LYNC&CO
Mobilitetsval

Ditt deltagande i tävlingen

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ETT LYNK & CO KAMPANJ-MÅNADSMEDLEMSKAP

1. INTRODUKTION

Vår tjänst gällande månads medlemskap, (“M2M medlemskap”), som erbjuds som en vinst i ett (online) lotteri, ger dig tillgång till en Lynk & Co-Bil och även andra Lynk & Co-tjänster under en bestämd period om tre (3) månader. En fullständig lista av Lynk & Co-tjänsterna som inkluderas, samt tillämpliga villkor, återfinns nedan under M2M Services(”M2M Tjänsterna”).

Dessa allmänna villkor gäller för M2M medlemskapet (”M2M Villkor”) för en Lynk & Co-Bil mellan Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag, (”Lynk & Co”, “vi”, “oss”, “vår”, “vårt”, “våra”) till dig som konsument (“du, “dig”, “din”, “dina”),

Dessa M2M Villkor ska inte tillämpas på köp av en Lynk & Co-Bil, på Lynk & Co:s bildelnings-tjänster eller för Lynk & Co:s reservdelar. Om du är intresserad av någon av dessa tjänster, vänligen läs separata tillämpliga villkor på Hemsidan.

Dessa M2M Villkor är uppdelade i flera avsnitt, vilka följer nedan. Vänligen läs igenom alla avsnitt av dessa M2M Villkor och andra tillhörande dokument (fullständig lista över dessa finner du i avsnitt 3 nedan). Genom att signera det ensidiga åtagandet Lynk & Co givit dig, accepterar du att bli bunden av dessa M2M Villkor samt bekräftar att du har läst dem. Det ensidiga åtagandet innehåller även den personliga information vi begärt från dig.

Allt är i ständig rörelse och dessa M2M Villkor kan också komma att ändras över tid. Se därför till att läsa igenom dessa M2M Villkor innan du börjar använda din vinst, även om du tidigare har läst dem. M2M Medlemskapet omfattas av dessa M2M Villkor

2. INFORMATION OM BOLAGET

Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045

Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige

Telefon: +46 31 309 7570

E-post: hello@lynkco.se

KONTAKTUPPGIFTER

Lynk & Co Customer Engagement Center (“Engagement Center”)

Telefon: 0771 200 590

E-post: hello@lynkco.com

3. AVTALSHANDLINGAR

Avtalet för Månadsmedlemskap (“Avtalet”) består av följande handlingar,

Bekräftelsen på att du vunnit den vinst som lottats ut av Lynk & Co

Det ensidiga åtagande du fått från Lynk & Co och som signerats av dig,

Dessa M2M Villkor

Avsnitt I M2M bilen och användarvillkor

Avsnitt II M2M Tjänsterna och användarvillkor

Bilaga 1 Lista över tilläggsavgifter exklusive moms

Bilaga 2 Uppkopplade Tjänster

För det fall bestämmelserna i handlingarna ovan skulle strida mot varandra, eller om det i annat fall uppstår konflikter eller inkonsekvenser i tolkningen av desamma, ska handlingarna ha företräde gentemot varandra enligt den ordning som listats ovan, såtillvida inte omständigheterna tydligt påkallar en annan företrädesordning. Ytterligare villkor eller avtal kan gälla för övriga tjänster som du separat köper av oss till ditt M2M Medlemskap.

Dessa M2M Villkor är inte avsedda att begränsa dina lagstadgade rättigheter på något sätt.

För att ta del av din vinst måste även du skapa ett Lynk & Co-konto (“Lynk & Co-Konto”), om du inte redan har ett sådant. Lynk & Co-Kontot omfattas av separata villkor som du kan hitta här på Hemsidan.

3.1. KÖRKORT

Du är ansvarig för att säkerställa att ditt körkort är giltigt. Om ditt körkort har utfärdats utanför Sverige är du ansvarig för att det är giltigt inom Sverige och att det förblir giltigt under Avtalets varaktighet. Du är ansvarig för att informera oss om alla ändringar av ditt körkort under hela Avtalet, såsom dess förnyelse, utgång, med mera.

LEVERANS

Lynk & Co kommer kontakta dig för att arrangera leveransen av din M2M bil till dig på av Lynk & Co angiven plats.

4. TILLKOMMANDE AVGIFTER

Du kan behöva betala ytterligare avgifter till oss för kostnader som uppstått under din användning av M2M bilen, men som har debiterats oss som registrerad ägare till M2M bilen. Detta kan till exempel röra sig om vägtullar, parkeringsbiljetter och trängselavgifter som du ådrar dig under M2M Medlemskapet.

Vi kommer att fakturera dessa tillkommande avgifter genom en månadsfaktura för tillkommande avgifter (om du ådragit dig några) och i vissa fall kommer vi även att debitera dig en administrativ avgift om 30 kr med anledning av detta. Sådana tillkommande avgifter kommer att listas under dina "Mina sidor" i ditt Lynk & Co-Konto. Du kan alltid logga in på ditt Lynk & Co-Konto för att se din kommande betalning. En fullständig lista över vilka extra tilläggsavgifter vi kommer att ta med i din månadsfaktura för tillkommande avgifter om du skulle ådra dig dem och vilka tillkommande avgifter som medför en administrativ avgift finns i Bilaga 1.

4.1. M2M MEMBERSHIP TERMINATION BY US

I enlighet med denna klausul, har vi har rätt att säga upp ditt Avtal med anledning av avtalsbrott varpå du kommer att få ett uppsägningsbrev från oss som informerar dig om uppsägningen och att en sådan uppsägning träder i kraft fyra (4) dagar efter dateringen av uppsägningsbrevet (“Uppsägningsdagen”). Detta innebär att du måste återlämna M2M Bilen till oss senast på Uppsägningsdagen. Du kan ordna återlämning av din Månadsmedlemskapsbil med hjälp av Engagement Center. Med tanke på den snäva tidsramen är det viktigt att du kontaktar Engagement Center omedelbart efter mottagandet av uppsägningsbrevet.

Om M2M Bilen inte återlämnas till oss inom den angivna tidsramen ovan kommer vi att inleda ett förfarande för att återta M2M Bilen. Vi kommer att debitera dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på tvåhundrafemtio kronor (SEK 250) för varje dag som M2M Bilen inte har återlämnats till oss. Observera att M2M Bilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 3 och att du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att M2M Bilens skick inte stämmer överens med detta.

Vi har rätt att säga upp ditt Avtal med omedelbar verkan varefter alla dina skulder till oss omedelbart måste betalas, om:

a) du vid mer än ett tillfälle väsentligt brutit mot villkoren i Avtalet,

b) en kreditrapport visar att du har betalningsanmärkningar eller att vi på annat sätt har rimlig anledning att anta att du saknar betalningsförmåga,

c) du underlåter att betala tillkommande avgifter du ådragit dig på Faktureringsdatumet vid mer än ett (1) tillfälle,

d) du underlåter att uppfylla andra betalningsskyldigheter gentemot oss samt betalar inte inom en viss tid efter att en påminnelse har skickats till dig,

e) M2M Bilen utsätts för onormal användning eller dålig hantering,

f) du tillhandahåller felaktig eller på annat sätt oriktig information,

g) du i övrigt bryter mot en bestämmelse i Avtalet eller någon användarinstruktion utfärdad av oss,

h) du, utan vårt tillstånd, har kört eller försökt köra M2M Bilen utanför det tillåtna territoriet.

Om vi säger upp Avtalet enligt ovan har vi rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att återta M2M Bilen med omedelbar verkan. Vi kan i så fall komma att kontakta Polisen, Tullverket eller annan myndighet som kan agera i vårt intresse och som har rätt att beslagta M2M Bilen.

5. FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Avtalet samt i andra dokument som ingår häri. Vi kommer att meddela dig sådana ändringar i förväg och informera dig om hur du kan acceptera dessa ändringar. Om du inte meddelar oss att du inte godkänner ändringen utgår vi från att du accepterar ändringarna. Vi kommer alltid att påminna dig om detta när Vi kommunicerar eventuell ändring till dig. Eventuella prisändringar för tillkommande avgifter träder i kraft trettio (30) dagar efter att du har informerats om sådan ändring.

6. ÅTERLÄMNING AV DIN M2M BIL

När detta Avtal avslutas efter 3 månader måste du återlämna M2M Bilen till oss. För att göra det behöver du anordna återlämningen av M2M Bilen tillsammans med Engagement Center. Du kommer att behöva stå för kostnaden för återlämningen. För att återlämna M2M Bilen till oss kan du välja mellan de två alternativen presenterade nedan. Du behöver också informera Engagement Center innan du återlämnar M2M Bilen om hur du avser att återlämna den så att vi kan assistera dig i återlämningen.

A. Återlämna M2M Bilen på en Lynk & Co Hub som specificerat i Policyn för återlämning av bil (tillgänglig på vår hemsida här). Du måste återlämna bilen senast den sista dagen för ditt Avtal, eller

B. Efterfråga att vi, på din bekostnad, hämtar din M2M Bil på en plats som du och vår Engagement Center kommit överens om. Vi kommer att kontakta dig gällande upphämtningen av din M2M Bil.

Observera att om den sista dagen för ditt Avtal infaller på en lördag, söndag eller helgdag, kan vi kräva att du återlämnar M2M Bilen eller ordnar med upphämtning av densamma innan den sista dagen av ditt M2M Medlemskap.

6.1. M2M Bilens skick vid återlämning

Var noga med att förbereda din M2M bil inför återlämning. M2M Bilen måste återlämnas till oss:

· med full bränsletank. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en kostnad för bränsle och en administrativ avgift om du återlämnar M2M Bilen utan full bränsletank,

· med alla personliga tillhörigheter borttagna (vi tar inte ansvar för förlust av egendom som finns kvar i M2M Bilen),

· i rent skick,

· med samtliga olyckor skador rapporterade i god tid, och

· med alla delar och dokument som medföljer M2M Bilen

Vid återlämning förbehåller vi oss rätten att inspektera M2M Bilen tillsammans med dig. När du återlämnar M2M Bilen till oss eller när vi hämtar M2M Bilen från dig på begäran, kommer vi att bedöma M2M Bilen skick. Detta omfattar bl.a. bedömningar av om M2M Bilen är rengjord, eventuella skador och att delar och dokument som medföljer M2M Bilen fortfarande finns. Resultatet av denna bedömning kommer att registreras och eventuella reparationskostnader kan betalas av dig enligt slitagepolicyn som finns här och ytterligare avgifter som anges i Bilaga 1 nedan.

6.2. Avläsning av körsträcka

Vid återlämning kommer vi att avläsa den slutliga körsträckan för din M2M Bilen och beräkna eventuella kostnader som du ska betala enligt avsnitt 17 nedan.

7. FÖRSÄKRING

Under ditt M2M Medlemskap kommer Lynk & Co tillhandahålla alla nödvändiga fordons- och vägtrafiksförsäkring (”Försäkring”).

8. ANSVAR

8.1. Vårt ansvar gentemot dig

Inget i dessa M2M Villkor kommer att exkludera eller begränsa vårt ansvar på något sätt i fall där det skulle vara oförenligt enligt lag att exkludera eller begränsa vårt ansvar.

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av ett brott mot Avtalet eller för bristande uppfyllelse av Avtalet om orsaken till det beror på händelser som ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte heller för förluster som uppstår i anledning av att vi är förhindrade eller i dröjsmål med att agera i enlighet med Avtalet på grund av något som du (eller någon som agerar för din räkning) gör eller underlåter att göra.

Vi ansvarar inte för någon typ av indirekt förlust eller följdförlust, till exempel förlust av vinst eller förlust av möjligheter. För att kunna kräva ersättning måste förlusterna eller kostnaderna faktiskt ha inträffat. Vi är endast ansvariga gentemot dig som konsument och är därför inte ansvariga för eventuella förluster eller kostnader som uppstår i någon affärsverksamhet.

Om du upptäcker att din M2M Bil är behäftad med avvikelser eller fel som påverkar din användning av M2M Bilen kommer vi efter eget skön välja att reparera eller byta ut M2M Bilen, så länge avvikelsen eller felet inte beror på din egen bristfälliga användning av M2M Bilen eller i övrigt missbruk av densamma. Om du upptäcker att din M2M Bilen är behäftad med avvikelser eller fel på sätt som nu beskrivits rekommenderar vi och ber dig att meddela oss så snart som möjligt, antingen när du får M2M Bilen och märker felet, eller när du annars senare märker felet.

Du kan informera oss och registrera din reklamation genom att:

- Fylla i ett reklamationsformulär som finns tillgängligt på Hemsidan, eller

- Kontakta Engagement Center.

Vi kommer utvärdera registrerade reklamationer och besvara dessa inom rimlig tid. Vårt maximala ansvar gentemot dig för förlust med anledning av skador som uppstår i samband med Avtalet är begränsat till det totala värdet av din M2M Medlemskap vilket i hade gällt i vanliga fall (SEK 6 000 per månad).

8.2. Ditt ansvar gentemot oss

I händelse av att Försäkringen blir ogiltig på grund av åtgärder som du vidtagit är du ansvarig för eventuella förluster med anledning av, till exempel men inte begränsat till, skada eller stöld. Du är då även ansvarig för sådana åtgärder som andra förare av din M2M Bil vidtagit i samband med att de med din tillåtelse använt M2M Bilen.

Som nämnts ovan är du ansvarig för alla avgifter och böter, så som exempelvis parkerings- och hastighetsböter samt trafik- och trängselavgifter som uppkommer under ditt M2M Medlemskap. Vi kommer ta betalt för sådana kostnader som riktas mot oss som i vår egenskap av registrerad ägare till M2M Bilen från dig. Böter och avgifter som uppstår när någon annan med din tillåtelse kör M2M Bilen kommer att hanteras av oss som om de orsakats av dig. Vi förbehåller oss rätten att fakturera dig för eventuella böter och avgifter som uppstår under ditt Månadsmedlemskap under upp till tolv (12) månader efter att du sagt upp Avtalet, du ångrat Avtalet eller att vi sagt upp Avtalet.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi kan komma att ge dig tillgång till funktioner och tjänster som är skyddade av immateriella rättigheter (“IP”) i eller i anslutning till M2M Bilen. Din licens och dina rättigheter i förhållande till IP:n kan vara underkastat våra villkor för uppkopplade tjänster (de ”Uppkopplade Tjänsterna”), vilka i sådana fall presenteras i de villkor som gäller för Upplopplade Tjänster i Bilaga 2. I avsaknad av uttrycklig reglering av användandet av funktioner och tjänster skyddade av IP, upplåter vi en icke-exklusiv, icke-underlicensierbar och icke-överlåtbar licens till dig att använda sådan IP endast (i) internt i samband med M2M Bilen och för sådan användning som IP:n tillgängliggjordes, och (ii) i enlighet med tillämplig dokumentation för IP:n.

IP:n får inte får inte distribueras eller avslöjas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än vad som är tillåtet enligt dokumentation för IP:n och de krav som gäller enligt dessa M2M Villkor.

9.1. Användande av Tredje Parts IP

Vi kan komma att ge dig, eller förare av M2M Bilen tillgång till immateriella rättigheter tillhörande en tredje part I, eller i anslutning till, M2M Bilen (”3PIP”). Sådan 3PIP kan vara underkastat separata villkor utfärdade av den tredje parten, vilka Lynk & Co kan komma att tillhandahålla Dig eller hänvisa Dig till för Dig att läsa eller ladda ned från den tredje partens hemsida. I sådant fall är Du ansvarig för att läsa och följa sådana villkor.

Om inte annat anges i separata tredjepartsvillkor är användningen av 3PIP begränsad enbart till sådan användning som sker i samband med användningen av M2M Bilen, och den tillåtna användningen som 3PIP tillgängliggjordes.

10. RÄTTIGHETSINNEHAVARE

Alla immateriella rättigheter som visas på vår Webshop, samt IP kopplad till M2M Bilen eller M2M Medlemskapet tillhör och utgör Lynk & Co’s egendom och sådant material får inte användas utan vårt skriftliga godkännande.

Bilderna som visas på vår Webshop eller i marknadsföringsmaterial visas i vår Klubb, Pop-Up eller On-Tour är för illustrativa syften enbart. Vi har ansträngt oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget men Lynk & Co Bilens verkliga utseende kan komma att avvika från avbildningarna.

11. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra våra skyldigheter Avtal och att överlåta våra rättigheter under Avtalet till tredje parter. Denna rätt kommer inte att påverka dina rättigheter enligt dessa M2M Villkor. Vi kommer alltid informera dig om detta på förhand. Du har inte rätt att, utan ett på förhand utgivet skriftligt medgivande från Lynk & Co, överlåta några av dina skyldigheter som följer av Avtalet till en tredje part.

12. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I den utsträckningen vi behandlar personuppgifter tillhörande dig och/eller passagerare, kommer vi att vara personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Vi är också personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till de Uppkopplade Tjänsterna. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy som finns på Hemsidan här.

13. UPPKOPPLADE TJÄNSTER

Månadsmedlemskapsbilen är utrustad med Uppkopplade Tjänster som är tillgängliga genom Månadsmedlemskapsbilen och Lynk & Co:s app. De Uppkopplade Tjänsterna är underkastade särskilda villkor som är tillämpliga för förare av Månadsmedlemskapsbilen och som återfinns på Vår hemsida här. Villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna förutsätter att föraren godkänner villkoren på förhand.

14. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i Avtalet eller i dessa M2M Villkor skulle anses vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller dessa M2M Villkor.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Alla Avtal mellan dig och oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där du är bosatt är mer förmånlig för dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har du, vid rättstvister som du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där du är bosatt eller av behörig domstol i det land där vi bedriver vår näringsverksamhet.

Om vi påkallar rättstvist mot dig med anledning av någon av våra rättigheter gentemot dig som konsument kommer vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där du är bosatt.

16. ALTERNATIVT TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER

Om du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot oss som vi inte kan komma överens om har du möjligheten att ta upp ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (“ODR-plattformen”“ vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi har inte åtagit oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med dig, så vida inte något annat tydligt anges.

17. YTTERLIGARE INFORMATION

Om du vill förvara eller arkivera dessa M2M Villkor går det bra att skriva ut eller spara M2M Villkoren som en PDF genom sedvanliga kommandon på din dator.

18. BEHÖVER DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

Om du av någon anledning behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

I. M2M BILEN OCH ANVÄNDARVILLKOR

Du kan använda M2M Bilen under hela ditt M2M Medlemskap enligt nedan.

19. MÅNADSVIS KÖRSTRÄCKA

Ditt Månadsmedlemskap inkluderar en körsträcka om ettusen tvåhundrafemtio (1250) km per månad (“Inkluderade Körsträckan”). Du kan köra M2M Bilen upp till den Inkluderade Körsträckan utan att det medför några tillkommande kostnader.

Vid beräkningen av vilken sträcka du har kört M2M Bilen omfattas samtliga sträckor som M2M Bilen körts, oavsett vem som kört M2M Bilen.

Även om den Inkluderade Körsträckan anges per månad kommer vi inte att beräkna dina körsträckor på månadsbasis utan beräknar istället din totala körsträcka i slutet av Avtalet eller när du får extra körsträcka ett värde på femtusen kronor (SEK 5 000) eller mer. Körsträckor kan därför föras över mellan månader upp till en körsträckkostnad på ett värde av femtusen kronor (SEK 5 000), vid vilken tidpunkt körsträckskostnaden faktureras till dig på samma sätt en extra avgift som anges i avsnitt 8.1. Efter betalning börjar din förbrukade körsträcka beräknas från noll (0) igen.

Detta innebär att du kan kompensera för en extra körsträcka som gjorts under en månad genom att köra en kortare sträcka under en annan månad till den månad din körsträcka uppnår ett värde av femtusen kronor (SEK 5 000). Om du har överskridit den totala Inkluderade Körsträckan vid slutet av Avtalet kommer vi att ta ut en avgift för den överskjutande körsträckan.

Kostnaden för de kilometer som överstiger Inkluderad Körsträcka är en krona och femtio öre (SEK 1,50) per kilometer, inklusive Moms.

Du kan hålla koll på din körsträcka i din M2M Bil med hjälp av Lynk & Co-appen. För att säkerställa att du har så uppdaterad information om din körsträcka som möjligt kommer vi att utläsa din körsträcka med hjälp av en trådlös nedladdning som gör att du kan hålla koll på dina kostnader och din körsträcka.

20. VEM KAN KÖRA?

M2M Bilen kan köras av dig, dvs. kontraktsinnehavaren. Du kan också efterfråga att Lynk & Co accepterar andra förare av bilen genom att tillhandahålla oss om den andra förarens (i) namn (ii) mailadress och (iii) giltiga körkort. Lynk & Co förbehåller sig rätten att avvisa din förfrågan om andra förare av bilen. Det är din skyldighet att se till att de som du tillåter att köra M2M Bilen följer dessa Användarvillkor och Avtalet, samt att de även har rätt att göra det.

21. BILDELNING

M2M Bilen får inte delas via Lynk & Co:s bildelningsplattform (“Lynk & Co:s Bildelningsplattform”) eller på andra delningsplattformar eller tjänster.

22. OMRÅDE

Du får köra M2M Bilen där Lynk & Co erbjuder vägassistans under vår tjänst ”Lynk & Co Assistans”. För information om vilka länder och territorier där vi för närvarande tillhandahåller Lynk & Co Assistans och således var du får köra M2M Bilen, vänligen se vår hemsida här. För mer information om Lynk & Co Assistans, vänligen se avsnitt 24 nedan.

I vissa fall kan andra länder vara inkluderade i det den territoriella täckningen för försäkring, vänligen se Försäkringsvillkoren om du vill köra M2M Bilen om du vill köra bilen i något annat land än de som inkluderats ovan. Vi rekommenderar att du alltid läser igenom försäkringsvillkoren gällande vilka länder som inkluderas innan du kör M2M Bilen utanför det land du bor i.

23. KOSTNADER SOM UPPKOMMER UNDER ANVÄNDNING

Kostnader som uppkommer under användning av M2M Bilen ansvarar du för och sådana kostnader kommer inte att ingå i Månadsmedlemskapsavgiften. Sådana kostnader utgörs till exempel av bränslekostnader, elektriska laddningskostnader, kostnader för olja och spolarvätska, parkeringskostnader, vägtullar och dylikt. Till undvikande av missförstånd kommer alla kostnader som inte ingår i din Orderbekräftelse att bäras av dig.

24. ANVÄNDARMANUAL (CAR GUIDE)

Du kommer att få en användarmanual (”Car Guide") för din Månadsmedlemskapsbil i samband med leveransen. Car Guide är digitalt tillgänglig i M2M Bilen genom ägarens manual-applikation i förardisplayen, och den är också tillgänglig i Lynk & Co mobilappen och online på Hemsidan. Car Guide är din guide till din Månadsmedlemskapsbil och innehåller information om hur din Månadsmedlemskapsbil fungerar. Vi ber dig att läsa och bekanta dig med din Car Guide innan du använder din M2M Bil. Car Guide kan komma att uppdateras och ändras när nya funktioner släpps för din Lynk & Co bil.

25. SAKER DU SKA GÖRA OCH SAKER DU INTE FÅR GÖRA

DU SKA

· Läsa och sätta dig in i Car Guide och andra instruktioner som följer med din Månadsmedlemskapsbil

· Köra och använda M2M Bilen med försiktighet och följa alla trafikregler och lagstadgade föreskrifter.

· Omedelbart rapportera olyckor eller skador till oss via Engagement Center

· Omedelbart rapportera stöld eller inbrott i M2M Bilen till oss via Engagement Center

· Rapportera eventuella oväntade beteenden av M2M Bilen till Engagement Center för rådgivning

· Köra M2M Bilen med försiktighet och göra rimliga ansträngningar för att skydda M2M Bilen mot skador eller stöld. och

· Göra regelbundna kontroller av, och säkerställa att, däcktrycket, oljenivån och andra vätskenivåer är i enlighet med vad som anges i Car Guide.

DU FÅR INTE

· Röka i M2M Bilen (inklusive e-cigaretter)

· Göra förändringar av M2M Bilen

· Köra med husdjur i M2M Bilens passagerarutrymmen

· Installera tillbehör utan Vårt skriftliga tillstånd

· Transportera eller förvara farligt gods i M2M Bilen

· Köra M2M Bilen i terräng eller på vägar eller annat underlag som inte är avsedda för biltrafik

· Använda M2M Bilen för kommersiella ändamål inklusive transport av personer eller varor, körskoletjänster eller biluthyrningstjänster, eller

· Köra M2M Bilen när du inte är kapabel att göra det, till exempel under påverkan av alkohol, droger eller andra mediciner som tagits på grund av sjukdom.

26. LYNK & CO ASSISTANS

Genom vår partner erbjuder vi dig Lynk & Co Assistans under hela ditt Månadsmedlemskap. För mer information om Lynk & Co Assistans och de villkor som gäller för detta, vänligen läs användarvillkoren på vår Hemsida här.

27. BYTE AV BIL UNDER MEDLEMSKAPET

Vi kan någon gång under ditt M2M Medlemskap behöva ändra din M2M Bil eller tillfälligt byta ut den M2M Bil som du använder, till exempel för att utföra service eller reparera M2M Bilen eller helt enkelt för att vi anser att den bil du kör inom ramen för M2M Medlemskapet inte längre uppfyller vår standard. På grund av detta förbehåller vi oss rätten att byta din M2M Bil till en annan Lynk & Co-Bil, och vi kan inte under hela Avtalets löptid garantera dig tillgång till exakt den M2M Bil som framgår av den bekräftelse du fått av oss. Ett byte av Månadsmedlemskapsbil eller en utvärdering av M2M Bilen under Månadsmedlemskapet kan bara initieras av oss, och för det fall vi Initierar detta kommer vi att kontakta dig för att ordna ett byte av din Månadsmedlemskapsbil.

28. MOBILITETSTJÄNST

Du har rätt att använda vår mobilitetstjänst när din M2M Bil är i verkstaden i mer än 1 (en) arbetsdag. Mobilitetstjänsten är en del av ditt M2M Medlemskap, och du hittar mer information om denna på Hemsidan här.

III –ALLMÄNNA VILLLKOR FÖR M2M TJÄNSTER FRÅN LYNK & CO FÖR KONSUMENTER

Dessa allmänna villkor gäller för Lynk & Co’s M2M tjänster (”M2M Tjänstevillkor”) mellan Lynk & Co Sales Sweden AB, (”Lynk & Co”, “vi”, “oss”, “vår”, “vårt”, “våra”) eller något av dess Koncernbolag (vilket innebär ett bolag som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB) till dig som konsument (“du, “dig”, “din”, “dina”).

Vänligen läs igenom alla delar av dessa M2M Tjänstevillkor innan du signerar det ensidiga åtagandet enligt vilket du accepterar att bli bunden av dessa M2M Tjänstevillkor samt bekräftar att du har läst dem.

0. INFORMATION OM BOLAGET

Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045

Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige

Telefon: +46 31 309 7570

E-post: hello@lynkco.se

1. KONTAKTUPPGIFTER

Lynk & Co Customer Engagement Center (“Engagement Center”)

Telefon: 0771 200 590

E-post: hello@lynkco.com

2. OMFATTNING

Dessa M2M Tjänstevillkor utgör en integrerad del av ditt M2M Medlemskap (”M2M Tjänstevillkor”). M2M Medlemskapet ger dig tillgång till de M2M Tjänster som framgår av avsnitt 4 (”M2M Tjänster”) och gäller enbart för den M2M Bil som du har tillgång till genom ditt M2M Medlemskap.

3. TJÄNSTER

Som en del av ditt M2M Medlemskap har du tillgång till de M2M-Tjänster som är beskrivna nedan i detta avsnitt 4.

3.1. Schemlagt underhåll

Vi tar hand om M2M Bilen under hela ditt M2M Medlemskap. Vi kommer att genomföra schemalagt underhåll var 24:e (tjugofjärde) månad eller var 30 000:e (trettiotusende) kilometer, beroende på vad som inträffar först. Det schemalagda underhållet kommer att utföras av i en av vår samarbetspartners verkstäder i det land där M2M Bilen är registrerad. Underhållet kommer att utföras i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Detta inkluderar, men är inte begränsat till, kontroller av fordonets funktionsduglighet, säkerhetssystem, nivå av förslitning och vätskenivåer, mjukvaruuppdateringar samt utbyte av delar, såsom motor- och luftfilter, kamrem och tändstift i enlighet med föreskrivna utbytesintervall. Arbetskostnaderna för underhållet och eventuella utbytesdelar är inkluderat i M2M Medlemskapet.

En detaljerad beskrivning över vilka åtgärder som vidtagits i samband med det schemalagda underhållet kommer att anges i bilens servicehandbok.

Följande åtgärder ingår inte i det schemalagda underhållet

- Påfyllning av olja och andra vätskor i tiden mellan de respektive schemalagda underhållstillfällena.

Det schemalagda underhållet innefattar en upphämtnings- och leveransservice av M2M Bilen (“Upphämtning- och Leverans av M2M Bilen”). För att kunna genomföra det schemalagda underhållet och Upphämtning- och Leverans av M2M Bilen kommer vi att ta kontakt med dig innan det är dags för schemalagt underhåll. Upphämtning- och Leverans av M2M Bilen regleras genom separata villkor som du hittar här.

3.2. Mobilitetslösning

Om du, på grund av att M2M Bilen ska vara på en av vår samarbetspartners verkstäder, inte har tillgång till M2M Bilen under en längre period än en (1) kalenderdag, med undantag för försäkringsrelaterade ärenden eller vägassistans (vilket omfattas av egna villkor som du hittar på vår hemsida här), erbjuder vi dig en ersättningsbil eller annan mobilitetslösning för den perioden, enligt ditt önskemål. Du kan läsa mer om tillgängliga mobilitetslösningar här.

3.3. Förebyggande åtgärder

Vi kommer kontinuerligt att läsa av data från M2M Bilen för att kontrollera och säkerställa dess prestanda samt för att kunna planera för underhåll och reparationer.

3.4. Uppkopplade Tjänster

Din Månadsmedlemskapsbil levereras med Uppkopplade Tjänster, vilka delas in i två kategorier: ”Standardtjänster” respektive ”Premiumtjänster”. Tillgång till och användande av de Uppkopplade Tjänsterna är underkastat (i) våra villkor för Uppkopplade Tjänster (tillgängliga på Vår hemsida här), (ii) vår policy för skälig användning (tillgänglig på vår hemsida här), och (iii) vår internetleverantörs villkor (tillgängliga på vår hemsida här).

Din tillgång till och användande av Standardtjänsterna tillhandahålls av Lynk & Co utan extra kostnad som en del av din Månadsmedlemskapsbil. Tillgången och användandet av Premiumtjänsterna är inkluderat i ditt Månadsmedlemskap. Ditt Månadsmedlemskap inkluderar även – inom ramarna för vår policy för skälig användning – den datamängd som användandet av Premiumtjänsterna innefattar.

4. DINA ÅTAGANDEN

Vårt tillhandahållande av M2M Tjänster till dig är avhängigt av att du som konsument åtar dig följande:

- Bruka och vårda M2M Bilen i enlighet med vad som föreskrivs i användarmanualen (“Car Guide”),

- Regelbundet kontrollera vätske- och oljenivåer och vid behov och på egen bekostnad fylla på dessa enligt vad som föreskrivs i Car Guide,

- Hålla M2M Bilen tillgänglig för schemalagt underhåll enligt överenskommelse, och

- Informera oss snarast genom att kontakta Engagement Center om:

- Det uppstår skador eller fel på M2M Bilen, och

- Det finns anledning att anta att M2M Bilen behöver service före tidpunkten för schemalagt underhåll.

5. GILTIGHETSTID OCH UPPHÖRANDE

M2M Tjänsten kommer att tillhandahållas till dig i enlighet med M2M Tjänstevillkoren under hela ditt M2M Medlemskap.

M2M Tjänstevillkoren kommer att automatiskt upphöra när ditt M2M Medlemskap upphör.

6. AVGIFT

M2M Tjänsten utgör en integrerad del av ditt M2M Medlemskap och M2M Tjänsterna i avsnitt 4 kommer att utföras utan extra kostnad för dig.

 

BILAGA 1 – LISTA ÖVER TILLÄGGSAVGIFTER INKLUSIVE MOMS

0. ÖVERSTIGANDE KÖRSTRÄCKA

1,50 SEK per överstigande kilometer

1. SKICK PÅ M2M-BIL VID RETUR

Exempel på överträdelser:

· M2M Bilen har inte rengjorts (invändigt och/eller utvändigt),

· Lukt i M2M Bilen (t.ex. rök, husdjur, kräkning osv.),

· M2M Bilen återlämnas utan full bränsletank,

· Överdrivet slitage på M2M Bilen (t.ex. repor, stenskott, sliten interiör),

· Otillåtna ändringar av M2M Bilen som måste återställas (t.ex. dekaler, takbox osv.)

· Saknade delar (t.ex. servicemanual, laddningskabel, dragkrok)

Ytterligare avgifter i förhållande till bilens skick vid returpunkten är varierande och debiteras baserat på det arbete som krävs för att återställa fordonet.

2. BÖTER OCH AVGIFTER

Exempel på avgifter som kan uppstå under kontraktet:

· Parkeringsavgifter

· Böter för trafikbrott

· Trängselavgift

· Vägtullar

Ytterligare kostnader relaterade till böter och avgifter kommer att debiteras baserat på böternas eller avgiftens belopp. Dessutom kommer Lynk & Co att inkludera en administrativ avgift på trettio kronor (SEK 30) exkl. Moms i händelse av böter och överträdelseavgifter.

3. SKADEHANTERINGSAVGIFT

Om M2M Bilen är med om en olycka eller skadas är du ansvarig för de faktiska kostnaderna för att reparera sådana skador. Om sådan olycka eller skada inte beror på ditt brott mot dessa M2M Villkor är ditt ansvar dock begränsat till Skadehanteringsavgiften om femtusen kronor (SEK 5 000) även om våra faktiska kostnader överstiger detta belopp.

BILAGA 2 – UPPKOPPLADE TJÄNSTER

här