalde kosten of deel van de Koopprijs. 

 
5. CONFIGURATIE VAN DE AUTO EN DE DIENSTEN 

Je hebt gekozen voor de Lynk & Co auto configuratie zoals aangegeven op het Abonnementsformulier. 

Lynk & Co behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen aan de door jou gekozen Abonnement Auto (de ‘Abonnement Auto’) na het sluiten van het Contract – zolang deze wijzigingen niet wezenlijk van invloed zijn op de kwaliteit of prestaties van de Abonnement Auto.  

 

6. PRIJS  

6.1 De Abonnementsvergoeding 

De Abonnementsvergoeding omvat jouw Abonnement Auto en Abonnement Diensten en iedere aanvullende dienst die jij hebt geselecteerd en zijn aangegeven op het Abonnementsformulier (de ‘Abonnementsvergoeding’). Jouw Abonnement Vergoeding per Factureringsperiode wordt vermeld in het Abonnementsformulier. Tenzij door ons uitdrukkelijk anders gesteld, zijn de prijzen die in de Webwinkel worden getoond exclusief belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’), maar exclusief leveringskosten, indien van toepassing, welke afzonderlijk voldaan moeten worden wanneer leveringskosten gelden.  

De Maandelijkse Membershipsvergoeding dient per factureringsperiode te worden betaald (de ‘Factureringsperiode’). Bijvoorbeeld, wanneer jij jouw Abonnement Auto op 10 maart hebt ontvangen, dan wordt de Factureringsperiode 10 maart en de tweede Factureringsperiode 10 april.  

De Maandelijkse Membershipsvergoeding dient te worden voldaan zoals aangegeven op de factuur zoals verstrekt door Lynk & Co. Lynk & Co behoudt zich echter het recht voor, wanneer dat gepast wordt geacht.  


6.2 Bijkomende kosten 

Mogelijk moet jij bijkomende kosten aan ons betalen (naast jouw Abonnement Vergoeding en de Aanmeldkosten) voor kosten die zijn ontstaan tijdens gebruik van de Abonnement Auto, maar die aan ons opgelegd worden als geregistreerde eigenaar van de Abonnement Auto. Dit geldt bijvoorbeeld voor tolbetalingen, verkeersovertredingen, parkeergeld en fileheffingen die zich voordoen tijdens jouw Abonnement. Wij nemen deze bijkomende kosten op in jouw Abonnement Vergoeding voor de Factureringsperiode volgend op de ontvangst door ons van de bijkomende kosten of brengen deze apart in rekening. Wij brengen bij jou hiervoor administratiekosten à drie euro (EUR 3) of vijfentwintig euro (EUR 25) in rekening, afhankelijk van de aard van de bijkomende kosten. We zullen dergelijke extra kosten samen met jouw Abonnement Vergoeding voor de relevante factureringsperiode vermelden in jouw ‘Mijn pagina's’ in jouw Lynk & Co-account. Je kunt altijd inloggen op jouw Lynk & Co Account om jouw eerstvolgende betaling in te zien. Een niet uitputtende lijst van welke bijkomende kosten, mocht jij deze maken, en de bijbehorende administratiekosten, is te vinden op in Bijlage 1. 

6.3. Aanmeldkosten

Lynk & Co brengt eenmalig aanmeldingskosten (“Aanmeldkosten”) in rekening welke tezamen met de eerste Abonnement Vergoeding zoals in artikel 6.2 hierboven beschreven. De Aanmeldkosten zullen worden gespecificeerd op het Orderformulier.

7. BETALING  

Tenzij anders overeengekomen zullen alle facturen worden betaald door middel van bankoverschrijving zoals omschreven in de factuur zoals toegestuurd door Lynk & Co. 


7.1 Kredietcontrole  

Wij behouden ons het recht voor een beoordeling van jouw geloofwaardigheid en acceptatie uit te voeren door een derde partij op basis van jouw bedrijfsgegevens en kredietwaardigheid. Een dergelijke derde partij kan een search footprint op het kredietdossier plaatsen dan kan worden gezien door andere organisaties. Je zou ook een melding kunnen krijgen van de derde partij dat Lynk & Co een kredietwaardigheidscheck heeft laten uitvoeren, en weigert het Contract te sluiten, op basis van de afweging.  
 

7.2 Late betaling 

Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat jouw Abonnement Vergoeding en eventuele bijkomende kosten worden voldaan zoals overeengekomen. Indien jij jouw Abonnement Vergoeding niet hebt voldaan op de vervaldatum zoals omschreven in de factuur, dan sturen wij jou één (1) herinnering waarin wij jou vragen deze betaling per omgaande te doen. Lynk & Co behoudt zich het recht voor om de toepasselijke wettelijke rente te vorderen in geval van late betaling.  

Indien wij jouw betaling niet binnen drie (3) werkdagen (maandag - vrijdag) na deze eerste herinnering hebben ontvangen, dan volgen een formele herinnering, aanmaningsprocedures en schuld invorderingsmaatregelen, waarvoor extra kosten aan jou berekend kunnen worden.  

Indien Lynk & Co de betaling niet tijdig heeft ontvangen, heeft Lynk & Co het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien Lynk & Co hiervoor kiest, word je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. 

 

8. LEVERING 

8.1 Algemeen 

De verschillende leveringsmethoden die wij bieden zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder de voorwaarden van het leveringsbeleid, welke op onze website hier kan worden gevonden (het ‘Leveringsbeleid’). Wij leveren slechts binnen Nederland. 

Voor Abonnement Auto's waarvan de levering gepland staat voor meer dan 6 (zes) maanden na de datum van de Overeenkomst behouden wij het recht voor een redelijke verhoging van de Prijs door te voeren, rekening houdend met factoren als inflatie, hogere kosten voor grondstoffen en transport- en administratiekosten. Mocht een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk worden dan stellen wij jou daarvan op de hoogte. Indien je de verhoging niet accepteert, dan heeft het recht de Overeenkomst te annuleren in overeenstemming met Artikel 9.3.  

Bij aflevering wordt de persoon die door de Koper is aangewezen om fysiek aanwezig te zijn bij de aflevering van de Abonnementsauto verzocht een identiteitsbewijs te tonen en een afleveringsbevestiging en een leveringsdocumentatie.


8.2 Wijzigingen in de levering  

In bepaalde gevallen kun je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen. Hoewel dit wellicht niet altijd mogelijk is zullen wij ons best doen om aan dit verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit slechts plaatsvinden tegen een vergoeding die jij verschuldigd bent. Wanneer een annuleringsvergoeding geldt wanneer wij met de wijziging van de levering akkoord gaan, dan zullen wij jou altijd daar altijd van op de hoogte stellen. Mocht je jouw gekozen leveringsmethode wijzigen van een methode die wij kosteloos bieden naar een leveringsmethode waarvoor wij leveringskosten rekenen, dan wordt jouw eerste Abonnement Vergoeding verhoogd met de leveringskosten.  

Zie voor meer details over of en hoe je jouw leveringsmethode kunt wijzigen, alsook in welke situaties een annuleringsvergoeding van toepassing is, het leveringsbeleid op de Site.  


8.3 Vertraagde levering  

Levertijden zijn schattingen en hoewel Lynk & Co er alles aan doet om zorg te dragen voor levering binnen de geschatte termijn, kan zij de exacte leveringsdatum niet garanderen.  

Indien wij niet in staat zijn jouw Abonnement Auto te leveren binnen de overeengekomen leveringstermijn, zullen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. We zullen dan tevens een nieuwe geschatte leveringstijd doorgeven. 


8.4 Niet opgehaalde orders  

Indien jij om welke reden dan ook jouw Abonnement Auto niet ophaalt volgens jouw gekozen leveringsmethode en op tijd, dan wordt jouw Abonnement Auto aan ons geretourneerd en zullen wij de leveringskosten van de retournering aan jou in rekening brengen.  


8.5 Eigendom en titel  

De eigendom van de Abonnement Auto zal nimmer overgaan op jou gedurende jouw Abonnement of daarna. De Abonnement Auto en eventuele accessoires zijn onze eigendom en de Abonnement Auto wordt geregistreerd op de naam van Lynk & Co. Wij behouden het recht voor de Auto van Lynk & Co weer in bezit te nemen in geval dat jij jouw Abonnement Vergoeding niet voldoet, zonder ons op de hoogte te stellen van jouw voornemen daartoe.  
 

9. DUUR & BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT  

9.1 Duur van het Abonnement  

Jouw Abonnement vangt aan op de dag dat jij jouw Abonnement Auto ontvangt en zal automatisch worden verlengd voor een extra Factureringsperiode, tenzij jij jouw Abonnement opzegt door ons daar schriftelijk van in kennis te stellen. Dit geldt eveneens in geval dat jij de Abonnement Auto niet ophaalt op de door jou gekozen leverdatum, maar niet wanneer wij de Abonnement Auto niet leveren op de door jou gekozen leverdatum, in welk geval het Abonnement aanvangt wanneer wij de Abonnement Auto aan jou leveren. De gegevens voor het opzeggen van jouw Abonnement zijn te vinden in onderstaand Artikel 9.3. 


9.2 Minimumperiode 

Het Abonnement heeft een minimumperiode van één (1) Factureringsperiode, wat betekent dat jij jouw Abonnement twintig (20) dagen vóór de volgende Factureringsdatum moet opzeggen om te voorkomen dat deze wordt verlengd met nog een Factureringsperiode. Wanneer je meerdere Abonnement hebt gekocht, en slechts één wenst op te zeggen, dienen duidelijke schriftelijke instructies ten aanzien van welke Abonnement dient te worden opgezegd te worden verstrekt aan Lynk & Co. 


9.3 Beëindiging van het Abonnement door jou  

Jij kunt de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door Lynk & Co mede te delen dat jij de Overeenkomst wenst te beëindigen door contact op te nemen met het Engagement Center. Wanneer jij de Overeenkomst wil beëindigen hanteren wij een opzegtermijn van ten minste twintig (20) dagen. Dit betekent dat jij niet verplicht bent om nog een Factureringsperiode te betalen wanneer jij ons ten minste twintig (20) dagen vóór jouw volgende Factureringsdatum in kennis heeft gesteld van jouw wens de Overeenkomst te beëindigen. Indien wij jouw verzoek tot beëindiging van de Overeenkomst later dan twintig (20) dagen vóór jouw volgende Factureringsdatum ontvangen, dan wordt jouw Overeenkomst verlengd met nog een Factureringsperiode na jouw Factureringsdatum en daarna beëindigd (dat wil zeggen, aan het eind van de Factureringsperiode). 

Nadat je ons hebt geïnformeerd over jouw wens de Overeenkomst te beëindigen, blijft jouw Abonnement actief en kun jij de Abonnement Auto blijven gebruiken totdat deze aan ons is geretourneerd in overeenstemming met onderstaand Artikel 11.  

Als de Abonnement-Auto niet binnen de gestelde termijn aan ons wordt geretourneerd, zullen we een procedure voor terugvordering starten. Voor zover wettelijk is toegestaan, zullen wij dergelijke terugnamekosten bij jou in rekening brengen. Jij bent ook verplicht om een vergoeding van EUR 50 exclusief BTW, te betalen voor elke dag dat de Abonnement-auto niet aan ons is geretourneerd. Wanneer de staat waarin de Abonnement-Auto zich moet bevinden op het moment dat deze aan ons wordt geretourneerd niet voldoet aan Artikel 11, ben jij aansprakelijk voor eventuele kosten die daardoor worden gemaakt.


9.4 Beëindiging van het Abonnement door Lynk & Co  

Zoals hierboven vermeld, heeft Lynk & Co het recht om het Contract te beëindigen wegens wanbetaling. Op dat moment ontvang je een opzeggingsbrief van Lynk & Co waarin je wordt geïnformeerd over de beëindiging en wanneer deze beëindiging van kracht wordt (‘Beëindigingsdatum’) van kracht wordt Dit betekent dat jij de Abonnement Auto uiterlijk op de Beëindigingsdatum aan ons moet retourneren. Het retourneren van jouw Abonnement Auto kun je regelen door contact op te nemen met Lynk & Co.

Wij zijn gerechtigd jouw Abonnement Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, waarbij alle nog openstaande bedragen uit hoofde Overeenkomst onmiddellijk dienen te worden voldaan, indien; 

 1. u meer dan eens de voorwaarden van de Overeenkomst heeft geschonden, 
 2. uit een kredietrapport blijkt dat jij een geschiedenis van wanbetaling hebt of wanneer wij, in onze redelijke veronderstelling, redenen hebben om aan te nemen dat jij niet aan jouw betalingsverplichting kunt voldoen, 
 3. u de Abonnement Vergoeding meer dan één (1) keer niet heeft voldaan op de Factureringsdatum, 
 4. u een andere betalingsverplichting aan ons niet nakomt binnen een vastgestelde termijn en nadat jij een betalingsherinnering hebt ontvangen, 
 5. De Abonnement Auto voorwerp is van abnormaal gebruik of verkeerd beheer, 
 6. u onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt, 
 7. u misbruik maakt van een vervangend/huurvoertuig of anderszins de voorwaarden schendt die van toepassing zijn op het ter beschikking stellen van een dergelijk voertuig aan u, 
 8. u anderszins handelt in strijd met een bepaling van de Overeenkomst of door ons uitgegeven gebruikersinstructies, 
 9. u, zonder onze toestemming, met de Abonnement Auto heeft gereden of getracht heeft te rijden buiten het toegestane grondgebied,
 10. u meer dan 1 keer geen afspraak maakt met de gecontracteerde werkplaats zoals geïnstrueerd door Lynk & Co of de Abonnement Auto niet naar de aangewezen werkplaats voor enige afgesproken werkzaamheden brengt,
 11. u, in de redelijke opvatting van Lynk & Co, niet solvent bent, faillissement heeft aangevraagd of anderszins bent betrokken in insolventie of herstructureringsprocedures. 

Indien Lynk & Co dit Contract op grond van artikel 9.4 beëindigt, is Lynk & Co gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om de Abonnementsauto weer in bezit te nemen indien de Abonnementsauto niet op de Einddatum of, indien van toepassing, onmiddellijk wordt ingeleverd. Lynk & Co zal jou voor zover wettelijk toegestaan deze kosten in rekening brengen. Lynk & Co is gerechtigd contact op te nemen met de politie, douane, andere autoriteiten of andere derden die handelen in het belang van Lynk & Co en die de Abonnementsauto kunnen opsporen, in beslag nemen en vasthouden.

Je bent ook verplicht een vergoeding van EUR 50 exclusief BTW te betalen voor iedere dag dat de Abonnement Auto niet is ingeleverd volgens de Overeenkomst. Wanneer de staat van de Abonnement Auto niet voldoet aan Artikel 11, ben jij aansprakelijk voor de gemaakte kosten.


10. WIJZIGINGEN OP DE OVEREENKOMST 

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst en de overige daarin vervatte documenten, alsmede om de prijs van jouw Abonnement te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf aan jou communiceren en jou informeren over hoe jij die wijzigingen kunt accepteren. In geval dat wij een prijswijziging doorvoeren, heb jij de keus om hetzij akkoord te gaan met de wijziging volgens de instructies die jij vindt in het bericht waarin wij jou van de wijziging in kennis te stellen, of hier niet mee akkoord te gaan en de prijswijziging te weigeren door jouw Abonnement op te zeggen volgens Artikel 9.3. Indien jij ons niet kenbaar maakt dat je niet met de wijziging akkoord gaat, dan nemen wij aan dat je de wijzigingen accepteert. Wij sturen jou altijd een herinnering wanneer er een wijziging plaats vindt. Prijswijzigingen zullen 30 (dertig) dagen nadat wij je van deze wijziging in kennis hebben gesteld van kracht worden. 
 

11. RETOURNERING VAN DE ABONNEMENT AUTO 

11. 1 Algemeen 

Bij de beëindiging van de Overeenkomst dien jij samen met het Engagement Center maatregelen nemen om de Abonnement Auto aan Lynk & Co retourneren. Je kunt kiezen tussen de opties zoals uiteengezet in het retourneringsbeleid.

In geval dat de laatste dag van jouw Overeenkomst op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, kunnen wij van jou verlangen dat jij de Abonnement Auto vóór de laatste dag van jouw Abonnement retourneert.

11.2 Staat van de Abonnement Auto bij retournering 

Je wordt verzocht jouw Abonnement Auto vóór het retourneren gereed te maken. Bij beëindiging van het Contract of bij het omruilen van het Voertuig ben je verplicht om een zelfinspectierapport in te vullen volgens de instructies die door Lynk & Co of een van onze partners worden verstrekt. Dit rapport moet worden ingediend voordat het Voertuig wordt ingeleverd. Als het rapport van de zelfinspectie niet wordt ingevuld, kun je een vergoeding van EUR 100 exclusief BTW betalen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het zelfinspectierapport op tijd en accuraat wordt ingediend om mogelijke aansprakelijkheid voor niet-openbaar gemaakte schade te voorkomen. De Abonnement Auto moet aan ons geretourneerd worden in overeenstemming met onze Handleiding, beschikbaar op onze website hier, en met alle ongevallen en alle schades tijdig gemeld.

Zodra je de Abonnementsauto hebt ingeleverd, beoordelen we de staat van de Abonnementsauto. Hieronder valt het beoordelen of de auto schoon is, of er schade is, en of de onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de Abonnement Auto nog aanwezig zijn. Het resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd en eventueel noodzakelijke reparatiekosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht volgens het slijtagebeleid dat te vinden is hier en bijkomende kosten zoals gespecificeerd in Bijlage 1 hieronder. 

 
11.3 Berekening definitieve kilometerstand 

Bij retournering lezen wij de definitieve kilometerstand van jouw Abonnement Auto af en berekenen wij de door jou te betalen kosten volgens onderstaand Artikel 22. 

 

12. VERZEKERINGEN EN EIGEN RISICO

Het Abonnement omvat een motorrijtuigen- en WA-verzekering (‘Verzekering’) en dekt: 
-Aansprakelijkheid jegens derden; 
-Schade aan de Abonnement Auto; en 
-Separate dekking voor persoonlijke ongelukken voor de bestuurder. 

De Verzekering wordt verstrekt door onze partner en welke worden beheerst door de aparte voorwaarden van onze partner. U kunt deze hier op onze website vinden. Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat jouw gebruik van de Abonnement Auto binnen de voorwaarden van de Verzekering valt. De voorwaarden van de Verzekering kunnen aanvullende voorwaarden en beperkingen van jouw gebruik van de Abonnement Auto bevatten. Wij raden je aan de tijd te nemen om deze zorgvuldig te lezen vóór aflevering van jouw Abonnement Auto. 

Het is niet mogelijk een eigen verzekering af te sluiten, of de bestaande Verzekering aan te passen. 

Uw aansprakelijkheid in het geval van een ongeluk of schade aan de Abonnement Auto, indien deze niet het gevolg is wegens niet-naleving van deze voorwaarden, is beperkt tot duizend euro (EUR 1000) (eigen risico) per ongeval of schade. 

13. AANSPRAKELIJKHEID 

13.1 De aansprakelijkheid van Lynk & Co jegens jou 

Niets in deze Algemene Voorwaarden Abonnement zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die geen vanzelfsprekend en voorzien gevolg van een schending van de overeenkomst zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-nakoming van de Overeenkomst indien de reden daarvoor het gevolg is van gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, of wanneer wij belet of vertraagd worden te handelen volgens de Overeenkomst door iets dat jij (of iemand die namens jou optreedt) doet of nalaat. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, kansschade, of verlies van (zakelijke) kansen. Om compensatie te kunnen vorderen moeten het verlies of de kosten daadwerkelijk geleden zijn. 

Indien jij meent dat jouw Abonnement Auto afwijkingen of fouten vertoont die van invloed zijn op jouw gebruik van de Abonnement Auto, dan zullen wij, zolang de afwijking of fout niet is veroorzaakt door jouw verkeerd gebruik van de Abonnement Auto, de Abonnement Auto naar onze keuze repareren of vervangen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij jou aan ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten, hetzij zodra jij de Auto van Lynk & Co heeft ontvangen en de schade, fout of onregelmatigheid ontdekt of wanneer jij deze bemerkt. 

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verlies of schade welke is ontstaan door of verband houdt met de Overeenkomst zal beperkt zijn tot de totale waarde van de Overeenkomst. 


13.2 Jouw aansprakelijkheid jegens ons 

Jij bent verantwoordelijk voor het naveleven van de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden Abonnement en de voorwaarden van de Verzekering. Wanneer Lynk & Co niet in staat is enig bedrag onder de Verzekering vergoed te krijgen wegens omstandigheden die aan jou zijn toe te rekenen, ben jij verantwoordelijk voor gemaakte verliezen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, schade of diefstal. Jij bent verantwoordelijk voor alle bestuurders.  

Zoals hierboven vermeld, ben Je verantwoordelijk voor alle kosten en boetes, zoals verkeers-, parkeer-, snelheids- en fileheffingen die Je tijdens het Abonnement oploopt. Lynk & Co zal ofwel (i) dergelijke kosten die aan Lynk & Co als de geregistreerde eigenaar van de Abonnement Auto zijn gericht, aan Jou aanrekenen ofwel (ii) jouw persoonlijke informatie doorgeven aan de betreffende autoriteiten of derde partij, zodat de verplichting dergelijke kosten en boetes aan Jou worden overgedragen. Dit geldt eveneens in geval dat jij anderen toestaat met de Abonnement Auto te rijden, in welk geval deze ontstane kosten worden behandeld als ware deze door jou gemaakt. Wij behouden het recht voor deze kosten te factureren zelfs nadat de Overeenkomst is beëindigd. 
 

14. OVERMACHT 

Geen van de Partijen zal aansprakelijk zijn voor niet-nakoming of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen in deze Overeenkomst wanneer en voor zover de niet-nakoming of vertraging is te wijten aan omstandigheden buiten de controle van de Partijen en welke de betrokken Partij redelijkerwijs niet kon voorzien of had kunnen voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen (‘Overmacht’). Overmacht kan natuurrampen, oorlog, opstanden, terrorisme, publieke wanorde, algemene energie disruptie, confiscatie, monetaire beperkingen, epidemieën en pandemieën, wereldwijde aanleveringsproblemen en verstoringen en overheidsingrijpen omvatten, alsmede besluiten (met uitsluiting van gebeurtenissen die worden veroorzaakt door het niet voldoen aan de verplichtingen) en vergelijkbare omstandigheden. 


15. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

Wij kunnen jou toegang geven tot intellectueel eigendom (‘IE’) binnen of in verband met de Auto van Lynk & Co. De licentie en het recht deze IE te gebruiken kunnen worden beheerst door de Voorwaarden voor onze Connected Services (de ‘Connected Services’), zoals te vinden op onze website hier. Indien er de voorwaarden voor de Connected Services niet van toepassing zijn op kenmerken of diensten beschermd door IE, dan kennen wij aan jou een niet-exclusieve, niet sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie toe om deze IE uitsluitend te gebruiken i) intern in samenhang met de Abonnement Auto en voor het gebruik waarvan de IE beschikbaar werd gesteld, en ii) volgens de documentatie voor de IE. 

IE mag niet gedistribueerd of geopenbaard worden aan derden of gebruikt voor enig doel anders dan zoals toegestaan door enige toepasselijke voorwaarden voor de IE. 
 
Wij kunnen jou toegang geven tot het intellectueel eigendom van een derde partij binnen of in verband met de Abonnement Auto (‘3PIP’). Een dergelijke 3PIP kan worden beheerst door aparte voorwaarden uitgegeven door de derde partij en welke wij aan jou kunnen verstrekken en/of aan jou laten lezen dan wel die je kunt downloaden op de website van de derde partij. In dat geval ben jij verantwoordelijk voor het lezen en nakomen van deze voorwaarden. 

Je zult erop toezien dat alle bestuurders en passagiers bewust worden gemaakt van de voorwaarden met betrekking tot IE en 3PIP en deze accepteren en de voorwaarden toepassen.  

Tenzij anders aangegeven in aparte voorwaarden van derde partijen, is het gebruik van 3PIP beperkt tot gebruik in de Abonnement Auto en het toegestane gebruik van 3PIP waarvoor het beschikbaar is gesteld. 

 
16. EIGENDOM VAN RECHTEN 

Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video’s en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketing materiaal, alsmede enige weergegeven IE met betrekking tot de Abonnement Auto is eigendom van, of in licentie gegeven aan, Lynk & Co en dergelijke materialen mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gebruik.  

De afbeeldingen, video's en andere materialen die worden getoond in de Webwinkel of in marketingmaterialen dienen slechts ter illustratie. Wij hebben alles in het werk gesteld om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven, maar de Auto van Lynk & Co kan afwijken van de afbeeldingen. 


17. OVERDRACHT VAN RECHTEN 

Wij behouden het recht voor gebruik te maken van onderaannemers om onze verplichtingen na te komen en kunnen onze rechten op grond van de Overeenkomst cederen of overdragen aan derden. Dit zal niet van invloed zijn op jouw rechten of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden Abonnement. Mocht dit plaatsvinden dan zullen wij je daar altijd schriftelijk van in kennis stellen. Het is jou niet toegestaan om niet-nagekomen verplichtingen over te dragen aan derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 


18. DATAPRIVACY 

Voor zover Lynk & Co persoonsgegevens met betrekking tot de Koper, bestuurders of passagiers verwerkt, is Lynk & Co de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Lynk & Co is tevens verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de bestuurders van de Abonnement Auto zoals verder uiteengezet in de voorwaarden met betrekking tot de Connected Services. Informatie omtrent onze verwerking van persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is op de website hier. De koper zal er zorg voor dragen dat bestuurders en passagiers bewust worden gemaakt van ons Privacybeleid. 


19. CONNECTED SERVIVES 

De Abonnement Auto bevat Connected Services die kunnen worden gebruikt in de Abonnement Auto en de Lynk & Co mobiele applicatie. Voor deze Connected Services gelden aparte gebruiksvoorwaarden voor de bestuurders van de Abonnement Auto en zijn beschikbaar op onze website hier. Het ter beschikking stellen van Connected Services geldt op voorwaarde dat de bestuurder de gebruiksvoorwaarden accepteert. De koper zal er daarom zorg voor dragen dat (i) de bestuurder ervan bewust gemaakt wordt van de gebruiksvoorwaarden en deze accepteren en naleven en (ii) de bestuurder geïnformeerd wordt over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de Connected Services. Lynk & Co behoudt zich het recht voor een audit te laten uitvoeren en de wijze waarop jij zorg draagt voor de acceptatie en naleving van de voorwaarden met betrekking tot de Connected Services te waarderen. 


20. GELDIGHEID 

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden Abonnement wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen. 


21. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT 

Alle Overeenkomsten tussen jou en ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Nederlandse recht. 

Alle geschillen die (kunnen) ontstaan tussen de Partijen met betrekking tot deze Overeenkomst en de naleving daarvan, die juridisch dan wel feitelijk van aard zijn, zullen ten alle tijden exclusief aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd. 

Elke Partij gaat ermee akkoord dat alle procedures die worden gevoerd op grond van dit Artikel 21 geheim zullen worden gehouden voor zover wettelijk toegestaan. Deze geheimhoudingsverplichting ziet op alle informatie die boven water komt gedurende een dergelijke procedure, alsmede enige beslissing of toewijzing als gevold van een dergelijke procedure. De informatie onder dit geheimhoudingsbeding mag niet, in welke vorm dan ook, openbaar worden gedeeld met een derde partij zonder schriftelijke toestemming van de Partijen. Dit zal een Partij er niet van weerhouden zulke informatie openbaar te maken teneinde rechten met betrekking tot een geschil veilig te stellen, of wanneer openbaarmaking wettelijk verplicht is, of door een gerechtelijk bevel of verordening van de toepasselijke handelsbeurs wordt bevolen. 

 

II. Abonnement AUTO EN REGELS VOOR HET GEBRUIK  

Je kunt de Abonnement Auto gebruiken gedurende jouw Abonnement zoals hieronder beschreven.  


22. MAANDELIJKSE VRIJE KILOMETERS 

Volgens jouw Abonnement heb jij maandelijks (wat voor alle duidelijkheid gelijk is aan een Factureringsperiode) 1250 vrije kilometers (‘Vrije Kilometers’). Je kunt deze afstand met de Abonnement Auto rijden zonder extra kosten boven op jouw Abonnementsvergoeding.  

Jouw Vrije Kilometers gelden voor alle kilometers die door de Abonnement Auto worden gereden, ongeacht wie erin rijdt, waaronder begrepen het aantal gereden kilometers terwijl jouw Abonnement Auto gedeeld wordt op het Lynk & Co Sharing Platform of wordt bestuurd door iemand anders dan jij.  

Hoewel het aantal Vrije Kilometers maandelijks wordt berekend, brengen wij niet maandelijks kosten in rekening in rekening voor de kilometers gereden boven het maandelijks aantal Vrije Kilometers. In plaats daarvan brengen wij het totaal aantal kilometers in rekening aan het eind van de Overeenkomst. We behouden ons het recht voor om u een vergoeding in rekening te brengen voor het aantal gereden kilometers boven uw kilometerbeperking wanneer jij extra kilometerkosten maakt met een waarde van vijfhonderd euro (EUR 500) of meer. Kilometers kunnen daardoor worden doorgeschoven tussen maanden tot op een overschot aan kilometerkosten ad EUR 500, waarna het surplus aan kilometer kosten aan jou gefactureerd zal worden op dezelfde wijze als extra kosten zoals omschreven in Sectie 6.2. Na betaling, zal het aantal gereden kilometers opnieuw berekend worden vanaf nul (0).  

De kosten voor kilometers boven het aantal Vrije Kilometers bedragen twintig cent (EUR 0,20) per kilometer (exclusief BTW).  

Je kunt jouw gereden kilometers in jouw Abonnement Auto volgen in de Lynk & Co App. Om ervoor te zorgen dat jij de meest actuele informatie hebt over jouw gereden kilometers, zullen wij jouw kilometerstand aflezen via een draadloze download, waardoor jij overzicht houdt over jouw kosten en gereden kilometers.  
 

23. WIE MOGEN DE AUTO BESTUREN? 

De Abonnement Auto kan worden bestuurd door personen die voldoen aan de onderstaande criteria. Je zult er zorg voor dragen dat degenen die toestemming hebben om de Abonnement Auto te besturen deze regels zullen volgen en hiervoor in aanmerking komen. 

Toegestane bestuurders: 
 • de primaire bestuurder, i.e. de door jou aangewezen persoon die de Abonnement Auto mag besturen voor werk en privé gebruik; 
 • enige werknemer van de koper waarvan de primaire bestuurder heeft toegestaan dat de auto aan diegenen wordt uitgeleend; en 
 • familieleden van de primaire bestuurder die op hetzelfde adres wonen als de primaire bestuurder. 

 

Vereisten voor de bestuurder: 
 • Je zult erop toezien dat enige bestuurder van de Abonnement Auto beschikt over een rijbewijs dat geldig is in het land waar de koper is geregistreerd; 
 • Je zult erop toezien dat enige bestuurder één en twintig (21) jaar oud is; en 
 • Je zult erop toezien dat alle bestuurders ten minste drie (3) aaneengesloten jaren beschikken over een geldig rijbewijs. 

 Jij bent ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat bovenstaand vereisten worden nageleefd te allen tijde gedurende de Overeenkomst. Wij kunnen contact met jou opnemen gedurende jouw Abonnement om te verifiëren dat jij en/of andere bestuurders de vereisten naleven, waarbij je verplicht bent om onze instructies na te leven en ons te voorzien van de noodzakelijke informatie en/of documentatie. 

 
24. DELEN 

De Abonnement Auto heeft op dit moment niet de functionaliteit om gedeeld worden via het Lynk & Co sharing platform (het ‘Lynk & Co Sharing Platform’) en mag niet gedeeld worden via andere sharing platforms of diensten. Indien het Lynk & Co Sharing Platform voor jou en de Abonnement Auto beschikbaar wordt gesteld, zal jij daarover worden geïnformeerd en zullen de aparte voorwaarden met betrekking tot het gebruik daarvan beschikbaar worden gesteld.  

 
25. GRONDGEBIED 

Je kunt met de Abonnement Auto rijden binnen de landen waarin wij onze roadside assistance service (‘RSA’) aanbieden. Zie voor meer informatie over de landen waarin wij RA aanbieden en waarin in de Abonnement Auto kan worden gereden onze website hier.  Voor meer informatie over RA, zie Artikel 29 hieronder.  

 
26. KOSTEN DOOR GEBRUIK  

Kosten die ontstaan uit het gebruik van de Abonnement Auto komen voor jouw rekening en vallen buiten de Abonnement Vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitenwisservloeistof, parkeerkosten, tolbetalingen, enzovoorts. Ter voorkoming van twijfel, geldt dat kosten die niet voorkomen in deze Overeenkomst voor jouw rekening zijn.  

 
27. HANDLEIDING VOOR DE EIGENAAR (CAR GUIDE) 

Bij levering ontvang je een handleiding voor jouw Abonnement Auto (‘Car Guide’) bij levering. De Car Guide is te vinden in de Abonnement Auto via de applicatie “Car Guide” in het infotainment systeem in de Auto, in de App van Lynk & Co en online op onze website. De Car Guide is jouw gids voor jouw Abonnement Auto en bevat informatie over de werking van jouw Abonnement Auto. De Car Guide kan geactualiseerd en gewijzigd worden wanneer nieuwe kenmerken in jouw Abonnement Auto uitkomen.  

 
28. WEL/NIET DOEN  

WEL DOEN 
 • Lees de Car Guide en andere instructies behorend bij jouw Abonnement Auto zorgvuldig door en zorg ervoor dat deze worden nageleefd. 
 • Er zorg voor dragen dat de Abonnement Auto met gepaste zorg gebruikt wordt en aan alle verkeersregels en wettelijke reglementen gehoor geven. 
 • Je bent verplicht ongevallen of schade onmiddellijk aan Lynk & Co te melden. Houd er rekening mee dat als je het ongeval en/of de schade niet onmiddellijk meldt, de verzekering ongeldig wordt verklaard en je aansprakelijk kunt worden gesteld voor de werkelijke reparatiekosten; 
 • Je bent verplicht diefstal of inbraak onmiddellijk aan Lynk & Co te melden.
 • Je bent verplicht ieder onverwacht gedrag van de Abonnement Auto aan Lynk & Co te melden. 
 • Je bent verplicht ervoor zorg te dragen dat voorzichtig met de Abonnement Auto wordt gereden en alle redelijke maatregelen om schade aan of diefstal van de Abonnement Auto te voorkomen in acht worden genomen. 
 • Je bent verplicht regelmatig de bandendruk en het olie- en vloeistoffenniveau te controleren zoals nodig is volgens de Car Guide. 

NIET DOEN 
 • Roken in de Abonnement Auto (daaronder begrepen e-sigaretten). 
 • Wijzigingen aanbrengen aan de Abonnement Auto. 
 • Rijden met huisdieren in de passagierscompartimenten van de Abonnement Auto. 
 • Accessoires installeren zonder onze schriftelijke toestemming daarvoor. 
 • Gevaarlijke goederen vervoeren of bewaren in de Abonnement Auto. 
 • Off-road rijden met de Abonnement Auto of op wegen of terreinen die niet bedoeld zijn voor auto's. 
 • De Abonnement Auto gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals het vervoeren van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten.    
 • De Abonnement Auto besturen wanneer jij daar fysiek niet toe in staat bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of medicatie wegens ziekte. 

29. PECHHULPDIENST 

Via onze partner bieden wij jou een pechhulpdienst (roadside assistance service - ‘RSA’) gedurende jouw Abonnement. Zie voor meer informatie over de RSA en de voorwaarden die op een bepaald moment van toepassing zijn op de RSA, de gebruiksvoorwaarden op onze website hier

 
30. OMRUILEN ABONNEMENTSAUTO 

Op enig moment tijdens jouw Abonnement kan het nodig zijn dat Lynk & Co jouw Abonnement Auto wijzigt of de Abonnement Auto die jij gebruikt tijdelijk moet omwisselen, bijvoorbeeld voor onderhoud of reparatie of wanneer wij menen dat de abonnementsauto waar jij in rijdt niet meer aan onze normen voldoet. Hiervoor behouden wij het recht jouw Abonnement Auto om te wisselen voor een andere Abonnement Auto en kunnen wij jou niet garanderen dat jij gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst de beschikking hebt over precies dezelfde Abonnement Auto. Het omruilen van een Abonnement Auto en het beoordelen van een Abonnement Auto kan uitsluitend door ons geïnitieerd worden en mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met jou op voor het omruilen van de Abonnement Auto. 

 
31. MOBILITEITSCOULANCE AUTO 

Je hebt het recht op de voordelen van onze mobiliteitscoulance auto dienst wanneer jouw Abonnement Auto langer dan 1 (één) werkdag in de werkplaats staat. Meer informatie over de mobiliteitscoulance auto dienst waar jij over kunt beschikken als onderdeel van jouw Abonnement kan worden gevonden op onze website hier
III. ABONNEMENT DIENSTEN  

 
32. TOEPASSINGSGEBIED 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Abonnement Diensten van Lynk & Co (‘Algemene Voorwaarden Abonnement Diensten’) en maken integraal deel uit van jouw Abonnement en zijn van toepassing vanaf het sluiten van de Overeenkomst. Het Abonnement  geeft jou het recht tot gebruikmaking van de Abonnement Diensten zoals uiteengezet in Artikel 33 (de ‘Abonnement Diensten’) en ziet enkel op de Abonnement Auto zoals aan jou verstrekt als onderdeel van het Abonnement en deze Overeenkomst. 


33. DIENSTEN 

In het kader van Uw Abonnement heb je recht op de hieronder vermelde Abonnement diensten. 

 
33.1 Periodiek onderhoud en vereiste inspecties  

Tijdens Uw Abonnement zorgen wij voor Uw Abonnement Auto. Iedere 24 (vierentwintig) maanden, dan wel iedere 30.000 (dertigduizend) kilometer (waar dan ook eerder sprake van is) voeren wij periodiek onderhoud uit. Periodiek onderhoud wordt verricht door een werkplaats waarmee Lynk & Co een contract heeft afgesloten in het land waar Uw Abonnement Auto is geregistreerd en volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot diverse controles van de auto ten aanzien van functionaliteit, veiligheidssystemen, slijtage en vloeistofniveaus, software-updates en het vervangen van onderdelen volgens nader te bepalen intervallen, zoals motorruimte en filters, tandriemen en bougies. De kosten voor arbeid en onderdelen die nodig zijn voor het periodiek onderhoud zijn hierin opgenomen. De details over wat wordt gerekend tot periodiek onderhoud, worden na afronding van het periodiek onderhoud vermeld in het onderhoudsboekje.

Het bijvullen van olie en andere vloeistoffen in de tijd tussen het periodiek onderhoud valt niet onder het periodiek onderhoud.

Er wordt contact met je opgenomen voordat het geplande onderhoud of een andere vereiste inspectie moet plaatsvinden. Je bent ook verplicht om onmiddellijk contact met ons op te nemen als u een bericht in de auto of via de app krijgt dat het onderhoud moet plaatsvinden. We geven je de nodige informatie over de werkplaats waarmee je contact moet opnemen om de afspraak te plannen, samen met het tijdsbestek waarbinnen je dat moet doen. Je kunt de lijst van Lynk & Co's gecontracteerde werkplaatsen, inclusief contactgegevens, ook hier op onze website vinden.


33.2 Vervanging ruitenwisserbladen  

Wij zullen de bladen van je ruitenwissers aan de voorzijde vervangen in het kader van het periodieke onderhoud.   


33.3 Mobiliteitscoulance  

Wanneer U Uw Abonnement Auto meer dan 1 (één) kalenderdag moet missen vanwege een bezoek aan een door Lynk & Co gecontracteerde garage, met uitzondering van verzekeringsgerelateerde incidenten en RSA (waarvoor eigen voorwaarden gelden), dan zorgen Wij voor een mobiliteitscoulancedienst. Meer details over de mobiliteitscoulance dienst is te vinden op onze website hier.  


33.4 Proactieve planning  

Wij zullen regelmatig data uitlezen vanuit Uw Abonnement Auto om de prestaties ervan te controleren, om proactief onderhoud en reparaties te plannen, en om ervoor te zorgen dat de Abonnement Auto correct functioneert.   


33.5 Connected Services 

Jouw Abonnement Auto is voorzien van Connected Services, onderverdeeld i twee categorieën: ‘Standaard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Connected Services worden geregeld door (i) de algemene voorwaarden voor de Connected Services (beschikbaar op onze website hier), (ii) onze fair use policy (beschikbaar op onze website hier) en (iii) de algemene voorwaarden van onze internet service provider (beschikbaar op onze website hier). 

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaard Services zijn kosteloos, terwijl toegang tot en gebruik van de Premium Services mogelijk zijn tegen betaling van aanvullende kosten aan Lynk & Co of een derde partij. 

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaard Diensten worden kosteloos door Lynk & Co aangeboden als onderdeel van de aanschaf van Jouw Abonnement Auto. De toegang tot en het gebruik van de Premium Services is in jouw Abonnement inbegrepen. Jouw Abonnement  omvat ook – binnen de beperkingen van onze fair use policy – de data met betrekking tot het gebruik van de Premium Services.   


33.6 Winterbanden 

Jouw Maandelijks Membership omvat geen winterbanden, noch de vervanging van de wielen en/of banden van jouw Abonnement Auto. Echter, je kunt de winterbanden service van Lynk & Co apart aanschaffen als add-on bij jouw Abonnement, waarbij onder andere de huur van winterbanden en ophaal.  

Het zij opgemerkt dat het niet is toegestaan dat je zelf aanpassingen aan de Abonnement Auto maakt zoals uiteengezet in deze voorwaarden, waardoor het zelf vervangen van de wielen en/of banden van de Abonnement Auto niet mogelijk is. 

 

34. VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER 

Voor de levering van de Abonnement Diensten aan jou moet je als het volgende doen: 
-Rijden en omgaan met de Abonnement Auto volgens de Car Guide. 
-Regelmatig het vloeistof- en olieniveau controleren en, zo nodig, bijvullen volgens de Car Guide op eigen kosten.  
-Ervoor zorgen dat Uw Abonnement Auto beschikbaar is voor afspraken met de werkplaats wanneer wij deze gepland hebben op een afgesproken datum. 
-Rijdt met de Abonnement Auto op tijd naar de betreffende werkplaats voor enige afspraak gemaakt met de werkplaats. 
-Lynk & Co zo spoedig mogelijk informeren over; 
o schade of een defect aan de Abonnement Auto. Houd er rekening mee dat als je de schade en/of het defect niet onmiddellijk meldt, de verzekering ongeldig wordt verklaard en je aansprakelijk kunt zijn voor de werkelijke reparatiekosten; en  
o noodzakelijk onderhoud, wanneer U meent dat Uw Abonnement Auto eerder onderhoud nodig heeft dan de geplande onderhoudsbeurt. In deze gevallen kan je ook in plaats daarvan contact opnemen met de Lynk & Co partner werkplaats. De lijst van Lynk & Co partner werkplaatsen is te vinden op onze website hier.
 

35. LOOPTIJD EN BEËINDIGING  

De Abonnement Diensten zullen aan jou worden geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden voor Abonnement Diensten gedurende de looptijd van jouw Abonnement.  

Deze Algemene Voorwaarden voor Abonnement Diensten eindigen van rechtswege bij beëindiging van Jouw Abonnement.  

 
36. PRIJS  

De Abonnement Diensten vormen een integraal onderdeel van jouw Abonnement en de Abonnement Diensten in Artikel 33 zullen zonder extra kosten voor U worden uitgevoerd. De betaling voor jouw Abonnement Diensten is opgenomen in jouw Abonnement Vergoeding.  
BIJLAGE 1 - LIJST MET EXTRA KOSTEN EXCLUSIEF BTW 

1. EXTRA KILOMETERS 

Twintig cent (EUR 0,20) naast jouw Abonnement Vergoeding per extra kilometer. 


2. TOESTAND VAN ABONNEMENTS-AUTO BIJ INLEVERING  

Voorbeeldovertredingen: 
 • Abonnement Auto niet schoongemaakt (binnenkant en/of buitenkant) 
 • Geur in Abonnement Auto (zoals rook, huisdier, braaksel, enz.) 
 • Overmatige slijtage aan de Abonnement Auto (zoals krassen, steenslag, versleten interieur) 
 • Wijzigingen aan de Abonnement Auto die ongedaan moeten worden gemaakt (zoals stickers, dakkoffer, niet toegestane verwisseling van wielen en/of banden, enz.) 
 • Ontbrekende onderdelen (zoals serviceboekje, laadkabel, trekhaak) 

 • Extra kosten met betrekking tot de toestand van de Abonnement Auto bij teruggave zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van de werkzaamheden die nodig zijn om de auto in de oorspronkelijke staat terug te brengen.  


  3. BOETES EN VERGOEDINGEN 

  Naast de kosten zelf, brengen Wij administratieve kosten van drie euro (3 EUR) of vijfentwintig euro (25 EUR) per factuur in rekening, afhankelijk van het type aanrekening. Voor kosten in verband met overtredingen van verkeerswetten en -regelgeving (bijv. snelheidsovertredingen en parkeerboetes, ontbreken van auto-gerelateerde documentatie, verkeersovertredingen enz.), is een administratieve vergoeding van vijfentwintig (EUR 25) per factuur van toepassing. Wanneer de kosten het gevolg zijn van een redelijk gebruik van de auto (bijv. parkeergelden, congestieheffingen en/of tolgelden), bedragen de administratieve kosten drie euro (EUR 3) incl. BTW per factuur. 


  4. VERWERKINGSKOSTEN VOOR SCHADE 

  In geval van een ongeluk of schade aan de Abonnement Auto, ben jij verantwoordelijk voor het vergoeden van de daadwerkelijke schade. Echter, als een dergelijk ongeluk of schade niet zijn veroorzaakt door handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden Abonnement, zal niet meer dan EUR 1000,- (duizend euro) schade administratiekosten in rekening gebracht, zelfs indien onze reparatiekosten hoger zijn. Bovendien worden er administratiekosten van vijfentwintig euro (EUR 25,-) excl. BTW in rekening gebracht. 
   

   

Version 1.7