LYNC&CO
Mobilitetsval
Allmänna villkor för Lynk & Co abonnemang för konsumenter
GILTIGA FRÅN OCH MED 12 MARS 2024

1. INTRODUKTION

Välkommen till Lynk & Co:s hemsida https://www.lynkco.com/sv-se/ (”Hemsidan”).

Vår tjänst gällande abonnemang, (“Abonnemang”) ger dig tillgång till en Lynk & Co-Bil och även andra Lynk & Co-tjänster under abonnemangstiden till en fast kostnad. En fullständig lista av Lynk & Co-tjänsterna som inkluderas, samt tillämpliga villkor, återfinns i Avsnitt 3 nedan (”Abonnemangstjänsterna”).

Dessa allmänna villkor (“Abonnemangsvillkoren”) gäller för Abonnemanget för en Lynk & Co-Bil som gäller mellan Lynk & Co Sales Sweden AB, eller något av dess Koncernbolag, (“Lynk & Co”, “vi”, “oss”, “vår”, “vårt”, “våra”) till dig som konsument (“du, “dig”, “din”, “dina”), på Hemsidan, i en Club eller på Tour i Sverige.

Dessa Abonnemangsvillkor ska inte tillämpas på köp av en Lynk & Co-Bil, på Lynk & Co:s bildelnings-tjänster eller för Lynk & Co:s reservdelar. Om du är intresserad av någon av dessa tjänster, vänligen läs separata tillämpliga villkor på Hemsidan.

Dessa Abonnemangsvillkor består utav 3 avsnitt, som följer nedan. Vänligen läs igenom alla avsnitt av dessa Abonnemangsvillkor och andra tillhörande dokument (fullständig lista över dessa finner du i avsnitt 3 nedan) innan du gör en Beställning av oss. Genom att göra en Beställning av ett Abonnemang accepterar du att bli bunden av dessa Abonnemangsvillkor samt bekräftar att du har läst dem.

Allt är i ständig rörelse och dessa Abonnemangsvillkor kan också komma att ändras över tid. Se därför till att läsa igenom dessa Abonnemangsvillkor innan du gör en Beställning av ett Abonnemang, även om du tidigare har läst dem. Abonnemanget omfattas av Abonnemangsvillkoren i den version som är gällande när Abonnemanget påbörjas.

2. INFORMATION OM BOLAGET

Lynk & Co Sales Sweden AB, Org. nr: 559261-3045
Adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige
E-post: hello@lynkco.se

3. KONTAKTUPPGIFTER

Lynk & Co Customer Engagement Center (“Engagement Center”)
Telefon: 0771 200 590
E-post: hello@lynkco.com

Med “Koncernbolag” avses en enhet som direkt eller indirekt genom ett eller flera led ägs till mer än 50% av Lynk & Co eller Lynk & Co International AB, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559151-8161.

4. AVTALSHANDLINGAR

Avtalet för Abonnemang (“Avtalet”) består av följande handlingar,

1) Orderbekräftelsen för Abonnemang
2) Dessa Abonnemangsvillkor
Avsnitt I Att registrera ett Abonnemang
Avsnitt II Abonnemangsbilen och användarvillkor
Avsnitt III Abonnemangstjänsterna
3) Bilaga 1 Formulär för ångerrätt
4) Bilaga 2 Lista över tilläggsavgifter inklusive moms
5) Leveransdokumentationen

För det fall bestämmelserna i handlingarna ovan skulle strida mot varandra, eller om det i annat fall uppstår konflikter eller inkonsekvenser i tolkningen av desamma, ska handlingarna ha företräde gentemot varandra enligt den ordning som listats ovan, såtillvida inte omständigheterna tydligt påkallar en annan företrädesordning. Ytterligare villkor eller avtal kan gälla för övriga tjänster som du köper av oss i samband med ditt Abonnemang.

Dessa Abonnemangsvillkor är inte avsedda att begränsa dina lagstadgade rättigheter på något sätt.

 

I. ATT REGISTRERA ETT ABONNEMANG

5. BESTÄLLNINGAR

5.1 Krav

Du kan göra en beställning av ett Abonnemang (“Beställning”) online via Lynk & Co:s webshop på https://www.lynkco.com/sv-se/ samt på tillhörande mobila webbplatser och appar tillgängliga i Sverige (gemensamt kallade “Onlinebutiken”). Du kan också besöka en Lynk & Co club (“Club”) eller en Lynk & Co tour (“Tour”) i Sverige.

För att ingå Abonnemanget måste Du:

 • vara tjugoett (21) år eller äldre
 • för närvarande inneha, och ha haft, ett giltigt körkort inom Sverige i åtminstone tre (3) år, och
 • vara bosatt i Sverige.

Du ansvarar för att säkerställa att dessa krav vid var tid är uppfyllda under Avtalets giltighetstid. Vi kan komma att kontakta Dig under giltighetstiden för ditt Abonnemang för att säkerställa att Du uppfyller kraven, varvid Du är skyldig att följa Våra instruktioner och tillhandahålla begärd information och/eller dokumentation.

När Du gör en Beställning bekräftar du och garanterar att Du inte är listad, eller agerar på uppdrag av en person som är listad på någon av Förenta nationernas, Europeiska unionens eller USA:s sanktionslistor och att du inte kommer sälja, överföra eller på något annat sätt göra en Lynk & Co-Bil tillgänglig för en sådan person. Om det visar sig att du inte lever upp till denna garanti annulleras din Beställning med omedelbar verkan. Vidare förbehåller vi oss rätten att inte ersätta dig för några kostnader, och vi kan inte heller göra någon återbetalning av redan betalade avgifter eller delar av Priset.

För att göra en Beställning i Onlinebutiken måste du fylla i alla obligatoriska fält sanningsenligt och korrekt, konfigurera ditt Abonnemang enligt de alternativ som presenteras för dig och bekräfta att du har läst dessa allmänna Abonnemangsvillkor. Du måste också skapa ett Lynk & Co-konto (“Lynk & Co-Konto”), om du inte redan har ett sådant. Lynk & Co-Kontot omfattas av separata villkor som du kan hitta här på Hemsidan.

 

När du gör en Beställning i Onlinebutiken, lämnar du ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal i enlighet med dessa Abonnemangsvillkor. Eventuella villkor som du har begärt som en del av Beställningen är inte giltiga så vida vi inte skriftligen har accepterat sådana villkor.

Det är bara tillåtet för dig att ha ett (1) aktivt Abonnemang åt gången.

5.2. Körkort

Du är ansvarig för att säkerställa att ditt körkort är giltigt. Om ditt körkort har utfärdats utanför Sverige är du ansvarig för att det är giltigt inom Sverige och att det förblir giltigt under Avtalets varaktighet. Du är ansvarig för att informera oss om alla ändringar av ditt körkort under hela Avtalet, såsom dess förnyelse, utgång, med mera.

5.3. Ett bindande avtal

När vi har gått igenom och kontrollerat att vi kan fullgöra din Beställning kommer vi att skicka dig en skriftlig orderbekräftelse för ditt Abonnemang (“Orderbekräftelsen”). När du har mottagit Orderbekräftelsen har du ingått ett bindande avtal (“Avtalet”) med oss. Med Orderbekräftelsen kommer vi även skicka med hela innehållet i Avtalet.

Vänligen notera att eventuella andra automatiserade meddelanden från oss till dig utöver Orderbekräftelsen inte utgör en formell Orderbekräftelse, såvida detta inte uttryckligt anges.

6. FORDONS- OCH TJÄNSTKONFIGURATION

6.1. Konfiguration

När du gör din Beställning har du möjlighet att konfigurera ditt Abonnemang. Du kan välja mellan vissa Lynk & Co-Bilkonfigurationer.

Din valda Lynk & Co-Bilkonfiguration (”Abonnemangsbilen”) och Abonnemangstjänsterna inkluderade som standard kommer att framgå av Orderbekräftelsen. För att säkerställa att ditt Abonnemang är utformat på det sätt du vill, vänligen granska Orderbekräftelsen för Abonnemanget i detalj när du får den. Vidare ber vi dig att informera oss så snart som möjligt om eventuella fel i Orderbekräftelsen.

Vi förbehåller oss rätten att göra smärre ändringar av din valda Abonnemangsbil som kommer framgå av Avtalet – så länge sådana förändringar inte väsentligt påverkar Abonnemangsbilens kvalitet eller prestanda.

6.2. Ändringar av Beställningen

Vi tillåter inte att en Beställning ändras förutom i fall där Orderbekräftelsen innehåller felaktig information och inte matchar din Beställning. Om du vill ändra din Beställning ber vi dig att kontakta Engagement Center som kommer att hjälpa dig efter bästa förmåga. Om en ändring av Beställningen av någon anledning är omöjlig kan du ändå avbryta din Beställning enligt nedan och göra en ny Beställning.

7. PRIS

7.1. Abonnemangsavgift

Din Abonnemangsavgift (”Abonnemangsavgiften”) inkluderar din Abonnemangsbil och Abonnemangstjänster, en fullständig lista över vilka kommer att ges till dig i din Orderbekräftelse. Din Abonnemangsavgift per faktureringsperiod kommer att framgå av kassan i Onlinebutiken innan du gör din Beställning. Om vi inte tydligt anger något annat, inkluderar priserna som visas i Onlinebutiken mervärdesskatt (”Moms”), men inkluderar inte eventuell leveransavgift. Istället betalas leveransavgift separat i de fall där leveransavgift blir aktuell.

Din första Abonnemangsavgift kommer att reserveras när du lägger en Order, och kommer därefter tas ut i samband med att vi levererar din Abonnemangsbil till dig. Med undantag för den första Abonnemangsavgiften betalar du din Abonnemangsavgift i förskott på samma datum varje kalendermånad, vilket är det datum då du mottog din Abonnemangsbil (“Faktureringsdatum”). Faktureringsperioden för din Abonnemangsavgift ligger därför mellan Faktureringsdatumet för varje kalendermånad (“Faktureringsperiod”). Om Du till exempel tog emot din Abonnemangsbil den 10 mars kommer Faktureringsperioden att vara tidsperioden mellan den 10 mars och den 10 april.

7.2. Tillkommande avgifter

Du kan behöva betala ytterligare avgifter till oss (utöver Din Abonnemangsavgift) för kostnader som uppstått under din användning av Abonnemangsbilen, men som har debiterats oss som registrerad ägare till Abonnemangsbilen. Detta kan till exempel röra sig om vägtullar, överträdelser av trafikbestämmelser, parkeringsbiljetter eller trängselavgifter som du ådrar dig under Abonnemanget

Vi kommer att lägga till dessa tilläggsavgifter i din Abonnemangsavgift för Faktureringsperioden efter det att vi blivit debiterade för sådana tilläggsavgifter, eller fakturera Dig separat. Utöver avgiften i sig kommer vi även att debitera dig för en administrativ avgift om trettio kronor (SEK 30) eller tvåhundrafemtio kronor (SEK 250) inkl. Moms per faktura beroende på typen av avgiften med anledning av detta. Sådana tilläggsavgifter kommer att listas under dina "Mina sidor" på ditt Lynk & Co-Konto. Du kan alltid logga in på ditt Lynk & Co-Konto för att se din kommande betalning. En ej uttömmande lista över dels vilka extra tilläggsavgifter vi kommer att debitera dig om du skulle ådra dig dem, dels vilken administrativ avgift som eventuellt tas ut finns i Bilaga 2.

7.3. Startavgift

När du lägger en Order tar Lynk & Co ut en engångsavgift (”Startavgiften”) som reserveras tillsammans med Abonnemangsavgiften när du lägger Ordern och betalas tillsammans med den första Abonnemangsavgiften såsom beskrivs i punkt 7.1 ovan. Startavgiftens storlek visas vid utcheckningen i Onlinebutiken tillsammans med Abonnemangsavgiften innan du lägger Din Order.

8. BETALNING

8.1. Betalningsmetoder

För att betala för ditt Abonnemang kan du välja mellan de olika betalningsalternativen som finns tillgängliga i Onlinebutiken, i en Club eller på en Tour och du kan betala i de valutor som anges där. Vi kommer att använda betalningsuppgifterna som du tillhandahåller oss för din första Abonnemangsavgift och Startavgiften för alla efterföljande Abonnemangsavgifter och extra avgifter.

Din Abonnemangsavgift och Startavgiften kan betalas på sätt beskrivet för dig när du lägger din Beställning. Generellt accepterar Vi följande betalningsmetoder: kredit- och betalkort eller banköverföring. Vi förbehåller oss rätten att avböja vissa betalningsmetoder för en Beställning och hänvisa till andra betalningsmetoder. Vi godtar enbart betalning från konton registrerade inom den Europeiska unionen (”EU”) och Schweiz. Vi tar inte ansvar för avgifter som tredje part, såsom men inte uteslutande banker eller kreditkortsleverantörer, kan komma att lägga till.

Alla betal- och kreditkortsinnehavare är föremål för validerings- och auktoriseringskontroll av kortutgivaren. Om utgivaren av det angivna konto- eller kreditkortet vägrar att godkänna betalningen till oss, kommer du att få ett meddelande om att betalningen inte kunde genomföras. Om din betalning inte kan fullgöras, försök igen eller kontakta Engagement Center för support. Om Abonnemangsavgiften och/eller Startavgiften, oavsett orsak, inte kan reserveras, kan en order inte göras.

8.2. Säker betalkorts-/kreditkortsbetalning

När du anger dina betalningsuppgifter kommer dina uppgifter att sändas krypterat till vår Payment Service Provider (“PSP”) via en säker anslutning och därefter processas av dem.

8.3. Avgiftsspecifikation

Du kommer att få en specifikation för din Abonnemangsavgift och Startavgiften på dina “Mina Sidor” på ditt Lynk & Co-konto och till den email adress du angett när du gjorde din Beställning på Faktureringsdatumet. Se alltid till att den av dig valda betalningsmetoden är giltigt och att du har tillgängliga medel för att betalningen ska gå igenom.

8.4. Kreditupplysning

Vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av din trovärdighet och behörighet baserat på dina personuppgifter och din kreditvärdighet. Om du väljer att betala med kreditkort eller betalkort förbehåller vi oss rätten att kontrollera giltigheten på kreditkortet eller betalkortet, dess kreditstatus

i förhållande till värdet av Beställningen och om dina personuppgifter är korrekta och i överensstämmelse med uppgifterna som anges i Bestämmelsen.

Vi förbehåller oss rätten att utse ett kreditupplysningsföretag för att göra kreditbedömningen. Ett sådant kreditupplysningsföretag kan placera ett sökavtryck på din kreditupplysning som kan ses av andra organisationer. Du bör också få ett meddelande från kreditupplysningsföretaget att vi har gjort en kreditupplysning om dig och vi kan komma att avvisa Beställningar eller valt betalningsalternativ baserat på kreditupplysningen.

8.5. Sen betalning

Du är ansvarig för att samtliga avgifter betalas varje månad. Om du inte har betalat en avgift till fullo på förfallodagen skickar vi en (1) påminnelse till dig om att göra en sådan betalning omedelbart. Var noga med att följa betalningsinstruktionen i den påminnelsen då den kan skilja sig från din vanliga betalningsmetod.

Om vi inte har mottagit din betalning inom tre (3) arbetsdagar (måndag - fredag) efter en sådan första påminnelse kommer vi att inleda en formell påminnelse, indrivningsprocedurer och inkasseringsåtgärder, vilket kan medföra extra kostnader för dig. Dessutom har vi rätt att debitera dig en påminnelseavgift om sextio kronor (SEK 60).

Om vi inte har erhållit betalning på förfallodagen, har vi rätt att säga upp ditt Avtal. Om vi väljer att göra det kommer du att informeras om detta via e-post.

9. LEVERANS

9.1. Allmänt

De olika leveransalternativen som i vi erbjuder är villkorade av sin tillgänglighet. För Beställningar som gjorts i Onlinebutiken i Sverige kan vi enbart leverera inom Sverige.

Du kan hitta mer information om våra olika leveransalternativ i vår leveranspolicy på Hemsidan (”Leveranspolicyn”). Så vida inget annat anges i skriftlig kommunikation med dig inkluderar leveranskostnaden tullavgifter, statliga avgifter samt frakt- och hanteringsavgifter för leverans till dig, men däremot inte kostnader för återlämning.

Innan du gör din Beställning kommer leveransmetoderna och eventuella tillhörande kostnader att listas i Onlinebutiken eller presenteras för dig på ett annat lämpligt sätt. Du kan välja vilket leveransalternativ du vill ha för leveransen av Abonnemangsbil i samband med att du gör din Beställning. Efter att vi har skickat din Orderbekräftelse kommer vi att kontakta dig för att ordna med leveransen av Abonnemangsbil, samt meddela dig vilka leveranstider som är tillgängliga för dig baserat på ditt valda leveransalternativ i samband med Beställningen. När du har valt din leveranstid kommer den att bekräftas skriftligen.

För Abonnemangsbilar som är planerade för leverans mer än sex (6) månader efter dagen för Beställningen förbehåller vi oss rätten att göra en rimlig ökning av Priset med hänsyn till faktorer som inflation, ökning av råvarukostnader eller frakt och hantering avgifter. Vi meddelar dig om en sådan prishöjning skulle bli nödvändig. Om du inte accepterar ökningen har du rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 12.

Vid leverans kommer vi att be dig att visa upp handling som bekräftar din identitet, att du undertecknar en leveransbekräftelse och leveransdokumentationen. Glöm inte att ta med dig ditt körkort när du hämtar din Abonnemangsbil och se till att bekanta dig med identifieringskraven i Leveranspolicyn innan du hämtar din Abonnemangsbil.

9.2. Leveransändringar

Du kan i vissa fall ändra ditt valda leveransalternativ. Även om detta inte alltid är möjligt kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose en sådan begäran. I vissa fall kan en ändring av leveransalternativ endast göras mot en ombokningsavgift, som i sådant fall kommer att betalas av dig. Vi kommer alltid att informera dig om en eventuell ombokningsavgift innan vi godkänner din ändring av leveransalternativ. Om du ändrar ditt valda leveransalternativ från ett alternativ vi tillhandahåller utan kostnad, till ett leveransalternativ som vi tillhandahåller mot en leveransavgift, kommer vi att lägga till den tillkommande leveransavgiften till din första Abonnemangsavgift.

För mer information om hur du kan ändra leveransalternativ, samt information om när ändringar av vald leveransmetod innefattar betalning av en avgift, vänligen läs vår Leveranspolicy på Hemsidan.

9.3. Försenad leverans

Alla leveranstider är estimerade och trots att vi alltid anstränger oss för att leverera inom den uppskattade leveransperioden kan vi, av olika skäl, inte garantera någon exakt tidpunkt för leverans.

Om vi inte kan leverera din Abonnemangsbil på utsatt leveransdatum och tid kommer vi att informera dig därom så snart som möjligt. Vi kommer också att informera dig om ett nytt uppskattat leveransdatum och tid. Vänligen läs vår Leveranspolicy på Hemsidan för mer information om hur försenade leveranser hanteras. Om tidpunkten för leveransen av din Abonnemangsbil vara av väsentlig betydelse för dig måste du informera oss om detta när du gör din Beställning.

9.4. Ej uthämtade beställningar

Om du av någon anledning inte hämtar ut din Abonnemangsbil i enlighet med valt leveransalternativ och tid för leverans, kommer din Beställning att bli återlämnad till oss och vi kommer att debitera dig för leveranskostnaden för återlämning av Abonnemangsbilen i enlighet med vår Leveranspolicy .

9.5. Ägande och titel

Äganderätten till Abonnemangsbilen kommer inte att övergå till dig någon gång under Abonnemanget eller därefter. Abonnemangsbilen och eventuella tillbehör till denna är vår egendom och Abonnemangsbilen kommer att vara registrerad i vårt namn. För det fall du inte betalar din Abonnemangsavgift, förbehåller vi oss rätten att återta Abonnemangsbilen utan att i förväg informera dig om vår avsikt att göra det.

10. AVBRYTA EN BESTÄLLNING

Förutsatt att du inte har fått din Abonnemangsbil levererad kan du när som helst avbryta din Beställning utan att det medför några kostnader relaterad till din Beställning. Om du avbryter din Beställning kommer vi att betala tillbaka den första Abonnemangsavgiften och Startavgiften till dig så snart som möjligt, och senast inom fjorton (14) dagar från mottagandet av ditt meddelande om att du vill avbryta din Beställning. Ett sådant meddelande måste du lämna till oss genom att kontakta Engagement Center. För det fallet att du avbryter din Beställning senast tre (3) dagar innan det av dig valda leveransdatumet, kan en avbeställningsavgift som anges i leveranspolicyn vara tillämplig. För mer information, se Leveranspolicyn på Hemsidan.

11. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT

11.1. Allmänt

När du gör en Beställning av oss i Onlinebutiken har du en lagstadgad ångerrätt som ger dig möjligheten att, oavsett anledning, ångra Avtalet inom 14 (fjorton) dagar från och med mottagandet av Orderbekräftelsen.

Den lagstadgade ångerrätten gäller inte vid köp som görs i en Club.

11.2. Tidsfrist

Tidsfristen om 14 (fjorton) dagar som du har på dig att ångra Avtalet börjar löpa från och med den dag du ingår Avtalet med oss avseende Abonnemanget.

11.3. Utövande din rätt

För att utöva din ångerrätt måste du, innan tidsfristen om fjorton (14) dagar går ut, meddela oss om ditt beslut och tydligt ange att du vill utnyttja din ångerrätt.

Ditt meddelande till oss om att du vill utöva din ångerrätt kan vara utformat på olika sätt så länge det kommer fram till oss inom tidsfristen om 14 dagar, men vi föredrar om du går tillväga på följande sätt:

· Använd ångerrättsformuläret som ligger som bilaga till Abonnemangsvillkoren (se Bilaga 1)

· Skicka ett skriftligt meddelande till Engagement Center i form av ett brev eller en e-post till adressen listad i början av dessa Abonnemangsvillkor.

11.4. Återlämning

När du har skickat oss ett tydligt meddelande om din avsikt att utöva din ångerrätt måste du återlämna Abonnemangsbilen till oss om den redan har levererats till dig. Du är skyldig att stå för returkostnaden. För att återlämna Abonnemangsbilen till oss efter att du har utövat din ångerrätt kan du välja mellan

något av de två alternativen nedan. Innan du återlämnar Abonnemangsbilen måste du informera Engagement Center om vilket alternativ du väljer, så att vi kan hjälpa dig med återlämningen:

A. Återlämna Abonnemangsbilen till en fysisk plats som anges i vår återlämningspolicy (som finns på vår hemsida här) på din egen bekostnad inom fjorton (14) dagar från det att du meddelat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt, eller

B. Begära att vi, på din bekostnad, hämtar din Abonnemangsbil på en plats som du och Engagement Center kommer överens om. Din begäran och bokning av oss att hämta din Abonnemangsbil måste göras inom fjorton (14) dagar från den dag du informerat oss om din avsikt att utöva din ångerrätt.

11.5. Kostnader för återlämning

Som nämnts ovan kommer du att behöva stå för kostnaden för återlämningen. Detta gäller även när du använder den av Lynk & Co tillhandahållna återlämningtjänsten. Den ungefärliga kostnaden för att återlämna en Abonnemangsbil är för närvarande tretusenfemhundra (3 500) SEK.

11.6. Ursprungligt skick

Vi kan bara garantera en fullständig återbetalning i de fall Abonnemangsbilen är återlämnad i samma skick som du fick den, det vill säga i sitt ursprungliga skick. Detta innebär att du utan hinder kan testköra Abonnemangsbilen för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion, men att du kan bli skyldig gentemot oss att betala för värdeminskning av Abonnemangsbilen med anledning av hantering som sträcker sig bortom sådan som är nödvändig för att avgöra dess beskaffenhet, egenskaper och funktion.

När vi har mottagit den återlämnade Abonnemangsbilen, kommer vi att göra en kontroll av dess skick. För det fall vi gör bedömningen att du har hanterat Abonnemangsbilen utöver vad som behövs för att säkerställa att den är i fullt fungerande skick och för att fastställa dess egenskaper kommer vi göra avdrag från återbetalningen med ett belopp som står i proportion till det minskade värdet på Abonnemangsbilen.

11.7. Återbetalning

Vi kommer att återbetala Abonnemangsavgiften, Startavgiften och eventuella leveranskostnader förenade med din Beställning till dig (med undantag för tillkommande leveranskostnader som utgör resultatet av ditt val av leveransalternativ som utgör ett annat alternativ än det billigaste leveransalternativet Vi erbjuder), utan onödigt dröjsmål, och senast 14 (fjorton) dagar efter dagen vi har fått Abonnemangsbilen i retur, eller fått bevis på sådan återlämning.

Vi kommer att genomföra återbetalningen till dig genom samma betalningsmetod som du själv använde vid betalningen om det är möjligt. Om du är medveten om att detta inte är möjligt av någon anledning, kontakta Engagement Center. Om vi av någon anledning inte kan göra återbetalningen till dig med samma betalningsmetod, eller om det av någon anledning behövs alternativa lösningar, kommer vi att kontakta dig för att reglera återbetalningen.

12. ABONNEMANGETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

12.1. Abonnemangets giltighetstid

Ditt Abonnemang börjar från den dag du tar emot din Abonnemangsbil och förnyas automatiskt för ytterligare en Faktureringsperiod i taget såvida du inte säger upp ditt Abonnemang genom att skriftligen meddela oss. Detta gäller även för det fall du inte hämtat ut Abonnemangsbilen vid den överenskomna leveranstiden, men det gäller däremot inte för det fall vi inte levererar Abonnemangsbilen vid den överenskomna leveranstiden. I det senare fallet börjar ditt Abonnemang gälla först när vi levererat Abonnemangsbilen till dig. Detaljerna kring hur du säger upp ditt Abonnemang finns i avsnitt 11.3 nedan.

12.2. Minimiperiod

Abonnemanget kan som minst pågå under en (1) Faktureringsperiod vilket innebär att du måste avbryta ditt Abonnemang senast tjugo (20) dagar före nästkommande Faktureringsdag för att Abonnemang inte ska löpa under ytterligare en Faktureringsperiod.

12.3. Din uppsägning av Abonnemanget

Du kan säga upp Avtalet när som helst genom Hemsidan eller informera oss om din önskan att säga upp Avtalet genom att ringa Engagement Center. Vi kräver minst tjugo (20) dagars varsel om din önskan att säga upp Avtalet. Detta innebär att du inte kommer att vara skyldig att betala för ytterligare en Faktureringsperiod om du har informerat oss om din önskan att säga upp avtalet senast tjugo (20) dagar innan nästa Faktureringsdatum inträffar (vilket är detsamma varje månad och har definierats ovan). Om vi får din begäran om uppsägning av avtalet senare än tjugo (20) dagar innan ditt nästa Faktureringsdatum inträffar, fortsätter ditt Avtal att löpa under ytterligare en Faktureringsperiod efter ditt Faktureringsdatum och avslutas därefter (dvs. i slutet av Faktureringsperioden).

Efter att du informerat oss om din önskan att säga upp Avtalet kommer ditt Abonnemang fortsatt att vara gällande och du kan fortsätta att använda din Abonnemangsbil till dess att den återlämnas i enlighet med avsnitt 14 nedan.

Om Abonnemangsbilen inte återlämnas till oss i tid kommer vi att inleda ett förfarande för att återta Abonnemangsbilen. Vi kommer att debitera dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på femhundra kronor (SEK 500) för varje dag som Abonnemangsbilen inte har återlämnats till oss. Observera att Abonnemangsbilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 14 och att du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att Abonnemangsbilens skick inte stämmer överens med detta.

12.4. Vår uppsägning av Abonnemanget

Som nämnts ovan har vi rätt att säga upp ditt Avtal med oss på grund av bristande betalning, varpå du kommer att få ett uppsägningsbrev från oss som informerar dig om uppsägningen och när en sådan uppsägning träder i kraft (“Uppsägningsdagen”). Detta innebär att du måste återlämna Abonnemangsbilen till oss senast på Uppsägningsdagen. Du kan ordna återlämning av din Abonnemangsbil med hjälp av Engagement Center. Med tanke på den snäva tidsramen är det viktigt att du kontaktar Engagement Center omedelbart efter mottagandet av uppsägningsbrevet. 

Om Abonnemangsbilen inte återlämnas till oss inom den angivna tidsramen kommer vi att inleda ett förfarande för att återta Abonnemangsbilen. Vi kommer att debitera dig för sådana kostnader som uppstår under förfarandet i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Du kommer också att vara skyldig att betala en avgift på femhundra kronor (SEK 500) för varje dag som Abonnemangsbilen inte har återlämnats till oss. Observera att Abonnemangsbilen behöver vara i ett visst skick när den återlämnas till oss enligt avsnitt 14 och att du är ansvarig för alla kostnader som uppstår med anledning av att Abonnemangsbilens skick inte stämmer överens med detta. 

Vi har rätt att säga upp ditt Avtal med omedelbar verkan varefter alla dina skulder till oss omedelbart måste betalas, om:

 1. du vid mer än ett tillfälle väsentligt brutit mot villkoren i Avtalet,
 2. en kreditrapport visar att du har betalningsanmärkningar eller att vi på annat sätt har rimlig anledning att anta att du saknar betalningsförmåga,
 3. du underlåter att betala Abonnemangsavgiften på Faktureringsdatumet vid mer än ett (1) tillfälle,
 4. du underlåter att uppfylla andra betalningsskyldigheter gentemot oss samt betalar inte inom en viss tid efter att en påminnelse har skickats till dig,
 5. Abonnemangsbilen utsätts för onormal användning eller dålig hantering,
 6. du tillhandahåller felaktig eller på annat sätt oriktig information,
 7. du i övrigt bryter mot en bestämmelse i Avtalet eller någon användarinstruktion utfärdad av oss,
 8. Du missbrukar en ersättnings- eller hyrbil eller på något annat sätt bryter mot villkoren som är tillämpliga vid tillhandahållandet av sådan ersättnings- eller hyrbil,
 9. Du inte bokar en tid med en kontrakterad verkstad i enlighet med Lynk & Co:s instruktioner eller om Du inte tar Abonnemangsbilen till den avsedda verkstaden i tid för ett inbokat verkstadsbesök vid mer än ett tillfälle, och
 10. du, utan vårt tillstånd, har kört eller försökt köra Abonnemangsbilen utanför det tillåtna territoriet.

Om vi säger upp Avtalet enligt ovan har vi rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att återta Abonnemangsbilen med omedelbar verkan. Vi kommer i så fall komma att kontakta Polisen, Tullverket, annan myndighet eller annan part som agerar i vårt intresse och som kan spåra och beslagta Abonnemangsbilen.  

 

13. FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Avtalet samt i andra dokument som ingår eller hänvisas till i detta Avtal, samt att ändra priset på ditt Abonnemang. Vi kommer att meddela dig sådana ändringar i förväg och informera dig om hur du kan acceptera dessa ändringar. Om vi gör en ändring av priset har du valet att antingen godkänna prisändringen genom att acceptera den enligt instruktionerna i meddelandet som informerar dig om prisändringen eller säga upp ditt Abonnemang enligt avsnitt 12. Om du inte meddelar oss att du inte godkänner ändringen utgår vi från att du accepterar ändringarna. Vi kommer alltid att påminna dig om detta när Vi kommunicerar eventuell ändring till dig. Eventuella prisändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att du har informerats om sådan ändring.

14. ÅTERLÄMNING AV DIN ABONNEMANGSBIL

14.1. Återlämning

Om du säger upp Avtalet måste du återlämna Abonnemangsbilen till oss. För att göra det måste du anordna återlämningen av Abonnemangsbilen tillsammans med Engagement Center. För att återlämna Abonnemangsbilen till oss kan du välja mellan alternativen i policyn för återlämning av bil (tillgänglig på vår hemsida här).

Observera att om den sista dagen för ditt Avtal infaller på en lördag, söndag eller helgdag, kan vi kräva att du ordnar med upphämtning av Abonnemangsbilen innan den sista dagen av ditt Abonnemang.

14.2. Abonnemangsbilens skick vid återlämning

Var noga med att förbereda din Abonnemangsbil inför återlämning. Vid uppsägning av Ditt Avtal eller vid byte av Bilen är Du skyldig att genomföra en inspektion av Bilen i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av Lynk & Co eller någon av Våra partners. Inspektionen och den rapport som genereras av inspektionen måste genomföras innan Bilen återlämnas. Underlåtelse att genomföra inspektionen kan medföra att Du blir skyldig att betala en avgift om ettusen kronor (SEK 1 000). Den avgiften är kopplad till de kostnader som Vi kan komma att bära för att skapa en standardrapport om den tidigare nämnda inspektionen är ofullständig eller bristfälligt utförd utifrån Våra instruktioner. Det är Ditt ansvar att se till att inspektionen genomförs och att rapporten färdigställs i tid och är korrekt för att undvika eventuellt ansvar för skador som inte rapporterats. Abonnemangsbilen måste återlämnas till oss i enlighet med Våra riktlinjer för återlämning av bil som finns på Vår hemsida här och med samtliga olyckor och skador rapporterade i god tid dessförinnan. 

När vi har hämtat Abonnemangsbilen från dig, kommer vi att bedöma Abonnemangsbilens skick. Detta omfattar bl.a. bedömningar av om Abonnemangsbilen är rengjord, eventuella skador och att delar och dokument som medföljer Abonnemangsbilen fortfarande finns. Resultatet av denna bedömning kommer att registreras och eventuella reparationskostnader kan betalas av dig enligt våra skadekriterier som finns här och ytterligare avgifter som anges i Bilaga 2 nedan.

14.3. Avläsning av körsträcka

Vid återlämning kommer vi att avläsa den slutliga körsträckan för din Abonnemangsbil och beräkna eventuella kostnader som du ska betala enligt avsnitt 27 nedan.

15. FÖRSÄKRING

Abonnemanget inkluderar fordons- och vägtrafiksförsäkring (”Försäkring”) som inkluderar täckning för:

 • tredjepartsansvar,
 • skador på Abonnemangsbilen, och
 • separat täckning för personskador på föraren.

Försäkringen tillhandahålls av Lynk & Co:s försäkringspartner och regleras av vår försäkringspartners separata villkor. Dessa villkor hittar du på vår hemsida här. Du ansvarar för att tillse att din användning av Abonnemangsbilen sker i enlighet med villkoren för Försäkringen. Vänligen observera att villkoren för Försäkringen kan komma att ålägga dig ytterligare skyldigheter än de som följer av dessa

Abonnemangsvillkor. Vi rekommenderar därför att du tar dig tid att läsa och förstå villkoren för Försäkringen innan du tar emot leveransen av din Abonnemangsbil.

Det är inte möjligt att teckna en egen försäkring för Abonnemangsbilen eller göra några ändringar av den befintliga Försäkringen.


Om Abonnemangsbilen är med om en olycka eller skadas är ditt ansvar, förutsatt att sådan olycka eller skada inte beror på ditt brott mot dessa Abonnemangsvillkor, begränsat till åttatusenfemhundra kronor (SEK 8 500) (”Självrisken”) per olycka/skada. Därutöver kommer Du även att behöva betala en administrativ avgift om tvåhundrafemtio kronor (SEK 250) inkl. Moms.  

16. ANSVAR

16.1. Vårt ansvar gentemot dig

Inget i dessa Abonnemangsvillkor kommer att exkludera eller begränsa vårt ansvar på något sätt i fall där det skulle vara oförenligt enligt lag att exkludera eller begränsa vårt ansvar.

Vi ansvarar inte för förluster som inte är en naturlig, förutsebar följd av ett brott mot Avtalet eller för bristande uppfyllelse av Avtalet om orsaken till det beror på händelser som ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte heller för förluster som uppstår i anledning av att vi är förhindrade eller i dröjsmål med att agera i enlighet med Avtalet på grund av något som du (eller någon som agerar för din räkning) gör eller underlåter att göra.

Vi ansvarar inte för någon typ av indirekt förlust eller följdförlust, till exempel förlust av vinst eller förlust av möjligheter. För att kunna kräva ersättning måste förlusterna eller kostnaderna faktiskt ha inträffat. Vi är endast ansvariga gentemot dig som konsument och är därför inte ansvariga för eventuella förluster eller kostnader som uppstår i någon affärsverksamhet.

Om du upptäcker att din Abonnemangsbil är behäftad med avvikelser eller fel som påverkar din användning av Abonnemangsbilen kommer vi efter eget skön välja att reparera eller byta ut Abonnemangsbilen, så länge avvikelsen eller felet inte beror på din egen bristfälliga användning av Abonnemangsbilen eller i övrigt missbruk av densamma. Om du upptäcker att din Abonnemangsbil är behäftad med avvikelser eller fel på sätt som nu beskrivits rekommenderar vi och ber dig att meddela oss så snart som möjligt, antingen när du får Abonnemangsbilen och märker felet, eller när du annars senare märker felet.

Du kan informera oss och registrera din reklamation genom att:

- Fylla i ett reklamationsformulär som finns tillgängligt på Hemsidan, eller

- Kontakta Engagement Center.

Vårt maximala ansvar gentemot dig för förlust med anledning av skador som uppstår i samband med Avtalet är begränsat till det totala värdet av din Beställning.

16.2. Ditt ansvar gentemot oss

I händelse av att Försäkringen blir ogiltig på grund av åtgärder som du vidtagit är du ansvarig för eventuella förluster med anledning av, till exempel men inte begränsat till, skada eller stöld. Du är då även ansvarig för sådana åtgärder som andra förare av din Abonnemangsbil vidtagit i samband med att de med din tillåtelse använt Abonnemangsbilen.

Som nämnts ovan är du ansvarig för alla avgifter och böter, så som exempelvis parkerings- och hastighetsböter samt trafik- och trängselavgifter som uppkommer under ditt Abonnemang. Vi kommer antingen att (i) betala sådana kostnader som riktas mot oss som i vår egenskap av registrerad ägare till Abonnemangsbilen och därefter att debitera Dig dessa kostnader, eller (ii) tillhandahålla information om dig till relevant myndighet och/eller annan tredje part i syfte att överföra betalningsskyldigheten för sådana avgifter och/eller böter på Dig. Böter och avgifter som uppstår när någon annan med din tillåtelse kör Abonnemangsbilen kommer att hanteras av oss som om de orsakats av dig. Vi förbehåller oss rätten att fakturera dig för eventuella böter och avgifter som uppstår under ditt Abonnemang under upp till tolv (12) månader efter att du sagt upp Avtalet, du ångrat Avtalet eller att vi sagt upp Avtalet.

17. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

I, eller i anslutning till, Abonnemangsbilen kan du komma att få tillgång till funktioner och tjänster som är skyddade av immateriella rättigheter (“IP”). Din licens och dina rättigheter i förhållande till IP:n kan vara underkastat våra villkor för uppkopplade tjänster (de ”Uppkopplade Tjänsterna”), vilka finns på vår hemsida här. I det fall villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna inte uttryckligen reglerar användandet av funktioner och tjänster skyddade av IP, upplåter vi en icke-exklusiv, icke-underlicensierbar och icke-överlåtbar licens till dig att använda sådan IP endast (i) internt i samband med Abonnemangsbilen och för sådan användning som IP:n tillgängliggjordes, och (ii) i enlighet med tillämpliga villkor för IP:n.

IP:n får inte får inte distribueras eller avslöjas till någon tredje part eller användas för något annat ändamål än vad som är tillåtet enligt tillämpliga villkor för IP:n.

I, eller i anslutning till, Abonnemangsbilen kan Du och förare av Abonnemangsbilen komma att få tillgång till IP tillhörande en tredje part (”3PIP”). Sådan 3PIP kan vara underkastat separata villkor utfärdade av den tredje parten, vilka Lynk & Co kan komma att tillhandahålla Dig eller hänvisa Dig till för Dig att läsa eller ladda ned från den tredje partens hemsida. I sådant fall är Du ansvarig för att läsa och följa sådana villkor.

Om inte annat anges i separata tredjepartsvillkor är användningen av 3PIP begränsad enbart till (i) sådan användning som sker i samband med användningen av Abonnemangsbilen, och (ii) den tillåtna användningen som 3PIP tillgängliggjordes.

18. RÄTTIGHETSINNEHAVARE

Alla rättigheter avseende bilder, filmer och annat material som visas på vår hemsida, i våra klubbar, i vårt marknadsföringsmaterial samt all IP kopplad till Abonnemangsbilen ägs av, eller licensieras till, Lynk & Co och sådant material får inte användas utan vårt skriftliga godkännande.

Bilderna, filmerna och allt annat material som visas på vår hemsida eller i marknadsföringsmaterial visas i illustrativa syften enbart. Vi har ansträngt oss för att återge storlekar, färger och detaljer verklighetstroget men Abonnemangsbilens verkliga utseende kan komma att avvika från avbildningarna.

19. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Vi förbehåller oss rätten att använda underleverantörer för att fullgöra våra skyldigheter enligt detta Avtal och att överlåta våra rättigheter under Avtalet till ett Koncernbolag eller en tredje part. Denna rätt kommer inte att påverka dina rättigheter och våra skyldigheter enligt dessa Abonnemangsvillkor. Du har inte rätt att, utan ett på förhand utgivet skriftligt medgivande från Lynk & Co, överlåta hela eller delar av Avtalet, eller några av dina rättigheter eller skyldigheter som följer av Avtalet.

20. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

I den utsträckningen vi behandlar personuppgifter tillhörande dig, kommer vi att vara personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Vi är också personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i anslutning till de Uppkopplade Tjänsterna. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy som finns på Hemsidan här.

21. UPPKOPPLADE TJÄNSTER

Abonnemangsbilen är utrustad med Uppkopplade Tjänster som är tillgängliga genom Abonnemangsbilen och Lynk & Co:s app. De Uppkopplade Tjänsterna är underkastade särskilda villkor som är tillämpliga för förare av Abonnemangsbilen och som återfinns på Vår hemsida här. Villkoren för de Uppkopplade Tjänsterna förutsätter att föraren godkänner villkoren på förhand.

22. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i Avtalet eller i dessa Abonnemangsvillkor skulle anses vara ogiltig, olaglig, eller annars inte kunna göras gällande, ska detta inte påverka giltigheten eller tillämpningen av övriga bestämmelser i Avtalet eller dessa Abonnemangsvillkor.

23. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Alla Avtal mellan dig och oss ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag om inget annat tydligt anges.

Om obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i det land där du är bosatt är mer förmånlig för dig som konsument ska sådana bestämmelser tillämpas.

Som konsument har du, vid rättstvister som du påkallar som uppstått i anledning av Avtalet, rätt att välja om rättstvisten ska prövas av behörig domstol i det land där du är bosatt eller av behörig domstol i det land där vi bedriver vår näringsverksamhet.

Om vi påkallar rättstvist mot dig med anledning av någon av våra rättigheter gentemot dig som konsument kommer vi enbart att göra det vid behöriga domstolar inom den jurisdiktion där du är bosatt.

24. ALTERNATIVT TVISTELÖSNINGSFORUM FÖR KONSUMENTER

Om du i egenskap av konsument har ett anspråk gentemot oss som vi inte kan komma överens om har du möjligheten att ta upp ditt anspråk vid Europeiska Unionens plattform för tvistelösning online (“ODR-plattformen”“ vilken möjliggör för näringsidkare och konsumenter att, utanför domstol, lösa tvister som uppkommit vid köp online. ODR-plattformen finns tillgänglig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi har inte åtagit oss och är heller inte på annat sätt förpliktade att använda oss av ett alternativt tvistlösningsforum för att lösa tvister med dig, så vida inte något annat tydligt anges.

25. YTTERLIGARE INFORMATION

Dessa Abonnemangsvillkor finns tillgängliga på https://lynkco.com/sv-se/terms-and-policies. Om du vill förvara eller arkivera dem går det bra att skriva ut eller spara Abonnemangsvillkoren som en PDF genom sedvanliga kommandon på din dator.

Du kan också spara och arkivera din Beställning antingen genom att använda sedvanliga kommandon på din dator under den sista delen av din Beställning i Onlinebutiken eller så kan du vänta till dess du får Orderbekräftelsen som innehåller dina beställningsuppgifter samt de för din Beställning gällande Abonnemangsvillkor.

26. BEHÖVER DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

Om du av någon anledning behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att höra av dig till Engagement Center via kontaktuppgifterna ovan.

II. ABONNEMANGSBILEN OCH ANVÄNDARVILLKOR

Du kan använda Abonnemangsbilen under hela ditt Abonnemang enligt nedan.

27. MÅNADSVIS KÖRSTRÄCKA

Ditt Abonnemang inkluderar en körsträcka om ettusen tvåhundrafemtio (1250) km per månad (“Inkluderade Körsträckan”) och den Inkluderade Körsträckan motsvarar Faktureringsperioden. Du kan köra Abonnemangsbilen upp till den Inkluderade Körsträckan utan att det medför några tillkommande kostnader i din Abonnemangsavgift.

Vid beräkningen av vilken sträcka du har kört Abonnemangsbilen omfattas samtliga sträckor som Abonnemangsbilen körts, oavsett vem som kört Abonnemangsbilen med undantag för samtliga sträckor som Abonnemangsbilen körts i samband med att den delats på Lynk & Co:s Bildelningsplattform.

Även om den Inkluderade Körsträckan anges per månad kommer vi inte att beräkna dina körsträckor på månadsbasis utan beräknar istället din totala körsträcka i slutet av Avtalet. Lynk & Co har också rätt att debitera dig när du uppnår en extra körsträcka motsvarande ett värde på femtusen kronor (SEK 5 000) eller mer. Körsträckor kan därför föras över mellan månader upp till en körsträckkostnad på ett värde av femtusen kronor (SEK 5 000), vid vilken tidpunkt körsträckskostnaden faktureras till dig på samma sätt en extra avgift som anges i avsnitt 8.1. Efter betalning börjar din förbrukade körsträcka beräknas från noll (0) igen.

Detta innebär att du kan kompensera för en extra körsträcka som gjorts under en månad genom att köra en kortare sträcka under en annan månad till den månad din körsträcka uppnår ett värde av femtusen kronor (SEK 5 000). Om du har överskridit den totala Inkluderade Körsträckan vid slutet av Avtalet kommer vi att ta ut en avgift för den överskjutande körsträckan.

Kostnaden för de kilometer som överstiger Inkluderad Körsträcka är två kronor (SEK 2) per kilometer, inklusive Moms.

Du kan hålla koll på din körsträcka i din Abonnemangsbil med hjälp av Lynk & Co-appen. För att säkerställa att du har så uppdaterad information om din körsträcka som möjligt kommer vi att utläsa din körsträcka med hjälp av en trådlös nedladdning som gör att du kan hålla koll på dina kostnader och din körsträcka.

28. VEM KAN KÖRA?

Abonnemangsbilen kan köras av dig, dvs. kontraktsinnehavaren, och din närmaste familj som enligt definitionen i Försäkringen utgörs av personer folkbokförda på samma adress som du (förutsatt att de uppfyller kraven i avsnitt 5. Det är din skyldighet att se till att de som du tillåter att köra Abonnemangsbilen följer dessa Användarvillkor och Avtalet, samt att de även har rätt att göra det.

29. BILDELNING

Abonnemangsbilen kan delas via Lynk & Co:s bildelningsplattform (“Lynk & Co:s Bildelningsplattform”) men får inte delas på andra delningsplattformar eller tjänster. Om du väljer att dela din Abonnemangsbil på Lynk & Co:s Bildelningsplattform, kan den också köras av personer utanför din närmaste familj och ditt hushåll med förbehåll för de separata villkoren som reglerar Lynk & Co:s Bildelningsplattform och tillhörande Bildelningsplattformsförsäkring.

30. OMRÅDE

Abonnemangsbilen får köras där vi vid varje tidpunkt har täckning för vägassistans under vår tjänst ”Lynk & Co Assistans”. För information om vilka länder och territorier där vi för närvarande tillhandahåller Lynk & Co Assistans och således var du får köra Abonnemangsbilen, vänligen se vår hemsida här. För mer information om Lynk & Co Assistans, vänligen se avsnitt 34 nedan.

31. KOSTNADER SOM UPPKOMMER UNDER ANVÄNDNING

Kostnader som uppkommer under användning av Abonnemangsbilen ansvarar du för och sådana kostnader kommer inte att ingå i Abonnemangsavgiften. Sådana kostnader utgörs till exempel av bränslekostnader, elektriska laddningskostnader, kostnader för olja och spolarvätska, parkeringskostnader, vägtullar och dylikt. Till undvikande av missförstånd kommer alla kostnader som inte ingår i din Orderbekräftelse att bäras av dig.

32. ANVÄNDARMANUAL (CAR GUIDE)

Du kommer att få en användarmanual (”Car Guide") för din Abonnemangsbil i samband med leveransen. Car Guide är tillgänglig i Abonnemangsbilen genom ägarens manual-applikation i förardisplayen, och den är också tillgänglig i Lynk & Co-appen och online på Hemsidan. Car Guide är din guide till din Abonnemangsbil och innehåller information om hur din Abonnemangsbil fungerar. Vi ber dig att läsa och bekanta dig med din Car Guide innan du använder din Abonnemangsbil. Car Guide kan komma att uppdateras och ändras när nya funktioner släpps för din Abonnemangsbil.

33. SAKER DU SKA GÖRA OCH SAKER DU INTE FÅR GÖRA

DU SKA

 • Läsa och sätta dig in i Car Guide och andra instruktioner som följer med din Abonnemangsbil
 • Köra och använda Abonnemangsbilen med försiktighet och följa alla trafikregler och lagstadgade föreskrifter.
 • Omedelbart rapportera olyckor eller skador till oss via Engagement Center och i vart fall aldrig senare än femton (15) dagar efter att olyckan skedde eller skadan uppstod. Vänligen notera att om Du inte omedelbart rapporterar olyckan och/eller skadan så kommer försäkringen inte att gälla och att Du då ansvarar för att betala de faktiska reparationskostnaderna,
 • Omedelbart rapportera stöld eller inbrott i Abonnemangsbilen till oss via Engagement Center
 • Rapportera eventuella oväntade beteenden av Abonnemangsbilen till Engagement Center för rådgivning
 • Köra Abonnemangsbilen med försiktighet och göra rimliga ansträngningar för att skydda Abonnemangsbilen mot skador eller stöld. och
 • Göra regelbundna kontroller av, och säkerställa att, däcktrycket, oljenivån och andra vätskenivåer är i enlighet med vad som anges i Car Guide.

DU FÅR INTE
 • Röka i Abonnemangsbilen (inklusive e-cigaretter)
 • Göra förändringar av Abonnemangsbilen
 • Köra med husdjur i Abonnemangsbilens passagerarutrymmen
 • Installera tillbehör utan Vårt skriftliga tillstånd
 • Transportera eller förvara farligt gods i Abonnemangsbilen
 • Köra Abonnemangsbilen i terräng eller på vägar eller annat underlag som inte är avsedda för biltrafik
 • Använda Abonnemangsbilen för kommersiella ändamål inklusive transport av personer eller varor, körskoletjänster eller biluthyrningstjänster, eller
 • Köra Abonnemangsbilen när du inte är kapabel att göra det, till exempel under påverkan av alkohol, droger eller andra mediciner som tagits på grund av sjukdom.

34. LYNK & CO ASSISTANS

Genom vår partner erbjuder vi dig Lynk & Co Assistans under hela ditt Abonnemang. För mer information om Lynk & Co Assistans och de villkor som gäller för detta, vänligen läs de vid var tid gällande användarvillkoren på vår Hemsida här.

35. BYTE AV BIL UNDER ABONNEMANGET

Vi kan någon gång under ditt Abonnemang behöva ändra din Abonnemangsbil eller tillfälligt byta ut den Abonnemangsbil som du använder, till exempel för att utföra service eller reparera Abonnemangsbilen eller helt enkelt för att vi anser att den bil du kör inom ramen för Abonnemanget inte längre uppfyller vår standard. På grund av detta förbehåller vi oss rätten att byta din Abonnemangsbil till en annan Lynk & Co-Bil, och vi kan inte under hela Avtalets löptid garantera dig tillgång till exakt den Abonnemangsbil som framgår av din Orderbekräftelse. Ett byte av Abonnemangsbil eller en utvärdering av Abonnemangsbilen under Abonnemanget kan bara initieras av oss, och för det fall vi Initierar detta kommer vi att kontakta dig för att ordna ett byte av din Abonnemangsbil.

36. MOBILITETSTJÄNST

Du har rätt att använda vår mobilitetstjänst när din Abonnemangsbil är i verkstaden i mer än 1 (en) arbetsdag. Mobilitetstjänsten är en del av ditt Abonnemang, och du hittar mer information om denna på Hemsidan här.

 

III. ABONNEMANGSTJÄNSTERNA

37. OMFATTNING

Dessa villkor för Abonnemangstjänsterna (”Abonnemangstjänstevillkoren”) utgör en integrerad del av ditt Abonnemang och du omfattas av dem när du mottagit din Orderbekräftelse. Abonnemanget ger dig tillgång till de Abonnemangstjänster som framgår av avsnitt 38 och gäller enbart för den Abonnemangsbil som du har tillgång till genom ditt Abonnemang, vilken specificerats i din Orderbekräftelse för Abonnemanget.

38. TJÄNSTER

Utbyte av torkarbladen sker när så är nödvändigt. Mer information hittar Du här.

38.1. Schemalagt underhåll

Vi tar hand om Abonnemangsbilen under hela ditt Abonnemang. Vi kommer att genomföra schemalagt underhåll var 24:e (tjugofjärde) månad eller var 30 000:e (trettiotusende) kilometer, beroende på vad som inträffar först. Det schemalagda underhållet kommer att utföras av i en av vår samarbetspartners verkstäder i det land där Abonnemangsbilen är registrerad. Underhållet kommer att utföras i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Det schemalagda underhållet inkluderar, men är inte begränsat till, kontroller av fordonets funktionsduglighet, säkerhetssystem, nivå av förslitning och vätskenivåer, mjukvaruuppdateringar samt utbyte av delar, såsom motor- och luftfilter, kamrem och tändstift i enlighet med föreskrivna utbytesintervall. Arbetskostnaderna för underhållet och eventuella utbytesdelar är inkluderat i Abonnemanget. En detaljerad beskrivning över vilka åtgärder som vidtagits i samband med det schemalagda underhållet kommer att anges i bilens servicehandbok.

Påfyllning av olja och andra vätskor i tiden mellan de respektive schemalagda underhållstillfällena är inte inkluderat i det schemalagda underhållet.

Du kommer att kontaktas innan det schemalagda underhållet eller någon annan inspektion behöver genomföras. Du är skyldig att kontakta Oss omedelbart om Du får ett meddelande i Abonnemangsbilen eller i Lynk & Co-appen att underhåll av Abonnemangsbilen behövs. Vi kommer att tillhandahålla Dig den information som Du behöver om verkstaden som du ska kontakta för att boka en tid samt inom vilken tid Du behöver göra det. Du kan hitta en lista över Lynk & Co:s kontrakterade verkstäder, inklusive kontaktuppgifter, på Vår hemsida här. Vänligen notera att det är din skyldighet att hålla de bokade tiderna med verkstäderna. Om du inte håller sådan bokad tid är Vi berättigade till ytterligare ersättning från Dig för de skador och förluster som Lynk & Co därför åsamkas.

38.2. Byte av torkarblad

Utbyte av det främre torkarbladet sker i samband med utförande av det schemalagda underhållet.

38.3. Mobilitetslösning

Om du, på grund av att Abonnemangsbilen ska vara på en av vår samarbetspartners verkstäder, inte har tillgång till Abonnemangsbilen under en längre period än en (1) kalenderdag, med undantag för sådana händelser som omfattas av Lynk & Co Assistans (vilket omfattas av egna villkor som du hittar på vår hemsida här), erbjuder vi dig en ersättningsbil eller annan mobilitetslösning. Erbjudandet om mobilitetslösning gäller dock inte för försäkringsrelaterade händelser eller vid frågor om Lynk & Co Assistans, vilka regleras av andra villkor. Du kan läsa mer om tillgängliga mobilitetslösningar här.

38.4. Förebyggande åtgärder

Vi kommer kontinuerligt att läsa av data från Abonnemangsbilen för att kontrollera och säkerställa dess prestanda samt för att kunna planera för underhåll och reparationer.

38.5. Uppkopplade Tjänster

Din Abonnemangsbil levereras med Uppkopplade Tjänster, vilka delas in i två kategorier: ”Standardtjänster” respektive ”Premiumtjänster”. Tillgång till och användande av de Uppkopplade Tjänsterna är underkastat (i) våra villkor för Uppkopplade Tjänster (tillgängliga på Vår hemsida här), (ii) vår policy för skälig användning (tillgänglig på vår hemsida här), och (iii) vår internetleverantörs villkor (tillgängliga på vår hemsida här).

Din tillgång till och användande av Standardtjänsterna tillhandahålls av Lynk & Co utan extra kostnad som en del av din Abonnemangsbil. Tillgången och användandet av Premiumtjänsterna är inkluderat i ditt Abonnemang. Ditt Abonnemang inkluderar även – inom ramarna för vår policy för skälig användning – den datamängd som användandet av Premiumtjänsterna innefattar.

38.6. Vinterdäcksservice

Ditt Abonnemang inkluderar friktionsdäck för Abonnemangsbilen, två (2) däckbyten per år i enlighet med lagen i det land där Abonnemangsbilen är registrerad samt förvaring i våra lokaler av den uppsättning däck som inte används. Beroende på tillgänglighet kan det finnas möjlighet att köpa dubbdäck som vinterdäck i stället för friktionsdäck mot en extra kostnad. För mer information, vänligen kontakta Engagement Center eller besök vår hemsida.

Du måste själv boka däckbytet hos den verkstad som angetts av Lynk & Co. Lynk & Co kommer att kontakta dig innan det är dags för däckbytet och tillhandahålla instruktioner om hur Du ska boka däckbytet. Lynk & Co kommer att informera Dig om vilken verkstad du ska kontakta för att boka däckbytet och inom vilken tidsperiod.

Om du vill av- eller omboka Ditt däckbyte måste Du själv kontakta den angivna verkstaden. Avbokningar måste ske senast kl. 14:00 arbetsdagen innan dagen för Ditt däckbyte. Om Du avbokar efter kl. 14:00 arbetsdagen innan Ditt däckbyte, kommer Du att debiteras en avgift om ettusen femhundra kronor (SEK 1500).

Om Du inte följer instruktioner som tillhandahållits dig av Lynk & Co för däckbytet, har Lynk & Co rätt till ytterligare ersättning från Dig för de skador och förluster som Lynk & Co därför åsamkas.

39. DINA ÅTAGANDEN

Vårt tillhandahållande av Abonnemangstjänster till dig är avhängigt av att du som konsument åtar dig följande:

 • Bruka och vårda Abonnemangsbilen i enlighet med vad som föreskrivs i användarmanualen (“Car Guide”),
 • Regelbundet kontrollera vätske- och oljenivåer och vid behov och på egen bekostnad fylla på dessa enligt vad som föreskrivs i Car Guide,
 • Köra Abonnemangsbilen till den utsedda verkstaden i god tid före överenskommet underhåll hos verkstaden, och Informera oss snarast genom att kontakta Engagement Center om:
o Det uppstår skador eller fel på Abonnemangsbilen. Vänligen notera att om Du inte omedelbart rapporterar olyckan och/eller skadan så kommer försäkringen inte att gälla och att Du då ansvarar för att betala de faktiska reparationskostnaderna,, och 

o Det finns anledning att anta att Abonnemangsbilen behöver service före tidpunkten för schemalagt underhåll. I dessa fall kan Du även själva ta kontakt direkt med en Lynk & Co-kontrakterad verkstad. En lista över kontrakterade verkstäder, inklusive kontaktuppgifter, hittar Du på vår hemsida här.

40. GILTIGHETSTID OCH UPPHÖRANDE

Abonnemangstjänsten kommer att tillhandahållas till dig i enlighet med Abonnemangsvillkoren under hela ditt Abonnemang.

Abonnemangstjänstevillkoren kommer att automatiskt upphöra när ditt Abonnemang upphör.

41. AVGIFT

Abonnemangstjänsten utgör en integrerad del av ditt Abonnemang och Abonnemangstjänsterna i avsnitt 38 kommer att utföras utan extra kostnad för dig. Kostnaden för Abonnemangstjänsterna ingår i din Abonnemangsavgift.

 

BILAGA 1 – FORMULÄR FÖR ÅNGERRÄTT

(fyll i och skicka in det här formuläret enbart om du önskar utöva din ångerrätt)
 • Till: Lynk & Co Sales Sweden AB, adress: Planetgatan 6, 417 55, Göteborg, Sverige, e-postadress: hello@lynkco.se
 • Jag/vi (*) meddelar härigenom att jag/vi (*) önskar utöva min/vår ångerrätt (*) avseende mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande produkter (*)/tjänster (*),
 • Beställda den (*)/mottagna den (*),
 • Konsumenten/-rnas namn,
 • Konsumenten/-rnas adress,
 • Konsumenten/-rnas namnunderskrift (enbart om formuläret skrivs ut på papper)
 • Datum

(*) Ta bort det som inte är tillämpligt.
BILAGA 2 - LISTA ÖVER TILLÄGGSAVGIFTER INKLUSIVE MOMS

1. ÖVERSTIGANDE KÖRSTRÄCKA

Två kronor (2 SEK) per överstigande kilometer

2. SKICK PÅ ABONNEMANGSBIL VID RETUR

Exempel på överträdelser:

· Abonnemangsbilen har inte rengjorts (invändigt och/eller utvändigt),

· Lukt i Abonnemangsbilen (t.ex. rök, husdjur, kräkning osv.),

· Överdrivet slitage på Abonnemangsbilen (t.ex. repor, stenskott, sliten interiör),

· Otillåtna ändringar av Abonnemangsbilen som måste återställas (t.ex. dekaler, takbox osv.)

· Saknade delar (t.ex. servicemanual, laddningskabel, dragkrok)

Ytterligare avgifter i förhållande till bilens skick vid returpunkten är varierande och debiteras baserat på det arbete som krävs för att återställa fordonet.

Om missbruket täcks av försäkringen kommer kunden aldrig att debiteras mer än Självrisken för återställningen för ett fall.

3. BÖTER OCH AVGIFTER

Utöver avgiftern eller kostnaderna i sig, kommer Vi att debitera Dig en administrativ avgift om trettio kronor (SEK 30) eller tvåhundrafemtio kronor (SEK 250) inkl. moms per faktura beroende på typen av avgift eller kostnad. För sådana kostnader som uppstår på grund av överträdelse av tillämpliga lagar och regler (t.ex. hastighetsöverträdelse, parkeringsanmärkning, kontrollavgift, avsaknad av nödvändig dokumentation, överträdelse av trafikbestämmelse), tas en administrativ avgift om tvåhundrafemtio kronor (SEK 250) inkl. moms ut per faktura. För sådana kostnader som uppstår från ett korrekt användande av Abonnemangsbilen (t.ex. parkeringsavgifter, trängselskatter eller vägavgifter), tas en administrativ avgift om trettio kronor (SEK 30) inkl. moms per faktura.

4. FÖRSENADE INBETALNINGAR

Vid försenad betalning kommer en påminnelseavgift på sextio kronor (SEK 60) inkl. Moms kommer att läggas till den månadsvisa betalningen.

5. SJÄLVRISK 

Om Abonnemangsbilen är med om en olycka eller skadas är du ansvarig för de faktiska kostnaderna för att reparera sådana skador. Om sådan olycka eller skada inte beror på ditt brott mot dessa Abonnemangsvillkor är ditt ansvar dock begränsat till Självrisken om åttatusenfemhundra kronor (SEK 8 500) per olycka/skada även om våra faktiska kostnader överstiger detta belopp. Därutöver kommer Du även att behöva betala en administrativ avgift om tvåhundrafemtio kronor (SEK 250) inkl. Moms.

Version 2.7