LYNC&CO
Mobiliteitsopties
ALGEMENE VOORWAARDEN LYNK & CO ABONNEMENTEN VOOR NIETCONSUMENTEN 
GELDT VANAF 12 MAART 2024

1. INLEIDING 

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement (‘Abonnement Algemene Voorwaarden’) van een Lynk & Co Auto tussen Lynk & Co Sales Belgium BVBA of een van haar Filialen (‘Lynk & Co’, ‘Wij’, ‘Ons’, ‘Onze’) en jou als B2B-klant (‘Koper’, ‘Je’, ‘Jij’, ‘Jou’, ‘Jouw’). Lynk & Co en de Koper worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Partijen’ en individueel als een ‘Partij’.  

Indien de Koper een nieuwe bestelling wenst te plaatsen voor een bijkomend Abonnement, zal een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden worden opgestuurd en altijd van toepassing zijn op de nieuwe bestelling.  

Onder ‘Filiaal’ wordt verstaan een entiteit die direct of indirect via een of meer tussenpersonen voor meer dan 50 % eigendom is van Lynk & Co of Lynk & Co International AB, een Zweedse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ondernemingsnummer 559151-8161.  

2. BEDRIJFSINFORMATIE EN CONTACTINFORMATIE 

2. 1 Bedrijfsinformatie 

Lynk & Co Sales Belgium BVBA, ondernemingsnummer 0753.625.761 
Adres: Drukkerijstraat 18/20, 2000 Antwerpen, België. 
E-mail: hello@lynkco.be  

2.2 Contactinformatie 

Lynk & Co Customer Engagement Center (‘Engagement Center’) 
Telefoonnummer: 0800-58290 
Email: hello@lynkco.com

 

3. DOCUMENTEN DIE HET CONTRACT VORMEN 

De overeenkomst voor Jouw Abonnement bestaat uit de volgende documenten, die samen het ‘Contract’ tussen de Partijen vormen,  

1) Het Abonnement formulier; 
2) Deze M2M Algemene Voorwaarden; 
Deel I Aanmelden bij Abonnement  
Deel II Abonnement Auto en gebruiksreglement 
Deel III Abonnement Diensten 
3) Bijlage 1 Lijst van bijkomende kosten exclusief BTW 
4) Leveringsdocumentatie

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie hebben de documenten voorrang volgens de hierboven vermelde volgorde, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Voor aanvullende diensten die Jij aankoopt in het kader van het Abonnement van Lynk & Co afneemt, kunnen aanvullende voorwaarden of overeenkomsten gelden. 

Wij kunnen de voorwaarden van de hierin genoemde documenten en beleidsregels van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval Je naar behoren zult worden geïnformeerd. 

 

I. AANMELDING TOT ABONNEMENT 

4. AANMELDING TOT ABONNEMENT 

Met de ondertekening door beide Partijen van "Het Abonnement Formulier", gaat de Koper een bindende Overeenkomst aan voor het Abonnement met Lynk & Co. De prijs voor het Abonnement en de specificatie van de Lynk & Co Auto verbonden aan het Abonnement, worden vermeld op het voorblad in het document genaamd "Het Abonnement  Formulier". 

Bij het afsluiten van een Contract voor het Abonnement, garandeer Je hierbij dat Je niet vermeld staat of handelt in naam van een persoon en/of een ander bedrijf (bedrijf betekent elke andere rechtspersoon dan de Koper) die vermeld staat op één van de sanctielijsten van de Verenigde Naties, Europese Unie of Verenigde Staten van Amerika en dat Je in geen geval de Lynk & Co Auto zal verkopen, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking stellen aan een dergelijke persoon en/of bedrijf. Indien dit toch het geval zou blijken te zijn, zal het Contract onmiddellijk worden beëindigd. Bovendien is Lynk & Co niet verplicht om de Koper enige kosten te vergoeden en is het Lynk & Co bij wet verboden om reeds betaalde vergoedingen of delen van de aankoopprijs, terug te betalen.   

5. VOERTUIG- EN DIENSTENCONFIGURATIE 

Je hebt de Lynk & Co Auto configuratie (de ‘Abonnement Auto’) gekozen zoals vermeld in het Abonnement Formulier. 

Lynk & Co behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen aan te brengen aan de door Jou gekozen Abonnement Auto, zolang dergelijke wijzigingen geen wezenlijke afbreuk doen aan de kwaliteit of de prestaties van de Abonnement Auto. 

6. PRIJS 

6.1 Abonnement Kosten 

De Abonnement kosten omvatten Abonnement Auto, Abonnement Diensten en alle bijkomende diensten die Je gekozen hebt en zoals vermeld in het Abonnement Formulier (‘Abonnement Vergoeding’). Jouw Abonnement Vergoeding per Facturatieperiode staat vermeld in het Contract Abonnement Formulier. Tenzij Lynk & Co duidelijk anders vermeldt, zijn de getoonde prijzen exclusief belasting op de toegevoegde waarde (‘BTW’) en exclusief leveringskosten. leveringskosten, indien van toepassing, zullen afzonderlijk door Jou worden betaald. 

De Abonnement Vergoeding wordt betaald per facturatieperiode. De facturatieperiode gaat in op de dag waarop de Abonnement Auto door Lynk & Co aan Jou wordt geleverd en eindigt op dezelfde dag van de volgende kalendermaand (de "Facturatieperiode"). Bijvoorbeeld, indien de Abonnement Auto wordt ontvangen op 10 maart, zal de Facturatieperiode de periode zijn tussen 10 maart en 10 april en zal de eerste facturatiedatum 10 maart zijn en de tweede facturatiedatum 10 april enzovoort. 

Jouw Abonnement Vergoeding dient te worden betaald zoals aangegeven op de factuur van Lynk & Co. Lynk & Co behoudt zich echter het recht voor om, indien dit aangewezen wordt geacht, een langere facturatieperiode te hanteren. 

 
6.2 Bijkomende kosten 

Mogelijk moet jij bijkomende kosten aan ons betalen (naast jouw Abonnement Vergoeding en de Aanmeldkosten) voor kosten die zijn ontstaan tijdens gebruik van de Abonnement Auto, maar die aan ons opgelegd worden als geregistreerde eigenaar van de Abonnement Auto. Dit geldt bijvoorbeeld voor tolbetalingen, verkeersovertredingen, parkeergeld en fileheffingen die zich voordoen tijdens jouw Abonnement. Wij nemen deze bijkomende kosten op in jouw Abonnement Vergoeding voor de Factureringsperiode volgend op de ontvangst door ons van de bijkomende kosten of brengen deze apart in rekening. Wij brengen bij jou hiervoor administratiekosten à drie euro (EUR 3) of vijfentwintig euro (EUR 25) in rekening, afhankelijk van de aard van de bijkomende kosten. We zullen dergelijke extra kosten samen met jouw Abonnement Vergoeding voor de relevante factureringsperiode vermelden in jouw ‘Mijn pagina's’ in jouw Lynk & Co-account. Je kunt altijd inloggen op jouw Lynk & Co Account om jouw eerstvolgende betaling in te zien. Een niet uitputtende lijst van welke bijkomende kosten, mocht jij deze maken, en de bijbehorende administratiekosten, is te vinden op in Bijlage 1. 

6.3 Aanmeldkosten 

Lynk & Co brengt eenmalig aanmeldingskosten (“Aanmeldkosten”) in rekening welke tezamen met de eerste Abonnement Vergoeding zoals in artikel 6.2 hierboven beschreven. De Aanmeldkosten zullen worden gespecificeerd op het Orderformulier.  

7. BETALING  

Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen te worden betaald door middel van bankoverschrijving zoals aangegeven op de door Lynk & Co opgestelde en door de Koper ontvangen factuur. 

7.1 Kredietwaardigheidscontrole 

Lynk & Co behoudt zich het recht voor om Jouw kredietwaardigheid en geschiktheid te beoordelen op basis van bedrijfsgegevens en credit rating. 

Lynk & Co behoudt zich het recht voor om een kredietinformatiebureau aan te stellen om de kredietbeoordeling uit te voeren. Dergelijk kredietbureau kan een spoor van een zoekopdracht achter laten in het kredietdossier, dat door andere organisaties kan worden gezien. Je kunt ook een bericht krijgen van het kredietinformatiebureau dat Lynk & Co een kredietwaardigheidscontrole heeft uitgevoerd en weigert om het Contract af te sluiten, op basis van de beoordeling.  

7.2 Laattijdige betaling 

Je bent verantwoordelijk voor de betaling van de Abonnement Kosten en eventuele bijkomende kosten, volgens de instructies van Lynk & Co. Indien de Abonnement Kosten niet betaald zijn op de vervaldag vermeld op de factuur, zal Lynk & Co Je één (1) herinnering sturen met het verzoek deze betaling onmiddellijk uit te voeren.  

Indien Lynk & Co geen betaling heeft ontvangen binnen 3 (drie) werkdagen (maandag - vrijdag) na deze eerste aanmaning, zal Lynk & Co een formele aanmaning, aanmaningsprocedures en incassomaatregelen opstarten, wat bijkomende kosten voor Jou kan meebrengen. Deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd door een derde partij. 

Indien Lynk & Co de betaling niet tijdig heeft ontvangen, heeft Lynk & Co het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien Lynk & Co hiervoor kiest, word je hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. 

8. LEVERING 

8.1 Algemeen 

De verschillende leveringsmethoden die Lynk & Co aanbiedt, zijn onderhevig aan beschikbaarheid en aan de voorwaarden van Ons leveringsbeleid, dat Je hier op Onze website vindt (het ‘Leveringsbeleid). Levering is enkel mogelijk binnen België. 

Voor Abonnement Auto’s waarvan de levering meer dan 6 (zes) maanden na de datum van dit Contract is gepland, behoudt Lynk & Co zich het recht voor om een redelijke prijsverhoging door te voeren, rekening houdend met factoren zoals inflatie, stijging van de grondstofkosten of verzendings- en behandelingskosten. Lynk & Co zal Je op de hoogte brengen indien een dergelijke prijsverhoging noodzakelijk zou worden. Indien Je de verhoging niet aanvaardt, heb Je het recht om het Contract te beëindigen overeenkomstig artikel 9.3. 

Bij aflevering wordt de persoon die door de Koper is aangewezen om fysiek aanwezig te zijn bij de aflevering van de Abonnementsauto verzocht een identiteitsbewijs te tonen en een afleveringsbevestiging en een leveringsdocumentatie te ondertekenen.

8.2 Wijzigingen in de levering 

Je kunt in bepaalde gevallen de gekozen leveringswijze wijzigen. Hoewel dit niet altijd mogelijk is, zal Lynk & Co haar best doen om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen. In sommige gevallen kan dit enkel tegen een vergoeding, die door Jou verschuldigd zal zijn. Lynk & Co zal Je steeds informeren alvorens in te stemmen met de wijziging van de levering indien een dergelijke vergoeding van toepassing is. Indien Je de leveringsmethode wijzigt van een methode die Wij gratis leveren naar een leveringsmethode die Wij uitsluitend tegen een leveringsvergoeding leveren, zullen deze leveringsvergoeding afzonderlijk door Jou verschuldigd zijn. 

Meer details over of en hoe de leveringsmethode kan worden gewijzigd, evenals in welke situaties een wijziging van de gekozen leveringsmethode de betaling van een vergoeding vereist, vind Je in het Leveringsbeleid.  

8.3 Laattijdige levering 

Levertijden zijn schattingen en hoewel Lynk & Co altijd haar uiterste best doet om binnen de geschatte periode te leveren, kan Lynk & Co het exacte tijdstip van levering niet garanderen. 

Indien Wij niet in staat zijn Jouw Abonnement Auto op het overeengekomen tijdstip te leveren, zullen Wij Jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Wij zullen Jou tevens een geschatte nieuwe levertijd opgeven. 

8.4 Niet-afgehaalde levering 

Indien je, om welke reden dan ook, Jouw Abonnement Auto niet afhaalt volgens de gekozen leveringswijze en op tijd, wordt Uw Abonnement Auto teruggestuurd naar Lynk & Co en zal Lynk & Co U de leveringskosten van de terugzending aanrekenen. 

8.5 Eigendom en eigendomsrecht 

Eigendom en titel van de Abonnement Auto gaan op geen enkel moment gedurende het Abonnement noch daarna, op Jou over. De Abonnement Auto en eventuele andere accessoires zijn de exclusieve eigendom van Lynk & Co en de Abonnement Auto zal worden geregistreerd op naam van Lynk & Co. Lynk & Co behoudt zich het recht voor de Abonnement Auto terug te nemen in geval de Koper de Abonnement Vergoeding niet heeft betaald zonder de Koper van dit voornemen op de hoogte te brengen. 

9. DUUR EN EINDE VAN HET ABONNEMENT 

9.1 Duur van het Abonnement  

Jouw Abonnement vangt aan op de dag dat Je Jouw Abonnement Auto ontvangt en zal telkens automatisch worden verlengd met een extra Facturatieperiode, tenzij Je Jouw Abonnement opzegt door Lynk & Co daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Hetzelfde geldt ingeval Je Jouw Abonnement Auto niet afhaalt op het door ons overeengekomen tijdstip doch niet in het geval Lynk & Co de Abonnement Auto niet aflevert op het door ons overeengekomen tijdstip, in welk geval het Abonnement aanvangt op het moment dat Lynk & Co de Abonnement Auto aflevert. De details voor het opzeggen van het Abonnement zijn te vinden in artikel 9.3 hieronder. 

9.2 Minimumperiode 

Het Abonnement heeft een minimumperiode van één (1) Facturatieperiode, hetgeen betekent dat Je Jouw Abonnement twintig (20) dagen voor de volgende Factuurdatum dient op te zeggen om niet voor een volgende Facturatieperiode te worden voortgezet. Indien Je meerdere Abonnement pen hebt gekocht en slechts één of meerdere specifieke Abonnementen wenst te annuleren, dienen duidelijke instructies over welk(e) Abonnement (en) geannuleerd dient/dienen te worden schriftelijk aan Lynk & Co te worden verstrekt. 

9.3 Abonnement beëindigd door de koper 

Je kunt het Contract op elk ogenblik beëindigen door Lynk & Co schriftelijk in kennis te stellen van Jouw wens om het Contract te beëindigen door contact op te nemen met het Engagement Center. Lynk & Co heeft een opzegperiode van ten minste twintig (20) dagen nodig om het Contract te beëindigen. Dit betekent dat Je niet verplicht bent om voor een nieuwe Facturatieperiode te betalen indien Je Lynk & Co uiterlijk 20 dagen voor de volgende Factuurdatum op de hoogte hebt gebracht van de wens om het Contract te beëindigen. Indien Lynk & Co het verzoek tot beëindiging van het Contract later dan 20 dagen voor het plaatsvinden van de volgende Facturatiedatum ontvangt, zal het Contract na de Facturatiedatum nog een Facturatieperiode doorlopen en daarna worden beëindigd (d.w.z. aan het einde van de Facturatieperiode). 

Nadat Je Lynk & Co op de hoogte hebt gebracht van de wens om het Contract te beëindigen, blijft het Abonnement actief en kan Je de Abonnement Auto blijven gebruiken totdat deze aan Lynk & Co dient te worden terugbezorgd overeenkomstig artikel 11 hieronder. 

Indien de Abonnement Auto niet tijdig wordt terugbezorgd aan Lynk & Co binnen de hierboven bepaalde termijn, zal Lynk & Co een terugvorderingsprocedure opstarten. Lynk & Co zal Jou de kosten van deze terugneming aanrekenen voor zover de wet dit toelaat. Je bent tevens een vergoeding van EUR 50 excl. BTW verschuldigd voor elke dag dat de Abonnement Auto niet is terugbezorgd. Indien de staat van de Abonnement Auto niet is zoals gespecificeerd in artikel 11, ben Je aansprakelijk voor de gemaakte kosten. 

9.4 Abonnement  beëindigd door Lynk & Co 

Zoals hierboven vermeld, heeft Lynk & Co het recht om het Contract te beëindigen wegens wanbetaling. Op dat moment ontvang je een opzeggingsbrief van Lynk & Co waarin je wordt geïnformeerd over de beëindiging en wanneer deze beëindiging van kracht wordt (‘Beëindigingsdatum). Dit betekent dat Je de Abonnement Auto uiterlijk op de Beëindigingsdatum dient terug te bezorgen bij Lynk & Co. Je kan het terug bezorgen van de Abonnement Auto regelen via contactopname met Lynk & Co. 

Lynk & Co heeft het recht om het Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen waarbij alle schulden onmiddellijk moeten worden vereffend, indien: 

 1. Je bij meer dan één gelegenheid wezenlijk in gebreke bent gebleven ten aanzien van de voorwaarden van het Contract; 
 2. Een kredietrapport aantoont dat Je een verleden van niet-betaling hebt of Lynk & Co anderszins, redelijkerwijs reden heeft om aan te nemen dat Je niet in staat bent om te betalen;  
 3. Je de Abonnement Kosten niet betaalt op de Factuurdatum bij meer dan één (1) gelegenheid; 
 4. Je niet voldoet aan enige andere betalingsverplichting jegens Lynk & Co en niet betaalt binnen een gestelde termijn nadat Je een herinnering is gezonden; 
 5. de Abonnement Auto onderhevig is aan abnormaal gebruik of wanbeheer; 
 6. Je foutieve of anderszins onjuiste informatie hebt verstrekt 
 7. Je misbruik maakt van een vervangend/huurvoertuig of anderszins de voorwaarden schendt die van toepassing zijn op het ter beschikking stellen van een dergelijk voertuig aan u; 
 8. Je anderszins in strijd handelt met een bepaling van de Overeenkomst of een door Lynk & Co. gegeven gebruiksinstructie 
 9. Je, zonder toestemming van Lynk & Co, met de Abonnement Auto buiten het toegestane grondgebied hebt gereden of hebt getracht te rijden
 10. Je meer dan 1 keer geen afspraak maakt met de gecontracteerde werkplaats zoals geïnstrueerd door Lynk & Co of de Abonnement Auto niet naar de aangewezen werkplaats voor enige afgesproken werkzaamheden brengt; of   
 11. Je naar het redelijke oordeel van Lynk & Co als insolvent wordt beschouwd, een faillissementsaanvraag hebt ingediend of op enige andere wijze een liquidatie-, insolventie- of herstructureringsprocedure hebt ingeleid. 

Indien Lynk & Co dit Contract op grond van artikel 9.4 beëindigt, is Lynk & Co gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om de Abonnementsauto weer in bezit te nemen indien de Abonnementsauto niet op de Einddatum of, indien van toepassing, onmiddellijk wordt ingeleverd. Lynk & Co zal jou voor zover wettelijk toegestaan deze kosten in rekening brengen. Lynk & Co is gerechtigd contact op te nemen met de politie, douane, andere autoriteiten of andere derden die handelen in het belang van Lynk & Co en die de Abonnementsauto kunnen opsporen, in beslag nemen en vasthouden.

Je bent tevens een vergoeding van 50 EUR excl. BTW verschuldigd voor elke dag dat de Abonnement Auto niet overeenkomstig dit Contract werd terugbezorgd. Indien de staat van de Abonnement Auto niet is zoals gespecificeerd in Artikel 11, ben Je aansprakelijk voor de veroorzaakte kosten. 

10. CONTRACTWIJZIGINGEN 

Lynk & Co behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit Contract en de andere documenten die in dit Contract zijn opgenomen of waarnaar in dit Contract wordt verwezen, alsook om de prijs van het Abonnement te wijzigen. Lynk & Co zal Jou vooraf op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen en Je informeren over de manier waarop Je deze wijzigingen kan aanvaarden. In het geval Lynk & Co een prijswijziging doorvoert, heb Je de keuze om ofwel in te stemmen met de wijziging door de wijziging te aanvaarden overeenkomstig de instructies die Je vindt in het bericht waarin Je op de hoogte wordt gebracht van de wijziging, ofwel niet in te stemmen met de prijswijziging en deze te verwerpen door het Abonnement op te zeggen overeenkomstig artikel 9.3. Indien Je Lynk & Co niet laat weten dat Je niet akkoord gaat met de wijziging, gaat Lynk & Co ervan uit dat Jij de wijzigingen aanvaardt. Lynk & Co zal Je daar steeds aan herinneren wanneer en wijzigingen aan Jou worden meegedeeld. Elke prijswijziging wordt van kracht 30 (dertig) dagen nadat Je van deze wijziging op de hoogte werd gebracht. 

11. INLEVEREN VAN DE ABONNEMENT AUTO  

11.1 Algemeen 

Bij de beëindiging van de Overeenkomst dien jij samen met het Engagement Center maatregelen nemen om de Abonnement Auto aan Lynk & Co retourneren. Je kunt kiezen tussen de opties zoals uiteengezet in het Auto Retourbeleid.

In geval dat de laatste dag van jouw Overeenkomst op een zaterdag, zondag of officiële feestdag valt, kunnen wij van jou verlangen dat jij de Abonnement Auto vóór de laatste dag van jouw Abonnement retourneert. 

11.2 Staat van de Abonnement Auto bij inlevering  

Maak jouw Abonnement Auto vóór het retourneren hiervoor gereed. Bij beëindiging van het Contract of bij het omruilen van het Voertuig ben je verplicht om een zelfinspectierapport in te vullen volgens de instructies die door Lynk & Co of een van onze partners worden verstrekt. Dit rapport moet worden ingediend voordat het Voertuig wordt ingeleverd. Als het rapport van de zelfinspectie niet wordt ingevuld, kun je een vergoeding van 100 EUR excl. BTW betalen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het zelfinspectierapport op tijd en accuraat wordt ingediend om mogelijke aansprakelijkheid voor niet-openbaar gemaakte schade te voorkomen. De Abonnement Auto moet aan ons geretourneerd worden in overeenstemming met onze Handleiding, beschikbaar op onze website hier, en met alle ongevallen en alle schades tijdig gemeld. 

Zodra je de Abonnementsauto hebt ingeleverd, beoordelen we de staat van de Abonnementsauto. Hieronder valt het beoordelen of de auto schoon is, of er schade is, en of de onderdelen en documenten die zijn verstrekt met de Abonnement Auto nog aanwezig zijn. Het resultaat van deze beoordeling wordt vastgelegd en eventueel noodzakelijke reparatiekosten kunnen aan jou in rekening worden gebracht volgens het slijtagebeleid dat te vinden is hier en bijkomende kosten zoals gespecificeerd in Bijlage 1 hieronder 

11.3 Berekening van de finale kilometerstand 

Bij terugkeer zullen wij het definitieve aantal kilometers van Jouw Abonnement Auto aflezen en de eventueel door Jou te betalen kosten berekenen overeenkomstig Artikel 24 hieronder. 

 

12. VERZEKERING EN EIGEN RISICO

Het Abonnement omvat een voertuig- en verkeersverzekering (‘Verzekering’) die dekking biedt voor: 

 • Aansprakelijkheid van derden; 
 • Schade aan de Abonnement Auto; en 
 • Afzonderlijke persoonlijke ongevallendekking voor de bestuurder 
De verzekering wordt aangeboden door de verzekeringspartner van Lynk & Co en is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden van onze verzekeringspartner. Deze kan Je hier op Onze website vinden. Je bent er verantwoordelijk voor dat Jouw gebruik van de Abonnement Auto binnen de voorwaarden van de Verzekering valt. Wij wijzen Je erop dat de voorwaarden van de Verzekering aanvullende verplichtingen en beperkingen van Jouw gebruik van de Abonnement Auto kunnen opleggen. Wij adviseren Je de tijd te nemen deze te lezen en te begrijpen voordat Je Jouw Abonnement Auto in ontvangst neemt. 

Het is niet mogelijk om Jouw eigen verzekering af te sluiten of wijzigingen aan te brengen in de bestaande Verzekering. 

In geval van een ongeval of schade aan de Abonnement Auto, is Jouw aansprakelijkheid, indien een dergelijk ongeval of schade niet te wijten is aan Jouw overtreding van deze Algemene Voorwaarden, beperkt tot EUR 1000 (eigen risico) per ongeval/schade. Bovendien worden er administratiekosten van vijfentwintig euro (EUR 25,-) excl. BTW in rekening gebracht. 

 

13. AANSPRAKELIJKHEID 

13.1 Lynk & Co’s aansprakelijkheid ten aanzien van de koper  

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Lynk & Co uitsluiten of beperken met betrekking tot enige aangelegenheid waarvoor het onwettig zou zijn om Onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. 


Lynk & Co is niet aansprakelijk voor verliezen die geen natuurlijk, voorzienbaar gevolg zijn van een contractbreuk. Lynk & Co is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van het Contract indien de oorzaak daarvan te wijten is aan gebeurtenissen waarover Lynk & Co redelijkerwijs geen controle heeft of indien Lynk & Co verhinderd of vertraagd wordt om volgens het Contract te handelen door iets wat Jij (of iemand die in Jouw naam handelt) doet of nalaat te doen.  

Lynk & Co is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade, bijvoorbeeld winstderving of verlies van opportuniteit. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding moeten de verliezen of kosten zich hebben voorgedaan. 

Indien Je vaststelt dat de Abonnement Auto afwijkingen of gebreken bevat die het gebruik van de Abonnement Auto beïnvloeden, zal Lynk & Co, zolang de afwijking of het gebrek niet het gevolg is van Jouw verkeerd gebruik van de Abonnement Auto, de Abonnement Auto herstellen of vervangen, naar keuze van Lynk & Co. In dat geval raadt Lynk & Co Je aan en verzoekt Lynk & Co dit zo snel mogelijk te laten weten, hetzij zodra Je de Lynk & Co Auto in ontvangst neemt en de schade, het defect of het gebrek aan overeenstemming opmerkt, hetzij wanneer het Je duidelijk wordt. 

De maximale aansprakelijkheid van Lynk & Co ten aanzien van jou, voor enig verlies of schade in verband met het Contract is beperkt tot de totale waarde van het Contract. 

13.2 Aansprakelijkheid van de koper ten aanzien van Lynk & Co 

Je bent verantwoordelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden en de algemene voorwaarden van Onze verzekeringspartner die van toepassing zijn op de Verzekering. Indien Lynk & Co door aan Jou toe te rekenen omstandigheden niet in staat is bedragen uit hoofde van de Verzekering op Onze verzekeringspartner te verhalen, ben Je verantwoordelijk voor alle geleden verliezen, zoals, maar niet beperkt tot, schade of diefstal. Je bent verantwoordelijk voor alle bestuurders. 

Zoals hierboven vermeld, ben Je verantwoordelijk voor alle kosten en boetes, zoals verkeers-, parkeer-, snelheids- en fileheffingen die Je tijdens het Abonnement oploopt. Lynk & Co zal ofwel (i) dergelijke kosten die aan Lynk & Co als de geregistreerde eigenaar van de Abonnement Auto zijn gericht, aan Jou aanrekenen ofwel (ii) jouw persoonlijke informatie doorgeven aan de betreffende autoriteiten of derde partij, zodat de verplichting dergelijke kosten en boetes aan Jou worden overgedragen. Dit geldt ook in het geval Je anderen de Abonnement Auto laat besturen, in welk geval dergelijke gemaakte kosten zullen worden behandeld alsof deze door Jou zijn gemaakt. Lynk & Co behoudt zich het recht voor om dergelijke kosten aan Jou te factureren, zelfs nadat de Overeenkomst is beëindigd. 

14. OVERMACHT (FORCE MAJEURE)  

Geen van beide Partijen is aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van dit Contract indien en voor zover het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de macht van de Partij liggen en die de getroffen Partij redelijkerwijs niet had kunnen voorzien of voorkomen met redelijke voorzorgsmaatregelen (‘Overmacht’). Overmacht kan (niet limitatief) natuurrampen, oorlog, opstand, terrorisme, burgerlijke onlusten, mobilisatie, algemene energieverstoring, inbeslagneming, monetaire beperkingen, epidemieën/pandemieën, wereldwijde leveringstekorten en verstoringen, en overheidsingrijpen en/of -besluiten (met uitzondering van gebeurtenissen veroorzaakt door het niet nakomen door de Partij van verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving of dit Contract) en vergelijkbare omstandigheden, omvatten.  

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Binnen of in verband met de Lynk & Co Auto kan Jou toegang worden verleend tot functies of diensten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (‘IP’). Jouw licentie en rechten met betrekking tot de IP kunnen onderworpen zijn aan de voorwaarden voor Onze verbonden diensten (‘Verbonden Diensten’), die hier op onze website kunnen worden gevonden. Wanneer de voorwaarden voor de Verbonden Diensten het gebruik van functies of diensten die door IP worden beschermd niet uitdrukkelijk regelen, verleent Lynk & Co aan de Koper en de bestuurders van de Lynk & Co Auto(‘s) een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om dergelijke IP uitsluitend te gebruiken (i) intern in combinatie met de Lynk & Co Auto en voor het gebruik waarvoor de IP ter beschikking is gesteld, en (ii) in overeenstemming met de eventuele voorwaarden die op de IP van toepassing zijn.  

De IP mag niet worden verspreid of bekendgemaakt aan derden of worden gebruikt voor enig ander doel dan toegestaan door de toepasselijke voorwaarden voor het IP.  

Binnen of in verband met de Lynk & Co Auto, kan Jou en de bestuurders van de Abonnement Auto toegang worden verleend tot IP van een derde (‘3PIP’). Op een dergelijke 3PIP kunnen afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing zijn, waarbij Lynk & Co Je deze kan verstrekken of Je kan aangeven om deze te lezen of te downloaden op de website van de derde. In dat geval ben Je verantwoordelijk voor het lezen en naleven van zulke voorwaarden. 

Tenzij anders is bepaald in afzonderlijke voorwaarden van derden, is het gebruik van de 3PIP beperkt tot het gebruik uitsluitend in verband met het gebruik van de Abonnement Auto en het toegestane gebruik waarvoor de 3PIP ter beschikking is gesteld. 

Je dient ervoor te zorgen dat alle bestuurders en passagiers op de hoogte zijn van de voorwaarden die gelden voor IP en 3PIP, en deze aanvaarden. 

16. EIGENDOMSRECHTEN 

Alle rechten met betrekking tot afbeeldingen, video's en ander materiaal die worden weergegeven in Onze online winkel, in Onze Clubs of in marketingmateriaal, evenals elk weergegeven IP in verband met de Abonnement Auto zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Lynk & Co en dergelijk materiaal mag niet worden gebruikt zonder Onze schriftelijke toestemming. 

De afbeeldingen, video's en andere materialen die op Onze online winkel of in marketingmateriaal worden weergegeven, dienen uitsluitend ter illustratie. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de afmetingen, kleuren en details nauwkeurig weer te geven maar de Abonnement Auto kan afwijken van de afbeeldingen.   

 

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN 

Wij behouden ons het recht voor om een beroep te doen op onderaannemers om onze verbintenissen in het kader van dit Contract na te komen en kunnen onze rechten in het kader van het Contract toewijzen of overdragen aan een Filiaal of een derde. Dit zal geen invloed hebben op Jouw rechten of de verplichtingen van Lynk & Co onder deze Algemene Voorwaarden. Het is Jou niet toegestaan het Contract of een deel ervan, noch enige van de rechten of verplichtingen die hierin zijn bepaald, over te dragen of af te staan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lynk & Co. 

18. PERSOONSGEGEVEBS EN PRIVACY 

Voor zover wij persoonsgegevens van jou verwerken, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke voor dat verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zijn ook de gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Connected Services. informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is o onze website hier

19. CONNECTED SERVICES 

De Abonnement Auto is uitgerust met Verbonden diensten, toegankelijk vanuit de Abonnement Auto en de Lynk & Co mobiele app. Deze Verbonden diensten zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestuurders van de Abonnement Auto en zijn hier beschikbaar op Onze website. De levering van de Verbonden diensten is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden door de bestuurder. De Koper zal daarom (i) ervoor zorgen dat de bestuurders op de hoogte worden gebracht van de gebruiksvoorwaarden, deze aanvaarden en naleven, en (ii) de bestuurders informeren over de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de bestuurder of een passagier die gebruik maakt van de Verbonden diensten. Lynk & Co behoudt zich het recht voor om de wijze waarop U de aanvaarding en naleving van de voorwaarden van de Verbonden diensten verzekert, te controleren en te beoordelen. 

20. ONAFDWINGBAARHEID 

Indien een bepaling van het Contract en/of deze Algemene Voorwaarden Abonnement ongeldig, onwettig, nietig of, om welke reden ook, onafdwingbaar zou worden geacht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen. 

21. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

Dit Contract zal worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. 

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, uitvoering, interpretatie of afdwingbaarheid van deze Overeenkomst, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 

Elke partij verbindt zich ertoe en stemt ermee in dat alle procedures die in verband met dit artikel 21 worden gevoerd, strikt vertrouwelijk zullen worden gehouden, voor zover dit bij wet is toegestaan. Deze verbintenis tot geheimhouding geldt voor alle informatie die in de loop van een dergelijke procedure wordt bekendgemaakt, alsook voor elk beslissing of uitspraak die in het kader van de procedure wordt genomen of uitgesproken. Informatie die onder deze vertrouwelijkheidsverbintenis valt, mag in geen enkele vorm aan een derde worden bekendgemaakt zonder de schriftelijke toestemming van de partijen. Dit belet niet dat een partij dergelijke informatie openbaar mag maken om haar rechten in verband met het geschil te beschermen, of indien openbaarmaking vereist is ingevolge de toepasselijke wetgeving, een rechterlijk bevel of verplichtingen ingevolge toepasselijke beursvoorschriften.
 
 

 

II. ABONNEMENT AUTO GEBRUIKSREGLEMENT 

Je kunt de Abonnement Auto gedurende het Abonnement gebruiken zoals hieronder uiteengezet. 

22. MAANDELIJKS AANTAL KILOMETERS 

Het Abonnement komt met maandelijkse Vrije Kilometers van 1.250 kilometer (‘Vrije Kilometers’). Met de Abonnement Auto kan voor deze afstand worden gereden zonder extra kosten dan de Abonnement Vergoeding. 

De Vrije Kilometers is van toepassing op alle kilometers afgelegd met de Abonnement Auto, ongeacht welke bestuurder rijdt. Voor alle duidelijkheid, dit betekent dat de afgelegde kilometers terwijl de Abonnement Auto wordt gedeeld op het Lynk & Co Sharing Platform of wordt bestuurd door iemand die niet Jou is, ook worden meegerekend als deel van de Vrije Kilometers. 

Waar het Kilometertegoed op maandelijkse basis wordt berekend, zullen wij jouw kilometerverbruik echter niet op maandelijkse basis afrekenen maar zullen wij jouw totaal aantal kilometers slechts op het einde van het Contract afrekenen We behouden ons het recht voor om u een vergoeding in rekening te brengen voor het aantal gereden kilometers boven uw kilometerbeperking wanneer de extra kilometerkost een bedrag van vijfhonderd euro (500 EUR) bereikt. Kilometers kunnen dus van de ene maand op een andere maand overgedragen worden tot aan een extra kilometerkost van 500 EUR, op welk moment deze extra kilometerkost je zal worden aangerekend op dezelfde wijze als een bijkomende kost, zoals bepaald in sectie 7.2. Na betaling zal jouw kilometerverbruik terug vanaf nul (0) berekend worden.  

De kosten voor kilometers boven de Vrije Kilometers bedragen EUR 0,20 excl. BTW per kilometer. 

Je kunt de kilometerstanden bijhouden met de Lynk & Co app. Om ervoor te zorgen dat Je over de meest actuele informatie over de afgelegde kilometers beschikt, zullen de afgelegde kilometers worden afgelezen met behulp van een over-the-air download, zodat Je de kosten en afgelegde kilometers kunt bijhouden. 

23. WIE MAG DE ABONNEMENT AUTO BESTUREN? 

De Abonnement Auto mag alleen worden bestuurd door iemand die voldoet aan de hieronder gestelde eisen. Jij ziet erop toe dat diegenen die de Abonnement Auto mogen besturen, deze gebruiksregels en het Contract naleven en daarvoor in aanmerking komen. 

Toegelaten bestuurders: 

 • de ‘Primaire Bestuurder’, d.w.z. de persoon die door Jou is aangewezen voor het besturen van de Abonnement Auto voor werk en privégebruik; 
 • iedere werknemer van de Koper aan wie de Primaire Bestuurder heeft goedgekeurd dat de Abonnement Auto wordt uitgeleend; en 
 • gezinsleden van de Primaire Bestuurder die geregistreerd staan als wonende op hetzelfde adres als de Primaire Bestuurder. 

Bestuurdersvereisten: 
 • Je dient ervoor te zorgen dat elke bestuurder van de Abonnement Auto in het bezit is van een rijbewijs dat geldig is op het grondgebied waar de Koper is geregistreerd; 
 • Je moet ervoor zorgen dat elke bestuurder eenentwintig (21) jaar of ouder is; en 
 • Je dient ervoor te zorgen dat alle bestuurders ten minste drie (3) jaar achtereenvolgens en heden in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 

Je bent er verantwoordelijk voor dat tijdens de duur van het Contract te allen tijde aan de bovenstaande vereisten wordt voldaan. Wij kunnen contact met jou opnemen gedurende jouw Abonnement om te verifiëren dat jij en/of de relevante bestuurders voldoen aan deze vereisten, waarbij jij verplicht bent om onze instructies na te leven en ons te voorzien van alle nodige informatie en/of documentatie. 

 

24. ABONNEMENT AUTO DELEN 

De Abonnement Auto is op dit moment niet uitgerust met de functionaliteit om te worden gedeeld via het Lynk & Co Sharing Platform (‘Lynk & Co Sharing Platform’) en mag niet worden gedeeld op andere deelplatformen of -diensten. Indien en wanneer het Lynk & Co Sharing Platform beschikbaar wordt gesteld voor Jou en Jouw Abonnement Auto, zal Je daarvan op de hoogte worden gebracht en de afzonderlijke voorwaarden ontvangen die van toepassing zijn op het gebruik van het Lynk & Co Sharing Platform. 

25. GRONDGEBIED 

Met de Abonnement Auto kan overal worden gereden waar Wij momenteel dekking bieden in het kader van onze wegenhulp (‘RSA’). Voor informatie over in welke landen en gebieden wij op een bepaald moment RSA verlenen en waar Je met de Abonnement Auto mag rijden, kan Je hier op Onze website raadplegen. Voor meer informatie over de RSA, zie Artikel 29 hieronder. op Onze website raadplegen. Voor meer informatie over de RSA, zie Artikel 29 hieronder. 

26. GEBRUIKSKOSTEN 

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Abonnement Auto zijn voor Jouw rekening en maken geen deel uit van de Abonnement Vergoeding. Hieronder vallen bijvoorbeeld brandstof, kosten voor elektrisch opladen, olie, ruitensproeiervloeistof, parkeerkosten, tolgelden en anderen. Voor alle duidelijkheid, alle kosten die niet specifiek in deze Overeenkomst zijn vermeld om door Lynk & Co te worden gedragen, zijn voor Jouw rekening.  

27. GEBRUIKSHANDLEIDING (CAR GUIDE) 

Je ontvangt bij levering een gebruikershandleiding voor de Abonnement Auto (‘Car Guide’). De Car Guide is beschikbaar in de Abonnement Auto via de applicatie in het infotainmentsysteem in de auto, in de Lynk & Co app en online op Onze website. De Car Guide is Jouw gids voor de Abonnement Auto en bevat informatie over de werking van de Abonnement Auto. De Car Guide kan worden bijgewerkt en gewijzigd wanneer nieuwe functies in de Abonnement Auto worden vrijgegeven. 

28. WAT WEL EN NIET TE DOEN 

WAT WEL TE DOEN 

 • Je draagt zorg voor het lezen, begrijpen en opvolgen van de Car Guide en overige instructies behorende bij Abonnement Auto; 
 • Je draagt er zorg voor dat Abonnement Auto als een goed huisvader wordt bestuurd en gebruikt en dat alle verkeersregels en wettelijke voorschriften in acht worden genomen; 
 • Je bent verplicht ongevallen of schade direct te melden aan Lynk & Co; Houd er rekening mee dat als je het ongeval en/of de schade niet onmiddellijk meldt, de verzekering ongeldig wordt verklaard en je aansprakelijk kunt worden gesteld voor de werkelijke reparatiekosten; 
 • Je bent verplicht diefstal of inbraak direct te melden aan Lynk & Co; 
 • Je bent verplicht onverwacht gedrag van de Abonnement Auto te melden aan Lynk & Co; 
 • Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de Abonnement Auto met zorg wordt gereden en dient redelijke inspanningen te doen om de Abonnement Auto te beschermen tegen schade en diefstal; en 
 • Je bent verplicht de bandenspanning, olie- en vloeistofniveaus regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de Car Guide. 

WAT NIET TE DOEN 
 • in de Abonnement-auto roken (met inbegrip van e-sigaretten) 
 • veranderingen aanbrengen aan de Abonnement Auto 
 • met huisdieren in de passagierscompartimenten van de Abonnement Auto rijden 
 • enige accessoires installeren zonder Onze schriftelijke toestemming daartoe; 
 • gevaarlijke en/of gevaarlijke goederen in de Abonnement Auto vervoeren of op slaan; 
 • met de Abonnement Auto off-road rijden of op wegen of terreinen die niet voor auto's zijn ontworpen; 
 • de Abonnement Auto gebruiken voor commerciële doeleinden, met inbegrip van vervoer van personen of goederen, rijschooldiensten, autoverhuurdiensten; of 
 • de Abonnement Auto besturen wanneer Je daartoe ongeschikt bent, zoals onder invloed van alcohol, drugs of andere medicijnen als gevolg van ziekte. 

29. WEGENHULP 

Lynk & Co biedt via onze partner een wegenhulp (‘RSA’) aan voor het hele Abonnement. Meer informatie over de RSA en de voorwaarden die op een bepaald moment op de RSA van toepassing zijn, vind je hier op onze website. op onze website. 

30. OMRUILEN ABONNEMENTSAUTO 

Lynk & Co kan op een bepaald ogenblik tijdens het Abonnement Jouw Abonnement Auto wijzigen of het door Jou gebruikte Abonnement Auto tijdelijk omruilen, bijvoorbeeld voor onderhoud of herstelling van het Abonnement Auto, of omdat Lynk & Co van oordeel is dat het Abonnement Auto waarmee Je rijdt niet meer aan onze normen voldoet. Bijgevolg behoudt Lynk & Co zich het recht voor om Jouw Abonnement Auto om te ruilen voor een andere Lynk & Co Auto en garandeert Lynk & Co de Koper geen toegang tot de exacte Abonnement Auto voor de volledige duur van het Contract. Het omruilen en evalueren van een Abonnement Auto, kan enkel op initiatief van Lynk & Co en in dat geval zal Lynk & Co contact met Je opnemen om de Abonnement Auto omruil te regelen.  

31. MOBILITEITSCOULANCE  

Jij hebt het recht gebruik te maken van de voordelen geboden door Mobiliteitscoulance dienst van Lynk & Co wanneer de Abonnement Auto langer dan 1 (één) kalenderdag in de werkplaats staat. Meer informatie over de Mobiliteitscoulance ter beschikking van de koper van een Abonnement zijn op onze website hier te vinden.  

 

III. ABONNEMENT DIENSTEN  

32. TOEPASSINGSGEBIED 

Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Abonnement Diensten van Lynk & Co (‘Algemene Voorwaarden Abonnement Diensten’), maken integraal deel uit van Jouw Abonnement en worden aangegaan bij de ondertekening van het Contract. Het Abonnement geeft Je recht op de Abonnement Diensten die hieronder worden gespecificeerd in Artikel 33 (‘Abonnement Diensten’) en zijn enkel van toepassing op de Abonnement Auto die aan Je ter beschikking wordt gesteld in het kader van Jouw Abonnement en dit Contract. 

33. ABONNEMENT DIENSTEN 

Als onderdeel van het Abonnement heb Je recht op de Abonnement Diensten zoals hieronder opgesomd in artikel 33. 

33.1 Gepland onderhoud en vereiste inspecties 

Lynk & Co zal de Abonnement Auto onderhouden gedurende het Abonnement. Lynk & Co zal het geplande onderhoud elke 24 (vierentwintig) maanden of 30.000 (dertigduizend) kilometer uitvoeren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Het geplande onderhoud wordt uitgevoerd door een door Lynk & Co gecontracteerde werkplaats in het land waar de Abonnement Auto is geregistreerd en wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant. 

Het geplande onderhoud omvat, maar is niet beperkt tot, controles van de functionaliteit van het voertuig, veiligheidssystemen, slijtage en vloeistofniveaus, software-updates, en vervanging van onderdelen volgens vastgestelde tijdsintervallen, zoals motor- en compartimentfilters, distributieriemen en bougies. Kosten voor arbeid en eventueel benodigde onderdelen voor het geplande onderhoud zijn inbegrepen. Na afloop van het geplande onderhoud vind Je in het servicehandboek een gedetailleerd overzicht van de acties die in het geplande onderhoud zijn opgenomen. 

Het bijvullen van olie en andere vloeistoffen in de tijd tussen geplande onderhoudsbeurten is niet inbegrepen in het geplande onderhoud. 

Er wordt contact met je opgenomen voordat het geplande onderhoud of een andere vereiste inspectie moet plaatsvinden. Je bent ook verplicht om onmiddellijk contact met ons op te nemen als u een bericht in de auto of via de app krijgt dat het onderhoud moet plaatsvinden. We geven je de nodige informatie over de werkplaats waarmee je contact moet opnemen om de afspraak te plannen, samen met het tijdsbestek waarbinnen je dat moet doen. Je kunt de lijst van Lynk & Co's gecontracteerde werkplaatsen, inclusief contactgegevens, ook hier op onze website vinden.  

Houd er rekening mee dat het jouw plicht is om de afgesproken afspraken met de werkplaatsen na te komen. Als je je niet aan een dergelijke geplande afspraak houdt, hebben wij recht op verdere compensatie van jou voor alle kosten en verliezen die wij als gevolg daarvan oplopen. 

33.2 Vervanging van het wisserblad 

Wij zullen de bladen van je ruitenwissers vervangen indien nodig, meer informatie is beschikbaar hier

33.3 Mobiliteitscoulance  

Indien de Abonnement Auto langer dan 1 (één) kalenderdag weg is voor een bezoek aan een door Lynk & Co gecontracteerde werkplaats, met uitzondering van gebeurtenissen die onder de polis voor de RSA vallen (waarvoor afzonderlijke voorwaarden gelden die hier op Onze website beschikbaar zijn), biedt Lynk & Co een mobiliteitscoulance a zal Lynk & Co gedurende deze tijd een mobiliteitscoulance dienst aanbieden. Meer details over de mobiliteitscoulance dienst die ter beschikking staat van jou, vind je op onze website hier

33.4 Proactieve planning  

Lynk & Co zal regelmatig gegevens uitlezen van de Abonnement Auto om de prestaties ervan te controleren, proactief onderhoud en herstelling te plannen en zich ervan te vergewissen dat de Abonnement Auto goed presteert.   

33.5 Verbonden Diensten 

Jouw Abonnement Auto wordt geleverd met Verbonden Diensten dewelke zijn onderverdeeld in twee categorieën: respectievelijk ’Standard Services’ en ‘Premium Services’. Toegang tot en gebruik van de Verbonden diensten zijn onderworpen aan (i) de algemene voorwaarden voor de Verbonden diensten (hier beschikbaar op Onze website), (ii) Ons billijk gebruik beleid (hier beschikbaar op Onze website), en (iii) de algemene voorwaarden van Onze internet service provider (hier beschikbaar op Onze website). 

Jouw toegang tot en gebruik van de Standaarddiensten worden gratis verleend door Lynk & Co, waar voor de toegang tot en het gebruik van de Premiumdiensten, aanvullende vergoedingen/kosten verschuldigd zijn aan Lynk & Co of aan een derde. 

Jouw toegang tot en gebruik van de Standard Services worden gratis door Lynk & Co verstrekt als onderdeel van de aanschaf van jouw Abonnement. De toegang tot en het gebruik van de Premium Services is in jouw Abonnement inbegrepen. 

33.6 Winterwielen 

Jouw Abonnement omvat niet de winterwielen noch het wisselen van de wielen en/of banden van Jouw Abonnement Auto. Je kunt echter de winterwielservice van Lynk & Co afzonderlijk als toevoeging op Jouw Abonnement aankopen, welke onder andere bestaat uit de huur van winterwielen. 

Wij wijzen Jou erop dat het in deze Algemene Voorwaarden Abonnement gestelde verbod om zelf wijzigingen aan Jouw Abonnement Auto aan te brengen, Jou verbiedt de wielen en/of banden van Jouw Abonnement Auto zelf te wijzigen. 

34. JOUW VERPLICHTINGEN 

Het verlenen van de Abonnement Diensten aan Jou is afhankelijk van Jouw verbintenis om het volgende te doen: 

 • Je zorgt ervoor dat de Abonnement Auto wordt gereden en verzorgd overeenkomstig de Car Guide; 
 • Je controleert regelmatig het vloeistof- en oliepeil en vult zo nodig op eigen kosten bij overeenkomstig de Car Guide; 
 • Je draagt zorg voor het beschikbaar stellen van de Abonnement Auto voor werkplaatsafspraken wanneer deze volgens afspraak zijn gepland; en 
 • Je zult Lynk & Co zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van: 

- eventuele schade of defecten aan de Abonnement Auto; Houd er rekening mee dat als je de schade en/of het defect niet onmiddellijk meldt, de verzekering ongeldig wordt verklaard en je aansprakelijk kunt zijn voor de werkelijke reparatiekosten; en 

- Eventuele noodzaak tot onderhoud, indien Je van mening bent dat de Abonnement Auto voor de geplande onderhoudsbeurt aan onderhoud toe is. In deze gevallen kan je ook in plaats daarvan contact opnemen met de Lynk & Co partner werkplaats. De lijst van Lynk & Co partner werkplaatsen is te vinden op onze website hier.

35. DUUR EN BEËINDIGING  

De Abonnement Diensten worden gedurende de gehele looptijd van het Abonnement onder deze Abonnement Diensten Algemene Voorwaarden verleend. 

Deze Algemene Voorwaarden Abonnement Diensten eindigen automatisch bij beëindiging van het Abonnement.  

36. PRIJS 

De Abonnement Diensten maken integraal deel uit van het Abonnement en de Abonnement Diensten in Artikel 33 worden uitgevoerd zonder extra kosten voor jou. Betaling voor de Abonnement Diensten is inbegrepen in de Abonnement Kosten.

BIJLAGE 1 LIJST VAN BIJKOMENDE KOSTEN EXCLUSIEF BTW 

1. OVERTOLLIGE KILOMETER  

Twintig cent (EUR 0,20) per overschreden kilometer 


2. STAAT ABONNEMENT AUTO BIJ INLEVERING  

Voorbeeld van overtredingen: 

 • De Abonnement Auto is niet schoongemaakt (binnenkant en/of buitenkant); 
 • Geur in de Abonnement Auto (b.v. rook, huisdier, braaksel, etc.); 
 • Overmatige slijtage aan de Abonnement Auto (b.v. krassen, steenslag, versleten interieur) 
 • Wijzigingen aan de Abonnement Auto die ongedaan moeten worden gemaakt (bijv. stickers, dakkoffer, ongeoorloofde wijziging van wielen en/of banden, etc.); of 
 • Ontbrekende onderdelen (bijv. onderhoudsboekje, oplaadkabel, trekhaak). 
Extra kosten in verband met de staat van de auto op het moment van inleveren zijn variabel en worden in rekening gebracht op basis van het werk dat nodig is om het voertuig in orde te stellen. 

3. BOETES EN VERGOEDINGEN 

Naast de kosten zelf, brengen Wij administratieve kosten van drie euro (3 EUR) of vijfentwintig euro (25 EUR) per factuur in rekening, afhankelijk van het type aanrekening. Voor kosten in verband met overtredingen van verkeerswetten en -regelgeving (bijv. snelheidsovertredingen en parkeerboetes, ontbreken van auto-gerelateerde documentatie, verkeersovertredingen enz.), is een administratieve vergoeding van vijfentwintig (EUR 25) per factuur van toepassing. Wanneer de kosten het gevolg zijn van een redelijk gebruik van de auto (bijv. parkeergelden, congestieheffingen en/of tolgelden), bedragen de administratieve kosten drie euro (EUR 3) incl. BTW per factuur. 

 

4. VERGOEDING SCHADEAFHANDELING 

In geval van een ongeval of schade aan de Abonnement Auto ben Je aansprakelijk voor de werkelijke kosten voor het herstel van dergelijke schade. Indien een dergelijk ongeval of schade echter niet te wijten is aan Jouw inbreuk op de Algemene Voorwaarden Abonnement, zal Jou niet meer dan de vergoeding voor schadeafhandeling van EUR 1000 (duizend) worden aangerekend, zelfs indien Onze kosten voor dergelijke herstellingen hoger zijn. Bovendien worden er administratiekosten van vijfentwintig euro (EUR 25,-) excl. BTW in rekening gebracht. 

Version 1.7