logotyp

Allmänna villkor för Lynk & Co månadsmedlemskap för icke-konsumenter

Giltiga från och med 1 januari 2023

1. INTRODUKTION
Dessa allmänna villkor (”Månadsmedlemskapvillkoren”) gäller för ett månadsmedlemskap för en Lynk & Co-bil (”Månadsmedlemskap”) som gäller mellan Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag, (”Lynk & Co”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”) till dig som näringsidkare (”Köparen”, ”Du”, ”Din”). Lynk & Co och Köparen benämns nedan tillsammans som ”Parterna” och var för sig för en ”Part”.

Om Köparen önskar lägga en ny order för ytterligare Månadsmedlemskap kommer en ny version av Månadsmedlemskapsvillkoren att skickas och tillämpas på den nya ordern. 

Med ”Koncernbolag” avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50 % av Lynk & Co International AB, organisationsnummer 559151-8161.

2. BOLAGSINFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER
2.1. Bolagsinformation

Lynk & Co Sales Sweden AB, organisationsnummer: 559261-3045 
Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige

Telefonnummer: +46 31 309 7570
E-postadress: hello@lynkco.se   

2.2. Kontaktuppgifter
Lynk & Co Customer Engagement Center (“Engagement Center”)
Telefon nr: 0771 200 590 
E-post: hello@lynkco.com  
 
3. AVTALSHANDLINGAR 
Avtalet mellan Parterna för Månadsmedlemskapet (”Avtalet”) består av följande handlingar: 
1) Orderformuläret
2) Dessa Månadsmedlemskapsvillkor
Avsnitt I Registrera ett Månadsmedlemskap
Avsnitt II Månadsmedlemskapsbilen och användarvillkor
Avsnitt III Månadsmedlemskapstjänster
3) Bilaga 1 Lista över tilläggsavgifter exklusive moms


För det fall bestämmelser i handlingarna ovan skulle strida mot varandra, eller om det i annat fall uppstår motstridigheter i tolkningen av desamma, ska handlingarna ha företräde gentemot varandra enligt den ordning som listats ovan, såtillvida inte omständigheterna tydligt påkallar en annan företrädesordning. Ytterligare villkor eller avtal kan gälla för övriga tjänster som du köper av Oss i samband med Ditt Månadsmedlemskap.

Vi kan komma att göra ändringar av bestämmelserna i något av de dokument eller policyer som refereras till i dessa Månadsmedlemskapsvillkor.  


I. REGISTRERA ETT MÅNADSMEDLEMSKAP

4. INGÅENDE AV AVTAL FÖR MÅNADSMEDLEMSKAP
När båda Parterna skrivit under ”Orderformuläret”, ingår Köparen ett bindande avtal för Månadsmedlemskapet med Lynk & Co. Priset för Månadsmedlemskapet och specifikationerna för den Lynk & Co-bil som tillhör Månadsmedlemskapet (”Månadsmedlemskapsbilen”) framgår av framsidan av Orderformuläret. 

När Du ingår ett Avtal för Månadsmedlemskapet bekräftar och garanterar Du att Du inte är listad, eller agerar på uppdrag av en person (fysisk eller juridisk) som är listad på någon av Förenta nationernas, Europeiska unionens eller USA:s sanktionslistor och att Du inte kommer sälja, överföra eller på något annat sätt göra en Lynk & Co-bil tillgänglig för en sådan person. Om det visar sig att Du inte lever upp till denna garanti kommer Avtalet att hävas automatiskt, varvid Lynk & Co inte är skyldigt att ersätta Dig för några kostnader samt är förhindrade av lag att genomföra någon återbetalning av redan betalade avgifter eller delar av priset.

5. FORDONSKONFIGURATION
Din valda Lynk & Co-bilkonfiguration (”Månadsmedlemskapsbilen”) framgår av Orderformuläret. 

Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar av Din valda Månadsmedlemskapsbil, så länge sådana förändringar inte väsentligen påverkar Månadsmedlemskapsbilens kvalitet eller prestanda. 

6. PRIS
6.1. Månadsmedlemskapsavgiften

Avgiften för Ditt Månadsmedlemskap inkluderar Din Månadsmedlemskapsbil och de eventuella tilläggstjänster som Du valt och som framgår av Orderformuläret (”Månadsmedlemskapsavgiften”). Din Månadsmedlemskapsavgift per faktureringsperiod framgår av Orderformuläret. Om vi inte uttryckligen anger något annat, exkluderar de visade priserna mervärdesskatt (”moms”) och inkluderar inte eventuell leveransavgift. I stället betalas leveransavgift separat i de fall där leveransavgift blir aktuellt.

Månadsmedlemskapsavgiften ska betelas per faktureringsperiod. Faktureringsperioden börjar den dag då Din Månadsmedlemskapsbil levereras till dig av Oss och sluta samma dag efterföljande kalendermånad (”Faktureringsperioden”). Till exempel: om Månadsmedlemskapsbilen levereras den tionde mars är Faktureringsperioden mellan den tioende mars och den tioende april där den första faktureringsdagen är den tionde mars och den andra faktureringsdagen är den tionde april och så vidare. 

Din Månadsmedlemskapsavgift ska betalas i enlighet med de instruktioner som framgår av den faktura som utfärdats av Lynk & Co. Lynk & Co förbehåller sig dock rätten att, om Lynk & Co anser så vara nödvändigt, tillämpa en längre faktureringsperiod. 

6.2. Tillkommande avgifter
Du kan komma att behöva betala ytterligare avgifter till Oss (utöver Din Månadsmedlemskapsavgift) för kostnader som uppstått under Din användning av Månadsmedlemskapsbilen, men som har debiterats Oss i egenskap av registrerad ägare till Månadsmedlemskapsbilen. Detta kan till exempel röra sig om vägtullar, parkeringsböter och trängselavgifter som du ådrar dig under Månadsmedlemskapet. Sådana kostnader kommer Lynk & Co att antingen lägga till på din Månadsmedlemsavgift eller fakturera dig separat. I vissa fall kommer vi att debitera dig en administrativ avgift om SEK 30 exkl. moms. En fullständig lista över, dels vilka extra tilläggsavgifter Vi kommer att debitera Dig utöver Din Månadsmedlemskapsavgift om du så skulle ådra dig dem, dels vilka tilläggsavgifter som medför en administrativ avgift finns i Bilaga 1. 

7. BETALNING
Om inte annat överenskommits ska alla fakturor betalas genom banköverföring i enlighet med de instruktioner som framgår av den faktura som Lynk & Co utställt till Dig. 

7.1. Kreditupplysning
Vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av Din trovärdighet och behörighet baserat på Dina bolagsuppgifter och Din kreditvärdighet. 

Vi förbehåller Oss rätten att utse ett kreditupplysningsföretag för att göra kreditbedömningen. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan placera ett sökavtryck på Din kreditupplysning som kan ses av andra. Du bör också få ett meddelande från kreditupplysningsföretaget om att Vi har gjort en kreditupplysning av Dig och Vi kan komma att avböja att ingå Avtalet baserat på kreditupplysningen. 

7.2. Betalningsförsening
Du är ansvarig för att Din Månadsmedlemskapsavgift och eventuella ytterligare avgifter betalas i enlighet med de instruktioner Vi ger Dig. Om Du inte har betalat Din Månadsmedlemskapsavgift på förfallodagen skickar vi en (1) påminnelse till dig om att göra en sådan betalning omedelbart. Vi förbehåller oss rätten att ta ut ränta på utestående belopp om Du är försenad med betalningen.
 
Om Vi inte har mottagit Din betalning inom tre (3) arbetsdagar (måndag - fredag) efter en sådan första påminnelse kommer Vi att inleda en formell påminnelse, indrivningsprocedurer och inkasseringsåtgärder, vilket kan medföra extra kostnader för Dig. Dessutom har Vi rätt att debitera Dig en påminnelseavgift om SEK 60.

Om Vi inte har fått betalning av Din Månadsmedlemskapsavgift tio (10) dagar efter förfallodagen, har Vi rätt att säga upp Avtalet. Om Vi väljer att göra så kommer Du att informeras om detta via e-post och om inte betalning har mottagits av oss senast fyra (4) dagar efter datumet för uppsägningsbrevet (“Uppsägningsdatum”) avslutas Avtalet på Uppsägningsdatumet.

8. LEVERANS
8.1. Allmänt

De olika leveransalternativen som Vi erbjuder är beroende dels av tillgänglighet, dels av villkoren för leveranspolicy, som Du kan hitta på Vår hemsida här (”Leveranspolicyn”). Leverans är endast tillgängligt inom Sverige. 

För Månadsmedlemskapsbilar som är planerade för leverans mer än sex (6) månader efter dagen för ingåendet av detta Avtal förbehåller Vi oss rätten att göra en rimlig ökning av priset med hänsyn till faktorer som inflation, ökning av råvarukostnader eller frakt och hantering avgifter. Vi meddelar Dig om en sådan prishöjning skulle bli nödvändig. Om Du inte accepterar ökningen har Du rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 9.3. 

Vid leverans kommer Vi att be den person som Du utsett att fysiskt närvara vid leveransen av Månadsmedlemskapsbilen att bekräfta sin identitet och underteckna en leveransbekräftelse. 

8.2. Leveransändringar
Du kan i vissa fall ändra ditt valda leveransalternativ. Även om detta inte alltid är möjligt kommer Vi att göra Vårt bästa för att tillgodose en sådan önskan. I vissa fall kan en ändring av leveransalternativ endast göras mot en avgift, som i sådant fall ska betalas av Dig. Vi kommer alltid att informera dig om en eventuell avgift blir aktuell innan Vi godkänner Din ändring av leveransalternativ. Om Du ändrar ditt valda leveransalternativ från ett alternativ som Vi tillhandahåller utan kostnad, till ett leveransalternativ som Vi tillhandahåller mot en leveransavgift, ska sådan leveransavgift betalas separat. 

För mer information om, och i så fall hur, Du kan ändra leveransalternativ samt information om när en avgift för ändring av leveransavgift aktualiseras, vänligen se Vår Leveranspolicy. 

8.3. Leveransförsening
Leveranstider är uppskattning och samtidigt som Vi alltid gör Vårt bästa för att leverera inom utsatt beräknad leveranstid så kan Vi inte garantera en exakt tid för leverans. 

Om Vi inte skulle kunna leverera Din Månadsmedlemskapsbil på överenskommen tid, kommer Vi att informera dig därom så fort vi kan. Vi kommer också att informera Dig om en ny beräknad leveranstid. 

8.4. Ej uthämtade leveranser
Om Du, oavsett anledning, inte hämtar ut Din Månadsmedlemskapsbil i enlighet med Ditt valda leveransalternativ och Din valda tid för leverans, kommer Din Månadsmedlemskapsbil att återlämnas till Oss och Vi kommer att debitera Dig för kostnaden för återlämning av Månadsmedlemskapsbilen.
 
8.5. Äganderätt
Äganderätten till Månadsmedlemskapsbilen kommer inte att övergå till Dig någon gång under Månadsmedlemskapet eller därefter. Månadsmedlemskapsbilen och eventuella tillbehör till denna är enbart Lynk & Co:s egendom och Månadsmedlemskapsbilen kommer att vara registrerad i Vårt namn. För det fall Du inte betalar Din Månadsmedlemskapsavgift, förbehåller Vi oss rätten att återta Månadsmedlemskapsnilen utan att i förväg informera Dig om Vår avsikt att göra så.

9. MÅNADSMEDLEMSKAPETS PERIOD OCH UPPSÄGNING
9.1. Månadsmedlemskapets period

Ditt Månadsmedlemskap börjar från den dag då Du tar emot Din Månadsmedlemskapsbil och förnyas automatiskt för ytterligare en Faktureringsperiod i taget förutsatt att du inte säger upp Ditt Månadsmedlemskap genom att skriftligen meddela Oss därom. Detsamma gäller även för det fall Du inte skulle hämta ut Månadsmedlemskapsbilen vid den överenskomna leveranstiden, men inte om Vi inte levererar Månadsmedlemskapsbilen vid den överenskomna leveranstiden. I det senare fallet börjar Ditt Månadsmedlemskap gälla först när Vi levererat Månadsmedlemskapsnilen till Dig. Detaljerna kring hur Du säger upp ditt Månadsmedlemskap finns i punkt 9.3 nedan.  

9.2. Minimiperiod
Månadsmedlemskapet kan som minst pågå under en (1) Faktureringsperiod vilket innebär att Du måste avbryta Ditt Månadsmedlemskap senast tjugo (20) dagar före nästkommande faktureringsdag för att Månadsmedlemskapet inte ska löpa under ytterligare en Faktureringsperiod. Om Du har köpt flera Månadsmedlemskap och önskar endast säga upp ett eller vissa specifika av dessa Månadsmedlemskap, måste Du tillhandahålla Oss tydliga och skriftliga instruktioner om vilket eller vilka Månadsmedlemskap som ska sägas upp. 

9.3. Din uppsägning av Månadsmedlemskapet
Du kan säga upp Avtalet när som helst genom att skriftligen informera oss om Din önskan att säga upp Avtalet. Vi kräver minst tjugo (20) dagars varsel om Din önskan att säga upp Avtalet. Detta innebär att Du inte kommer att vara skyldig att betala för ytterligare en Faktureringsperiod om Du har informerat Oss om Din önskan att säga upp Avtalet senast tjugo (20) dagar innan nästa Faktureringsdatum inträffar (vilket är detsamma varje månad och har definierats ovan). Om Vi får din begäran om uppsägning av Avtalet senare än tjugo (20) dagar innan Ditt nästa faktureringsdatum inträffar, fortsätter Ditt Avtal att löpa under ytterligare en Faktureringsperiod efter Ditt faktureringsdatum och avslutas därefter (dvs. i slutet av Faktureringsperioden).

Efter att Du informerat Oss om Din önskan att säga upp Avtalet kommer ditt Månadsmedlemskap fortsätta att vara gällande och Du kan fortsätta att använda din Månadsmedlemskapsbil till dess att den återlämnas i enlighet med avsnitt 11 nedan. 

Om Månadsmedlemskapsbilen inte återlämnas till Oss i tid kommer Vi att inleda ett förfarande för att återta Månadsmedlemskapsbilen. Vi kommer att debitera Dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på SEK 250 för varje dag som Månadsmedlemskap-bilen inte har återlämnats till Oss. Observera att Månadsmedlemskapsnilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 11  och att Du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att Månadsmedlemskapsbilens skick inte stämmer överens därmed.

9.4. Vår uppsägning av Månadsmedlemskapet
Som nämnts ovan har Vi rätt att säga upp Ditt Avtal med Oss på grund av bristande betalning, varpå Du kommer att få ett uppsägningsbrev från Oss som informerar Dig om uppsägningen om att en sådan uppsägning träder i kraft fyra (4) dagar efter datumet för uppsägningsbrevet (”Uppsägningsdagen”). Detta innebär att Du måste återlämna Månadsmedlemskapsbilen till Oss senast på Uppsägningsdagen. Du kan ordna återlämning av Din Månadsmedlemskapsbil med hjälp av Engagement Center. Med tanke på den begränsade tidsramen är det viktigt att Du kontaktar Engagement Center omedelbart efter mottagandet av uppsägningsbrevet. 

Om Månadsmedlemskapsbilen inte återlämnas till oss inom den angivna tidsramen ovan kommer vi att inleda ett förfarande för att återta Månadsmedlemskapsbilen. Vi kommer att debitera dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på SEK 250 (tvåhundrafemtio) för varje dag som Månadsmedlemskapsbilen inte har återlämnats till Oss. Observera att Månadsmedlemskapsbilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 11 och att du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att Månadsmedlemskapsbilens skick inte stämmer överens med detta.

Vi har rätt att säga upp ditt Avtal med omedelbar verkan varefter alla dina skulder till Oss omedelbart måste betalas om: 
a) Du vid mer än ett tillfälle väsentligt brutit mot villkoren i Avtalet,
b) En kreditrapport visar att Du har betalningsanmärkningar eller att Vi på annat sätt har rimlig anledning att anta att Du saknar betalningsförmåga,
c) Du underlåter att betala Månadsmedlemskapsavgiften på faktureringsdatumet vid mer än ett (1) tillfälle,
d) Du underlåter att uppfylla andra betalningsskyldigheter gentemot Oss samt betalar inte inom en viss tid efter att en påminnelse har skickats till Dig,
e) Månadsmedlemskapsbilen utsätts för onormal användning eller dålig hantering,
f) Du tillhandahåller felaktig eller på annat sätt oriktig information,
g) Du i övrigt bryter mot en bestämmelse i Avtalet eller någon användarinstruktion utfärdad av Oss,
h) Du, utan vårt tillstånd, har kört eller försökt köra Månadsmedlemskapsbilen utanför det tillåtna territoriet, eller
i) Du anses, efter Lynk & Co:s rimliga bedömning, vara på obestånd, begärts i konkurs eller på annat sätt inlett förfarande för konkurs, insolvens eller rekonstruktion. 

Om Vi säger upp Avtalet enligt ovan har Vi rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att återta Månadsmedlemskapsbilen med omedelbar verkan. Vi kan i så fall komma att kontakta Polisen, Tullverket eller annan myndighet som kan agera i Vårt intresse och som har rätt att beslagta Månadsmedlemskapsbilen.

Du är också skyldig att betala en avgift om SEK 250 exkl. moms för varje dag som Månadsmedlemskapsbilen inte har återlämnats i enlighet med Avtalet. Skulle skicket på Månadsmedlemskapsbilen inte vara i enlighet med vad som föreskrivs i avsnitt 11 är Du ersättningsskyldig för eventuella skador kopplade därtill. 

10. ÄNDRINGAR AV AVTALET
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Avtalet samt i andra dokument som ingår, eller hänvisas till, i detta Avtal samt att ändra priset på ditt Månadsmedlemskap. Vi kommer att meddela Dig om sådana ändringar i förväg och informera Dig om hur Du kan acceptera dessa ändringar. Om Vi gör en ändring av priset har Du valet att antingen godkänna prisändringen genom att acceptera det enligt instruktionerna i meddelandet som informerar Dig om prisändringen eller säga upp Ditt Månadsmedlemskap enligt avsnitt 9.3. Om Du inte meddelar oss att Du inte godkänner ändringen utgår Vi från att Du accepterar ändringarna. Vi kommer alltid att påminna Dig om detta när Vi kommunicerar eventuell ändring till Dig. Eventuella prisändringar träder i kraft 30 (triettio) dagar efter att Du har informerats om sådan ändring.

11. ÅTERLÄMNING AV DIN MÅNADSMEDLEMSKAPSBIL 
11.1. Allmänt

Om Du säger upp Avtalet måste Du återlämna Månadsmedlemskapsbilen till Oss. För att göra så måste Du ordna återlämning med hjälp av Engagement Center. Du kommer att behöva stå för kostnaden för återlämningen. För att återlämna Månadsmedlemskapsbilen till Oss kan Du välja mellan alternativen i Vår policy för återlämning av bil. Du måste även informera Oss om vilket alternativ Du väljer innan Du återlämnar Månadsmedlemskapsbilen för att Vi ska kunna bistå Dig vid återlämningen.

Observera att om den sista dagen för Ditt Avtal infaller på en lördag, söndag eller helgdag, kan Vi komma att kräva att Du återlämnar Månadsmedlemskapsbilen eller ordnar med upphämtning av densamma innan den sista dagen av ditt Månadsmedlemskap.

11.2. Månadsmedlemskapsbilens skick vid återlämnandet
Var noga med att förbereda Din Månadsmedlemskapsbil inför återlämnandet. Månadsmedlemskapsbilen måste återlämnas till oss:
med full bränsletank. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en kostnad för bränsle och en administrativ avgift om Du återlämnar Månadsmedlemskapsbilen utan full bränsletank;
med alla personliga tillhörigheter borttagna (Vi tar inte ansvar för förlust av egendom som finns kvar i Månadsmedlemskapsbilen);
i rent skick;
med samtliga olyckor och skador i god tid dessförinnan rapporterade; och
med alla delar och dokument som medföljer Månadsmedlemskapsbilen

Vid återlämnandet förbehåller Vi oss rätten att inspektera Månadsmedlemskapsbilen tillsammans med Dig. När Du återlämnar Månadsmedlemskapsbilen till Oss, alternativt när Vi hämtar Månadsmedlemskapsbilen från Dig på begäran, kommer Vi att bedöma Månadsmedlemskapsbilens skick. Detta omfattar bl.a. bedömningar av om Månadsmedlemskapsbilen är rengjord, eventuella skador och att de delar och dokument som medföljde Månadsmedlemskapsbilen fortfarande finns kvar. Resultatet av denna bedömning kommer att dokumenteras och Du kan komma att behöva betala för eventuella reparationskostnader i enlighet med Vår slitagepolicy (som finns på Vår hemsida här) samt eventuella ytterligare avgifter i enlighet med listan över ytterligare avgifter i Bilaga 1.

11.3. Avläsning av körsträcka
Vid återlämning kommer Vi att avläsa den slutliga körsträckan för din Månadsmedlemskapsbil och beräkna eventuella kostnader som Du ska betala enligt avsnitt 22 nedan.

12. FÖRSÄKRING OCH SKADEHANTERINGSAVGIFT
Månadsmedlemskapet inkluderar fordons- och trafikförsäkring (”Försäkring”) som inkluderar täckning för: 
Tredjepartsskador;
Skador på Månadsmedlemskapsbilen; och
Separat personskadetäckning för föraren.

Försäkringen tillhandahålls av Vår försäkringspartner och regleras av Vår försäkringspartners försäkringsvillkor. Försäkringsvillkoren kan Du hitta på Vår hemsida här. Du ansvarar för att Ditt användande av Månadsmedlemskapsbilen sker i enlighet med villkoren fölr Försäkringen. Observera att villkoren för Försäkringen kan innebära ytterliga skyldigheter och restriktioner för Din användning av Månadsmedlemskapsbilen. Vi rekommenderar att Du tar dig tiden att läsa och förstå dessa villkor innan Du tar emot Din Månadsmedlemskapsbil. 

Det är inte möjligt att teckna Din egen försäkring eller göra några ändringar av den existerande Försäkringen. 

13. ANSVAR
13.1. Vårt ansvar gentemot Dig 

Inget i dessa Månadsmedlemskapsvillkor kommer att exkludera eller begränsa Vårt ansvar på något sätt i de fall där det skulle vara otillåtet enligt lag att exkludera eller begränsa Vårt ansvar.  

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av ett brott mot Avtalet eller för bristande uppfyllelse av Avtalet om orsaken till det beror på händelser som ligger utanför Vår kontroll. Vi ansvarar inte heller för förluster som uppstår i anledning av att vi är förhindrade eller i dröjsmål med att agera i enlighet med Avtalet på grund av något som Du (eller någon som agerar för Din räkning) gör eller underlåter att göra.

Vi ansvarar inte för någon typ av indirekt förlust eller följdförlust, till exempel förlust av vinst eller förlust av möjligheter. För att kunna kräva ersättning måste förlusterna eller kostnaderna faktiskt ha inträffat. 

Om du upptäcker att din Månadsmedlemskapsbil är behäftad med avvikelser eller fel som påverkar Din användning av Månadsmedlemskapsbilen kommer Vi efter eget skön välja att reparera eller byta ut Månadsmedlemskapsbilen, så länge avvikelsen eller felet inte är hänförligt till Dig. Om Du upptäcker att Din Månadsmedlemskapsbil är behäftad med avvikelser eller fel på sätt som nu beskrivits ber Vi Dig att meddela Oss så snart som möjligt, antingen så fort du fått Månadsmedlemskapsbilen och märker felet, eller när Du annars senare märker felet.

Vårt totala ansvar gentemot Dig för förlust med anledning av skador som uppstår i samband med Avtalet är begränsat till det totala värdet av Avtalet. 

13.2. Ditt ansvar gentemot Oss
Du är ansvarig för att följa bestämmelserna i dessa Månadsmedlemskapsvillkor och Vår försäkringspartners villkor tillämpliga på Försäkringen. Om Vi inte kan få ersättning från Försäkringen från Vår försäkringspartner på grund av omständigheter hänförliga till Dig, är Du ansvarig för eventuella förluster med anledning därav, till exempel, men inte begränsat till, skada eller stöld. Du ansvarar för samtliga förare. 

Som nämnts ovan är Du ansvarig för alla avgifter och böter, såsom parkerings- och fortkörningsböter samt trafik- och trängselavgifter som uppkommer under ditt Månadsmedlemskap. Vi kommer antingen att (i) betala sådana kostnader som riktas mot Oss i egenskap av registrerad ägare till Månadsmedlemskapsbilen och därefter debitera Dig dessa kostnader, eller (ii) tillhandahålla information om Dig till relevant myndighet och/eller annan tredje part i syfte att överföra betalningsskyldigheten för sådana kostnader, avgifter och/eller böter på Dig. Böter och avgifter som uppstår när någon annan med Din tillåtelse kör Månadsmedlemskapsbilen kommer att hanteras av Oss som om de har orsakats av Dig.  Vi förbehåller oss rätten att fakturera Dig för sådana kostnader även efter att Avtalet sagts upp. 

14. FORCE MAJEURE
Ingendera av Parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för fel i eller förseningar av utförandet av Parts skyldigheter under detta Avtal om, och i den utsträckning, som sådana fel eller förseningar orsakats av omständigheter som är utanför sådan Parts kontroll och som den drabbade Parten inte rimligen kunnat förutse eller förhindrat genom vidtagande av rimlig försiktighet (”Force Majeure”). Force Majeure kan inkludera (utan begränsning) naturkatastrofer, krig, uppror, terrorism, civil olydniad, mobilisering, allmänna energiavbrott, konfiskering, monetära restriktioner, epidemier/pandemier, globala störningar av komponenttillgångar och leveranser samt myndighetsingripanden och/eller -beslut (exklusive omständigheter som orsakats av Parts bristande uppfyllande av skyldigheter enligt tillämplig lag eller detta Avtal) och därmed likställda omständigheter. 

15. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
I, eller i anslutning till, Månadsmedlemskapsbilen kan Du komma att få tillgång till funktioner och tjänster som är skyddade av immateriella rättigheter (”IP”). Din licens och dina rättigheter i förhållande till IP:n kan vara underkastat Våra villkor för uppkopplade tjänster (de ”Uppkopplade Tjänsterna”) vilka finns på Vår hemsida här. I de fall villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna inte uttryckligen reglerar användandet av funktioner och tjänster skyddade av IP, upplåter Vi en icke-exklusiv, icke underlicensierbar och icke-överlåtbar licens till Dig att använda sådan IP endast (i) internt i samband med Månadsmedlemskapsbilen och för sådan användning som IP:n tillgängliggjordes, och (ii) i enlighet med eventuella villkor för IP. 

IP:n får inte distribueras eller röjas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än vad som är tillåtet enligt tillämpliga villkor för IP:n. 

I, eller i anslutning till, Månadsmedlemskapsbilen kan Du och förare av Månadsmedlemskapsbilen komma att få tillgång till IP tillhörande en tredje part (”3PIP”). Sådan 3PIP kan vara underkastat separata villkor utfärdade av den tredje parten, vilka Lynk & Co kan komma att tillhandahålla Dig eller hänvisa Dig till för Dig att läsa eller ladda ned från den tredje partens hemsida. I sådant fall är Du ansvarig för att läsa och följa sådana villkor. 

Om inte annat anges i separata tredjepartsvillkor är användningen av 3PIP begränsad enbart till (i) sådan användning som sker i samband med användningen av Månadsmedlemskapsbilen, och (ii) den tillåtna användningen som 3PIP tillgängliggjordes.

16. RÄTTIGHETSINNEHAVARE 
Alla rättigheter avseende bilder, filmer och annat material som visas på Vår hemsida, i Våra klubbar, i Vårt marknadsföringsmaterial samt all IP kopplad till Månadsmedlemskapsbilen ägs av, eller licensieras till, Lynk & Co och sådant material får inte användas utan Vårt skriftliga godkännande. 

Bilderna, filmerna och allt annat material som visas på Vår hemsida eller i marknadsföringsmaterial visas i illustrativa syften enbart. Vi har ansträngt oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget men Månadsmedlemskapsbilens verkliga utseende kan komma att avvika från avbildningarna. 

17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER 
Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra Våra skyldigheter enligt detta Avtal och att överlåta Våra rättigheter under Avtalet till ett Koncernbolag eller en tredje part. Denna rätt kommer inte att påverka Dina rättigheter och Våra skyldigheter enligt dessa Månadsmedlemskapsvillkor. Du har inte rätt att, utan ett på förhand utgivet skriftligt medgivande från Lynk & Co, överlåta hela eller delar av Avtalet, eller några av Dina rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet.

18. PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITET
I den utsträckning som Lynk & Co inom ramen för detta Avtal behandlar personuppgifter hänförliga till Köparen, förare och passagerare, kommer Lynk & Co att vara personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Lynk & Co kommer även att vara personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter hänförliga till föraren av Månadsmedlemskapsbilen i enlighet med vad som föreskrivs i villkoren för de Uppkopplade Tjänster. Information om hur Vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy som Du hittar på Vår hemsida här. Köparen ska tillse att samtliga förare och passagerare informeras om Vår integritetspolicy. 

19. UPPKOPPLADE TJÄNSTER
Månadsmedlemskapsbilen är utrustad med Uppkopplade Tjänster som är tillgängliga genom Månadsmedlemskapsbilen och Lynk & Co:s app. De Uppkopplade Tjänsterna är underkastade särskilda villkor som är tillämpliga för förare av Månadsmedlemskapsbilen och som återfinns på Vår hemsida här. Villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna förutsätter att föraren godkänner villkoren på förhand. Köparen ska därför (i) tillse att förare informeras om, godkänner och följer villkoren, och (ii) informerare förare om behandlingen av personuppgifter hänförliga till förare och eventuella passagerare som använder de Uppkopplade Tjänsterna. Lynk & Co förbehåller sig rätten att inspektera och utvärdera sättet som Du tillser att godkännande och efterföljandet av villkoren som reglerar de Uppkopplade Tjänsterna. 

20. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 
Om någon bestämmelse i Avtalet eller i dessa Månadsmedlemskapsvillkor bedöms vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kan göras gällande ska så inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller dessa Månadsmedlemskapsvillkor.

21. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 
Alla Avtal mellan dig och oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges. 

Eventuella tvister med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

Parterna godtar och åtar sig att hålla samtliga förfaranden som genomförs i enlighet med denna punkt 21 ska vara konfidentiella i den utsträckning som tillåts enligt lag. Detta sekretessåtagande ska täcka all information som lämnas ut under sådana förfaranden liksom varje beslut som fattas under sådant förfarande. Information som täcks in under detta sekretessåtagande får inte lämnas ut till en tredje part utan Parternas skriftliga medgivanden. Oaktat det föregående ska ingen Part vara förhindrad att yppa sådan information i den utsträckning så krävs för att försvara sina rättigheter i anslutning till en tvist eller om sådant yppande krävs enligt tillämplig lag, dom, domstolsföreläggande eller i enlighet med tillämpliga regler för börs och/eller handelsplattform.

II. MÅNADSMEDLEMSKAPSBILEN OCH ANVÄNDARVILLKOR 

Du kan använda Månadsmedlemskapsbilen under hela Ditt Månadsmedlemskap i enlighet med nedanstående.

22. MÅNADSVIS KÖRSTRÄCKA
Ditt Månadsmedlemskap inkluderar en körsträcka om 1 250 kilometer per månad (den ”Inkluderade Körsträckan”). Du kan köra Månadsmedlemskapsbilen upp till den Inkluderade Körsträckan utan att det medför några tillkommande kostnader i din Månadsmedlemskapsavgift.

Vid beräkningen av vilken sträcka Du har kört Månadsmedlemskapsbilen omfattas samtliga sträckor som Månadsmedlemskapsbilen har körts, oavsett vem som kört Månadsmedlemskapsbilen. Detta innebär att i den Inkluderade Körsträckan innefattas även de kilometer som körts medan Månadsmedlemskapsbilen delas på Lynk & Co:s bildelninsgplattform samt om Månadsmedlemskapsbilen i andra fall körs av någon annan än Du. 

Även om den Inkluderade Körsträckan anges per månad kommer vi inte att beräkna Dina körsträckor på månadsbasis utan Vi beräknar istället Din totala körsträcka vid slutet av Avtalet. Körsträckor kan därför föras över mellan månader. Det innebär att Du kan kompensera för överstigande kilometer under en månad med att använda upp färre kilometer en annan månad. Vid slutet av Avtalet kommer Vi, om Du har överstigit det totala antalet killometer i den Inkluderade Körsträckan, kräva betalning för överstigande körsträcka. 

Kostnaden för varje kilometer som överstiger den Inkluderade Körsträckan är SEK 1,60 per kilometer exkl. moms.

Du kan hålla koll på Din körsträcka för Din Månadsmedlemskapsbil med hjälp av Lynk & Co-appen. För att säkerställa att Du har så aktuell information om din körsträcka som möjligt kommer Vi att avlöäsa Din körsträcka med hjälp av en trådlös nedladdning som gör att Du kan hålla koll på Dina kostnader och Din körsträcka.

23. VEM KAN KÖRA? 
Månadsmedlemskapsbilen får endast köras av den som uppfyller de krav som uppställs nedan. Du ska tillse att de som får köra Månadsmedlemskapsbilen följer dessa användarvillkor. 

Tillåtna förare:
- den ”Primära Föraren”, dvs. den person som Du angett ska köra bilen i tjänst och privat; 
- anställda hos Köparen som den Primära Föraren har godkänt att Månadsmedlemskapsbilen lånas ut till; 
- medlemmar av den Primära Förarens hushåll som är folkbokförda på samma adress som den Primära Föraren.

Förarkrav:
- Du ska tillse att samtliga förare av Månadsmedlemskapsbilen har ett giltigt körkort i det land/territorium som Köparen är registrerat i; 
- Du ska tillse att samtliga förare är åtminstone tjuogett (21) år gamla; och
- Du ska tillse att samtliga förare har, och har innehaft, ett giltigt körkort åtminstoe de senaste tre åren i rad. 

Du ansvarar för att tillse att förakraven är uppfyllda vid var tid under giltighetstiden för Avtalet. Vi kan komma att kontakta Dig under giltighetstiden för Ditt Månadsmedlemskap för att säkerställa att Du och/eller den releveanta föraren uppfyller dessa krav, varvid Du är skyldig att följa Våra instruktioner och tillhandahålla den information och/eller de dokument som Vi begär. 

24. BILDELNING
Månadsmedlemskapsbilen är utrustad med funktionalitet för att kunna delas via Lynk & Co:s bildelningsplattform (“Lynk & Co:s Bildelningsplattform”) men får inte delas på andra delningsplattformar eller tjänster. När och om Bildelningsplattformen tillgängliggörs för Dig och Din Månadsmedlemskapsbil kommer vi att informera dig därom och tillhandahålla de separata  villkor som är tillämpliga för användande av Lynk & Co:s Bildelningsplattform. 

25. OMRÅDE
Månadsmedlemskapsbilen får köras varän Vi vid varje tidpunkt har täckning för vägassistans under Vår tjänst ”Lynk & Co Assistans”. För information om vilka länder och territorier där Vi för närvarande tillhandahåller Lynk & Co Assistans och således var Du får köra Månadsmedlemskapsbilen, vänligen se Vår hemsida här. För mer information om Lynk & Co Assistans, vänligen se avsnitt 29 nedan. 

26. KOSTNADER SOM UPPKOMMER UNDER ANVÄNDNING
Kostnader som uppkommer under användning av Månadsmedlemskapsbilen ansvarar Du för och sådana kostnader kommer inte att ingå i Månadsmedlemskapsavgiften. Sådana kostnader utgörs till exempel av bränslekostnader, elektriska laddningskostnader, kostnader för olja och spolarvätska, parkeringskostnader, vägtullar och dylikt. Till undvikande av missförstånd står Du för alla kostnader som inte uttryckligen anges i detta Avtal bekostas av Lynk & Co.

27. ÄGARMANUAL (CAR GUIDE)
Du kommer att få en ägarmanual för Månadsmedlemskapsbilen (”Car Guide”) i samband med leverans. Car Guide är tillgänglig i Månadsmedlemskapsnilen genom applikationen i bilens infotainmentsystem, i Lynk & Co-appen och online på Vår hemsida. Car Guide är din guide till Din Månadsmedlemskapsbil och innehåller information om hur Din Månadsmedlemskapsbil fungerar. Vi ber Dig att läsa och bekanta dig med Din Car Guide innan Du använder Din Månadsmedlemskapsbil. Car Guide kan komma att uppdateras och ändras när nya funktioner släpps för Månadsmedlemskapsbilen.

28. SAKER DU SKA GÖRA OCH SAKER DU INTE FÅR GÖRA
DU SKA
läsa och sätta Dig in i Car Guide och andra instruktioner som följer med Din Månadsmedlemskapsbil och följa dessa;
köra och använda Månadsmedlemskapsbilen med försiktighet och följa samtliga trafikregler och trafikföreskrifter;
omedelbart rapportera olyckor eller skador till Oss;
omedelbart rapportera stöld eller inbrott i Månadsmedlemskapsbilen till Oss;
rapportera eventuella oväntade beteenden av Månadsmedlemskapsbilen till Oss;
köra Månadsmedlemskapsbilen med försiktighet och göra rimliga ansträngningar för att skydda Månadsmedlemskapsbilen mot skador eller stöld; och
göra regelbundna kontroller av, och säkerställa att, däcktrycket, oljenivån och andra vätskenivåer är i enlighet med vad som anges i Car Guide.

DU FÅR INTE
röka i Månadsmedlemskapsbilen (inklusive e-cigaretter);
göra förändringar av Månadsmedlemskapsbilen;
köra med husdjur i Månadsmedlemskapsbilens passagerarutrymmen;
installera tillbehör utan Vårt skriftliga medgivande;
transportera eller förvara farligt gods i Månadsmedlemskapsbilen;
köra Månadsmedlemskapsbilen i terräng eller på vägar eller annat underlag som inte är avsedda för biltrafik;
använda Månadsmedlemskapsbilen för kommersiella ändamål inklusive transport av personer eller varor, körskoletjänster eller biluthyrningstjänster; eller
köra Månadsmedlemskapsbilen när Du inte är kapabel till att göra det, till exempel under påverkan av alkohol, droger eller andra mediciner som tagits på grund av sjukdom.

29. VÄGASSISTANS 
Genom Vår partner erbjuder vi Dig vägassistans (”Lynk & Co Assistans”) under hela ditt Månadsmedlemskap. För mer information om Lynk & Co Assistans och de villkor som gäller för denna tjänst, vänligen se Vår hemsida här

30. BYTE AV BIL UNDER MEDLEMSKAPET 
Vi kan någon gång under ditt Månadsmedlemskap behöva ändra Din Månadsmedlemskapsbil eller tillfälligt byta ut den Månadsmedlemskapsbil som Du använder, till exempel för att genomföra service eller reparera Månadsmedlemskapsbilen alternativt för att vi anser att den bil Du kör inom ramen för Månadsmedlemskapet inte längre uppfyller Vår standard. På grund av detta förbehåller Vi oss rätten att byta ut Din Månadsmedlemskapsbil till en annan Lynk & Co-bil och Vi kan inte under hela Avtalets löptid garantera Dig tillgång till en särskild/specifik Lynk & Co-bil. Ett byte av Månadsmedlemskapsbil eller en utvärdering av Månadsmedlemskapsbilen under Månadsmedlemskapet kan bara initieras av Oss, och för det fall Vi Initierar detta kommer Vi att kontakta Dig för att ordna ett byte av Din Månadsmedlemskapsbil. 

31. MOBILITETSERSÄTTNING
Du har rätt till de fördelar som följer av Lynk & Co:s mobilitetsersättningstjänst när Din Månadsmedlemskapsbil är i verkstaden i mer än 1 (en) kalenderdag. Mer information om denna mobilitetsersättningen som ingår i Ditt Månadsmedlemskap hittar Du på vår hemsida här


III. MÅNADSMEDLEMSKAPSTJÄNSTER 

32. OMFATTNING
Dessa villkor är tillämpliga på Lynk & Co:s månadsmedlemskapstjänster (”Villkor för Månadsmedlemskapstjänster”) och utgör en integrerad del av Ditt Månadsmedlemskap, vilka ingås i samband med ingåendet av Avtalet. Månadsmedlemskapet ger Dig tillgång till de tjänster som framgår av avsnitt 33 (”Månadsmedlemskapstjänsterna”) och gäller enbart för den Månadsmedlemskapsbil som Du har tillgång till genom Ditt Månadsmedlemskap, såsom specificerat i Avtalet. 

33. TJÄNSTER
Som en del av ditt Månadsmedlemskap har du tillgång till de Månadsmedlemskapstjänster som beskrivs nedan i avsnitt 33.

33.1. Schemlagt underhåll  
Vi tar hand om Månadsmedlemskapsbilen under hela ditt Månadsmedlemskap. Vi kommer att genomföra schemalagt underhåll var 24:e (tjugofjärde) månad eller var 30 000:e (trettiotusende) kilometer, beroende på vad som inträffar först. Det schemalagda underhållet kommer att utföras av i en av vår samarbetspartners verkstäder i det land där Månadsmedlemskapsbilen är registrerad. Underhållet kommer att utföras i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 

Det schemalagda underhållet inkluderar, men är inte begränsat till, kontroller av fordonets funktionsduglighet, säkerhetssystem, nivå av förslitning och vätskenivåer, mjukvaruuppdateringar samt utbyte av delar, såsom motor- och luftfilter, kamrem och tändstift i enlighet med föreskrivna utbytesintervall. Arbetskostnaderna för underhållet och eventuella utbytesdelar är inkluderat i Månadsmedlemskapet. En detaljerad beskrivning över vilka åtgärder som vidtagits i samband med det schemalagda underhållet kommer att anges i bilens servicehandbok.      

Påfyllning av olja och andra vätskor i tiden mellan de respektive schemalagda underhållstillfällena ingår inte i det schemalagda underhållet. 

Det schemalagda underhållet innefattar en upphämtnings- och leveransservice av Månadsmedlemskapsbilen (“Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskapsbilen”). För att kunna genomföra det schemalagda underhållet och Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskapsnilen kommer Vi att ta kontakt med Dig innan det är dags för schemalagt underhåll. Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskapsbilen regleras genom separata villkor som Du hittar på Vår hemsida här

33.2. Utbyte av torkarblad 
Byte av det främre torkarbladet på Din Månadsmedlemskapsbilen sker i samband med utförande av det schemalagda underhållet. 

33.3. Mobilitetsersättning
Om Din Månadsmedlemskapsbil är på en av våra samarbetspartners värkstäder i mer än 1 (en) kalenderdag erbjuder vi en mobilitetsersättningstjänst. Erbjudandet om mobilitetsersättning gäller dock inte för för händelser som omfattas av Vår tjänst Lynk & Co Asisstans, vilka regleras av separata villkor som Du kan hitta på Vår hemsida här. Lynk & Co erbjuder en mobilitetsersättningstjänst under tiden som Månadsmedlemskapsbilen är på verkstaden. Mer information om tjänsten för ersättningsbil finns på vår hemsida här

33.4. Förebyggande åtgärder 
Vi kommer kontinuerligt att läsa av data från Månadsmedlemskapsbilen för att kontrollera och säkerställa Månadsmedlemskapsbilens prestanda samt för att kunna planera för underhåll och reparationer. 

33.5. Uppkopplade Tjänster
Din Månadsmedlemskapsbil levereras med Uppkopplade Tjänster, vilka delas in i två kategorier: ”Standardtjänster” respektive ”Premiumtjänster”. Tillgång till och användande av de Uppkopplade Tjänsterna är underkastat (i) Våra villkor för Uppkopplade Tjänster (tillgängliga på Vår hemsida här), (ii) Vår policy för skälig användning (tillgänglig på Vår hemsida här), och (iii) vår internetleveratörs villkor (tillgängliga på Vår hemsida här). 

Din tillgång till och användande av Standardtjänsterna tillhandahålls av Lynk & Co utan extra kostnad som en del av Din Månadsmedlemskapsbil. Tillgången och användandet av Premiumtjänsterna är inkluderat i Ditt Månadsmedlemskap. Ditt Månadsmedlemskap inkluderar även – inom ramarna för Vår policy för skälig användning – den datamängd som användandet av Premiumtjänsterna innefattar. 

33.6. Vinterdäcksservice
Ditt Månadsmedlemskap inkluderar (i) hyra av friktionsdäck för Månadsmedlemskapsbilen, (ii) två (2) däckbyten per år samt (iii) förvaring i Våra lokaler av den uppsättning däck som inte används. Beroende på tillgänglighet kan det finnas möjlighet att köpa dubbdäck som vinterdäck i stället för friktionsdäck mot en extra kostnad. För mer information, vänligen kontakta Engagement Center eller besök vår hemsida.

Du måste själv boka däckbytet hos den verkstad som angetts av Lynk & Co. Lynk & Co kommer att kontakta Dig innan det är dags för bäckytet och tillhandahålla instruktioner om hur Du ska boka bäckbytet. Lynk & Co kommer att informera Dig om vilken verkstad du ska kontakta för att boka däckbytet och inom vilken tidsperiod. 

Om Du vill av- eller omboka Ditt däckbyte måste Du själv kontakta den angivna verkstaden. Avbokningar måste ske senast kl 14:00 arbetsdagen innan dagen för Ditt däckbyte. Om Du avbokar efter kl. 14:00 arbetsdagen innan Ditt däckbyte, kommer Du att debiteras en avgift om SEK 200 (tvåhundra). 

Om Du inte följer instruktioner som tillhandahållits dig av Lynk & Co för däckbytet, har Lynk & Co rätt till ytterligare ersättning från Dig för de skador och förluster som Lynk & Co därför åsamkas. 

34. DINA ÅTAGANDEN
Vårt tillhandahållande av Månadsmedlemskapstjänsterna till Dig är avhängigt av att Du åtar Dig att göra följande: 
- Du ska tillse att Månadsmedlemskapsbilen körs och vårdas i enlighet med vad som föreskrivs i Car Guide;  
- Du ska regelbundet kontrollera vätske- och oljenivåer och vid behov och på egen bekostnad fylla på dessa i enlighet vad som föreskrivs i Car Guide.; 
- Du ska hålla Månadsmedlemskapsbilen tillgänglig för schemalagt underhåll vid den tidpunkt som överenskommits enligt överenskommelse; och  
- Du ska informera Oss snarast angående:
o skador eller fel som uppstår på Månadsmedlemskapsbilen; och
o eventuella behov av underhåll om Du har anledning att anta att Månadsmedlemskapsbilen är i behov av underhåll före tidpunkten för schemalagt underhåll.  

35. GILTIGHETSTID OCH UPPHÖRANDE 
Månadsmedlemskapstjänsten tillhandahållas till dig i enlighet med Månadsmedlemskapsvillkoren under hela ditt Månadsmedlemskap. 

Villkoren för Månadsmedlemskapstänsterna kommer att automatiskt upphöra när ditt Månadsmedlemskap upphör.
 
36. AVGIFT 
Månadsmedlemskapstjänsten utgör en integrerad del av Ditt Månadsmedlemskap och Månadsmedlemskapstjänsterna i avsnitt 33 kommer att utföras utan extra kostnad för Dig. Kostnaden för Månadsmedlemskapstjänsterna ingår i Din Månadsmedlemskapsavgift.  

BILAGA 1 - LISTA ÖVER TILLÄGGSAVGIFTER EXKLUSIVE MOMS

1. ÖVERSTIGANDE KÖRSTRÄCKA
En krona och sextio öre (SEK 1,60) per överstigande kilometer.

2. MÅNADSMEDLEMSKAPSBILENS SKICK VID ÅTERLÄMNANDE
Exempel på överträdelser:
Månadsmedlemskapsbilen är inte rengjord (invändigt och/eller utvändigt)
Lukt i Månadsmedlemskapsbilen (t.ex. rök, husdjur, uppkastning)
Månadsmedlemskapsbilen återlämnad utan full bränsletank
Överdrivet slitage på Månadsmedlemskapsbilen (t.ex. repor, stenskott, sliten interör)
Förändringar på Månadsmedlemskapsbilen som måste återställas (t.ex. dekaler, takbox, osv.)
Saknade delar (t.ex. servicemanual, laddningskabel, dragkrok)

Ytterligare avgifter i förhållande till Månadsmedlemskapsbilens skick vid återlämnande är varierande och debiteras baserat på det arbete som krävs för att återställa Månadsmedlemskapsbilen. 

3. BÖTER OCH AVGIFTER
Exempel på avgifter som kan uppstå under Avtalet:
Parkeringsavgifter 
Böter för trafikbrott 
Trängselavgift 
Vägtullar 

Ytterligare kostnader relaterade till böter och avgifter kommer att debiteras baserat på böternas eller avgiftens belopp. Dessutom kommer Lynk & Co att inkludera en administrativ avgift på trettio kronor (SEK 30) exkl. moms i händelse av böter och överträdelseavgifter.

4. FÖRSENADE INBETALNINGAR 
Vid försenad betalning läggs på en påminnelseavgift på sextio kronor (SEK 60) exkl. moms.

5. SKADEHANTERINGSKOSTNAD
Vid en olycka eller skador på Månadsmedlemskapsbilen är Du ansvarig för den faktiska kostnaden för att åtgärda sådana skador. Om sådan olycka eller skada däremot inte är hänförlig till Ditt eventuella brott mot Månadsmedlemskapsvillkoren kommer Du inte att debiteras mer än femtusen kronor (SEK 5 000) (skadehanteringsavgiften) även om vår faktiska kostnader för åtgärderna är högre än så. 

 

Version 1.4