logotyp

Allmänna villkor för Lynk & Co månadsmedlemskap för konsumenter

Giltiga från och med 1 januari 2023
1. INTRODUKTION
Välkommen till Lynk & Co:s hemsida https://www.lynkco.com/sv-se/ (”Hemsidan”).

Vår tjänst gällande månads medlemskap, (“Månadsmedlemskap”) ger dig tillgång till en Lynk & Co-Bil och även andra Lynk & Co-tjänster under medlemskapstiden till en fast kostnad. En fullständig lista av Lynk & Co-tjänsterna som inkluderas, samt tillämpliga villkor, återfinns i Avsnitt 3 nedan (”Månadsmedlemskapstjänsterna”). 

Dessa allmänna villkor (“Månadsmedlemskapsvillkoren”) gäller för Månadsmedlemskapet för en Lynk & Co-Bil som gäller mellan Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag, (“Lynk & Co”, “vi”, “oss”, “vår”, “vårt”, “våra”) till dig som konsument (“du, “dig”, “din”, “dina”), på Hemsidan, i en Club eller på Tour i Sverige. 

Dessa Månadsmedlemskapsvillkor ska inte tillämpas på köp av en Lynk & Co-Bil, på Lynk & Co:s bildelnings-tjänster eller för Lynk & Co:s reservdelar. Om du är intresserad av någon av dessa tjänster, vänligen läs separata tillämpliga villkor på Hemsidan.

Dessa Månadsmedlemskapsvillkor består utav 3 avsnitt, som följer nedan. Vänligen läs igenom alla avsnitt av dessa Månadsmedlemskapsvillkor och andra tillhörande dokument (fullständig lista över dessa finner du i avsnitt 3 nedan) innan du gör en Beställning av oss. Genom att göra en Beställning av ett Månadsmedlemskap accepterar du att bli bunden av dessa Månadsmedlemskapsvillkor samt bekräftar att du har läst dem.

Allt är i ständig rörelse och dessa Månadsmedlemskapsvillkor kan också komma att ändras över tid. Se därför till att läsa igenom dessa Månadsmedlemskapsvillkor innan du gör en Beställning av ett Månadsmedlemskap, även om du tidigare har läst dem. Månadsmedlemskapet omfattas av Månadsmedlemskapsvillkoren i den version som är gällande när Månadsmedlemskapet påbörjas. 

2. INFORMATION OM BOLAGET
Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045 
Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige
Telefon: +46 31 309 7570
E-post: hello@lynkco.se  

3. KONTAKTUPPGIFTER
Lynk & Co Customer Engagement Center (“Engagement Center”)
Telefon: 0771 200 590 
E-post: hello@lynkco.com  
 
Med “Koncernbolag” avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559151-8161.

4. AVTALSHANDLINGAR 
Avtalet för Månadsmedlemskap (“Avtalet”) består av följande handlingar, 

Orderbekräftelsen för Månadsmedlemskap
Dessa Månadsmedlemskapsvillkor
Avsnitt I Att registrera ett Månadsmedlemskap
Avsnitt II Månadsmedlemskapsbilen och användarvillkor
Avsnitt III Månadsmedlemskapstjänsterna 
Bilaga 1 Formulär för ångerrätt
Bilaga 2 Lista över tilläggsavgifter inklusive moms

För det fall bestämmelserna i handlingarna ovan skulle strida mot varandra, eller om det i annat fall uppstår konflikter eller inkonsekvenser i tolkningen av desamma, ska handlingarna ha företräde gentemot varandra enligt den ordning som listats ovan, såtillvida inte omständigheterna tydligt påkallar en annan företrädesordning. Ytterligare villkor eller avtal kan gälla för övriga tjänster som du köper av oss i samband med ditt Månadsmedlemskap. 

Dessa Månadsmedlemskapsvillkor är inte avsedda att begränsa dina lagstadgade rättigheter på något sätt.

I. ATT REGISTRERA ETT MÅNADSMEDLEMSKAP

5. BESTÄLLNINGAR 
5.1. Krav

Du kan göra en beställning av ett Månadsmedlemskap (“Beställning”) online via Lynk & Co:s webshop på https://www.lynkco.com/sv-se/ samt på tillhörande mobila webbplatser och appar tillgängliga i Sverige (gemensamt kallade “Onlinebutiken”). Du kan också besöka en Lynk & Co club (“Club”) eller en Lynk & Co tour (“Tour”) i Sverige. 

För att ingå Månadsmedlemskapet måste Du: 
vara tjugoett (21) år eller äldre 
för närvarande inneha, och ha haft, ett giltigt körkort inom Sverige i åtminstone tre (3) år, och 
vara bosatt i Sverige.

Du ansvarar för att säkerställa att dessa krav vid var tid är uppfyllda under Avtalets giltighetstid. Vi kan komma att kontakta Dig under giltighetstiden för ditt Månadsmedlemskap för att säkerställa att Du uppfyller kraven, varvid Du är skyldig att följa Våra instruktioner och tillhandahålla begärd information och/eller dokumentation. 

När Du gör en Beställning bekräftar du och garanterar att Du inte är listad, eller agerar på uppdrag av en person som är listad på någon av Förenta nationernas, Europeiska unionens eller USA:s sanktionslistor och att du inte kommer sälja, överföra eller på något annat sätt göra en Lynk & Co-Bil tillgänglig för en sådan person. Om det visar sig att du inte lever upp till denna garanti annulleras din Beställning med omedelbar verkan. Vidare förbehåller vi oss rätten att inte ersätta dig för några kostnader, och vi kan inte heller göra någon återbetalning av redan betalade avgifter eller delar av Priset.

För att göra en Beställning i Onlinebutiken måste du fylla i alla obligatoriska fält sanningsenligt och korrekt, konfigurera ditt Månadsmedlemskap enligt de alternativ som presenteras för dig och bekräfta att du har läst dessa allmänna Månadsmedlemskapsvillkor. Du måste också skapa ett Lynk & Co-konto (“Lynk & Co-Konto”), om du inte redan har ett sådant. Lynk & Co-Kontot omfattas av separata villkor som du kan hitta här på Hemsidan.

När du gör en Beställning i Onlinebutiken, lämnar du ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal i enlighet med dessa Månadsmedlemskapsvillkor. Eventuella villkor som du har begärt som en del av Beställningen är inte giltiga så vida vi inte skriftligen har accepterat sådana villkor.

Det är bara tillåtet för dig att ha ett (1) aktivt Månadsmedlemskap åt gången. 

5.2. Körkort 
Du är ansvarig för att säkerställa att ditt körkort är giltigt. Om ditt körkort har utfärdats utanför Sverige är du ansvarig för att det är giltigt inom Sverige och att det förblir giltigt under Avtalets varaktighet. Du är ansvarig för att informera oss om alla ändringar av ditt körkort under hela Avtalet, såsom dess förnyelse, utgång, med mera.

5.3. Ett bindande avtal
När vi har gått igenom och kontrollerat att vi kan fullgöra din Beställning kommer vi att skicka dig en skriftlig orderbekräftelse för ditt Månadsmedlemskap-Medlemskap (“Orderbekräftelsen”). När du har mottagit Orderbekräftelsen har du ingått ett bindande avtal (“Avtalet”) med oss. Med Orderbekräftelsen kommer vi även skicka med hela innehållet i Avtalet.

Vänligen notera att eventuella andra automatiserade meddelanden från oss till dig utöver Orderbekräftelsen inte utgör en formell Orderbekräftelse, såvida detta inte uttryckligt anges.

6. FORDONS- OCH TJÄNSTKONFIGURATION
6.1. Konfiguration

När du gör din Beställning har du möjlighet att konfigurera ditt Månadsmedlemskap. Du kan välja mellan vissa Lynk & Co-Bilkonfigurationer. 

Din valda Lynk & Co-Bilkonfiguration (”Månadsmedlemskapsbilen”) och Månadsmedlemskapstjänsterna inkluderade som standard kommer att framgå av Orderbekräftelsen. För att säkerställa att ditt Månadsmedlemskap är utformat på det sätt du vill, vänligen granska Orderbekräftelsen för Månadsmedlemskapet i detalj när du får den. Vidare ber vi dig att informera oss så snart som möjligt om eventuella fel i Orderbekräftelsen.

Vi förbehåller oss rätten att göra smärre ändringar av din valda Månadsmedlemskapsbil som kommer framgå av Avtalet – så länge sådana förändringar inte väsentligt påverkar Månadsmedlemskapsbilens kvalitet eller prestanda. 

6.2. Ändringar av Beställningen
Vi tillåter inte att en Beställning ändras förutom i fall där Orderbekräftelsen innehåller felaktig information och inte matchar din Beställning. Om du vill ändra din Beställning ber vi dig att kontakta Engagement Center som kommer att hjälpa dig efter bästa förmåga. Om en ändring av Beställningen av någon anledning är omöjlig kan du ändå avbryta din Beställning enligt nedan och göra en ny Beställning.

7. PRIS
7.1. Månadsmedlemskapsavgift 

Din månadsmedlemskapsavgift (”Månadsmedlemskapsavgiften”) inkluderar din Månadsmedlemskapsbil och Månadsmedlemskapstjänster, en fullständig lista över vilka kommer att ges till dig i din Orderbekräftelse. Din Månadsmedlemskapsavgift per faktureringsperiod kommer att framgå av kassan i Onlinebutiken innan du gör din Beställning. Om vi inte tydligt anger något annat, inkluderar priserna som visas i Onlinebutiken mervärdesskatt (”Moms”), men inkluderar inte eventuell leveransavgift. Istället betalas leveransavgift separat i de fall där leveransavgift blir aktuell.

Din första Månadsmedlemskapsavgift kommer att reserveras efter ingåendet av Avtalet, och kommer därefter tas ut i samband med att vi levererar din Månadsmedlemskapsbil till dig. Med undantag för den första Månadsmedlemskapsavgiften betalar du din Månadsmedlemskapsavgift i förskott på samma datum varje kalendermånad, vilket är det datum då du mottog din Månadsmedlemskapsbil (“Faktureringsdatum”). Faktureringsperioden för din Månadsmedlemskapsavgift ligger därför mellan Faktureringsdatumet för varje kalendermånad (“Faktureringsperiod”). Om Du till exempel tog emot din Månadsmedlemskapsbil den 10 mars kommer Faktureringsperioden att vara tidsperioden mellan den 10 mars och den 10 april.

7.2. Tillkommande avgifter
Du kan behöva betala ytterligare avgifter till oss (utöver Din Månadsmedlemskapsavgift) för kostnader som uppstått under din användning av Månadsmedlemskapsbilen, men som har debiterats oss som registrerad ägare till Månadsmedlemskapsbilen. Detta kan till exempel röra sig om vägtullar, parkeringsbiljetter och trängselavgifter som du ådrar dig under Månadsmedlemskap-Medlemskapet.

Vi kommer att lägga till dessa tilläggsavgifter i din Månadsmedlemskapsavgift för Faktureringsperioden efter det att vi blivit debiterade för sådana tilläggsavgifter, och i vissa fall kommer vi även att debitera dig för en administrativ avgift om 30 kr med anledning av detta. Sådana tilläggsavgifter kommer att listas under dina "Mina sidor" på ditt Lynk & Co-Konto. Du kan alltid logga in på ditt Lynk & Co-Konto för att se din kommande betalning. En fullständig lista över vilka extra tilläggsavgifter vi kommer att ta med i din Månadsmedlemskapsavgift om du skulle ådra dig dem och vilka tilläggsavgifter som medför en administrativ avgift finns i Bilaga 2. 

8. BETALNING
8.1. Betalningsmetoder

För att betala för ditt Månadsmedlemskap kan du välja mellan de olika betalningsalternativen som finns tillgängliga i Onlinebutiken, i Club eller på Tour och du kan betala i de valutor som anges där. Vi kommer att använda betalningsuppgifterna som du tillhandahåller oss för din första Månadsmedlemskapsavgift för alla efterföljande Månadsmedlemskapsavgifter och extra avgifter.

Din Månadsmedlemskapsavgift kan betalas på sätt beskrivet för dig när du lägger din Beställning. Generellt accepterar Vi följande betalningsmetoder: kredit- och betalkort eller banköverföring. Vi förbehåller oss rätten att avböja vissa betalningsmetoder för en Beställning och hänvisa till andra betalningsmetoder. Vi godtar enbart betalning från konton registrerade inom den Europeiska unionen (´EU”) och Schweiz. Vi tar inte ansvar för avgifter som tredje part, såsom men inte uteslutande banker eller kreditkortsleverantörer, kan komma att lägga till.

Alla betal- och kreditkortsinnehavare är föremål för validerings- och auktoriseringskontroll av kortutgivaren. Om utgivaren av det angivna konto- eller kreditkortet vägrar att godkänna betalningen till oss, kommer du att få ett meddelande om att betalningen inte kunde genomföras. Om din betalning inte kan fullgöras, försök igen eller kontakta Engagement Center för support. Om Månadsmedlemskapsavgiften, oavsett orsak, inte kan reserveras, kan en order inte göras.

8.2. Säker betalkorts-/kreditkortsbetalning
När du anger dina betalningsuppgifter kommer dina uppgifter att sändas krypterat till vår Payment Service Provider (“PSP”) via en säker anslutning och därefter processas av dem. 

8.3. Avgiftsspecifikation
Du kommer att få en specifikation för din Månadsmedlemskapsavgift på ditt “Mina Sidor” på ditt Lynk & Co-konto och till den email adress du angett när du gjorde din Beställning på Faktureringsdatumet. Se alltid till att den av dig valda betalningsmetoden är giltigt och att du har tillgängliga medel för att betalningen ska gå igenom.

8.4. Kreditupplysning
Vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av din trovärdighet och behörighet baserat på dina personuppgifter och din kreditvärdighet. Om du väljer att betala med kreditkort eller betalkort förbehåller vi oss rätten att kontrollera giltigheten på kreditkortet eller betalkortet, dess kreditstatus i förhållande till värdet av Beställningen och om dina personuppgifter är korrekta och i överensstämmelse med uppgifterna som anges i Bestämmelsen.

Vi förbehåller oss rätten att utse ett kreditupplysningsföretag för att göra kreditbedömningen. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan placera ett sökavtryck på din kreditupplysning som kan ses av andra organisationer. Du bör också få ett meddelande från kreditupplysningsföretaget att vi har gjort en kreditupplysning om dig och vi kan komma att avvisa Beställningar eller valt betalningsalternativ baserat på kreditupplysningen. 

8.5. Sen betalning 
Du är ansvarig för att din Månadsmedlemskapsavgift och eventuella ytterligare avgifter betalas varje månad. Om du inte har betalat din Månadsmedlemskapsavgift på förfallodagen skickar vi en (1) påminnelse till dig om att göra en sådan betalning omedelbart. Var noga med att följa betalningsinstruktionen i den påminnelsen då den kan skilja sig från din vanliga betalningsmetod.
 
Om vi inte har mottagit din betalning inom tre (3) arbetsdagar (måndag - fredag) efter en sådan första påminnelse kommer vi att inleda en formell påminnelse, indrivningsprocedurer och inkasseringsåtgärder, vilket kan medföra extra kostnader för dig. Dessutom har vi rätt att debitera dig en påminnelseavgift om sextio kronor (SEK 60).

Om vi inte har fått betalning av din Månadsmedlemskapsavgift femton (15) dagar efter förfallodagen, har vi rätt att säga upp ditt Avtal. Om vi väljer att göra det kommer du att informeras om detta via e-post och om inte betalning har mottagits av oss senast fyra (4) dagar efter datumet för uppsägningsbrevet (“Uppsägningsdatum”) avslutas Avtalet på Uppsägningsdatumet.

9. LEVERANS
9.1. Allmänt

De olika leveransalternativen som i vi erbjuder är villkorade av sin tillgänglighet. För Beställningar som gjorts i Onlinebutiken i Sverige kan vi enbart leverera inom Sverige. 

Du kan hitta mer information om våra olika leveransalternativ i vår leveranspolicy på Hemsidan (”Leveranspolicyn”). Så vida inget annat anges i skriftlig kommunikation med dig inkluderar leveranskostnaden tullavgifter, statliga avgifter samt frakt- och hanteringsavgifter för leverans till dig, men däremot inte kostnader för återlämning.

Innan du gör din Beställning kommer leveransmetoderna och eventuella tillhörande kostnader att listas i Onlinebutiken eller presenteras för dig på ett annat lämpligt sätt. Du kan välja vilket leveransalternativ du vill ha för leveransen av Månadsmedlemskapsbil i samband med att du gör din Beställning. Efter att vi har skickat din Orderbekräftelse kommer vi att kontakta dig för att ordna med leveransen av Månadsmedlemskapsbil, samt meddela dig vilka leveranstider som är tillgängliga för dig baserat på ditt valda leveransalternativ i samband med Beställningen. När du har valt din leveranstid kommer den att bekräftas skriftligen.


För Månadsmedlemskapsbilar som är planerade för leverans mer än sex (6) månader efter dagen för Beställningen förbehåller vi oss rätten att göra en rimlig ökning av Priset med hänsyn till faktorer som inflation, ökning av råvarukostnader eller frakt och hantering avgifter. Vi meddelar dig om en sådan prishöjning skulle bli nödvändig. Om du inte accepterar ökningen har du rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 12. 

Vid leverans kommer vi att be dig att visa upp handling som bekräftar din identitet samt att du undertecknar en leveransbekräftelse. Glöm inte att ta med dig ditt körkort när du hämtar din Månadsmedlemskapsbil och se till att bekanta dig med identifieringskraven i Leveranspolicyn innan du hämtar din Månadsmedlemskapsbil.

9.2. Leveransändringar
Du kan i vissa fall ändra ditt valda leveransalternativ. Även om detta inte alltid är möjligt kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose en sådan begäran. I vissa fall kan en ändring av leveransalternativ endast göras mot en ombokningsavgift, som i sådant fall kommer att betalas av dig. Vi kommer alltid att informera dig om en eventuell ombokningsavgift innan vi godkänner din ändring av leveransalternativ. Om du ändrar ditt valda leveransalternativ från ett alternativ vi tillhandahåller utan kostnad, till ett leveransalternativ som vi tillhandahåller mot en leveransavgift, kommer vi att lägga till den tillkommande leveransavgiften till din första Månadsmedlemskapsavgift.

För mer information om hur du kan ändra leveransalternativ, samt information om när ändringar av vald leveransmetod innefattar betalning av en avgift, vänligen läs vår Leveranspolicy på Hemsidan. 

9.3. Försenad leverans
Alla leveranstider är estimerade och trots att vi alltid anstränger oss för att leverera inom den uppskattade leveransperioden kan vi, av olika skäl, inte garantera någon exakt tidpunkt för leverans.

Om vi inte kan leverera din Månadsmedlemskapsbil på utsatt leveransdatum och tid kommer vi att informera dig därom så snart som möjligt . Vi kommer också att informera dig om ett nytt uppskattat leveransdatum och tid. Vänligen läs vår Leveranspolicy på Hemsidan för mer information om hur försenade leveranser hanteras. Om tidpunkten för leveransen av din Månadsmedlemskapsbil vara av väsentlig betydelse för dig måste du informera oss om detta när du gör din Beställning.

9.4. Ej uthämtade beställningar
Om du av någon anledning inte hämtar ut din Månadsmedlemskapsbil i enlighet med valt leveransalternativ och tid för leverans, kommer din Beställning att bli återlämnad till oss och vi kommer att debitera dig för leveranskostnaden för återlämning av Månadsmedlemskapsbilen i enlighet med vår Leveranspolicy

9.5. Ägande och titel
Äganderätten till Månadsmedlemskapsbilen kommer inte att övergå till dig någon gång under Månadsmedlemskapet eller därefter. Månadsmedlemskapsbilen och eventuella tillbehör till denna är vår egendom och Månadsmedlemskapsbilen kommer att vara registrerad i vårt namn. För det fall du inte betalar din Månadsmedlemskapsavgift, förbehåller vi oss rätten att återta Månadsmedlemskapsbilen utan att i förväg informera dig om vår avsikt att göra det.

10. AVBRYTA EN BESTÄLLNING 
Förutsatt att du inte har fått din Månadsmedlemskapsbil levererad kan du när som helst avbryta din Beställning utan att det medför några kostnader relaterad till din Beställning. Om du avbryter din Beställning kommer vi att betala tillbaka den första Månadsmedlemskapsavgiften till dig så snart som möjligt, och senast inom fjorton (14) dagar från mottagandet av ditt meddelande om att du vill avbryta din Beställning. Ett sådant meddelande måste du lämna till oss genom att kontakta Engagement Center. För det fallet att du avbryter din Beställning senast tre (3) dagar innan det av dig valda leveransdatumet, kan en avbeställningsavgift som anges i leveranspolicyn vara tillämplig. För mer information, se Leveranspolicyn på Hemsidan.

11. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT
11.1. Allmänt

När du gör en Beställning av oss i Onlinebutiken har du en lagstadgad ångerrätt som ger dig möjligheten att, oavsett anledning, ångra Avtalet inom 14 (fjorton) dagar från och med mottagandet av Orderbekräftelsen.   

Den lagstadgade ångerrätten gäller inte vid köp som görs i en Club. 

11.2. Tidsfrist
Tidsfristen om 14 (fjorton) dagar som du har på dig att ångra Avtalet börjar löpa från och med den dag du ingår Avtalet med oss avseende Månadsmedlemskapet.  

11.3. Utövande din rätt 
För att utöva din ångerrätt måste du, innan tidsfristen om fjorton (14) dagar går ut, meddela oss om ditt beslut och tydligt ange att du vill utnyttja din ångerrätt. 

Ditt meddelande till oss om att du vill utöva din ångerrätt kan vara utformat på olika sätt så länge det kommer fram till oss inom tidsfristen om 14 dagar, men vi föredrar om du går tillväga på följande sätt: 
Använd ångerrättsformuläret som ligger som bilaga till Månadsmedlemskapsvillkoren (se Bilaga 1)
Skicka ett skriftligt meddelande till Engagement Center i form av ett brev eller en e-post till adressen listad i början av dessa Månadsmedlemskapsvillkor. 

11.4. Återlämning
När du har skickat oss ett tydligt meddelande om din avsikt att utöva din ångerrätt måste du återlämna Månadsmedlemskapsbilen till oss om den redan har levererats till dig. Du är skyldig att stå för returkostnaden. För att återlämna Månadsmedlemskapsbilen till oss efter att du har utövat din ångerrätt kan du välja mellan något av de två alternativen nedan. Innan du återlämnar Månadsmedlemskapsbilen måste du informera Engagement Center om vilket alternativ du väljer, så att vi kan hjälpa dig med återlämningen:
A. Återlämna Månadsmedlemskapsbilen till en fysisk plats som anges i vår återlämningspolicy (som finns på vår hemsida här) på din egen bekostnad inom fjorton (14) dagar från det att du meddelat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt, eller
B. Begära att vi, på din bekostnad, hämtar din Månadsmedlemskapsbil på en plats som du och Engagement Center kommer överens om. Din begäran och bokning av oss att hämta din Månadsmedlemskapsbil måste göras inom fjorton (14) dagar från den dag du informerat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt.

11.5. Kostnader för återlämning  
Som nämnts ovan kommer du att behöva stå för kostnaden för återlämningen. Detta gäller även när du använder den av Lynk & Co tillhandahållna återlämningtjänsten. Den ungefärliga kostnaden för att återlämna en Månadsmedlemskapsbil är för närvarande tretusenfemhundra (3 500) SEK.

11.6. Ursprungligt skick 
Vi kan bara garantera en fullständig återbetalning i de fall Månadsmedlemskapsbilen är återlämnad i samma skick som du fick den, det vill säga i sitt ursprungliga skick. Detta innebär att du utan hinder kan testköra Månadsmedlemskapsbilen för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion, men att du kan bli skyldig gentemot oss att betala för värdeminskning av Månadsmedlemskapsbilen med anledning av hantering som sträcker sig bortom sådan som är nödvändig för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion. 

När vi har mottagit den återlämnade Månadsmedlemskapsbilen, kommer vi att göra en kontroll av dess skick. För det fall vi gör bedömningen att du har hanterat Månadsmedlemskapsbilen utöver vad som behövs för att säkerställa att den är i fullt fungerande skick och för att fastställa dess egenskaper kommer vi göra avdrag från återbetalningen med ett belopp som står i proportion till det minskade värdet på Månadsmedlemskapsbilen. 

11.7. Återbetalning
Vi kommer att återbetala Månadsmedlemskapsavgiften och eventuella leveranskostnader förenade med din Beställning till dig (med undantag för tillkommande leveranskostnader som utgör resultatet av ditt val av leveransalternativ som utgör ett annat alternativ än det billigaste leveransalternativet Vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål, och senast 14 (fjorton) dagar efter dagen vi har fått Månadsmedlemskapsbilen i retur, eller fått bevis på sådan återlämning. 

Vi kommer att genomföra återbetalningen till dig genom samma betalningsmetod som du själv använde vid betalningen om det är möjligt. Om du är medveten om att detta inte är möjligt av någon anledning, kontakta Engagement Center. Om vi av någon anledning inte kan göra återbetalningen till dig med samma betalningsmetod, eller om det av någon anledning behövs alternativa lösningar, kommer vi att kontakta dig för att reglera återbetalningen.

12. MÅNADSMEDLEMSKAPETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING
12.1. Månadsmedlemskapets giltighetstid

Ditt Månadsmedlemskap börjar från den dag du tar emot din Månadsmedlemskapsbil och förnyas automatiskt för ytterligare en Faktureringsperiod i taget såvida du inte säger upp ditt Månadsmedlemskap genom att skriftligen meddela oss. Detta gäller även för det fall du inte hämtat ut Månadsmedlemskapsbilen vid den överenskomna leveranstiden, men det gäller däremot inte för det fall vi inte levererar Månadsmedlemskapsbilen vid den överenskomna leveranstiden. I det senare fallet börjar ditt Månadsmedlemskap gälla först när vi levererat Månadsmedlemskapsbilen till dig. Detaljerna kring hur du säger upp ditt Månadsmedlemskap finns i avsnitt 11.3 nedan.  

12.2. Minimiperiod
Månadsmedlemskapet kan som minst pågå under en (1) Faktureringsperiod vilket innebär att du måste avbryta ditt Månadsmedlemskap senast tjugo (20) dagar före nästkommande Faktureringsdag för att Månadsmedlemskap inte ska löpa under ytterligare en Faktureringsperiod.

12.3. Din uppsägning av Månadsmedlemskapet
Du kan säga upp Avtalet när som helst genom att skriftligen informera oss om din önskan att säga upp Avtalet, antingen i Lynk & Co appen eller genom att ringa Engagement Center. Vi kräver minst tjugo (20) dagars varsel om din önskan att säga upp Avtalet. Detta innebär att du inte kommer att vara skyldig att betala för ytterligare en Faktureringsperiod om du har informerat oss om din önskan att säga upp avtalet senast tjugo (20) dagar innan nästa Faktureringsdatum inträffar (vilket är detsamma varje månad och har definierats ovan). Om vi får din begäran om uppsägning av avtalet senare än tjugo (20) dagar innan ditt nästa Faktureringsdatum inträffar, fortsätter ditt Avtal att löpa under ytterligare en Faktureringsperiod efter ditt Faktureringsdatum och avslutas därefter (dvs. i slutet av Faktureringsperioden).

Efter att du informerat oss om din önskan att säga upp Avtalet kommer ditt Månadsmedlemskap fortsatt att vara gällande och du kan fortsätta att använda din Månadsmedlemskapsbil till dess att den återlämnas i enlighet med avsnitt 14 nedan. 

Om Månadsmedlemskapsbilen inte återlämnas till oss i tid kommer vi att inleda ett förfarande för att återta Månadsmedlemskapsbilen. Vi kommer att debitera dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på tvåhundrafemtio kronor (SEK 250) för varje dag som Månadsmedlemskapsbilen inte har återlämnats till oss. Observera att Månadsmedlemskapsbilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 14 och att du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att Månadsmedlemskapsbilens skick inte stämmer överens med detta.

12.4. Vår uppsägning av Månadsmedlemskapet
Som nämnts ovan har vi rätt att säga upp ditt Avtal med oss på grund av bristande betalning, varpå du kommer att få ett uppsägningsbrev från oss som informerar dig om uppsägningen och att en sådan uppsägning träder i kraft fyra (4) dagar efter dateringen av uppsägningsbrevet (“Uppsägningsdagen”). Detta innebär att du måste återlämna Månadsmedlemskapsbilen till oss senast på Uppsägningsdagen. Du kan ordna återlämning av din Månadsmedlemskapsbil med hjälp av Engagement Center. Med tanke på den snäva tidsramen är det viktigt att du kontaktar Engagement Center omedelbart efter mottagandet av uppsägningsbrevet. 

Om Månadsmedlemskapsbilen inte återlämnas till oss inom den angivna tidsramen ovan kommer vi att inleda ett förfarande för att återta Månadsmedlemskapsbilen. Vi kommer att debitera dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på tvåhundrafemtio kronor (SEK 250) för varje dag som Månadsmedlemskap-bilen inte har återlämnats till oss. Observera att Månadsmedlemskapsbilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 14 och att du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att Månadsmedlemskapsbilens skick inte stämmer överens med detta.

Vi har rätt att säga upp ditt Avtal med omedelbar verkan varefter alla dina skulder till oss omedelbart måste betalas, om:
a) du vid mer än ett tillfälle väsentligt brutit mot villkoren i Avtalet,
b) en kreditrapport visar att du har betalningsanmärkningar eller att vi på annat sätt har rimlig anledning att anta att du saknar betalningsförmåga,
c) du underlåter att betala Månadsmedlemskapsavgiften på Faktureringsdatumet vid mer än ett (1) tillfälle,
d) du underlåter att uppfylla andra betalningsskyldigheter gentemot oss samt betalar inte inom en viss tid efter att en påminnelse har skickats till dig,
e) Månadsmedlemskapsbilen utsätts för onormal användning eller dålig hantering,
f) du tillhandahåller felaktig eller på annat sätt oriktig information,
g) du i övrigt bryter mot en bestämmelse i Avtalet eller någon användarinstruktion utfärdad av oss, och
h) du, utan vårt tillstånd, har kört eller försökt köra Månadsmedlemskapsbilen utanför det tillåtna territoriet.

Om vi säger upp Avtalet enligt ovan har vi rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att återta Månadsmedlemskapsbilen med omedelbar verkan. Vi kan i så fall komma att kontakta Polisen, Tullverket eller annan myndighet som kan agera i vårt intresse och som har rätt att beslagta Månadsmedlemskapsbilen.

13. FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET 
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Avtalet samt i andra dokument som ingår eller hänvisas till i detta Avtal, samt att ändra priset på ditt Månadsmedlemskap. Vi kommer att meddela dig sådana ändringar i förväg och informera dig om hur du kan acceptera dessa ändringar. Om vi gör en ändring av priset har du valet att antingen godkänna prisändringen genom att acceptera den enligt instruktionerna i meddelandet som informerar dig om prisändringen eller säga upp ditt Månadsmedlemskap enligt avsnitt 12. Om du inte meddelar oss att du inte godkänner ändringen utgår vi från att du accepterar ändringarna. Vi kommer alltid att påminna dig om detta när Vi kommunicerar eventuell ändring till dig. Eventuella prisändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att du har informerats om sådan ändring.

14. ÅTERLÄMNING AV DIN MÅNADSMEDLEMSKAP-BIL 
14.1. Återlämning

Om du säger upp Avtalet måste du återlämna Månadsmedlemskapsbilen till oss. För att göra det måste du anordna återlämningen av Månadsmedlemskapsbilen tillsammans med Engagement Center. Du kommer att behöva stå för kostnaden för återlämningen. För att återlämna Månadsmedlemskapsbilen till oss kan du välja mellan alternativen nedan i policyn för återlämning av bil (tillgänglig på vår hemsida här). 

Observera att om den sista dagen för ditt Avtal infaller på en lördag, söndag eller helgdag, kan vi kräva att du återlämnar Månadsmedlemskapsbilen eller ordnar med upphämtning av densamma innan den sista dagen av ditt Månadsmedlemskap.

14.2. Månadsmedlemskapsbilens skick vid återlämning
Var noga med att förbereda din Månadsmedlemskapsbil inför återlämning. Månadsmedlemskapsbilen måste återlämnas till oss:
med full bränsletank. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en kostnad för bränsle och en administrativ avgift om du återlämnar Månadsmedlemskapsbilen utan full bränsletank,
med alla personliga tillhörigheter borttagna (vi tar inte ansvar för förlust av egendom som finns kvar i Månadsmedlemskapsbilen),
i rent skick,
med samtliga olyckor skador rapporterade i god tid, och
med alla delar och dokument som medföljer Månadsmedlemskapsbilen

Vid återlämning förbehåller vi oss rätten att inspektera Månadsmedlemskapsbilen tillsammans med dig. När du återlämnar Månadsmedlemskapsbilen till oss eller när vi hämtar Månadsmedlemskapsbilen från dig på begäran, kommer vi att bedöma Månadsmedlemskapsbilens skick. Detta omfattar bl.a. bedömningar av om Månadsmedlemskapsbilen är rengjord, eventuella skador och att delar och dokument som medföljer Månadsmedlemskapsbilen fortfarande finns. Resultatet av denna bedömning kommer att registreras och eventuella reparationskostnader kan betalas av dig enligt slitagepolicyn som finns här och ytterligare avgifter som anges i Bilaga 2 nedan.

14.3. Avläsning av körsträcka
Vid återlämning kommer vi att avläsa den slutliga körsträckan för din Månadsmedlemskapsbil och beräkna eventuella kostnader som du ska betala enligt avsnitt 26 nedan.

15. FÖRSÄKRING 
Månadsmedlemskapet inkluderar fordons- och vägtrafiksförsäkring (”Försäkring”) som inkluderar täckning för: 
- tredjepartsansvar, 
- skador på Månadsmedlemskapsbilen, och
- separat täckning för personskador på föraren. 

Försäkringen tillhandahålls av Lynk & Co:s försäkringspartner och regleras av vår försäkringspartners separata villkor. Dessa villkor hittar du på vår hemsida här.  Du ansvarar för att tillse att din användning av Månadsmedlemskapsbilen sker i enlighet med villkoren för Försäkringen. Vänligen observera att villkoren för Försäkringen kan komma att ålägga dig ytterligare skyldigheter än de som följer av dessa Månadsmedlemskapsvillkor. Vi rekommenderar därför att du tar dig tid att läsa och förstå villkoren för Försäkringen innan du tar emot leveransen av din Månadsmedlemskapsbil. 

Det är inte möjligt att teckna en egen försäkring för Månadsmedlemskapsbilen eller göra några ändringar av den befintliga Försäkringen. 

Om Månadsmedlemskapsbilen är med om en olycka eller skadas är ditt ansvar, förutsatt att sådan olycka eller skada inte beror på ditt brott mot dessa Månadsmedlemskapsvillkor, begränsat till femtusen kronor (SEK 5 000) (”Skadehanteringsavgiften”). 

16. ANSVAR
16.1. Vårt ansvar gentemot dig 

Inget i dessa Månadsmedlemskapsvillkor kommer att exkludera eller begränsa vårt ansvar på något sätt i fall där det skulle vara oförenligt enligt lag att exkludera eller begränsa vårt ansvar.  

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av ett brott mot Avtalet eller för bristande uppfyllelse av Avtalet om orsaken till det beror på händelser som ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte heller för förluster som uppstår i anledning av att vi är förhindrade eller i dröjsmål med att agera i enlighet med Avtalet på grund av något som du (eller någon som agerar för din räkning) gör eller underlåter att göra.

Vi ansvarar inte för någon typ av indirekt förlust eller följdförlust, till exempel förlust av vinst eller förlust av möjligheter. För att kunna kräva ersättning måste förlusterna eller kostnaderna faktiskt ha inträffat. Vi är endast ansvariga gentemot dig som konsument och är därför inte ansvariga för eventuella förluster eller kostnader som uppstår i någon affärsverksamhet.

Om du upptäcker att din Månadsmedlemskapsbil är behäftad med avvikelser eller fel som påverkar din användning av Månadsmedlemskapsbilen kommer vi efter eget skön välja att reparera eller byta ut Månadsmedlemskapsbilen, så länge avvikelsen eller felet inte beror på din egen bristfälliga användning av Månadsmedlemskapsbilen eller i övrigt missbruk av densamma. Om du upptäcker att din Månadsmedlemskapsbil är behäftad med avvikelser eller fel på sätt som nu beskrivits rekommenderar vi och ber dig att meddela oss så snart som möjligt, antingen när du får Månadsmedlemskapsbilen och märker felet, eller när du annars senare märker felet.

Du kan informera oss och registrera din reklamation genom att: 
- Fylla i ett reklamationsformulär som finns tillgängligt på Hemsidan, eller 
- Kontakta Engagement Center. 

Vårt maximala ansvar gentemot dig för förlust med anledning av skador som uppstår i samband med Avtalet är begränsat till det totala värdet av din Beställning. 

16.2. Ditt ansvar gentemot oss
I händelse av att Försäkringen blir ogiltig på grund av åtgärder som du vidtagit är du ansvarig för eventuella förluster med anledning av, till exempel men inte begränsat till, skada eller stöld. Du är då även ansvarig för sådana åtgärder som andra förare av din Månadsmedlemskapsbil vidtagit i samband med att de med din tillåtelse använt Månadsmedlemskapsbilen. 

Som nämnts ovan är du ansvarig för alla avgifter och böter, så som exempelvis parkerings- och hastighetsböter samt trafik- och trängselavgifter som uppkommer under ditt Månadsmedlemskap. Vi kommer antingen att (i) betala sådana kostnader som riktas mot oss som i vår egenskap av registrerad ägare till Månadsmedlemskapsbilen och därefter att debitera Dig dessa kostnader, eller (ii) tillhandahålla information om dig till relevant myndighet och/eller annan tredje part i syfte att överföra betalningsskyldigheten för sådana avgifter och/eller böter på Dig. Böter och avgifter som uppstår när någon annan med din tillåtelse kör Månadsmedlemskapsbilen kommer att hanteras av oss som om de orsakats av dig.  Vi förbehåller oss rätten att fakturera dig för eventuella böter och avgifter som uppstår under ditt Månadsmedlemskap under upp till tolv (12) månader efter att du sagt upp Avtalet, du ångrat Avtalet eller att vi sagt upp Avtalet.

17. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
I, eller i anslutning till, Månadsmedlemskapsbilen kan du komma att få tillgång till funktioner och tjänster som är skyddade av immateriella rättigheter (“IP”). Din icens och dina rättigheter i förhållande till IP:n kan vara underkastat våra villkor för uppkopplade tjänster (de ”Uppkopplade Tjänsterna”), vilka finns på vår hemsida här. I det fall villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna inte uttryckligen reglerar användandet av funktioner och tjänster skyddade av IP, upplåter vi en icke-exklusiv, icke underlicensierbar och icke-överlåtbar licens till dig att använda sådan IP endast (i) internt i samband med Månadsmedlemskapsbilen och för sådan användning som IP:n tillgängliggjordes, och (ii) i enlighet med tillämpliga villkor för IP:n.

IP:n får inte får inte distribueras eller avslöjas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än vad som är tillåtet enligt tillämpliga villkor för IP:n. 

I, eller i anslutning till, Månadsmedlemskapsbilen kan Du och förare av Månadsmedlemskapsbilen komma att få tillgång till IP tillhörande en tredje part (”3PIP”). Sådan 3PIP kan vara underkastat separata villkor utfärdade av den tredje parten, vilka Lynk & Co kan komma att tillhandahålla Dig eller hänvisa Dig till för Dig att läsa eller ladda ned från den tredje partens hemsida. I sådant fall är Du ansvarig för att läsa och följa sådana villkor. 

Om inte annat anges i separata tredjepartsvillkor är användningen av 3PIP begränsad enbart till (i) sådan användning som sker i samband med användningen av Månadsmedlemskapsbilen, och (ii) den tillåtna användningen som 3PIP tillgängliggjordes.

18. RÄTTIGHETSINNEHAVARE 
Alla rättigheter avseende bilder, filmer och annat material som visas på vår hemsida, i våra klubbar, i vårt marknadsföringsmaterial samt all IP kopplad till Månadsmedlemskapsbilen ägs av, eller licensieras till, Lynk & Co och sådant material får inte användas utan vårt skriftliga godkännande. 

Bilderna, filmerna och allt annat material som visas på vår hemsida eller i marknadsföringsmaterial visas i illustrativa syften enbart. Vi har ansträngt oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget men Månadsmedlemskapsbilens verkliga utseende kan komma att avvika från avbildningarna. 

19. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER 
Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra våra skyldigheter enligt detta Avtal och att överlåta våra rättigheter under Avtalet till ett Koncernbolag eller en tredje part. Denna rätt kommer inte att påverka dina rättigheter och våra skyldigheter enligt dessa Månadsmedlemskapsvillkor. Du har inte rätt att, utan ett på förhand utgivet skriftligt medgivande från Lynk & Co, överlåta hela eller delar av Avtalet, eller några av dina rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet.

20. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
I den utsträckningen vi behandlar personuppgifter tillhörande dig, kommer vi att vara personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Vi är också personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till de Uppkopplade Tjänsterna. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy som finns på Hemsidan här.

21. UPPKOPPLADE TJÄNSTER
Månadsmedlemskapsbilen är utrustad med Uppkopplade Tjänster som är tillgängliga genom Månadsmedlemskapsbilen och Lynk & Co:s app. De Uppkopplade Tjänsterna är underkastade särskilda villkor som är tillämpliga för förare av Månadsmedlemskapsbilen och som återfinns på Vår hemsida här. Villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna förutsätter att föraren godkänner villkoren på förhand.

22. BESTÄMMELSES OGILTIGHET 
Om någon bestämmelse i Avtalet eller i dessa Månadsmedlemskapsvillkor skulle anses vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller dessa Månadsmedlemskapsvillkor.

23. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION 
Alla Avtal mellan dig och oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där du är bosatt är mer förmånlig för dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har du, vid rättstvister som du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där du är bosatt eller av behörig domstol i det land där vi bedriver vår näringsverksamhet.

Om vi påkallar rättstvist mot dig med anledning av någon av våra rättigheter gentemot dig som konsument kommer vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där du är bosatt.

24. ALTERNATIVT TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER
Om du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot oss som vi inte kan komma överens om har du möjligheten att ta upp ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (“ODR-plattformen” vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi har inte åtagit oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med dig, så vida inte något annat tydligt anges. 

25. YTTERLIGARE INFORMATION 
Dessa Månadsmedlemskapsvillkor finns tillgängliga på https://www.lynkco.com/sv-se/terms-and-policies. Om du vill förvara eller arkivera dem går det bra att skriva ut eller spara Månadsmedlemskapsvillkoren som en PDF genom sedvanliga kommandon på din dator.

Du kan också spara och arkivera din Beställning antingen genom att använda sedvanliga kommandon på din dator under den sista delen av din Beställning i Onlinebutiken eller så kan du vänta till dess du får Orderbekräftelsen som innehåller dina beställningsuppgifter samt de för din Beställning gällande Månadsmedlemskapsvillkor. 

26. BEHÖVER DU KOMMA I KONTAKT MED OSS? 
Om du av någon anledning behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig till Engagement Center via kontaktuppgifterna ovan.
 

II. MÅNADSMEDLEMSKAPSBILEN OCH ANVÄNDARVILLKOR 

Du kan använda Månadsmedlemskapsbilen under hela ditt Månadsmedlemskap enligt nedan.

27. MÅNADSVIS KÖRSTRÄCKA
Ditt Månadsmedlemskap inkluderar en körsträcka om ettusen tvåhundrafemtio (1250) km per månad (“Inkluderade Körsträckan”) och den Inkluderade Körsträckan motsvarar Faktureringsperioden. Du kan köra Månadsmedlemskapsbilen upp till den Inkluderade Körsträckan utan att det medför några tillkommande kostnader i din Månadsmedlemskapsavgift.

Vid beräkningen av vilken sträcka du har kört Månadsmedlemskapsbilen omfattas samtliga sträckor som Månadsmedlemskapsbilen körts, oavsett vem som kört Månadsmedlemskapsbilen med undantag för samtliga sträckor som Månadsmedlemskapsbilen körts i samband med att den delats på Lynk & Co:s Bildelningsplattform. 

Även om den Inkluderade Körsträckan anges per månad kommer vi inte att beräkna dina körsträckor på månadsbasis utan beräknar istället din totala körsträcka i slutet av Avtalet eller när du får extra körsträcka ett värde på femtusen kronor (SEK 5 000) eller mer. Körsträckor kan därför föras över mellan månader upp till en körsträckkostnad på ett värde av femtusen kronor (SEK 5 000), vid vilken tidpunkt körsträckskostnaden faktureras till dig på samma sätt en extra avgift som anges i avsnitt 8.1. Efter betalning börjar din förbrukade körsträcka beräknas från noll (0) igen.

Detta innebär att du kan kompensera för en extra körsträcka som gjorts under en månad genom att köra en kortare sträcka under en annan månad till den månad din körsträcka uppnår ett värde av femtusen kronor (SEK 5 000). Om du har överskridit den totala Inkluderade Körsträckan vid slutet av Avtalet kommer vi att ta ut en avgift för den överskjutande körsträckan. 

Kostnaden för de kilometer som överstiger Inkluderad Körsträcka är en krona och sextio öre (SEK 1,60) per kilometer, inklusive Moms.

Du kan hålla koll på din körsträcka i din Månadsmedlemskapsbil med hjälp av Lynk & Co-appen. För att säkerställa att du har så uppdaterad information om din körsträcka som möjligt kommer vi att utläsa din körsträcka med hjälp av en trådlös nedladdning som gör att du kan hålla koll på dina kostnader och din körsträcka.

28. VEM KAN KÖRA? 
Månadsmedlemskapsbilen kan köras av dig, dvs. kontraktsinnehavaren, och din närmaste familj som enligt definitionen i Försäkringen utgörs av personer folkbokförda på samma adress som du (förutsatt att de uppfyller kraven i avsnitt 5. Mer information om vem som i övrigt kan köra Månadsmedlemskapsbilen finns i försäkringsvillkoren som finns på vår hemsida här. Det är din skyldighet att se till att de som du tillåter att köra Månadsmedlemskapsbilen följer dessa Användarvillkor och Avtalet, samt att de även har rätt att göra det.

29. BILDELNING
Månadsmedlemskapsbilen kan delas via Lynk & Co:s bildelningsplattform (“Lynk & Co:s Bildelningsplattform”) men får inte delas på andra delningsplattformar eller tjänster. Om du väljer att dela din Månadsmedlemskapsbil på Lynk & Co:s Bildelningsplattform, kan den också köras av personer utanför din närmaste familj och ditt hushåll med förbehåll för de separata villkoren som reglerar Lynk & Co:s BIldelningsplattform och tillhörande BIldelningsplattformsförsäkring.

30. OMRÅDE
Månadsmedlemskapsbilen får köras där vi vid varje tidpunkt har täckning för vägassistans under vår tjänst ”Lynk & Co Assistans”. För information om vilka länder och territorier där vi för närvarande tillhandahåller Lynk & Co Assistans och således var du får köra Månadsmedlemskapsbilen, vänligen se vår hemsida här. För mer information om Lynk & Co Assistans, vänligen se avsnitt 35 nedan.

31. KOSTNADER SOM UPPKOMMER UNDER ANVÄNDNING
Kostnader som uppkommer under användning av Månadsmedlemskapsbilen ansvarar du för och sådana kostnader kommer inte att ingå i Månadsmedlemskapsavgiften. Sådana kostnader utgörs till exempel av bränslekostnader, elektriska laddningskostnader, kostnader för olja och spolarvätska, parkeringskostnader, vägtullar och dylikt. Till undvikande av missförstånd kommer alla kostnader som inte ingår i din Orderbekräftelse att bäras av dig.

32. ANVÄNDARMANUAL (CAR GUIDE)
Du kommer att få en användarmanual (”Car Guide") för din Månadsmedlemskapsbil i samband med leveransen. Car Guide är tillgänglig i Månadsmedlemskapsbilen genom ägarens manual-applikation i förardisplayen, och den är också tillgänglig i Lynk & Co-appen och online på Hemsidan. Car Guide är din guide till din Månadsmedlemskapsbil och innehåller information om hur din Månadsmedlemskapsbil fungerar. Vi ber dig att läsa och bekanta dig med din Car Guide innan du använder din Månadsmedlemskapsbil. Car Guide kan komma att uppdateras och ändras när nya funktioner släpps för din Månadsmedlemskapsbil.

33. SAKER DU SKA GÖRA OCH SAKER DU INTE FÅR GÖRA
DU SKA
Läsa och sätta dig in i Car Guide och andra instruktioner som följer med din Månadsmedlemskapsbil
Köra och använda Månadsmedlemskapsbilen med försiktighet och följa alla trafikregler och lagstadgade föreskrifter.
Omedelbart rapportera olyckor eller skador till oss via Engagement Center 
Omedelbart rapportera stöld eller inbrott i Månadsmedlemskapsbilen till oss via Engagement Center
Rapportera eventuella oväntade beteenden av Månadsmedlemskapsbilen till Engagement Center för rådgivning 
Köra Månadsmedlemskapsbilen med försiktighet och göra rimliga ansträngningar för att skydda Månadsmedlemskapsbilen mot skador eller stöld. och
Göra regelbundna kontroller av, och säkerställa att, däcktrycket, oljenivån och andra vätskenivåer är i enlighet med vad som anges i Car Guide.

DU FÅR INTE
Röka i Månadsmedlemskapsbilen (inklusive e-cigaretter)
Göra förändringar av Månadsmedlemskapsbilen
Köra med husdjur i Månadsmedlemskapsbilens passagerarutrymmen
Installera tillbehör utan Vårt skriftliga tillstånd
Transportera eller förvara farligt gods i Månadsmedlemskapsbilen
Köra Månadsmedlemskapsbilen i terräng eller på vägar eller annat underlag som inte är avsedda för biltrafik
Använda Månadsmedlemskapsbilen för kommersiella ändamål inklusive transport av personer eller varor, körskoletjänster eller biluthyrningstjänster, eller
Köra Månadsmedlemskapsbilen när du inte är kapabel att göra det, till exempel under påverkan av alkohol, droger eller andra mediciner som tagits på grund av sjukdom.

34. LYNK & CO ASSISTANS
Genom vår partner erbjuder vi dig Lynk & Co Assistans under hela ditt Månadsmedlemskap. För mer information om Lynk & Co Assistans och de villkor som gäller för detta, vänligen läs användarvillkoren på vår Hemsida här

35. BYTE AV BIL UNDER MEDLEMSKAPET 
Vi kan någon gång under ditt Månadsmedlemskap behöva ändra din Månadsmedlemskapsbil eller tillfälligt byta ut den Månadsmedlemskapsbil som du använder, till exempel för att utföra service eller reparera Månadsmedlemskapsbilen eller helt enkelt för att vi anser att den bil du kör inom ramen för Månadsmedlemskapet inte längre uppfyller vår standard. På grund av detta förbehåller vi oss rätten att byta din Månadsmedlemskapsbil till en annan Lynk & Co-Bil, och vi kan inte under hela Avtalets löptid garantera dig tillgång till exakt den Månadsmedlemskapsbil som framgår av din Orderbekräftelse. Ett byte av Månadsmedlemskapsbil eller en utvärdering av Månadsmedlemskapsbilen under Månadsmedlemskapet kan bara initieras av oss, och för det fall vi Initierar detta kommer vi att kontakta dig för att ordna ett byte av din Månadsmedlemskapsbil. 

36. MOBILITETSTJÄNST
Du har rätt att använda vår mobilitetstjänst när din Månadsmedlemskapsbil är i verkstaden i mer än 1 (en) arbetsdag. Mobilitetstjänsten är en del av ditt Månadsmedlemskap, och du hittar mer information om denna på Hemsidan här.

 

III.  MÅNADSMEDLEMSKAPSTJÄNSTERNA 

37. OMFATTNING
 Dessa villkor för Månadsmedlemskapstjänsterna (”Månadsmedlemskapstjänstevillkoren”) utgör en integrerad del av ditt Månadsmedlemskap och du omfattas av dem när du mottagit din Orderbekräftelse. Månadsmedlemskapet ger dig tillgång till de Månadsmedlemskapstjänster som framgår av avsnitt 38 och gäller enbart för den Månadsmedlemskapsbil som du har tillgång till genom ditt Månadsmedlemskap, vilken specificerats i din Orderbekräftelse för Månadsmedlemskapet. 

38. TJÄNSTER
Som en del av ditt Månadsmedlemskap har du tillgång till de Månadsmedlemskap-Tjänster som är beskrivna nedan i detta avsnitt 38.

38.1. Schemlagt underhåll  
Vi tar hand om Månadsmedlemskapsbilen under hela ditt Månadsmedlemskap. Vi kommer att genomföra schemalagt underhåll var 24:e (tjugofjärde) månad eller var 30 000:e (trettiotusende) kilometer, beroende på vad som inträffar först. Det schemalagda underhållet kommer att utföras av i en av vår samarbetspartners verkstäder i det land där Månadsmedlemskapsbilen är registrerad. Underhållet kommer att utföras i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 

Det schemalagda underhållet inkluderar, men är inte begränsat till, kontroller av fordonets funktionsduglighet, säkerhetssystem, nivå av förslitning och vätskenivåer, mjukvaruuppdateringar samt utbyte av delar, såsom motor- och luftfilter, kamrem och tändstift i enlighet med föreskrivna utbytesintervall. Arbetskostnaderna för underhållet och eventuella utbytesdelar är inkluderat i Månadsmedlemskapet. En detaljerad beskrivning över vilka åtgärder som vidtagits i samband med det schemalagda underhållet kommer att anges i bilens servicehandbok.      

Påfyllning av olja och andra vätskor i tiden mellan de respektive schemalagda underhållstillfällena är inte inkluderat i det schemalagda underhållet.

Det schemalagda underhållet innefattar en upphämtnings- och leveransservice av Månadsmedlemskapsbilen (“Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskapsbilen”). För att kunna genomföra det schemalagda underhållet och Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskapsbilen kommer vi att ta kontakt med dig innan det är dags för schemalagt underhåll. Upphämtning- och Leverans av Månadsmedlemskapsbilen regleras genom separata villkor som du hittar här

38.2. Utbyte av torkarblad 
Utbyte av det främre torkarbladet sker i samband med utförande av det schemalagda underhållet. 

38.3. Mobilitetslösning
Om du, på grund av att Månadsmedlemskapsbilen ska vara på en av vår samarbetspartners verkstäder, inte har tillgång till Månadsmedlemskapsbilen under en längre period än en (1) kalenderdag, med undantag för sådana händelser som omfattas av Lynk & Co Assistans (vilket omfattas av egna villkor som du hittar på vår hemsida här), erbjuder vi dig en ersättningsbil eller annan mobilitetslösning. Erbjudandet om mobilitetslösning gäller dock inte för försäkringsrelaterade händelser eller vid frågor om Lynk & Co Assistans, vilka regleras av andra villkor. Du kan läsa mer om tillgängliga mobilitetslösningar här

38.4. Förebyggande åtgärder 
Vi kommer kontinuerligt att läsa av data från Månadsmedlemskapsbilen för att kontrollera och säkerställa dess prestanda samt för att kunna planera för underhåll och reparationer. 

38.5. Uppkopplade Tjänster
Din Månadsmedlemskapsbil levereras med Uppkopplade Tjänster, vilka delas in i två kategorier: ”Standardtjänster” respektive ”Premiumtjänster”. Tillgång till och användande av de Uppkopplade Tjänsterna är underkastat (i) våra villkor för Uppkopplade Tjänster (tillgängliga på Vår hemsida här), (ii) vår policy för skälig användning (tillgänglig på vår hemsida här), och (iii) vår internetleverantörs villkor (tillgängliga på vår hemsida här). 

Din tillgång till och användande av Standardtjänsterna tillhandahålls av Lynk & Co utan extra kostnad som en del av din Månadsmedlemskapsbil. Tillgången och användandet av Premiumtjänsterna är inkluderat i ditt Månadsmedlemskap. Ditt Månadsmedlemskap inkluderar även – inom ramarna för vår policy för skälig användning – den datamängd som användandet av Premiumtjänsterna innefattar. 

38.6. Vinterdäcksservice
Ditt Månadsmedlemskap inkluderar friktionsdäck för Månadsmedlemskapsbilen, två (2) däckbyten per år i enlighet med lagen i det land där Månadsmedlemskapsbilen är registrerad samt förvaring i våra lokaler av den uppsättning däck som inte används.  Beroende på tillgänglighet kan det finnas möjlighet att köpa dubbdäck som vinterdäck i stället för friktionsdäck mot en extra kostnad. För mer information, vänligen kontakta Engagement Center eller besök vår hemsida. 

Du måste själv boka däckbytet hos den verkstad som angetts av Lynk & Co. Lynk & Co kommer att kontakta dig innan det är dags för däckbytet och tillhandahålla instruktioner om hur Du ska boka bäckbytet. Lynk & Co kommer att informera Dig om vilken verkstad du ska kontakta för att boka däckbytet och inom vilken tidsperiod. 

Om du vill av- eller omboka Ditt däckbyte måste Du själv kontakta den angivna verkstaden. Avbokningar måste ske senast kl 14:00 arbetsdagen innan dagen för Ditt däckbyte. Om Du avbokar efter kl. 14:00 arbetsdagen innan Ditt däckbyte, kommer Du att debiteras en avgift om tvåhundra kronor (SEK 200). 

Om Du inte följer instruktioner som tillhandahållits dig av Lynk & Co för däckbytet, har Lynk & Co rätt till ytterligare ersättning från Dig för de skador och förluster som Lynk & Co därför åsamkas. 

39. DINA ÅTAGANDEN
Vårt tillhandahållande av Månadsmedlemskap-Tjänster till dig är avhängigt av att du som konsument åtar dig följande: 
- Bruka och vårda Månadsmedlemskapsbilen i enlighet med vad som föreskrivs i användarmanualen (“Car Guide”), 
- Regelbundet kontrollera vätske- och oljenivåer och vid behov och på egen bekostnad fylla på dessa enligt vad som föreskrivs i Car Guide, 
- Hålla Månadsmedlemskapsbilen tillgänglig för schemalagt underhåll enligt överenskommelse, och
- Informera oss snarast genom att kontakta Engagement Center om:
o Det uppstår skador eller fel på Månadsmedlemskapsbilen, och
o Det finns anledning att anta att Månadsmedlemskapsbilen behöver service före tidpunkten för schemalagt underhåll.  

40. GILTIGHETSTID OCH UPPHÖRANDE 
Månadsmedlemskap-Tjänsten kommer att tillhandahållas till dig i enlighet med Månadsmedlemskap- Villkoren under hela ditt Månadsmedlemskap. 

Månadsmedlemskapstjänsterna Villkoren kommer att automatiskt upphöra när ditt Månadsmedlemskap upphör.
 
41. AVGIFT 
Månadsmedlemskap-Tjänsten utgör en integrerad del av ditt Månadsmedlemskap och Månadsmedlemskapstjänsterna i avsnitt 38 kommer att utföras utan extra kostnad för dig. Kostnaden för Månadsmedlemskapstjänsterna ingår i din Månadsmedlemskapsavgift.  


Bilaga 1 – Formulär för ångerrätt

 (fyll i och skicka in det här formuläret enbart om du önskar utöva din ångerrätt)
- Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige, e postadress: hello@lynkco.se  

- Jag/vi (*) meddelar härigenom att jag/vi (*) önskar utöva min/vår ångerrätt (*) avseende mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande produkter (*)/tjänster (*),

- Beställda den (*)/mottagna den (*),

- Konsumenten/-rnas namn,

- Konsumenten/-rnas adress,

- Konsumenten/-rnas namnunderskrift (enbart om formuläret skrivs ut på papper)  

- Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt. 
Bilaga 2 - Lista över tilläggsavgifter inklusive moms

1. ÖVERSTIGANDE KÖRSTRÄCKA
En krona och sextio öre (SEK 1,60) per överstigande kilometer
 
2. 2. SKICK PÅ MÅNAD TILL MÅNAD-BIL VID RETUR 
Exempel på överträdelser:
Månadsmedlemskapsbilen har inte rengjorts (invändigt och/eller utvändigt),
Lukt i Månadsmedlemskapsbilen (t.ex. rök, husdjur, kräkning osv.),
Månadsmedlemskapsbilen återlämnas utan full bränsletank,
Överdrivet slitage på Månadsmedlemskapsbilen (t.ex. repor, stenskott, sliten interiör),
Otillåtna ändringar av Månadsmedlemskapsbilen som måste återställas (t.ex. dekaler, takbox osv.)
Saknade delar (t.ex. servicemanual, laddningskabel, dragkrok)
 
Ytterligare avgifter i förhållande till bilens skick vid returpunkten är varierande och debiteras baserat på det arbete som krävs för att återställa fordonet.
 
Om missbruket täcks av försäkringen kommer kunden aldrig att debiteras mer än Skadehanteringsavgiften för återställningen för ett fall.
 
3. BÖTER OCH AVGIFTER
Exempel på avgifter som kan uppstå under kontraktet:
Parkeringsavgifter 
Böter för trafikbrott 
Trängselavgift 
Vägtullar 
 
Ytterligare kostnader relaterade till böter och avgifter kommer att debiteras baserat på böternas eller avgiftens belopp. Dessutom kommer Lynk & Co att inkludera en administrativ avgift på trettio kronor (SEK 30) inkl. Moms i händelse av böter och överträdelseavgifter.
 
4. FÖRSENADE INBETALNINGAR 
Vid försenad betalning kommer en påminnelseavgift på sextio kronor (SEK 60) inkl. Moms kommer att läggas till den månadsvisa betalningen.
 
5. SKADEHANTERINGSAVGIFT
Om Månadsmedlemskapsbilen är med om en olycka eller skadas är du ansvarig för de faktiska kostnaderna för att reparera sådana skador. Om sådan olycka eller skada inte beror på ditt brott mot dessa Månadsmedlemskapsvillkor är ditt ansvar dock begränsat till Skadehanteringsavgiften om femtusen kronor (SEK 5 000) även om våra faktiska kostnader överstiger detta belopp. 

Version 2.4